A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladéklerakási járulék megfizetésének szabályai

1. § *  (1) *  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére az 1. melléklet szerinti adatok megküldésével teljesíti.

(2) *  A bejelentés alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet nyilvántartásba veszi és a kötelezettekről nyilvántartást vezet.

(3) *  A kötelezett a bejelentést követően az 1. mellékletben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat - ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is - a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg - bejelenti.

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet törli a nyilvántartásból, ha a bejelentés feltételei már nem állnak fenn.

(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell benyújtani.

2. § (1) A kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(2) *  A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adatok megküldésével - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint - teljesíti.

2. A hulladéklerakási járulék felhasználásának céljai

3. § (1) A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a következőkre fordítja: * 

a) *  az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeinek, illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek fedezetére a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 18/A. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetén;

b) * 

c) a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására;

d) az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére;

e) a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés támogatására;

f) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;

g) a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására, kezelésére;

h) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra;

i) az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok előkészítésének és megalkotásának finanszírozására;

j) *  egyéb, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által meghatározott, hulladékgazdálkodással összefüggő állami feladatok ellátására;

k) a b)-j) pontban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek fedezetére; továbbá

l) a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére.

(2) *  A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter az (1) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott feladatra a hulladéklerakási járulékból befolyt összeg tárgyévi pénzforrásainak 10%-át, de legfeljebb 2 milliárd forintot használhat fel.

(3) * 

3. *  A nyilvántartásra vonatkozó szabályok

3/A. § *  (1) A Ht. 68. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell vezetni.

(2) *  A nyilvántartást úgy kell kialakítani és vezetni, hogy az a hulladéklerakási járulék alapjának, összegének megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen, és tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kezelési kódokat.

(3) *  A nyilvántartást elektronikus formában kell vezetni, kivéve, ha az elektronikus nyilvántartás vezetésére átmenetileg nincs lehetőség. Utóbbi esetben az ok jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett a nyilvántartást papíralapon kell vezetni. Az ok megszűnését követően az elektronikus nyilvántartást a papíralapon vezetett nyilvántartás adataival - azok egyértelmű megjelölése mellett - haladéktalanul ki kell egészíteni. A nyilvántartásnak a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia.

(4) *  A nyilvántartásban egyértelműen jelölni kell a hulladéklerakási járulékkal érintett hulladék jellegét, típusát és a lerakás időpontját.

(5) *  A hulladéklerakóba be- és kilépő gépjárművek mérlegelését követően a mért adatoknak automatikusan meg kell jelenniük a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban. Ha az adatokat a mérlegelést követően módosítják, akkor a módosítás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

(6) A hatósági ellenőrzés során

a) a járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás alapjául szolgáló teljes nyilvántartási dokumentációt,

b) a hulladék szállítója a fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot, valamit

c) az elektronikus megfigyelő rendszer által készített képfelvételeket

az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak átadja, megtekinthetővé teszi. * 

4. Záró rendelkezések * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § * 

6. § * 

1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez * 

A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez szükséges adatok

A kötelezett nyilvántartásba vételi bejelentéséhez vagy megszűnés bejelentéséhez szükséges adatok:

a) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;

b) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;

c) a fizetési kötelezettség keletkezésének vagy megszűnésének dátuma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;

e) a bejelentés kitöltésének dátuma.

2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez * 

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap

A kötelezett adatszolgáltatása során beküldendő adatok:

a) beszámolási időszak (év, negyedév);

b) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH számjele;

c) a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség telephelyenként összesített összege;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;

e) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;

f) az ártalmatlanítási művelet azonosító kódja;

g) hulladékgazdálkodási engedély száma;

h) *  a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékra vonatkozó adatok (hulladékjegyzék szerinti azonosító kód, mennyiség (t), egységár (Ft/t), hulladék lerakási járulék összege (Ft);

i) az adatszolgáltatás kitöltésének dátuma;

j) fizetendő hulladéklerakási járulék az adott telephelyen összesen (Ft).