A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az engedélyezett bérleti rendszer keretében használt újrahasználható csomagolószerekre,

b) a bérleti rendszert működtető engedélyesre, illetve a bérleti rendszer részét képező csomagolószereket használókra,

c) a bérleti rendszer nyilvántartás-vezetési szabályaira, és

d) a bérleti rendszerben felhasznált csomagolószerekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  bérletes csomagolószer: az a csomagolás létrehozására többször felhasználható csomagolószer, amelyet a bérbeadó kérelmére az országos hulladékgazdálkodási hatóság felvett az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába;

2. bérletes csomagolószert használó:

a) az a gazdasági tevékenységet végző személy, aki a bérleti rendszert üzemeltető személlyel – e rendelet alapján – a bérletes csomagolószerek csomagolási célú használatára vonatkozóan szerződést kötött, vagy

b) aki olyan áruszállítmányt fogad, amely csomagolásának részét képezi a bérletes csomagolószer;

3. engedélyes: az a gazdasági tevékenység keretében bérleti rendszert működtető személy, aki

a) megfelel a 3. §-ban meghatározott feltételeknek,

b) tulajdonosként vagy bérlőként jogosult a bérletes csomagolószereket az engedélyezett bérleti rendszer más szereplői számára csomagolási célú használat céljából ideiglenesen, bérleti díj ellenében átadni, és

c) *  a bérleti rendszer működtetésére az országos hulladékgazdálkodási hatóság hatályos engedélyével rendelkezik.

3. Az engedélyezés szabályai

3. § A bérleti rendszer üzemeltetését az országos hulladékgazdálkodási hatóság annak a belföldön vagy külföldön nyilvántartásba vett, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet kérelemére engedélyezi: * 

a) *  amelynek jegyzett tőkéje legalább 25 millió forint vagy annak megfelelő összegű deviza, amely esetében a jegyzett tőke forintra történő átszámításához a kérelemnek az országos hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza-középárfolyamot kell figyelembe venni;

b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a bérletes csomagolószerek mennyiségi számbavétele, az azokat fizikailag birtokló személyek neve, címe, adószáma az egyes bérletes csomagolószer-fajták tekintetében külön-külön, folyamatosan, naprakészen ellenőrizhető;

c) amelynek az állami adó- és vámhatóság felé nincs vám- vagy adótartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, továbbá amely nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn;

d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt;

e) amely a bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) beszámolóval rendelkezik;

f) amely a bérleti rendszerhez történő csatlakozást mindazok számára biztosítja, akik az általános szerződési feltételekben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

4. § (1) A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, ügyintézőjének nevét és telefonszámát;

b) képviselet esetén a képviselő vagy pénzügyi képviselő nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát;

c) *  a csomagolószereknek az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott kérelmet, vagy az országos hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott nyilvántartási számot, ha a csomagolószer a bérleti rendszer engedélyezését megelőzően az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába már felvételre került; valamint

d) a csomagolószer megnevezését, típusazonosító jelét.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott jegyzett tőke rendelkezésre állását bizonyító okiratot,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fennálló vám- vagy adótartozásról, egyéb köztartozásról,

c) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely szerint vállalja, hogy a regisztrált bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől a beszámolóját független könyvvizsgáló által hitelesíttetni (auditáltatni) fogja, és

d) a regisztrált bérleti rendszer működési üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is (ha az nem magyar nyelven íródott, úgy azok hiteles magyar nyelvű fordítását).

5. § *  Az engedélyesnek a kérelemben megadott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie.

6. § Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt visszavonja, ha * 

a) annak visszavonását az engedélyes kéri,

b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

c) *  az engedélyes az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit az országos hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli felszólításában meghatározott határidőig nem teljesíti.

7. § (1) *  Az engedély kiadását, annak módosítását vagy visszavonását az országos hulladékgazdálkodási hatóság a határozata egy példányának megküldésével közli az állami adóhatósággal.

(2) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a honlapján az engedélyesek nevét, címét, adószámát, az engedély számát és az engedélyes által a bérleti rendszerben használható csomagolószerek azonosító adatait.

4. Az engedélyes kötelezettségei

8. § A regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személy köteles:

a) a bérletes csomagolószeren olyan jelzést elhelyezni (a továbbiakban: típusazonosító jel), amely egyértelműen azonosítja a regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személyt vagy annak kapcsolt vállalkozását, de annak nem kell egyedileg azonosítania az azonos típusú bérletes csomagolószerek különböző darabjait,

b) a bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben (saját maga vagy alvállalkozója, vagy – ha a bérletes csomagolószer külföldre került kiszállításra – kapcsolt vállalkozása vagy annak alvállalkozója útján) visszafogadni és azt saját költségén – figyelembe véve az ésszerűségi, gazdaságossági követelményeket is – újbóli felhasználásra előkészíteni vagy előkészíttetni,

c) a csomagolás létrehozására alkalmatlanná vált bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben visszafogadni,

d) a bérletes csomagolószerek újbóli felhasználhatóságát – figyelembe véve az ésszerűségi-gazdaságossági követelményeket is – saját költségén folyamatosan biztosítani saját tevékenysége keretében vagy alvállalkozó igénybevételével, és

e) a bérleti rendszer többi szereplője részére csomagolási célú használatra átadott bérletes csomagolószerek mennyiségéről folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetni csomagolószer-fajtánként és bérletes csomagolószer-használónkénti megbontásban.

9. § Az engedélyesnek a bérletes csomagolószereket csomagolási célra használó személlyel kötött szerződése legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szerződő felek neve, székhelye, adószáma,

b) a szerződés hatályosságának kezdő időpontja és – amennyiben határozott időre szól –, annak időtartama, továbbá

c) a csomagolószerek vámtarifaszáma, megnevezése, leírása, típusazonosító jele.

5. Eljáró hatóságok

10. § (1) *  A bérleti rendszer engedélyesét az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, és eljár az engedélyben foglaltak megsértése esetén.

(2) *  A csomagolószert bérbevevőknél a környezetvédelmi termékdíjra, továbbá a bérleti rendszerre vonatkozó szabályok betartását az állami adóhatóság is ellenőrizheti.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–10. és 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § 2014. március 15-én lép hatályba.

12. § E rendelet tervezetének

a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, és

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

13. § * 

14. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„14/A. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében foglalt esetekben környezetvédelmi hatóságként az OKTF jár el.”