A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alá tartozó szervekre, valamint az e szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, továbbá a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlását támogató természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) *  A miniszter által alapított elismerés (a továbbiakban: miniszteri elismerés) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) *  Miniszteri elismerésként

a) id. Gróf Andrássy Gyula-díj,

b) Bakócz Tamás-díj,

c) Pálfi István-díj,

d) *  Miniszteri Elismerő Oklevél,

e) *  Károly Róbert Elismerő Oklevél,

f) *  Balassi műfordítói nagydíj,

g) *  „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél,

h) *  „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél, valamint

i) *  Miniszteri Dicséret

adományozható.

3. § (1) *  Miniszteri elismerés adományozását legkésőbb az adományozási alkalmat megelőző 60. napig, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését, valamint a jelölt 2. mellékletben megjelölt személyes adatait és a 2. melléklet szerinti hozzájárulást tartalmazó, indokolt kezdeményezéssel a minisztérium államtitkára, a közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és az 1. §-ban meghatározott szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.

(3) A természetes személyre vonatkozó előterjesztés tartalmi és formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

3/A. § *  A 3. §-tól eltérően

a) az augusztus 20-a alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre minden év július 31. napjáig,

b) a Külgazdasági Értekezleten átadásra kerülő elismerésekre minden év június 15. napjáig

lehet kezdeményezést tenni.

4. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerésre jelölt (a továbbiakban: jelölt) nem részesíthető elismerésben, ha az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nem járult hozzá személyes adatai kezeléséhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti hozzájárulás formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A miniszteri elismerésekre vonatkozó kezdeményezéseket a miniszter által felkért személyekből álló bizottság készíti elő döntésre.

(2) A miniszter az elismerés adományozásáról a bizottság javaslata alapján dönt. Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a miniszter nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az elismerési formák elnevezését, a díjazottak körét évenkénti bontásban, valamint az elismerések odaítélésére, illetve visszavonására vonatkozó adatokat.

6. § (1) Az elismeréseket az adományozó alkalom keretében a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet, a miniszter kivételes és indokolt esetben az e rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

7. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést egyedi határozatával haladéktalanul visszavonja.

8. § A miniszter az elismerések adományozásáról, illetve visszavonásáról rendelkező egyedi határozatot a minisztérium honlapján, valamint a Magyar Közlönyben közzéteszi.

9. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a minisztérium igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2) A Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

(3) *  Ha a (2) bekezdés szerinti oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése biztosítja, a Miniszteri Elismerő Oklevéllel legfeljebb 231 900 forint összegű pénzjutalom adható.

2. Az egyes miniszteri elismerésekre vonatkozó rendelkezések * 

10. § (1) Az id. gróf Andrássy Gyula-díj a közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak a személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, illetve jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában, illetve aki a minisztérium feladatainak megvalósítását kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.

(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott id. Gróf Andrássy Gyula mellképét ábrázoló, bronzból készült kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap, melyhez 1 000 000 forint összegű pénzjutalom jár.

(5) A díj posztumusz is adományozható, mely esetben a díjra és a díjjal járó pénzjutalomra, valamint annak átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

11. § (1) A Bakócz Tamás-díj a közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 10 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep és az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott Bakócz Tamás mellképét ábrázoló, bronzból készült kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap, melyhez 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

11/A. § *  (1) A Pálfi István-díj azoknak a személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak az európai regionális együttműködés fejlődéséhez.

(2) A díj évente egy magyar állampolgár és egy külföldi állam állampolgára részére adományozható.

(3) A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

(4) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 120 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem előlapja Pálfi István portréjának dombornyomatát, aláírását, valamint - körben futó felirattal - a „Pálfi István Emlékérem” szöveget tartalmazza. Az emlékérem hátlapján az „Adományozta” kifejezést követően az adományozó miniszter neve és a kinevezésének megfelelő miniszteri megjelölés, továbbá az adományozás éve és az elismerésben részesített neve szerepel. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása.

(5) A díjhoz 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

(6) A díjátadás időpontját - a 3. § (1) bekezdésben foglalt határidő figyelembevételével - minden évben a külgazdasági és külügyminiszter határozza meg, amelyet a honlapján közzétesz, továbbá arról legalább a díjátadást megelőző 90 nappal közvetlenül is értesíti a 3. § (1) bekezdése alapján kezdeményezésre jogosultakat.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti pénzjutalom kifizetéséhez szükséges nyilvántartási adatlapot és az adófizetés helyszínéről, illetve a díjazott adóazonosító jeléről szóló nyilatkozatmintákat a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.

12. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a személynek, aki a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy az adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

(2) *  Az oklevél átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

12/A. § *  (1) A miniszter Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként Károly Róbert Elismerő Oklevelet adományozhat.

(2) Az oklevél olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(3) Az oklevél átadására minden évben a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

12/B. § *  (1) A Balassi műfordítói nagydíj azoknak a személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon hozzájárultak a magyar irodalom külföldi népszerűsítéséhez műfordítások létrehozásának formájában.

(2) A díj évente egy magyar vagy külföldi állampolgár részére adományozható.

(3) A díj átadására minden év szeptember 30-án, a fordítók világnapján kerül sor.

(4) A díjazottak az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

(5) A díjhoz 3500 euró összegű pénzjutalom jár, mely összeg a minisztérium mindenkori éves költségvetéséből kerül finanszírozásra.

12/C. § *  (1) A „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Munkatársa” Kitüntető Oklevél - a közigazgatási államtitkár kezdeményezésére - annak a személynek adományozható, aki a munkáját tartósan kiemelkedő színvonalon végzi, példamutató magatartást tanúsít, és a minisztériummal legalább tízéves, folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2) Az oklevél évente legfeljebb két fő részére adományozható.

(3) Az oklevél átadására minden évben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) Az oklevéllel 579 750 forint összegű pénzjutalom jár.

12/D. § *  (1) A „Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiváló Külgazdasági Attaséja” Kitüntető Oklevél a Magyarország külképviseletein - a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot teljesítő - külgazdasági attasé beosztott diplomata munkakört ellátó kormánytisztviselőnek adható, aki gazdaságdiplomáciai és külgazdasági tevékenységét kimagasló színvonalon végzi, tartós külszolgálatra történő kihelyezését követően legalább egy év eltelt, és kiemelkedő eredményt ért el a (2) bekezdésben meghatározott területek valamelyikén.

(2) Kitüntető Oklevél az alábbi területeken elért kiemelkedő eredmény esetén adományozható:

a) kiemelkedő magyar exportügylet elősegítésében történő közreműködés a fogadó ország piacán,

b) a magyar cégek külpiacra jutásának innovatív, eredményes módon történő elősegítése,

c) sikeres gazdaságdiplomáciai tevékenység előmozdítása vagy

d) kiemelkedő jelentőségű beruházás elősegítése.

(3) Az oklevél évente legfeljebb négy fő részére adományozható. Ha az oklevél a (4) bekezdésben foglaltak szerint több külgazdasági attasé között megosztva kerül adományozásra, úgy az adományozás egy oklevél adományozásának minősül.

(4) Több külgazdasági attasé közös munkájával elért eredmény elismeréseként az oklevél több azonos külképviseleten külszolgálatot teljesítő külgazdasági attasé között megosztva is adományozható, ha a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott eredményeket a külgazdasági attasék együttműködve érték el. Az elismerés megosztása esetén a díjazottaknak járó pénzjutalom nem haladhatja meg a (6) bekezdésben meghatározott összeget, az a külgazdasági attasék között egyenlő mértékben oszlik meg.

(5) Az oklevél átadására minden évben egyszer a Külgazdasági Értekezlet alkalmából kerül sor.

(6) Az oklevéllel 850 000 forint összegű pénzjutalom jár.

12/E. § *  (1) Miniszteri Dicséretben a legalább kétéves politikai szolgálati jogviszonnyal, kormányzati szolgálati jogviszonnyal, biztosi jogviszonnyal rendelkező, kiemelkedő munkát végző személy részesíthető.

(2) Miniszteri Dicséret egy évben legfeljebb negyven fő részére adható.

(3) A dicséretek átadására évente két alkalommal, a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A Miniszteri Dicsérettel 463 800 forint összegű pénzjutalom jár.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2014. augusztus 20-a alkalmából adományozható miniszteri elismerésekre - a 3. §-ban foglaltaktól eltérően - 2014. július 31. napjáig lehet kezdeményezést tenni.

(3) 2014. augusztus 20-a alkalmából a Bakócz Tamás-díj kitüntetettjei az adományozást igazoló oklevelet kapnak.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2009. (III. 10.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján adományozott elismerések visszavonására e rendelet 7. §-át, a nyilvántartásra e rendelet 5. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

14. § *  A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően adományozott Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Címek a Módr. hatálybalépését követően is viselhetők.

1. melléklet az 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelethez

Előterjesztés
A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERHEZ
...............................................................................................
elismerés adományozására

Név (születési név): ...........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Munkahely: ........................................................................................................................................

Munkakör, beosztás (foglalkozás): ....................................................................................................

Tudományos fokozat: .......................................................................................................................

Lakcíme: ............................................................................................................................................

Telefonszáma: ....................................................................................................................................

E-mail címe: ......................................................................................................................................

Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései: .........................................................................

Az elismerés átadásának javasolt időpontja: .....................................................................................

Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon): ....................................

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum:

P. H.

....................................................................................
javaslattevő neve/munkaköre/aláírása

2. melléklet az 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott, ...........................................................................................................................................

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Külgazdasági és Külügyminisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.

2. Kijelentem, hogy velem szemben a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló KKM rendeletben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.

Dátum:

..................................................................
elismerésre jelölt aláírása


  Vissza az oldal tetejére