A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. *  A felügyeleti díj

1. § *  (1) E rendelet alkalmazásában felügyeleti díj megfizetésére kötelezettnek (a továbbiakban: kötelezett) minősül:

a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 129. § (1) bekezdésében,

b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (1) bekezdésében,

c) *  a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 161. § (1) bekezdésében,

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában,

e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/D. § (1) bekezdésében,

f) *  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45/E. § (4) bekezdésében

meghatározott személy.

(2) *  Az (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett a felügyeleti díj a)–c) és f) pontja szerinti törvényi rendelkezésben előírtak alapján történő megállapítása érdekében az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, és megküldi azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére. A kötelezett a bevallást elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.

(3) Az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti kötelezett a felügyeleti díjfizetési kötelezettségének a Ht. 49. §-ában, illetve a Vksztv.-ben és az e rendeletben meghatározottak szerint köteles eleget tenni.

(4) *  Ha a kötelezett több, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik, vagy a Hivatal részére több bejelentést tett, akkor minden engedélyesi és bejelentésköteles tevékenysége (a továbbiakban együtt: engedélyesi tevékenység) után külön-külön bevallást készít, és a felügyeleti díjat minden engedélyesi tevékenysége után megfizeti.

1/A. § *  (1) A VET. 161. § (2) bekezdésében meghatározott, 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatással rendelkező termelő (a továbbiakban: támogatással rendelkező kötelezett) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a VET. 161. § (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat minden év május 31-ig megfizetni, a Hivatal által kiállított számla alapján.

(2) Amennyiben a támogatással rendelkező kötelezett támogatásra jogosító határozata a tárgyév május 31-ét követően válik véglegessé, akkor a Hivatal a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül állítja ki a számlát, melyet a támogatással rendelkező kötelezett a számlában megjelölt határidőben köteles megfizetni.

(3) Ha a támogatással rendelkező kötelezett több, a Hivatal által kiadott támogatásra jogosító határozattal rendelkezik, akkor minden határozat után külön-külön kell a törvényben meghatározott felügyeleti díjat megfizetni.

(4) A támogatásra jogosító határozat visszavonása esetén a meg nem fizetett felügyeleti díjat a visszavonás véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni a törvényben meghatározott összegben.

(5) A támogatással rendelkező kötelezett a felügyeleti díjat az e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott számlaszámra teljesíti oly módon, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában a számla sorszámát és a támogatással rendelkező kötelezett adószámát kell feltüntetni.

2. § *  (1) *  A felügyeleti díj bevallását az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett a 4. §-ban előírt teljesítési határidőt megelőző harmincadik napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett, aki a tevékenységét év közben kezdi meg, az engedély vagy a nyilvántartásba vételről szóló határozat (a továbbiakban együtt: engedély) véglegessé válását követő nyolc napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.

(3) *  Az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett akkor is köteles bevallást benyújtani, ha a bevallással érintett időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(4) *  A bevallási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett esetében a Hivatal által kiadott engedély véglegessé válásától az engedély időbeli hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan, vagy az engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, ennek hiányában a visszavonást elrendelő határozat véglegessé válásának napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesíteni.

(5) *  Az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén a kötelezett az átalakulás, egyesülés vagy szétválás időpontjáig terjedő időtartamra vonatkozóan teljesíti a bevallási kötelezettséget. Az átalakulást, egyesülést vagy szétválást követően az engedélyesi tevékenységet végző köteles az e rendelet szerinti bevallást teljesíteni.

3. § *  (1) A bevallás, illetve az 1. § (3) bekezdése alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.

(2) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2a) *  A felügyeleti díjat forintban kell befizetni. A befizetés devizában történő kezdeményezése esetén a kötelezettnek a pénzforgalmi szolgáltatójánál úgy kell rendelkeznie, hogy a Hivatal (2) bekezdés szerinti előirányzat-felhasználási keretszámláján a felügyeleti díjfizetési kötelezettségnek pontosan megfelelő összegű forint kerüljön jóváírásra.

(3) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a számla sorszámát, valamint annak utolsó négy mezőjében a számlán megadott Egységes Rovat Azonosító kódot fel kell tüntetni.

4. § *  (1) A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:

a) *  az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév március 1. napjáig és június 30. napjáig,

b) *  ha az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj előleget egy összegben az engedély véglegessé válását követő harmincadik napig.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az engedélyesi tevékenységre vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az 1. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontja szerinti törvényi rendelkezésben megállapított teljes felügyeleti díj és a felügyeleti díj első részletének különbözete.

(3) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat két részletben, a tárgyév május 31. napjáig és november 30. napjáig fizeti meg. Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj időarányos részét egy összegben a Vksztv. szerinti működési engedély véglegessé válását követő harmincadik napig fizeti meg.

(4) Engedély visszavonása esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét a visszavonó határozat véglegessé válását követő harmincadik napig köteles megfizetni.

(5) A kötelezett a díjfizetés esedékességétől számított 60 napon belül kérheti a tárgyévben irányadó felügyeleti díj vonatkozásában a díjtúlfizetés visszatérítését. Amennyiben túlfizetés történt, a Hivatal a kérelem beérkezését követő 60 napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti a kötelezettnek.

5. § *  (1) A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), adószámát, címét (székhelyét),

b) az esedékesség időpontját és a bevalláson, törvényen alapuló felügyeleti díj összegét,

c) a Hivatal által kibocsátott számla számát és keltét,

d) a követelés és a teljesítés egyenlegét, valamint

e) a díjfizetés jogcímét.

(2) A felügyeleti díj nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

5/A. § *  Ha a kötelezett az e rendeletben a felügyeleti díjjal kapcsolatban meghatározott előírásoknak határidőre nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Hivatal a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint a VET., a GET, a Tszt., a Ht., a Vksztv. és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak

6. § *  (1) A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, kérelemre induló eljárásokért – a felhasználói panaszeljárás kivételével – a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat fizet. A kérelmező a befizetésről szóló, hitelt érdemlő igazolást csatolja a kérelemhez.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. mellékletben meghatározott eljárások esetén az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben nem nevesített eljárások esetén fizetendő átalány igazgatási szolgáltatási díj mértéke tízezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjat – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01714373–00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(4) A befizetést a kerekítési szabályoknak megfelelően száz forintra kerekített összegben oly módon kell teljesíteni, hogy az ötven forint alatti maradékot el kell hagyni, az ötven forintot és az azt meghaladó összeget száz forintnak kell számolni.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díjat forintban kell befizetni. A befizetés devizában történő kezdeményezése esetén a kérelmezőnek a pénzforgalmi szolgáltatójánál úgy kell rendelkeznie, hogy a Hivatal (3) bekezdés szerinti előirányzat-felhasználási keretszámláján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek pontosan megfelelő összegű forint kerüljön jóváírásra.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az átutalási megbízás megjegyzés rovatában – azonosítás céljából – fel kell tüntetni az utalásra kerülő összeg 1. melléklet szerinti jogcímét a díjtételnek megfelelő táblázat betűjele és sorszáma megjelölésével, vagy utalni kell arra, hogy átalány igazgatási szolgáltatási díj került megfizetésre. Ha az igazgatási szolgáltatási díjat nem a kérelmező fizeti be, akkor az átutalási megbízás megjegyzés rovatában a kérelmező nevét is fel kell tüntetni.

(7) A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási díjak esetében a díjfizetési kötelezettség a kérelem benyújtását követő ötödik napig – a (3) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással vagy bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálaton teljesíthető.

(8) Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), adószámát, címét (székhelyét),

b) a díjfizetés jogcímét és az igazgatási szolgáltatási díj összegét.

7. § (1) A 6. § szerinti eljárásokban

a) a díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint

c) *  a megfizetett díj visszatérítése tekintetében a 6. § (4) bekezdésében, illetve az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

(2) Ha a kérelem az 1. mellékletben megjelölt díjtételek közül többet is érint, akkor valamennyi díjtételt meg kell fizetni. Több díjtétel esetében a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat – azonosítás céljából – egyenként kell megfizetni.

7/A. § *  A földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló rendelet szerinti nem téli időszakra vonatkozó kapacitáslekötés igazolása iránti kérelem elbírálása díjmentes.

7/B. § *  Az 1. melléklet A) pont 91–93. sora szerinti eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat a 100 000 vagy annál több rácsatlakozott felhasználó ellátását biztosító földgázelosztók közös kérelmük alapján egyenlő arányban fizetik meg.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. § (1) E rendeletnek a felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően esedékes felügyeleti díjra, az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

10. § *  (1) E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (1) bekezdésével módosított 6. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésével módosított 6. § (4) bekezdésében és a 6. §-ával, valamint 1. mellékletével módosított 1. melléklet A) pont 66. sorában, A) pont 86–89. sorában, B) pont 58. sorában, B) pont 58/A. sorában, B) pont 142. sorában, E) pontjában, valamint F) pont 2. sorában foglaltakat a Mód. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 2. §-ával módosított 3. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésével módosított 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésével módosított 4. § (2) bekezdésében, valamint 4. §-ával módosított 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2015. évben és azt követően esedékes felügyeleti díjakra kell alkalmazni.

11. § *  (1) *  E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2016. (VI. 22.) MEKH rendelettel megállapított 7/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Módosító R.) 1–6. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés d) pontjának, 1. § (3) bekezdésének, 2. § (1) és (3) bekezdésének, 3. § (1) bekezdésének, valamint 4. § (6) bekezdésének, továbbá a Módosító R. 1. mellékletével megállapított 1. mellékletének rendelkezéseit a Módosító R. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

A) *  Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)
2. Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása
3. a) szállítási rendszerüzemeltetésre 6 000
4. b) földgázelosztásra
5. ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében 1 000
6. bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében 5 000
7. c) földgáztárolásra 6 000
8. d) földgáz-kereskedelemre 4 000
9. e) korlátozott földgáz-kereskedelemre 2 000
10. f) egyetemes szolgáltatásra
11. fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében 1 000
12. fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében 5 000
13. g) szervezett földgázpiac működtetésére 15 000
14. h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra 1 000
15. i) egyablakos kapacitásértékesítésre 6 000
16. j) telephelyi szolgáltatásra 1 000
17. Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
18. a) ha a módosítás tárgya település kijelölése 100
19. b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése 10
20. c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy bekapcsolási időpontjának módosítása 10
21. d) ha a módosítás tárgya kézbesítési megbízott személyében beállt változás, illetve ebből következő adatváltozás 10
22. e) ha a módosítás tárgya korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély módosítása földgáz-
kereskedelmi engedéllyé
2 000
23. f) ha a módosítás tárgya földgáz-kereskedelmi engedély módosítása korlátozott földgáz-
kereskedelmi engedéllyé
100
24. g) egyéb esetben az adott engedély kiadása díjának 10%-a
25. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
26. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10 000
27. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 5 000
28. Üzletszabályzat
29. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
30. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 300
31. Kereskedési Platform Szabályzat
32. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
33. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
34. Kapacitás Lekötési Platform Szabályzat
35. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
36. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
37. Szervezett földgázpiaci szabályzat
38. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
39. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
40. Belső kiválasztási szabályzat
41. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
42. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 200
43. *  Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
44. a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében 5 000
45. b) földgáztároló esetében 5 000
46. c) földgázelosztó esetében
47. ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező 100
48. cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező 5 000
49. d) földgázkereskedő esetében 1 000
50. e) egyetemes szolgáltató esetében
51. ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező 100
52. eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező 5 000
53. f) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében 1 000
54. g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében 100
54/A. *  Engedélyesben történő közvetett befolyásszerzéshez előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (engedélyenként) 105
55. *  Engedélyesben történő befolyásszerzés tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása (engedélyenként) 405
55/A. *  Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása 200
56. Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 5 000
57. Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése 2 000
58. Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése
59. a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében 5 000
60. b) egyéb engedélyes esetében 1 000
61. *  Korlátozási besorolás
62. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
63. b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása 100
64. A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
10 000
65. Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 500
66. Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 1 000
67. Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, a hozzáférési kötelezettségek vagy a szétválasztási követelmények
68. a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása 5 000
69. b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása 2 000
70. Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása 6 000
71. A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 200
72. A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás, amennyiben nem más igazgatási szolgáltatási díj-
köteles eljárás keretében kerül elbírálásra
73. a) a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 200
74. b) a módosítása iránti kérelem elbírálása 100
75. A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása 200
76. Megfelelési program
77. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000
78. b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
79. Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
80. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja alapján 50
81. Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 100
82. Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok
83. a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
84. b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 500
85. * 
86. Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése) 500
87. Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:
88. a) földgáz-kereskedelmi engedély esetén 50
89. b) korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély esetén 50
90. *  Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség iránti kérelem benyújtása 50
91. *  Adatcsere Szabályzat
92. *  a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1000
93. *  b) módosítása iránti kérelem elbírálása 200
94. *  Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása 200

B) *  Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása
3 a) kiserőművi összevont engedély
4 aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
5 ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
6 ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 500
7 b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése
8 ba) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
9 bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
10 bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
11 c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére
12 ca) 50–200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
13 cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5 000
14 d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke
15 da) 50 MW-ot nem éri el 1 000
16 db) 50–200 MW 2 000
17 dc) 200 MW-nál nagyobb 5 000
18 e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására
19 ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
20 eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
21 f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre 12 000
22 g) villamosenergia-elosztásra 6 000
23 h) villamosenergia-kereskedelemre 6 000
24 i) egyetemes szolgáltatásra 6 000
25 j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére 12 000
26 k) magánvezeték
27 ka) létesítésére vagy bővítésére 1 000
28 kb) megszüntetésére 100
29 l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére 1 000
30 m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma
31 ma) 1000 db-ot meg nem haladó 100
32 mb) 1000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó 300
33 mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó 600
34 md) 50 000 db feletti 1 000
35 n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély 4 000
36 Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
37 a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében
38 aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
39 ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 200
40 ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 300
41 b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében
42 ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 400
43 bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 800
44 c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
45 ca) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
46 cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
47 cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 500
48 cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
49 ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5 000
50 d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
51 da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
52 db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 2 000
53 e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében 1 000
54 f) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása 200
55 g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás együttes díja 10
56 h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása 1 000
57 i) egyéb esetben az adott engedély kiadása díjának 20%-a
57/A. *  j) ha a módosítás tárgya kézbesítési megbízott személyében vagy adataiban beállt változás, illetve ebből következő adatváltozás 10
57/B. *  k) Mérési pont azonosító módosítása 10
57/C *  l) teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló létesítése miatt
a működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
10
58 Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében az adott engedély kiadása díjának 50%-a
58/A Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében 50
59 Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat
60 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10 000
61 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
62 Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]
63 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
64 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 300
65 Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít 200
66 Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat
67 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 4 000
68 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 400
69 Belső kiválasztási szabályzat
70 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000
71 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
72 *  Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
73 a) termelő esetében
74 aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében 1 000
75 ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében 3 000
76 b) átviteli rendszerirányító esetében 5 000
77 c) elosztó esetében 5 000
78 d) villamosenergia-kereskedő esetében 1 000
79 e) egyetemes szolgáltató esetében 5 000
80 f) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében 1 000
80/A *  g) villamosenergia-tárolói engedélyes esetében 300
81 *  h) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében 200
81/A. *  Engedélyesben történő közvetett befolyásszerzéshez előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (engedélyenként) 105
82 *  Engedélyesben történő befolyásszerzés tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása (engedélyenként) 405
82/A. *  Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása 200
83 Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása 1 000
84 Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 5 000
85 Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése 2 000
86 Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
87 a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében 5 000
88 b) egyéb engedélyes esetében 1 000
89 Villamosenergia-ellátási krízisterv
90 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
91 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
92 Rotációs kikapcsolási rend
93 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
94 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
95 Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 10 000
96 Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10
97 Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása 1 000
98 Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása 5 000
99 Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés
100 a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása 2 000
101 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
102 Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 500
103 Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása 12 000
104 Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 1 000
105 Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás
106 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 2 000
107 b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra 1 000
108 A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása 50
109 Megfelelési program
110 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000
111 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000
112 Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000
113 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 50
114 Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 100
115 *  A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultságot megállapító határozat módosítása
116 *  a) egyéb állami támogatás változása vagy a helyrajzi szám telephely fizikai változatlansága melletti módosulása miatt 15
117 *  b) egyéb okból 70
118 *  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti új kötelező átvételi jogosultság mértékének megállapítása 65
119 *  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása 130
120 *  Kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultság visszavonása 10
121 *  Barna prémiumra jogosultság megállapítása
122 *  a) 5 MW alatt 120
123 *  b) 5 MW-tól 670
124 *  Demonstrációs projektté minősítés 265
125 A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása 50
126 Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása
127 a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 10
128 b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 50
129 c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
130 d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
131 e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
132 f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
133 Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása
134 a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 5
135 b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 10
136 c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 50
137 d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 100
138 e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 250
139 f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében 500
140 g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében 1 000
141 *  Származási garancia bejegyzésére vonatkozó kérelem elbírálása 5 forint/MWh
142 *  Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem elbírálása 25 forint/MWh
143 * 
144 Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése) 500
145 *  Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem elbírálása 50
146 A VET. 145. § (4) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása 100
147 *  Elektromos gépjármű töltésével kapcsolatos eljárások
148 *  a) üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó kérelem elbírálása 500
b) * 
149 *  a) elektromobilitás szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti kérelem 100
b) elektromobilitás szolgáltató nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentése 20
c) nyilvántartás módosítása névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás esetén 10
d) nyilvántartásból való törlés a tevékenységgel való felhagyás esetén 50
150 Villamosenergia-tároló
151 a) összevont (létesítési és működési) engedély kiadására, a működés megszüntetésére, a működés szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása, és az engedély időbeli hatályának módosítása
152 aa) * 
153 ab) 0,5–4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 500
154 ac) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 1 000
155 ad) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 2 000
156 b) létesítésére és a működés megszüntetésre irányuló kérelem elbírálása 50 MW
vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében
2 500
157 c) működésére vagy időbeli hatályának módosítására irányuló kérelem elbírálása
50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében
2 500
158 d) tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély 500
159 e) engedély módosítása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-tároló összevont engedély, villamosenergia-tároló működésére és villamosenergia-tároló létesítésére vonatkozó engedély esetében az adott engedély kiadása díjának 50%-a
160 f) engedély visszavonása, abban az esetben, ha a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg az adott engedély kiadása díjának 50%-a
161 Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele 250
162 Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása 500
163 Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 1 000
164 Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat
165 a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 5 000
166 b) módosítása iránti kérelem elbírálása 500
167 2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem elbírálása
168 a) „A” kategória 250
169 b) „B” kategória 500
170 c) „C” kategória 1 000
171 d) „D” kategória 2 000
172 2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem elbírálása 1 000
173 *  Uniós jogszabályokban szereplő előírások alóli felmentési kérelem elbírálása 500
174 *  „Egyéb hálózati zavarrá” minősítés iránti kérelem elbírálása 100
175 *  Átviteli hálózati távvezetéki üzemzavarok rendkívüli eseménynek történő minősítése iránti kérelem elbírálása 100
176 *  Energiaközösségek nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálása 50
177 *  Energiaközösség nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentése vagy nyilvántartásból való törlése 10
178 *  Aggregátorok nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálása 100
179 *  Aggregátor nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentése 20
180 *  Aggregátor nyilvántartás módosítása névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás esetén 10
181 *  Aggregátor nyilvántartásból való törlés a tevékenységgel való felhagyás esetén 50
182 *  Teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló létesítésének és működtetésének jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása
183 *  a) 0,5 MW alatti névleges teljesítőképesség esetében 250
184 *  b) 0,5–4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 500
185 *  c) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 1 000
186 *  d) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében 2 000
187 *  e) 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében 2 500

C) *  Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Távhőtermelő létesítményhez kapcsolódóan távhőtermelői létesítési engedély kiadása, visszavonása és meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
A kérelem tárgyát képező berendezések névleges hőteljesítménye alapján:
3 a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200
4 *  b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 500
5 *  c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 2000
6 d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 5000
7 Távhőtermelői működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása
8 a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200
9 *  b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 500
10 *  c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 2000
11 d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 5000
12 Távhőszolgáltatásra vonatkozó működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása
13 a) 1000 lakásszámig 200
14 b) 1001–2000 lakásszám esetében 500
15 c) 2001–10 000 lakásszám esetében 900
16 d) 10 001–50 000 lakásszám esetében 1500
17 e) 50 000 lakásszám felett 2500
17/A. Távhőtermelő létesítmény vagy távhőtermelői tevékenység megszüntetésére, illetve távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelem elbírálása 100
18 Engedélymódosítás iránti kérelem elbírálása
19 a) ha a módosítás tárgya bármely okból bekövetkező név, székhely, közterület név, cégjegyzékszám, adószám, jegyzett-tőke-változás, továbbá távhőszolgáltató esetén a távhőszolgáltató részére értékesítő távhőtermelő változás 10
20 b) egyéb esetben az adott engedély kiadása díjának 20%-a, de legalább 100
21 *  Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; átalakulásához, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
22 a) távhőtermelő esetében
23 aa) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200
24 *  ab) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 500
25 *  ac) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 1000
26 ad) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 3000
27 b) távhőszolgáltató esetében
28 ba) 1000 lakásszámig 100
29 bb) 1001–2000 lakásszám esetében 200
30 bc) 2001–10 000 lakásszám esetében 300
31 bd) 10 001–50 000 lakásszám esetében 500
32 be) 50 000 lakásszám felett 1500
32/A. *  Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása 200
33
34
35
36
37
38
39
40 Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség 50

D) Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: kijelölési rendelet) 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá 100
3 a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj 15
4 b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj 10
5 Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá 200
6 a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj 15
7 b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj 10
8 Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá 50
9 a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj 15
10 b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj 10
11 Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá 60
12 a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj 15
13 b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként kiegészítő díj 10

E) *  Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából
a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján 50
b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján 25
3 Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása 150
4 Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása 1200
5 Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 150
6 Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása 50
7 Működési engedély iránti kérelem elbírálása 150
8 Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 120
9 Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása 25


10
Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75
11 A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként) 200
12 Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás 50
13 Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 200
14 Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás 100
15 *  Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 100
16 *  Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás 50
17 A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása 150
18 Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása
a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként
0,001, de legalább 15

b) beruházási tervrész jóváhagyása
a tárgyév június 1-jén, hatályos működési engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként
0,001, de legalább 15

c) a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész
a b) pont alapján meghatározott díj
50%-a
19 *  Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása a 18. pont alapján meghatározott díj 50%-a, de legalább 7,5
20 Víziközművé minősítés iránti kérelem 200
21 *  Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás
a) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként papír alapon 6
b) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként elektronikus formában 3
c) másolat vagy kivonat kiadása a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett valamennyi víziközmű-rendszerről papír alapon víziközmű-
rendszerenként 3,
de legfeljebb 300
d) másolat vagy kivonat kiadása a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett valamennyi víziközmű-rendszerről elektronikus formában víziközmű-
rendszerenként 1,
de legfeljebb 200

F) *  Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával összefüggő használati díj megállapítása 250
3 Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz igénybevételével összefüggő igénybevételi díj megállapítása 500
4 A hulladék értékkel bíró jellegének, illetve a kompenzáció mértékének megállapítása 100

G) *  Energiahatékonysággal kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A B
1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)
2 közreműködő szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása 10 000
3 *  közreműködő szervezetek engedély módosítás iránti kérelmének elbírálása 2 000
4 nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése 1000
5 nagyvállalatok által elvégeztetett kötelező energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése 1500
6 költséghaszon-elemzés elbírálása 200
6/A. *  költséghaszon-elemzés készítése alóli felmentési kérelem elbírálása 100
7 pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén kiadott kötelező határozat végrehajtása alóli felmentési kérelem elbírálása 200