A jogszabály mai napon ( 2023.06.02. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13-16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19-22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3) *  Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(1b) *  Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre.

(1c) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, helyi önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában vagy fenntartásában áll, amely az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.

(2) *  Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4) *  Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5a) *  Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

(6) * 

2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése * 

2/A. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési fokozatba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. § *  Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. § *  (1) *  Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege.

(1a) *  A mozgóbér elemek számítási alapja a Hjt. 237/L. § (2)-(4) bekezdése, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2)-(4) bekezdése szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5) *  A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a Kr. 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét.

2/D. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlék illeti meg. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlék számításának alapja bruttó húszezer forint.

(2) A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben - ideértve az Országos Vérellátó Szolgálatot - a pótlék mértéke legalább

a) a pótlékalap 150%-a

aa) aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens, ápoló intenzív terápiás pótléka,

ab) traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló traumatológiai pótléka,

ac) műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens asszisztensi pótléka,

b) a pótlékalap 120%-a:

ba) röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,

bb) röntgengépjavító műszerész diagnosztikai pótléka,

bc) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző asszisztens diagnosztikai pótléka,

bd) boncolást végző boncmester, boncsegéd infektológiai pótléka,

be) vér és vérkészítmény előállítását végző asszisztens infektológiai pótléka,

bf) fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó infektológiai pótléka,

bg) pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló pszichiátriai pótléka,

bh) műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző ápolási pótléka,

bi) az Országos Mentőszolgálat kivonuló állománya sürgősségi pótléka,

bj) szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő asszisztensi pótléka,

bk) műtőssegéd asszisztensi pótléka,

bl) mosodában, teljes munkaidőben a szennyes ruhák átvételét végző infektológiai pótléka,

c) a pótlékalap 36%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztensi pótléka esetében.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(4) Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző ellátást és fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben szervezeti egységek, részlegek vezető beosztású egészségügyi szakdolgozóját a pótlékalap 100%-a illeti meg.

(5) Az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, akinek 2020. december 31-ig főtanácsosi, főmunkatársi, tanácsosi, valamint munkatársi címet adományoztak, jogosult címpótlékra. A pótlék mértéke

a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,

b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,

c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,

d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

(6) Idegennyelvtudási pótlékra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.

(7) A munkáltatónál az idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltató állapítja meg.

(8) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a szakdolgozó állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(9) A pótlék mértéke

a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,

b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

(10) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó rendelkezik, az illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

(11) *  A kollegiális védőnői mentorrendszer keretében foglalkoztatott védőnő mentort az illetményén felül védőnői mentor díj illeti meg. A védőnői mentor díj mértéke

a) *  vármegyei védőnő mentor esetén havi bruttó 100 000 forint,

b) városi védőnő mentor esetén havi bruttó 50 000 forint.

(12) *  A (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3-5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. *  Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(1a) *  Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege - az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg az Eütev. 13/B-14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.

(1b) *  Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(1c) *  Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókra tekintettel a sürgősségi betegellátási műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. § *  (1) *  Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. január hónaptól megegyezik a 2023. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2) *  Az egészségügyi szolgáltató, a védőnői szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2022. január hónaptól megegyezik a 2022. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4) *  Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2022. január hónaptól megegyezik a 2022. január 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

3/B. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/C. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/D. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

4. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4) *  A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2023. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

4/A-4/F. § * 

4/G. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. *  Elszámolás és ellenőrzés

5. § *  (1) *  A munkáltató a részére tárgyévben utalványozott összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(1a) *  A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b) *  A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes - jogosult személyenkénti bontású - nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1) * 

(2) * 

6. Átmeneti rendelkezések

8. § *  E rendeletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2/C. § (1a) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

9-11/J. § * 

11/K. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262-266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/L. § *  E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.

11/M. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267-A:272 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/N. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:273-A:276 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/O. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/P. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/Q. § *  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelettel megállapított 2/D. § (11) bekezdése szerinti védőnői mentor díj a védőnő mentort első alkalommal a 2021. november hónapra járó illetményének kifizetésekor illeti meg.

11/R. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:278 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/S. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:279 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. október 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. október hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/T. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/U. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/V. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2023. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/W. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:284 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról szóló 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. november és december, valamint a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. § * 

8. Módosító rendelkezések

13-17. § * 

18. § * 

19-22. § * 

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1. * 

2.2. * 

2.3. *  vezető ápoló*

2.4. * 

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27. *  védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50. *  egészségügyi ügyvitelszervező***

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65. *  ápolási igazgató

2.66. *  egészségügyi szakoktató

2.67. *  mentőhelikopter vezető

2.68. *  mentő-technikus

2.69. *  mentésirányító

2.70. *  mentésvezető

2.71. *  okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72. *  orvosírnok

2.73. *  dentálhigiénikus

2.74. *  hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8. *  fizikus

3.9. *  kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1-4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4. * 

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető

Jelmagyarázat: * 

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A B
1. Egészségügyi szolgáltató neve Település
2. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Sellye
3. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény
4. Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Hatvan
5. Állami Szívkórház Balatonfüred Balatonfüred
6. Almási Balogh Pál Kórház Ózd
7. *  Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Kaposvár
8. * 
9. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kecskemét
10. Bajai Szent Rókus Kórház Baja
11. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest
12. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi
13. *  Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet Balatonfüred
14. *  Kistérségi Járóbetegellátó Központ Barcs
15. Batthyány Kázmér Szakkórház Kisbér
16. Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya
17. * 
18. *  Békés Vármegyei Központi Kórház Gyula
19. *  Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés
20. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest
21. * 
22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Bicske
23. *  Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Budapest
24. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Cigánd
25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád
26. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc
27. Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest
28. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
29. Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete Budapest
30. *  Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Budapest
31. *  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Budapest
32. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
33. *  Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Budapest
34. *  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Budapest
35. Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest
36. Bugát Pál Kórház Gyöngyös
37. * 
38. Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Csenger
39. Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
40. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes
41. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Hódmezővásárhely
42. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk
43. Csornai Margit Kórház Csorna
44. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. Csurgó
45. Deák Jenő Kórház Tapolca
46. *  Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debrecen
47. *  Kazincbarcikai Kórház Kazincbarcika
48. *  Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
49. Demecser Városi Önkormányzat Demecser
50. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa
51. Dombóvári Szent Lukács Kórház Dombóvár
52. * 
53. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Dabas
54. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti
55. Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet Balassagyarmat
56. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony
57. * 
58. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd
59. *  Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Csongrád
60. *  Nyergesújfalu Város Önkormányzata Nyergesújfalu
61. *  Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár
62. *  Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Dunakeszi
63. *  Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum Dunavecse
64. *  Csepreg Város Egészségháza Csepreg
65. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza
66. *  Vasvár Város Önkormányzata Vasvár
67. Egészségügyi Központ Füzesabony
68. Egészségügyi Központ Kunszentmiklós
69. Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód
70. *  Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest
71. *  Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs
72. *  Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ercsi
73. Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt. Baktalórántháza
74. *  Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár
75. *  Szent Damján Görögkatolikus Kórház Kisvárda
76. *  Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
77. *  Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft. Pomáz
78. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás
79. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest
80. * 
81. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Pápa
82. Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu
83. *  Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
84. *  Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Sajószentpéter
85. Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszló
86. *  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Budapest
87. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Hévíz
88. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész
89. * 
90. INDIT Közalapítvány Pécs
91. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest
92. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Jánoshalma
93. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Jászberény
94. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Szolnok
95. Jávorszky Ödön Kórház Vác
96. *  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest
97. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
98. * 
99. Karolina Kórház - Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
100. Károlyi Sándor Kórház Budapest
101. Kátai Gábor Kórház Karcag
102. * 
103. * 
104. *  Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza
105. Keszthelyi Kórház Keszthely
106. * 
107. *  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Kiskunhalas
108. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa
109. Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Kistelek
110. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény
111. *  Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ Komló
112. Komlós Településszolgáltatási Kft. Tótkomlós
113. Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tab
114. * 
115. *  Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton Kunszentmárton
116. Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tiszafüred
117. *  Lábatlan Város Önkormányzata Lábatlan
118. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
Lajosmizse
119. LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Létavértes
120. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. Szentlőrinc
121. Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet Kapuvár
122. Mágocs Város Önkormányzata Mágocs
123. Magyar Imre Kórház Ajka
124. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs
125. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti
126. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Budapest
127. Margit Kórház (Pásztó) Pásztó
128. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Eger
129. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely
130. Mátrai Gyógyintézet Mátraháza
131. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok Szolnok
132. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest
133. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány
134. *  Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mezőcsát
135. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr
136. MH Egészségügyi Központ Budapest
137. * 
138. Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház
139. Mohácsi Kórház Mohács
140. *  Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom
141. * 
142. MRE KIMM Drogterápiás Otthon Ráckeresztúr
143. Nagyatádi Kórház Nagyatád
144. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Nagykőrös
145. * 
146. * 
147. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet Oroszlány
148. *  Nemzeti Népegészségügyi Központ Budapest
149. *  Országos Kórházi Főigazgatóság Budapest
150. *  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Budapest
151. *  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Budapest
152. * 
153. Országos Mentőszolgálat Budapest
154. Országos Onkológiai Intézet Budapest
155. *  Országos Mozgásszervi Intézet Budapest
156. * 
157. Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest
158. Országos Vérellátó Szolgálat Budapest
159. *  Paksi Gyógyászati Központ Paks
160. *  Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Pannonhalma
161. Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő
162. *  Pécs Vármegyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Pécs
163. *  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pécs
164. Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad
165. *  Pest Vármegyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa
166. *  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
167. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. Polgár
168. *  Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Budapest
169. *  Petz Aladár Vármegyei Oktató Kórház, Győr Győr
170. *  Pilisvörösvári Szakrendelő Pilisvörösvár
171. Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete Ráckeve
172. *  Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete Mezőkövesd
173. *  Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd
174. Répcelak Város Önkormányzata Répcelak
175. *  Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Rétság
176. Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa
177. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. Sarkad
178. Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak
179. * 
180. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
181. Selye János Kórház Komárom
182. *  Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Budapest
183. Siófoki Kórház - Rendelőintézet Siófok
184. *  Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár
185. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sopron
186. *  Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Sümeg
187. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
188-190. * 
191. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós
192. *  Szászvár Nagyközség Önkormányzata Szászvár
193. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. Szécsény
194. *  Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Szeged
195. *  Székesfehérvár Vármegyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet Székesfehérvár
196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas
197. Szent Borbála Kórház Tatabánya
198. *  Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Budapest
199. *  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Budapest
200. *  Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Visegrád
201. *  Szent László Kórház Sárvár
202. *  Szent Lázár Vármegyei Kórház Salgótarján
203. Szent Margit Kórház Budapest
204. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest
205. Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros
206. * 
207. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szentendre
208. Szigetvári Kórház Szigetvár
209. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Szob
210. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged
211. *  Téglás Város Önkormányzata Téglás
212. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
213. *  Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs
214. Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske
215. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros
216. * 
217. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tokaj
218. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Cegléd
219. *  Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szekszárd
220. Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő
221. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító -
Megelőző Intézet
Törökszentmiklós
222. Tüdőgyógyintézet Törökbálint Törökbálint
223. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
224. Uzsoki Utcai Kórház Budapest
225. Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárda
226. *  Putnoki Humán Szolgáltató Központ Putnok
227. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd
228. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Zalaszentgrót
229. *  Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Orosháza
230. *  Szalay János Rendelőintézet Hajdúnánás
231. *  Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
232. Vaszary Kolos Kórház Esztergom
233. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Vecsés
234. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Velence
235. *  Veszprém Vármegyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Farkasgyepű
236. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
237. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
238. *  Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
239. Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Zirc
240. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest
241. *  Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. Harkány
242. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)
Budapest
243. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó
Tüdőgondozó Állomás
Budapest
244. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg Szakrendelés
Pécs
245. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási
Otthon
Miskolc
246. *  Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő
247. * 
248. *  Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kecskemét
249. *  Verpelét Város Önkormányzata Verpelét
250. * 
251. *  Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladány
252. *  Kumánia Gyógyfürdő Kft. Kisújszállás
253. *  Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged
254. *  Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. Bácsalmás
255. *  Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft. Gárdony
256. *  Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája Debrecen
257. *  Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsaba
258. *  Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest
259. *  ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság Eger
260. *  Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vámospércs
261. *  Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Százhalombatta
262. *  Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ Debrecen
263. *  Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Budapest
264. *  DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest
265. *  Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. Budapest
266. *  Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. Tapolca
267. *  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény
268. *  Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sárvíz
269. *  Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladány
270. *  Budakeszi Egészségügyi Központ Budakeszi
271. *  Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Budapest
272. *  Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágy
273. *  Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Balmazújváros
274. *  Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tét
275. *  Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosháza
276. *  Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény Tatabánya
277. *  Róbert Károly Meddőségi Centrum Budapest
278. *  Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Biatorbágy
279. *  Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mórahalom
280. *  Ótemplomi Szeretetszolgálat Szarvas
281. *  Szaplonczay Manó Marcali Kórház Marcali
282. *  Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ Budapest
283. *  Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház Budapest
284. *  Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Siklós

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása

Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál - az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően - az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. „A” fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. „B” fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. „C” fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

- szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

- OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. „D” fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

- OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

- a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

- OKJ előtti elsőfokú vagy

- OKJ-ban szereplő középfokú

szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. „E” fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

- felsőoktatási szakképzéshez vagy

- szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

- OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

- szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. „F” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. „G” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. „H” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. „I” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. „J” fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK,
SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 255 320 454 820 467 320
2 4-6 261 820 461 220 476 620
3 7-9 268 320 469 420 488 220
4 10-12 274 720 478 620 499 720
5 13-15 281 220 489 220 511 320
6 16-18 289 020 499 920 522 920
7 19-21 298 720 510 520 532 220
8 22-24 308 420 521 220 541 820
9 25-27 318 120 529 720 551 520
10 28-30 327 820 538 220 561 220
11 31-33 336 220 546 720 570 820
12 34-36 344 720 555 320 580 520
13 37-39 353 120 565 220 591 320
14 40-42 361 520 575 120 602 120
15 43-45 369 928 585 105 612 936
16 46-48 378 345 595 045 623 751
17 49-51 386 763 604 985 634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK
ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 50 000 237 000 237 000
2 4-6 50 025 237 010 237 030
3 7-9 50 050 237 045 237 043
4 10-12 49 975 237 015 236 955
5 13-15 50 000 236 965 236 968
6 16-18 50 030 237 015 236 980
7 19-21 50 018 236 965 237 010
8 22-24 50 005 237 015 236 954
9 25-27 49 993 236 995 236 998
10 28-30 49 980 236 975 237 041
11 31-33 49 963 236 955 236 985
12 34-36 50 045 237 035 237 029
13 37-39 50 028 236 995 237 014
14 40-42 50 010 236 955 236 999
15 43-45 50 001 237 000 237 000
16 46-48 50 000 237 000 237 000
17 49-51 50 001 237 000 237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)
SZINTÉVEK
EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL,
VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ
SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 84 385 271 385 271 385
2 4-6 84 410 271 395 271 415
3 7-9 84 435 271 430 271 428
4 10-12 84 360 271 400 271 340
5 13-15 84 385 271 350 271 353
6 16-18 84 415 271 400 271 365
7 19-21 84 403 271 350 271 395
8 22-24 84 390 271 400 271 339
9 25-27 84 378 271 380 271 383
10 28-30 84 365 271 360 271 426
11 31-33 84 348 271 340 271 370
12 34-36 84 430 271 420 271 414
13 37-39 84 413 271 380 271 399
14 40-42 84 395 271 340 271 384
15 43-45 84 386 271 385 271 385
16 46-48 84 385 271 385 271 385
17 49-51 84 386 271 385 271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)


SZINT

ÉVEK
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0-3 244 842 264 428 298 773 307 309 330 072 408 322 421 126 426 817 436 066 466 653
2 4-6 247 778 268 835 303 041 313 000 340 031 422 549 436 776 446 735 457 407 490 840
3 7-9 250 717 273 243 307 309 318 691 349 990 436 776 452 426 466 653 478 747 515 026
4 10-12 253 655 277 650 311 577 324 382 359 950 451 004 468 076 486 571 500 088 539 212
5 13-15 256 593 282 056 315 845 330 072 369 909 465 231 483 726 506 490 521 429 563 398
6 16-18 259 532 286 464 320 113 335 763 379 868 479 458 499 376 526 408 542 770 587 584
7 19-21 262 470 290 871 324 382 341 454 389 827 493 685 515 026 546 326 564 110 611 772
8 22-24 265 408 295 279 328 650 347 145 399 786 507 912 530 676 566 244 585 451 635 959
9 25-27 268 345 299 686 332 918 352 836 409 745 522 139 546 326 586 162 606 792 660 145
10 28-30 271 283 304 092 337 186 358 527 419 704 536 367 561 976 606 080 628 133 684 331
11 31-33 274 222 308 499 341 454 364 218 429 663 550 594 577 625 626 000 649 474 708 517
12 34-36 277 160 312 907 345 722 369 909 439 622 564 821 593 275 645 918 670 814 732 704
13 37-39 280 098 317 314 349 990 375 599 449 581 579 048 608 927 665 836 692 155 756 890
14 40-42 283 037 321 720 354 259 381 290 459 540 593 275 624 577 685 754 713 496 781 076
15 43-45 285 975 326 128 358 527 386 981 469 499 607 504 640 227 705 672 734 837 805 262
16 46-48 288 941 330 595 362 847 392 758 479 675 622 072 656 267 726 168 756 816 830 198
17 49-51 291 943 335 123 367 218 398 619 490 069 636 991 672 712 747 261 779 452 855 905

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0-3 244 887 252 691 255 882
2 4-6 254 844 263 896 269 325
3 7-9 264 496 274 784 282 768
4 10-12 274 149 285 671 296 211
5 13-15 283 801 296 559 309 655
6 16-18 293 453 307 446 321 803
7 19-21 303 105 318 334 332 009
8 22-24 312 147 327 634 342 214
9 25-27 321 189 335 664 352 420
10 28-30 328 097 343 376 362 625
11 31-33 335 004 351 088 374 128
12 34-36 341 911 358 800 385 628
13 37-39 348 818 366 515 397 129
14 40-42 355 725 374 227 408 629
15 43-45 362 634 381 940 420 130
16 46-48 369 882 390 042 432 208
17 49-51 377 481 398 550 444 884

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 432 517 Ft 233 017 Ft
3. 3-5 év 614 086 Ft 414 686 Ft
4. 6-10 év 962 892 Ft 761 792 Ft
5. 11-15 év 962 892 Ft 920 627 Ft
6. 16-20 év 962 892 Ft 991 759 Ft
7. 21-25 év 962 892 Ft 1 134 433 Ft
8. 26-30 év 962 892 Ft 1 264 995 Ft
9. 31-35 év 962 892 Ft 1 321 847 Ft
10. 36-40 év 962 892 Ft 1 460 447 Ft
11. 41- év 962 892 Ft 1 804 937 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 477 237 Ft 477 237 Ft
3. 3-5 év 665 306 Ft 665 306 Ft
4. 6-10 év 1 020 612 Ft 1 020 612 Ft
5. 11-15 év 1 020 612 Ft 1 188 647 Ft
6. 16-20 év 1 020 612 Ft 1 281 079 Ft
7. 21-25 év 1 020 612 Ft 1 445 053 Ft
8. 26-30 év 1 020 612 Ft 1 577 810 Ft
9. 31-35 év 1 020 612 Ft 1 634 622 Ft
10. 36-40 év 1 020 612 Ft 1 773 262 Ft
11. 41- év 1 020 612 Ft 2 117 712 Ft

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)


SZINT

ÉVEK
Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
A B C D E F G H I J
1 0-3 83 842 103 428 88 173 96 709 119 472 197 722 210 526 216 217 225 466 256 053
2 4-6 86 778 107 835 92 441 102 400 129 431 211 949 226 176 236 135 246 807 280 240
3 7-9 89 717 112 243 96 709 108 091 139 390 226 176 241 826 256 053 268 147 304 426
4 10-12 92 655 116 650 100 977 113 782 149 350 240 404 257 476 275 971 289 488 328 612
5 13-15 95 593 121 056 105 245 119 472 159 309 254 631 273 126 295 890 310 829 352 798
6 16-18 98 532 125 464 109 513 125 163 169 268 268 858 288 776 315 808 332 170 376 984
7 19-21 101 470 129 871 113 782 130 854 179 227 283 085 304 426 335 726 353 510 392 382
8 22-24 104 408 134 279 118 050 136 545 189 186 297 312 320 076 355 644 374 851 406 913
9 25-27 107 345 138 686 122 318 142 236 199 145 311 539 335 726 375 562 389 887 421 443
10 28-30 110 283 143 092 126 586 147 927 209 104 325 767 351 376 395 480 402 708 435 972
11 31-33 113 222 147 499 130 854 153 618 219 063 339 994 367 025 415 400 415 529 450 502
12 34-36 116 160 151 907 135 122 159 309 229 022 354 221 382 675 427 063 428 349 465 033
13 37-39 119 098 156 314 139 390 164 999 238 981 368 448 398 327 438 564 439 750 478 404
14 40-42 122 037 160 720 143 659 170 690 248 940 382 675 413 977 450 064 451 151 491 775
15 43-45 124 975 165 128 147 927 176 381 258 899 396 904 423 375 461 565 462 552 505 146
16 46-48 127 941 169 595 152 247 182 158 269 075 411 317 431 477 473 643 474 591 519 267
17 49-51 130 943 174 123 156 618 188 019 279 469 418 916 439 985 486 319 487 287 534 159

11-14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0-3 113 063 122 106 137 967 141 908 152 419 188 553 194 466 197 094 201 365 215 489
2 4-6 114 417 124 141 139 938 144 536 157 018 195 123 201 693 206 291 211 220 226 658
3 7-9 115 775 126 177 141 908 147 164 161 617 201 693 208 919 215 489 221 074 237 827
4 10-12 117 132 128 212 143 879 149 792 166 217 208 263 216 146 224 687 230 929 248 995
5 13-15 118 488 130 246 145 850 152 419 170 816 214 833 223 373 233 885 240 784 260 163
6 16-18 119 846 132 282 147 821 155 047 175 414 221 402 230 600 243 083 250 639 271 332
7 19-21 121 203 134 317 149 792 157 675 180 013 227 972 237 827 252 280 260 493 282 502
8 22-24 122 559 136 353 151 763 160 303 184 612 234 541 245 053 261 478 270 347 293 671
9 25-27 123 915 138 388 153 734 162 931 189 211 241 111 252 280 270 675 280 202 304 840
10 28-30 125 272 140 422 155 705 165 560 193 810 247 682 259 507 279 873 290 057 316 008
11 31-33 126 629 142 457 157 675 168 188 198 408 254 251 266 733 289 073 299 912 327 176
12 34-36 127 986 144 493 159 646 170 816 203 007 260 821 273 960 298 270 309 766 338 346
13 37-39 129 343 146 528 161 617 173 443 207 606 267 390 281 189 307 468 319 621 349 514
14 40-42 130 700 148 562 163 589 176 071 212 205 273 960 288 415 316 665 329 475 360 683
15 43-45 132 057 150 598 165 560 178 699 216 803 280 531 295 642 325 863 339 330 371 851
16 46-48 133 426 152 660 167 554 181 367 221 503 287 258 303 048 335 327 349 480 383 366
17 49-51 134 813 154 751 169 572 184 072 226 302 294 148 310 643 345 068 359 932 395 236

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0-3 188 553 194 466 197 094
2 4-6 195 123 201 693 206 291
3 7-9 201 693 208 919 215 489
4 10-12 208 263 216 146 224 687
5 13-15 214 833 223 373 233 885
6 16-18 221 402 230 600 243 083
7 19-21 227 972 237 827 252 280
8 22-24 234 541 245 053 261 478
9 25-27 241 111 252 280 270 675
10 28-30 247 682 259 507 279 873
11 31-33 254 251 266 733 289 073
12 34-36 260 821 273 960 298 270
13 37-39 267 390 281 189 307 468
14 40-42 273 960 288 415 316 665
15 43-45 280 531 295 642 325 863
16 46-48 287 258 303 048 335 327
17 49-51 294 148 310 643 345 068

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H I J
1 0-3 180 322 193 126 198 817 208 066 238 653
2 4-6 194 549 208 776 218 735 229 407 262 840
3 7-9 208 776 224 426 238 653 250 747 287 026
4 10-12 223 004 240 076 258 571 272 088 311 212
5 13-15 237 231 255 726 278 490 293 429 331 866
6 16-18 251 458 271 376 298 408 314 770 344 464
7 19-21 265 685 287 026 318 326 333 375 359 382
8 22-24 279 912 302 676 338 244 344 066 373 913
9 25-27 294 139 318 326 358 162 356 887 388 443
10 28-30 308 367 333 976 371 060 369 708 402 972
11 31-33 322 594 349 625 382 563 382 529 417 502
12 34-36 336 821 365 275 394 063 395 349 432 033
13 37-39 351 048 374 950 405 564 406 750 445 404
14 40-42 364 160 382 662 417 064 418 151 458 775
15 43-45 371 069 390 375 428 565 429 552 472 146
16 46-48 378 317 398 477 440 643 441 591 486 267
17 49-51 385 916 406 985 453 319 454 287 501 159

16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez *