A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. * 

3. * 

4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

6. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

7. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eszköz;

8. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

9. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

10. *  mezőgazdasági őstermelő: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy;

11. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

12. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;

13. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

14. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

15. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény VI. fejezet 16. § (1)-(4), a 17. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontja szerint meghatározott bevételek;

15a. *  őstermelők családi gazdasága: a Csgtv. 6. § (1) bekezdése szerinti termelési közösség;

15b. *  őstermelők családi gazdaságának képviselője: a Csgtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy;

16. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

17. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylat;

18. *  tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározott fogalom;

19. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy - a közigazgatási egységtől függetlenül - a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

20. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított állati vagy növényi termék;

21. tanyai termék feldolgozása: a tanyagazdaságban előállított tanyai termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;

22. tanyás település: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járásának települései;

23. tanya-tó: a tanyagazdaság területéhez kapcsolódó, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó minimum 100 m2, maximum 5000 m2 alapterületű, multifunkcionális jellegű, elsődlegesen önellátó haltermelő létesítmény;

24. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet által meghatározott fajok;

25. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

26. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

27. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) E rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelést biztosító berendezés beszerzése, rendszer kiépítése,

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint

l) tanya-tó kialakítása, bővítése.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó vagy őstermelők családi gazdaságának tagja jogosult, * 

a) aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

b) *  aki a tanyás települések valamelyikén e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ági leszármazottja, egyenes ági felmenője vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén él,

c) aki a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

d) akinek a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult,

a) aki a tanyás települések valamelyikén e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ági leszármazottja vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén él, és

b) akinek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakás céljára használt épülete sem közcélú villamos hálózati csatlakozással, sem sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel nem rendelkezik.

(3) *  A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult,

a) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

d) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

e) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul és

f) aki az a)-e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott célokra irányuló támogatásigénylés feltétele, hogy az adott tanyára vonatkozóan a 2011., 2012. és 2013. évi Tanyafejlesztési Programok egyikében sem részesültek támogatásban és erről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

(3) A 2. § (3) bekezdésben meghatározott célokra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét, és

b) a pályázatában a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakról nyilatkozik.

(4) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakról nyilatkozik.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását és a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, kötelezettségvállalással még nem terhelt, a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetén az összes elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetében az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon - a pályázati felhívásban előírt tartalommal és mellékletekkel - a NAKVI részére elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A pályázatok elektronikus benyújtására 2014. február 7. 08:00 órától - forráskimerülés esetének kivételével - 2014. március 10. 23:59 óráig van lehetőség.

(4) Forráskimerülés esetén, annak megállapítását követően a miniszter jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben célterületenként külön közleményt tesz közzé a NAKVI honlapján. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, a miniszter a közleményt visszavonja azzal, hogy további forráskimerülés esetén ismételten jogosult a pályázat benyújtási szakaszának felfüggesztésére. A közlemény visszavonása a pályázatok benyújtásának sorrendjét nem érinti.

(5) Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(6) Egy tanyára kizárólag egy pályázat nyújtható be.

(7) A formai vagy tartalmi szempontból hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése

a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. célterület esetében a 2. mellékletben

meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait: * 

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó ügyfél-azonosítója.

(4) *  A Kincstár - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül - tájékoztatja a NAKVI-t.

(5) A Bíráló Bizottság - a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.

(7) A pályázatokat a benyújtásra rendelkezésre álló utolsó napot követő negyvenöt naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül - a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

g) a támogatási döntés időpontja.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter - a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül - hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2) *  A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően - a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3) *  A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3) A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő harminc naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz.

(4) Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó, a NAKVI honlapján közzétett számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számviteli bizonylatokat a támogatási intenzitás figyelembevételével a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén - egyszeri hiánypótlási felhívást követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(6) Előlegfizetés esetén a NAKVI előlegfizetési utasítást küld - a megkötött hatósági szerződés NAKVI-hoz történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül - a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(7) *  A Kincstár - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - az előlegfizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkájukkal összefüggésben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) a hatósági szerződés 9. § (1) bekezdése szerinti megkötésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (3) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díjként felmerültek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkájukkal összefüggésben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - a pályázat elektronikus benyújtásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a NAKVI honlapján közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Amennyiben a tevékenység elvégzéséhez hatósági engedély szükséges, a támogatásra jogosultnak az elszámoláshoz mellékelni kell az engedély másolati példányát. Az elszámolás elmulasztása esetén - egyszeri hiánypótlási felhívást követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének - a hiánypótlási felhívás ellenére - nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági de minimis rendelet 2. § (5) bekezdésében feltüntetett címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) *  A Kincstár - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás ellenőrzése

13. § (1) E rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 10%-át 2015. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adattartalom megküldésével: * 

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2015. (IX. 16.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 9. § (2) és (3) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 7/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 2 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 2
4 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
5 Nem 0
6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 1 Igen 1
7 Nem 0
8 A település 2013. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották. 3 < 1000 fő 3
9 1000-2000 fő 2
10 2001-5000 fő 1
11 > 5000 fő 0
12 A pályázat elektronikus benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét? 1 Igen 0
13 Nem 1
14 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 ≥ 5 fő 3
15 3-4 fő 2
16 1-2 fő 1
17 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
18 A tanyán kettő családi generáció él együtt. 1
19 A tanyán egy családi generáció él együtt. 0
20 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 > 2 fő 2
21 1-2 fő 1
22 0 fő 0
23 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5 Nem rendelkezik közcélú villamos hálózati csatlakozással, sem sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel 1
24 Nincs vezetékes ivóvíz. 1
25 Nincs fúrt kút sem, és vezetékes ivóvíz sem. 1
26 Nincs szilárd burkolatú út. 1
27 Nincs gépkocsi. 1
28 Milyen távolságban fekszik a tanya a közigazgatási településétől? 2 > 3 km 2
29 1-3 km 1
30 < 1 km 0
31 Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik? Nevezze meg a tartott fajtákat! 5 > 5 különböző fajta haszonállatot tart. 5
32 4-5 különböző fajta haszonállatot tart. 3
33 1-3 különböző fajta haszonállatot tart. 1
34 Nem tart haszonállatot. 0
35 Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtát? Amennyiben igen, sorolja fel a fajtákat! 2 Igen 2
36 Nem 0
37 Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik? Nevezze meg a termesztett fajtákat! 5 > 5 különböző fajta növényt termeszt 5
38 4-5 különböző fajta növényt termeszt. 3
39 1-3 különböző fajta növényt termeszt. 1
40 Nem foglalkozik növénytermesztéssel. 0
41 Termeszt-e tájfajta növényt? Amennyiben igen, sorolja fel a fajtákat! 2 Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt is 2
42 Igen, de tájfajta gyümölcsöt nem 1
43 Nem 0
44 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán? 2 Igen 2
45 Nem 0
46 A tanyagazdaság 2010., 2011, és 2012. évi nettó bevételének átlaga. 3 kevesebb, mint 2 millió Ft 3
47 minimum 2 millió Ft, de kevesebb, mint 4 millió Ft 2
48 minimum 4 millió Ft, de kevesebb, mint 6 millió Ft 1
49 minimum 6 millió Ft, de nem több, mint 8 millió Ft 0
50 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSAI
51 Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése. 7 Több mint három támogatási cél megjelölése. 7
52 Három támogatási cél megjelölése. 5
53 Két támogatási cél megjelölése. 3
54 Egy támogatási cél megjelölése. 1
55 3 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 3
56 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást. 1
57 Megvalósuló fejlesztések a program keretében. 10 A fejlesztés keretében védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta kerül beállításra. 3
58 Gyümölcs tájfajta ültetése a fejlesztés tartalmaként. 3
59 Tájfajta növény termesztése a fejlesztés keretében. 2
60 Tanyató kialakítása. 2
61 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 60

2. melléklet a 7/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él tanyán? 3 > 10 év 3
3 3-10 év 2
4 < 3 év 1
5 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 4 fő 3
6 3-4 fő 2
7 1-2 fő 1
8 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
9 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 1
10 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 > 3 fő 2
11 1-3 fő 1
12 Nem él a tanyán 18 évnél fiatalabb. 0
13 A tanyán élő 60 év felettiek száma. 2 > 3 fő 2
14 1-3 fő 1
15 Nem él a tanyán 60 évnél idősebb. 0
16 Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy? 2 Igen 2
17 Nem 0
18 Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme? 3 < 30 000 Ft 3
19 30 000-50 000 Ft 2
20 > 50 000 Ft 1
21 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 2 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 2
22 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
23 Nem 0
24 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 1 Igen 1
25 Nem 0
26 Milyen távolságban fekszik a tanya a közigazgatási településétől? 4 > 6 km 4
27 4,1-6 km 3
28 1-4 km 2
29 < 1 km 1
30 Milyen messze található a legközelebbi szilárd burkolatú út? 3 < 500 m 1
31 500-2500 m 2
32 > 2500 m 3
33 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? (többet is megjelölhet) 8 Nincs vezetékes ivóvíz. 2
34 Nincs fúrt kút. 2
35 Nincs szilárd burkolatú út. 2
36 Nincs gépkocsi. 2
37 A villamos energia-előállításához szükséges energiát megújuló energiaforrásból kívánja biztosítani? 3 Igen 3
38 Nem 0
39 A sziget üzemű villamos energiát termelő berendezést helyhez kötötten telepíti, vagy mobil (hordozható) eszközt telepítenek-e a fejlesztés során? 2 Mobil (hordozható) 2
40 Helyhez kötött 0
41 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 40