A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2014. (IV. 24.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alkalmazásba vételi eljárás: az Országgyűlési Őrségnél már rendszeresített kényszerítő eszköznek a már rendszeresítettől csak kismértékben eltérő típusváltozatának alkalmazásba vételét megelőző eljárás,

2. alkalmazhatóság: a kényszerítő eszköznek az Országgyűlési Őrség által történő felhasználásra való megfelelősége,

3. *  beszerzési eljárás: a közbeszerzésekről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás és beszerzési eljárás,

4. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,

5. kényszerítő eszköz: az 1. mellékletben felsorolt kényszerítő eszköz és azok rendeltetésszerű használatához szükséges anyagok,

6. minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat: a próbahasználat elvégzése mellett a kényszerítő eszköz alaprendeltetéséhez, hatásmechanizmusához mért élet-, egészség-, baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi megfelelőség, valamint az alkalmazhatóság, ezen belül a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását szolgáló eljárások,

7. próbahasználat: az alkalmazhatóság megállapításának azon módszere, amely során a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz mintapéldányait – a szolgálati feladatok végrehajtását utánzó körülmények között – az ellátásra tervezett állomány kipróbálja,

8. rendszerből történő kivonás: a kényszerítő eszköznek az Országgyűlési Őrség rendszerében történő használatának befejezése és a rendszerből való törlése, a tárgyi eszközgazdálkodás utolsó fázisa,

9. rendszerbe vétel: az Országgyűlési Őrség feladatainak ellátásához szükséges kényszerítő eszköz felvétele az Országgyűlési Őrség rendszerébe,

10. rendszerbe vételi eljárás: az Országgyűlési Őrség által alkalmazható kényszerítő eszköz rendszerbe vételét megelőző eljárás,

11. társszervek: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Európai Unió tagállamának olyan hatósága, amely nemzeti joga alapján bűncselekmények felderítésére és megelőzésére jogosult.

2. § Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusait és fajtáit az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlési Őrség rendszerébe kényszerítő eszköz a rendszerbe vételi eljárás lefolytatását követően, rendszerbe vétellel kerülhet.

(2) A korábban már rendszeresített kényszerítő eszköz valamely, a rendszeresítettől eltérő típusváltozata

a) a 25. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben rendszerbe vételi eljárás lefolytatását követően, rendszerbe vétellel,

b) a 26. § (1) bekezdésében meghatározott esetben alkalmazásba vételi eljárás lefolytatását követően, alkalmazásba vétellel

kerülhet az Országgyűlési Őrség alkalmazásába.

(3) Kényszerítő eszköz csak a rendszerből történő kivonás útján kerülhet ki az Országgyűlési Őrség kényszerítő eszközeinek köréből.

4. § (1) A kényszerítő eszköznek meg kell felelnie a használatával összefüggő általános és speciális jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatósági, valamint az alkalmazhatósági követelményeknek.

(2) Az alkalmazhatóság, és a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok, valamint a próbahasználatok eljárásai szolgálják.

5. § Rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás lefolytatása nélkül kényszerítő eszközt szolgálati feladat ellátására használni nem lehet.

2. A rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás

6. § A rendszerbe vételi és az alkalmazásba vételi eljárást az Országgyűlési Őrség azon szervezeti elemének vezetője kezdeményezi, amely szervezeti elemnél a kényszerítő eszköz alkalmazása szükséges.

7. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a nem rendszeresített kényszerítő eszköz vagy a rendszeresített kényszerítő eszköz rendszeresítettől eltérő típusváltozata beszerzésének szükségességéről a beszerzési eljárás megindítását megelőzően írásban tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, valamint értesítést küldhet a társszervek részére.

(2) Ha nem rendszeresített kényszerítő eszköz vagy rendszeresített kényszerítő eszköz rendszeresítettől eltérő típusváltozatának beszerzése válik szükségessé, a rendszerbe vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás megindítását követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a beszerzési eljárás lefolytatását is meg kell kezdeni.

(3) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályának beállta a szerződéssel érintett kényszerítő eszköz rendszerbe vételétől vagy alkalmazásba vételétől függ. E feltételt a beszerzési eljárást megindító felhívásban közölni kell.

8. § A rendszerbe vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás megindítását követően az eljárás során szükséges szakmai előkészítői feladatok ellátására, a rendszerbe vételi javaslat vagy az alkalmazásba vételi javaslat előkészítésére az Országgyűlési Őrség parancsnoka szakértői bizottságot hoz létre.

9. § (1) A kényszerítő eszköz alkalmazhatóságának megítélése érdekében

a) a rendszerbe vételi és alkalmazásba vételi eljárás során minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok, valamint

b) a rendszerbe vételi eljárás során próbahasználat

végezhető el.

(2) Az engedélyezési eljárások megállapításait, valamint a beszerzési eljárás során elvégzett vizsgálatokat a rendszerbe vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni.

(3) A rendszerbe vételi és alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni minden olyan rendelkezésre álló objektív információt, hiteles vizsgálati eredményt, minősítést, dokumentumot, más EGT-állam dokumentált tapasztalatát, referenciáit, a társszervek által elvégzett vizsgálati, valamint az alkalmazás során szerzett tapasztalati megállapítást, amellyel az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.

10. § (1) Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-államban működő szervtől fogadható el, amely e tevékenység elvégzésére akkreditált, valamint olyan szervtől vagy személytől, amely vagy aki rendelkezik a feladat jellegéhez igazodó személyi és műszaki-technikai feltételekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység elvégzésére akkreditált hazai vagy más EGT-államban működő szerv vizsgálati eredményeit a rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni.

(3) A minősítő, az összehasonlító és az ellenőrző vizsgálatok elvégeztetése során figyelembe lehet venni minden olyan objektív információt, hiteles vizsgálati eredményt, dokumentumot, más EGT-állam dokumentált tapasztalatát, referenciáit, a társszervek általi használat vizsgálati és tapasztalati megállapításait, amellyel a megfelelőség és az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.

11. § (1) A minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos költségeket az Országgyűlési Őrség viseli.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos költségekről előzetesen tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját. A vizsgálatok elvégeztetésére az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának egyetértése esetén kerülhet sor.

12. § (1) A próbahasználatot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – valamennyi rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz esetében el kell végezni. A próbahasználatot az Országgyűlési Őrség parancsnoka írásban rendeli el, és egyidejűleg jóváhagyja a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz próbahasználati tervét.

(2) A próbahasználat elvégzésétől a rendszerbe vételi eljárás során az Országgyűlési Őrség parancsnoka – az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának egyetértésével – kizárólag nagy értékű kényszerítő eszköz kis mennyiségben történő beszerzése esetén tekinthet el, ha a próbahasználat elvégzése a kényszerítő eszköz beszerzésének költségéhez képest aránytalanul magas költséggel járna, vagy az ajánlattevő nem tud mintapéldányt biztosítani.

(3) Próbahasználatként el lehet fogadni a társszervek által végrehajtott próbahasználat, csapatpróba eredményeit, valamint a kényszerítő eszköz alkalmazása során szerzett tapasztalatokat is, ha az erről készült iratokat az Országgyűlési Őrség rendelkezésére bocsátják, és azok alapján a kényszerítő eszköz alkalmazhatósága megítélhető.

13. § A próbahasználat elvégzéséhez szükséges mintapéldányok mennyiségére, a végrehajtás terjedelmére, helyére és idejére, menetére, feltételeire, a vizsgálat szempontjaira, a próbahasználat értékelését végző személyre, valamint az értékelés módjára – az összes körülményre tekintettel – a próbahasználat tervében a rendszerbe vételi eljárást kezdeményező vezető tesz javaslatot.

14. § A próbahasználatot az Országgyűlési Őrség azon szervezeti elemének kell lefolytatnia, amelynek vezetője a rendszerbe vételi eljárást kezdeményezte. A vezető a próbahasználat tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.

15. § A próbahasználat megkezdése előtt szükség esetén végre kell hajtani az abban részt vevő állomány kiképzését. A próbahasználat lefolytatása csak abban az esetben kezdhető meg, ha az abban részt vevő állomány a kényszerítő eszköz kezelését, valamint annak biztonsági előírásait ismeri.

16. § A próbahasználatra csak kifogástalan műszaki állapotban lévő kényszerítő eszközök kerülhetnek. A próbahasználat teljes idejére biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges feltételeket.

17. § (1) A próbahasználat elrendelése esetén meg kell győződni a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz alkalmazhatósága mellett a korábban rendszeresített vagy beszerzett felszerelésekkel való együtthasználhatóságáról, a gazdaságos üzemeltetésére, technikai kiszolgálására, javítására, tárolására, szállíthatóságára, kezelhetőségére vonatkozó feltételrendszer megteremtésének lehetőségeiről.

(2) A próbahasználatot a beszerzési eljárásnak az ajánlatok értékelése szakaszában kell végrehajtani. A próbahasználat végrehajtható szervezett gyakorlatok és gyakorlások alkalmával is.

(3) Ha a beszerzési eljárásban próbahasználatra kerül sor, kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alkalmazható.

18. § (1) A próbahasználat költségeit az Országgyűlési Őrség viseli.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a próbahasználat elrendelését megelőzően annak tervezett költségeiről tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját. A próbahasználat elrendelésére az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának egyetértése esetén kerülhet sor.

19. § (1) A próbahasználatot végrehajtó szervezeti elem vezetője a kényszerítő eszköz próbahasználatát követően, az arról készült jegyzőkönyvben – indokolással együtt – az alábbi megállapításokat teheti:

a) az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra megfelel,

b) az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra a megfelelő módosítások elvégzését követően megfelel vagy

c) az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra nem felel meg.

(2) Az Országgyűlési Őrség az általa végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban átadhatja a társszervek részére.

20. § A rendszerbe vételi eljárás folyamán biztosítani kell a kényszerítő eszközzel szemben előírt alkalmazhatósági követelmények teljesítését biztosító szervezeti, kiképzési, műszaki, munka-, egészségügyi-, tűz-, környezetvédelmi, üzemeltetési és állagmegóvási feltételeket, valamint vizsgálni kell ezen feltételeknek a rendszerben tartás teljes időtartamára történő biztosíthatóságát.

21. § A rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező vezető a beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően haladéktalanul – a 2. melléklet tartalmi előírásai alapján – rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel az Országgyűlési Őrség parancsnokához.

22. § (1) A rendszerbe vételi javaslathoz csatolni kell:

a) a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz műszaki leírását, annak mellékleteként fényképeket vagy ábrákat, rajzokat,

b) a jogszabályokban meghatározott, a kényszerítő eszköz gyártására, forgalmazására vonatkozó engedélyeket, igazolásokat, adatlapokat és tanúsítványokat,

c) a kényszerítő eszköz minősítésére vonatkozó, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy által kiállított dokumentumokat, valamint összehasonlító vizsgálat elvégzése esetén az erről készített jegyzőkönyvet,

d) próbahasználat elvégzése esetén az erről készített jegyzőkönyvet,

e) az élet-, egészség-, baleset-, munka-, környezet- és tűzvédelmi szakvéleményeket, amennyiben ezek meglétét a rendszeresítendő kényszerítő eszköz alaprendeltetése vagy hatásmechanizmusa indokolja,

f) a kényszerítő eszköz alkalmazási szabályait, üzemeltetési dokumentációit, a kezelésre, a tárolásra, a karbantartásra és a javításra vonatkozó feladatokat.

(2) A rendszerbe vételi javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait, a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatokat.

23. § (1) Az alkalmazásba vételi javaslathoz csatolni kell

a) a korábban rendszeresített kényszerítő eszköz rendszerbe vételről szóló határozat és az ahhoz csatolt mellékletek másolatát,

b) a kényszerítő eszköz alkalmazásba vételre tervezett típusváltozata vonatkozásában a 22. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontjában meghatározott dokumentumokat.

(2) Az alkalmazásba vételi javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait, a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatokat.

24. § Ha a rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás tárgyát képező kényszerítő eszközzel kapcsolatban az összes körülmény vizsgálata során a rendszerbe vételre vagy alkalmazásba vételre való alkalmatlanság állapítható meg, az eljárás lezárásáról az Országgyűlési Őrség parancsnoka dönt.

3. Rendszerbe vétel

25. § (1) Rendszerbe vétellel kerül az Országgyűlési Őrség alkalmazásába

a) a még nem rendszeresített kényszerítő eszköz,

b) a korábban rendszerbe vételi határozattal rendszeresített kényszerítő eszköz, amelyen olyan mértékű műszaki fejlesztés, módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, ami alapvetően megváltoztatta e kényszerítő eszköz paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságát.

(2) A rendszerbe vételről a 3. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatban dönt.

(3) A rendszerbe vételről szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik a rendszerbe vétel tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszerbe vételről szóló határozat számát, a rendszeresített kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását és a rendszerbe vétel szükségességének rövid indokolását.

4. Alkalmazásba vétel

26. § (1) Alkalmazásba vétellel kerül az Országgyűlési Őrség alkalmazásába a már rendszeresített kényszerítő eszköz azon típusváltozata, amely paramétereiben – különösen méretére, tömegére, színére, űrtartalmára, anyagminőségére vagy a kényszerítő hatás kiváltására vonatkozóan – kismértékű eltérést mutat a már rendszeresített kényszerítő eszköz típusához képest, és ezáltal alkalmazástaktikájában nincs változás.

(2) Az alkalmazásba vételről a 4. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatban dönt.

(3) Az alkalmazásba vételről szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik az alkalmazásba vétel tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell az alkalmazásba vételről szóló határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indokolását.

5. A rendszerből történő kivonás

27. § (1) Kényszerítő eszköz csak rendszerből történő kivonás útján kerülhet törlésre az Országgyűlési Őrség rendszeresített kényszerítő eszközeinek köréből.

(2) Rendszerből történő kivonás kezdeményezhető, ha a rendszeresített kényszerítő eszköz

a) gyakorlatban történő alkalmazása valamely okból szükségtelenné válik,

b) technikai-műszaki paraméterei alapján korszerűtlenné vált,

c) a kor követelményeinek megfelelő rendeltetésszerű használatra nem alkalmas,

d) tervezett rendszerben tartási, szavatossági vagy műszaki használhatósági ideje lejárt és ennek meghosszabbítására intézkedés nem történt,

e) teljes kiváltása és pótlása a kényszerítő eszköz más típusváltozatával történik, vagy

f) rendeltetés szerinti alkalmazása bármely okból megszűnik.

28. § (1) A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonására az Országgyűlési Őrségnek a kényszerítő eszközt alkalmazó szervezeti elemének vezetője – az 5. melléklet tartalmi előírásai alapján – tesz javaslatot az Országgyűlési Őrség parancsnokának.

(2) A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonásáról a 6. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatban dönt.

(3) A rendszerből történő kivonásról szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik a rendszerből történő kivonás tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszerből kivont kényszerítő eszköz megnevezését, a határozat számát és a kivonás rövid indokolását.

6. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § E rendeletben foglaltak alapján a rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül felül kell vizsgálni a rendelet hatálybalépése előtt használatba vett kényszerítő eszközöket és annak eredményétől függően a rendszerbe vétel vagy a rendszerből történő kivonás iránt kell intézkedni. Ezen döntés meghozataláig a rendelet hatálybalépése előtt használatba vett kényszerítő eszközöket a szolgálati feladatok ellátására – rendszerbe vétel nélkül is – használni lehet.

1. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez * 

A rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusai és fajtái

A) Lőfegyverek, gránátvetők

1. 9 mm-es Makarov tölténnyel működő pisztolyok

2. 9 mm-es Makarov tölténnyel működő géppisztolyok

3. 9 mm-es Parabellum tölténnyel működő pisztolyok

4. 9 mm-es Parabellum tölténnyel működő géppisztolyok

5. .45-ös kaliberű tölténnyel működő pisztolyok

6. 5,56 mm-es (.223-as kaliberű) tölténnyel működő gépkarabélyok

7. 7,62 mm-es tölténnyel működő gépkarabélyok

8. 7,62×51 mm-es NATO tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák

9. .308-as kaliberű tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák

10. 12-es kaliberű előagytáras ismétlő vagy öntöltő, félautomata sörétes puskák

11. Kézi gránátvető 40 mm-es gránátokhoz

B) Különféle rendőrbotok, ütőeszközök, elektromos eszközök

1. Normál rendőrbotok

2. Változtatható méretű rendőrbotok

3. Többcélú rendőrbotok

4. Elektromos sokkolók

C) Mozgásszabadságot korlátozó eszközök

1. Fémből készített kézi egész- és félbilincsek

2. Műanyagból készített bilincsek bilincsvágóval

3. Útzárak

4. Elfogó hálók

D) Lőfegyverek különféle töltényei, gránátvetők gránátjai

1. 9 mm-es Makarov pisztoly töltény különféle változatai

2. 9 mm-es Parabellum pisztoly töltény különféle változatai

3. .45-ös kaliberű töltény különféle változatai

4. 5,56 mm-es (.223-as kaliberű) töltény különféle változatai

5. 7,62 mm-es karabély töltény különféle változatai

6. 7,62×51 mm-es NATO töltény különféle változatai

7. .308-as kaliberű töltény különféle változatai

8. 12-es kaliberű töltény különféle változatai

9. 40 mm-es gránát különféle változatai

E) Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot előidéző, természetes vagy mesterséges hatóanyagú, könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és anyagok

1. Mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázszóró palackok, gázspray-k, habok

2. Mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt univerzális (lőhető, dobható) könnygázgránát

3. Kézi működtetésű, dobható, mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázgránát

4. Könnygázutántöltő folyadékok

2. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez

A rendszerbe vételi javaslat, valamint az alkalmazásba vételi javaslat tartalmi elemei

1. A rendszerbe vételi eljárást vagy az alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező szervezeti elem megnevezése, iktatószáma

2. A rendszerbe vételi javaslat vagy az alkalmazásba vételi javaslat minősítése

3. A rendszerbe vételre vagy alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása

4. A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése

5. A rendszerben tartás tervezett ideje

6. A szolgálati szükségesség rövid indokolása

Itt kell

a) megnevezni a kiváltásra kerülő kényszerítő eszközt is,

b) jelezni, ha átmenetileg a kiváltásra kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatósága javasolt, az együtthasználhatóság határidejének napra pontos megjelölésével, vagy

c) jelezni azt is, ha nincs kiváltandó kényszerítő eszköz.

7. Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség: alapellátás és az arra számított tartalékok

8. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a beszerzési eljárásra vonatkozó információknak, a költségek viselőjének megjelölése

9. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok

10. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok

11. A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése

3. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez

A rendszerbe vételről szóló határozat adattartalma

1. A rendszerbe vételi javaslat adatai:

1.1. A rendszerbe vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása

1.2. A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése

1.3. A rendszerben tartás tervezett ideje

1.4. A szolgálati szükségesség rövid indokolása

1.5. A kiváltásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, valamint ilyen irányú javaslat esetén a kiváltásra kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatóságára vonatkozó javaslat az együtthasználhatóság határidejének napra pontos megjelölésével

1.6. Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség

1.7. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése

1.8. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok

1.9. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok

1.10. A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése

2. A szakértői bizottságra vonatkozó adatok

2.1. A szakértői bizottság összetételének ismertetése

2.2. A szakértői bizottság tevékenységének és a szakértői bizottsági munka keretében elvégzett feladatoknak a rövid ismertetése

2.3. A szakértői bizottság javaslatának rövid ismertetése

3. A rendszerbe vétellel kapcsolatos döntés

4. Keltezés helye, dátuma

5. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása

6. Mellékletek:

6.1. Az e rendelet szerint a rendszerbe vételi javaslathoz kötelezően csatolandó dokumentumok

6.2. A szakértői bizottság által tartott ülések jegyzőkönyve

4. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez

Az alkalmazásba vételről szóló határozat adattartalma

1. Az alkalmazásba vételi javaslat adatai:

1.1. Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása

1.2. A kiváltásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, valamint ilyen irányú javaslat esetén a kiváltásra kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatóságára vonatkozó javaslat az együtthasználhatóság határidejének napra pontos megjelölésével

1.3. Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség

1.4. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése

1.5. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok

1.6. A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése

2. Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés

3. Keltezés helye, dátuma

4. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása

5. Mellékletek:

5.1. A kényszerítő eszköz rendszerbe vételéről szóló korábbi dokumentumok másolata

5.2. Az e rendelet szerint az alkalmazásba vételi javaslathoz kötelezően csatolandó egyéb dokumentumok

5.3. A szakértői bizottság által tartott ülések jegyzőkönyve

5. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez

A rendszerből történő kivonási javaslat tartalmi elemei

1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése

2. A kivonás részletes indokai: feleslegessé válás, gazdaságtalan működtetés – számításokkal alátámasztva –, technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása, rendszerben tartási, szavatossági vagy használhatósági idő lejárta, az üzemidejüknek meghosszabbítására intézkedés nem történt, korszerűtlenség, megváltozott jogszabályi környezet stb.

3. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére, valamint a kivonásban érintett szervek feladataira vonatkozó javaslatok

4. A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére vonatkozó javaslatok

5. A rendszerből történő kivonás költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése

6. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez

A rendszerből történő kivonásról szóló határozat adattartalma

1. A rendszerből történő kivonásra tett javaslat adatai:

1.1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése

1.2. A kezdeményező szervezeti elem megnevezése

1.3. A kivonás indokai

2. A rendszerből történő kivonással kapcsolatos döntés:

2.1. a rendszerből történő kivonással kapcsolatos döntés

2.2. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére vonatkozó rendelkezés

2.3. A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére vonatkozó rendelkezés

2.4. A rendszerből történő kivonás költségeinek, forrásainak, a költségek viselőjének meghatározása

2.5. A kivonásban érintett szervezeti elemek feladataira vonatkozó rendelkezés

3. Keltezés helye, dátuma

4. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása