Hatály: 2017.I.1. - 2017.IV.28. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. § *  Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. § Ahol a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)

a) MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetet említ, azon a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központot (a továbbiakban: KORK),

b) *  MH rekreációt végző szervezetet említ, azon az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központot (a továbbiakban: MH RKKK),

c) *  MH szolgáltatásokat koordináló szervezetet említ, azon az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárt (a továbbiakban: MH BHD),

d) *  MH középszintű vezető szervet említ, azon az MH Összhaderőnemi Parancsnokságot (a továbbiakban: MH ÖHP) és az MH Logisztikai Központot (a továbbiakban: MH LK)

kell érteni.

2. A KORK-ok feladatai és üzemeltetési szabályai, valamint a KORK-ok és az MH RKKK működésének forrásai * 

3. § (1) A KORK-ok feladata elő-, utó- vagy főszezonban a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére

a) *  a 4., az 5. és a 7. számú KORK-ban missziós regeneráló pihentetés,

b) kondicionáló-kiképzési rendezvények,

c) *  katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények,

d) *  regeneráló pihenés és

e) *  hétközi és hétvégi pihenés.

f) * 

biztosítása.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat a HVK Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) - az előzetes szervezési feladatok tekintetében a HM Tervezési és Koordinációs Főosztállyal (a továbbiakban: HM TKF) együttműködve - koordinálja. E tevékenysége során a HVK SZCSF az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatások esetén együttműködik az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnoksággal (a továbbiakban: MH HFKP).

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladatok koordinálása az MH BHD feladata. E tevékenysége során az MH BHD az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti szolgáltatások, valamint a HM rendelet hatálya alá nem tartozó, a KORK-ok által biztosított csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevétele esetén együttműködik az 1. és a 2. számú KORK-ot üzemeltető, felettük döntési jogkörrel rendelkező MH ÖHP-val, valamint az 5. és a 7. számú KORK-ot üzemeltető MH LK-val. A csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényekről az MH ÖHP és az MH LK tájékoztatja az MH BHD-t. A KORK-okban megtartásra kerülő csoportos hétvégi rendezvények időpontjáról - az alárendeltségükbe tartozó KORK-ok vonatkozásában - az MH ÖHP, az MH LK és az MH BHD tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő személyeket.

3/A. § *  (1) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendezvények beosztását a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve tartalmazza.

(2) *  A honvédelmi szervezetek a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekre vonatkozó igényeiket a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig küldik meg az MH BHD részére. A beérkezett igények alapján az MH BHD - az MH ÖHP és az MH LK egyetértésével, a HVK SZCSF által meghatározott keretszámoknak megfelelően - összeállítja a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét és azt a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig megküldi a HVK SZCSF részére.

(3) *  A HVK SZCSF az MH BHD által összeállított tervet az MH HFKP-val egyezteti, majd azt a tárgyévet megelőző év szeptember 25-ig - a HM közigazgatási államtitkárának előzetes egyetértésével - jóváhagyásra felterjeszti a Honvéd Vezérkar főnöke részére.

(4) A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 31. és 32. §-aiban meghatározottakra figyelemmel a HVK SZCSF a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig megküldi a HM TKF részére a (3) bekezdés szerint jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét. A HM intézményi munkatervének jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az MH BHD tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények időpontjáról.

4. § (1) Az MH ÖHP üzemelteti

a) az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (a továbbiakban: MH 64. log. e.) szervezeti elemeként, annak badacsonylábdihegyi telephelyén az 1. számú KORK-ot, és

b) az MH 54. Veszprém Radar Ezred (a továbbiakban: MH 54. Veszprém RE) szervezeti elemeként, annak csopaki telephelyén a 2. számú KORK-ot.

(2) Az MH BHD szervezeti elemeként üzemelteti

a) mályi telephelyén a 3. számú KORK-ot,

b) mátraházai telephelyén a 4. számú KORK-ot és

c) * 

d) *  bánki telephelyén a 6. számú KORK-ot.

(3) *  Az MH LK üzemelteti az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezeti elemeként, annak

a) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és

b) erdőbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.

5. § *  (1) A KORK-ok

a) *  működéséhez szükséges szabályozók, szerződések előkészítéséről, hatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről és megújításáról az MH 64. log. e., az MH 54. Veszprém RE, az MH ARB, valamint az MH BHD (a továbbiakban együtt: KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet) gondoskodik,

b) működési előirányzatait - a közüzemi és a szemétszállítási díj kivételével - a KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet elemi költségvetésében tervezi.

(2) *  A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenységének - a regeneráló pihenés, a rekreációs szolgáltatások, a kondicionáló-kiképzési rendezvény és a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény - ellátásához szükséges működési és fejlesztési kiadások fedezetét az elemi költségvetésben

a) a HM rendelet szerinti térítési díjbevételek,

b) *  az intézményi működési bevételek - ideértve a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló HM utasítás szerinti kiegészítő tevékenységből származó bevételeket is - és

c) a költségvetési támogatás

terhére kell megtervezni.

(3) *  A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenysége keretében teljesített terven felüli bevételek pótelőirányzatként történő jóváhagyását az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasításban meghatározottak szerint kell kezdeményezni.

3. A rekreációs és az üdültetési szolgáltatásokat biztosító honvédelmi szervezetek feladatai

6. § (1) *  Az MH RKKK feladata a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére elő-, utó- vagy főszezonban

a) rekreációs szolgáltatások - ideértve a belföldi gyermek rekreációt is -,

b) hétközi és hétvégi pihenés,

c) napi pihenés és intézménylátogatás, valamint

d) a Honvéd Kemping szolgáltatásainak

biztosítása.

(2) A HM rendeletben meghatározottak szerint az MH BHD feladata * 

a) a külföldi csoportos csereüdülés, valamint a nemzetközi csoportos üdülés,

b) a külföldi egyéni üdülés és

c) a külföldi gyermek üdülés

szervezése.

(3) * 

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat a HVK SZCSF koordinálja. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladatok koordinálásáért az MH BHD felelős. A Honvéd Kemping igénybevételével kapcsolatos feladatokat az MH RKKK végzi.

4. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

7. § (1) *  A KORK-ok és az MH RKKK a tárgyévet megelőző év november 20-ig a HVK SZCSF részére megküldi a tárgyévre vonatkozó regenerálódási, rekreációs és üdültetési szolgáltatások férőhelykereteit. Az MH RKKK tájékoztatja a HVK SZCSF-et a Honvéd Kemping férőhelyeiről.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti főszezoni férőhely-kereteket a HVK SZCSF megküldi az MH BHD részére, aki azokat a tárgyév március 1-jéig létszámarányosan átadja az 1. melléklet szerinti Keretgazda Rekreációs Szervezetek (a továbbiakban: KRSZ) részére.

(3) A KRSZ-ek a (2) bekezdés szerint átadott férőhely-kereteket létszámarányosan leosztják és a tárgyév március 5-ig megküldik az illetékességi körükbe tartozó szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy részére.

(4) *  A HM rendelet 2. és 3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 14. § (1) és (2) bekezdése, 14. § (5) és (6) bekezdése, 16. § (4) bekezdése, valamint 19. §-a szerinti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyomtatványt a 2. melléklet, a HM rendelet 7. § b) pontja szerinti nyomtatványt a 3. melléklet tartalmazza.

(5) *  A Szociális Munkacsoport javaslata alapján, a honvédelmi szervezet parancsnokának, vagy vezetőjének döntését követően a honvédelmi szervezetnél kijelölt rekreációért felelős személy az igényjogosult által kitöltött, a rekreációért felelős személy által aláírt és a honvédelmi szervezet pecsétjével ellátott adatlapot a tárgyév április 5-ig megküldi a KRSZ-ek részére. Az adatlapot a KRSZ-ek a tárgyév április 15-ig továbbítják az MH BHD részére.

(6) *  A beutalót az MH RKKK, az MH BHD és az MH LK állítja ki az igényjogosult részére.

(7) *  A HM rendelet 12. § (1) bekezdés g)-k) pontja szerinti igényjogosult által a lakhely szerint illetékes katonai igazgatási szervhez leadott adatlapokat az illetékes katonai igazgatási szerv a főidényi rekreáció vonatkozásában az MH BHD-nak, az elő- és utószezon rekreáció vonatkozásában az MH RKKK-nak, a regeneráló pihenés vonatkozásában az MH BHD-nak küldi meg.

