A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CXLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF LEBANESE REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

The Government of Hungary and the Government of Lebanese Republic, hereinafter referred to as „the Parties”,

Desiring to promote the further development of friendly relations and cooperation between the two countries in accordance with the principles of sovereignty, common interest, reciprocity, and non interference in the internal affairs of either party,

Wishing to facilitate the entry into the territory of both States of their nationals holding valid diplomatic passports,

Have agreed as follows:

Article 1

Provisions of this Agreement shall apply to holders of valid diplomatic passports for both Parties.

Article 2

Nationals of both Parties who are in possession of passports referred to in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa and stay there without a permission for residence for a period of stay not exceeding ninety (90) days within a period of one hundred and eighty (180) days.

Article 3

(1) Nationals of either Party, who are holders of a valid diplomatic passport and assigned as members of diplomatic missions or consular posts accredited to the other Party, including their family members belonging to their household shall be required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.

(2) The Parties shall inform each other about the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article 4

Nationals of each Party referred to in Articles 2 and 3 may enter the territory of the other Party via official border crossing points.

Article 5

(1) The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article 1 of this Agreement through diplomatic channels within thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.

(2) In case new diplomatic passports are issued by the Parties, the specimens of the said passports shall also be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their issue.

Article 6

(1) Provisions of the present Agreement do not exempt nationals referred to in Articles 2 and 3 from their obligations to respect the laws and regulations in force in the territory of the other Party throughout the duration of their stay.

(2) Nationals of either Party holding passports referred to in Article 1 may engage in gainful employment, or study in the territory of the other Party only in accordance with the relevant laws and regulations of the receiving State.

Article 7

(1) This Agreement does not affect the right of the Parties to deny entry into, stay in, or transit through their respective territories to those persons whose presence in the territory of their State they consider undesirable or for reasons of public security, public order or public health.

(2) Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of public security, public order or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels within three (3) days about the suspension and re-entering into force of this Agreement.

Article 8

In case of loss or damage of a passport referred to in Article 1, in the territory of the other Party, the national affected shall inform the concerned authorities of the receiving State for appropriate action. The diplomatic mission or consulate concerned shall issue a travel document to its national and shall inform the competent authorities of the receiving State.

Article 9

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Any amendment shall be made in the form of a separate protocol being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.

Article 10

Any dispute arising between the Parties in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be exclusively settled by consultations and negotiations between the Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 11

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

(2) Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said notification.

Done at Beirut, on 28th February, 2013 in two original copies, in Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of
Hungary
For the Government of
the Lebanese Republic

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”),

azzal az óhajjal, hogy a szuverenitás, a közös érdek, a viszonosság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveinek figyelembe vételével előmozdítsák a két fél között fennálló baráti kapcsolatokat és együttműködést, és

attól a szándéktól vezérelve, hogy megkönnyítsék a két ország diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárai utazását,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezéseit a magyar és a libanoni diplomata útlevéllel rendelkező személyekre kell alkalmazni.

2. Cikk

A Felek állampolgárai, akik az 1. Cikkben említett érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be és ki, illetve utazhatnak át a másik Fél területén, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamban.

3. Cikk

(1) Az egyik Fél államának a másik Fél államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletein szolgálatot teljesítő azon állampolgárai, akik érvényes diplomata útlevéllel rendelkeznek, valamint ezen személyekkel közös háztartásban élő családtagjaik előzetesen kiállított vízum birtokában léphetnek be a másik Fél államának területére.

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást fent említett állampolgáraik érkezéséről.

4. Cikk

A Felek 2. és 3. Cikkben említett állampolgárai a másik Fél államának területére történő belépésre a hivatalos határátkelőhelyeket vehetik igénybe.

5. Cikk

(1) A Felek a jelen Megállapodás hatályba lépésétől számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben említett útlevelek mintapéldányait.

(2) Amennyiben a Felek új diplomata útleveleket bocsátanak ki, ezek mintapéldányait a kibocsátást vagy módosítást megelőzően legalább harminc (30) nappal diplomáciai úton eljuttatják a másik Fél részére.

6. Cikk

(1) A jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik a Felek 2. és a 3. Cikkben említett állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél államának területén hatályban lévő jogszabályokat ott tartózkodásuk ideje alatt tiszteletben tartsák.

(2) A Felek 1. Cikkben említett állampolgárai a másik Fél területén tanulmányokat, illetve jövedelemszerző tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezhetnek.

7. Cikk

(1) A jelen Megállapodás nem érinti a Felek azon jogát, hogy a beutazási, átutazási és tartózkodási engedélyt megtagadják azon személyektől, akiknek jelenléte a területükön nem kívánatos vagy közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi szempontból veszélyt jelenthet.

(2) Jelen Megállapodás alkalmazását bármelyik Fél a közbiztonságra, közrendre tekintettel, illetve közegészségügyi okból részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és annak feloldásáról három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

8. Cikk

Amennyiben valamelyik Fél állampolgára a másik Fél területén elveszíti az 1. Cikkben említett útlevelét vagy az megrongálódik, erről a fogadó állam illetékes hatóságait haladéktalanul értesíti. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki és erről a fogadó ország hatóságait értesíti.

9. Cikk

A jelen Megállapodás kizárólag a Felek közötti kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosítható. A módosításra jegyzőkönyv formájában kerül sor, mely elidegeníthetetlen részét képezi a jelen Megállapodásnak, hatálybalépésére a jelen Megállapodás hatálybalépésére vonatkozó 11. Cikk rendelkezését kell alkalmazni.

10. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során felmerülő vitákat a Felek tárgyalások és konzultációk útján, harmadik állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül rendezik.

11. Cikk

(1) A jelen Megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, és attól az időponttól számított harmincadik (30) napon lép hatályba, amikor a Felek jegyzékváltás útján tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről.

(2) Bármelyik Fél jogosult a jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondani. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90) napot követően veszti hatályát.

A jelen Megállapodás Bejrútban, 2013. február 28-án kelt, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, melyek közül mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
nevében
a Libanoni Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére