A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

384/2013. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
AMELY LÉTREJÖTT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A NUKLEÁRIS ENERGIA BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA TERÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

megjegyezve, hogy a nukleáris energia békés célú felhasználása mindkét ország társadalmi és gazdasági fejlődése előmozdításának fontos tényezője,

óhajtva a két ország között meglévő baráti viszony továbberősítését,

felismerve, hogy mindkét ország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) tagállama, és részese a Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés), figyelemmel a 2006. november 22-én, az Európai Közösségek Bizottsága által képviselt Európai Atomenergiaközösség és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti fúziósenergia-kutatás terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra,

megerősítve óhajukat, hogy a nukleáris biztonság, az emberi egészség és a környezet védelme mindkét országban elsődleges jelentőséggel bírjon a nukleáris programok végrehajtása során,

szem előtt tartva, hogy mindkét ország közös óhaja kiterjeszteni és megerősíteni együttműködésüket a nukleáris energia békés célokra történő fejlesztésében és alkalmazásában, és

tekintetbe véve, hogy Magyarországot mint az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség tagját kötik az Európai Unió szerződései (az Európai Unióról szóló Szerződés, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget Létrehozó Szerződés) és az ezekből eredő másodlagos jogforrások,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Cél

A Felek az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elve alapján, saját jogszabályaikkal összhangban ösztönzik és előmozdítják együttműködésüket a nukleáris energia békés célú felhasználása területén.

2. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

a) Irányelvek: a Nukleáris Szállítók Csoportjának a Nukleáris termékek átadásáról szóló irányelvei, melyeket a NAÜ az INFCIRC/254/Rev.11/Part1 dokumentumban tett közzé, és annak valamennyi későbbi felülvizsgálata és módosítása;

b) berendezés: az Irányelvek B melléklet 1., 3., 4., 5., 6. és 7. részében felsoroltak;

c) anyag: reaktorokhoz szánt nem nukleáris anyagok, az Irányelvek B mellékletében felsorolva;

d) nukleáris anyag: bármilyen alapüzemanyag vagy bármilyen különleges hasadóanyag a NAÜ Alapokmánya XX. Cikkében szereplő meghatározás szerint; a NAÜ Kormányzó Tanácsának a NAÜ Alapokmány XX. Cikke értelmében hozott, az alapüzemanyagnak vagy különleges hasadóanyagnak tekintendő anyagok jegyzékét módosító valamennyi döntése csak abban az esetben hat ki a jelen Megállapodásra, ha a Felek írásban tájékoztatják egymást a módosítás elfogadásáról;

e) személy: a Felek kivételével bármely természetes személy, jogi személy, társulás, cég vagy társaság, egyesület, tröszt, köz- vagy magánintézmény, csoport, kormányügynökség vagy testület;

f) technológia: az Irányelvek A mellékletében meghatározottak szerint.

3. Cikk

Az együttműködés területei

A Felek jelen Megállapodás szerinti együttműködése a következőkre terjedhet ki:

a) a nukleáris energia békés célú alkalmazását érintő alap- vagy alkalmazott kutatás és fejlesztés;

b) az atomerőművekkel, kis- és közepes méretű atomreaktorokkal vagy kutatóreaktorokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés, tervezés, létesítés, üzemeltetés és karbantartás;

c) atomerőművekben, kis- és közepes méretű atomreaktorokban vagy kutatóreaktorokban használatos nukleáris üzemanyag gyártása és szállítása;

d) kutatás és fejlesztés a nukleárisüzemanyag-ciklus területén, ideértve a radioaktív hulladék kezelését is;

e) az iparban, a mezőgazdaságban, az egészségügyben használandó radioaktív izotópok előállítása és alkalmazása;

f) nukleáris biztonság, sugárvédelem, környezetvédelem;

g) nukleáris biztosítékok, fizikai védelem;

h) nukleáris szakpolitika és humánerőforrás-fejlesztés;

i) a nukleáris energia társadalmi elfogadottságának erősítése; és

j) bármely egyéb terület a Felek megállapodása alapján.

4. Cikk

Az együttműködés formái

A jelen Megállapodás 3. Cikke szerinti együttműködés az alábbi formában történhet:

a) a tudományos és műszaki személyzet cseréje és továbbképzése;

b) tudományos és műszaki adatok és információ cseréje;

c) közös szimpóziumok, szemináriumok, munkacsoportok szervezése;

d) nukleáris anyagok, anyagok, berendezések és technológiák átadása;

e) műszaki konzultáció és szolgáltatás nyújtása;

f) kölcsönös érdekeket szolgáló közös kutatások és projektek; és

g) a Felek megállapodása alapján egyéb együttműködési formák.

5. Cikk

Végrehajtási rendelkezések és Vegyes Bizottság

1. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek tekintetében a Felek vagy illetékes hatóságaik a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban megállapodást köthetnek a végrehajtásra vonatkozó különös feltételek meghatározása érdekében.

2. A jelen Megállapodás alapján történő együttműködési tevékenységek koordinálására a Felek Vegyes Bizottságot hoznak létre. A Vegyes Bizottság tagjai a Felek által kijelölt képviselők, akik a Felek által egyeztetett időpontokban találkoznak.

6. Cikk

Információ

1. A jelen Megállapodás rendelkezései alapján átadott információkat - a technológiák esetében a jelen Megállapodás 7. Cikk 2. bekezdésének figyelembevételével - a Felek szabadon felhasználhatják, kivéve, ha az a Fél vagy az általa felhatalmazott személy, aki az információt adja, előzetesen korlátozásokat vagy fenntartásokat kötött ki az adott információ felhasználása vagy terjesztése vonatkozásában.

2. A Felek nemzeti jogukkal és szabályozásukkal összhangban minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy betartsák az információ felhasználására és terjesztésére vonatkozó korlátozásokat és fenntartásokat, valamint hogy megőrizzék a felek joghatósága alá tartozó, meghatalmazott személyek között átadott szellemi tulajdont, ideértve az üzleti és ipari titkokat. Jelen Megállapodás alkalmazásában szellemi tulajdonon a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1967. július 14-én kiadott és 1979. szeptember 28-án módosított Alapító Okirata 2. cikke szerinti fogalmat kell érteni.

7. Cikk

Átadás és továbbadás

1. Az információ, nukleáris anyagok, anyagok, berendezések és technológiák e Megállapodás alapján történő átadása közvetlenül a Felek vagy meghatalmazott személyek által történik. Az ilyen átadásokra e Megállapodás szabályai és a Felek által esetlegesen megállapított további feltételek vonatkoznak.

2. A jelen Megállapodás alapján átadott - a jelen Megállapodás 2. Cikk f) pontja, valamint 4. Cikk d) pontjában meghatározott - nukleáris anyag, anyag, berendezés és technológia, továbbá az ilyen nukleáris anyag, anyag, berendezés felhasználásával előállított bármely különleges hasadóanyag nem adható tovább arra fel nem jogosított személynek, valamint - hacsak a Felek írásban eltérően nem állapodnak meg - nem szállítható ki a fogadó Fél területi joghatósága alól. E rendelkezés gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése érdekében a Felek megállapodást köthetnek.

8. Cikk

Dúsítás és reprocesszálás

1. A Felek eltérő megállapodása hiányában tilos a jelen Megállapodás alapján átadott vagy bármely, a jelen Megállapodás alapján átadott berendezésben felhasznált urán 20% vagy annál magasabb U-235-ös izotóp tartalmúvá dúsítása.

2. A Felek eltérő megállapodása hiányában a jelen Megállapodás alapján átadott berendezések, technológiák és az ilyen technológián alapuló további berendezések nem használhatóak fel 20% vagy annál magasabb U-235-ös izotóp tartalmúvá dúsított urán előállítására.

3. A Felek eltérő megállapodása hiányában a jelen Megállapodás alapján átadott nukleáris anyag, és az így átadott nukleáris anyaghoz vagy berendezéshez használt, vagy azon keresztül előállított nukleáris anyag reprocesszálására nem kerülhet sor.

9. Cikk

Robbanószerként és katonai célokra történő alkalmazás tilalma

A jelen Megállapodás alapján átadott nukleáris anyagot, anyagot, berendezést, technológiát, továbbá az ezekben használt, vagy ezeken keresztül előállított különleges hasadóanyagot tilos atomfegyverek vagy más nukleáris robbanószerek kutatására, fejlesztésére, előállítására vagy más katonai célokra alkalmazni.

