A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)–g) * 

h) *  a Vidékfejlesztési Program

előirányzatából nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére, működtetésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. * 

1a. *  agrárerdészeti rendszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (23) bekezdése szerinti földhasználati rendszer,

2–4. * 

5. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

6. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

6a–9. * 

10. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

10a–11a. * 

12. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

12a. *  egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (17) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

13. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

13a. *  egységköltség: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 67. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási forma,

14. * 

15. * 

15a–16. * 

17. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

18. * 

19. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

20. * 

21. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

22–24. * 

24a. *  ex situ gyűjtemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés d) pontja szerinti gyűjtemény,

24b. *  ex situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység,

24c. *  élelmiszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (63) bekezdése szerinti élelmiszer,

25. *  élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti üzemanyag,

25a. *  értékelési terv: az Atr. 2. § 6b. pontja szerinti dokumentum,

25b. *  értékelésiterv-köteles támogatási kategóriák: a 11., a 32., a 35., a 48/A., az 55., az 56., az 58., a 63. és a 65. alcím szerinti támogatási kategóriák, valamint az 57. alcím szerinti támogatási kategória esetén a 103/H. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti költségekre irányuló támogatás,

26. *  ésszerű nyereség: a 2021/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti nyereség,

27–32. * 

33. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,

33a–33b. * 

34. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható),

35–36. * 

37. *  immateriális javak: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti javak,

38–42. * 

42a. *  in situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység,

42b–44. * 

44a. *  katasztrófaesemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (19) bekezdése szerinti esemény,

44b–51. * 

52. *  kis- és középvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

53–54a. * 

55. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

56–64. * 

65. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,

65a–67. * 

67a. *  mezőgazdasági ágazat: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

67b. *  mezőgazdasági háztartás tagja: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (46) bekezdése szerinti természetes vagy jogi személy,

68. *  mezőgazdasági termék: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti termék,

69. *  mezőgazdasági termék feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti tevékenység,

70. *  mezőgazdasági termék forgalmazása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti tevékenység,

70a. *  mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (56) bekezdése szerinti tevékenység,

70b. *  mezőgazdasági üzem: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,

70c. *  minőségrendszerben való részvételből eredő állandó költség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (44) bekezdése szerinti költség,

71. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

72–75. * 

76. *  nagyvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 26. pontja szerinti vállalkozás,

77. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

77a. *  növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,

77b–80. * 

80a. *  rövid ellátási lánc: az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés második albekezdés m) pontja szerinti ellátási lánc,

81–82. * 

82a. *  SANI rendszer: az Atr. 2. § 14. pontja szerinti rendszer,

83–90. * 

91. * 

92–98. * 

99. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

100. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

100a. * 

101. *  tárgyi eszköz: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 21. pontja szerinti eszköz,

101a. *  termelői csoport vagy szervezet: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (43) bekezdése szerinti csoport vagy szervezet,

101b. * 

101c. *  természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

101d. *  természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

102–103. * 

104. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,

105. * 

106–110. * 

(2)–(4) * 

II. FEJEZET

AZ OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § (1) Az operatív program előirányzatából támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély részére nyújtható.

(2) Az operatív program előirányzatából működési támogatásnak nem minősülő

a) vissza nem térítendő támogatás, illetve

b) visszatérítendő támogatás nyújtható.

(3) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(4) *  Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hajható végre.

3/A. § *  (1) Ha a SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programon belüli értékelésiterv-köteles támogatási kategóriákra vonatkozó összes támogatás éves átlaga a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a támogatást nyújtó értékelési tervet készít, és azt az Atr. 16/A. § (1) bekezdésének megfelelően megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.

(2) Ha az Európai Bizottság a részére hivatalos bejelentés útján megküldött értékelési tervet az átlagos éves odaítélt támogatás összegének a 150 millió eurós határérték meghaladása időpontjától számított hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló, a SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programból történő támogatás-odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.

4–10. * 

4–17. § * 

II/A. FEJEZET * 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK * 

17/A. § * 

17/B. § *  A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

1. tudásátadás és tájékoztatási tevékenység megvalósítása,

2. tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatás nyújtása,

3. a mezőgazdasági termék és az élelmiszer minőségrendszereiben való részvétel,

4. beruházás – a halászati termék kivételével – az EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék vagy gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez, illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi eszközbe,

5. a mezőgazdasági üzem és a mezőgazdasági vállalkozás fejlesztése

a) nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése vagy

b) nem mezőgazdasági tevékenység indítása

érdekében,

6. alapvető szolgáltatás fejlesztés és a falvak megújítása a vidéki térségekben:

a) alapvető szolgáltatás fejlesztése a vidéki térségekben vagy

b) kisméretű infrastruktúra-fejlesztés vidéki térségekben,

7. az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás:

a) agrárerdészeti rendszer létrehozása,

b) az erdőgazdálkodási potenciál károsodásának megelőzése,

c) az erdőgazdálkodási potenciálban keletkezett károsodás helyreállítása,

d) az erdő gazdasági értékének mobilizálása,

e) az erdő környezeti és közjóléti értékének növelése vagy

f) erdősítés és fásítás támogatása,

g) *  az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások,

8. termelői csoport vagy szervezet létrehozása,

9. Natura 2000 kifizetés és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) kapcsolódó kifizetés,

10. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatás, természetmegőrzés

a) az erdő-környezetvédelmi vállalások teljesítése vagy

b) az erdők genetikai állományának megőrzése és fejlesztése

érdekében,

11. együttműködés

a) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépés,

b) a kis gazdasági szereplők közös fellépése,

c) a rövid ellátási lánc alkalmazásában a közös piacra jutás fejlesztése vagy

d) a szolidáris és a közösség által támogatott mezőgazdaság,

e) *  agrár-innovációs operatív csoportok létrehozása és működtetése

érdekében,

12. közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER)

a) együttműködés vagy

b) stratégia

megvalósításának támogatása.

17/C. § *  Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §

1. 1. pontja alapján tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,

2. 1. pontja alapján az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,

3. 2. pontja alapján tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,

4. 2. pontja alapján az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,

5. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás,

6. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás,

7. 4. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,

8. 5. pont a) alpontja alapján a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,

9. *  5. pont b) alpontja alapján regionális beruházási támogatás és az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás

10. *  1–12. pontja alapján csekély összegű támogatás,

11. 6. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

12. 6. pont a) alpontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás,

13. *  4. és 6. pontja alapján megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,

14. 6. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,

15. 7. pont a) alpontja alapján agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás,

16. 7. pont b) és c) alpontja alapján az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás,

17. 7. pont g) alpontja alapján erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás,

18. 7. pont e) alpontja alapján az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás,

19. 7. pont f) alpontja alapján erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás,

20. *  6. pont b) alpontja alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás,

21. 9. pontja alapján a Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás,

22. 10. pont a) alpontja alapján az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás,

23. 10. pont b) alpontja alapján az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás,

24. *  4. és 6. pontja alapján épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,

25. 1. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,

26. 2. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,

27. 6. pont b) alpontja alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás,

28. *  4. pontja alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás

nyújtható.

III. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

18. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

19. § (1) Nem ítélhető meg támogatás

a) *  – a 46. és 50. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) *  a 48. és 50. alcím, valamint – a 103/H. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével – az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(1a) *  A 11., 32., 35., 43–45., 48/A. és 51–69. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásnak is nyújtható, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(2) Nem ítélhető meg

a) *  a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 11. 32., 35., 41/D., 43–46., 48–48/A. és 50–69. alcím szerinti támogatás,

b) *  elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 11., 41/D., 43–46., 48–48/A. és 55–65. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) *  az erdészeti ágazat számára a 48/A., 50–54. és 67. alcím szerinti támogatás,

h) *  a 11., 32., 35., 41/D., és 43–45. alcím szerinti támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.

