A jogszabály mai napon ( 2019.03.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. fémzárolt vetőmag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény szerint fémzárolt fűszerpaprika vetőmag,

2. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

3. *  támogatási időszak: a tárgyévet megelőző év október 20-a és a tárgyév április 30-a közötti időszak.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a minőségi fűszerpaprika termelése céljából.

(2) A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint.

3. A támogatás forrása

3. § *  (1) *  A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2) *  A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) * 

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és

bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,

c) a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

d) *  nyilatkozik, hogy megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek, valamint

e) nyilatkozik, hogy a támogatási időszakban vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  A támogatási kérelmet a fűszerpaprika-termelőnek a tárgyév május 1-je és augusztus 5-e között a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtania a Kincstárhoz.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 4. § c)-e) pontjában foglalt nyilatkozatokat, és

a) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki saját nevére kiállított számlával rendelkezik:

aa) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolatát, és

ab) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát, illetve

b) azon fűszerpaprika-termelőnek, aki termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkezik:

ba) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatát,

bb) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát,

bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolatát, és

bd) a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentumot.

6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése

6. § (1) *  Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a fűszerpaprika-termelőt nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(2) *  A Kincstár a hiánytalanul benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján - a fűszerpaprika-termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével - a tárgyév október 31-éig döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást - a forrás rendelkezésre állása esetén - tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő fűszerpaprika-termelő részére.

(3) *  Ha egy termeltető vagy termelői csoport által vásárolt vetőmagot használó fűszerpaprika-termelők együttesen az 5. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában foglalt dokumentumok alapján több fűszerpaprika vetőmagra vagy magasabb nettó ár után kívánnak támogatást igénybe venni, mint ami a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlán, illetve vetőmagcímkéken szerepel, akkor a Kincstár az érintett termelők vonatkozásában a támogatás összegét a túllépéssel arányosan csökkenti.

(4) A (3) bekezdés szerinti arányos csökkentést nem kell alkalmazni az igényelt támogatás azon részére, melyet a fűszerpaprika-termelő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint igényelt.

(5) Ha az összes megállapított támogatási igény meghaladja a 3. § (2) bekezdésében foglalt keretösszeget, akkor minden jogosult támogatását arányosan kell csökkenteni.

(6) A támogatás összegét a tárgyév május 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7/A. § *  (1) E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 1. § 3. pontját, 5. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2015. május 31-ét követően és a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelmet határidőben benyújtott kérelemként kell kezelni.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére