A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában,

a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 15. § a) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 46. pontjában,

a 15. § c) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. és 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni kell

a) a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés keretében forgalomba hozott és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is,

b) a 2/C. alcím tekintetében a nem a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerenzimekre, élelmiszerenzim-készítményekre, élelmiszer-adalékanyagokra és aromákra, valamint

c) valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelynek tevékenysége összefügg a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával.

(2) *  E rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánfogyasztásra történő előállítására.

(3) *  A kistermelők által előállított és forgalomba hozott élelmiszerek esetén nem kell alkalmazni a 3. § (1)–(4) bekezdését, a 4. § (2)–(4) bekezdését, az 5. § (1) bekezdés c) pontját, (2) és (3) bekezdését, valamint a 6. §-t.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. nem előrecsomagolt élelmiszer: a végső fogyasztónak szánt élelmiszer, amelyet

a) csomagolás nélkül kínálnak a végső fogyasztó, a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére,

b) *  az értékesítés helyén a fogyasztó kérésére, a fogyasztó fizikai jelenlétében csomagolnak, vagy

c) *  közvetlen értékesítés céljára a forgalmazás helyén, de a fogyasztó távollétében becsomagolnak;

1a. *  távértékesítés: élelmiszer távközlő eszközzel történő értékesítése;

2. tétel: az élelmiszerek azon csoportja, amelyeket azonos körülmények között termeltek meg, állítottak elő vagy csomagoltak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában

a) *  az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)

fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó kötelező tájékoztatás

3. § *  (1) Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés a) és e)–h) pontja szerinti adatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kötelező feltüntetni

a) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, nem előrecsomagolt élelmiszereken – a 7/A. §-ban foglalt élelmiszerek kivételével –, valamint

b) a nem előrecsomagolt kenyereken.

(2) A nem előrecsomagolt kenyerek minőségmegőrzési ideje a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.

(3) Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az eladás helyén, jól látható módon – a fogyasztók tájékoztatása céljából – fel kell tüntetni

a) az élelmiszer nevét,

b) *  az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott kiegészítő elemeket,

c) *  az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében előírt kiegészítő információkat, valamint

d) *  az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló, 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet szerint új élelmiszerként engedélyezett rovart vagy annak lárváját bármilyen formában tartalmazó élelmiszer (a továbbiakban: rovarfehérjét tartalmazó élelmiszer) esetében a 7/H. §-ban meghatározott kiegészítő elemet.

(4) Nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a végső fogyasztót kérésére tájékoztatni kell – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszerek esetében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adatokról (a továbbiakban: előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok).

(5) *  A távértékesítés útján eladásra kínált, nem előrecsomagolt élelmiszer esetén

a) alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket,

b) az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat – a tápértékjelölés kivételével – a távértékesítést elősegítő anyagban szerepeltetni kell annak érdekében, hogy azok a vásárlást megelőzően a végső fogyasztó rendelkezésére álljanak.

(6) *  Az élelmiszer-automatákban és az automatizált értékesítő helyeken értékesítésre kínált, nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a végső fogyasztót a vásárlás helyén tájékoztatni kell a (3) bekezdésben szereplő adatokról és a késztermékben jelen lévő, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokról és termékekről.

4. § (1) *  Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztó részére történő értékesítése esetén az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek (a továbbiakban: allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek) késztermékben való jelenlétéről a végső fogyasztót e §-ban és az 5–7. §-ban foglaltak szerint, a vásárlást megelőzően tájékoztatni kell.

(2) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatásnak a végső fogyasztó számára könnyen elérhetőnek kell lennie és a tájékoztatás megadása nem járhat a végső fogyasztó számára többletköltséggel.

(3) *  Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatást az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt anyagok és termékek nevére hivatkozással – az 5. §-ban foglalt eset kivételével – jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón az adott nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra kínálásának helyén kell feltüntetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás elérhetőségének helyére a végső fogyasztó figyelmét jól olvasható módon, a létesítményben elhelyezett fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell hívni.

5. § (1) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóban is megadható, amennyiben

a) a létesítményben folyamatosan jelen van a szóbeli tájékoztatás megadásáért felelős személy,

b) a fogyasztó – kérésére – a tájékoztatást haladéktalanul megkapja az élelmiszer átadásának helyén, a vásárlást megelőzően, és

c) a szóbeli tájékoztatás a létesítményben elérhető írásos dokumentumon alapul.

(2) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóbeli megadása esetén a nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra kínálásának helyén jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni, hogy az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóbeli megadása az élelmiszer eladásra kínálásának helyén kérhető.

(3) Az élelmiszer-vállalkozónak belső eljárást kell kidolgoznia az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó szóbeli tájékoztatás megadásának módjáról és ki kell jelölnie a szóbeli tájékoztatás megadásáért felelős személyt. A belső eljárást fizikai vagy elektronikus adathordozón dokumentálni kell és a személyzet, valamint az ellenőrző hatóság számára könnyen elérhetővé kell tenni. A belső eljárásnak ki kell terjednie a forgalomba hozatal során érintett munkatársaknak az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokkal és termékekkel összefüggő veszélyekre vonatkozó oktatására is, amelynek megtörténtét az élelmiszer-vállalkozónak dokumentumokkal kell tudnia igazolni.

6. § Amennyiben a létesítményben nem előrecsomagolt élelmiszereket a végső fogyasztó számára több különböző helyen kínálnak megvételre, a 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást és az 5. § (2) bekezdése szerinti információt valamennyi helyen fel kell tüntetni.

7. § Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás nem kötelező, amennyiben

a) a nem előrecsomagolt élelmiszer megnevezése egyértelműen utal az érintett allergiát vagy intoleranciát okozó anyag vagy termék nevére, vagy

b) az élelmiszer-vállalkozó a fogyasztóval történt előzetes egyeztetés alapján személyre szabottan biztosít olyan élelmiszert a fogyasztó számára, amely nem tartalmaz allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat és termékeket.

2/A. *  Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

7/A. § *  (1) Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó élelmiszerek jelölésének az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat kell tartalmaznia, a tápértékjelölés kivételével.

(2) A végső fogyasztó számára kínált, nem előrecsomagolt, az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1.10. pontjának megfelelő friss hús esetében – a fagyasztott hús kivételével – a fogyasztót kötelező tájékoztatni arról, ha az adott terméket korábban már fagyasztották.

7/B. § *  (1) Amennyiben a Magyarországon előállított és forgalomba hozott élelmiszer megnevezése a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendeletben szereplő őshonos állatfajta neve vagy arra utaló megnevezés, akkor az élelmiszer előállítójának és forgalomba hozójának rendelkeznie kell az adott fajta Magyarországon elismert tenyésztő szervezete által kiadott, az adott egyedre vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell az egyed azonosító számát, a származó tenyészet számát, valamint a keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt is.

(2) A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hizlalt libából és kacsából Magyarországon előállított termékek végső fogyasztó számára történő forgalomba hozatala esetén az előrecsomagolt élelmiszeren fel kell tüntetni „Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hizlalásból” kiegészítő jelölést.

(3) *  A nem előrecsomagolt friss vagy hűtött sertés-, juh-, kecske- és baromfihús (a darált hús és a húsnyesedék kivételével) végső fogyasztónak történő értékesítése esetén a származási országot az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2013. december 13-i 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (a továbbiakban: 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet) megfelelően, jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón, az eladásra kínálás helyén fel kell tüntetni oly módon, hogy az eladásra kínált, különböző származási országú húsok a végső fogyasztó számára egymástól egyértelműen elkülöníthetőek legyenek.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti jelölés feltüntetésére szolgáló fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni

a) a származási országra vonatkozó szöveges információt sötét színnel, világos háttéren, úgy, hogy az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti x-magasság legalább 5 mm legyen, és

b) 200 négyzetmétert meghaladó bruttó alapterülettel rendelkező üzlet esetében grafikai ábrázolással a származási ország zászlóját,

ba) származási hely esetén legalább 50 mm × 30 mm;

bb) állattartás helye és vágás helye együttes jelölése esetén legalább 40 mm × 25 mm

méretben.

(5) *  Az 1337/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (1) bekezdésének második és harmadik albekezdésében, valamint 6. cikkében meghatározott esetekben a származási országot elegendő szöveges információval jelölni.

(6) *  A (3)–(5) bekezdés alkalmazásában származási országnak

a) a származási helyet vagy

b) az állattartás helyét és a vágás helyét

kell tekinteni.

7/C. § *  A tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról szóló, 1989. június 21-i 2136/89/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2136/89/EGK tanácsi rendelet) 1a. cikk 2. pontja szerinti tartósított szardíniához hasonló termékek esetén a 2136/89/EGK tanácsi rendelet 7a. cikk (1) bekezdése szerinti „szardínia” kereskedelmi megnevezés használatakor az összetevők között fel kell tüntetni a 2136/89/EGK tanácsi rendelet 1a. cikk 2. pontja szerinti halfajnak a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet 38. melléklete szerinti tudományos nevét és kereskedelmi megnevezését.

2/B. *  Vendéglátó-ipari termékekkel kapcsolatos tájékoztatási követelmények

7/D. § *  (1) A nem távértékesítés útján forgalmazásra kerülő, nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termékek esetén a 2. alcímben foglalt rendelkezések közül a 3. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 4–7. §-t kell alkalmazni.

(2) A nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termék távértékesítés útján történő forgalmazása esetén biztosítani kell, hogy a végső fogyasztó

a) *  az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétéről az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően,

b) *  kérésére – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokról, és,

c) *  rovarfehérjének a késztermékben való jelenlétéről

tájékoztatást kapjon.

2/C. *  Az élelmiszerenzimekkel, élelmiszerenzim-készítményekkel, élelmiszer-adalékanyagokkal és aromákkal kapcsolatos tájékoztatási követelmények

7/E. § *  A Magyarország területén nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt

a) élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán az 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében,

b) élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében,

c) aromák csomagolásán az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében

előírt információkat magyar nyelven kell feltüntetni.

2/D. *  A gyümölcsre és zöldségre vonatkozó további tájékoztatási követelmények

7/F. § *  (1) A nem előrecsomagolt gyümölcs és zöldség végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően az eladásra kínálás helyén fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni

a) a származási országra vonatkozó szöveges információt jól látható módon úgy, hogy az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti x-magasság legalább 5 mm legyen, és

b) a helyi termelői piac kivételével grafikai ábrázolással a származási ország zászlóját, legalább 50 mm × 30 mm méretben, ha a származási ország Magyarország.

(2) A származási ország (1) bekezdés szerinti feltüntetését oly módon kell elvégezni, hogy az eladásra kínált, különböző származási országú gyümölcsök és zöldségek a végső fogyasztó számára egymástól egyértelműen elkülöníthetőek legyenek.

2/E. *  A tojásra vonatkozó további tájékoztatási követelmények

7/G. § *  (1) A nem előrecsomagolt tojás végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az 589/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikkében felsorolt információkon kívül, az ott meghatározott módon, az eladásra kínálás helyén, fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni

a) a származási országra vonatkozó szöveges információt jól látható módon úgy, hogy az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti x-magasság legalább 5 mm legyen, és

b) a helyi termelői piac kivételével, grafikai ábrázolással, a származási ország zászlóját, legalább 50 mm × 30 mm méretben.

(2) A származási ország (1) bekezdés szerinti feltüntetését oly módon kell elvégezni, hogy az eladásra kínált, különböző származási országú tojások a végső fogyasztó számára egymástól egyértelműen elkülöníthetőek legyenek.

2/F. *  A rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekre vonatkozó követelmények

7/H. § *  (1) A rovarfehérjét tartalmazó élelmiszer nevéhez kapcsolódóan legalább a termék megnevezésére használt betűmérettel megegyező betűmérettel fel kell tüntetni a „Figyelem! Az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz!” kifejezést.

(2) A rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereket forgalomba hozataluk során a vásárlók számára elkülönített módon kell kihelyezni.

3. Tételazonosító jelölés

8. § (1) A (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével élelmiszer kizárólag tételazonosító jelöléssel ellátva hozható forgalomba.

(2) Nem kell tételazonosító jelölést alkalmazni

a) olyan mezőgazdasági termékekre, amelyeket a termőterület elhagyásakor

aa) előkészítő-, csomagolóhelynek vagy ideiglenes tárolásra adnak el vagy szállítanak,

ab) termelői szervezeteknek szállítanak,

ac) előkészítő vagy feldolgozó rendszerben azonnal felhasználják;

b) nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén;

c) amennyiben a csomagolás vagy tárolóedény legnagyobb oldalának a felülete kisebb 10 cm2-nél;

d) egyesével csomagolt jégkrémeknél;

e) amennyiben az élelmiszer minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárati dátuma tartalmazza legalább a hónapot és a napot.

(3) Az egyesével csomagolt jégkrémeknél a tételazonosító jelölést a gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni.

(4) Az élelmiszer termelője, előállítója, csomagolója vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában székhellyel rendelkező első forgalmazója határozza meg, hogy mi minősül egy tételnek, és felelős a tételazonosító jelölés feltüntetéséért. A tételazonosító jelölés előtt „L” betűt kell feltüntetni, kivéve, ha az adott jelölés világosan megkülönböztethető az élelmiszer egyéb jelöléseitől.

(5) A tételazonosító jelölést, és ha szükséges, az „L” betűt

a) az előrecsomagolt élelmiszereknél a csomagoláson vagy az élelmiszerhez rögzített címkén,

b) a nem előrecsomagolt élelmiszereknél a nem a végső fogyasztóhoz kerülő csomagoláson vagy tárolóedényen, ennek hiányában a kísérő dokumentumon

jól láthatóan, tisztán olvashatóan, kitörölhetetlenül kell feltüntetni.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 15. § b) pont bb) alpontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. § (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

9/A. § *  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. (XII. 12.) FM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 7/C. §-nak meg nem felelő csomagolóeszközök és címkék a MódR. hatálybalépését követő hat hónapig használhatóak fel, és az ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési idejük lejártáig hozhatók forgalomba.

9/B. § *  (1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról szóló 12/2023. (III. 21.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 7/H. §-nak meg nem felelő csomagolóeszközök és címkék a MódR2. hatálybalépését követő három hónapig használhatóak fel, és az ilyen csomagolóeszközzel vagy címkével ellátott termékek legfeljebb további három hónapig tarthatók forgalomban.

(2) A MódR2. hatálybalépését követő 90 napig e rendelet MódR2.-vel megállapított rendelkezései megsértése miatt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján bírság nem szabható ki.

10. § (1) Ez a rendelet az azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik című, 2011. december 13-i 2011/91/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) *  Ez a rendelet

a) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének,

b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének,

c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének,

d) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) *  az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) *  az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § *  Az ebben a rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük azon termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban – az ott irányadó előírásoknak megfelelően – állítottak elő, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

12. § *  E rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, 2. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja és 1a. pontja, 3. §-a, 2/A–2/C. alcíme, 9/A. §-a, 10. § (2) bekezdése és 11. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

13. § *  E rendelet MódR2.-vel megállapított 3. § (3) bekezdés d) pontja, 7/D. § (2) bekezdés c) pontja, 2/F. alcíme és 9/B. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. § * 

15. § Hatályát veszti

a) * 

b) a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESzCsM–GKM együttes rendelet

ba) * 

bb) * 

c) *