(3) *  A 48/A., 51–54. és 67–69. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás részére nyújtható.

(4) *  A 63. alcím szerinti támogatás mikro- és kisvállalkozás, a 65. és 66. alcím szerinti támogatás mikrovállalkozás részére nyújtható.

(5) * 

20. § *  (1) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a 43. alcím szerinti támogatás, valamint az 57. alcím szerinti támogatás a 103/H. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elszámolható költség tekintetében nyújtandó támogatás kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása, valamint a 102. § (6) bekezdése szerinti megbízási aktus hatálybalépése előtt felmerült költségekre kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(2) *  A 11. alcím szerinti támogatás esetén a beruházás megkezdésének napja * 

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

21. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) *  A 46., 50. és 66. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) *  Az 50–54. alcím szerinti támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdése és 82. cikke szerinti kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az 50–54. alcím szerinti értékeket.

(6) * 

22. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) *  Az elszámolható költségek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti, valamint az 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti egyszerűsített költségelszámolási módokkal összhangban is kiszámíthatók, ha a műveletet legalább részben egy olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített költségelszámolási módok igénybevételét, és ha a költségkategória a vonatkozó mentességi rendelkezés értelmében elszámolható.

23. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

1. *  regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – egy legalább 110 millió euró elszámolható költségű beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként meghaladja

a) a 24,75 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 30%,

b) a 41,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 50%,

c) a 49,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 60%,

2–17. * 

18. *  megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

19–22. * 

23. *  a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 165 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 82,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

24. *  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 33 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 110 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

24a. *  sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén létesítményenként évente meghaladja a 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

25. *  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 22 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

(2)–(5) * 

23/A. § *  Az Atr. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha * 

a) a támogatás összege

1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló projektenként,

2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,

3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

5. a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

6. *  a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a támogatás összege az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén kedvezményezettenként és projektenként meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

23/B. § *  (1) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére

a) *  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11., 32., 35., 43–45. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak, egyéb esetben pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából

ba) a 48/A. és az 55–69. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak,

bb) az 51–54. és a 66–69. alcím hatálya alá tartozó, 60 000 eurónak

megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

24. § *  E rendelet alapján – a 41/D. alcím kivételével – 2025. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.

IV. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

11. A regionális beruházási támogatás

25. § *  A regionális beruházási támogatás a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet] 2. és 14. alcíme szerint nyújtható.

26–32. § * 

11/A–31. * 

32/A–66. § * 

32. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

67. § (1) *  Az épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 35. alcíme szerint nyújtható.

(2)–(4) * 

67/A–67/B. § * 

33–34. * 

68–72. § * 

35. A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás * 

73. § (1) *  A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 39. alcíme szerint nyújtható.

(2)–(3) * 

74–76. § * 

36–41/C. * 

77–85/R. § * 

41/D. *  Válságtámogatás

85/S. § *  (1) *  A válságtámogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 58. alcíme szerint nyújtható.

(2)–(4) * 

85/T–85/W. § * 

85/X. § *  (1)–(4) * 

(5) *  A támogatás a 17/B. § szerinti célokra nyújtható.

42. * 

86–89/D. § * 

43. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

90. § (1) *  A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 48. alcíme szerint nyújtható.

(2) * 

91. § * 

92. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) *  A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

93. § *  A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 92. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

94. § * 

44. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

95. § (1) *  A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 49. alcíme szerint nyújtható.

(2)–(5) * 

96. § * 

97. § * 

45. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

98. § (1) *  A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 50. alcíme szerint nyújtható.

(2)–(4) * 

99. § * 

45/A. * 

99/A–99/C. § * 

46. A csekély összegű támogatás * 

100. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) *  A támogatás odaítélése során bármely három évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) *  Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) *  A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére bármely három évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

47. * 

101. § * 

48. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

102. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

(6) *  A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.

48/A. *  A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás

102/A. § *  (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához kapcsolódik.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.

(3) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető

a) a termelői csoport vagy szervezet egyesüléséhez kapcsolódó műveletek vagy

b) az európai innovációs partnerség keretében támogatott műveletek

esetén.

(4) *  A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség – számolható el.

(5) A támogatás feltétele, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.

(6) Nem nyújtható támogatás

a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához,

b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához.

(7) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás – ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.

49. * 

103. § * 

50. *  A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

103/A. § *  (1) *  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) és b) pontját, (8) és (9) bekezdését, valamint 5. cikkét.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) *  Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

(6) *  A támogatás a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) *  A támogatást nyújtó az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Magyar Államkincstár által, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja alapján vezetett támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.

51. *  A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás

103/B. § *  (1) A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kategóriái:

a) a minőségrendszerhez újonnan csatlakozó részére a csatlakozáshoz és a minőségrendszerben való részvételhez nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek,

b) a minőségrendszerhez kapcsolódó, az érintett hatóság által vagy nevében uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján végrehajtott kötelező ellenőrzési intézkedés költsége fedezésére nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2), (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek,

c) a piackutatási tevékenységhez, a terméktervezéshez és -kialakításhoz kapcsolódó költségre, valamint minőségrendszer elismerése iránti kérelem összeállításához nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2), (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg évente az ezer eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás legfeljebb öt évre nyújtható. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a ténylegesen felmerülő költségek 100%-át.

(3) Támogatás

a) a borok esetén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92–111. cikke,

b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti minőségrendszerekben való részvétel esetén nyújtható.

(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérően a mezőgazdasági termékre vonatkozó minőségrendszerben való részvétel akkor is támogatható, ha

a) az előállított termék egyedi jellege visszavezethető

aa) a mezőgazdasági termék sajátos jellemzőjére,

ab) sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerre vagy

ac) arra, hogy a mezőgazdasági termék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat- vagy a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem vonatkozásában az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget,

b) a minőségrendszer valamennyi termelő számára nyitva áll,

c) a minőségrendszer a mezőgazdasági termékre vonatkozó, kötelező termékleírást tartalmazza és az ennek való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv ellenőrzi és

d) a minőségrendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a mezőgazdasági termék nyomonkövethetőségét.

(5) Támogatás nyújtható olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszer vonatkozásában is, amely megfelel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közleményben (HL C 341, 2010.12.16.) meghatározott követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható

a) a kedvezményezett által végzett ellenőrzés költségére, illetve

b) abban az esetben, ha uniós jogszabály a díjak tényleges mértékének meghatározása nélkül úgy rendelkezik, hogy az ellenőrzés költségét a mezőgazdasági termék termelőjének vagy azok csoportjának kell viselnie.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás évente teljesített ösztönző kifizetésként nyújtható a mezőgazdasági termék termelője részére úgy, hogy a kifizetés mértékét a minőségrendszerben való részvételből eredő állandó költség mértékének megfelelően kell megállapítani.

(8) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

(9) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés az ellenőrzési intézkedés végrehajtásáért felelős szerv, a kutatási szolgáltató vagy a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

52. *  A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás

103/C. § *  (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenység szervezésének költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség,

d) valamely beruházáshoz kapcsolódó bemutató program esetén:

da) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

db) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

dc) *  a lízing kivételével a da) és db) alpont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

dd) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

de) *  a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ide értve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a da) és a db) alpont szerinti költség,

számolható el.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti költség a bemutató program keretében történő felmerülése mértékéig számolható el.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja esetén a támogatás legmagasabb összege három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

53. *  A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás

103/D. § *  (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91–95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ide értve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(2) A tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal,

c) a rövid ellátási láncok kialakításával, az ökológiai gazdálkodással és az állattenyésztés egészségügyi szempontjaival

összefüggő kérdésekre is.

(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(3a) *  A támogatás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg.

(4) *  A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget. Csoportos szaktanácsadás esetén szaktanácsadónként évente legfeljebb 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.

(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

54. *  A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás

103/E. § *  (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a promóciós intézkedés végrehajtója számára természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költség visszatérítéseként nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésének és az ezeken való részvétel költsége, így különösen

aa) a részvételi díj,

ab) az útiköltség és az állat szállításának költsége,

ac) az eseményt bejelentő kiadvány és honlap költsége,

ad) a kiállítási helyiség és stand bérleti díja, a stand felállításának és lebontásának költsége,

b) a mezőgazdasági termék szélesebb körben való ismertségét elősegíteni hivatott, konkrét vállalkozásra, márkanévre vagy származási helyre utalást nem tartalmazó kiadvány költsége, így különösen az adott régióban működő vagy adott mezőgazdasági terméket előállító kedvezményezetteket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott vagy az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, honlap vagy az elektronikus médiában, rádióban, televízióban megjelenő anyag költsége, feltéve, hogy a közzétett információ megkülönböztetés-mentes és az érintett kedvezményezettek azonos feltételekkel kerülhetnek be az anyagba.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti korlátozás nem vonatkozik

a) a 103/B. § (3) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására való hivatkozásra, ha a hivatkozás megegyezik az Európai Unió oltalma alatt álló hivatkozással,

b) a 103/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására való hivatkozásra, ha a hivatkozás másodlagos szerepet tölt be a közvetített üzenetben.

(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

55. *  Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás

103/F. § *  (1) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) erdő, illetve fás terület telepítésének költségére, valamint fenntartásának hektáronkénti éves költségére vehető igénybe.

(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A telepítés vonatkozásában

a) a telepítési és a telepítéshez közvetlenül kapcsolódó költség,

b) a szaporítóanyag költsége,

c) az egyéb kapcsolódó tevékenység költsége

számolható el.

(5) *  A támogatási összeg – az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra.

(6) Nem nyújtható támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (12) bekezdése szerinti fa telepítéséhez.

(7) Állami tulajdonú és kezelésű földterületen történő erdőtelepítéshez nem nyújtható támogatás.

(8) A telepített fajoknak meg kell felelniük az adott terület környezeti és éghajlati viszonyainak és a rájuk vonatkozó környezetvédelmi minimumkövetelményeknek.

56. *  Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás

103/G. § *  (1) Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a létesítés, fenntartás hektáronkénti éves költségére vehető igénybe.

(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) Az agrárerdészeti rendszer létrehozása vonatkozásában

a) az agrárerdészeti rendszer fák telepítése révén történő létrehozásának költsége,

b) az agrárerdészeti rendszer meglévő erdő vagy más fás terület átalakítása révén történő létrehozásának költsége,

c) az agrárerdészeti rendszer létrehozásához közvetlenül kapcsolódó egyéb költség,

d) az erdei legeltetéses rendszerrel összefüggő öntöző- és védőlétesítmény költsége,

e) az agrárerdészeti rendszer létrehozása kapcsán szükségessé váló kezelés költsége,

f) az agrárerdészeti rendszer létrehozását követő első évben végrehajtott újratelepítés költsége

számolható el.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti elszámolható költség vonatkozásában a támogatási összeg – az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra.

(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

(6) A hektáronként ültethető fasorok számát

a) a helyi talaj-, éghajlati- és környezeti adottságokat,

b) az erdei fajokat és

c) az adott földterület fenntartható mezőgazdasági hasznosításának szükségességét

figyelembe véve kell meghatározni.

(7) Az agrárerdészeti rendszer fenntartása vonatkozásában a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (8) bekezdése szerinti költség számolható el.

