A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában,

a 17. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:

1. § (1) *  E rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya (a továbbiakban együtt: föld) eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi, illetve a haszonbérleti szerződésnek a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg.

(2) *  E rendeletben meghatározott eljárása során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol.

(3) * 

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

2. § (1) *  A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

(1a) * 

(2) *  A Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az eladó az adásvételi szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

(3) *  A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

3. § (1) *  Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a Fétv.-ben meghatározott példányszámban az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a Fétv.-ben előírt megfelelő példányszámban való csatolására.

(1a) *  A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

(2) A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

(3) Ha a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottak alapján megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmezőt is.

(4) *  A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(4a) * 

(5) *  Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben előírtak szerint anonimizált adásvételi szerződést - jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító segítségével - az adásvételi szerződés beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet).

(6) *  A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati portálon a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a közzétételre megküldött szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából.

(7) *  Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint anonimizált adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti továbbá, hogy a kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének.

(8) *  Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni.

4. § (1) *  Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

(2) *  Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

5. § (1) *  A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(1a) *  Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

(1b) *  Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

(2) *  A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.

(3) Az iratjegyzéknek

a) az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó természetes személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

b) az államot, illetve az önkormányzatot megillető elővásárlási jog esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy

ba) megnevezését, illetve a képviselő családi és utónevét, valamint a képviselet jogcímét,

bb) székhelyét, illetve a képviselő lakcímét, valamint

c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(4) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

2. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

6. § *  A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2-4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és a 9-11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy

a) az eladó alatt a haszonbérbeadót,

b) a vevő alatt a haszonbérlőt,

c) az adásvételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést,

d) a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését,

e) a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (2) bekezdését és

f) az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat

kell érteni.

7. § (1) A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet

a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy

b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe,

a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

(2) A haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

8. § * 

9. § *  A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre vonatkozó rendelkezéseit.

10. § *  (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.

(2) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat.

11. § (1) *  A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(2) *  A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.

(3) *  A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

(4) * 

(5) Az iratjegyzéknek az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó

a) természetes személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

b) gazdálkodó szervezet

ba) megnevezését,

bb) székhelyét,

bc) képviseletében eljáró személy családi és utónevét, képviselői minőségét és lakcímét, valamint

c) a jognyilatkozat benyújtásának időpontját

kell tartalmaznia.

(6) Ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra, az iratjegyzékben ennek tényét kell rögzíteni.

3. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

12. § (1) Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a közzétételi kérelemnek a települési önkormányzat jegyzője részére történő benyújtására, a hirdetményi úton történő közlésre, valamint a jegyző általi irattovábbításra a 6-11. §-ban foglaltakat a (3)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A közzétételi kérelemhez csatolni kell a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

(4) A közzétételi közlemény hiányos benyújtása esetén is alkalmazni kell a 3. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat.

(5) *  A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, valamint az aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni.

(6) *  A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt, a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

4. Elektronikus tájékoztató

13. § *  (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót kell közzétenni a kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) kormányzati portálon való közzététel céljából történő megküldésével egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet részére megküldenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat,

b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve a 49. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja,

c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére vonatkozik,

d) a szerződésben szereplő

da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,

db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése.

(3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat - a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével - a szerződéssel egyidejűleg megküldi a működtető szervezetnek.

(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel együtt a kormányzati portálon közzétenni, és a közzététel időpontjáról és tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek.

(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le - a szerződéssel egyidejűleg -, és a levétel időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző részére. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 évig köteles megőrizni.

(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés anonimizálásáért és a szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, valamint a szerződés közzétételéért a működtető szervezet felelős.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. december 15-én lép hatályba.

(2) A 17. § (2) és (3) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § 2014. március 1-jén hatályát veszti.

15. § E rendelet rendelkezéseit

a) a 2013. december 15-e és a Fétv. 52. § (2) bekezdésében meghatározott időpont között közzétett (közölt) haszonbérleti ajánlatokra,

b) a 2013. december 15-én vagy azt követően közzétett (közölt) haszonbérleti szerződésekre és

c) a 2014. március 1-jén vagy azt követően közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre

kell alkalmazni.

16. § *  Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § (1) és (1a) bekezdését, 3. § (4) és (4a) bekezdését, 5. § (1), (1a) és (1b) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 11. § (1), (2) és (2a) bekezdését a MódR. hatálybalépésének napján vagy azt követően közzétett vagy közölt adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

17. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § *  E rendeletnek az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésének napján vagy azt követően a jegyző részére megküldött adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.

1. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma * 

I. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A tulajdonos (eladó), mint kérelmező adatai:

1.1. a természetes személy kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) lakcíme, értesítési címe.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

a) megnevezése,

b) székhelye,

c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. *  Az adásvételi szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet

ba) helyrajzi száma,

bb) területnagysága,

bc) művelési ága,

c) az átruházással érintett tulajdoni hányad.

3. *  A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

a kérelemhez csatolt eredeti adásvételi szerződések példányszáma, pótlapok száma.

4. A kérelmező közzététel iránti kérelme, a kérelmező aláírása, gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata, és az aláírás dátuma.

5. *  A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. *  A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. *  A tárgyi kérelem, amennyiben az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.

2. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma

I. A kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

1. A haszonbérbeadó, mint kérelmező adatai:

1.1. a természetes személy kérelmező

a) természetes személyazonosító adatai,

b) lakcíme, értesítési címe.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező

a) megnevezése,

b) székhelye,

c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet helyrajzi száma.

3. A 2. pontban megjelölt földrészletek esetében földrészletenkénti bontásban

a) a haszonbérlettel érintett terület nagysága,

b) a haszonbérlettel érintett terület művelési ága alrészletenkénti bontásban,

c) a haszonbér mértéke,

d) a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja.

4. A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

a) *  a kérelemhez csatolt eredeti haszonbérleti szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának megjelölése,

b) az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbeadó tulajdonostársanként külön okiratonként készült * 

ba) a haszonbérlőnek a 12. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata,

bb) *  3. mellékletben meghatározott adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény.

5. A kérelmező közzététel iránti kérelme, a kérelmező aláírása, gazdálkodó, vagy egyéb szervezet kérelmező esetében a bélyegzőlenyomata, és az aláírás dátuma.

6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és a haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. *  A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a kérelem érkezési ideje.

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja.

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma.

4. *  A tárgyi kérelem, amennyiben a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.

3. melléklet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében a közzétételre kerülő közzétételi közlemény tartalma * 

A kérelem benyújtására jogosult, haszonbérbeadó tulajdonostárs által megadandó tartalmi elemek:

1. A haszonbérbeadó tulajdonostársak adatai személyenként:

1.1. természetes személy haszonbérbeadó esetében

a) a természetes személyazonosító adatai,

b) a lakcíme, értesítési címe.

1.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet haszonbérbeadó esetében

a) a megnevezése,

b) a székhelye,

c) a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

2. A haszonbérlő adatai:

2.1. természetes személy haszonbérlő esetében

a) a természetes személyazonosító adatai,

b) lakcíme, értesítési címe,

c) állampolgársága.

2.2. A gazdálkodó vagy egyéb szervezet haszonbérlő esetében a

a) a megnevezése,

b) a székhelye, telephelye,

c) a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme.

3. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet helyrajzi száma.

4. A 3. pontban megjelölt földrészletek esetében földrészletenkénti bontásban

a) a haszonbérlettel érintett terület nagysága,

b) a haszonbérlettel érintett terület művelési ága alrészletenkénti bontásban,

c) a haszonbér mértéke,

d) a haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja.

5. A kérelmező haszonbérbeadó tulajdonostárs aláírása, gazdálkodó szervezet haszonbérbeadó esetében a bélyegzőlenyomata, a képviselő aláírása, valamint az aláírás dátuma.

6. A kérelmező haszonbérbeadó tulajdonostárs nyilatkozata arról, hogy a közleményben feltüntetett adatok a valóságnak és a haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelnek.