Hatály: 2017.I.1. - 2019.VI.11. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési megállapodás megkötésének feltételei

1. § (1) A szakképzési megállapodás együttműködési megállapodás a nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) és a szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) között a szakképzési állami feladatok ellátásában való részvételről.

(2) A szakképzési megállapodás biztosítja a támogatott szakképzést folytató iskola fenntartója és a feladatellátásért felelős állam együttműködését, valamint azt, hogy az állam a tervezési folyamatok során a megállapodást kötő fenntartó által folytatott szakképzést és szakképzési tevékenységére vonatkozó középtávú terveit figyelembe veszi.

2. § (1) A Kormánynak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése szerinti, az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzések szakmaszerkezetét meghatározó döntéséhez (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés), valamint a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az Szt. 81. § (3)-(5) bekezdése szerinti javaslatához adott fenntartói javaslat akkor vehető figyelembe, ha az összhangban van a szakképzési megállapodásban rögzített tervekkel.

(2) A szakképzési megállapodásban rögzítetteknek összhangban kell lenniük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 75. § (1) bekezdése szerinti megyei szintű bontásban készülő feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv részét képező megyei szakképzési tervben (a továbbiakban: megyei szakképzési terv) foglaltaknak.

(3) A szakképzési megállapodás kizárólag a fenntartó olyan szakképző iskolájára és a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében olyan szakképzési alapfeladatokra, munkarendre, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítésre és ágazatra vonatkozóan köthető, amely szakképesítésre, vagy ágazat esetén az ágazati szakközépiskolai oktatásra vagy az ágazathoz tartozó legalább egy szakképesítésre a fenntartó működési engedéllyel rendelkezik, továbbá amelyek a szakképzési megállapodás időtartamának első tanévében a szakmaszerkezeti döntés értelmében - a főváros vagy az adott megye és az adott fenntartó esetében - támogatottak.

(4) Az iskolai rendszerű szakképzés feladatellátási céljait szolgáló állami fejlesztési támogatásokról szóló döntés során figyelembe kell venni a megyei szakképzési tervben és a szakképzési megállapodásban foglaltakat.

(5) A fenntartó szakképző iskolája államilag támogatott szakképzést akkor hirdethet, valamint a felvételi eljárásba akkor kapcsolódhat be, ha a fenntartója rá vonatkozóan hatályos szakképzési megállapodással rendelkezik, és ha a meghirdetett szakképzés ágazata vagy a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a szakképesítés megnevezése szerepel a tervezett beiskolázással érintett tanévre vonatkozóan a szakképzési megállapodásban.

2. A szakképzési megállapodás tartalma

3. § (1) A szakképzési megállapodás tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát, képviseletére jogosult nevét,

b) a fenntartó szakképző iskolájának nevét, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti OM azonosítóját, székhelyét,

c) a fenntartó szakképző iskolájának költségvetési hozzájárulásban részesítendő szakképzési alapfeladatait, ezen belül azon OKJ szerinti ágazatok megjelölését, amelyekbe tartozó szakképesítéseket, szakképzéseket kíván indítani a szakképzési megállapodás időtartamának első tanévében, továbbá a felvehető maximális tanulólétszámot alapfeladatonként, munkarendenként és megyére, fővárosra lebontva valamennyi e bekezdés szerinti adatot,

d) a fenntartónak a szakképző iskolája költségvetési hozzájárulásban részesítendő szakképzési alapfeladataira kidolgozott, - a szakképzési megállapodás hatálybalépését követő - öt tanévre vonatkozó tervét, amelynek része az indítani kívánt OKJ szerinti szakképesítések, szakképzések ágazatainak felsorolása, a tanévenként beiskolázni kívánt osztály- vagy csoportszám feltüntetésével alapfeladatonként, ágazatonként, munkarendenként és megyénként, valamint a fővárosra vonatkozóan, továbbá az új gyakorlati képzési kapacitást eredményező tervezett vagy szükséges infrastrukturális fejlesztések felsorolása, az ennek keretében kialakítandó új gyakorlati képzési kapacitás megjelölése megyére, fővárosra lebontva,

e) a szakképesítések felsorolását a c) és d) pontban foglaltak tekintetében, ha

ea) a szakképesítés az OKJ szerint nem tartozik egy ágazatba sem, vagy

eb) a szakképesítés szerepel az OKJ 6. mellékletében,

f) az állami kötelezettségvállalást arra, hogy figyelembe veszi a szakképzési feladatellátásra vonatkozó tervezés során a fenntartó szakképző iskolája által ellátott iskolai rendszerű szakképzési feladatellátást, a szakképzésre vonatkozóan végrehajtott fejlesztéseket és a szakképzési megállapodásban rögzített szakképzés-fejlesztési terveit, továbbá költségvetési hozzájárulást nyújt a szakmaszerkezeti döntésben foglaltaknak és a szakképzési megállapodásnak megfelelő feladatok tekintetében az Szt. 29. §-a alapján ingyenes oktatásra jogosult tanulók képzésére,

g) a fenntartó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy adatot szolgáltat az alábbi állami tervezési feladatok ellátásához:

ga) a megyei szakképzési terv elkészítéséhez, értékeléséhez és felülvizsgálatához az Oktatási Hivatal és a kormányhivatalok számára, az általuk meghatározott formában és határidőre, valamint

gb) a szakmaszerkezeti döntéshez az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározott formában és határidőre,

h) a hatálybalépésének időpontját és időtartamát.

(2) Az (1) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontjában meghatározott állami tervezési feladatok ellátásához a fenntartó adatot szolgáltat

a) az infrastrukturális és személyi feltételek által adott szakképző iskolai kapacitásokra,

b) a beiskolázási és kapacitásbővítési tervek vonatkozásában a tervezett létszámra és profilra, továbbá

c) a kapcsolattartáshoz szükséges adatokra

vonatkozóan.

(3) A szakképzési megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon túl további tartalmi elemeket is tartalmazhat a fenntartónak az állami feladatellátásban való részvételével összefüggésben, amennyiben

a) a fenntartó

aa) *  a tankerületi központ képviseletében a tankerületi központ igazgatója,

ab) *  az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítés esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter

által előzetesen jóváhagyott tartalommal kérelmezi a szakképzési megállapodás kiegészítését,

b) a kiegészítés kizárólag a szakképzési feladatellátásra vonatkozik,

c) nem korlátozza a szakmaszerkezeti döntésnek az Szt. 84. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti tartalmát, továbbá a megyei, fővárosi keretszámok összegének meghatározását, valamint

d) nem keletkeztet az Nkt. 88. § (4) bekezdése szerinti költségvetési hozzájáruláson felüli, kiegészítő támogatási jogosultságot.

3. A szakképzési megállapodás megkötése

4. § (1) A kormányhivatal szakképző iskolánként köt szakképzési megállapodást a fenntartóval.

(2) *  A szakképzési megállapodás tervezetét a fenntartó készíti elő és nyújtja be elektronikus úton, szerkeszthető formában a kormányhivatalhoz, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok közlése mellett. A kormányhivatal javítható hiba vagy hiányosság észlelése esetén a fenntartóval kijavíttatja a szakképzési megállapodás tervezetét. Ez esetben az e § szerinti határidőket a javított tervezet benyújtásától kell számítani.

(3) A szakképzési megállapodás hatálybalépésének időpontja a szakképzési megállapodásban megjelölt tanév kezdőnapja. A szakképzési megállapodás legfeljebb öt tanévre szól azzal, hogy annak időtartama a fenntartó kérelme alapján öt tanévnél rövidebb is lehet.

(4) Amennyiben a szakképző iskola tagintézménnyel, telephellyel rendelkezik, a kormányhivatal a szakképzési megállapodás megkötése előtt, a szakképzési megállapodás tervezetének benyújtását követő nyolc napon belül megkéri a tagintézmény, telephely szerint illetékes kormányhivatal egyetértését a tervezett szakképzési megállapodásnak a kormányhivatal illetékességi területét érintő rendelkezése tekintetében. A tagintézmény, telephely szerint illetékes kormányhivatal tizenöt napon belül értesíti a kormányhivatalt az egyetértés megadásáról vagy megtagadásáról. Az érintett szakképző iskola tagintézménye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal e bekezdés szerinti egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik.

(5) *  A kormányhivatal a benyújtást követően - a (4) bekezdés szerinti határidőkkel együtt - összesen harminc napon belül kialakítja álláspontját a szakképzési megállapodás megkötéséről. Amennyiben a kormányhivatal nem tagadja meg a szakképzési megállapodás megkötését, úgy a tervezetét javaslatával megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.

(6) A szakképző iskola tagintézménye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal a (4) bekezdés szerinti egyetértés megtagadása, és a kormányhivatal a szakképzési megállapodás megkötésének megtagadása esetén döntését írásban indokolja. Az indoklásban foglaltak figyelembevételével a fenntartó ismételten kezdeményezheti a kormányhivatalnál a szakképzési megállapodás megkötését.

(7) A kormányhivatal csak abban az esetben tagadhatja meg a szakképzési megállapodás megkötését, vagy a (4) bekezdés szerinti egyetértés megadását, ha a szakképzési megállapodás tervezetében rögzített adatok tévesek, ha az abban foglaltak nem felelnek meg az Szt., az Nkt. és a szakmaszerkezeti döntés előírásainak, vagy nincsenek összhangban a vonatkozó megyei szakképzési tervvel.

5. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az Szt. 84. § (8) bekezdésében meghatározott egyetértést a szakképzési megállapodásnak a kormányhivatal által megküldött tervezete alapján adja meg.

(2) *  Amennyiben az Szt. 5. § (14) bekezdése alapján az agrárpolitikáért felelős miniszternek nincs egyetértési joga, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított harminc napon belül értesíti a kormányhivatalt, ha a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik.

(3) *  Amennyiben az Szt. 5. § (14) bekezdése alapján az agrárpolitikáért felelős miniszternek egyetértési joga van, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a szakképzési megállapodás tervezetét a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a javaslatával együtt megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter számára. Az agrárpolitikáért felelős miniszter a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül értesíti az állami szakképzési és felnőttképzési szervet, ha a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet. Az agrárpolitikáért felelős miniszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, ha határidőre nem nyilatkozik. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az agrárpolitikáért felelős miniszter értesítésének kézhezvételétől vagy az erre nyitva álló határidő leteltétől számított nyolc napon belül értesíti a kormányhivatalt, ha a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet.

(4) *  Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megtagadja a szakképzési megállapodás megkötésével való egyetértését, amennyiben az agrárpolitikáért felelős miniszter a szakképzési megállapodás megkötésével nem ért egyet.

(5) *  A kormányhivatal rögzíti az egyetértés vagy az egyetértés megtagadásának tényét a szakképzési megállapodás tervezetén, majd az egyetértésről vagy annak megtagadásáról szóló értesítés kézhezvételétől, vagy az egyetértés megadására vagy megtagadására a (2) és (3) bekezdés szerint nyitva álló határidő leteltétől számított nyolc napon belül megküldi a szakképzési megállapodás tervezetét a fenntartó, valamint a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv számára.

(6) A kormányhivatal a szakképzési megállapodást az egyetértésre jogosult egyetértése esetén, az egyetértés tényének (5) bekezdés szerinti rögzítése napján megköti.

(7) A költségvetési hozzájárulást folyósító szerv a költségvetési hozzájárulásra való jogosultság megállapítása, valamint hatósági ellenőrzése során vizsgálja a szakképzési megállapodás meglétét, és az abban foglaltakat figyelembe véve jár el.

6. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megtagadja az egyetértés megadását, ha

a) a szakképzési megállapodás tervezetében rögzített adatok tévesek,

b) a szakképzési megállapodás tervezetében foglaltak nem felelnek meg az Szt., az Nkt. és a szakmaszerkezeti döntés előírásainak, vagy

c) a szakképzési megállapodás tervezetében foglaltak nincsenek összhangban a vonatkozó megyei szakképzési tervvel.

(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján nyilvánosságra hozza a szakképzés országos feladatellátására vonatkozó stratégiáját, a feladatellátás kritériumrendszerét. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a nyilvánosságra hozott stratégia, kritériumrendszer alapján megtagadja a szakképzési megállapodás megkötéséhez az egyetértése megadását, amennyiben az nem áll összhangban a stratégiával és kritériumrendszerrel.

(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek mérlegelési joga van az egyetértés megadása tekintetében a 3. § (3) bekezdése alapján rögzített elemekkel kapcsolatban.

(4) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az egyetértés megtagadását írásban indokolja.

(5) *  Az agrárpolitikáért felelős miniszter a honlapján nyilvánosságra hozott szempontok alapján, kizárólag az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések tekintetében tagadhatja meg az egyetértést, amelyet írásban indokol.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a hatályos szakképzési megállapodásokat a honlapján nyilvánosságra hozza.

7. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a fenntartó kérésére jogosult a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kormányhivataltól a szakképzési megállapodás megkötésének megtagadása indokairól tizenöt napos határidővel tájékoztatást kérni, amennyiben előzetesen a kormányhivatal ugyanazon feltételek fennállása esetén megtagadta azt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező fenntartó az állami szakképzési és felnőttképzési szerv rendelkezésére bocsát valamennyi, az érdemi döntéshez szükséges adatot és dokumentumot, valamint a kormányhivatal számára előzetesen benyújtott, elutasított szakképzési megállapodás tervezetét.

4. A szakképzési megállapodás módosítása, felülvizsgálata

8. § (1) A fenntartó kezdeményezheti - tanítási éven kívüli hatálybalépéssel - a szakképzési megállapodás felmondását, valamint módosítását, kiegészítését. A szakképzési megállapodás módosítását, kiegészítését a fenntartó harminc napon belül köteles kezdeményezni, ha az abban rögzített adatokban változás következik be.

(2) A megyei szakképzési terv módosításáról a kormányhivatal minden fenntartót értesít, amely az általa fenntartott szakképző iskola székhelye vagy telephelye szerint érintett. A fenntartó a megyei szakképzési terv módosítása alapján felülvizsgálja a szakképzési megállapodás tartalmát, és szükség esetén a megyei szakképzési terv jóváhagyott, végleges módosításának nyilvánosságra hozataláról szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül kezdeményezi a szakképzési megállapodás módosítását.

(3) A kormányhivatal jogosult felmondani a szakképzési megállapodást, amennyiben a fenntartó nem kezdeményezte az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a szakképzési megállapodás módosítását annak érdekében, hogy az összhangban legyen a megyei szakképzési tervvel és a fenntartó működési engedélyével. A kormányhivatal a felmondást megelőzően nyolc napos határidővel felszólítja a fenntartót a szakképzési megállapodás módosítására vonatkozó tervezet benyújtására.

(4) A kormányhivatal felmondja a szakképzési megállapodást, ha a fenntartó nem rendelkezik a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt tartalmi elemeknek megfelelő jogerős működési engedéllyel, és a működési engedély módosításáról vagy annak visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a fenntartó nem kezdeményezte a szakképzési megállapodás módosítását vagy felbontását. A kormányhivatal a működési engedély módosításáról vagy annak visszavonásáról szóló döntése jogerőre emelkedésével egyidejűleg felhívja a fenntartó figyelmét, ha a döntés alapján a szakképzési megállapodás felmondása vagy módosítása szükséges.

(5) *  A fenntartó a szakképzési megállapodás módosításának tervezetét a megkötött szakképzési megállapodással egységes szerkezetbe foglaltan, a módosítások egyértelmű jelzésével készíti el. A 4. és 5. §-ban foglalt eljárást kizárólag a szakképzési megállapodás módosítása tekintetében kell lefolytatni abban az esetben, ha a módosítás, kiegészítés érinti a szakképzési megállapodás 3. § (1) bekezdés c), d) vagy h) pontja, vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti tartalmi elemeit. Ha a módosítás, kiegészítés kizárólag a szakképzési megállapodás 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmi elemeit érinti, a kormányhivatal saját hatáskörben megköti a módosított szakképzési megállapodást a fenntartóval a 4. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján azzal az eltéréssel, hogy a módosított, kiegészített szakképzési megállapodást - a megkötését követő nyolc napon belül - megküldi a fenntartó, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, - amennyiben a szakképzési megállapodással kapcsolatban egyetértési joga van - az agrárpolitikáért felelős miniszter, és a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv részére.

(6) *  Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy az agrárpolitikáért felelős miniszter kezdeményezésére a kormányhivatal harminc napon belül megvizsgálja, hogy a szakképzési megállapodást a (3) és (4) bekezdés alapján fel kell-e mondani.

(7) *  A kormányhivatal haladéktalanul értesíti az állami szakképzési és felnőttképzési szervet, és - amennyiben egyetértési joga van - az agrárpolitikáért felelős minisztert, továbbá a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet, ha a (3) vagy (4) bekezdés alapján a szakképzési megállapodást felmondta.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a kormányhivatalokkal együttműködve - nem kötelezően alkalmazandó szakképzési megállapodás-mintát bocsát a fenntartók rendelkezésére.

(2) 2014. január 1-jét követően a kormányhivatal a fenntartó által az adott év május 31-ig benyújtott szakképzési megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást az adott év augusztus 31-ig köteles megkötni, ha az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.

(3) A fenntartó a szakképzési megállapodás alapján támogatott képzés tekintetében az adott képzés kifutásáig, azaz évfolyamismétlés és szüneteltetés nélküli befejezéséig jogosult költségvetési hozzájárulásra, függetlenül a szakképzési megállapodás későbbi megszűnésétől vagy módosításától.

11. § (1) A szakképzési megállapodás a költségvetési hozzájárulásra való jogosultságnak első alkalommal a 2013/2014. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan, kizárólag az OKJ-ban szereplő szakképesítésekkel és szakközépiskolai ágazatokkal kapcsolatban feltétele.

(2) A szakképzési megállapodást a 2013/2014. tanévre vonatkozóan - 2013. szeptember 30-ig - a 3. § (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontjában meghatározott tartalommal kell megkötni. A 2013/2014. tanévre vonatkozó szakképzési megállapodás tartalmazza a szakképesítések felsorolását a 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében is, ha a szakképesítés szerepel az OKJ hatályos 6. mellékletében.

(3) A kormányhivatal a fenntartó által e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül benyújtott szakképzési megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást 2013. szeptember 30-ig köteles megkötni, ha az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.

(4) Az Szt. és az e rendelet alapján egyetértésre jogosult első alkalommal a 2013. szeptember 2-át követően felülvizsgált és kiegészített, és a 2014/2015. tanévre is vonatkozó szakképzési megállapodás tekintetében gyakorolja az egyetértési jogát.

(5) A 2. § (5) bekezdésében foglaltakat először a 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázásra kell alkalmazni.

12. § (1) A kormányhivatal azzal a fenntartóval köt a 2013/2014. tanévre vonatkozó szakképzési megállapodást, amely működési engedéllyel rendelkezik legalább egy, az OKJ szerinti olyan szakképesítés, szakközépiskolai ágazat szerinti képzésre, amely nem szerepel a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján a megyében, fővárosban az állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok listáján.

(2) A 2013/2014. tanévre vonatkozóan megkötött szakképzési megállapodások 2014. augusztus 31-én hatályukat vesztik. Ha a fenntartó kezdeményezi a 11. § alapján megkötött szakképzési megállapodás időtartama alatt a szakképzési megállapodás kiegészítését, a megyei szakképzési terv figyelembevételével a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tartalommal kiegészített szakképzési megállapodás időtartama a kiegészített szakképzési megállapodás megkötésétől számított újabb öt tanévre szólhat.

(3) A kormányhivatal a 2013/2014. tanévre vonatkozóan megkötött szakképzési megállapodásokról elektronikus összesítést készít 2013. október 31-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által megadott formai követelmények szerint, amely alapján az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján nyilvánosságra hozza a szakképzési megállapodással rendelkező fenntartók szakképzési megállapodásban szereplő adatait.

(4) Ha a fenntartó 2013. december 31-ig kezdeményezi a 11. § szerint megkötött szakképzési megállapodás (2) bekezdés szerinti kiegészítését, a kiegészített szakképzési megállapodásban foglaltakat 2014-ben a megyei szakképzési tervek felülvizsgálata és a szakmaszerkezeti döntés előkészítése során figyelembe kell venni.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az Oktatási Hivatallal és a kormányhivatalokkal együttműködve, az általuk használt informatikai rendszerhez és feltételekhez igazodva, annak jelen feladatra hasznosítható funkcióit kiegészítve, a szakképzési megállapodások megkötését és nyilvántartását segítő informatikai rendszert 2013. október 31-től az állami szakképzési és felnőttképzési szerven keresztül működteti.

(6) *  Az agrárpolitikáért felelős miniszter 2013. október 31-ig kidolgozza és a honlapján nyilvánosságra hozza a szakképzési megállapodások megkötésével kapcsolatos egyetértési jogának gyakorlására vonatkozó szempontokat.

13. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (2) bekezdését, 4. § (5) bekezdését, 5. § (3) és (5) bekezdését és a 8. § (5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.