A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b), e), f) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Földmérő igazolvány

1. § Földmérő igazolványt a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy kaphat.

2. § (1) *  A földmérő igazolvány elkészítéséről, kiadásáról és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

(2) *  A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél beszerezhető, vagy annak honlapjáról letölthető igénylőlapon lehet benyújtani.

(3) *  A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérők nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(4) *  A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérő a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (8) bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

(5) A terepi munkavégzéshez a földmérő a földmérő igazolványon túl a mérési jogosultságát a 2. mellékletben meghatározott megbízólevéllel igazolja.

3. § (1) A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) *  1 db igazolványképet,

b) az előírt szakképzettséget igazoló

ba) érettségi bizonyítvány,

bb) technikusi végzettség vagy

bc) felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát, valamint

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(2) *  A 3. melléklet alapján kiállított földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal együtt, visszavonásig érvényes. A földmérő igazolvány birtokosa köteles a földmérő igazolványt annak érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor a kiállító hatóság részére leadni.

3/A. § *  (1) A földmérési tevékenység gyakorlására jogosult köteles

a) a földmérő igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,

b) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését, az igazolvány adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve a megrongálódott, az elveszett vagy eltulajdonított, de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg – ha annak feltételei fennállnak – új igazolványt kérni,

c) a visszavont igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek haladéktalanul átadni.

(2) A földmérő igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

3/B. § *  (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek vissza kell vonnia a földmérő igazolványt,

a) a földmérő halála esetén,

aa) az örökös bejelentésére,

ab) a személyiadat- és lakcímnyilvántartó hatóság tájékoztatása alapján,

b) ha a bíróság a földmérőt a foglalkozása gyakorlásától eltiltotta,

c) ha a földmérőt szakmaetikai eljárásban öt éven belül legalább háromszor elmarasztalják.

(2) Szakmaetikai vizsgálat kezdeményezésére hivatalból a szakfelügyelő jogosult (szakmaetikai panasz). A benyújtott szakmaetikai panaszt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv köteles megvizsgálni, valamint arról döntést hozni.

(3) A szakmaetikai panasznak tartalmaznia kell

a) a panaszolt nevét és a földmérő igazolványa számát,

b) az elkövetett cselekmény leírását,

c) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a szakmaetikai panaszt alátámasztják.

(4) Az a földmérő, akinek az (1) bekezdés c) pontja alapján vonták vissza a földmérő igazolványát, a visszavonástól számított egy év elteltével igényelhet ismét földmérő igazolványt.

2. Ingatlanrendező Minősítő Bizottság

4. § (1) Az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll. Tagjait a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg a feladatok ellátásával.

(2) *  A Bizottságnak hét tagja van. A miniszter felkérése alapján

a) a Bizottság elnöke,

b) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv javaslatára két tag, valamint

c) a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára két-két fő földmérési szakirányú oktató kerül megbízásra.

(3) A Bizottságot a miniszter működteti. A Bizottság tagjait a miniszter 5 évre nevezi ki.

(4) A Bizottság üléseit a jelentkezések mértékében, de legalább félévenként tartja.

(5) *  A Bizottság üléseit a titkár hívja össze. A Bizottság a szakértői véleményét szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(6) A titkár feladata a minősítéssel kapcsolatos ügyek intézése.

(7) A 10. §-ban meghatározott vizsga lefolytatásához a Bizottság legalább három tagjának jelenléte szükséges.

(8) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 10 éve ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezik.

3. Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei

5. § (1) Ingatlanrendező földmérő az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel és

a) földmérő igazolvánnyal,

b) *  az R. 1. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott felsőoktatási szakképzettséggel,

c) a 6. §-ban meghatározott szakmai gyakorlattal,

d) a 7. §-ban meghatározott megfelelő mennyiségű referencia munkával,

e) a referencia munkák szerinti területileg illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlásával és

f) sikeres szakmai minősítő vizsgával

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséghez előírt hetven kreditpont nem helyettesíthető kizárólag posztgraduális képzésben megszerzett kreditekkel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséget oklevéllel kell tanúsítani.

6. § (1) Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki

a) *  a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően ingatlanügyi hatóságnál legalább 3 évet a földmérési szakterületen eltöltött,

b) *  a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően legalább 3 év földmérési gyakorlatot szerzett, vagy

c) *  legalább 3 évig közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben földmérési szakmai oktatói tevékenységet végzett.

(2) Szakmai gyakorlati időként a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél kiállítását követően, az adott földmérési szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkahelyeken megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlati időbe beszámítandó a felsőoktatási szakképzettség megszerzése előtt földmérési szakterületen, középfokú szakirányú képesítéssel igazoltan eltöltött gyakorlati idő fele.

(4) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) nevét,

ab) születési helyét és idejét,

ac) anyja nevét,

ad) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakör betöltésének kezdő és befejező időpontját,

c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,

cb) címét, és

cc) cégszerű aláírását.

(6) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a földmérési szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat.

7. § (1) Referencia munkának kell elfogadni:

a) *  az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező, legalább 30 db földmérési munkát az átvevő ingatlanügyi hatóság megnevezésével, amelynek legalább felerészben telekalakításnak kell lennie,

b) *  legalább 100 ha belterületről vagy 1000 ha külterületről készített állami földmérési alaptérképet, – ide nem értve a digitális átalakítást – az átvevő ingatlanügyi hatóság megnevezésével, vagy

c) *  az ingatlanügyi hatóságnál hatósági jogkörben készített legalább 30 db változási vázrajzot,

d) *  ha az ingatlanügyi hatóság igazolja az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező legalább 50 darab változási vázrajz vizsgálatában való részvételt.

(2) *  Referencia munkaként olyan, a ingatlanügyi hatóság által záradékolt munka fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a jelentkező készítőként szerepel és, amely munkát ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy tanúsított.

(3) A referenciamunkát a 4. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.

8. § (1) *  Az ingatlanrendező földmérő minősítést és annak meghosszabbítását kérelemre a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adja ki. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kormányhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez továbbítja.

(3) *  Amennyiben a kérelmező által felsorolt referencia munkák több vármegye területét érintik, a kormányhivatal elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében az illetékes kormányhivatalokat.

9. § (1) Az ingatlanrendező földmérő minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a szakmai önéletrajzot,

b) a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát,

c) a 6. § szerinti szakmai gyakorlat igazolását vagy okiratokat,

d) a 7. §-ban meghatározott referenciamunkák jegyzékét,

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek igazolását,

f) három hónapnál nem régebbi keltű, az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,

g) *  a leckekönyv másolatát, amennyiben a kérelmező a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott szakirányú képesítéssel rendelkezik.

(2) *  Az ingatlanrendező földmérő minősítést megadása esetén arról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv igazoló oklevelet is kiállít. Az oklevél tartalmát az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) *  A Bizottság előtt a jelentkezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A szakmai minősítő vizsga elméleti követelményeit a 6. melléklet tartalmazza. A szakmai minősítő vizsga tematikáját a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.

(2) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti.

(3) Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt.

(4) A szóbeli vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a sikeresnek minősíti. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A sikertelen vizsga az eljárási díj újbóli megfizetését követően ismételhető.

(6) *  A minősítő vizsgával szerzett ingatlanrendező földmérő minősítést abban az esetben lehet visszavonni, ha

a) a minősített földmérő cselekvőképtelenné válik,

b) a minősített földmérőt a közügyek gyakorlásától eltiltották,

c) a minősített földmérő az Ingatlanrendező Minősítő Bizottságot félrevezette, hamis adatokat közölt,

d) szakmaetikai okok esetén a 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak valamelyike megvalósul,

e) a földmérő igazolványát visszavonták.

4. Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényesség meghosszabbítása

11. § (1) *  Kérelemre a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ingatlanrendező földmérő minősítést az Fttv. 28. § (7a) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja.

(2) Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához egyszeri alkalommal továbbképzési pontokként kell elismerni a minősítés megadását követően megszerzett további felsőfokú szakirányú képesítésnek az R. 1. mellékletében meghatározott tárgyak kreditpontjait is.

(3) * 

(4) *  Amennyiben a földmérő az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényességének meghosszabbítását nem kéri, abban az esetben

a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Fttv. 28. § (8) bekezdésében foglalt névjegyzékben a minősített földmérőt a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti inaktív státuszban tünteti fel az érvényesség lejártát követő 2 éves időtartamig, és

b) az Fttv. 28. § (4) bekezdésében foglalt munka végzésére nem jogosult.

(5) *  Az inaktív státuszban lévő földmérő által az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelemre a 11. § (1) bekezdés szabályai alkalmazandók.

(6) *  Az a földmérő kérheti az ingatlanrendező minősítésének meghosszabbítását, aki az Fttv. 28. § (7a) bekezdése alapján a minősítés meghosszabbítására jogosult.

(7) *  A meghosszabbítás iránti kérelmet és a (10) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez kell benyújtani. A meghosszabbítási kérelmet a 7. mellékletben közzétett tartalommal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján letölthető formában kell közzétenni.

(8) *  A meghosszabbítás iránti kérelem a jogosultság érvényességi ideje alatt is benyújtható. Ebben az esetben a jogosultság az érvényességi idő lejártát követően újabb öt évig lesz érvényes.

(9) *  A nyilvános nyilvántartásból törölt földmérők kérhetik minősítésük nyilvántartásba történő visszavezetését, inaktív státuszba való feltüntetéssel, kivéve

a) akit a 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján felfüggesztettek,

b) akinek a minősítését a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonták,

c) akit a 13. § (11) bekezdése alapján töröltek, mert két éven belül sem kérte az inaktív státuszba történő visszavezetését.

(10) *  A nyilvántartásba történő visszavezetési kérelmet a 7. mellékletben közzétett tartalommal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján letölthető formában kell közzétenni.

(11) *  Az ingatlanrendező minősítés meghosszabbításához csatolni kell

a) a megszerzett 20 továbbképzési pontról szóló igazolásokat,

b) erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, és büntetlen előéletű,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(12) *  Amennyiben az ingatlanrendező földmérő az (1) bekezdésben meghatározott lejárt jogosultság meghosszabbítását a lejárattól számított két éven belül sem kéri, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Fttv. alapján vezetett nyilvántartásból törli. A nyilvántartásból törölt földmérő új eljárás keretében kérheti a minősítést. Az a földmérő, akinek a minősítését a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján vonták vissza, a visszavonástól számított egy év elteltével kérheti újra a minősítését.

(13) *  A felfüggesztés megállapításáról hozott döntésnek tartalmazni kell azt, hogy a felfüggesztés lejártát követően a minősített földmérő ismét aktív státuszba fog kerülni.

5. Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése

12. § (1) *  A földmérő és a minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban szakmaetikai panasszal lehet élni, amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez kell írásban benyújtani.

(2) A panasznak tartalmaznia kell:

a) a panaszos nevét és lakcímét,

b) a panaszolt nevét és ingatlanrendező földmérő minősítés azonosító számát,

c) a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,

d) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.

(3) *  A benyújtott szakmaetikai panaszt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv köteles megvizsgálni, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt alaki tartalomnak megfelel. Ennek hiányában a panaszost határidő megjelölésével a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hiánypótlásra szólítja fel.

(4) *  A szakmaetikai panasz vizsgálata során a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a panaszban érintett feleket meghallgathatja, és kikéri az illetékes vármegyei földmérési szakfelügyelő véleményét is. A meghallgatáson a Bizottság legalább három tagjának is jelen kell lennie.

13. § (1) *  Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az alábbi döntést hozhatja:

a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben

aa) munkája során elmulasztotta a megbízó teljes körű tájékoztatását a megbízásával kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról,

ab) munkavégzése során nem a tőle elvárható szakmai alapossággal járt el,

ac) a munka-bejelentési kötelezettségének rendszeresen nem tett eleget,

ad) *  munkája során a földmérési munkával érintett tulajdonosok igazolható módon történő kiértesítését elmulasztotta,

ae) *  a minőségellenőrzést és tanúsítást nem a szakmai előírásoknak megfelelően végezte el,

af) *  az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendeletben szabályozott kitűzési vázrajzot, vázlatot, illetve földmérési igazságügyi szakértői véleményt a területileg illetékes ingatlanügyi hatósághoz elmulasztotta benyújtani,

b) *  a panaszolt minősítését felfüggeszti 3 évre, amennyiben

ba) az ingatlanrendező földmérő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt minőségi előírásokat,

bb) a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díjmegfizetése nélkül használja fel,

bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel,

c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha

ca) a tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,

cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,

cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,

cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie,

ce) *  a minősített földmérő cselekvőképtelenné válik,

cf) *  a földmérő igazolványát visszavonták.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt a földmérő ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött tevékenységet csak ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy minőségellenőrzésével végezhet.

(3) *  Amennyiben a (1) bekezdésben foglaltak fennállását a földmérési szakfelügyelő észleli, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél kezdeményezi a szakmaetikai vizsgálatot.

(4) *  Nem kezdeményezhető szakmaetikai panasz az ingatlanügyi hatóság hatósági eljárásával kapcsolatban. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított két éven túl előterjesztett szakmaetikai panasz érdemben nem vizsgálható.

6. Ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartásának vezetése

14. § *  (1) Az ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vezeti.

(2) A névjegyzékben az alábbi státuszok jegyezhetők be:

a) „aktív”: aktív státuszú az a minősített földmérő, aki érvényes ingatlanrendezői minősítéssel rendelkezik,

b) „inaktív”: inaktív státuszú az a minősített földmérő, akinek az ingatlanrendezői minősítésének az érvényessége lejárt, és nem kérte annak meghosszabbítását, valamint az a minősített földmérő, akit felfüggesztettek,

c) „törölt”: törölt státuszú az a minősített földmérő, akit a (3) bekezdés szerint töröltek a nyilvántartásból.

(3) A nyilvános ingatlanrendező földmérő névjegyzékből a minősített földmérőt törölni kell

a) a minősített földmérő kérelmére,

b) a földmérő halála esetén,

c) ha a minősítő vizsgával szerzett ingatlanrendező földmérő minősítést a 10. § (6) bekezdése alapján visszavonták.

15. § (1) *  Az ingatlanrendező földmérők nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(2) *  Az ingatlanrendező földmérő az Fttv. 28. § (8) bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

7. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési feltételei * 

16. § (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: rendezvény) az alábbiak szerint minősíti:

a) egynapos rendezvényért, amely legalább kétórás szakmai programot tartalmaz, 1 továbbképzési pont jár,

b) egynapos rendezvényért, amely legalább négyórás szakmai programot tartalmaz, 2 továbbképzési pont jár,

c) egynapos rendezvényért, amely legalább hatórás szakmai programot tartalmaz, 3 továbbképzési pont jár,

d) egynapos rendezvényért, amely legalább nyolcórás szaktanfolyami programot tartalmaz, 4 továbbképzési pont jár,

e) többnapos rendezvények esetében minden továbbképzési napért pontszám az a), b) és c) pont szerint adható,

f) a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 2 továbbképzési pont jár.

(1a) *  2 továbbképzési pont adható annak az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek, aki papíralapú vagy elektronikus szakkönyvet, tankönyvet, egyetemi jegyzetet vagy főiskolai oktatási anyagot, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, földmérési, térinformatikai vagy kataszteri tematikájú szaklapban, lektorált szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikációt írt, jelentetett meg, szerkesztett, valamint társszerzőként egy továbbképzési pont adható.

(2) *  A továbbképzési pontok megállapítását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi, a rendezvények megállapított pontértékéről a hivatalos honlapokon nyilvános nyilvántartást vezetnek.

(2a) *  A Magyar Mérnöki Kamara által az Fttv. 29/B. §-a alapján akkreditált képzések résztvevőinek ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához továbbképzési pont az (1) bekezdésben meghatározottak alapján adható.

(2b) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi az akkreditált rendezvények nyilvántartását, mely tartalmazza:

a) az akkreditáló szerv nevét,

b) az akkreditációs nyilvántartásba vételének számát,

c) a továbbképzés megnevezését,

d) a továbbképzés időpontját,

e) a továbbképzés helyét,

f) a továbbképzést rendező megnevezését és elérhetőségét,

g) a megállapított továbbképzési pontok számát.

(3) *  A továbbképzési pontok megállapítását a rendezvény szervezőknek a rendezvényt megelőzően 10 nappal írásban kell kérniük a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől. A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendezvény programját,

b) a meghívott előadók névsorát,

c) az előadások címét,

d) az előadások rövid tartalmát.

(4) A rendezvény szervezői a rendezvényen résztvevők számára továbbképzési igazolást állítanak ki, amely tartalmazza:

a) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vagy a Kamara által adott nyilvántartásba vételi számot,

b) *  az IGAZOLÁS feliratot és alatta „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (7a) bekezdés a) pontja alapján szakmai továbbképzés teljesítéséhez” feliratot,

c) a rendezvényen résztvevő személy nevét és ingatlanrendező minősítésének számát,

d) a rendezvény időpontját,

e) a rendezvény helyszínét,

f) a rendezvény megnevezését,

g) a megállapított továbbképzési pontot betűvel kiírva,

h) a rendezvényszervező megnevezését és elérhetőségi címét,

i) az igazolás kiállításának dátumát,

j) a rendezvény szervezését végző személy megnevezését és aláírását,

k) *  „Az igazolás a kiállítástól számított 7 évig érvényes” feliratot.

(5) *  A rendezvényszervező a rendezvényt követő 8 napon belül a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek megküldi a rendezvényen résztvevő személyek által aláírt jelenléti ívet az alábbi tartalommal:

a) a résztvevő neve,

b) a résztvevő ingatlanrendező minősítő száma,

c) a résztvevő lakcíme,

d) a résztvevő aláírása.

(6) A rendezvényszervező a jelenléti ív alapján az igazolást utólagosan is kiállíthatja, és postai úton megküldi a résztvevő számára.

(7) *  A vármegyei (fővárosi) kormányhivatal évente egy alkalommal köteles megszervezni az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező dolgozóik részére az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált rendezvényt. Több vármegyei (fővárosi) kormányhivatal közösen, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel együttműködve is megszervezheti a rendezvényt. A szaktanfolyam témaköreinek 80%-ban egyezni kell az ingatlanrendező minősítő vizsga témaköreivel.

8. Földmérési szakfelügyelői tevékenység

17. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését az ingatlanügyi hatóság a földmérési szakfelügyelet útján látja el.

(2) *  A földmérési szakfelügyeleti feladatokat a vármegyei földmérési szakfelügyelő révén kormányhivatalok látják el.

(3) A szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen:

a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság ellenőrzése,

b) az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,

c) a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése,

d) a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának – ideértve a minőségbiztosítási előírások betartását is – ellenőrzése,

e) a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése,

f) az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése,

g) az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és az azt követő minősítése,

h) az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai véleményezés,

i) ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos szakmaetikai vizsgálat kezdeményezése,

j) az ingatlanrendező földmérő minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának kezdeményezése.

(4) *  Több vármegye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: földmérő szervezet) szakfelügyeleti ellenőrzése a vállalkozás székhelye szerint illetékes vármegyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe tartozik.

(5) *  Amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül végez a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes vármegyei szakfelügyelőt – megkeresés útján – be kell vonni.

18. § (1) A szakfelügyeletet ellátó szerv az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet.

(2) Amennyiben a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének a kötelezett 60 napon belül nem tesz eleget, akkor a szakfelügyelő a 13. § (1) bekezdésében meghatározott eljárást kezdeményezi.

(3) *  A kormányhivatal a szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő év március 10-ig megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére.

(3a) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv ellenőrzi a kormányhivatalok földmérési szakfelügyeleti tevékenységét.

(4) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos összesítő beszámolót a tárgyévet követő év április 1-jéig megküldi a miniszter által vezetett minisztérium részére.

19. § *  (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv ellenőrzi a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok földmérési szakfelügyeleti tevékenységét.

(2) Az országos illetékességű szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen

a) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal földmérési szakfelügyelője által ellátandó feladatok teljesítésének ellenőrzése,

b) a Korm. r. 39. § (2) bekezdés j) pontja alapján történő adatszolgáltatás ellenőrzése,

c) a szakfelügyeleti vizsgálatról készített szöveges összefoglaló elkészítése.

(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos összesítő beszámolót a tárgyévet követő év április 10-ig megküldi a térképészetért felelős miniszter, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter részére.

(4) Az állami alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének és felhasználásának jogszerűség-ellenőrzését, valamint a felhasználói körben bekövetkezett változások érvényesítésének földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél történő kezdeményezését a felhasználási terület szerint illetékes kormányhivatal végzi.

9. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított földmérő igazolványok a lejáratig érvényesek.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, de az (1) bekezdés szerint érvényes földmérő igazolvánnyal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott ingatlanrendező földmérő minősítések a rendelet hatálybalépését követő 5 évig érvényesek.

(4) *  A 10 évig érvényes földmérő igazolványokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földmérő kérelme alapján köteles visszavonásig érvényes földmérő igazolványra cserélni. Az ismételt kiállítási kérelemhez kizárólag az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

(5) A 15. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak e rendelet hatálybalépése előtt jogosultságot szerzett ingatlanrendező földmérő jogosultággal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.

22. § A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

23. § * 

1. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

IGÉNYLŐLAP
a földmérő igazolvány kiadásához

Az igénylő neve: ......................................................................................

Az igénylő születési neve: ........................................................................

Az igénylő anyja neve: .............................................................................

Az igénylő születési helye és időpontja: ...................................................

Állandó lakcíme: .......................................................................................

Levelezési címe: .......................................................................................

Személyi igazolvány száma: ....................................................................

Telephelye: ...............................................................................................

Telefonszáma:...........................................................................................

E-mail címe: .............................................................................................

Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdés d)–f) pontjaiban meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:

igen* nem*

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt: ........................... 20.... év ..................... hó .... nap.

.......................................
az igénylő aláírása

2. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

MEGBÍZÓLEVÉL

Alulírott (megbízó neve) ......................................................................... (megbízó címe) ............................................................. alatti lakos megbízom (megbízott neve) ..................................................................... a ............................................. földmérő igazolvány számú földmérőt, hogy a ............................................ településen ....................... helyrajzi számú földrészleten ...........................................................céljából földmérési munkálatokat végezzen.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében: „A földmérő a mérés helyét, illetve a földmérési jelet bármely ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést végezhet, és ideiglenes földmérési jelet helyezhet el.”

(3) bekezdése értelmében: „Az ingatlan, illetve az építmény tulajdonosa vagy használója az (1) bekezdésben felsorolt munkák végzését tűrni köteles, azok elvégzését nem akadályozhatja.”

Kelt:........................... 20.... év ..................... hó .... nap.

.......................................
megbízó aláírása

3. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

A földmérő igazolvány tartalmi elemei

Első oldal:

1. FÖLDMÉRŐ IGAZOLVÁNY

2. Magyarország címere

3. Igazolvány száma

4. Születési neve, helye

5. Anyja születési neve

6. Az igazolvány visszavonásig érvényes!

Hátsó oldal:

A földmérő igazolvány tulajdonosa a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében földmérési tevékenység végzésére jogosult.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a földmérő a mérés helyét bármely ingatlanon át megközelítheti, és azon földmérési jelet helyezhet el.

A földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt, visszavonásig érvényes!

4. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

ADATLAP
AZ INGATLANRENDEZŐ FÖLDMÉRŐ MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ

A kérelmező neve: ...................................................................................

A kérelmező születési neve: .....................................................................

Születési helye és ideje: ............................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................

Állandó lakcíme: .......................................................................................

Levelezési címe: ........................................................................................

Személyi igazolvány száma: .....................................................................

Szakirányú iskolai végzettsége (a szakképzettsége, a tanintézet megnevezése és az oklevél száma, kelte): ............................................................................................

................................................................................................................

Telephelye: ............................................................................................

Telefonszáma:........................................................................................

E mail címe: ..........................................................................................

Jelenlegi munkahelye: ...........................................................................

Jelenlegi beosztása: ...............................................................................

Földmérő igazolvány száma: .................................................................

Megelőző munkahelyek (a munkakörök és a végzett munka megnevezésével)

Munkahely Beosztás Mettől – meddig (év, hó)
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdés d)–f) pontban meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:

igen* nem*

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

..........................................................
a kérelmező aláírása

A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia munkák felsorolása

A település neve A munkajellege A készítő megnevezése Az átvevő ingatlanügyi hatóság FH záradék száma/éve
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

..........................................................
a kérelmező aláírása

5. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

A minősítés száma: ............... / ..................

OKLEVÉL
az ingatlanrendező földmérő minősítésről

Az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság szakértői véleménye és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (6) bekezdése alapján

............................................................
(név, végzettség)

aki ............... év ................................. hó ...... napján ....................................................................................... városban született, anyja neve .............................................................................., ingatlanrendező földmérőnek minősítem, és ezzel egyidejűleg a minősítettek nyilvántartásába bejegyzem.

Nevezett jogszabályban meghatározott ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult.

Az ingatlanrendező jogosultság a kiállítástól számított öt évig érvényes.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

P. H.

.....................................................
aláírás

6. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Az ingatlanrendező földmérő minősítő vizsga írásbeli és szóbeli vizsgakövetelményei

1. *  A földügyi igazgatás felépítésének és az ingatlanügyi hatósági feladatok ismerete.

2. A földmérési és térképészeti tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete.

3. Az ingatlan-nyilvántartást szabályozó jogszabályok ismerete.

4. A telekalakítást szabályozó jogszabályok ismerete.

5. A kisajátítást szabályozó jogszabályok ismerete.

6. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező földmérési munkákat szabályozó jogszabályok ismerete.

7. A helyrajziszámozásról szóló jogszabályok ismerete.

7. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

Kérelem
AZ INGATLANRENDEZŐ FÖLDMÉRŐ MINŐSÍTÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ VAGY NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ VISSZAVEZETÉSÉHEZ

1. Az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbítása vagy nyilvántartásba történő visszavezetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

1.1. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a minősítésének meghosszabbítását vagy nyilvántartásba történő visszavezetését kéri,

1.2. családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

1.3. lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

1.4. földmérő igazolványának, valamint ingatlanrendező földmérő minősítésének számát,

1.5. az Fttv. 28. § (8) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatok kezeléséhez, az országos névjegyzékben való közzétételhez, valamint az elektronikus kapcsolattartáshoz történő hozzájárulását,

1.6. nyilatkozatát a 2. pont szerinti dokumentumok megfelelőségéről, valamint

1.7. nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a megjelölt adatokban történő változásról a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

2. A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell

2.1. a megszerzett 20 továbbképzési pontról szóló igazolást,

2.2. az erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, és büntetlen előéletű, valamint

2.3. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.