A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti szervezetként a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságot (a továbbiakban: KNPA Szakbizottság) hozza létre.

(2) A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:

a) *  Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter,

b) az államháztartásért felelős miniszter,

c) az energiapolitikáért felelős miniszter,

d) a rendészetért felelős miniszter,

e) a környezetvédelemért felelős miniszter,

f) az egészségügyért felelős miniszter,

g) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

h) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,

i) *  a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,

j) *  a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,

k) *  az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) elnöke,

l) *  a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke,

m) *  a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,

n) *  a területfejlesztésért felelős miniszter,

(3) A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők: * 

a) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) *  a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

c) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d) *  az Energiatudományi Kutatóközpont,

e) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,

f) *  MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

g) *  az országos tisztifőorvos,

h) *  a felsőoktatásért felelős miniszter,

i) *  a köznevelésért felelős miniszter.

(4) *  A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter képviselője egyben a KNPA Szakbizottság elnöke.

(5) *  A KNPA Szakbizottság elnöke az ülésére tanácskozási joggal az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások képviselőit és más személyeket is meghívhat.

2. § (1) *  A KNPA Szakbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetében az elnöki minőségében szavazó tag szavazata dönt. Ha az 1. § (2) bekezdés a)-i) és m)-n) pontjában megjelölt egyes feladatokért ugyanazon miniszter felelős, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is delegálhat, aki a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.

(2) A KNPA Szakbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a KNPA Szakbizottságnak az elnök által felkért tagja vezeti.

(3) A KNPA Szakbizottság tagját - akadályoztatása esetén - a delegáló szervezet által adott írásbeli, és a szavazati jogra is kiterjedő felhatalmazás alapján a delegáló szervezet más, vezető munkakört betöltő munkatársa is helyettesítheti.

3. § *  A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter döntéséhez

a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) tevékenységével összefüggő költségbecslések;

b) a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok;

c) a közép- és hosszú távú tervek, az éves munkaprogramok tervezete;

d) *  a KNPA működésével és felhasználásával kapcsolatos, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv által készített javaslatok, tervezetek, beszámolók;

e) *  a nemzeti politika és a nemzeti program; továbbá;

f) *  az atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatás felhasználási költségterve és annak módosítása

vonatkozásában.

4. § (1) A KNPA Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A KNPA Szakbizottság működése határozatlan időre szól.

5. § *  A KNPA Szakbizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter látja el.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. § *