A jogszabály mai napon ( 2024.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló
EGYEZMÉNY

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

azzal az óhajjal, hogy hiánytalanul, teljes egészében teljesítsék az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záró dokumentumainak rendelkezéseit, erősítve ezáltal a baráti kapcsolatokat a Szerződő Felek között,

meggyőződve annak szükségességéről, hogy a Szerződő Felek a lehető leggyorsabban nyújtsanak megfelelő tájékoztatást sugaras veszélyhelyzet fennállása esetén, az országhatáron kívül esetleg jelentkező következmények minimalizálása érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos azonnali információ- és tapasztalatcsere nagymértékben hozzájárul a Szerződő Felek államai lakosságának biztonságához,

figyelembe véve a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről, valamint a nukleáris baleset, illetve sugaras veszélyhelyzet esetén nyújtandó segítségről szóló, 1986. szeptember 26-án aláírt egyezményt, úgyszintén a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen belül folyó együttműködés elfogadott alapelveit,

figyelemmel arra, hogy Magyarországot, mint az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség tagját kötik az Európai Unió szerződései (az Európai Unióról szóló Szerződés, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget Létrehozó Szerződés) és az ezekből eredő másodlagos jogforrások,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Alkalmazási terület

1. Az Egyezmény olyan esetekben adandó értesítésekre és tájékoztatásra vonatkozik, amikor valamelyik Szerződő Fél széleskörű intézkedésekről dönt a lakosság védelmére, a következő okokból eredő sugaras veszélyhelyzet fellépése esetén:

a) a Szerződő Fél államának területén keletkezett, a 2. bekezdésben hivatkozott létesítményekkel, illetve tevékenységekkel kapcsolatos baleset, amelynek eredményeként jelentős radioaktívanyag-kibocsátás keletkezik, illetve keletkezhet; vagy

b) a Szerződő Fél államának területén, vagy azon kívül mért, a normálistól eltérő radioaktivitási szint, amely az adott Szerződő Fél lakosságának egészségére nézve káros lehet; vagy

c) az a) pontban meghatározottól eltérő, a 2. bekezdésben hivatkozott létesítményeket és tevékenységeket érintő balesetek, amelyek jelentős radioaktívanyag-kibocsátást eredményeznek, illetve eredményezhetnek; vagy

d) más balesetek, amelyek jelentős radioaktívanyag-kibocsátást eredményeznek vagy eredményezhetnek.

2. A jelen Cikk 1. a) és c) pontjában hivatkozott létesítmények, illetve tevékenységek az alábbiak:

a) bármely, bárhol elhelyezett nukleáris reaktor;

b) bármely más, a nukleáris üzemanyag-ciklushoz tartozó létesítmény;

c) bármely, radioaktív hulladékot kezelő létesítmény;

d) nukleáris üzemanyag vagy radioaktív hulladékok szállítása és tárolása;

e) radioaktív izotópok előállítása, felhasználása, tárolása, végleges elhelyezése és szállítása mezőgazdasági, ipari, orvosi és kapcsolódó tudományos és kutatási célokra; és

f) radioaktív izotópok használata energia előállítására űreszközökben.

2. Cikk

Értesítés és tájékoztatás

Az 1. Cikkben részletezett sugaras veszélyhelyzetben, amelynél a másik Szerződő Fél lakosságának veszélyeztetettsége biztosan nem zárható ki, az említett Cikkben hivatkozott Szerződő Félnek az alábbi intézkedéseket kell tennie:

a) azonnal tájékoztatja a másik Szerződő Felet - aki a jelen Egyezmény 1. Cikkében részletezettek szerint érintett vagy érintett lehet - a sugaras veszélyhelyzetről, annak jellegéről, keletkezésének időpontjáról és pontos helyéről;

b) haladéktalanul megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Egyezmény 3. Cikkében részletezett, rendelkezésére álló információkat, amelyek az illető Szerződő Fél államában a radiológiai következmények minimalizálásához szükségesek.

3. Cikk

Közlendő információk

1. A 2. Cikk b) pontja értelmében nyújtandó információnak a Szerződő Fél rendelkezésére álló alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az esemény jellege és időpontja, pontos helye, ahol lehetséges, az érintett létesítmény, illetve tevékenység;

b) az esemény feltehető, illetve megállapított oka és előre látható alakulása a radioaktív anyag kibocsátása szempontjából;

c) a radioaktív kibocsátás általános jellemzői, beleértve annak jellegét, valószínű fizikai és kémiai formáját, továbbá a radioaktív kibocsátás mennyiségét, összetételét és effektív magasságát;

d) a radioaktív kibocsátás terjedésének előrejelzéséhez szükséges aktuális és előre látható meteorológiai és hidrológiai viszonyok;

e) a környezeti radioaktív anyagkoncentráció mérési eredményei;

f) az élelmiszerek, takarmányok és ivóvíz radioaktív anyagkoncentráció mérési adatai;

g) a megtett vagy tervezett védelmi intézkedések;

h) a lakosság tájékoztatására megtett vagy tervezett intézkedések;

i) a radioaktív kibocsátás becsült időbeni változása;

j) az információ forrása.

2. A jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott információkat megfelelő időközönként ki kell egészíteni további tájékoztatással, beleértve a veszélyhelyzet alakulását, előre látható, illetve tényleges befejeződését.

3. A jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott információt és annak minden módosítását a 2. Cikkben részletezettek szerint mindaddig szolgáltatni kell, amíg a helyzet fennáll, vagy ameddig elegendő információ nem áll rendelkezésre a fennálló helyzet megítéléséhez.

4. Cikk

Az intézkedésekben való együttműködés

1. A jelen Egyezmény 2. Cikkében hivatkozott helyzet esetében a Szerződő Felek késedelem nélkül megállapodnak a lakosság egészség- és vagyonvédelme érdekében szükséges együttműködés és lehetséges segítségnyújtás vonatkozásában.

2. A Szerződő Felek haladéktalanul megállapodnak - a jelen Cikk 1. bekezdésében foglaltakon túl - minden további szükséges intézkedésben.

3. A másik országban jelentkező radiológiai következmények minimalizálása érdekében a jelen Egyezmény 2. Cikk b) pontja szerinti tájékoztatást adó Szerződő Fél a lehetséges mértékben azonnal válaszol a másik Szerződő Fél további tájékoztatási igényére vagy együttműködési kérésére.

5. Cikk

Illetékes szervek és kapcsolattartási pontok

1. A Szerb Köztársaság részéről jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes hatóság a Környezetvédelemért felelős Minisztérium és a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal.

A Magyarország részéről jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes hatóság az Országos Atomenergia Hivatal.

2. A Szerb Köztársaság részéről a külföldről érkező értesítés és tájékoztatás fogadására kijelölt kapcsolattartó pont a Belügyminisztérium Veszélyhelyzet-kezelési Részleg.

Magyarország részéről a külföldről érkező értesítés és tájékoztatás fogadására kijelölt kapcsolattartó pont az Országos Atomenergia Hivatal.

3. A Szerb Köztársaság részéről a jelen Egyezmény alapján adandó értesítés és tájékoztatás küldésére kijelölt kapcsolattartó pont a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal.

Magyarország részéről a jelen Egyezmény alapján adandó értesítés és tájékoztatás küldésére kijelölt kapcsolattartó pont az Országos Atomenergia Hivatal.

4. A Szerződő Felek a továbbiakban tájékoztatást nyújtanak mindennemű, az 1., 2. és 3. bekezdésben megjelölt információban bekövetkező változásról.

5. A kapcsolattartási pontok kijelölésüket követően haladéktalanul megállapodnak az információtovábbítás módjairól. A továbbítási rendszer működését legalább évente egyszer ellenőrizni kell.

6. Cikk

Egyéb információ

1. A Szerződő Felek évente egyszer kölcsönösen tájékoztatják egymást nukleáris programjaikról, az 1. Cikk 2. bekezdés a)-c) pontjai szerinti létesítményeik üzemeltetési tapasztalatairól, telephelyen kívüli megelőző intézkedéseikről, továbbá a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén alkalmazott jogi szabályozásokról.

2. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást meglévő, építés alatt álló és tervezett, az 1. bekezdés szerinti létesítményeikről. A kicserélendő információ a következő adatokat tartalmazza:

- a létesítmény megnevezése,

- a létesítmény telephelye és címe,

- az üzemeltető,

- a létesítmény alapvető műszaki adatai,

- aktuális állapot,

- teljesítményadatok,

- a létesítmény helyszínének főbb jellemzőit tartalmazó leírás,

- a megelőző intézkedések és a baleset-elhárítási intézkedések aktuális adatai.

3. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti nukleáris létesítményekről szolgáltatandó, a környezeti hatásokra, a nukleáris biztonságra, valamint a sugárvédelemre vonatkozó további információkat a 9. Cikk szerinti konzultációkon kell megtárgyalni.

4. A tervezett létesítményekről a 2. bekezdés szerint adandó tájékoztatásra a létesítési engedély kiadása után kerül sor. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást még az építési szakaszban, hat hónappal korábban a létesítmények előirányzott üzembe helyezésének időpontjáról.

7. Cikk

Mérési program

1. Mindegyik Szerződő Fél mérési programot hajt végre a saját államának területén az ionizáló sugárzás és a radionuklidok mérésére a környezetben, különös tekintettel a 6. Cikk 1. bekezdésében említett létesítményekre.

2. A mérési programnak tartalmaznia kell a kibocsátási adatokat, valamint a radionuklid koncentráció mérését a következő közegekben: levegő (aerosol is), ivóvíz, felszíni víz, talaj, csapadék, élelmiszerek, takarmányok. A mérési eredményeknek kölcsönösen összevethetőeknek kell lenniük, és elegendő információt kell tartalmazniuk ahhoz, hogy a Szerződő Fél lakosságának sugárterhelése kiszámítható legyen.

3. A mérési eredményeket évente egyszer át kell adni a másik Szerződő Félnek. A normál állapottól való jelentősebb eltérés esetén a tájékoztatás azonnal továbbítandó a másik Szerződő Félnek. A Szerződő Fél kérésre kiegészítő tájékoztatást nyújt.

8. Cikk

Adatcsere a Radiológiai Gyorsértesítési Rendszerről

A Szerződő Felek jelen Egyezmény hatálybalépését követően két éven belül - koordinátoraik által jóváhagyott megállapodásnak megfelelően - megalkotják egymás radiológiai gyorsértesítési rendszerére vonatkozó adatcsere eljárásrendjét.

9. Cikk

Konzultációk

1. A Szerződő Felek évente egyszer kölcsönös szakmai konzultációt tartanak, amelyen egyebek között:

a) értékelik az Egyezmény végrehajtását,

b) megtárgyalják a 6. Cikk alapján nyújtott információt,

c) értékelik a 7. Cikk szerinti mérési program eredményeit, valamint

d) foglalkoznak egyéb aktuális nukleáris biztonsági és sugárvédelmi kérdésekkel.

2. A Szerződő Felek koordinátoraikon keresztül állapodnak meg a kölcsönös szakmai konzultáció időpontjában, helyében és résztvevőiben.

3. Szükség esetén, a koordinátorok egyetértésével kerül sor az 1. bekezdés szerinti további szakmai konzultációkra.

10. Cikk

Koordinátorok

1. A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtására egy-egy koordinátort biztosítanak, amely

a) a Szerb Köztársaság Kormánya részéről a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal;

b) Magyarország Kormánya részéről pedig az Országos Atomenergia Hivatal.

2. A koordinátorok megbízatása főleg az alábbiakra terjed ki:

a) az együttműködés keretébe tartozó, az Egyezmény 6., 7. és 8. Cikke szerint átadandó valamennyi szakmai ismeret és információ cseréje, kivéve, ha a tájékoztatás valamely speciális módja kerül megfontolásra és

b) a 9. Cikk szerinti kölcsönös szakmai konzultációk szervezése.

3. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást a koordinátor kijelölésében bekövetkezett esetleges változásról.

11. Cikk

A lakosság tájékoztatása

A 2., 3., 6., 7. és 8. Cikkeknek megfelelően mindkét Szerződő Fél a másiktól kapott információt felhasználhatja a lakosság tájékoztatására, kivéve, ha azt a másik Szerződő Fél bizalmasan közölte.

12. Cikk

Költségek

A jelen Egyezmény keretében folyó kölcsönös információcsere költségtérítés-mentes. Amennyiben valamely kiegészítő információ jelentős költségtöbbletet eredményez, úgy azt a kiegészítést kérő Szerződő Fél fedezi.

13. Cikk

Más nemzetközi egyezményekkel való viszony

Jelen Egyezmény nem befolyásolja a Szerződő Felek azon kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a jelen Egyezmény tárgyával kapcsolatos meglévő, vagy a jövőben kötendő nemzetközi egyezményekből erednek.

14. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése, időbeli hatálya és felmondása

1. A jelen Egyezmény annak az utolsó értesítésnek a kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépés belső jogi feltételeinek teljesüléséről.

2. Az Egyezmény határozatlan időre szól.

3. Bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt. Az Egyezmény hat hónappal azt követően veszti hatályát, hogy a másik Fél diplomáciai úton írásban megkapja a felmondást.

Az Egyezmény két eredeti példányban készült, szerb, magyar, valamint angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési vagy alkalmazási kétségek felmerülése esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Belgrádban, 2014. július 1-én.

Magyarország Kormánya nevében A Szerb Köztársaság Kormánya nevében

AGREEMENT
between the Government of the Republic of Serbia and the Government of Hungary for the Early Exchange of Information in the Event of Radiological Emergency

The Government of the Republic of Serbia and the Government of Hungary (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),

Desiring to fulfill completely and on the whole the provisions of concluding documents of the Conference on Security and Cooperation in Europe and thus to strengthen the friendly relations between the Contracting Parties,

Convinced of the need to provide relevant information about radiological emergency as early as possible in order that eventual transboundary consequences can be minimized,

Convinced, that the prompt exchange of information and experiences on nuclear safety and radiation safety contributes to the general safety of the population of the states of the Contracting Parties to a high degree,

Considering the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986) and the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986) as well as the recognized principles of cooperation within the International Atomic Energy Agency,

Considering that Hungary is a Member State of the European Union and of the European Atomic Energy Community and as such bound by the provisions of the EU Treaties (Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union, Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and their secondary legislation

Have agreed as follows:

Article 1

Scope of application

1. This Agreement shall apply to the notification and provision of information whenever a Contracting Party decides to take measures of a wide-spread nature in order to protect the general public in case of the following emergencies:

a) an accident in the territory of the state of a Contracting Party involving facilities or activities referred to in paragraph 2 of this Article from which a significant release of radioactive material occurs or is likely to occur; or

b) the detection, within or outside the territory of the state of a Contracting Party, of abnormal levels of radioactivity which are likely to be detrimental to public health in the state of that Contracting Party;

c) accidents other than those specified in paragraph 1 (a) involving facilities or activities referred to in paragraph 2 of this Article from which a significant release of radioactive material occurs or is likely to occur; or

d) other accidents from which a significant release of radioactive materials occurs or is likely to occur.

2. The facilities or activities referred to in paragraph 1 (a) and (c) of this Article are the following:

a) any nuclear reactor, wherever located;

b) any other nuclear fuel cycle facility;

c) any radioactive waste management facility;

d) the transport and storage of nuclear fuels or radioactive wastes;

e) the manufacture, use, storage, disposal and transport of radioisotopes for agricultural, industrial, medical and related scientific and research purposes;

f) the use of radioisotopes for power generation in space objects.

Article 2

Notification and information

In the event of radiological emergency specified in Article 1 of this Agreement, for which the endangering of the population of the other Contracting Party cannot be positively excluded, the Contracting Party referred to in the Article shall take the following steps:

(a) forthwith notify the Contracting Party which is, or is likely to be, affected as specified in Article 1 of this Agreement of the radiological emergency, its nature, the time of its occurrence and its exact location;

(b) promptly provide the Contracting Party with such available information, referred to in Article 3 of this Agreement, relevant to minimizing the radiological consequences in the state of that Contracting Party.

Article 3

Information to be provided

1. The information to be provided pursuant to Article 2 (b) of this Agreement shall comprise the following data available to the Contracting Party:

a) the nature and time of the event, its exact location where appropriate, the facility or the activity involved,

b) the assumed or established cause and the predicted development of the event relevant to the release of the radioactive materials,

c) the general characteristic of the radioactive release, including the nature, probable physical and chemical form and the quantity, composition and effective height of the radioactive release,

d) information on current and forecast meteorological and hydrological conditions, necessary for prediction of the dispersion and deposition of released radioactive material,

e) the results of environmental monitoring on the concentration measurements of radionuclides,

f) the results of concentration measurements of radionuclides in foodstuffs, feedingstuffs and drinking water,

g) the protective measures taken or planned,

h) the measures taken, or planned, to inform the public,

i) the predicted behavior over time of the radioactive release,

j) source of information.

2. The information specified in the first paragraph of this Article shall be supplemented at appropriate intervals by further relevant information, including the development of the emergency situation and its foreseeable or actual termination.

3. The information specified in the first paragraph of this Article and every amendment of it shall be provided as specified in Article 2 of this Agreement until the situation comes to an end or until there is sufficient information for the judgment of the actual situation.

Article 4

Cooperation in taking measures

1. In the case of situation referred to in Article 2 of this Agreement the Contracting Parties shall agree without delay on an arrangement for necessary cooperation in taking measures for the protection of health and property of the population as well as for possible assistance.

2. The Contracting Parties shall agree without delay - apart from the measures determined in the first paragraph of this Article - on any necessary further measures.

3. With the view to minimizing the radiological consequences in the other country, the Contracting Party providing the information pursuant to Article 2, (b) of this Agreement shall immediately answer to realizable extent the other Contracting Party on its demand for further information or its request for cooperation.

Article 5

Competent authorities and points of contact

1. The Competent authorities responsible for enforcement of this Agreement in the Republic of Serbia are the Ministry competent for environmental protection and the Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.

The Competent authority for enforcement of this Agreement in Hungary is the Hungarian Atomic Energy Authority.

2. The Point of Contact in the Republic of Serbia for receiving from abroad notification and information specified in Articles 2 and 3 of this Agreement is the Ministry competent for emergency management.

The Point of Contact in Hungary for receiving from abroad notification and information specified in Articles 2 and 3 of this Agreement is the Hungarian Atomic Energy Authority.

3. The Point of Contact in the Republic of Serbia for issuing notification and information specified in Articles 2 and 3 of this Agreement is the Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.

The Point of Contact in Hungary for issuing notification and information specified in Articles 2 and 3 of this Agreement is the Hungarian Atomic Energy Authority.

4. The Contracting Parties shall furthermore inform each other on any change that may occur in the information referred to in paragraph 1, 2 and 3 of this Article.

5. As soon as the Agreement is concluded, the Points of Contact promptly agree upon the ways of the information transmission. The functioning of the transmission system shall be checked at least once a year.

Article 6

Other information

1. The Contracting Parties shall provide reciprocal information about their own nuclear programs, working experiences of nuclear facilities comprising those facilities listed in Article 1, paragraph 2 (a)-(c) of this Agreement, off-site emergency plans and about the legal regulations in the field of nuclear safety and radiation safety once a year.

2. The Contracting Parties shall provide reciprocal information on the existing nuclear facilities from paragraph 1 of this Article, those under construction and those planned. Information comprising the following data shall be exchanged:

a) the name of the facility

b) the site and address of the facility

c) the operator

d) basic technical data about the facility

e) present status

f) power data

g) basic description of the location of the facility

h) appropriate data for emergency planning and response.

3. Further information provided for nuclear facilities from paragraph 1 of this Article, relevant to environmental impact, nuclear safety and radiation safety shall be subject to discussions during consultations in accordance with Article 9 of this Agreement.

4. The information on the planned facilities according to paragraph 2 of this Article shall be provided after the license for construction of nuclear facility is issued by competent authority. The Contracting Parties shall provide reciprocal information about the foreseen start of the functioning of the facilities on course of construction six months in advance.

Article 7

Program of measurements

1. Each Contracting Party shall carry out in the territory of its state the program of measurements of ionizing radiation and radionuclides in the environment, in particular to the nuclear facilities from Article 6, paragraph 1 of this Agreement.

2. The program of measurements shall contain the concentration measurements of radionuclides in the substances: air (including aerosols), drinking water, surface water, soil, precipitations, foodstuffs and feeding stuffs as well as emission data. The results of the measurements shall be mutually comparable and shall contain sufficient information for calculation of the radiation exposure of population of the Contracting Party.

3. The results of the measurements shall be forwarded to the other Contracting Party once a year. In the case of more significant deviation from the normal situation the information shall be forwarded promptly to the other Contracting Party. The Contracting Party gives supplementary information, if requested.

Article 8

Exchange of Data from Radiological Early Warning System

The Contracting Parties shall establish the system for exchange of data from their radiological early warning systems in two years after this Agreement enters into force, according to an arrangement agreed by coordinators.

Article 9

Consultations

1. The Contracting Parties shall carry out mutual technical consultations once a year, which particularly:

(a) estimate the implementation of this Agreement,

(b) treat given information pursuant to Article 6 of this Agreement,

(c) estimate the results of the program of measurements pursuant to Article 7 of this Agreement,

(d) treat other current matters of nuclear safety and radiation safety.

2. The Contracting Parties will agree upon the time and location of mutual technical consultations and the participants through coordinators.

3. If necessary, additional technical consultations according to paragraph 1 of this Article shall be carried out by an agreement between coordinators.

Article 10

Coordinators

1. Each Contracting Party shall provide one coordinator for the implementation of this Agreement:

(a) in the Republic of Serbia: Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency

(b) in Hungary: the Hungarian Atomic Energy Authority,

2. Coordinators are mainly in charge of:

(a) exchange of all expert bases and information which are within the need of cooperation pursuant to Articles 6, 7 and 8 of this Agreement, except if a special way of informing comes into consideration,

(b) organizing of mutual technical consultations according to Article 9.

3. The Contracting Parties shall notify through diplomatic channels the eventual changes in appointing a coordinator.

Article 11

Public Information

The contents of the information received by one Contracting Party pursuant to Articles 2, 3, 6, 7 and 8 of this Agreement from the other Contracting Party may be used for public information by each Contracting Party except when such information is provided in confidence by the other Contracting Party.

Article 12

Expenses

Mutual exchange of information according to this Agreement is free of charge. If supplementary information leads into major expenses, they are covered by the Contracting Party which requested for the completion.

Article 13

Relationship to other international agreements

This Agreement shall not affect the reciprocal rights and obligations of the Contracting Parties under the existing international agreements which relate to the matters covered by this Agreement or under future international agreements.

Article 14

Entry into force, duration and denunciation

1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the latest diplomatic note by which the Contracting Parties notify each other about completion of their internal legal requirements for its entry into force.

2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time.

3. Each Contracting Party may denounce this Agreement at any time. The Agreement is terminated six months after the date the other Contracting Party receives the denunciation in writing through diplomatic channels.

Done in Beograd on 1 July 2014 in two originals in the Serbian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in its interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Serbia For the Government of Hungary”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.