A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület Erzsébet téri Erzsébet Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás (a továbbiakban: beruházás) megvalósításával összefüggő, a Budapest V. kerület 24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 24456/3, valamint 24833/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D


1. * 

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2. Budapest V. kerület Erzsébet téri Erzsébet
Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás megvalósítása
Budapest V. kerület belterület
24447/1, 24447/2,
24447/3, 24456/2,
24456/3, valamint
24833/1 helyrajzi számú ingatlanok
általános építésügyi hatósági eljárások:
a) általános építmények,
b) műemléki védelem alatt álló építmények,
c) építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők, (beleértve a mozgójárdát is), amennyiben létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység
is szükséges,
d) kapcsolódó területek felszíni rendezése esetében
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
3. környezetvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
4. vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
5. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
6. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások [a C:2. mező c) pontja szerinti eljárásban elbírálásra kerülő ügyek kivételével] Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapesti Főváros Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatala
10. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
16.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal
17. fakivágás, parkrendezés, fatelepítés engedélyezése Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerületi önkormányzat jegyzője
18. üzletek működési engedélye Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerületi önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére