A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi XLV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban, mint „Szerződő Felek”);

emlékeztetve a magyar és a lengyel konzuli szolgálatok közötti kölcsönös bizalommal jellemezhető, megbízható együttműködésre,

elismerve azt, hogy a vízumeljárás egyszerűsítése a Szerződő Felek közös érdeke,

figyelembe véve az Európai Unió Közös Vízumpolitika területén alkotott jogszabályait és az e területen történő jövőbeli tevékenységét;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Szerződő Felek a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) alapján, az Európai Unió jogának, a jelen Megállapodásnak, valamint az annak 5. Cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodásoknak (a továbbiakban: végrehajtási megállapodások) megfelelően képviselik egymást a vízumkérelmek megvizsgálása és a vízumkiadás során.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei segítik egymást.

2. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikkének rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek tiszteletben tartják az Európai Unió jogi aktusait, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a képviseletet ellátó Szerződő Fél vonatkozó belső jogszabályait.

3. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikkének rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Szerződő Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumkiadás és adatkezelés során, mintha saját nevében járna el. A Vízumkódexben megjelölt eseteken kívül az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

4. Cikk

A képviseletet ellátó Szerződő Félhez benyújtott, a képviselt Szerződő Fél központi hatóságainak, vagy más tagállamok központi hatóságainak döntését igénylő, vízumkérelmekre vonatkozó konzultáció lefolytatása a képviselt Szerződő Fél felelőssége.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek jegyzékváltás útján létrejött végrehajtási megállapodásokban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás rendelkezései vonatkoznak, valamint meghatározzák az együttműködés technikai és pénzügyi részletszabályait.

2. A képviselet a vízumeljárás egy vagy több szakaszára is kiterjedhet, így különösen a vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtására, időpont egyeztetésre a konzulátuson történő személyes megjelenés céljából, interjúk lefolytatására, kérelmek és támogató dokumentumok átvételére és továbbítására, adatok rögzítésére - ide értve a biometrikus adatokat is -, valamint az eljárási díjak bevételezésére.

6. Cikk

A Megállapodás értelmezésével, valamint a benne foglalt rendelkezésekkel kapcsolatos vitákat a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

A Szerződő Felek jelen Megállapodást bármikor, diplomáciai jegyzékváltás útján módosíthatják.

8. Cikk

1. A Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették.

2. A Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél írásos értesítéssel felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás harminc (30) napig marad hatályban attól a naptól számítva, amelyen a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

3. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és a felfüggesztés az értesítést követő harminc (30) nap elteltével veszi kezdetét, hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.

Készült Krakkóban, 2014. március 14-én, két példányban, magyar, lengyel és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya képviseletében a Lengyel Köztársaság Kormánya képviseletében
(aláírások)”

„Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Poland on mutual visa representation

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

recalling the trustful cooperation between the Hungarian and the Polish consular services, characterized by mutual confidence,

acknowledging the fact that simplification of visa-issuing procedures is in the common interest of the Contracting Parties,

taking into consideration the European Union law in the field of Common Visa Policy and its future activities in this area,

have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall represent each other in the process of examining applications and issuing visas pursuant to the Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), hereinafter referred to as „the Visa Code”, in accordance with the European Union law, this Agreement and the implementing arrangements, concluded pursuant to Article 5 of this Agreement, hereinafter referred to as „implementing arrangements”.

2. When performing the actions defined in paragraph 1, the diplomatic missions and consular posts of the Contracting Parties shall assist each other.

Article 2

Acting pursuant to Article 1 of this Agreement, the Contracting Parties shall respect the European Union law, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the relevant regulations of internal law of the representing Contracting Party.

Article 3

The Contracting Party representing the other Contracting Party pursuant to Article 1 of this Agreement shall act with the same diligence as when issuing visas and receiving data on its own behalf. With the exception of cases specified in the Visa Code neither Contracting Party shall bear responsibility for actions performed when representing the other Contracting Party.

Article 4

Consultations concerning visa applications received by the representing Contracting Party, requiring the opinion of the central authorities of the represented Contracting Party or of the central authorities of other Member States shall be conducted by the represented Contracting Party.

Article 5

1. The Contracting Parties shall conclude implementing arrangements by way of an exchange of notes, in which they specify the diplomatic missions and consular posts competent to implement the provisions of this Agreement, and the essential technical and financial particulars of cooperation.

2. Representation may be limited to one or several parts of the process of issuing visas, in particular to providing visa information, making appointments for personal visits at the consulate, conducting interviews, receiving and transferring visa applications with supplementary documents, collecting of data, including biometric data and receiving payments.

Article 6

Any disputes concerning the interpretation and the application of the provisions of this Agreement shall be resolved by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Article 7

The Contracting Parties may amend this Agreement at any time by way of an exchange of diplomatic notes.

Article 8

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their internal requirements for the entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated by either Contracting Party by means of notification. Termination shall take effect thirty (30) days following the date of receipt of the notification by the other Contracting Party.

3. The Contracting Parties may at any time suspend the application of this Agreement in part or in whole. The beginning and ending of the period of suspension shall be subject to notification through diplomatic channels. In the event of its suspension, the Agreement shall be applicable for thirty days from the date of notification, unless the Contracting Parties determine otherwise.

Done at Cracow, this day of 14th March, 2014 in duplicate, each copy in the Hungarian, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of Hungary
For the Government
of the Republic of Poland
(signatures)”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Ez a törvény a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére