A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b), e), f) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Földmérő igazolvány

1. § Földmérő igazolványt a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy kaphat.

2. § (1) *  A földmérő igazolvány elkészítéséről, kiadásáról és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

(2) *  A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelmet az 1. mellékletben szereplő, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél beszerezhető, vagy annak honlapjáról letölthető igénylőlapon lehet benyújtani.

(3) *  A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérők nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(4) *  A földmérő igazolvánnyal rendelkező földmérő a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (8) bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

(5) A terepi munkavégzéshez a földmérő a földmérő igazolványon túl a mérési jogosultságát a 2. mellékletben meghatározott megbízólevéllel igazolja.

3. § (1) A földmérő igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) 1 db papír alapú igazolványképet,

b) az előírt szakképzettséget igazoló

ba) érettségi bizonyítvány,

bb) technikusi végzettség vagy

bc) felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát, valamint

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(2) A 3. melléklet alapján kiállított földmérő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig érvényes.

2. Ingatlanrendező Minősítő Bizottság

4. § (1) Az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll. Tagjait a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg a feladatok ellátásával.

(2) A Bizottság:

a) elnöke a miniszter által vezetett minisztériumból,

b) *  két tagja - akik közül az egyik a titkári teendőket ellátja - a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől,

c) a miniszter felkérésére, a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára két-két fő földmérési szakirányú oktató

kerül megbízásra.

(3) A Bizottságot a miniszter működteti. A Bizottság tagjait a miniszter 5 évre nevezi ki.

(4) A Bizottság üléseit a jelentkezések mértékében, de legalább félévenként tartja.

(5) A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság a szakértői véleményét szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(6) A titkár feladata a minősítéssel kapcsolatos ügyek intézése.

(7) A 10. §-ban meghatározott vizsga lefolytatásához a Bizottság legalább három tagjának jelenléte szükséges.

(8) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 10 éve ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezik.

3. Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei

5. § (1) Ingatlanrendező földmérő az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel és

a) földmérő igazolvánnyal,

b) az R. 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott felsőoktatási szakképzettséggel,

c) a 6. §-ban meghatározott szakmai gyakorlattal,

d) a 7. §-ban meghatározott megfelelő mennyiségű referencia munkával,

e) a referencia munkák szerinti területileg illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlásával és

f) sikeres szakmai minősítő vizsgával

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséghez előírt hetven kreditpont nem helyettesíthető kizárólag posztgraduális képzésben megszerzett kreditekkel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási szakképzettséget oklevéllel kell tanúsítani.

6. § (1) Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki

a) *  a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal) legalább 3 évet a földmérési szakterületen eltöltött,

b) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a felsőoktatási szakképzettséget követően legalább 5 év földmérési gyakorlatot szerzett, vagy

c) legalább 5 évig közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben földmérési szakmai oktatói tevékenységet végzett.

(2) Szakmai gyakorlati időként a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél kiállítását követően, az adott földmérési szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkahelyeken megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlati időbe beszámítandó a felsőoktatási szakképzettség megszerzése előtt földmérési szakterületen, középfokú szakirányú képesítéssel igazoltan eltöltött gyakorlati idő fele.

(4) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) nevét,

ab) születési helyét és idejét,

ac) anyja nevét,

ad) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakör betöltésének kezdő és befejező időpontját,

c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,

cb) címét, és

cc) cégszerű aláírását.

(6) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a földmérési szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat.

7. § (1) Referencia munkának kell elfogadni:

a) *  a földrészlethatár kitűzése érdekében végzett, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező, legalább 30 db földmérési munkát az átvevő járási hivatal megnevezésével, amelynek legalább fele részben telekalakításnak kell lennie,

b) *  legalább 100 ha belterületről vagy 1000 ha külterületről készített állami földmérési alaptérképet, - ide nem értve a digitális átalakítást - az átvevő járási hivatal megnevezésével, vagy

c) *  a járási hivatalnál vagy kormányhivatalnál ingatlanügyi hatósági jogkörben készített legalább 30 db változási vázrajzot.

(2) *  Referencia munkaként olyan, a járási hivatal által záradékolt munka fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a jelentkező készítőként szerepel és, amely munkát ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy tanúsított.

(3) A referenciamunkát a 4. melléklet szerinti adatlapon kell igazolni.

8. § (1) *  Az ingatlanrendező földmérő minősítést és annak meghosszabbítását kérelemre a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adja ki. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kormányhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság titkárához továbbítja.

(3) *  Amennyiben a kérelmező által felsorolt referencia munkák több megye területét érintik, a kormányhivatal elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében az illetékes kormányhivatalokat.

9. § (1) Az ingatlanrendező földmérő minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a szakmai önéletrajzot,

b) a felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát,

c) a 6. § szerinti szakmai gyakorlat igazolását vagy okiratokat,

d) a 7. §-ban meghatározott referenciamunkák jegyzékét,

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek igazolását,

f) három hónapnál nem régebbi keltű, az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt.

(2) *  Az ingatlanrendező földmérő minősítést megadása esetén arról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv igazoló oklevelet is kiállít. Az oklevél tartalmát az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) *  A Bizottság előtt a jelentkezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A szakmai minősítő vizsga elméleti követelményeit a 6. melléklet tartalmazza. A szakmai minősítő vizsga tematikáját a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.

(2) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti.

(3) Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt.

(4) A szóbeli vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a sikeresnek minősíti. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A sikertelen vizsga az eljárási díj újbóli megfizetését követően ismételhető.

4. Ingatlanrendező földmérő minősítés érvényesség meghosszabbítása

11. § (1) *  Kérelemre a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ingatlanrendező földmérő minősítést az Fttv. 28. § (7a) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja.

(2) Ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához egyszeri alkalommal továbbképzési pontokként kell elismerni a minősítés megadását követően megszerzett további felsőfokú szakirányú képesítésnek az R. 1. mellékletében meghatározott tárgyak kreditpontjait is.

(3) Nem adható ki a 16. § (4) bekezdése szerinti igazolás a rendezvényen résztvevők számára, amennyiben a rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara által is minősített rendezvénynek minősült.

(4) *  Amennyiben az ingatlanrendező földmérő a (1) bekezdésben meghatározott érvényesség meghosszabbítását nem kéri, akkor a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Fttv. 28. § (8) bekezdésébe foglalt nyilvántartásból törli.

(5) A (4) bekezdés szerint törölt minősítésű földmérő az Fttv. 28. § (4) bekezdésében foglalt munkák végzésére nem jogosult.

(6) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló, az 51/1979. (XII. 20.) MT rendelettel módosított 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/1980. (I. 25.) MÉM rendelet alapján ingatlanrendező jogosultságot szerzett személyek kérhetik a (1) bekezdésben foglaltak szerint az érvényesség meghosszabbítását.

(7) A meghosszabbítás iránti kérelemhez a (1) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a Bizottság titkárához kell benyújtani.

5. Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése

12. § (1) *  A minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban szakmaetikai panasszal lehet élni, amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez kell írásban benyújtani.

(2) A panasznak tartalmaznia kell:

a) a panaszos nevét és lakcímét,

b) a panaszolt nevét és ingatlanrendező földmérő minősítés azonosító számát,

c) a panaszos sérelmére elkövetett cselekmény leírását,

d) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a panaszt alátámasztják.

(3) *  A benyújtott szakmaetikai panaszt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv köteles megvizsgálni, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt alaki tartalomnak megfelel. Ennek hiányában a panaszost határidő megjelölésével a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hiánypótlásra szólítja fel.

(4) *  A szakmaetikai panasz vizsgálata során a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a panaszban érintett feleket meghallgathatja, és kikéri az illetékes megyei földmérési szakfelügyelő véleményét is. A meghallgatáson a Bizottság legalább három tagjának is jelen kell lennie.

13. § (1) *  Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az alábbi döntést hozhatja:

a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben

aa) munkája során elmulasztotta a megbízó teljes körű tájékoztatását a megbízásával kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról,

ab) munkavégzése során nem a tőle elvárható szakmai alapossággal járt el,

ac) a munka-bejelentési kötelezettségének rendszeresen nem tett eleget,

b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben

ba) az ingatlanrendező földmérő sorozatosan megszegi az Fttv. 28. § (2) bekezdésében foglalt minőségi előírásokat,

bb) a jogszabályban előírt földmérési adatokat jogosulatlanul, vagy díjmegfizetése nélkül használja fel,

bc) munkája során nem a jogszabályban előírt állami alapadat-adatbázisok adatait használta fel,

c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha

ca) a tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,

cb) bebizonyosodik, hogy valótlan adatok alapján készített munkarészeket,

cc) bizonyíthatóan a megbízóját szándékosan félrevezette vagy megtévesztette,

cd) 5 éven belül harmadszor kellene írásbeli figyelmeztetésben részesítenie.

(2) A felfüggesztés időtartama alatt a földmérő ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött tevékenységet csak ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személy minőségellenőrzésével végezhet.

(3) *  Amennyiben a (1) bekezdésben foglaltak fennállását a földmérési szakfelügyelő észleli, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél kezdeményezi a szakmaetikai vizsgálatot.

6. Ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartásának vezetése

14. § Az ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartásából törölni kell a minősített földmérőt:

a) a földmérő kérelmére,

b) a földmérő elhalálozása esetén,

c) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogerős elmarasztaló döntése alapján, továbbá,

d) ha az Fttv. 28. § (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak nem felel meg.

15. § (1) *  Az ingatlanrendező földmérők nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(2) *  Az ingatlanrendező földmérő az Fttv. 28. § (8) bekezdésében foglalt adatainak változását 30 napon belül köteles bejelenteni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez, amely a változást átvezeti a nyilvántartásban.

7. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési feltételei * 

16. § (1) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: rendezvény) az alábbiak szerint minősíti:

a) egynapos rendezvényért, amely legalább két órás szakmai programot tartalmaz, 0,5 továbbképzési pont jár,

b) egynapos rendezvényért, amely legalább négy órás szakmai programot tartalmaz, 1 továbbképzési pont jár,

c) egynapos rendezvényért, amely legalább hat órás szakmai programot tartalmaz, 2 továbbképzési pont jár,

d) többnapos rendezvények esetében az első napért és az azt követően minden további továbbképzési napért pontszám az a) és c) pont szerint adható,

e) a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 1 továbbképzési pont jár.

(2) *  A továbbképzési pontok megállapítását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi, és erről nyilvántartást vezet.

(3) *  A továbbképzési pontok megállapítását a rendezvény szervezőknek a rendezvényt megelőzően 10 nappal írásban kell kérniük a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől. A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendezvény programját,

b) a meghívott előadók névsorát,

c) az előadások címét,

d) az előadások rövid tartalmát.

(4) A rendezvény szervezői a rendezvényen résztvevők számára továbbképzési igazolást állítanak ki, amely tartalmazza:

a) *  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által adott nyilvántartásba vételi számot,

b) *  az IGAZOLÁS feliratot és alatta „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (7a) bekezdés a) pontja alapján szakmai továbbképzés teljesítéséhez” feliratot,

c) a rendezvényen résztvevő személy nevét és ingatlanrendező minősítésének számát,

d) a rendezvény időpontját,

e) a rendezvény helyszínét,

f) a rendezvény megnevezését,

g) a megállapított továbbképzési pontot betűvel kiírva,

h) a rendezvényszervező megnevezését és elérhetőségi címét,

i) az igazolás kiállításának dátumát,

j) a rendezvény szervezését végző személy megnevezését és aláírását,

k) „Az igazolás a kiállítástól számított öt évig érvényes” feliratot.

(5) *  A rendezvényszervező a rendezvényt követő 8 napon belül a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek megküldi a rendezvényen résztvevő személyek által aláírt jelenléti ívet az alábbi tartalommal:

a) a résztvevő neve,

b) a résztvevő ingatlanrendező minősítő száma,

c) a résztvevő lakcíme,

d) a résztvevő aláírása.

(6) A rendezvényszervező a jelenléti ív alapján az igazolást utólagosan is kiállíthatja, és postai úton megküldi a résztvevő számára.

8. Földmérési szakfelügyelői tevékenység

17. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését az ingatlanügyi hatóság a földmérési szakfelügyelet útján látja el.

(2) *  A földmérési szakfelügyeleti feladatokat a megyei földmérési szakfelügyelő révén kormányhivatalok látják el.

(3) A szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen:

a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság ellenőrzése,

b) az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,

c) a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése,

d) a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának - ideértve a minőségbiztosítási előírások betartását is - ellenőrzése,

e) a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése,

f) az Fttv. 23. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése,

g) az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és az azt követő minősítése,

h) az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai véleményezés,

i) ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos szakmaetikai vizsgálat kezdeményezése,

j) az ingatlanrendező földmérő minősítés felfüggesztésének, vagy visszavonásának kezdeményezése.

(4) Több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: földmérő szervezet) szakfelügyeleti ellenőrzése a vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe tartozik.

(5) Amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül végez a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyelőt - megkeresés útján - be kell vonni.

18. § (1) A szakfelügyeletet ellátó szerv az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet.

(2) Amennyiben a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének a kötelezett 60 napon belül nem tesz eleget, akkor a szakfelügyelő a 13. § (1) bekezdésében meghatározott eljárást kezdeményezi.

(3) *  A kormányhivatal a szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a tárgyévet követő év március 10-ig megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére.

(3a) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv ellenőrzi a kormányhivatalok földmérési szakfelügyeleti tevékenységét.

(4) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos összesítő beszámolót a tárgyévet követő év április 1-jéig megküldi a miniszter által vezetett minisztérium részére.

19. § *  (1) *  Az állami alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének és felhasználásának jogszerűségét a térképészetért felelős miniszter a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevonásával szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2) *  A térképészetért felelős miniszter ellátja a kormányhivatalok szakmai és minőségbiztosítási tevékenységének központi ellenőrzését.

9. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított földmérő igazolványok a lejáratig érvényesek.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, de az (1) bekezdés szerint érvényes földmérő igazolvánnyal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott ingatlanrendező földmérő minősítések a rendelet hatálybalépését követő 5 évig érvényesek.

(4) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyek földmérő igazolványt a szakképzettség igazolása nélkül a rendelet hatálybalépését követően kérhetnek. Ezen földmérő igazolványok a (3) bekezdésben meghatározott ideig érvényesek.

(5) A 15. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak e rendelet hatálybalépése előtt jogosultságot szerzett ingatlanrendező földmérő jogosultággal rendelkezők adatait is tartalmaznia kell.

22. § A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

23. § * 

1. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

IGÉNYLŐLAP
a földmérő igazolvány kiadásához

Az igénylő neve: ......................................................................................

Az igénylő születési neve: ........................................................................

Az igénylő anyja neve: .............................................................................

Az igénylő születési helye és időpontja: ...................................................

Állandó lakcíme: .......................................................................................

Levelezési címe: .......................................................................................

Személyi igazolvány száma: ....................................................................

Telephelye: ...............................................................................................

Telefonszáma:...........................................................................................

E-mail címe: .............................................................................................

Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdés d)-f) pontjaiban meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:

igen* nem*

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt: ........................... 20.... év ..................... hó .... nap.

.......................................
az igénylő aláírása

2. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

MEGBÍZÓLEVÉL

Alulírott (megbízó neve) ......................................................................... (megbízó címe) ............................................................. alatti lakos megbízom (megbízott neve) ..................................................................... a ............................................. földmérő igazolvány számú földmérőt, hogy a ............................................ településen ....................... helyrajzi számú földrészleten ...........................................................céljából földmérési munkálatokat végezzen.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében: „A földmérő a mérés helyét, illetve a földmérési jelet bármely ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést végezhet, és ideiglenes földmérési jelet helyezhet el.”

(3) bekezdése értelmében: „Az ingatlan, illetve az építmény tulajdonosa vagy használója az (1) bekezdésben felsorolt munkák végzését tűrni köteles, azok elvégzését nem akadályozhatja.”

Kelt:........................... 20.... év ..................... hó .... nap.

.......................................
megbízó aláírása

3. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

A földmérő igazolvány

Előlap

Hátlap

4. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

ADATLAP
AZ INGATLANRENDEZŐ FÖLDMÉRŐ MINŐSÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ

A kérelmező neve: ...................................................................................

A kérelmező születési neve: .....................................................................

Születési helye és ideje: ............................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................

Állandó lakcíme: .......................................................................................

Levelezési címe: ........................................................................................

Személyi igazolvány száma: .....................................................................

Szakirányú iskolai végzettsége (a szakképzettsége, a tanintézet megnevezése és az oklevél száma, kelte): ............................................................................................

................................................................................................................

Telephelye: ............................................................................................

Telefonszáma:........................................................................................

E mail címe: ..........................................................................................

Jelenlegi munkahelye: ...........................................................................

Jelenlegi beosztása: ...............................................................................

Földmérő igazolvány száma: .................................................................

Megelőző munkahelyek (a munkakörök és a végzett munka megnevezésével)

Munkahely Beosztás Mettől - meddig (év, hó)
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................

Hozzájárulok a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdés d)-f) pontban meghatározott adataimnak az országos névjegyzék nyilvántartásában történő közzétételéhez:

igen* nem*

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változást a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentem.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

..........................................................
a kérelmező aláírása

A kérelmező közreműködésével vagy általa eddig végzett földmérési referencia munkák felsorolása

A település neve A munkajellege A készítő megnevezése Az átvevő ingatlanügyi hatóság FH záradék száma/éve
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

..........................................................
a kérelmező aláírása

5. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez * 

A minősítés száma: ............... / ..................

OKLEVÉL
az ingatlanrendező földmérő minősítésről

Az Ingatlanrendező Minősítő Bizottság szakértői véleménye és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (6) bekezdése alapján

............................................................
(név, végzettség)

aki ............... év ................................. hó ...... napján ....................................................................................... városban született, anyja neve .............................................................................., ingatlanrendező földmérőnek minősítem, és ezzel egyidejűleg a minősítettek nyilvántartásába bejegyzem.

Nevezett jogszabályban meghatározott ingatlanrendező földmérő minősítéshez kötött földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult.

Az ingatlanrendező jogosultság a kiállítástól számított öt évig érvényes.

Kelt .............................. 20.... év ........................... hó ......... nap

P. H.

.....................................................
aláírás

6. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Az ingatlanrendező földmérő minősítő vizsga írásbeli és szóbeli vizsgakövetelményei

1. *  A földügyi igazgatás felépítésének és az ingatlanügyi hatósági feladatok ismerete.

2. A földmérési és térképészeti tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete.

3. Az ingatlan-nyilvántartást szabályozó jogszabályok ismerete.

4. A telekalakítást szabályozó jogszabályok ismerete.

5. A kisajátítást szabályozó jogszabályok ismerete.

6. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változását eredményező földmérési munkákat szabályozó jogszabályok ismerete.

7. A helyrajziszámozásról szóló jogszabályok ismerete.


  Vissza az oldal tetejére