A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CCXLVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő * :

4. § (1) A Megállapodás 4.3.1. cikkének első fordulatában meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátása a HungaroControl Zrt. feladata.

(2) A Megállapodás 4.2.6. cikkében meghatározott feladat végrehajtása a HungaroControl Zrt. feladata.

(3) A Megállapodás 4.3.4., 4.3.6., 4.3.8. és 4.3.10. cikkeiben meghatározott feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. feladata.

(4) A Megállapodás 4.3.7. cikkében meghatározott feladat végrehajtása a HungaroControl Zrt. feladata.

(5) A Megállapodás 4.3.5. és 4.3.9. cikkeiben meghatározott szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosítása, így különösen a megfelelő szerződések megkötése a HungaroControl Zrt. feladata.

(6) A Megállapodás 4.3.11. cikke alapján a HungaroControl Zrt., a légiközlekedési hatóság, és a közlekedésbiztonsági szerv megköthetik a feladataik ellátásához szükséges megállapodásokat.

(7) A Megállapodás 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. és 6.6. cikkeivel összefüggő feladatokat a HungaroControl Zrt. látja el azzal, hogy közös díjszámítási övezet vagy más rendszer működtetése esetén szükség szerint együttműködik a NATO Nemzetközi Titkárság és az EUROCONTROL mellett az abban érintett államokkal is. A légtér igénybevételéért fizetendő díjat a magyar AIP-ben teszik közzé.

(8) A Megállapodás 4.1., 4.3.3. és 13.6. cikkeiben meghatározott koordináció végrehajtása és a KFOR, illetve a NATO International Staff (NATO IS) felé a szükséges nyilatkozatok megtétele, valamint a Megállapodás 9.4. cikkében meghatározott megállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. feladata.

(9) A Megállapodás 9.3. cikkében meghatározott feladatok végrehajtása az összes, végrehajtásban érintett magyar szervezet koordinált eljárásával történik. A koordináció a közlekedésért felelős miniszter feladata.

(10) A Megállapodás 10. cikkében meghatározott együttműködési és adatszolgáltatási feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. feladata.

(11) A Megállapodás 4.3.2. cikkében meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátásával összefüggő hatósági és felügyeleti feladatok ellátása a Megállapodás 8. cikkében meghatározottaknak megfelelően a légiközlekedési hatóság feladata.

(12) Megállapodás 4.3.2. cikkében meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátásával összefüggő közlekedésbiztonsági feladatok ellátása a Megállapodás 11. cikkében meghatározottaknak megfelelően a közlekedésbiztonsági szerv feladata.

(13) A Megállapodás 7.1.2. cikkében meghatározott szabályok megállapítása és a KFOR-ral, valamint a NATO Nemzetközi Titkársággal történő egyeztetése a közlekedésért felelős miniszter, az AIP-ben való közzététele a HungaroControl Zrt. feladata.

(14) A Megállapodás 7.1.3. cikkében meghatározott eltérések megállapítása a közlekedésért felelős miniszter, az AIP-ben való közzététele a HungaroControl Zrt. feladata.

5. § A Megállapodás 7.2. cikkeiben meghatározott igények elbírálására nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

6. § (1) A Megállapodás 4.3.5. és 4.3.9. cikkének végrehajtása érdekében a légiközlekedési hatóság a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések, szolgáltatások műszaki (átjárhatósági) követelményeknek való megfelelésének ellenőrzését, illetve tanúsítását, üzembe helyezésének engedélyezését a berendezés helye, illetve a szolgáltatást nyújtó székhelye szerinti állam feladat- és hatáskörrel rendelkező hatósága által lefolytatott engedélyezési és ellenőrzési eljárások eredményét felhasználva is elvégezheti, amennyiben ennek alapján a repülésbiztonsági feltételek fennállása bizonyítható.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti berendezések, szolgáltatások tekintetében nem követelmény az uniós szabályoknak való megfelelés, és a légiközlekedési hatóság a harmadik államok feladat- és hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított tanúsítványt az (1) bekezdés szerinti eljárásában elfogadja, akkor ezen tanúsítvány elfogadása kizárólag a Megállapodás végrehajtását szolgálja, és a tanúsítvány nem értelmezhető európai uniós tanúsítványként.

(3) A légiközlekedési hatóság a Megállapodás 4.3.9. cikkeinek végrehajtása érdekében nemzetközi szerződésnek nem minősülő együttműködési megállapodást köthet a Megállapodás végrehajtásával érintett állam feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

(4) A közlekedésbiztonsági szerv a Megállapodás 11. cikkének végrehajtása érdekében nemzetközi szerződésnek nem minősülő együttműködési megállapodást köthet a Megállapodás végrehajtásával érintett állam feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

7. § A nemzetközi frekvenciaegyeztetési eljárásban a jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek jogosultak a Megállapodás 4.3.9. cikkének végrehajtása érdekében – a NATO/KFOR nevében – lefolytatni a szükséges nemzetközi frekvenciakoordinációt a Koszovó felett kijelölt légteret kiszolgáló rádióberendezések tekintetében, a HungaroControl Zrt. szakmai közreműködésével.

8. § (1) A Megállapodás 4.3. cikkében meghatározott feladatokkal kapcsolatos felelősség a HungaroControl Zrt.-t kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítása által fedezett károk mértékéig terheli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó károkért fennálló felelősség viselésére a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) rendelkezései az irányadóak.

9. § (1) Az Lt. 61. § (5) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjon felül, a HungaroControl Zrt. a léginavigációs szolgálatok nyújtásának idejére időarányosan köteles a Megállapodás 3. cikkében és Mellékletében meghatározott légtér (a továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében a légiközlekedési hatóságnak – mint a Megállapodásban kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságnak – felügyeleti díjat fizetni. A felügyeleti díj mértéke évi 100 millió forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felügyeleti díjat negyedéves egyenlő részletekben, a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig kell forintban átutalni a légiközlekedési hatóság számlájára. A KFOR szektorhoz kapcsolódó költségalap-elszámolás biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság köteles a felmerült költségekről a tárgyévet követő év március 15-ig kimutatatást készíteni és azt megküldeni a HungaroControl Zrt. részére. A tárgyévre fizetett díj és a tárgyévben ténylegesen felmerült költségek közötti eltérés esetén a különbözetet a tárgyévet követő második év díjfizetése során kell a légiközlekedési hatóságnak és a HungaroControl Zrt.-nek rendezni azzal, hogy az adott évi díj mértékét a különbözet összegével módosítani kell.

10. § A KFOR szektor tekintetében – a Megállapodás 7.1. pontja alapján – a magyar jogszabályokat törvényben, valamint a 12. § szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

11. § Az Lt. 6. § (5) bekezdése, valamint 7. § (1)–(2) bekezdése a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

12. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a KFOR szektor tekintetében

a) a légtér igénybevételére;

b) a bajba jutott légijárművek megsegítésére, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetére, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjére, e tevékenységek engedélyezésére; valamint

c) a kötelező felelősségbiztosításra

vonatkozó különös szabályokat rendeletben állapítsa meg. * 

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a KFOR szektor tekintetében

a) a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadására; * 

b) a repülések végrehajtására; * 

c) a légiforgalom irányításának szabályaira; * 

d) a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozására, működésére, valamint egyes bejelentési kötelezettségekre; * 

e) a légtér légiközlekedés céljára történő kijelölésére; valamint * 

f) a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyére és képzésére; * 

vonatkozó különös szabályokat rendeletben állapítsa meg.

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–12. § a Megállapodás 13.1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2–12. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. *