57. *  Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás

103/H. § *  (1) Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a védelmi infrastruktúra kiépítésének költsége,

b) a tűz vagy egyéb természeti veszély elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedés költsége,

c) erdőtűzhöz, kártevőfertőzéshez, betegséghez kapcsolódó monitoring létesítmény és kommunikációs berendezés létrehozásának és fejlesztésének költsége,

d) ha az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény – ide értve a növénykárosítóval való fertőzöttség felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv alapján elfogadott intézkedéseket is – az erdőgazdálkodási potenciál legalább 50%-ának pusztulását okozta, az erdőgazdálkodási potenciál helyreállításának költsége,

e) az erdészeti ágazat sajátosságaival összefüggő költség és

f) tűzvédelmi pászták fenntartási költsége

számolható el.

(2) *  Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) *  A támogatási összeg – az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja esetén, az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában bármely forrásból teljesített kifizetések intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(5) Nem nyújtható támogatás

a) az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre,

b) az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére.

(6) A támogatott tevékenységnek, illetve projektnek összhangban kell állnia az erdővédelmi tervvel. Az erdőtűz megelőzéséhez nyújtott támogatást csak az erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterület kapcsán lehet igénybe venni.

(7) A növénykárosító által okozott erdőkár megelőzéséhez nyújtott támogatás esetén a növénykárosítóval való fertőzöttség bekövetkezésének kockázatát igazolni szükséges.

58. *  Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás

103/I. § *  (1) Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak környezetvédelmi célokra, ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására, az érintett területen lévő erdő vagy erdős terület közjóléti értéke növelése céljából vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-mérséklési képességének javítására kell irányulnia, figyelemmel a hosszú távon jelentkező gazdasági előnyökre.

(2) *  Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) *  A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) *  a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

e) az erdőgazdálkodási terv vagy azzal egyenértékű eszköz kidolgozásának költsége,

f) * 

számolható el.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

59. *  A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás

103/J. § *  (1) A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 92/43/EGK tanácsi irányelv) 3. cikke és a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 3. cikke szerinti területhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez, továbbá a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával összefüggésben felmerülő többletköltség és elmaradó bevétel ellentételezéséhez nyújtható.

(2) *  Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) részére nyújtható.

(3) A támogatás mértéke faállománytípus-csoportonként, -korcsoportonként és természetességi kategóriánként meghatározott összeg.

(4) A támogatás évente, az erdőterület hektárban meghatározott mérete alapján nyújtható.

60. *  Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás

103/K. § *  (1) Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) csak olyan kötelezettségvállalás esetén nyújtható, amely túlmutat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeken.

(2) *  Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás következtében a kedvezményezettnél felmerülő többletköltséget, illetve az elmaradt jövedelem egy részének vagy egészének ellentételezését.

(4) A támogatás összege hektáronként és évente nem haladhatja meg a 200 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás összege indokolt esetben növelhető. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

61. *  Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás

103/L. § *  (1) Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységhez, rövid időtartamra szóló erdőgazdálkodási csereprogram és erdőlátogatás lebonyolításához, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenységhez nyújtható.

(2) Támogatás az erdészeti ágazatban működő vállalkozás részére nyújtható.

(3) * 

(4) *  A támogatás keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenység szervezésének és lebonyolításának költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,

c) a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség

számolható el.

(5) *  A (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés tudástranszfert vagy tájékoztatási tevékenységet megvalósító szervezet részére teljesíthető.

(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

62. *  Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás

103/M. § *  (1) Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) célja, hogy a tanácsadási szolgáltatás következtében valamely üzem, vállalkozás vagy beruházás gazdasági és környezeti teljesítménye javuljon.

(2) A szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie különösen a természetes élőhelyek megőrzésére, a vadon élő állatok, növények védelmére, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényesülésére, az éghajlatbarátabbá válás és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességének fejlesztésére, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó kérdésekre.

(3) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(4) A támogatás mértéke tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás összege tanácsadónként nem haladhatja meg évente a 6000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A tanácsadás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg. A csoportos formában nyújtott tanácsadásnak ki kell terjednie az egyes résztvevők egyedi igényeit érintő tanácsadásra is.

(6) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy tájékoztatási tevékenységet megvalósító szervezet részére teljesíthető.

63. *  Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás

103/N. § *  (1) *  Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében a 103/I. § (3) bekezdése szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség – számolható el.

(2) *  Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban végzett beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) a Magyarországon – ide nem értve az a) pont szerinti régiót – végzett beruházás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(4) A beruházás kizárólag talaj- és erőforrás-kímélő fakitermelő géppel és gyakorlattal valósulhat meg.

(5) A fa nyersanyagként vagy energiaforrásként történő hasznosításához kapcsolódó beruházás csak az ipari feldolgozást megelőző munkafolyamatra terjedhet ki.

(6) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(7) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

(8) *  A bioenergia előállítására irányuló beruházáshoz akkor nyújtható támogatás, ha az előállított bioenergia megfelel az uniós jogszabályokban, különösen a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 17. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(9) *  Az erdő gazdasági értékének növeléséhez kapcsolódó beruházás indokoltságát az erdő egy vagy több üzem tekintetében várható értéknövekedése bemutatásával szükséges alátámasztani.

64. *  Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás

103/O. § *  (1) Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) in situ megőrzéshez, illetve ex situ megőrzéshez nyújtható.

(2) *  Támogatás erdőgazdálkodó vagy az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) *  A támogatás keretében

a) az erdők genetikai erőforrásainak in situ megőrzését, ex situ megőrzését, jellemzését, összegyűjtését és hasznosítását segítő intézkedés költsége – beleértve a jelenleg in situ megőrzött genetikai erőforrások webes nyilvántartásait, ideértve az erdőgazdálkodási üzemen belüli megőrzést és az ex situ gyűjteményeket és adatbázisokat is –,

b)–c) * 

számolható el.

65. *  A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás

103/P. § *  (1) A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzéséhez nyújtható.

(2) *  A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség – számolható el.

(3) *  A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 60%-át az Észak-Alföld tervezési-statisztikai régióban,

b) 45%-át a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régiókban,

c) 35%-át a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban,

d) 10%-át Budapesten.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.

(5) Nem nyújtható támogatás bioüzemanyag vagy megújuló energiaforrásból származó energia előállításához kapcsolódó beruházáshoz.

66. *  Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás

103/Q. § *  (1) Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A támogatás kedvezményezettje lehet a vidéki térségben

a) *  tevékenykedő azon mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági háztartás tagja, aki a tevékenységi körét nem mezőgazdasági tevékenységgel bővíti,

b) *  működő mikrovállalkozás,

c) lakó természetes személy.

(3) Ha a mezőgazdasági háztartás tagja jogi személy vagy jogi személyek csoportja, az érintett tagnak a támogatási kérelem benyújtása időpontjában mezőgazdasági üzemben mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia.

(4) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett

a) üzleti tervet nyújtson be az érintett szervezethez és

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontjától számított kilenc hónapon belül megkezdje az a) pont szerinti üzleti terv végrehajtását.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervnek tartalmaznia kell a kedvezményezett

a) kezdeti gazdasági helyzetét,

b) a tevékenysége fejlesztéséhez kapcsolódó mérföldköveket és célokat és

c) a tevékenysége fejlesztéséhez szükséges intézkedések részleteit.

(6) A támogatás kifizetése két részletben, legfeljebb öt év alatt történik. Az utolsó részlet a (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti terv végrehajtása esetén fizethető ki.

67. *  Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

103/R. § *  (1) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.

(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás – ide értve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.

(4) A támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.

103/S. § *  (1) A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását,

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló beruházás esetén

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény átlagos éves fogyasztását, és

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(2) Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell meghatározni.

