A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés j), k) és m) pontjában,

a 11. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 12. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 13. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés a)-f), h) és i) pontjában meghatározott állami alapadatbázisokkal kapcsolatos és az előállításukkor keletkezett iratokra (a továbbiakban: állami alapadatok iratai).

(2) E rendelet alkalmazásában állami alapadatok iratainak tekintendő minden olyan analóg és digitális dokumentum, ami az állami alapadatok adatbázisainak készítésével, minőségellenőrzésével, felújításával vagy forgalomból történő kivonásával kapcsolatos. Így különösen:

a) az újfelmérést vagy térképfelújítást elrendelő,

b) a közbeszerzési eljárás során keletkezett,

c) az újfelmérési vagy térkép-felújítási műszaki,

d) a távérzékelési adatok minőségellenőrzésével kapcsolatos,

e) a közszemlére és forgalomba adási vagy helyezési,

f) az állami átvételi eljárással kapcsolatos,

g) a forgalomból történő kivonási,

h) a selejtezési

iratok.

(3) E rendelet alkalmazásában iratkezelő:

a) *  a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró ingatlanügyi hatóság;

b) * 

c) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv;

d) a Nemzeti Kataszteri Program végrehajtására alapított Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKP Nonprofit Kft.).

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami alapadatbázisok eredeti felmérési munkarészei, mérési és számítási dokumentációi, térképei és felvételi rajzai, valamint a földmérési és térképészeti célú távérzékelési adatok (a továbbiakban együtt: munkarészek) - forgalomból történő kivonásuktól függetlenül - nem selejtezhetők, azokat határidő nélkül az iratokat kezelő szerv térképtárában kell megőrizni.

(5) *  Nem selejtezhetők az állami átvételi eljárás lefolytatására az ingatlanügyi hatóságnak átadott állami földmérési alaptérképi adatbázis tartalmát érintő munkarészek, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményező változási vázrajzok és azok munkarészei, azokat határidő nélkül az iratokat kezelő szerv térképtárában kell megőrizni.

2. Az iratkezelés módja

2. § (1) A forgalomból kivont állami alapadatbázisokat és azok eredeti munkarészeit, valamint a légifelvételek és távérzékeléssel nyert adatok eredeti példányait a forgalomból kivonást követően az Fttv. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisában (a továbbiakban: archív adatbázis) kell tárolni, és azok nem selejtezhetők.

(2) *  Az ingatlanügyi hatóságok által kezelt, * 

a) *  az 1. melléklet szerinti térképek, irattári tételek iratai nem selejtezhetők, azokat - az irattárazást és az azzal egyidejű archív adatbázisba történő átadást követően - az iratkezelő szervnél, határidő nélkül

b) az 2. melléklet szerinti iratokat az irattározást követően a 2. mellékletben meghatározott határidő lejártakor a Földügyi és Távérzékelési Levéltárban (a továbbiakban: FTL)

kell tárolni.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott iratokat kezelő megyei, illetve a járási földhivatal az iratokat az Fttv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott adatbázisba szervezés céljából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja, amely a digitális átalakítást követően az archív adatbázisban helyezi el. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a digitális átalakítást követően az eredeti iratokat az ingatlanügyi hatóságok részére visszaküldi.

(4) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 3. mellékletben meghatározott iratokat az FTL-nek való átadásra meghatározott ideig az archív adatbázisban tárolja.

(5) *  A Nemzeti Kataszteri Program végrehajtása során az NKP Nonprofit Kft.-nél keletkezett állami alapadatok iratait az NKP Nonprofit Kft. az Fttv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott adatbázisba szervezés céljából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja, amely ezt követően azokat az FTL-ben helyezi el.

(6) *  A (3) és (5) bekezdésben meghatározott iratátadás időpontját az iratkezelők előzetesen egyeztetik a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel.

3. § (1) *  Az Fttv. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisait a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv tárolja, kezeli és szolgáltatja.

(2) A Nemzeti Kataszteri Program keretében előállított állami digitális földmérési alaptérképek hitelesített eredeti példányai, amelyek a Nemzeti Kataszteri Program végrehajtására felvett hitelek visszafizetéséig az NKP Nonprofit Kft. könyveiben szerepelnek és a hiteltörlesztés biztosítékát jelentik, a hitel visszafizetés időtartama alatt az NKP Nonprofit Kft. őrzésében maradnak.

4. § (1) *  Az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv iratanyagát a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés f) pontjában és a 12. §-ban előírtak betartásával évenként felül kell vizsgálni, hogy az irattári terv alapján mely évfolyamok, mely irattári tételei váltak selejtezhetővé, vagy az FTL számára átadhatóvá.

(2) *  Az iratselejtezés végrehajtását az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vezetője által kijelölt, legalább három kormánytisztviselőből álló selejtezési bizottság végzi el.

(3) A selejtezésre megjelölt iratokat - a megsemmisítés levéltári engedélyezéséig - az elhelyezésük rendjében kell megőrizni.

(4) A lefolytatott iratselejtezésről a selejtezési bizottság által aláírt, iktatott és a szerv körbélyegzőjével ellátott jegyzőkönyvet legalább három példányban kell elkészíteni, melynek két példányát a selejtezés engedélyeztetése céljából meg kell küldeni az FTL-nek.

(5) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a selejtezést végző szervezeti egység megnevezését,

b) a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját,

c) a selejtezési bizottság tagjainak nevét, beosztását, aláírását,

d) a selejtezési eljárás alá vont irategyüttes keletkeztetőjét,

e) az iratok összesített évkörét és összesített terjedelmét (iratfolyóméterben),

f) a selejtezésre kiválogatott iratok irattári tételszámát, az irattári tétel címét, évkörét, tételszám szerinti terjedelmét (iratfolyóméterben),

g) a szervezeti egység vezetője ellenőrzési feladatainak megtörténtét,

h) a szervezeti egység körbélyegzőjének lenyomatát.

3. Földügyi és Távérzékelési Levéltár

5. § (1) *  Az FTL-t, mint állami szaklevéltárat a térképészetért felelős miniszter alapítja. Az FTL elhelyezését, fenntartását és működtetését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv látja el.

(2) Az FTL felett a felügyeleti jogkört a térképészetért felelős miniszter gyakorolja.

(3) Az állami alapadatok iratainak az FTL-ben történő elhelyezését a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 65. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

6. § (1) *  Az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az NKP Nonprofit Kft. az iratmegőrzési határidő leteltét követően az állami alapadatok iratait az FTL számára átadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratátadás módját az iratkezelő előzetesen egyezteti az FTL-lel.

4. Állami alapadatok adatbázisainak archiválási rendje

7. § (1) Az állami alapadatok adatbázisainak archiválását az Fttv. 4. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatkezelő végzi el.

(2) E rendelet alkalmazásában az archiválás magában foglalja:

a) a napi mentést,

b) a biztonsági mentést, és

c) a korábbi mentések katalogizálását és kereshetővé tételét.

(3) Az archiválás tekintetében

a) a napi és biztonsági mentés ciklusát, és technikai kivitelezését,

b) a mentés végrehajtására jogosult személy megnevezését,

c) a mentett állományokhoz való hozzáférési jogosultságot,

d) a biztonsági mentési állományok elhelyezését

az adatkezelő szervek által elkészített, a szakmai felügyeletet gyakorló szerv által jóváhagyott adatbázis archiválási műszaki szabályzat tartalmazza.

(4) *  A (3) bekezdésben meghatározott adatbázis archiválási műszaki szabályzatot az országos illetékességgel eljáró földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és az ingatlanügyi hatóságok vezetői készítik el.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az adatkezelő a 7. § (3) bekezdése szerinti műszaki szabályzatot e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül készíti el.

10-13. § * 

1. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez * 

A 2. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó térképek, iratok

A B C D E
Sorszám Tételszám Megnevezés Megőrzési idő (év) FTL-be
adás (év)
1 J 050 HN Állami földmérési alaptérkép (melléktérképek is) Nem selejtezhető HN
2 J 051 HN Állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példányai Nem selejtezhető HN
3 J 052 HN Régi - forgalomból kivont - térképek
(telekjegyzőkönyves térképek is)
Nem selejtezhető HN
4 J 053 HN Régi - forgalomból kivont - térképek nyomatai Nem selejtezhető HN
5 J 054 HN Átnézeti térkép és vázlat eredeti példánya Nem selejtezhető HN
6 J 068 HN Földbirtok-politikai munkarészek (polgári tagosítás mérései, számításai, földvédelmi törvény földmérési munkarészei, termőföld privatizációval kapcsolatos munkarészek) Nem selejtezhető HN

2. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó iratok

A B C D E
sorszám Tételszám Megnevezés Megőrzési idő
(év)
FTL-be adás
(év)
1 J 063 NS Vállalkozási szerződések, valamint azok módosításának véleményezése, határidő módosításának engedélyezése 3 3
2 J 071 NS Felmérések műszaki tervei, azok véleményezése, állami átvételi vizsgálat munkarészei, valamint záró jegyzőkönyv Nem selejtezhető 10
3 J 073 NS Alappont-védelemmel kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 10
4 J 084 NS Térinformatikai rendszerek létrehozásának engedélyezése Nem selejtezhető 10
5 J 085 NS Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban földmérési szakterületen keletkezett iratok Nem selejtezhető 10

3. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez * 

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél keletkezett, az Fttv. 31. § (6) bekezdése szerinti iratok

A B C D E
Sorszám Tételszám Megnevezés Megőrzési idő
(év)
FTL-be adás
(év)
1 01. Az alapponthálózatok létesítésével kapcsolatos munkarészek Nem selejtezhető 10
2 02. Államhatár felméréssel és térképezésével kapcsolatos iratok és jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 10
3 03. Topográfiai térképek és munkarészei Nem selejtezhető 10
4 04. Analóg légifilmek, kontakt másolatok és munkarészei Nem selejtezhető 10
5 05. Digitális ortofotó és légifelvételek és előállításával kapcsolatos munkarészek Nem selejtezhető 10
6 *  06. A Magyar Államkincstár által fizikai ellenőrzésre kiválasztott támogatási kérelmek táblánkénti távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása Nem selejtezhető 10
7 07. MePAR éves változásvezetése és részleges felújítása Nem selejtezhető 10
8 08. Az évenkénti támogatás igénylés csomag részét képező blokktérkép mellékletek minden gazdaságra egyedileg történő előállítása Nem selejtezhető 10

4. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez

A R2. 6. mellékletében foglalt táblázat 2.1.3. alpontja a következő 4., 4.1., 4.2. sorokkal egészül ki:

(2.1.3. Elméleti részletpontok)
4. címkoordináta 54
4.1. terepen nem jelölt 1 generált pont 1
4.2. mérésből levezetett 2