A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi III. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A REPÜLŐ ÉS LÉGVÉDELMI SZAKTERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

PREAMBULUM

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek vagy egyenként: a Szerződő Fél)

FELISMERVE azt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, 1996. július 15-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: az 1996-os Megállapodás) módosítása szükséges;

A következőképpen állapodnak meg:

1. CIKK

Az 1996-os Megállapodás 2. Cikke helyébe a következő cikk lép:

2. Cikk

A kijelölt együttműködő szervek

A magyar Szerződő Fél részéről:

- a Honvéd Vezérkar, Budapest,

- a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár,

- Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém,

- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest

A szlovén Szerződő Fél részéről:

- a Szlovén Fegyveres Erők Vezérkarának Katonai Légügyi Hatósága, Ljubljana

- a Szlovén Légiforgalmi Irányító Központ (ATC), Ljubljana

- a 16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik,”

2. CIKK

Az 1996-os Megállapodás 3. Cikk (6) bekezdésében megjelölt megnevezések a következőkkel helyettesítendők be:

- a „budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont, MH Katonai Légiforgalmi Szolgálat” helyett „Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém”;

- a „Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ (ATC) Ljubljana” helyett „ATC Ljubljana”;

- a „Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja” helyett „Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém”;

- a „Szlovén Hadsereg OC 16. bNZP” helyett „16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik”.

3. CIKK

Az 1996-os Megállapodás 3. Cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ezen Cikk nem alkalmazandó olyan NATO tevékenységekre, amelyeket a két Szerződő Fél által elfogadott közös külön szabályok rendeznek. Ebbe beleértendő különösen a NATO Integrált Légvédelmi Rendszer (NATINADS) vagy bármely ezt felváltó rendszer, ahol a NATINADS külön szabályait kell követni, és a határátlépés diplomáciai engedély kérelem és repülési terv benyújtása nélkül történik.”

4. CIKK

Az 1996-os Megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében megjelölt megnevezések a következőkkel helyettesítendők be:

- a „Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja (Veszprém)” helyett „Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ, Veszprém”;

- a „budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont Katonai Légiforgalmi Szolgálata” helyett „a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár”;

- a „Szlovén Hadsereg OC 16. bNZP” helyett „16. Légtér Felügyeleti és Irányítási Központ, Brnik”;

- a „Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága” helyett a „Szlovén Légiforgalmi Irányító Központ (ATC), Ljubljana”.

5. CIKK

Az 1996-os Megállapodás 9. cikkének (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A Jelen Megállapodásban meghatározott szervezetek mint közreműködők nevében bekövetkező változások nem tekintendőek e Megállapodás módosításának. A Szerződő Felek illetékes hatóságai írásban tájékoztatják egymást e változásokról.”

6. CIKK

(1) A jelen Megállapodás attól a naptól számított harminc (30) nap múlva lép hatályba, amelyen a Felek kölcsönösen, diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről. Ezen értesítési időszak az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjával kezdődik.

(2) A Szerződő Felek megegyeznek, hogy az 1996-os Megállapodás rendelkezései alkalmazandók ezen Megállapodásra a módosítás, felmondás és a vitarendezés tekintetében.

(3) A Szerződő Felek megegyeznek, hogy az 1996-os Megállapodásnak ezen Megállapodással nem módosított rendelkezései hatályban maradnak és alkalmazandóak.

A fentiek hiteléül, az alulírottak, kormányaiktól kapott felhatalmazásuk alapján, aláírják a Megállapodást.

Kelt Kecskeméten, 2014. január 17-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkettő hitelesnek tekintendő.

(aláírások)

4. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodáshoz kapcsolódó szóbeli jegyzéket (a továbbiakban: Jegyzék) e törvénnyel kihirdeti.

5. § A Jegyzék hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

SZÓBELI JEGYZÉK

Magyarország Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségének és a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodással összefüggésben van szerencséje az alábbiakról tájékoztatni.

A Magyar Fél a Megállapodás módosításáról szóló tárgyalások során észlelte, hogy a Megállapodás Magyar Fél birtokában lévő magyar nyelvű változatában az aláírás időpontjaként az 1996. július 10-ei dátum szerepel. A Megállapodásnak a Magyar Fél birtokában lévő szlovén nyelvű változatában, illetve a Megállapodás Szlovén Fél birtokában lévő példányának magyar és szlovén nyelvű változatában is helyesen az 1996. július 15-ei dátum szerepel.

A Magyar Fél a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés 79. Cikk 1. bekezdésének b) pontja alapján intézkedett arról, hogy a Megállapodás Magyar Fél birtokában lévő magyar nyelvű példányában az aláírás időpontja javításra kerüljön, és abban a továbbiakban a helyes dátum, 1996. július 15. szerepeljen. A Magyar Fél kéri a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Magyarország Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ismét legőszintébb nagyrabecsüléséről biztosítsa a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségét.”

6. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 6. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás - a Megállapodásban foglalt módosításokkal és a Jegyzék szerinti pontosítással - egységes szerkezetbe foglalt szövegének a közzétételéről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére