A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CCX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Agreement
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey on the exemption of visa requirements for holders of diplomatic, service or special passports

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as „the Parties”,

Considering the friendly relations and cooperation between the two countries and,

Wishing to facilitate the travel of the nationals of both States holding valid diplomatic, service or special passports,

Have agreed as follows:

Article 1

Nationals of Hungary and the Republic of Turkey possessing a valid diplomatic, service or special passport may enter the territory of the other Party without a visa.

Article 2

Nationals of both Parties who are in possession of passports referred to in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa and stay temporary in the territory of the other Party for a period of stay not exceeding ninety (90) days within a period of one hundred and eighty (180) days starting from the date of the first entry. The extension of stay in the territory of each Party by nationals of the other Party over the period indicated above shall be subject to the national legislation of the Receiving Party.

Article 3

(1) Nationals of the state of one Party, holding valid diplomatic or service passports, who are members of the diplomatic or consular missions accredited to the other Party, as well as their family members belonging to their household holding valid diplomatic or service passports, may enter the territory of the other Party without a visa and stay there without a visa for the period of their assignment.

(2) The Parties shall inform each other about the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article 4

Nationals of each Party referred to in Articles 2 and 3 may enter the territory of the other Party via official border crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 5

(1) The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article 1 of this Agreement through diplomatic channels within thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.

(2) In case new diplomatic, service or special passports are issued by the Parties, the specimens of the said passports shall also be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their issue.

Article 6

(1) Provisions of the present Agreement do not exempt nationals referred to in Articles 2 and 3 from their obligations to respect the laws and regulations in force in the territory of the other Party throughout the duration of their stay.

(2) Nationals of either Party holding passports referred to in Article 1 may engage in gainful employment, or study in the territory of the other Party only in accordance with the relevant laws and regulations of the receiving State.

Article 7

(1) This Agreement does not affect the right of the Parties to deny entry into, stay in, or transit through their respective territories to those persons whose presence in the territory of their State they consider undesirable for reasons of public security, public order or public health.

(2) Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of public security, public order or public health. In any such case the suspension and the lifting of that suspension shall be notified to the other Party through diplomatic channel and shall have effect after three (3) days of such notification.

Article 8

In case of loss or damage of a passport referred to in Article 1, in the territory of the other Party, the national affected shall inform the concerned authorities of the receiving State for appropriate action. The diplomatic mission or consulate concerned shall issue a travel document to its national and shall inform the competent authorities of the receiving State.

Article 9

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Any amendment shall be made in the form of a separate protocol being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.

Article 10

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under international law.

Article 11

Any dispute arising between the Parties in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be exclusively settled by consultations and negotiations between the Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 12

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

(2) On the day of the entry into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Turkey on the Abolition of Visas on Diplomatic Passports dated 2 March 1990, as amended by the exchange of Notes of 21 May 1992 constituting an Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Turkey on Visa Exemption concerning the Diplomatic, Service and Special passports shall cease to have effect.

(3) Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said notification.

Done in Ankara, on June 19, 2013 in two original copies, in Hungarian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of
Hungary
For the Government of
the Republic of Turkey

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”),

a két fél között fennálló baráti kapcsolatokra és együttműködésre figyelemmel,

attól a szándéktól vezérelve, hogy megkönnyítsék a két ország érvényes diplomata, szolgálati vagy speciális útlevéllel rendelkező állampolgárai utazását

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Magyarország és a Török Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes diplomata, szolgálati vagy speciális útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül beléphetnek a másik Fél területére.

2. Cikk

A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be és ki, illetve utazhatnak át a másik Fél területén, valamint átmenetileg a másik Fél területén tartózkodhatnak az első beutazástól számított 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamban. Az egyik Fél állampolgárainak a másik Fél területén a fent megjelölt időtartamot meghaladó tartózkodásának szabályaira a fogadó ország jogszabályai érvényesek.

3. Cikk

(1) Az egyik Fél államának a másik Fél államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletein szolgálatot teljesítő azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint ezen személyekkel közös háztartásban élő érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező családtagjaik, a másik Fél területére léphetnek vízum nélkül, továbbá ott tartózkodhatnak szolgálatuk időtartamáig vízum nélkül.

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást fent említett állampolgáraik érkezéséről.

4. Cikk

A Felek 2. és 3. Cikkben említett állampolgárai a másik Fél államának területére történő belépésre a hivatalos határátkelőhelyeket vehetik igénybe. A határátkelés során a Felek állampolgárai a másik Fél jogszabályaiban meghatározott szabályokat és eljárásokat tiszteletben tartják.

5. Cikk

(1) A Felek a jelen Megállapodás hatályba lépésétől számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben említett útlevelek mintapéldányait.

(2) Amennyiben a Felek új diplomata, szolgálati vagy speciális útleveleket bocsátanak ki, ezek mintapéldányait a kibocsátást megelőzően legalább harminc (30) nappal diplomáciai úton eljuttatják a másik Fél részére.

6. Cikk

(1) A jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik a Felek 2. és a 3. Cikkben említett állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél államának területén hatályban lévő jogszabályokat ott tartózkodásuk ideje alatt tiszteletben tartsák.

(2) A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek a másik Fél területén jövedelemszerző tevékenységet, illetve tanulmányokat a fogadó államban hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően folytathatnak.

7. Cikk

(1) A jelen Megállapodás nem érinti a Felek azon jogát, hogy a beutazási, átutazási és tartózkodási engedélyt megtagadják azon személyektől, akiknek jelenléte a területükön közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi szempontból nem kívánatos.

(2) Jelen Megállapodás alkalmazását bármelyik Fél a közbiztonságra, közrendre tekintettel, illetve közegészségügyi okból részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak feloldásáról diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet. A felfüggesztés és annak feloldása az értesítést követő harmadik naptól hatályos.

8. Cikk

Az 1. cikkben meghatározott útlevél másik Szerződő Fél államának területén történő elvesztése vagy megrongálódása esetén az érintett állampolgár a szükséges intézkedések megtétele érdekében értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait. Az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet állít ki úti okmányt az állampolgára részére, és értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait.

9. Cikk

A jelen Megállapodás kizárólag a Felek közötti kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosítható. A módosításra jegyzőkönyv formájában kerül sor, mely elidegeníthetetlen részét képezi a jelen Megállapodásnak, hatálybalépésére a jelen Megállapodás hatályba lépésére vonatkozó 12. Cikk rendelkezését kell alkalmazni.

10. Cikk

Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Felek nemzetközi jogból fakadó jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során felmerülő vitákat a Felek tárgyalások és konzultációk útján, harmadik fél vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül rendezik.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, a Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton történt értesítések közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás hatálybalépésének napján hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevelek vízummentességéről szóló 1990. március 2-án létrejött Megállapodás, amelyet módosított az 1992. május 21-i jegyzékváltással létrejött Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről.

(3) Bármelyik Fél jogosult, bármely időpontban, a jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondani. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) napot követően veszti hatályát.

A jelen Megállapodás Ankarában, 2013. június 19-én kelt, két eredeti példányban, magyar, török és angol nyelven, melyek közül mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli vagy alkalmazásbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
nevében
a Török Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére