A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében

a) *  az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlanon,

b) *  a Budapest XIV. kerület, 29732/1 és 29732/11 helyrajzi számú ingatlanon, valamint

c) * 

d) *  a Városliget üzemeltetési központjának megvalósítására irányuló, a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlanon

megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) az (1) bekezdés szerinti beruházások (a továbbiakban: Beruházások) megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) az (1) bekezdés szerinti ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3) * 

(4) *  A Kormány az (1) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban

a) eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki,

b) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként * 

a) *  az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt,

b) * 

jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben építésügyi hatósági eljárásokban

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) *  Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beruházások szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról 2022. december 31. napjáig kell gondoskodni, azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni.

(4) *  Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, valamint 8. § (3a) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

(5) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az OTÉK 4. számú melléklet 7. pontjában szereplő 50 m2 nettó alapterület helyett 100 m2 nettó alapterületet kell figyelembe venni,

b) *  az építési engedélyezési eljárás, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás során a rendeltetésszerű használathoz a személygépkocsik elhelyezését legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell kialakítani, és

c) *  az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építési és a használatbavételi engedélyben meghatározott zöldfelület kialakítására vonatkozó határidőt 2020. december 31. napjában kell meghatározni.

(5a) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházással érintett ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – építmény bontása, valamint a 2020. augusztus 31. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény meglétének igazolása céljából, azok ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése érdekében – a 2. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében feltüntetett hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. §-ában foglalt szabályozásra figyelemmel hatósági bizonyítványt állít ki.

(6) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházással érintett ingatlanon a beruházással összefüggő felvonulási építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele és építési engedély nélkül építhető, azzal, hogy a felvonulási építmény lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb a felvonulási építménnyel kiszolgált építési kivitelezési tevékenységgel érintett építmény használatbavételi engedélyének kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását, illetve az Étv.-ben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül kötelező.

(7) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanra tervezett építési tevékenység engedélyezésekor a beépítési és zöldfelületi mutatók számítása során a (6) bekezdésben meghatározott építményeket figyelmen kívül kell hagyni.

(8) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanon – az egyedileg védett építmények (műemlék, helyi egyedi védelem) kivételével – bontási tevékenység bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

4. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanon megvalósuló beruházás esetében a beépítés szabályait a (2)–(6) bekezdés, valamint a 4/A. § állapítja meg, azzal, hogy

a) a Városligeti Építési Szabályzat és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben, valamint a 4/A. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a Városligeti Építési Szabályzat vagy az OTÉK a beépítés (2)–(6) bekezdésében, valamint a 4/A. §-ban meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a Városligeti Építési Szabályzatot és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanon belül található Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út – Olof Palme sétány – Hősök tere – Állatkerti körút által határolt területen (a továbbiakban: Terület) kulturális, turisztikai, vendéglátó, közlekedési, biztonsági, kiskereskedelmi rendeltetésű épület és ezek kiszolgáló építményei, valamint gépjárművek, illetve kerékpárok elhelyezését biztosító építmények és illemhely helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) kialakítható legkisebb telek mérete: 80 000 m2,

b) beépítési mód: szabadon álló,

c) beépítés legnagyobb megengedett mértéke: 7%,

d) legnagyobb párkánymagasság: 25 m,

e) zöldfelület legkisebb mértéke: 65%,

f) terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 15%,

g) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,3 m2/m2.

(3) A Területen a teljes értékű zöldfelület nem lehet kevesebb, mint a Terület 61%-a. E bekezdés tekintetében teljes értékű zöldfelület azon növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs más, egyéb réteg.

(4) Az épületek hőellátását távfűtés és megújuló energiaforrások alkalmazásával kell megoldani. Az ingatlanon gáztüzelésű kazán nem telepíthető.

(5) Talajszonda előzetes vizsgálatot követően létesíthető építési helyen kívül is, amennyiben a telepítés a fák életterét nem befolyásolja hátrányosan.

(6) Teraszok létesíthetőek vízáteresztő szilárd burkolattal is.

4/A. § *  (1) A 3. mellékletben megjelölt építési helyeken épület és építmény létesíthető a Területre vonatkozó, e rendeletben megjelölt beépítési szabályok, valamint a (2)–(8) bekezdés szerinti előírások betartása mellett.

(2) A 3. melléklet szerinti „A” jelű építési helyen elhelyezésre kerülő épület esetében olyan építészeti jel elhelyezése lehetséges, amelynek legmagasabb pontja 40 méter lehet. Az építészeti jelnek a 25 méteres párkánymagasság felett mért egyetlen vízszintes metszete sem haladhatja meg az elhelyezésre kerülő épület bruttó alapterületének 10%-át. Építészeti jel az épület megjelenése által közvetített üzenetet, illetve az épület karakterét érdemben meghatározó épületrész vagy épületelem.

(3) Az „A” jelű építési helyen összesen 6000 m2-t meg nem haladó területű lapostető kialakítása megengedett, zöldtető létesítése nélkül is.

(4) A „B” és „F” építési helyeken eredeti tervek alapján újraépülő épületeken nem kell zöldtetőt létesíteni.

(5) Az „A” jelű építési helynek legfeljebb 75%-át foglalhatja el felszín feletti beépítés.

(6) Az „A” és „F” jelű építési helyen, az építkezés ideje alatt a felvonulási terület a 3. mellékletben „Felvonulási terület építés ideje alatt” megnevezésű helyen megengedett.

(6a) *  A helyi településrendezési tervben előírt Dózsa György úti buszsávot a használatbavételi engedély véglegessé válásától számított 8 hónapon belül kell megvalósítani.

(7) A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési helyeken belül elhelyezésre kerülő épületek kizárólag közel nulla energiaigényű épületként tervezhetőek és kivitelezhetőek.

(8) A „V” jelű építési helyen csak vendéglátás funkciójú építmények helyezhetőek el úgy, hogy az új épületek összes bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 400 m2 alapterületet. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 115 m2-t.

4/B. § *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan területén egy évben mennyiségi és hosszúságra vonatkozó korlátozás nélkül tartható nagyrendezvény. Két nagyrendezvény között annyi időt kell biztosítani, hogy a zöldfelület legalább az első nagyrendezvény előtti állapotának megfelelő helyreállítása és regenerálódása megvalósítható legyen. Nagyrendezvény a közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport- vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma várhatóan meghaladja az 5000 főt, és amely a zöldfelületek jelentős igénybevételével jár.

5. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

6. § (1) * 

(2) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(3) * 

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6. § (2) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját, 3. § (3) bekezdését, 3. § (5) bekezdés b) és c) pontját, 3. § (6) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2020. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját és (2) bekezdését, 3. § (5a) és (6) bekezdését, 4–4/B. §-át, valamint 3. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4/A. § (6a) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

9. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,

22. az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Liget Budapest projekt beruházásai Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlan a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. *  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. telekalakításra irányuló, földmérési, ingatlan-
nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9. *  talajvédelmi hatósági eljárások Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10. tűzvédelmi hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11. *  bányahatósági engedélyezési eljárások Pest Vármegyei
Kormányhivatal
12. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
13. üzletek, kávézók, éttermek és kereskedelmi egységek működési engedélyezésére irányuló eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala

3. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

A B C D
1. Megnevezés Pontszám EOV X EOV Y
2. „A” jelű építési hely A–1 653084.2 241276.5
3. A–2 653151.8 241171.1
4. A–3 653077.4 241051.3
5. A–4 652977.9 241205.5
6. „B” jelű építési hely B–1 652881.1 240425.6
7. B–2 652961.1 240424.1
8. B–3 652893.1 240348.1
9. B–4 652883.6 240348.6
10. B–5 652843.5 240400.7
11. „V” jelű építési hely E1-V–1 652869.5 241513.6
12. E1-V–2 652884.7 241499.5
13. E1-V–3 652870.8 241484.6
14. E1-V–4 652855.7 241498.6
15. „F” jelű építési hely F–1 653259.7 241170.2
16. F–2 653286.7 241197.0
17. F–3 653412.5 241071.1
18. F–4 653385.5 241044.4
19. Térszint alatti építési hely FA–TA–1 653186.0 241305.2
20. az „A” és „F” építési hely között FA–TA–10 653221.4 241219.4
21. FA–TA–11 653150.5 241173.7
22. FA–TA–12 653139.1 241190.9
23. FA–TA–13 653180.9 241225.4
24. FA–TA–14 653192.1 241262.7
25. FA–TA–15 653171.8 241292.6
26. FA–TA–2 653416.0 241074.6
27. FA–TA–3 653412.5 241071.1
28. FA–TA–4 653286.7 241197.0
29. FA–TA–5 653259.7 241170.2
30. FA–TA–6 653385.5 241044.4
31. FA–TA–7 653381.9 241041.0
32. FA–TA–8 653247.4 241175.5
33. FA–TA–9 653256.4 241184.5
34. Felvonulási terület építés ideje alatt F–FT–1 653104.4 241339.2
35. F–FT–10 653290.2 241200.5
36. F–FT–11 653418.0 241076.4
37. F–FT–12 653382.7 241041.7
38. F–FT–13 653389.6 241030.5
39. F–FT–14 653394.5 241021.2
40. F–FT–15 653399.1 241009.3
41. F–FT–16 653385.1 241010.0
42. F–FT–17 653382.0 241017.0
43. F–FT–18 653373.7 241032.0
44. F–FT–19 653367.9 241026.9
45. F–FT–2 653153.2 241315.5
46. F–FT–20 653337.6 241078.3
47. F–FT–21 653297.8 241123.4
48. F–FT–22 653268.3 241157.2
49. F–FT–23 653264.6 241160.2
50. F–FT–24 653254.4 241152.0
51. F–FT–25 653195.3 241213.5
52. F–FT–26 653150.8 241173.2
53. F–FT–27 653141.6 241187.9
54. F–FT–28 653209.1 241248.2
55. F–FT–29 653210.2 241251.6
56. F–FT–3 653165.4 241307.0
57. F–FT–30 653208.4 241254.5
58. F–FT–31 653193.0 241269.6
59. F–FT–32 653176.3 241284.4
60. F–FT–33 653155.6 241298.7
61. F–FT–34 653142.1 241306.7
62. F–FT–35 653132.3 241312.0
63. F–FT–36 653090.8 241330.7
64. F–FT–4 653176.5 241300.1
65. F–FT–5 653183.5 241294.6
66. F–FT–6 653211.5 241270.1
67. F–FT–7 653215.7 241268.4
68. F–FT–8 653219.1 241272.1
69. F–FT–9 653227.2 241263.5
70. „IH” jelű építési hely I12-IH–1 652777.9 241256.0
71. I12-IH–2 652798.0 241255.8
72. I12-IH–3 652798.3 241240.2
73. I12-IH–4 652777.9 241239.9