A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről * 

1. *  A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében - kivéve kisértékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában. * 

Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv vezetője
Határidő: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak

a) az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra,

b) a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO programok keretében megvalósuló beszerzésekre,

c) *  az elkülönített állami pénzalapokból és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Bizottság által támogatott és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére megvalósuló beruházásokra,

d) az adományokból megvalósuló beruházásokra,

e) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek fejezeti kezelésű előirányzata terhére finanszírozott beruházásokra,

f) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 3. melléklet 38-42. pontban meghatározott, kormányzati nemzeti létfontosságú információs rendszerelemekkel kapcsolatos beszerzésekre,

g) *  az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre,

h) *  az állami felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 100. § (5) bekezdésében foglaltak érdekében történő informatikai és egyéb eszközbeszerzéseire,

i) *  az Országos Atomenergia Hivatal beszerzéseire,

i) *  a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló Korm. rendeletben meghatározott beszerzésekre,

j) *  a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott beszerzésekre.

3. *  A tilalmak részbeni feloldására - rendkívül indokolt, egyedi esetekben - a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

4. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. *