A jogszabály mai napon ( 2021.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

A Kormány a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: külföldi) által történő megszerzésének engedélyezésére e rendeletet kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fiókteleptv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott esetek szerinti tulajdonszerzésre.

(3) A Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési kötelezettség alóli felmentés engedélyezésére a külföldiek általi ingatlanszerzés engedélyezésének e rendeletben foglalt szabályait - a Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel - kell megfelelően alkalmazni.

2. § *  Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, az 1. melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

3. § *  Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap.

4. § (1) Az ingatlanszerzést - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedélyezni kell, amennyiben

a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,

b) *  a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért,

c) *  a külföldi természetes személy személyazonossága, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható, és

d) *  megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka.

(1a) *  Az ügyfél nyilatkozata nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az engedély megadását az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülése esetén is megtagadhatja, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha

a) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy

b) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt.

(3) Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és e rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

(3a) *  Ha az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt feltételek nem teljesülnek, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés céljából megszerezni kívánt ingatlan.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott viszonosság fennállását mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást a külpolitikáért felelős miniszter nem ad ki.

5. § (1) *  Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy

a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,

b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,

c) büntetett előéletű,

vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható.

(2) * 

(3) * 

(4) Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet

a) adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,

b) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll,

c) felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll.

6. § (1) * 

(2) *  Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy az általa közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti, és erről az ingatlan fekvése szerint illetékes települési polgármester, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(3) * 

7. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő ingatlanszerzés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal az engedélyt megadó határozatban előírja, hogy a kérelmező legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles életvitelszerűen Magyarországon lakni és tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni.

(2) Az életvitelszerű Magyarországon lakás megkezdésének elmaradása, annak megszűnése, vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlanszerzőnek az ingatlant az életvitelszerű lakhatás megkezdésének elmulasztott határidejét, az életvitelszerű Magyarországon lakás megszűnését, vagy a gazdasági tevékenység megszűnését követő 1 éven belül el kell idegenítenie. Ha ez az időpont nem állapítható meg, az elidegenítésnek a fővárosi és megyei kormányhivatal tudomására jutástól számított 1 éven belül kell megtörténnie.

8. § (1) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzése esetén a 4-7. § rendelkezései nem alkalmazandók.

(2) * 

(3) *  Ha diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzését nemzetközi szerződés lehetővé teszi vagy fennáll a viszonosság, a fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyezi az ingatlanszerzést; ellenkező esetben az ingatlanszerzés iránt benyújtott kérelmet elutasítja.

9. § (1) Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a fővárosi és megyei kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a továbbiakban: előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az egy, a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen megvásárlásra felkínált - ingatlan megszerzésére jogosít.

(2) *  Az előzetes engedély a véglegessé válástól számított egy évig hatályos.

(3) *  Az előzetes engedély kiadása iránti eljárás során a 4. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, a 6. §, valamint a 8. § nem alkalmazható.

(4) Az előzetes engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatal megadja, amennyiben a tulajdonszerzés közérdeket nem sért.

(5) Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv másolata alapján az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától számított 8 napon belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő.

(6) Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában az előzetes engedély nem volt hatályos.

10. § A fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartást vezet:

a) a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésére vonatkozó eljárásokkal összefüggésben az engedélyt megadó határozatok, a kérelmet elutasító határozatok és az eljárást megszüntető végzések számáról,

b) a magyarországi ingatlant szerző külföldiek állampolgárságáról,

c) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok jogi jellegéről,

d) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanokon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellegéről,

e) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok megszerzésének jogcíméről.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12. § * 

1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez * 

Kérelem
ingatlanszerzés engedélyezése iránt

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján

1. A kérelmező:

□ külföldi természetes személy
□ külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete
□ diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet
A kérelmező neve:
(A kérelmező képviselőjének neve:)
Születési családi és utónév:
(Előző családi és utónév:)
Születési hely és idő:
Anyja születési családi és utóneve:
(Anyja előző születési és családi utóneve:)
A kérelmező lakcíme/székhelye:
(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)
Állampolgárság/honosság:
E-mail:*
Tel./fax:*
* Nem kötelező megadni.

2/A. Az ingatlan:

A megszerezni kívánt ingatlan címe:

A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:

A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:

Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:

Az ingatlan megszerzésének jogcíme:

2/B. Árverés útján kívánok ingatlant vásárolni a fővárosi/megyei kormányhivatal illetékességi területén:**

** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni.

3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:

□ a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése

□ külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam

□ a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.

Kelt:

Aláírás:

.........................................

1. függelék

A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, hogy az ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1 éven belül köteles vagyok elidegeníteni.

Kelt:

Aláírás:

.........................................

2. függelék * 

3. függelék

Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2a) bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra vonatkozó adatok továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

Kelt:

Aláírás:

.........................................

2. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére