A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1–2a. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) * 

(4) * 

(5) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban az R.-ben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében kijelölt hatóságok járnak el.

2. § Az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben * 

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § * 

4. § (1) *  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–53., 55–66., 68–73. és 75–77. sora szerinti beruházások, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 27. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

4/A. § *  Az 1–2a. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4/B. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

4/C. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/D. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.

4/E. § *  (1) A 2a. mellékletben foglalt táblázat szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkére a beépítés sajátos szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)–(31) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(31) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(31) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(3) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

d) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(4) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja szabadon álló.

(5) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tervezett épület a telken szabadon elhelyezhető.

(6) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(7) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(8) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(9) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a beépítés módja kialakult, szabadon álló,

b) a kialakítható legkisebb telekméret 700 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,0 méter,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 20 méter, mélysége 40 méter,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2.

(10) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter.

(11) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(12) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(13) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(14) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(15) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(16) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e) a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

(17) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(18) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(19) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 12 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

(20) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,

i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

(21) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

f) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

h) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

i) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(22) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(23) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(24) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.

(25) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a beépítés módja szabadon álló.

(26) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 35. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(27) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.

(28) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 37. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7,5 méter.

(29) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 38. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,5 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(30) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 39. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,

g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.

(31) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 40. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2r.) megállapított rendelkezéseket a Mód2r. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 2. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/A–E. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjét, B:30 mezőjét, B:32 mezőjét, B:38 mezőjét, 65. sorát, továbbá 2a. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai
2. tanteremfejlesztés Nagykovácsi közigazgatási területén fekvő,
133 helyrajzi számú ingatlan
3. tanteremfejlesztés Vácduka közigazgatási területén fekvő,
202 helyrajzi számú ingatlan
4. tanteremfejlesztés Budakalász közigazgatási területén fekvő,
886 helyrajzi számú ingatlan
5. tanteremfejlesztés Nagytarcsa közigazgatási területén fekvő,
72/5 helyrajzi számú ingatlan
6. tanteremfejlesztés Aranyosapáti közigazgatási területén fekvő,
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan
7. tanteremfejlesztés Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
8. tanteremfejlesztés Petőfiszállás közigazgatási területén fekvő,
163 helyrajzi számú ingatlan
9. tanteremfejlesztés Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/1 helyrajzi számú ingatlan
10. tanteremfejlesztés Visegrád közigazgatási területén fekvő,
88 és 84/1 helyrajzi számú ingatlan
11. tanteremfejlesztés Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő,
1268/2 helyrajzi számú ingatlan
12. tanteremfejlesztés Ecser közigazgatási területén fekvő,
883 helyrajzi számú ingatlan
13. tanteremfejlesztés Győrújbarát közigazgatási területén fekvő,
3288 helyrajzi számú ingatlan
14. tanteremfejlesztés Vecsés közigazgatási területén fekvő,
4798 és 3432/2 helyrajzi számú ingatlan
15. tanteremfejlesztés Biatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan
16. tanteremfejlesztés Solymár közigazgatási területén fekvő,
423/2 helyrajzi számú ingatlan
17. tanteremfejlesztés Sződ közigazgatási területén fekvő,
158 helyrajzi számú ingatlan
18. tanteremfejlesztés Telki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan
19. tanteremfejlesztés Mikepércs közigazgatási területén fekvő,
335 helyrajzi számú ingatlan
20. tanteremfejlesztés Veresegyház közigazgatási területén fekvő,
26 helyrajzi számú ingatlan
21. tanteremfejlesztés Diósd közigazgatási területén fekvő,
2541/1 helyrajzi számú ingatlan
22. tanteremfejlesztés Budapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő,
29978/166 helyrajzi számú ingatlan
23. tanteremfejlesztés Győr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan
24. tanteremfejlesztés Budapest XX. kerület közigazgatási területén fekvő,
179422/4 helyrajzi számú ingatlan
25. tornaterem-fejlesztés Szécsény közigazgatási területén fekvő,
551 helyrajzi számú ingatlan
26. tornaterem-fejlesztés Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
27. tornaterem-fejlesztés Hejőpapi közigazgatási területén fekvő,
230 helyrajzi számú ingatlan
28. tornaterem-fejlesztés Dabas közigazgatási területén fekvő,
2256/32 helyrajzi számú ingatlan
29. tornaterem-fejlesztés Konyár közigazgatási területén fekvő,
589 helyrajzi számú ingatlan
30. tornaterem-fejlesztés Andocs közigazgatási területén fekvő,
162/1 helyrajzi számú ingatlan
31. tornaterem-fejlesztés Bogyiszló közigazgatási területén fekvő,
490 helyrajzi számú ingatlan
32. tornaterem-fejlesztés Görgeteg közigazgatási területén fekvő,
440 helyrajzi számú ingatlan
33. tornaterem-fejlesztés Nagyberény közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan
34. tornaterem-fejlesztés Báránd közigazgatási területén fekvő,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
35. tornaterem-fejlesztés Nagyrábé közigazgatási területén fekvő,
943/1 helyrajzi számú ingatlan
36. tornaterem-fejlesztés Szomód közigazgatási területén fekvő,
561/2 helyrajzi számú ingatlan
37. tornaterem-fejlesztés Jászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén fekvő,
655 helyrajzi számú ingatlan
38. tornaterem-fejlesztés Dunaalmás közigazgatási területén fekvő,
4264 helyrajzi számú ingatlan
39. tornaterem-fejlesztés Zichyújfalu közigazgatási területén fekvő,
8638/2 helyrajzi számú ingatlan
40. tornaterem-fejlesztés Tiszatarján közigazgatási területén fekvő,
12 helyrajzi számú ingatlan
41. tornaterem-fejlesztés Érd közigazgatási területén fekvő,
15253/4 helyrajzi számú ingatlan
42. tornaterem-fejlesztés Pázmánd közigazgatási területén fekvő,
496 helyrajzi számú ingatlan
43. tornaterem-fejlesztés Sárrétudvari közigazgatási területén fekvő,
1038/2 helyrajzi számú ingatlan
44. tornaterem-fejlesztés Szerep közigazgatási területén fekvő,
164 helyrajzi számú ingatlan
45. tornaterem-fejlesztés Gárdony közigazgatási területén fekvő,
3655/2 helyrajzi számú ingatlan
46. tornaterem-fejlesztés Kaba közigazgatási területén fekvő,
141/3 helyrajzi számú ingatlan
47. tornaterem-fejlesztés Kistarcsa közigazgatási területén fekvő,
357/1 helyrajzi számú ingatlan
48. tornaterem-fejlesztés Nyírbogát közigazgatási területén fekvő,
225/5 helyrajzi számú ingatlan
49. tornaterem-fejlesztés Csanádpalota közigazgatási területén fekvő,
309 helyrajzi számú ingatlan
50. tornaterem-fejlesztés Tiszabő közigazgatási területén fekvő,
192 helyrajzi számú ingatlan
51. tanuszoda-fejlesztés Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/34 helyrajzi számú ingatlan
52. tanuszoda-fejlesztés Gyál közigazgatási területén fekvő,
499/3 helyrajzi számú ingatlan
53. tanuszoda-fejlesztés Sárbogárd közigazgatási területén fekvő,
1083 helyrajzi számú ingatlan
54. tanuszoda-fejlesztés Budapest XI. kerület közigazgatási területén fekvő,
1783/6 helyrajzi számú ingatlan
55. tanuszoda-fejlesztés Kemecse közigazgatási területén fekvő,
1290/1 helyrajzi számú ingatlan
56. tanuszoda-fejlesztés Füzesgyarmat közigazgatási területén fekvő,
512/30 helyrajzi számú ingatlan
57. tanuszoda-fejlesztés Sümeg közigazgatási területén fekvő,
543 helyrajzi számú ingatlan
58. tanuszoda-fejlesztés Enying közigazgatási területén fekvő,
1474/58 helyrajzi számú ingatlan
59. tanuszoda-fejlesztés Putnok közigazgatási területén fekvő,
1130/1 helyrajzi számú ingatlan
60. tanuszoda-fejlesztés Tolna közigazgatási területén fekvő,
970/121 helyrajzi számú ingatlan
61. tanuszoda-fejlesztés Edelény közigazgatási területén fekvő,
1193/4 helyrajzi számú ingatlan
62. tanuszoda-fejlesztés Sásd közigazgatási területén fekvő,
111/1 helyrajzi számú ingatlan
63. tanuszoda-fejlesztés Abádszalók közigazgatási területén fekvő,
3014/1 helyrajzi számú ingatlan
64. tanuszoda-fejlesztés Bélapátfalva közigazgatási területén fekvő,
966 helyrajzi számú ingatlan
65. tanuszoda-fejlesztés Tokaj közigazgatási területén fekvő,
1047/15 helyrajzi számú ingatlan
66. tanuszoda-fejlesztés Derecske közigazgatási területén fekvő,
834 helyrajzi számú ingatlan
67. tanuszoda-fejlesztés Pannonhalma közigazgatási területén fekvő,
473/1 helyrajzi számú ingatlan
68. tanuszoda-fejlesztés Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
576/1 helyrajzi számú ingatlan
69. tanuszoda-fejlesztés Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan
70. tanuszoda-fejlesztés Csenger közigazgatási területén fekvő,
1063/1 helyrajzi számú ingatlan
71. tanuszoda-fejlesztés Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan
72. tanuszoda-fejlesztés Szob közigazgatási területén fekvő,
579 helyrajzi számú ingatlan
73. tanuszoda-fejlesztés Törökszentmiklós közigazgatási területén fekvő,
3995 helyrajzi számú ingatlan
74. * 
75. tanuszoda-fejlesztés Mezőcsát közigazgatási területén fekvő,
3272/5 helyrajzi számú ingatlan
76. iskolafejlesztés Budakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan
77. óvodafejlesztés Szárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai
2. tornaterem-fejlesztés Mohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú ingatlan
3. tornaterem-fejlesztés Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi számú ingatlanok
4. *  tornaterem-fejlesztés Arló közigazgatási területén fekvő, belterület 902 helyrajzi számú ingatlan
5. tornaterem-fejlesztés Mezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi számú ingatlan
6. tornaterem-fejlesztés Nyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi számú ingatlan
7. tornaterem-fejlesztés Pilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi számú ingatlan
8. tornaterem-fejlesztés Öcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú ingatlan
9. tornaterem-fejlesztés Mezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú ingatlan
10. tornaterem-fejlesztés Csákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi számú ingatlanok
11. tornaterem-fejlesztés Besenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi számú ingatlan
12. tornaterem-fejlesztés Esztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú ingatlanok
13. tornaterem-fejlesztés Rum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlan
14. tornaterem-fejlesztés Tomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi számú ingatlanok
15. tornaterem-fejlesztés Csengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú ingatlan
16. tornaterem-fejlesztés Hajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlan
17. tornaterem-fejlesztés Földeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú ingatlan
18. tornaterem-fejlesztés Maroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú ingatlan
19. tornaterem-fejlesztés Nyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú ingatlanok
20. tornaterem-fejlesztés Ajak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú ingatlan
21. tanuszoda-fejlesztés Budakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi számú ingatlan
22. tanuszoda-fejlesztés Cigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú ingatlanok
23. tanuszoda-fejlesztés Encs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú ingatlan
24. tanuszoda-fejlesztés Heves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlan
25. tanuszoda-fejlesztés Kapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú ingatlan
26. tanuszoda-fejlesztés Kisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú ingatlan
27. tanuszoda-fejlesztés Kisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú ingatlanok
28. tanuszoda-fejlesztés Letenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú ingatlanok
29. tanuszoda-fejlesztés Mosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13 helyrajzi számú ingatlan
30. *  tanuszoda-fejlesztés Orosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45/1 helyrajzi számú ingatlanok
31. tanuszoda-fejlesztés Pásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú ingatlan
32. *  tanuszoda-fejlesztés Pétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 127 helyrajzi számú ingatlan
33. tanuszoda-fejlesztés Pilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi számú ingatlanok
34. tanuszoda-fejlesztés Rétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú ingatlan
35. tanuszoda-fejlesztés Sarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú ingatlan
36. tanuszoda-fejlesztés Szentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi számú ingatlan
37. tanuszoda-fejlesztés Szécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú ingatlan
38. *  tanuszoda-fejlesztés Tapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/113 helyrajzi számú ingatlan
39. tanuszoda-fejlesztés Tét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú ingatlanok
40. tanuszoda-fejlesztés Tiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi számú ingatlanok
41. tanuszoda-fejlesztés Várpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú ingatlan
42. tanuszoda-fejlesztés Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú ingatlan
43. tanuszoda-fejlesztés Zirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú ingatlan
44. tanteremfejlesztés Balatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi számú ingatlan
45. tanteremfejlesztés Budajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú ingatlan
46. tanteremfejlesztés Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi számú ingatlan
47. tanteremfejlesztés Budapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12 helyrajzi számú ingatlan
48. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113 helyrajzi számú ingatlan
49. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6 helyrajzi számú ingatlan
50. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5 helyrajzi számú ingatlan
51. tanteremfejlesztés Dabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú ingatlan
52. tanteremfejlesztés Felsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú ingatlan
53. tanteremfejlesztés Göd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú ingatlan
54. tanteremfejlesztés Herceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi számú ingatlan
55. tanteremfejlesztés Kerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú ingatlan
56. tanteremfejlesztés Penc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú ingatlan
57. tanteremfejlesztés Perbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan
58. tanteremfejlesztés Szada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi számú ingatlanok
59. tanteremfejlesztés Szárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú ingatlan
60. tanteremfejlesztés Szentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú ingatlan
61. tanteremfejlesztés Sződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok
62. tanteremfejlesztés Telki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú ingatlan
63. tanuszoda-fejlesztés Csorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú ingatlan
64. tanuszoda-fejlesztés Tamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú ingatlan
65. *  tanuszoda-fejlesztés Tiszavasvári belterület 6661/2 helyrajzi számú ingatlan

2a. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai
2. tornaterem-fejlesztés Átány belterület,
422 helyrajzi számú ingatlan
3. tornaterem-fejlesztés Bakonysárkány belterület,
56 helyrajzi számú ingatlan
4. tornaterem-fejlesztés Bakonyszentkirály belterület,
564 helyrajzi számú ingatlan
5. tornaterem-fejlesztés Borsodszirák belterület,
114 helyrajzi számú ingatlan
6. tornaterem-fejlesztés Csécse belterület,
471/4 helyrajzi számú ingatlan
7. tornaterem-fejlesztés Csókakő belterület,
357 helyrajzi számú ingatlan
8. tornaterem-fejlesztés Csonkahegyhát belterület,
254 és 256 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
9. tornaterem-fejlesztés Dorogháza belterület,
156 helyrajzi számú ingatlan
10. tornaterem-fejlesztés Ecséd belterület,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
11. tornaterem-fejlesztés Enese belterület,
152 helyrajzi számú ingatlan
12. tornaterem-fejlesztés Gyöngyöstarján belterület,
431 helyrajzi számú ingatlan
13. tornaterem-fejlesztés Hévízgyörk belterület,
795/6, 795/7 és 795/8 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
14. tornaterem-fejlesztés Izsófalva belterület,
874 helyrajzi számú ingatlan
15. tornaterem-fejlesztés Kecskemét belterület,
8319 helyrajzi számú ingatlan
16. tornaterem-fejlesztés Magyarhomorog belterület,
383 és 384/2 helyrajzi számú ingatlanok
17. tornaterem-fejlesztés Magyarpolány belterület,
470, 471, 488 és 489 helyrajzi számú ingatlanok
18. tornaterem-fejlesztés Mezőtárkány belterület,
469, 476 és 477/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
19. tornaterem-fejlesztés Mocsa belterület,
635/14 helyrajzi számú ingatlan
20. tornaterem-fejlesztés Nagykáta belterület,
604 helyrajzi számú ingatlan
21. tornaterem-fejlesztés Nagykónyi belterület,
312 és 313/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
22. tornaterem-fejlesztés Nagymaros belterület,
629 és 630 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok
23. tornaterem-fejlesztés Nagyoroszi belterület,
65/1 helyrajzi számú ingatlan
24. tornaterem-fejlesztés Nagyvázsony belterület,
916 helyrajzi számú ingatlan
25. tornaterem-fejlesztés Nyírpilis belterület,
350 helyrajzi számú ingatlan
26. tornaterem-fejlesztés Ostoros belterület,
70, 71/1, 71/2, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok
27. tornaterem-fejlesztés Pétervására belterület,
127 helyrajzi számú ingatlan
28. tornaterem-fejlesztés Petőfiszállás belterület,
163/1 helyrajzi számú ingatlan
29. tornaterem-fejlesztés Pilisszántó belterület,
549, 550/1 és 551/1 helyrajzi számú ingatlanok
30. tornaterem-fejlesztés Pilisszentkereszt belterület,
423 és 438 helyrajzi számú ingatlanok
31. tornaterem-fejlesztés Rábapaty belterület,
29/4 helyrajzi számú ingatlan
32. tornaterem-fejlesztés Súr belterület,
542/1 és 547 helyrajzi számú ingatlanok
33. tornaterem-fejlesztés Sümegcsehi belterület,
269/2 helyrajzi számú ingatlan
34. tornaterem-fejlesztés Szalonna belterület,
91 helyrajzi számú ingatlan
35. tornaterem-fejlesztés Szikszó belterület,
1280/7 helyrajzi számú ingatlan
36. tornaterem-fejlesztés Szolnok belterület,
4345 helyrajzi számú ingatlan
37. tornaterem-fejlesztés Szolnok belterület,
1562 helyrajzi számú ingatlan
38. tornaterem-fejlesztés Ugod belterület,
241 helyrajzi számú ingatlan
39. tornaterem-fejlesztés Vácszentlászló belterület,
1 és 9/1 helyrajzi számú ingatlanok
40. tornaterem-fejlesztés Vámosújfalu belterület,
96/1 helyrajzi számú ingatlan
41. tornaterem-fejlesztés Zalaszentiván belterület,
362 helyrajzi számú ingatlan
42. tanuszoda-fejlesztés Bóly belterület,
595 helyrajzi számú ingatlan
43. tanuszoda-fejlesztés Kunszentmiklós belterület,
1/3 helyrajzi számú ingatlan
44. tanuszoda-fejlesztés Nagykőrös belterület,
254/1 helyrajzi számú ingatlan
45. tanuszoda-fejlesztés Püspökladány belterület,
488/7 helyrajzi számú ingatlan
46. tanuszoda-fejlesztés Siófok belterület,
10083/1 helyrajzi számú ingatlan
47. tanuszoda-fejlesztés Tiszafüred belterület,
1085/17 helyrajzi számú ingatlan
48. tanuszoda-fejlesztés Vasvár belterület,
0363/1 és 0363/2 helyrajzi számú ingatlanok

3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.