10. Cikk

Nukleáris biztosítékok

1. A jelen Megállapodás 9. Cikkében meghatározott kötelezettség betartása a Felek és a NAÜ között létrejött biztosítéki megállapodások alapján kerülnek ellenőrzésre, amelyek

a Koreai Köztársaság esetében:

a Koreai Köztársaság Kormánya és a NAÜ között 1975. október 31-én a Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéssel kapcsolatban létrejött, a Biztosítékok alkalmazásáról szóló egyezmény (IAEA INFCIRC/236) és kiegészítő jegyzőkönyve, illetve

Magyarország esetében:

a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás (IAEA INFCIRC/193) és a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, amely a Magyar Köztársaságban 2007. július 1-jén lépett hatályba.

2. Ha a NAÜ bármikor, bármely okból nem alkalmazza az e Cikk 1. bekezdésében jelölt biztosítékokat, a Felek haladéktalanul - a NAÜ biztosítéki elveivel és eljárásaival összhangban álló - megállapodást kötnek, a jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott NAÜ biztosítékok megvalósulásához mérten egyenértékű hatékonysággal és terjedelemben.

11. Cikk

Fizikai védelem

A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Megállapodás alapján átadott nukleáris anyagok és berendezések, illetve az így átadott nukleáris anyag, anyag, berendezés felhasználásával előállított vagy ezekben hasznosított különleges hasadóanyag fizikai védelmét, legalább a NAÜ Nukleáris anyagok és nukleáris létesítmények fizikai védelméről szóló Egyezményében (INFCIRC/225/Rev.5.) és annak a Felek által elfogadott bármely módosításában meghatározott szinten.

12. Cikk

Nukleáris biztonság

A Felek a jelen Megállapodás teljesítéséből eredő tevékenységeikre vonatkozóan konzultálnak egymással annak érdekében, hogy azonosítsák tevékenységük biztonsági és nemzetközi környezeti következményeit, továbbá együttműködnek azért, hogy megelőzzék a jelen Megállapodás alapján átadott nukleáris létesítményekből eredő nukleáris baleseteket, és megóvják a nemzetközi környezetet - a Megállapodás alapján végzett tevékenységgel összefüggő - radioaktív, kémiai és hőszennyezéstől.

13. Cikk

Az alkalmazás tartama

1. Jelen Megállapodás hatálya addig terjed ki a nukleáris anyagokra, anyagokra és berendezésekre, amíg

a) azok - a jelen Megállapodás 7. Cikk 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a fogadó Fél joghatóságán kívüli területre kiszállításra nem kerülnek;

b) a nukleáris anyag esetében nem születik döntés arról, hogy az további használatra nem alkalmas, illetve gyakorlatilag visszanyerhetetlen olyan formában, amely a jelen Megállapodás 10. Cikke szerinti biztosítékok szempontjából szóba jöhető nukleáris tevékenységre felhasználható. Mindkét Fél elfogadja a NAÜ döntését, amelyet az a vonatkozó biztosítéki megállapodásban - melyben maga is részes - foglalt, a biztosítékok megszüntetésére vonatkozó szabályok alapján hoz meg, vagy

c) a Felek eltérően nem állapodnak meg.

2. A jelen Megállapodás alapján átadott technológia addig e Megállapodás hatálya alatt áll, amíg a Felek ettől eltérő megegyezésre nem jutnak.

14. Cikk

A Megállapodás megszűnése

1. Ha valamelyik fél a jelen Megállapodás hatálybalépését követően

a) megszegi a 7., 8., 9., 10. vagy 11. Cikkek valamelyikét, vagy

b) megszünteti vagy súlyosan megszegi a NAÜ-vel kötött biztosítéki megállapodását,

a másik Fél jogosult beszüntetni a jelen Megállapodás szerinti további együttműködést, a Megállapodást felfüggeszteni vagy megszüntetni, valamint visszakövetelni bármely, a jelen Megállapodás alapján átadott anyagot, nukleáris anyagot, berendezést és valamennyi, az ezek felhasználásával előállított különleges hasadóanyagot.

2. Ha az egyik Fél az átadott anyag, nukleáris anyag, berendezés e Cikk szerinti visszakövetelésének jogával él, a visszakövetelt anyag, nukleáris anyag vagy berendezés piaci árát meg kell térítenie a másik Fél számára azt követően, hogy a másik Fél területéről a visszakövetelt dolog kikerült.

3. Ha az egyik Fél a jelen Cikk szerinti jogait gyakorolni kívánja, köteles e szándékát írásban jelezni a másik Fél számára.

15. Cikk

Vitarendezés

1. A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitát a Felek peren kívül, kölcsönös tárgyalások vagy konzultációk útján rendezik.

2. Ha a vita rendezése kölcsönös tárgyalások vagy konzultációk útján nem jár sikerrel, a Felek - együttesen - választottbírósághoz fordulhatnak. Ez a választottbíróság eseti jelleggel, mindkét fél által elfogadott módon, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kerül létrehozásra.

16. Cikk

Hatálybalépés, időtartam, megszűnés

1. A jelen Megállapodás 30. nappal azt követően lép hatályba, hogy a Felek diplomáciai csatornáikon keresztül értesítik egymást arról, hogy hazájukban eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges valamennyi követelménynek.

2. A jelen Megállapodás negyven (40) évre szól, ezután öt (5) évente automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha bármelyik Fél a lejáratot megelőzően hat (6) hónappal írásban értesíti a másik Felet arról, hogy a Megállapodást meg kívánja szüntetni.

3. A jelen Megállapodást a Felek kölcsönös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. E módosítások a jelen Cikk 1. bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően lépnek hatályba.

4. A jelen Megállapodás lejárata vagy megszüntetése ellenére a 7., 8., 9., 10., 11. és a 13. Cikkekben említett kötelezettségek a Felek eltérő megegyezéséig hatályban maradnak.

A fentiek hiteléül alulírottak - Kormányuktól e célra kapott felhatalmazásuk alapján - a jelen Megállapodást aláírták.

Kelt Szöul, 2013. október 18-án két példányban, magyar, koreai és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A rendelkezések eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA FOR COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred toas „the Parties”),

Noting that the utilization of nuclear energy for peaceful purposes is an important factor in the promotion of the social and economic development of the two countries;

Desiring to strengthen the friendly relations existing between the two countries;

Recognizing that both countries are Member States of the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as „the IAEA”) and parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as „the Treaty”);

Considering the agreement for cooperation signed on 22 November 2006 by the European Atomic Energy Community represented by the Commission of the European Communities and the Government of the Republic of Korea in the field of fusion energy research;

Reaffirming their desire to place the highest priority on nuclear safety and the protection of human health and the environment in both countries in the course of implementing their nuclear programs;

Bearing in mind the common desire of both countries to expand and strengthen cooperation in the development and application of nuclear energy for peaceful purposes; and

Considering that Hungary is a Member State of the European Union and of the European Atomic Energy Community and as such bound by the provisions of the EU Treaties (Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union, Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and their secondary legislation;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Purpose

The Parties shall, on the basis of equality and mutual benefit, encourage and promote cooperation in the peaceful uses of nuclear energy, in accordance with their respective applicable laws and regulations.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) „Guidelines” means the Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers published by the IAEA as INFCIRC/254/Rev. 11/Part1 and its subsequent revisions and modifications;

(b) „Equipment” means those items listed in Sections 1, 3, 4, 5, 6 and 7 of Annex B of the Guidelines;

(c) „Material” means non-nuclear materials for reactors listed in Annex B of the Guidelines;

(d) „Nuclear material” means any source material or any special fissionable material as these terms are defined in Article 20 of the Statute of the IAEA. Any determination by the Board of Governors of the IAEA on Article 20 of the IAEA Statute, which amends the list of material considered to be „source material” or „special fissionable material”, shall only have effect under this Agreement when both Parties to this Agreement have informed each other in writing that they accept such an amendment;

(e) „Person” means any individual, corporation, partnership, firm or company, association, trust, public or private institute, group, governmental agency or corporation, but does not include the Parties to this Agreement; and

(f) „Technology” has the meaning defined in Annex A of the Guidelines.

ARTICLE 3

Areas of Cooperation

Under this Agreement, the areas of cooperation between the Parties may include:

(a) basic and applied research and development with respect to the peaceful uses of nuclear energy;

(b) research, development, design, construction, operation and maintenance of nuclear power plants, small and medium-sized nuclear reactors or research reactors;

(c) manufacture and supply of nuclear fuel elements to be used in nuclear power plants, small and medium sized nuclear reactors or research reactors;

(d) research and development in the field of nuclear fuel cycle including radioactive waste management;

(e) production and application of radioactive isotopes in industry, agriculture and medicine;

(f) nuclear safety, radiation protection and environmental protection;

(g) nuclear safeguards and physical protection;

(h) nuclear policy and human resources development;

(i) enhancement of public acceptance of nuclear energy; and

(j) other areas as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 4

Forms of Cooperation

Cooperation under Article 3 of this Agreement may take the following forms:

(a) Exchange and training of scientific and technical personnel;

(b) Exchange of scientific and technological information and data;

(c) Organization of joint symposia, seminars and working groups;

(d) Transfer of nuclear material, material, equipment and technology;

(e) Provision of relevant technological consultancy and services;

(f) Joint research or joint projects on subjects of mutual interest; and

(g) Other forms of cooperation as may be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 5

Implementing Arrangements and Joint Committee

1. Implementing arrangements for the cooperative activities under this Agreement may be concluded between the Parties or their appropriate authorities to determine the specific terms of cooperation, in accordance with this Agreement.

2. With a view to coordinating the cooperative activities foreseen under this Agreement, the Parties shall establish a Joint Committee. The Joint Committee shall be composed of representatives designated by the two Parties, and may meet on mutually convenient dates.

ARTICLE 6

Information

1. The Parties may freely use - in case of technology with the consideration of paragraph 2 of Article 7 of this Agreement - any information exchanged in conformity with the provisions of this Agreement, except in cases where the Party or authorized persons providing such information have previously made known restrictions and/or reservations concerning its use and dissemination.

2. The Parties shall take all appropriate measures in accordance with their respective laws and regulations to preserve the restrictions and/or reservations concerning the use and dissemination of information and to protect intellectual property rights including commercial and industrial secrets transferred between authorized persons within the jurisdiction of either Party. For the purpose of this Agreement, „intellectual property” is understood to have the meaning given in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967 and as amended on 28 September 1979.

ARTICLE 7

Transfers and Retransfers

1. Transfer of information, nuclear material, material, equipment and technology under this Agreement may be undertaken directly between the Parties or through authorized persons. Such transfer shall be subject to this Agreement and to such additional terms and conditions as may be agreed upon by the Parties.

2. Nuclear material, material, equipment, and technology - determined in Article 2, (f) and Article 4, (d) of this Agreement - transferred pursuant to this Agreement and special fissionable material produced through the use of any such nuclear material, material or equipment shall not be transferred to an unauthorized person or, unless the Parties agree in writing, beyond the jurisdiction of the receiving Party. An arrangement to facilitate the implementation of this provision may be established by the Parties.

ARTICLE 8

Enrichment and Reprocessing

1. Uranium transferred pursuant to this Agreement or used in any equipment so transferred shall not be enriched to twenty (20) percent or more in the isotope U-235 unless the Parties otherwise agree.

2. Equipment or technology transferred pursuant to this Agreement and equipment based on such technology shall not be used for the production of uranium enriched to twenty (20) percent or more in the isotope U-235 unless the Parties otherwise agree.

3. Nuclear material transferred pursuant to this Agreement and nuclear material used in or produced through the use of nuclear material or equipment so transferred shall not be reprocessed unless the Parties otherwise agree.

ARTICLE 9

Prohibition of Explosive or Military Applications

Nuclear material, material, equipment and technology transferred pursuant to this Agreement and special fissionable material used in or produced through the use of nuclear material, material or equipment so transferred shall not be used for the research, development or manufacture of nuclear weapons or any nuclear explosive device, or for any military purpose.