(3) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

103/T. § *  (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető

a) a fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő esetén, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg tevékenységét,

b) a kollektív beruházás, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt több intézkedésre is kiterjedő integrált projekt esetén,

c) a természeti és egyéb sajátos hátránnyal rendelkező területeken megvalósuló beruházás esetén,

d) a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről szóló bizottsági közlemény (COM/2012/079) alapján támogatott műveletek esetén, vagy

e) a 103/R. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó beruházás esetén kizárólag arra a többletköltségre vonatkozóan, amely a hatályos uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez szükséges a termelési kapacitás növekedésének eredményezése nélkül.

(3) A támogatási intenzitás mindannyiszor növelhető a (2) bekezdés szerinti értékkel, ahány eset a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározottak közül fennáll. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 90%-áig növelhető.

(4) A támogatási intenzitás legfeljebb

a) a 103/R. § (1) bekezdés d) és e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az elszámolható költségek 100%-áig, b) a 103/R. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódó beruházás esetén

ba) az elszámolható költségek 80%-áig, vagy

bb) ha a beruházást több kedvezményezett közösen valósítja meg, az elszámolható költségek 100%-áig növelhető.

103/U. § *  (1) A támogatás keretében

1. *  a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség –,

2. a 103/R. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,

3. az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha

a) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,

b) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő – a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,

c) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és

d) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,

4. a 103/R. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciál károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,

5. a 103/R. § (1) bekezdés f) pontja szerinti intézkedés költsége számolható el.

(2) Nem támogatható az (1) bekezdés 3. pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(3) Az (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,

b) tározó létrehozására irányuló,

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló

beruházásra.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) * 

b) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,

c) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,

d) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők számára a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás kivételével,

e) állatok vásárlásának finanszírozásához a 103/R. § (1) bekezdés e) és f) pontjához kapcsolódó beruházás kivételével.

68. *  A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

103/V. § *  (1) A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén

a) a tanácsadás a Vidékfejlesztési Program keretében

aa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott támogatásként vagy

ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként, kell nyújtani, és

b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.

(2) A tanácsadás a kedvezményezett gazdasági és környezeti teljesítményével összefüggő kérdésekre terjedhet ki.

(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

69. *  A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

103/Z. § *  (1) A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén

a) a támogatást a Vidékfejlesztési Program keretében

aa) az EMVA-ból társfinanszírozott támogatásként, vagy

ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként kell nyújtani, és

b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) középvállalkozások esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) mikro- és kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 70%-át.

(3) *  A támogatás keretében a 103/L. § (4) bekezdése szerinti költség számolható el.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

104. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

104/A. § *  E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.), valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

104/B. § *  E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (EU) 2022/2473 rendelet módosításáról szóló, 2023. június 23-i (EU) 2023/1315 rendelet (HL L 167., 2023.6.30., 1–90. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

105. § E rendelet

a) *  17/C. § 7., 11–14. és 24. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 38., 41., 53., 55. és 56. cikke,

b) *  17/C. § 10. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.),

c) * 

d) *  17/C. § 27. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

e) * 

f) *  17/C. § 1–6., 8–9., 15–19., 21–23., 25., 26. és 28. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) 14., 17., 20–22., 24., 32–39., 41., 42. és 44–47. cikke,

g) *  17/C. § 20. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

h) * 

i) *  41/D. alcíme Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

106. § *  E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 19. § (1a) bekezdését, 24. § e) és g) pontját, 85/A. § (4) és (5) bekezdését, 85/C. § (1)–(3) bekezdését, 85/D. § (3) bekezdését, 85/E. §-át, 85/G. § (4) bekezdését és 85/M. § (4) bekezdését a Módr.

a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) hatálybalépése napján meg6kezdett és folyamatban levő eljárásokban

is alkalmazni kell.

107. § *  2022. február 1-jéig e rendelet az egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szabályai szerint is nyújtható támogatás az e rendelet hatálya alá tartozó, 2021. július 31-én létező támogatási programok terhére.