8. § (1)-(2) * 

(3) *  A 4. számú KORK vonatkozásában az MH BHD, az 5. és a 7. számú KORK vonatkozásában az MH LK, az MH RKKK vonatkozásában az MH RKKK az év végi ünnepekhez kapcsolódóan minden évben speciális rekreációs csomagot dolgoz ki.

(4) A honvédelmi szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy által a HM rendelet 23. § (3) bekezdés d) pontja szerint vezetett nyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza.

9. § A végrehajtott kondicionáló-kiképzési rendezvények adatairól az MH ÖHP a tárgyév december 20-ig jelentést terjeszt fel az MH kiképzésért felelős szerve részére. A kondicionáló-kiképzési rendezvény költségei az MH kiképzésért felelős szerve által kezelt külön címrend kódon kerülnek betervezésre.

10. § * 

10/A. § *  A honvédelmi szervezet a kondicionáló-kiképzési rendezvény esetén a HM rendelet 5. § (1) bekezdése, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény esetén a HM rendelet 7. §-a szerinti, férőhelyekre vonatkozó megrendelését - a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve alapján - a kondicionáló-kiképzési rendezvény, illetve a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény időpontja előtt legalább 1 hónappal, a kondicionáló-kiképzési rendezvények esetén az utasítás 2. melléklete, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények esetén az utasítás 3. melléklete szerinti nyomtatvány MH BHD-hoz történő megküldésével véglegesíti.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

12. § (1) Az utasítást a hatálybalépését követő utószezonban induló első turnustól kell alkalmazni.

(2) A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről szóló 21/2008. (HK 6.) HM utasítást az utószezonban induló első turnusig kell alkalmazni.

13. § * 

1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

Keretgazda Rekreációs Szervezetek

1. Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi személyügyi szerve: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség

2. MH Altiszti Akadémia

3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

4. MH Egészségügyi Központ

5. *  MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

6. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

7. MH Összhaderőnemi Parancsnokság

2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

ADATLAP

Foglalási szám (1.): igényjogosult: □ (3.)
I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (2.) nem igényjogosult: □
Az igénylő családi és utóneve:
anyja születési neve:
szül. év, hó, nap:
rendfokozata:
lakcíme:


adóazonosító jele:
munkahelye:
Igényjogosultság: (4.)
1. hivatásos katona
2. szerződéses katona
3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona
Az igénylő családtagjának családi és utóneve:
anyja születési neve:
szül. év, hó, nap:
lakcíme:
rokonsági fok:


adóazonosító jele:
4. honvéd tisztjelölt
5. honvéd altisztjelölt
6. közalkalmazott
7. kormánytisztviselő
8. munkavállaló
9. gazdálkodó szervezet munkavállalója
10. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja
11. nyugállományú katona
12. honvédségi nyugdíjas
13. Magyar Honvédség nemzeti gondozottja
14. az állomány szolgálatteljesítés során elhunyt tagjának és a nyugállományú katona özvegye
és árvaellátásra jogosult családtagja
15. az állomány miniszter által rehabilitált volt tagja
A pihenés formája (4.):
1. missziós regeneráló pihentetés
családi és utóneve:
anyja születési neve:
szül. év, hó, nap:
lakcíme:
rokonsági fok:


adóazonosító jele:
2. kondicionáló-kiképzési rendezvény
3. regeneráló pihenés
a) térítési díj ellenében
b) térítési díj nélkül
4. rekreáció
családi és utóneve:
anyja születési neve:
szül. év, hó, nap:
lakcíme:
rokonsági fok:


adóazonosító jele:
5. belföldi gyermek rekreáció
6. hétközi és hétvégi pihenés
7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi csoportos üdülés
8. kiképzési rendezvény
Az ellátás típusa (4.):
1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)
családi és utóneve:
anyja születési neve:
szül. év, hó, nap:
lakcíme:
rokonsági fok:


