A jogszabály mai napon ( 2023.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a fémkereskedelmi tevékenységről

A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)-l) pontjának felhatalmazása, a 34-39. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fémkereskedelmi hatóság kijelölése, értelmező rendelkezések

1. § *  A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) szerinti fémkereskedelmi hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) jelöli ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. felismerésre alkalmas jellemző: az 1. mellékletben meghatározott, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlását megelőzően betöltött eredeti funkciója szerinti besorolás,

2. határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett fémkereskedelmi tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel,

3. határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő: határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás,

4. köbölés: a fémkereskedelmi hatóság által használt térfogat megállapításra szolgáló mérési módszer,

5. telephely: Magyarországon fizikailag elkülönített, helyrajzi számmal beazonosított hely, ahol fémkereskedelmi engedély birtokában fémkereskedelmi engedélyköteles termékek átvételét, raktározását, tárolását végzik,

6. vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet által meghatározott 2009. január 1-jén érvényes vámtarifaszám, ami alá a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó anyag esetén a legnagyobb tömegarányú fémalkotó szerint besorolható,

7. vegyes fém: a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó, a telephelyre beszállított, még szét nem válogatott dolgok összessége, melyek az átvételkor - annak jelentős mennyisége okán - szemrevételezéssel egyértelműen nem sorolhatók be egyetlen vámtarifaszám alá sem.

2. A fémkereskedőnek nem minősülő személyekre vonatkozó részletszabályok

3. § (1) A Fémtv. 3. § (4) bekezdésében meghatározott ingatlanonkénti - függetlenül az ingatlan tulajdonosai számától - mennyiség számbavétele a fémkereskedelmi hatóság által egyszerű köbölési módszerrel történik, figyelmen kívül hagyva az adott egységben található fémkereskedelmi engedélyköteles anyag egymáshoz képest történő elhelyezkedését, fajtáját, egyéb jellemzőit.

(2) *  A Fémtv. 3. § (5) és 4. § (5) bekezdésében meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok az 1. melléklet 2., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 20-23. és 28. pontja szerinti felismerésre alkalmas jellemzőkkel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok, ide nem értve a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező és általuk értékesített anyagokat.

(3) * 

(4) *  A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet a Fémtv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott írásbeli szerződés egy példányát a NAV Központi Irányítása részére köteles megküldeni, amely a szerződéseket nyilvántartja és közzéteszi a fémkereskedelmi hatóság szervezeti egységei részére.

(5) Amennyiben a Fémtv. 3. § (6) bekezdése alapján kötött szerződésben meghatározott fémkereskedő több telephellyel is rendelkezik, az értékesítések tekintetében érintett telephelyek feltüntetése is kötelező tartalmi elem.

(6) A Fémtv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott külön igazolás tartalmazza:

a) *  a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet, a Koordináló szerv megnevezését, azonosító adatait, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet esetében az alvállalkozónak minősülést;

b) a fémkereskedő megnevezését, engedélyének számát;

c) az átadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét, mennyiségét (kg), megjelenési formáját (pl. darabolt, egész);

d) amennyiben rendelkezésre áll, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag egyedi azonosítást biztosító jelzését, számát;

e) az átadás helyét és időpontját;

f) mellékletként az átadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagról beazonosítható módon készített fényképfelvételt.

(7) A Fémtv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott írásbeli szerződés a telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedővel nem köthető.

(8) *  A fémkereskedelmi hatóság a NAV illetékes vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak elérhetőségét honlapján közzéteszi.

(9) A Fémtv. 3. § (7) bekezdésében meghatározott bejelentésben a fémkereskedőre vonatkozó adatok megadása során a beazonosítás érdekében a fémkereskedő telephelye engedélyszámát meg kell adni. A fémkereskedők adatai a fémkereskedelmi hatóság honlapján, a Fémtv. 4. § (10) bekezdésében meghatározott közhiteles nyilvántartásban elérhetőek.

(10) A Fémtv. 3. § (7) bekezdésében meghatározott írásbeli bejelentés elektronikus úton is megküldhető az illetékes fémkereskedelmi hatóság részére. A fémkereskedelmi hatóság ez esetben a küldő email címére, az ügyfélkapuhoz rendelt tárhelyére - illetve amennyiben a bejelentés email elérhetőséget tartalmaz, a megadott email címre - visszaigazolást küld.

(11) Az írásbeli bejelentés az e célra rendszeresített, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban az ott közzétett általános nyomtatványkitöltőn (a továbbiakban: ÁNYK) keresztül is megküldhető.

(12) A Fémtv. 3. § (10) bekezdésében meghatározott okmány olyan szigorú számadású szállítólevél, amelyen fel kell tüntetni:

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét, mennyiségi adatait;

b) a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is;

c) a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját;

d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét);

e) a felrakodás, lerakodás helyét;

f) a fuvareszköz rendszámát.

(13) *  Szigorú számadású szállítólevélként elfogadható az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott számla is, amennyiben tartalmazza a (12) bekezdésben és az alábbiakban meghatározott adatokat:

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét;

b) a fémkereskedő engedélyének (telephely engedélyének) számát, kivéve a Fémtv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy által történő szállítás esetét.

(14) A Fémtv. 3. § (10) bekezdése kapcsán az e rendelet 27. § (3) és (7)-(8) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

3. A fémkereskedő telephely működésének feltételei

4. § (1) *  A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban - a gazdálkodó szervezeteknek elektronikus úton - az engedélyező vámszervhez kell benyújtani.

(1a) *  Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a kérelmezőnek az engedélyezési eljárás folyamán - az eljárás végleges befejezéséig - a fémkereskedelmi hatósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania.

(1b) *  Ha a kérelem benyújtására papír alapon került sor, a kérelmező az engedélyezési eljárás folyamán az elektronikus útra nem térhet át, beadványait - az eljárás végleges befejezéséig - papír alapon kell teljesítenie.

(2) *  A fémkereskedelmi engedély iránti kérelem elbírálása során a kérelmező igazolja

a) a telephelyet igénylő tevékenység esetében a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározására, tárolására működtetni kívánt, továbbá az előbbiekkel ajtó, ablak vagy más módon közvetlen összeköttetésben lévő helyiségek használatának jogszerűségét,

b) a telephelyet igénylő tevékenység esetében a fémkereskedő által készített helyszíni vázlatrajzát (a továbbiakban: vázlatrajz), valamint berendezéseinek technológiai rajzának, műszaki leírásának, technológiai folyamatábrájának meglétét és megfelelőségét,

c) a telephelyet igénylő tevékenység esetében a tárolt, betárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag készletre vétele, készletcsökkenése (készletváltozása) nyilvántartási és bizonylati rendszerének megfelelőségét, valamint a tevékenységhez jogszabályban előírt, hatályos hatósági engedély meglétét, vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolás megfelelőségét, amennyiben azt nyilvános, vagy jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás nem tartalmazza,

d) az anyagkísérő okmány aláírására jogosult személyeknek a cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen ellenjegyzett aláírás mintáját, valamint

e) a fémkereskedő engedélyköteles anyagok azonosításához alkalmazott leírásai megfelelőségét (mintavétel, azonosítási módszerek), továbbá a Fémtv.-ben és az e rendeletben előírt nyilvántartás mintáját és amennyiben a kérelmező a nyilvántartását számítógépes úton kívánja vezetni, a számítógépes nyilvántartás részletes működési leírását.

(3) *  A kérelmezőnek a (2) bekezdés e) pontjában foglalt okiratot eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolnia. Ha a fémkereskedelmi engedély iránti kérelem előterjesztésére elektronikus úton kerül sor, a (2) bekezdés szerint csatolandó okmányokat és dokumentumokat is elektronikus úton kell benyújtani.

(4) A Fémtv. 7. § (3) bekezdésében foglalt tartozásmentességről szóló igazolás alatt a NAV által kiállított igazolás értendő.

5. § *  (1) Amennyiben az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a kérelmező telephelyén vizsgálatot tart, annak időpontjáról előzetesen értesíti a 2. melléklet 1.9. pontja szerint megadott kapcsolattartó személyt.

(2) Elektronikus úton benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelem esetében az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv megvizsgálja a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott okiratok és bizonylatok eredetiségét, valódiságát.

(3) Az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelemben és az ahhoz benyújtott, vagy a vizsgálat során megtekintett okiratokban, bizonylatokban foglaltak eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.

(4) Az engedélyező vámszerv az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a kérelem megérkezését követő naptól számított huszonöt napon belül határozatban közli a kérelmezővel a tevékenységi biztosítékként felajánlott összeg elfogadását vagy attól eltérő összegben való megállapítását.

(5) *  Az engedélyező vámszerv a fémkereskedelmi engedélyt a 3. melléklet szerinti adattartalommal, a gazdálkodó szervezetek részére elektronikus úton adja ki. Az engedélyező vámszerv a fémkereskedelmi engedélybe foglalja vagy 8 napon belül a fémkereskedelmi engedélyhez mellékeli a kérelemhez benyújtott nyilvántartás mintájának jóváhagyását és - erre irányuló kérelem alapján - a számítógépes nyilvántartásvezetést engedélyező határozatot. Az engedélyező vámszerv, és az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv a nyilvántartást az engedély kiadását követő 10 napon belül köteles hitelesíteni. A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi tevékenység tényleges megkezdését megelőző legalább 10. napig kell kérnie a nyilvántartás hitelesítését.

6. § (1) A Fémtv. 8. § (7) bekezdésének alkalmazásában a fémkereskedelmi engedélykérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintő változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni.

(2) A bejelentési kötelezettséggel járó változást az engedélyező vámszervhez a változás bekövetkeztétől számított 10 napon belül - az anyagkísérő okmány aláírására jogosultak személyének változása esetén azt 8 nappal korábban - be kell jelenteni. A bejelentés a 2. melléklet szerinti engedélykérelem formanyomtatványán teljesíthető, amely - a fémkereskedő levelezési címének, cégvezetője, kapcsolattartó személye és az anyagkísérő okmány aláírására jogosultak adatainak megváltozása kivételével - fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemnek minősül. Az engedély módosításának nem minősülő adatváltozásokat az engedélyező vámszerv alakszerű hatósági határozat nélkül vezeti át a nyilvántartáson.

(2a) *  A (2) bekezdésben meghatározott változásbejelentési kötelezettség nem terheli a bejelentőt azon adatok tekintetében, amelyek esetében a változásról szóló értesítést a Fémtv. 8. § (7a) bekezdése alapján a közhiteles nyilvántartást vezető szerv teljesíti.

(3) *  A fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemhez a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egymás közti szervezeti jogutódlása esetén a fémkereskedelmi engedély jogutódra való átszállásának bejelentésekor a fémkereskedőnek szükséges igazolnia a cégformában beállt változás miatti jogutódlás esetén a tulajdonlásra és a tevékenységi biztosíték letételére vonatkozó adatokat. A jogutódlás egyéb eseteiben az eredeti fémkereskedelmi engedély megszerzéséhez a kérelmező a jogutódlás tényét és jogszerűségét igazolja.

(4) Az engedélyező vámszerv a módosítás iránti kérelemben foglaltak alapján bevonja a fémkereskedelmi engedélyt és a betétlapo(ka)t, majd ezt követően kiadja az új fémkereskedelmi engedélyt és a betétlapo(ka)t. A fémkereskedőnek egyik telephelyre vonatkozó engedélye megszűnése esetén az engedélyező vámszerv a telephelyre vonatkozó betétlapot vonja be.

(5) *  Az engedélyező vámszerv

a) a fémkereskedelmi engedély visszavonásával és a tevékenység megszűnésével vagy megszüntetésével, illetve

b) az engedély érvényességének lejártával

egyidejűleg 30 napos határidő tűzése mellett felszólítja a fémkereskedőt az engedély visszavonásakor készleten lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag - saját tulajdonként történő - értékesítésére vagy más, fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező telephelyen történő tárolásra.

(6) *  A fémkereskedő köteles leadni a részére papír alapon kiállított fémkereskedelmi engedélyt, illetve a betétlapo(ka)t az engedélyező vámszerv részére * 

a) jogutód nélküli megszűnését,

b) az engedély érvényességének lejártát, vagy

c) az engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válását

követő 5 munkanapon belül.

7. § A Fémtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott változásnak kell tekinteni a technológiai és technikai feltételek megváltozását, továbbá átvett fémkereskedelmi engedélyköteles termékek biztonságos raktározásának, tárolásának és a pontos mennyiségi számbavétel feltételének megváltozását.

4. A tevékenységi biztosítékra vonatkozó részletes szabályok

8. § (1) A tevékenységi biztosíték összege - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - telephelyenként 5 millió forint. A több telephellyel rendelkező fémkereskedőnek a tevékenységi biztosítékot legfeljebb 25 millió forint összegben kell nyújtania. A telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység esetében a biztosíték összege 10 millió forint.

(2) *  A tevékenységi biztosíték összegének az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb összegben történő megállapítását az a fémkereskedő kérheti, aki fémkereskedelmi tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 2 éve folyamatosan végzi és ezen idő alatt vele szemben a Fémtv. szerinti bírság végleges határozatban nem került kiszabásra, a Fémtv. 11/B. § a) és b) pontjában meghatározott mulasztás miatt kiszabott bírság kivételével.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fémkereskedelmi hatóság az (1) bekezdés szerint meghatározott tevékenységi biztosíték összegét 25%-kal csökkenti.

(4) A tevékenységi biztosíték összegének az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb összegben történő megállapítását az a fémkereskedő kérheti, akinek előző évi bruttó bevétele havi átlagban

a) *  nem érte el a 10 millió forintot és fémkereskedelmi tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 1 éve folyamatosan végzi, mely idő alatt vele szemben a Fémtv. szerinti bírság - kivéve a Fémtv. 11/B. § a) pontjában meghatározott mulasztást - véglegesen nem került kiszabásra,

b) *  nem érte el a 25 millió forintot, de meghaladta a 10 millió forintot és fémkereskedelmi tevékenységét fémkereskedelmi engedély birtokában 2 éve folyamatosan végzi, mely idő alatt vele szemben a Fémtv. szerinti bírság - kivéve a Fémtv. 11/B. § a) és b) pontjában meghatározott mulasztást - véglegesen nem került kiszabásra.

(5) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesítése esetén a fémkereskedelmi hatóság az (1) bekezdés szerint meghatározott tevékenységi biztosíték összegét 80%-kal csökkenti.

(6) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítése esetén a fémkereskedelmi hatóság az (1) bekezdés szerint meghatározott tevékenységi biztosíték összegét 70%-kal csökkenti.

(7) A fémkereskedő a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységi biztosíték alacsonyabb összegben történő megállapítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, valamint ezt követően évente - a számvitelről szóló törvényben meghatározott nyilvántartás adatai alapján - nyilatkozik az előző évi adóévben fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséből származó bruttó bevételének nagyságáról. A nyilatkozat alapjául szolgáló nyilvántartás és egyéb dokumentáció a fémkereskedelmi hatóság által ellenőrizhető.

(8) A tevékenységi biztosíték a Fémtv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtartozás esetén a Fémtv.-ben meghatározott bírság fedezetére vehető igénybe.

9. § (1) A tevékenységi biztosíték készpénz vagy pénzügyi biztosíték lehet. Készpénzben nyújtott tevékenységi biztosítéknak minősül a fémkereskedelmi hatóság honlapján tájékoztatóban közzétett számlára, tevékenységi biztosíték céljára történő banki átutalás. A készpénzben nyújtott tevékenységi biztosíték után a fémkereskedelmi hatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(2) Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét az engedélyező vámszerv, mint kedvezményezett jóváhagyásához is köti. A pénzügyi biztosíték visszavonása akkor hagyható jóvá, ha a fémkereskedőnek nincs a fémkereskedelmi hatóság felé fennálló tartozása. A pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően, az érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell az engedélyező vámszervhez benyújtani.

(3) *  Pénzügyi biztosítékként olyan garanciaszerződés fogadható el, amely

a) az engedélyező vámszerv, mint kedvezményezett által kiadott határozatban előírt összegre szól és meghatározott határnapig érvényes;

b) eredeti garanciaszerződés, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a Fémtv. 8. § (3) bekezdése szerinti esetekben, a kedvezményezett igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül - teljesít;

c) a fizetési igény bejelentésére az engedélyező vámszervet kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg;

d) visszavonhatatlan vagy kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával visszavonható.

(4) *  Nem fogadható el a garanciaszerződés, ha a garanciát vállaló hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

(5) *  A garanciaszerződésnek tartalmazni kell:

a) *  a garanciát vállaló hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát;

b) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát;

c) a garancia összegét számmal és betűvel;

d) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját;

e) a (3) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

(6) Tevékenységi biztosítékként azt a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) lehet elfogadni, amely a (3) és (5) bekezdésben foglaltakat tartalmazza.

(7) *  Nem fogadható el tevékenységi biztosítékként az olyan biztosító által kiállított biztosítói kötelezvény, amelynek tevékenységi körében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a szerinti szükséghelyzet alakult ki.

(8) A nem magyar nyelven kiállított pénzügyi biztosíték kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

(9) *  A tevékenységi biztosíték összegének csökkentése vagy - a tevékenység megszűnése miatt - a tevékenységi biztosíték felszabadítása, illetve visszafizetése esetén a fémkereskedelmi hatóság a tevékenységi biztosíték összegének csökkentéséről, vagy a fémkereskedelmi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül intézkedik a különbözet felszabadításáról, illetve visszafizetéséről.

(10) Amennyiben a tevékenységi biztosíték csökkentésének feltételei már nem állnak fenn, az engedélyező hatóság hivatalból megállapítja az e rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi biztosíték összegét és felszólítja a fémkereskedőt a tevékenységi biztosíték összegének 10 napon belüli kiegészítésére.

5. A fémkereskedő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályok

10. § (1) A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartás számítógépes vezetését, valamint az anyagkísérő okmány számítógépes előállítását és kitöltését az e §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő, az engedélyező vámszerv által engedélyezett számítógépes programokkal lehet végezni.

(2) A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetésére szolgáló program (a továbbiakban: nyilvántartó program) és az anyagkísérő okmány számítógépes előállítását és kitöltését végző program (a továbbiakban: bizonylat-kiállító program) engedélyezéséhez szükséges feltétel, hogy:

a) a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változásokat nyomonkövesse;

b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység/művelet) bármely időszakra vonatkozóan naplózva legyen.

(3) A nyilvántartó program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;

b) a nyilvántartás adatainak minden módosítását a program naplózza;

c) a program mentett adatainak visszatöltése ellenőrizhető és kinyomtatható legyen a következő adattartalommal:

ca) a visszatöltés időpontja,

cb) a visszatöltés indoka,

cc) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,

cd) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

d) a program tegye lehetővé, hogy a (2) bekezdésben, illetve az e bekezdés c) pontjában szereplő adatok bármikor lekérdezhetőek legyenek.

(4) A bizonylat-kiállító program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfeleljen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek;

b) a program a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználását ne engedélyezze;

c) a program kizárólag az engedélyező vámszerv által az adott időszakra kiadott sorszámok felhasználását emelkedő számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetővé a bizonylat kiállítása során, és önálló sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegye lehetővé.

11. § (1) A nyilvántartó program, illetve a bizonylat-kiállító program engedélyezésére irányuló kérelem a Fémtv. 8. §-a szerinti engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg vagy az engedély kiadását követően bármikor benyújtható az engedélyező vámszervhez.

(2) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést - kivéve, ha a módosítás a törzsadatok változása miatt szükséges - az engedélyező vámszervnél kérelmezni kell. Az engedélyező vámszerv a programmódosítást a kérelem benyújtását követő 8 napon belül engedélyezi vagy elutasítja. Az engedélyező határozatban meghatározásra kerül a módosított nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program használatának kezdő időpontja is.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelemben szükséges a fémkereskedőnek ismertetnie:

a) a program alkalmazásának - illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben a program módosításának - részletes leírását;

b) a programkészítő vagy a forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy a program jogszerűen került a kérelmező birtokába és az e rendelet 10. §-ában meghatározottaknak megfelelően működik;

c) a telepített nyilvántartó program adatbázis fájljának (fájljainak) elérési útvonalát.

12. § (1) A nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez történő előzetes bejelentés alapján végezhető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét. A bejelentésben foglaltakat az engedélyező vámszerv, illetve a telephely szerint illetékes vámszerv a helyszínen ellenőrizheti.

(2) *  Az engedélyezett programtól eltérő program használata vagy az engedélyezett program a 10. § (2)-(3) bekezdése rendelkezéseinek megsértése melletti használata esetén az engedélyező vámszerv manuális nyilvántartás-vezetési kötelezettséget ír elő.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fémkereskedő köteles a manuális nyilvántartást benyújtani az engedélyező vámszervhez, amely azt - a benyújtástól számított 8 napon belül - jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg hitelesíti, vagy elutasítja, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében jóváhagyott manuális nyilvántartást - a jóváhagyással egyidejűleg - megküldi a telephely szerint illetékes vámszervhez, amely azt 10 napon belül hitelesíti.

12/A. § *  A telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő a Fémtv. 4. § (6a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 14. melléklet szerinti adattartalommal, a szállítást legalább 3 munkanappal megelőzően elektronikus úton teljesíti.

6. A tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes feltételei

13. § (1) *  A fémkereskedőnek a telephelyen annak nyitvatartási idejét jól látható helyen és formában fel kell tüntetnie. A telephely nyitvatartási rendjét az engedély iránti kérelemben, illetve változás esetén, annak bekövetkeztét követő öt napon belül be kell jelenteni az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez. A fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység szüneteltetését és újbóli megkezdését - annak időpontját legalább 3 nappal megelőzően - az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez írásban be kell jelenteni. Szüneteltetésnek kell tekinteni, ha a fémkereskedő legalább 1 teljes általános nyitvatartási napján zárva tart. A szüneteltetés határozatlan időre nem szólhat.

(2) A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi engedély átvételét követő 8 napon belül a működés megkezdésének időpontját az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez írásban be kell jelentenie, ha ez az engedély átvételének időpontjától eltér.

(3) A fémkereskedőnek ki kell jelölni azt a személyt, aki az engedélyező vámszervvel, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervvel az együttműködésért és a hatósági ellenőrzés helyszíni feltételeinek biztosításáért felelős (a továbbiakban: felelős vezető). Külön kijelölés hiányában a felelős vezető az engedély iráni kérelemben erre a feladatra kijelölt cégvezető.

(4) A fémkereskedő köteles a felelős vezető kijelölését és az abban bekövetkező változást az engedélyező vámszerv felé írásban bejelenteni a kijelölést, illetve a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a fémkereskedő a fémkereskedelmi telephelyén olyan változást kíván végrehajtani, amelynek eredményeképp a fémkereskedelmi hatóság által korábban elfogadott helyszínrajz tartalma módosítást igényelne, ennek tényét köteles a változtatás előtt 5 nappal a fémkereskedelmi hatósághoz bejelenteni és a tervezett módosítást tartalmazó helyszínrajz 1 példányát megküldeni.

(5) A fémkereskedő köteles a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tárolására, raktározására szolgáló telephely megfelelő őrzés-védelméről gondoskodni.

(6) A fémkereskedő a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésére vonatkozó okiratokat - ideértve az anyagkísérő okmányokat, pótlapokat, szállítólevelet - és nyilvántartásokat köteles a helyszínen másolatban őrizni.

(7) *  A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mérlegeléséhez csak a mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által hitelesített mérleget használhat. A fémkereskedő az anyagmozgatást szolgáló technikai eszközöket és személyzetet köteles biztosítani a fémkereskedelmi hatóság ellenőrzése során.

(8) Az ellenőrzést végző fémkereskedelmi hatóság köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, ha az ellenőrzés során a mérőeszköz mérési pontatlansága az 5%-ot meghaladja.

(9) *  A fémkereskedelmi hatóság a jegyzőkönyvben foglalt eltérés okainak kivizsgálása céljából 8 napon belül megkeresi a mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt, akinek végleges döntéséig a mérlegelő-berendezés nem használható.

14. § (1) A fémkereskedő az engedélyezett telephelyét az erre vonatkozó engedélyben foglaltak szerint köteles működtetni.

(2) A fémkereskedő a telephelyen tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyiségének, illetve azonosságának megállapításához szükséges nyilvántartásokat, beszerzést igazoló okmányokat az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátja.

(3) A fémkereskedelmi hatóság ellenőrizheti a fémkereskedelmi engedélyben szereplő, annak alapjául szolgáló körülményekben történő változással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését az átadott nyilvántartások, iratok és a helyszíni szemle adatai alapján.

7. A hatósági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályok

15. § (1) A hatósági ellenőrzés ellátásához a fémkereskedő

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségi megállapításához szükséges hitelesített mérőműszerekről, eszközökről, a mintavételhez szükséges eszközökről, a vett minták biztonságos tárolásáról gondoskodik, és ezeket az ellenőrzéssel megbízottak részére szükség szerint rendelkezésre bocsátja;

b) a telephely műszaki berendezéseinek és felszerelésének megvizsgálásához szükséges eszközöket és segítő személyzetet biztosítja;

c) együttműködik az ellenőrzést végzőkkel és részükre a szükséges felvilágosítást megadja.

(2) A fémkereskedőnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a saját költségére és veszélyére kell - az ellenőrzés célja által indokolt mértékig és az érintett anyagfajta tekintetében - az ellenőrzést végzők számára biztosítani.

(3) A Fémtv. 4. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott telephelyen kívüli tárolás alapjául szolgáló szerződéseket, dokumentumokat, bizonylatokat, igazolásokat a fémkereskedelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre kell bocsátani.

(4) *  Figyelemmel a Fémtv. 14. § (2b) bekezdésében meghatározottakra, a zár alá vett dolgok tárolásával érintett fémkereskedő az árverés, elektronikus árverés során köteles a fémkereskedelmi hatósággal együttműködni.

(5) *  A Fémtv. 4. § (11) bekezdése alapján a NAV vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, valamint a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság felkéri az illetékességi területén tevékenységet végző, sorsolással kiválasztott fémkereskedő(ke)t, hogy szolgáltasson adatot a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok fajtái szerint a jogi személyek által értékesített fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok vételárával kapcsolatosan.

16. § (1) A fémkereskedő a hatósági ellenőrzés esetén a készletfelvételhez készletbevallást ad.

(2) A fémkereskedőnek a készletbevallásban a telephelyen tárolt minden fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot - tárolóhelyiségenként részletezve - a vámtarifaszám első négy számjegye szerint fel kell tüntetnie.

(3) A készletbevallásnak tartalmaznia kell:

a) a tárolóhelyek szerinti bontásban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtáját, vámtarifaszámát, mennyiségét;

b) a készletbevallás átadásának időpontját;

c) a felelős vezető aláírását és nyilatkozatát arról, hogy a készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak máshol fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése szerinti készletfelvétel ellenőrzése történhet tételes vagy egyszerűsített ellenőrzéssel.

(2) Az ellenőrzést a készletfelvétel céljából adott készletbevallás adatainak alapulvételével kell elvégezni.

(3) A tételes ellenőrzés külső és belső fémkereskedelmi engedélyköteles anyagvizsgálatból áll. A külső anyagvizsgálat a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségének, azonosságának megállapításából áll. A belső anyagvizsgálat kiterjed az anyag azonosítására, továbbá mennyiségének, vámtarifaszáma első négy számjegyének, származási helyének ellenőrzésére, illetve azoknak az adatoknak, okmányoknak, iratoknak a megvizsgálására, amelyek a készletfelvételhez szükségesek. A fémkereskedelmi hatóság a nyilvántartás, illetve az adatszolgáltatás tartalmának ellenőrzése céljából a fémkereskedő adójogszabályok által előírt nyilvántartásait, könyvelését megtekintheti.

(4) Az egyszerűsített ellenőrzés lehet

a) szúrópróbaszerű, amely teljes körű külső anyagvizsgálatból, és a kiválasztott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra kiterjedő tételes ellenőrzésből, vagy

b) adminisztratív, amely a nyilvántartás, annak mellékletei és a készletbevallás vizsgálatából áll.

(5) Egyszerűsített ellenőrzést lehet folytatni akkor, ha a fémkereskedelmi hatóság értékelése alapján a tételes ellenőrzésre nincs szükség.

(6) Tételes ellenőrzést kell végezni, ha a fémkereskedő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, továbbá - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyidejű értesítése mellett - ha bűncselekmény elkövetésére gyanú merül fel.

(7) Amennyiben a szúrópróbaszerű vagy adminisztratív ellenőrzés alkalmazása során a készletbevallás és a nyilvántartás adatai között eltérés tapasztalható, az érintett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag(ok) vonatkozásában az e rendelet szerinti tételes ellenőrzést kell tartani.

(8) Az ellenőrzés tényét és módját, annak eredményét - így különösen az anyagvizsgálat alá vont anyagok mennyiségét, azonosító adatát és a vizsgálatot végző megállapításait - a készletfelvételi jegyzőkönyvön fel kell jegyezni.

8. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag azonosítását, nyomon követését biztosító rendelkezések

18. § (1) A fémkereskedő telephelyén a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat a vámtarifaszám első négy számjegye szerint, egymástól elkülönítve köteles tárolni. A tárolóhelyiségeket, tárolóhelyeket egyértelműen beazonosítható módon, a vázlatrajzon jelölni köteles.

(2) *  Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a telephelyen - a telephelyen kívüli szállításhoz kapcsolódó be- és kirakodás céljából - a helyszínrajztól eltérő módon került a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásra, az eltérő tárolás körülményeit az ellenőrzéstől számított 24 órán belül a fémkereskedő köteles mindazon okmányok, különösen az anyagkísérő okmány benyújtásával igazolni, amelyek az eltérő tárolási körülmények indokoltságát alátámasztják. Ha az okmányok határidőn belül nem kerülnek benyújtásra, vagy azok az eltérő tárolási körülmények indokoltságát és okát nem tisztázzák, a fémkereskedelmi hatóság a Fémtv. 11. § (3) bekezdés f) pontja szerinti közigazgatási szankciót alkalmazza.

(3) A fémkereskedő a vegyes fémként nyilvántartásba vett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot vegyes fémként a telephelyén a szétválogatás elvégzéséig, de legkésőbb az átvételtől számított hatodik naptári napig tárolhatja.

19. § (1) A fémkereskedőnek a Fémtv. 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a fémkereskedelmi hatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon folyamatosan kell vezetni.

(2) A fémkereskedő a nyilvántartásban szereplő adatokat a fémkereskedelmi hatóság, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére bocsáthatja rendelkezésre.

(3) A nyilvántartás e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén számítógépes úton is vezethető.

20. § (1) A fémkereskedőnek a Fémtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból elektronikus formában naponta, a tárgynapot követő munkanapon, a Fémtv. 5. § (2) bekezdése szerinti havi zárásról legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20. napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie. A Fémtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást az e rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevétele mellett a működés megkezdésének időpontját követő naptól e bekezdésben meghatározott módon a telephely nyitva tartása szerinti napok vonatkozásában kell teljesíteni, még akkor is, ha a tárgynapon adás-vétel nem történt.

(2) A fémkereskedő az adatszolgáltatást az e célra rendszeresített, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett ÁNYK segítségével kitöltött nyomtatványnak - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez való elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

(3) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül hozzáférhető informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer) működtet.

(4) Az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez a fémkereskedőnek, illetve az általa meghatalmazott vagy megbízott képviseleti joggal rendelkező személynek (a továbbiakban: képviselő) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott ügyfélkapuval (a továbbiakban: eljárási jogosultság) kell rendelkeznie.

(5) A fémkereskedő, illetve a képviselő az eljárási jogosultságát az adatszolgáltatás elektronikus úton történő első teljesítését legalább harminc nappal megelőzően a fémkereskedelmi hatóság által erre rendszeresített - a fémkereskedelmi hatóság internetes honlapján közzétett - nyomtatványon a fémkereskedelmi hatósághoz bejelenti, és ugyanezen nyomtatványon kell az eljárási jogosultságban bekövetkezett mindennemű változást is bejelentenie.

(6) A bejelentés alapján a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt, illetve a képviselőt nyilvántartásba veszi, a bejelentett változásokat rögzíti és erről a fémkereskedőt haladéktalanul értesíti.

(7) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítéséhez olyan elektronikus nyomtatványt biztosít, melyet kitöltés után - az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részét képező titkosítási eljárást követően - a fémkereskedőn kívül csak a fémkereskedelmi hatóság ismerhet meg.

(8) A fémkereskedő, illetve a képviselő az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését - sikeres személyazonosítást követően - a KR útján kezdeményezheti.

(9) A KR a kitöltött, megküldött elektronikus nyomtatványt haladéktalanul érkeztető számmal és időbélyegzővel látja el. A KR az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményező fémkereskedőt, illetve képviselőt az elektronikus nyomtatvány beérkezésének időpontjáról és érkeztető számáról elektronikus üzenet formájában az ügyfélkapuhoz rendelt tárhely szolgáltatásán keresztül értesíti. A KR által küldött, időbélyegzővel ellátott értesítésben szereplő beérkezési időpont egyúttal az elektronikus nyomtatvány fémkereskedelmi hatósághoz történt beérkezésének időpontját is jelöli.

(10) A fémkereskedelmi hatóság az elektronikus nyomtatvány adatait informatikai rendszerében rögzíti.

(11) Ha a fémkereskedelmi hatóság a KR-ből átvett elektronikus nyomtatványról megállapítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően a nyomtatványon szereplő tárgynap tekintetében már teljesítették az adatszolgáltatást, az elektronikus nyomtatvány adatainak feldolgozását - a javításra irányuló elektronikus nyomtatvány esetét kivéve - visszautasítja, és erről az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményező fémkereskedőt, illetve képviselőt az ügyfélkapuhoz rendelt tárhely útján tájékoztatja.

(12) A napi adatszolgáltatás elektronikus úton történt teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

(13) Amennyiben az informatikai rendszerben üzemzavar történik, a fémkereskedelmi hatóság az üzemzavarról, illetőleg az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.

(14) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítése során szükséges informatikai követelményeket, illetve a szükséges tájékoztatásokat a kormányzati portálon, illetve a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzéteszi.

(15) A fémkereskedelmi hatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább harminc nappal megelőzően közzéteszi.

(16) A napi adatszolgáltatási kötelezettség adattartalmát a 4. melléklet, a havi adatszolgáltatási kötelezettség adattartalmát az 5. melléklet tartalmazza.

(17) Amennyiben a fémkereskedő informatikai rendszerében üzemzavar történik, és ezáltal a fémkereskedő valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulaszt, úgy a fémkereskedő igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről a fémkereskedelmi hatóság azon szerve dönt, amely felé a határnapot, határidőt a kérelmező elmulasztotta. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

(18) Amennyiben a fémkereskedő informatikai rendszerében történő üzemzavar miatt a Fémtv. 5. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy az akadály elhárításáig a hitelesített manuális nyilvántartása vezetésére köteles a (17) bekezdésben meghatározottak betartása mellett. Az akadály elhárítását követően a fémkereskedő köteles az engedélyezett nyilvántartó programjába az üzemzavar ideje alatt manuális nyilvántartásba rögzített adatokat haladéktalanul pótolni.

9. Az írásbeli megállapodás

21. § (1) A Fémtv. 4. § (2) bekezdésében foglalt írásbeli megállapodás tartalmi követelményeit a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A megállapodást két eredeti példányban kell kiállítani, melyből az egyik példányt a fémkereskedő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.

(3) * 

(4) A fémkereskedő a Fémtv. 5. § (5) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettségét az engedélyező vámszerv, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszerv részére írásbelinek minősülő elektronikus úton (ideértve a telefaxot), hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton (ideértve a telefont), vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (ideértve az e-mailt) teljesíti.

10. A hasznosító által teljesítendő adatszolgáltatás

22. § (1) A Fémtv. 10. § (2) bekezdése szerinti hasznosítás céljára meghatározott írásbeli megállapodás tartalmi követelményeit a 7. melléklet tartalmazza. A megállapodást két eredeti példányban kell kiállítani, melyből fémkereskedőtől történő beszerzés esetén az egyik példányt a fémkereskedő a nyilvántartásai mellett köteles őrizni. Egyéb esetben a megállapodást a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó és a Fémtv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosító (a továbbiakban: hasznosító) az átadástól számított 5 évig köteles megőrizni.

(2) A hasznosító a Fémtv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a telephely szerint illetékes vámszerv részére, elektronikus úton köteles teljesíteni a szállítmány megérkezését megelőzően legalább 1 munkanappal.

(3) A hasznosító által teljesítendő adatszolgáltatások tekintetében a 20. § vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) A hasznosító által teljesítendő adatszolgáltatás adattartalmát a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a hasznosítók közötti melléktermék átadásról, valamint a hasznosítók bérmunkára belföldi vagy külföldi nem természetes személyektől átvett - beleértve a harmadik ország gazdálkodó szervezetével kötött bérmunka ügyleteket is - valamint a kutatási, fejlesztési céllal átadott vagy átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagról, ha a hasznosító erre vonatkozó szerződését a telephely szerint illetékes fémkereskedelmi hatóságnak előzetesen bejelentette.

(6) A Fémtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzésnek minősül - és fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető - a fémkereskedő által, a saját tulajdonát képező fémkereskedelmi engedélyköteles anyag hasznosítónak történő átadása bérfeldolgozás céljára.

11. Nyilatkozat tartalmi elemei

23. § (1) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozat tartalmi követelményeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A nyilatkozatot két eredeti példányban kell kiállítani, melyből az egyik példányt a fémkereskedő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.

(3) A nyilatkozat második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megőrizni.

(4) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése alkalmazásában személyazonosság igazolására alkalmas okmányok a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és tartózkodási engedély.

(5) Abban az esetben, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó természetes személy az átadáskor személyazonosságát nem igazolja, az anyag átvételét meg kell tagadni.

(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogszerű megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot az átadó természetes személynek személyesen kell megtennie.

12. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlására vonatkozó részletszabályok

24. § *  A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése ellenértékeként naptári naponként természetes személy esetén legfeljebb bruttó 100 ezer forint, egyéni vállalkozó és egyéb személy esetén legfeljebb bruttó 500 ezer forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

13. Eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok

25. § (1) A Fémtv. 3. § (8) bekezdésében, valamint a Fémtv. 5. § (7) bekezdésében meghatározott tájékoztatások megküldése elektronikus úton történik.

(2) A Fémtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás adattartalmát a 10. melléklete tartalmazza, melyet az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a fémkereskedelmi hatóság honlapján való közzététel céljából elektronikus úton továbbít a fémkereskedelmi hatóság részére.

14. Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításához szükséges szabályozás

26. § A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó szabályok ellenőrzése érdekében

a) megállíthatja a járműveket, ellenőrizheti a szállítmányokat, a szállítási okmányokat (így különösen az anyagkísérő okmányt, számlát, szállítólevelet, a hulladékról szóló törvény szerinti érvényes szállítási engedélyek meglétét), megállapíthatja és ellenőrizheti a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségét, eredetét;

b) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokból az ellenőrzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

15. Anyagkísérő okmány

27. § (1) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok fémkereskedők közötti szállításához előírt anyagkísérő okmány - a 11. melléklet szerinti adattartalmú - szigorú számadású bizonylat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagkísérő okmányt a fémkereskedő 3 példányban állítja ki. Az anyagkísérő okmány 3. példánya a kiállító fémkereskedőé, 1. és 2. példányt a fémkereskedő átadja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítójának. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak az átvétel igazolását követően visszaküldi.

(3) A Fémtv. 4. § (8)-(9) bekezdésében meghatározott anyagkísérő okmányt magyar nyelven kell kitölteni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagkísérő okmány formanyomtatványként történő előállítása kizárólag az engedélyező vámszerv engedélyével, az engedélyben meghatározott feltételek szerint végezhető.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagkísérő okmányt a fémkereskedő az engedélyező vámszerv engedélye alapján számítógéppel előállíthatja az engedélyező vámszerv által kiadott, határozatban engedélyezett sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával. A tárgyhót követő hónap 20. napjáig a fémkereskedő a tárgyhóban felhasznált, számítógéppel előállított anyagkísérő okmányok azonosító számait elektronikus formában megadja az engedélyező vámszervnek, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állított ki anyagkísérő okmányt, erről elektronikus úton tájékoztatja az engedélyező vámszervet.

(6) A fémkereskedő által a sorszámtartomány elszámolása vonatkozásában teljesítendő elektronikus adatszolgáltatás tekintetében a 20. § vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(7) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállító személy az (1) bekezdésben meghatározott anyagkísérő okmányt a fémkereskedelmi hatóság képviselőjének, annak kérésére bemutatja.

(8) Az ellenőrzést végző jogosult az anyagkísérő okmány adatait a tényleges szállítmánnyal összehasonlítani. Az ellenőrzés során a szállító jelenlévő képviselője köteles a fémkereskedelmi hatósággal együttműködni.

16. A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedőre vonatkozó részletszabályok

28. § (1) A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedőre a Fémtv. és e rendelet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő a Fémtv. 4. § (8), (9), valamint (13) bekezdésében foglaltaktól eltérően fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint nemzetközi fuvarokmánnyal együtt szállíthat, mely tartalmazza az e rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

(3) A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedőre a Fémtv. 5. § (1)-(3) bekezdésében, valamint az e rendeletben foglalt nyilvántartás és havi zárás tekintetében meghatározott szabályok nem alkalmazandóak, a fémkereskedelmi hatóság részére történő adatszolgáltatás kivételével.

(4) A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő a Fémtv. 5. § (1) bekezdésében, valamint az e rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséről az anyag jogszerű beszerzésének igazolása céljából eseményszerűen, az e rendelet 12. mellékletében meghatározott adatokról a fémkereskedelmi hatóságnak elektronikus formában az értékesítést/vételt követő munkanapon adatot szolgáltat.

(5) Az e rendelet 20. § (2)-(15) és (17) bekezdésében foglaltak a (3) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás tekintetében irányadóak.

(6) A Fémtv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek a határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő esetén nem vizsgálandóak.

(7) A Fémtv. 8. § (1) bekezdés a), d)-f), valamint h) pontjában és a (9) bekezdésében meghatározott rendelkezések nem alkalmazandóak.

(8) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a 13. melléklet szerinti adattartalmú - a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett - formában, az engedélyező vámszervhez kell benyújtani.

(9) Az engedélyező vámszerv a fémkereskedelmi engedélyt a 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki.

(10) Az e rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott előző évi bruttó bevétel alatt a Magyarországon folytatott, fémkereskedelmi tevékenységből származó bevételt kell érteni.

(11) A Fémtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott változást, annak bekövetkeztétől számított 10 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés a 13. melléklet szerinti engedélykérelem formanyomtatványán teljesíthető, amely - a fémkereskedő levelezési címének, valamint a cégvezetője, kapcsolattartó személye és az anyagkísérő okmány aláírására jogosultak adatainak megváltozása kivételével - a fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemnek minősül.

(12) Az engedélyező vámszerv az engedély módosítása iránti kérelemben foglaltak alapján bevonja a fémkereskedelmi engedélyt vagy adott telephely vonatkozásában a betétlapot, valamint kiadja az új fémkereskedelmi engedélyt vagy adott telephely vonatkozásában a betétlapot.

(13) A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedély a Fémtv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély lejártától függetlenül határozott időre, legfeljebb 1 évre adható.

17. Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 25. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba.

30. § A Fémtv. 15. § (6) bekezdése alapján benyújtott fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelmet benyújtó fémkereskedő a kérelem elbírálásáig változatlan feltételekkel folytathatja tevékenységét.

31. § (1) A tevékenységi biztosíték kiegészítése vagy az új feltételeknek megfelelő alacsonyabb összegben történő tevékenységi biztosíték megállapítására irányuló engedély iránti kérelem benyújtása érdekében a fémkereskedő az e rendelet kihirdetését követő 6 hónapon belül köteles intézkedni.

(2) A tevékenységi biztosíték csökkentésének feltételeként előírt két éves bírságmentes időszak tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelőző két évet is figyelembe kell venni.

32. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

33-39. § * 

40. § * 

41. § * 

1. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) listája és a hozzájuk tartozó kódok:

1. akkumulátor

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

3. csőszerelvény fémhulladék

4. csövek, rudak fémhulladék

5. egyéb ipari fémhulladék

6. egyéb * 

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

8. emléktábla fémhulladék

9. építőipar fémhulladéka

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

11. forgács fémhulladék

12. gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz (pl. kerékpár) bontási fémhulladéka (gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze)

13. háztartási fémhulladékok

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

15. huzal fémhulladék

16. irodai fémhulladék

17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

19. elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka

20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

24. bálázott, préselt fémhulladék

25. aprított fémhulladék

26. kerítéselem, kerítés drótháló

27. konténerek

28. közlekedési tábla

29. *  csomagolási vashulladék

30. *  csomagolási alumínium hulladék

2. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma

A kérelem benyújtásának időpontja:

A kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása:

KÉRELEM

a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó

1.1. neve (elnevezése) és rövidített neve:

1.2. cégbírósági bejegyzésének száma, kelte:

1.3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

1.4. adószáma/közösségi adószáma:

1.5. VPID száma:

1.6. pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.7. levelezési címe:

1.8. cégvezetőjének (több cégvezető esetében a felelős vezetői feladatokat ellátó cégvezető megjelölésével)

1.8.1. neve:

1.8.2. születési helye, ideje:

1.8.3. anyja neve:

1.8.4. állampolgársága:

1.8.5. állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.8.6. adóazonosító jele:

1.9. A kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím):

2. Nyilatkozatok

2.1. egyéb köztartozásra:

2.2. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

2.3. kettős könyvvezetésre (kivéve az egyéni vállalkozó):

2.4. az éves beszámoló hitelesítésére (kivéve az egyéni vállalkozó):

2.5. tevékenységi biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

2.6. Engedély lejáratának ideje a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély érvényességétől eltérő kérelem esetén:

II. Telephelyi adatok (telephelyenként)

1. engedélyszám (módosítás, megszüntetés esetén kitöltendő):

2. a telephely címe:

3. a telephely helyrajzi száma:

4. a telephely használati jogcíme

4.1. bérleti szerződés határozott időtartamra (tól-ig):

4.2. bérleti szerződés határozatlan időtartamra:

4.3. saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

5. tevékenység megjelölése:

a) telephely fenntartása nélkül folytatott tevékenység

b) telephely fenntartásával folytatott tevékenység

6. A telephely nyitvatartási ideje:

7. Az éves szinten működtetni kívánt kapacitás mellett felvásárolható, raktározható és tárolható fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége [kg]:

7.1. alumínium:
7.2. antimon:
7.3. bizmut:
7.4. cink:
7.5. cirkónium:
7.6. kadmium:
7.7. kobalt:
7.8. króm:
7.9. magnézium:
7.10. mangán:
7.11. molibdén:
7.12. nikkel:
7.13. ólom:
7.14. ón:
7.15. réz:
7.16. tantál:
7.17. titán:
7.18. vanádium:
7.19. vas:
7.20. wolfram:

8. Anyagkísérő okmány aláírására jogosultak

8.1. neve:
8.2. munkaköre:
8.3. beosztása:

III. A csatolt okiratok darabszáma és megnevezése:

Kelt: ...................................................

........................................................
a kérelmező aláírása
(bélyegzője)

3. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi engedély adattartalma

FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY

1. Az engedélyező vámszerv megnevezése:

2. A fémkereskedelmi engedély száma:

3. *  A Fémtv. 6. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. §-a alapján a fémkereskedelmi tevékenységet az alábbiak szerint engedélyezem:

4. A fémkereskedő

4.1. neve (elnevezése):

4.2. rövidített neve:

4.3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

4.4. adószáma/közösségi adószám/egyéb azonosítója:

4.5. VPID száma:

4.6. tevékenységének megjelölése:

5. Fent nevezett fémkereskedő a fémkereskedelmi engedély mellékleteként kiállított és hitelesített betétlap(ok)on megjelölt helyen és feltételek mellett jogosult a fémkereskedelmi tevékenység folytatására.

Kelt: ......................................

........................................................
kiadmányozó

6. Betétlap

6.1. Betétlap engedély száma:

6.2. A fémkereskedő

a) neve:

b) VPID száma:

c) telephelyének címe, helyrajzi száma:

d) felügyeletét ellátó vámszerv:

7. Fémkereskedő tevékenység engedélyezése

7.1. A fémkereskedő a telephelyen a Fémtv. 4. §-ában meghatározott tevékenység végzésére - a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett - jogosult.

7.2. A fémkereskedő a jelen engedélyben rögzített, valamint a fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett működhet.

8. Jelen engedély .....................-ig érvényes.

Kelt: ...................................................

.....................................................................
kiadmányozó

4. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi tevékenységről szóló napi bejelentés adattartalma

1. Főlap (a bejelentő adatai):

a) a bejelentő neve:

b) a bejelentő VPID száma:

c) a bejelentő adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) időszak:

g) dátum:

h) a bejelentő azonosítója:

2. Eladói adatok:

a) vámtarifaszám első négy számjegye:

b) az anyag megnevezés:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) az eladó neve:

e) az eladó címe:

f) az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

g) *  természetes személy esetében a személyazonosságot igazoló hatósági okmány száma:

h) a számla vagy a kísérő okmány száma:

i) mért mennyiség (kg):

j) *  természetes személy eladó esetén a bruttó vételár:

k) visszaigazolás száma:

l) szállítóeszköz azonosítója:

3. Vevői adatok:

a) vámtarifaszám első négy számjegye:

b) az anyag megnevezése:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) a vevő neve:

e) a vevő címe:

f) a vevő adószáma/adóazonosítója:

g) a számla vagy a kísérő okmány száma:

h) mért mennyiség (kg):

i) szállítóeszköz azonosítója:

5. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A fémkereskedelmi készletnyilvántartás havi zárásának adattartalma

I. Főlap (a bejelentő adatai):

1. a bejelentő neve:

2. a bejelentő VPID száma:

3. a bejelentő adószáma:

4. a telephely engedélyszáma:

5. a telephely címe:

6. időszak:

7. dátum:

8. a bejelentő azonosítója:

II. Összesítő adatok vámtarifaszám első négy számjegye szerint:

1. Nyitókészlet

2. Növekedés és csökkenés adatok

2.1. Növekedés jogcímek:

2.1.1. összes bevételezés eladóktól

2.1.2. saját keletkezésű növekedés

2.1.3. átosztályozás miatti növekedés (vámtarifaszám első négy számjegyének változásával járó)

2.1.4. feldolgozás miatti növekedés

2.1.5. bevételezés bontásból

2.1.6. bevételezés bérmunkából

2.1.7. szállítási többlet

2.1.8. áttárolás másik telephelyről

2.1.9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén

2.1.10. korrekciós növekedés

2.1.11. növekedés összesen

2.2. Csökkenési jogcímek:

2.2.1. összes kiadás vevőknek

2.2.2. saját keletkezésű csökkenés

2.2.3. átosztályozás miatti csökkenés (vámtarifaszám első négy számjegyének változásával járó)

2.2.4. feldolgozás miatti csökkenés

2.2.5. kiadás bérmunkára

2.2.6. szállítási hiány

2.2.7. áttárolás másik telephelyre

2.2.8. összes kiadás vevőknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén

2.2.9. korrekciós csökkenés

2.2.10. csökkenés összesen

2.3. Záró készlet

6. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Írásbeli megállapodás tartalmi követelményei

1. A fémkereskedő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

2. Az értékesítő

a) neve:

b) képviseletére jogosult neve:

c) adószáma/adóazonosítója:

d) címe:

e) személyazonosító okmánya fajtája, száma:

3. A számla, utólagos elszámolás esetén a szállítólevél száma:

4. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag:

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége (kg):

5. Származást igazoló okmány megnevezése, száma (anyagkísérő okmány, korábbi megállapodás, nyilatkozat):

6. Vételár:

7. Dátum:

Aláírások

7. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Írásbeli megállapodás tartalmi követelményei - hasznosítás

1. Hasznosító

a) neve:

b) székhelye, telephelye:

c) adószáma:

d) VPID száma:

e) környezetvédelmi hatósági engedély száma:

2. Fémkereskedő/ Fémkereskedőnek nem minősülő személy

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) (engedély szerinti) székhelye, telephelye:

d) képviseletére jogosult neve:

e) adószáma:

3. Az átvevő nyilatkozata: Az alábbiakban meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot/mellékterméket hasznosítás céljából átvettem, amelynek vételára .............................. forint volt.

A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag/melléktermék:

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége (kg):

e) melléktermék minősítéséről szóló határozat száma:

4. Származást igazoló okmány megnevezése, száma (anyagkísérő okmány, szállítólevél száma, korábbi megállapodás, nyilatkozat, számla száma):

5. Dátum:

Aláírások

8. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A hasznosító által teljesítendő eseti adatszolgáltatás

1. Főlap (a hasznosító adatai):

a) a hasznosító neve:

b) a hasznosító VPID száma:

c) a hasznosító adószáma:

d) a hasznosító székhelye:

e) dátum:

f) a hasznosító azonosítója:

2. A szállítmányra vonatkozó adatok:

a) feladó neve, székhelye, (közösségi) adószáma,

b) fuvarokmány megnevezése és száma,

c) fuvarozott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtája, vámtarifaszáma, mennyisége (kg), felismerésre alkalmas jellemzője,

d) a szállítójármű típusa gépjármű típusa, egyedi azonosítója,

e) rendeltetési hely (hasznosító telephelye, ahová a szállítmány érkezik),

f) tervezett betárolás időpontja,

g) a fuvarozást végző neve székhelye, valamint hulladékszállítási engedélyének száma.

9. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Írásbeli nyilatkozat tartalmi követelményei

1. A fémkereskedő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

2. Az értékesítő

a) neve:

b) adószáma/adóazonosítója:

c) címe:

d) személyazonosító okmányának fajtája, száma:

3. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége [kg]:

4. Vételár:

5. Az értékesítő nyilatkozata: Alulírott, kijelentem, hogy a fentiek szerinti értékesítésre felkínált fémkereskedelmi anyag a saját tulajdonomat képezi.

6. Dátum:

Aláírás

10. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás
az eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal kapcsolatosan

1. Státusz [ ] eltulajdonított [ ] megtalált

Tarifaszám/Tarifa megnevezés:

A B C
1. [ ] Alumínium 7602
2. [ ] Antimon 8110
3. [ ] Bizmut 8106
4. [ ] Cink 7902
5. [ ] Cirkónium 8109
6. [ ] Kadmium 8107
7. [ ] Kobalt 8105
8. [ ] Króm 8112
9. [ ] Magnézium 8104
10. [ ] Mangán 8111
11. [ ] Molibdén 8102
12. [ ] Nikkel 7503
13. [ ] Ólom 7802
14. [ ] Ón 8002
15. [ ] Réz 7404
16. [ ] Tantál 8103
17. [ ] Titán 8108
18. [ ] Vanádium 8112
19. [ ] Vas 7204
20. [ ] Wolfram 8101

2. Megnevezés:

3. Méret:

4. Tömeg:

5. Tárgy leírása:

6. Az eltulajdonítás helye szerinti település neve:

7. Eltulajdonítás dátuma:

8. Kapcsolatfelvétel (tel/e-mail/fax.)

11. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az anyagkísérő okmány adattartalma

1. Sorszám:

2. A feladó/eladó

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

3. A címzett/vevő

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

4. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vevőtől eltér)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

5. Utólagos elszámolás kivételével a számla

a) száma:

b) kelte:

6. Rendeltetési hely:

7. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója:

8. A feladás

a) helye:

b) kelte:

9. Az átrakodás helye:

10. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége (kg)

da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

11. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat:

12. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő fémkereskedelmi tevékenységéről szóló eseti napi bejelentés adattartalma

1. Főlap (a bejelentő adatai):

a) a bejelentő neve:

b) a bejelentő VPID száma:

c) a bejelentő fémkereskedelmi engedélyszáma:

d) időszak:

e) dátum:

f) a bejelentő azonosítója:

2. Eladói adatok:

a) vámtarifaszám első négy számjegye:

b) az anyag megnevezés:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) az eladó neve:

e) az eladó címe:

f) az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

g) a számla vagy a kísérő okmány száma:

h) mennyiség (kg):

i) visszaigazolás száma:

j) szállítóeszköz azonosítója:

3. Vevői adatok:

a) vámtarifaszám első négy számjegye:

b) az anyag megnevezése:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzője:

d) a vevő neve:

e) a vevő címe:

f) a vevő adószáma/adóazonosítója:

g) a számla vagy a kísérő okmány száma:

h) mennyiség (kg):

i) szállítóeszköz azonosítója:

13. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató fémkereskedő fémkereskedelmi engedély iránti kérelmének adattartalma

A kérelem benyújtásának időpontja:

A kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása:

KÉRELEM

a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. A határon átnyúló fémkereskedelmi tevékenységet folytató

1.1. neve (elnevezése) és rövidített neve:

1.2. a letelepedés helye szerinti állam megjelölése:

1.3. szervezet nyilvántartásba vételi száma, kelte:

1.4. lakcíme, szervezet esetén székhelye:

1.5. közösségi adószáma/ egyéb azonosítója:

1.6. VPID száma:

1.7. pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.8. levelezési címe:

1.9. cégvezetőjének (több cégvezető esetében a felelős vezetői feladatokat ellátó cégvezető megjelölésével)

1.9.1. neve:

1.9.2. születési helye, ideje:

1.9.3. anyja neve:

1.9.4. állampolgársága:

1.9.5. állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.9.6. útlevél száma:

1.10. A kapcsolattartó személy elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím):

2. Nyilatkozatok

2.1. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

2.2. tevékenységi biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

2.3. Engedély lejáratának ideje (határozott időtartamra történő kiadás esetén):

3. tevékenység megjelölése:

3.1. telephely fenntartása nélkül folytatott tevékenység

4. Az éves szinten működtetni kívánt kapacitás mellett felvásárolható fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége [kg]:

4.1. alumínium:

4.2. antimon:

4.3. bizmut:

4.4. cink:

4.5. cirkónium:

4.6. kadmium:

4.7. kobalt:

4.8. króm:

4.9. magnézium:

4.10. mangán:

4.11. molibdén:

4.12. nikkel:

4.13. ólom:

4.14. ón:

4.15. réz:

4.16. tantál:

4.17. titán:

4.18. vanádium:

4.19. vas:

4.20. wolfram:

II. A csatolt okiratok megnevezése és darabszáma:

1. a Fémtv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott büntetett előélet tekintetében, a letelepedés helye szerinti állam által kiállított igazolás:

Kelt: ............................................

........................................................
a kérelmező aláírása
(bélyegzője)

14. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez * 

A telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő által fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról szóló bejelentés adattartalma

1. A feladó (eladó)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

2. A címzett (vevő)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

3. A szállítást végző

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma (amennyiben van fémkereskedelmi engedélye):

d) hulladékszállítási engedélyének száma:

e) adószáma:

4. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója:

5. Fuvarokmány megnevezése és száma:

6. A feladás

a) helye:

b) kelte:

7. A lerakodás helye:

8. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége (kg):

da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

9. Dátum, aláírás