ARTICLE 10

Safeguards

1. The commitment contained in Article 9 of this Agreement shall be verified pursuant to the safeguards agreement between either Party and the IAEA;

in the case of the Republic of Korea:

pursuant to the Agreement between the Government of the Republic of Korea and the IAEA for the Application of Safeguards in connection with the Treaty (IAEA document INFCIRC/236) as complemented by the additional protocol, and

in the case of Hungary:

pursuant to the Agreement between Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the European Atomic Energy Community and the IAEA in Implementation of Article III, (1) and (4) of the Treaty (IAEA document INFCIRC/193) as complemented by the additional protocol which entered into force for Hungary on 1 July 2007.

2. In the event that, for any reason or at any time, the IAEA does not apply safeguards as required by paragraph 1 of this Article, the Parties shall immediately enter into arrangements which conform to safeguards principles and procedures of the IAEA and provide effectiveness and coverage equivalent to that intended to be provided by the safeguards of the IAEA specified in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 11

Physical Protection

The Parties shall take appropriate measures in order to provide the nuclear material and equipment transferred under this Agreement and special fissionable material used in or produced through the use of nuclear material, material or equipment so transferred with physical protection at a level not lower than the level set out in the IAEA document INFCIRC/225/Rev.5 as well as in any subsequent amendments thereto accepted by the Parties.

ARTICLE 12

Nuclear Safety

The Parties shall consult each other, with regard to activities under this Agreement, to identify safety and international environmental implications arising from such activities and shall cooperate in preventing nuclear accidents arising from nuclear facilities transferred pursuant to this Agreement and in protecting the international environment from radioactive, chemical or thermal contamination arising from such activities under this Agreement.

ARTICLE 13

Scope of Application

1. Nuclear material, material and equipment shall remain subject to this Agreement until:

(a) such items have been transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 7 of this Agreement;

(b) in the case of nuclear material, a determination is made that it is no longer usable nor practicably recoverable for processing into a form in which it is usable for any nuclear activity relevant from the point of view of the safeguards referred to in Article 10 of this Agreement. Both Parties shall accept a determination made by the IAEA in accordance with the provisions for the termination of safeguards of the relevant safeguards agreement to which the IAEA is a party; or

(c) otherwise agreed upon by the Parties.

2. Technology transferred under this Agreement shall remain subject to this Agreement until otherwise agreed upon by the Parties.

ARTICLE 14

Cessation of Cooperation

1. If either Party at any time following entry into force of this Agreement:

(a) does not comply with the provisions of Article 7, 8, 9, 10 or 11 or

(b) terminates or materially violates a safeguards agreement with the IAEA;

the other Party shall have the right to cease further cooperation under this Agreement, to suspend or terminate this Agreement and to require the return of any material, nuclear material and equipment transferred under this Agreement and any special fissionable material produced through the use of nuclear material, material and equipment so transferred.

2. If either Party exercises its rights under this Article to require the return of any material, nuclear material or equipment, it shall, after its removal from the territory of the other Party, reimburse the other Party for the fair market value of such material, nuclear material or equipment.

3. If either Party deems it necessary to exercise the above-mentioned rights under this Article, its decision to do so shall be notified to the other Party in writing.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by negotiations or consultations between the Parties.

2. If a dispute cannot be settled by means of mutual negotiations or consultations, it may, at the request of both Parties, be submitted to an arbitral tribunal for its decision. Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc by mutual agreement between the Parties, in accordance with international practice.

ARTICLE 16

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the latest diplomatic note by which the Parties, through diplomatic channels, notify each other that they have completed internal legal procedures necessary for entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall remain in force for a period of forty (40) years, and shall be automatically extended for additional periods of five (5) years, unless either Party notifies the other Party, in writing, of its intention to terminate it, six (6) months prior to its expiry.

3. This Agreement may be amended at any time with the written consent of both Parties. Any such amendment shall enter into force in accordance with the procedures stipulated in paragraph 1 of this Article.

4. Notwithstanding the expiration or termination of this Agreement, the obligations contained in Articles 7, 8, 9, 10, 11 and 13 of this Agreement shall remain in force until otherwise agreed upon by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Seoul, this 18 day of October, 2013, in duplicate, in the Korean, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.