adóazonosító jele:
2. félpanzió (reggeli, vacsora, csak az MH RKKK-
ban)
3. speciális menüsor igénylése ..............................
...............................................................................
4. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül
Az igénybevételre vonatkozó adatok Objektum megnevezése (5.):
Igénybevétel időpontja:
Elhelyezés típusa:
Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság stb.):
Telefonszám és e-mail cím:
Kiértesítési cím (Csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő lakcímétől):
Kelt: 20........................ hó ...... nap Igénylő aláírása
II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (6.)
Szervezet megnevezése: Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:
Rekreációért felelős neve, telefonszáma:
Orvosi javaslat, megjegyzés: (7.) Orvos aláírása/P. H.
Kelt: 20........................ hó ...... nap Parancsnok/vezető aláírása/P. H. Rekreációért felelős aláírása/P. H.
Alulírott(ak) aláírásával (aláírásukkal) a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás)
5. mellékletében szereplő adatvédelmi tájékoztató ismeretében önkéntesen hozzájárul(nak) saját és 16 éven aluli hozzátartozója(uk) személyes adatainak kezeléséhez és az adatkezelő által a HM utasítás 4. melléklete alapján történő nyilvántartásba vételéhez. Az 5. melléklet Adatvédelmi tájékoztatója az Adatlappal együtt kezelendő.
Kelt: 20........................ hó ...... nap Érintett(ek) aláírása
Kitöltési útmutató:
(1.) A KORK vagy az MH RKKK tölti ki!
(2.) Csak az olvashatóan, elektronikusan vagy kézzel írt, nyomtatott nagy betűkkel hiánytalanul kitöltött, minden aláírásra kötelezett által aláírt adatlap fogadható el!
(3.) Kérjük a megfelelőt X jellel megjelölni.
(4.) A megfelelő sor aláhúzandó!
(5.) KORK megnevezése vagy az MH RKKK, illetve a Honvéd Kemping beírása!
(6.) A rekreációért felelős tölti ki!
(7.) A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.

3. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

Igénylő szervezet: Telefaxon továbbítandó!  * 
.......................................... Munkaszám:  * 
Nyt. szám:
Hiv. szám:
Tervezett rendezvény
Pótigény engedélyező aláírása
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD)
Budapest,
RENDELVÉNY
(kiképzési, rendezvényigény)
1. A rendezvény adatai:
Azonosító száma:
A rendezvény helye (Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ megnevezése):
A rendezvény ideje:
Létszáma (fő):
Ügyintéző neve, beosztása, telefonszáma:
2. Szállásigény (férfi/nő): Étkezés:
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
3. Igényelt kiképzés-technikai eszközök:
1.
2.
4. Egyéb igények:
Kelt: ....................., 20............ hó ...... nap ................................................
megrendelő parancsnok

4. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

NYILVÁNTARTÓ LAP

Név: ....................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Születési év, hó, nap: ...........................................................................................................

Beosztása: ............................................................................................................................

Rendfokozat: .......................................................................................................................

Állománykategória: ..............................................................................................................

Rekreációs szolgáltatások
Rekreáció helyszíne Időpontja Időtartama Megjegyzés
Üdültetési szolgáltatások
Üdülés helyszíne Időpontja Időtartama Megjegyzés
Regeneráló pihenés
Regeneráló pihenés helyszíne Időpontja Időtartama Parancs száma *  Megjegyzés

5. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet, valamint a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása céljából szükséges adatkezelést a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatásokat szervező honvédelmi szervezetek (a továbbiakban: adatkezelő) végzik. A 2. melléklet szerinti Nyilvántartó lapon és a 4. melléklet szerinti Adatlapon szereplő személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett a 2. melléklet szerinti Adatlap kitöltésével és annak aláírásával ad meg. A 2. melléklet szerinti Adatlapon és a 4. melléklet szerinti Nyilvántartó lapon szereplő személyes adatok kezelése az üdülés évet követő 8. év december 31-ig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható.

Az adatkezelő az igénylésen szereplő adatokkal kapcsolatban harmadik fél részére adattovábbítást - törvényben meghatározott szervek kivételével - más szervek részére nem végez.

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő, a nyilvántartás kezelésével megbízott regenerálódási, rekreációs és üdültetési szolgáltatásokat szervező honvédelmi szervezeteknél kijelölt személy(ek) nyerhet(nek) kizárólag a regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenység végzése, valamint a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása céljából.

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az Infotv.-ben biztosított - tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz és tiltakozáshoz való - jogával, továbbá jogsérelem esetén bírósághoz - a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszékhez -, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.