A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. gépészeti berendezés: a vasúti közlekedés lebonyolításához szükséges, rakodó-, járműmozgató és egyéb üzemi létesítmény,

2. veszélyes áru a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének (a továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás – a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: SZMGSZ 2. számú melléklet) – hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

(7) *  Ha jogszabály az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap.

2. § (1) *  Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) alapján a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiszabható egyes bírságok mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A keskeny nyomtávú vasúti pályával és azon végzett vasúti közlekedési tevékenységgel összefüggően elkövetett jogsértések esetén a vasúti bírság mértéke az egyébként irányadó összeg 30%-a.

(3) A vasúti pálya és tartozékainak engedély nélküli elbontása esetén a bírság mértéke

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 1–8. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 30%-a,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 9–15. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 50%-a.

(4) A vasúti pálya és tartozékainak engedélytől eltérő létesítése, átalakítása, használata, bontása vagy üzemeltetése esetén a bírság mértéke az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 18–20. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 50%-a.

(5) *  A hatóság az 1. melléklet II. 32. pontjában felsorolt jogsértések esetén a Vtv. 81. § (14) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontok alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklet A. és C. táblázat megfelelő pontjában meghatározott bírságösszegeket alkalmazza.

(6) *  A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti bejelentés elmulasztása esetén a bírság összege 50 000 forint.

3. § (1) Az első jogsértés esetén a vasúti bírság összege az 1. melléklet szerinti mérték 50%-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mérték nem alkalmazható, amennyiben a hatóság egy ellenőrzés során több jogsértést állapít meg.

(3) Ha a hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban az 1. mellékletben meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – jogsértést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon jogsértővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes jogsértések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 20 000 000 forintot, munkavállaló esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 250 000 forintot.

4. § *  A vasúti bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–09060096 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendeletet a hatálybalépése után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 18–20. soraiban meghatározott hálózati elemek vonatkozásában 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E rendeletet a 2. mellékletben meghatározott, kizárólag a Magyar Honvédség által használt saját célú vasúti pályákra vonatkozóan 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. § *  Ez a rendelet

a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkének,

b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Vasúti bírságok

Jogsértő tevékenység Bírság összege
(Ft)
I. Vasúti pályahálózat vonatkozásában
1. Vasúti pálya és tartozékai engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, a 2. sor kivételével. vágány folyóméterenként 30 000
2. *  Saját célú vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya és tartozékai engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. vágány folyóméterenként 10 000
3. *  Villamos felsővezeték engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. pálya-kilométerenként 1 000 000
4. Térvilágítási berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. megvilágított terület-
négyzetméterenként 1 000
5. Hidak, aluljárók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. nyílás méterenként 1 000 000
6. Alagutak engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. nyílás méterenként 2 000 000
7. Oldal-, homlok- és magas rakodók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 3 000 000
8. Oldal-, homlok- és magas rakodók – gépészeti berendezéssel együtt – engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 6 000 000
9. Állomási és biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. biztosított váltónként 5 000 000
10. Vonatbefolyásolás nélküli vonali biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 5 000 000
11. Vonatbefolyásolásos vonali biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 10 000 000
12. Saját célú vasúti pályahálózat esetén biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. biztosított váltónként,
berendezésenként 3 000 000
13. Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, mérsékelten veszélyes anyagok esetében. 1 000 000
14. Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, fokozottan veszélyes anyagok esetében. 3 000 000
15. Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, rendkívül veszélyes anyagok esetében. 6 000 000
16. Vasúti pálya és tartozékai közlekedés-biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése. 2 000 000
17. Vasúti pálya és tartozékai karbantartási előírásainak be nem tartása. 2 000 000
18. Függőpályák engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 2 000 000
19. Sífelvonók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele. 1 000 000
20. *  Sífelvonó, függőpálya vagy kötélpálya jogellenes üzemeltetése. 500 000
II. Vasúti járművek és gépészeti berendezések vonatkozásában
1. Engedély nélkül létesített vagy üzemeltetett gépészeti berendezés. 2 000 000
2. Engedély nélkül elbontott gépészeti berendezés. 500 000
3. A létesítési, illetve a használatbavételi engedélyben előírt feltételeknek nem megfelelően üzemeltetett gépészeti berendezés.
500 000
4. Üzemszüneteltetési engedély nélkül használaton kívül helyezett gépészeti berendezés
1 500 000
5. Gépészeti berendezés engedély nélkül végzett átalakítása. 1 500 000
6. Vasúti járművek típusengedély nélküli üzemeltetése vagy sorozatgyártásának megkezdése (kivételt képeznek a típusvizsgálatokhoz tartozó próbafutások).
6 000 000
7. Műszaki engedély nélkül üzemben tartott vasúti jármű (vontató és vontatott jármű):
a) 10 t sajáttömeg alatt:
b) 10–30 t közötti sajáttömeg esetén:
c) 30 t feletti sajáttömeg esetén:


1 000 000
2 500 000
5 000 000
8. Műszaki engedély nélkül gyártott vasútüzemi célt szolgáló kazán és nyomástartó edény. 1 500 000
9. Vasúti jármű engedély nélkül végzett átalakítása. 1 500 000
10. Vasúti jármű közlekedés-biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése (ide nem értve a II. 19. sorában meghatározott esetet). 1 500 000
11. Lejárt vizsgálati határidejű vasúti jármű üzemeltetése. 1 500 000
12. Kazán vagy nyomástartó edény biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése. 1 500 000
13. Vasúti jármű karbantartási előírásainak be nem tartása. 1 500 000
14. Hatósági jelzés engedély nélküli használata. 1 000 000
15. Hatósági jelzés engedély nélküli megváltoztatása. 2 500 000
16. Hatósági jelzés és biztonsági feliratok hiánya, vagy eltakarása. 1 000 000
17. Jogszabályban, típusengedélyben vagy biztonsági szabályzatban előírt kötelező felszerelések nélkül üzemeltetett vasúti jármű. 500 000
18. Lejárt vizsgálati határidejű kötelező felszereléssel üzemeltetett vasúti jármű. 200 000
19. *  Üzemképtelen éberségi, vagy vonatbefolyásoló berendezéssel üzemeltetett vasúti jármű. 2 000 000
20. Vonatbefolyásolásra kiépített vonalszakaszon vonatbefolyásoló berendezés nélkül közlekedtetett vasúti vontatójármű. 2 000 000
21. Menetíró, menetregisztráló berendezés sebességmérő regisztráló szalag, sebességmérő regisztráló korong nélküli üzemeltetése, elektronikus berendezés esetén az adatok szándékos törlése. Munkavállaló: 150 000
Munkáltató: 2 000 000
22. Vasúti járművek állagában bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztása. vasúti járművenként 150 000
23. Vasúti jármű vezetőállásán illetéktelen személy ott-tartózkodása. Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 100 000
24. Képesítés nélkül történő járművezetés. Munkáltató: 2 000 000
25. Az adott vasúti járműkategóriára nem érvényes járművezetői engedéllyel történő járművezetés.
Munkáltató: 1 000 000
26. Jogszabály által előírt, az adott útvonalra kiterjedő hatályú vagy az adott jármű vezetésére jogosító kiegészítő tanúsítvány (okmány) nélkül végzett járművezetés. Munkáltató: 500 000
27. Lejárt orvosi vizsgálati határidejű vezetői engedéllyel történő járművezetés. Munkáltató: 250 000
28. A hatóság által jóváhagyott hálózati forgalmi vagy biztonsági szabályzat
– e melléklet más rendelkezésének hatálya alá nem tartozó – előírásának megszegése.

Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 250 000
29. Menetigazolvány, menetlevél nem előírás szerinti kitöltése, vezetése. Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 100 000
30. *  A vasúti járműre, a vonatra, a vasúti pályára előírt sebesség túllépése a járműbe épített sebességmérő-eszköz (sebességregisztrátum) adatainak figyelmen kívül hagyásával:
a) 10–50%-kal:
b) 51–100% közötti értékkel:
c) 100% fölötti értékkel:
kivéve, ha 50 km/h sebesség alatt történő közlekedés esetén a járműbe épített sebességmérő (sebességregisztrátum) adatai alapján legfeljebb 5 km/h sebességeltérés történik.


Munkavállaló:
50 000
100 000
200 000
31. A vasúti közlekedésről szóló törvényben megállapított munkaidő, vezetési idő túllépése
a) napi munkaidő, vezetési idő esetében
b) heti munkaidő keret, időszakonkénti vezetési idő keret esetében
c) munkaviszonyon kívüli, egyéb jogviszonyban töltött vezetési idő közlésének elmulasztása.
Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 300 000
Munkavállaló: 50 000
32. *  A RID vagy az SZMGSZ 2. melléklete előírásainak megszegése:
a) a RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru továbbítása (R. 3. melléklet A. táblázat 1. pontja);
b) veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna (R. 3. melléklet A. táblázat 3. pontja);
c) a szállított árura vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e más, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság (R. 3. melléklet A. táblázat 9. pontja);
d) veszélyes áru szivárgása vagy szóródása (R. 3. melléklet A. táblázat 2. pontja);
e) jóváhagyás nélküli csomagolóeszköz használata (R. 3. melléklet A. táblázat 13. pontja);
f) megengedett töltési fok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat 8. pontja);
g) az együvé rakásra vonatkozó szabályok be nem tartása (R. 3. melléklet A. táblázat 7 pontja);
h) szerkezetileg nem megfelelő állapotú konténerben való szállítás (R. 3. melléklet A. táblázat 14. és 19. pontja);
i) konténerek, tartányok, vasúti kocsik hiányos vagy helytelen jelölése (R. 3. melléklet A. táblázat 24. és 25. pontja);
j) a tartány nincs megfelelően lezárva, de nem szivárog (R. 3. melléklet A. táblázat 6. pontja);
k) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos előírások be nem tartása (R. 3. melléklet C. táblázat 7., 9–12. pontja).
2. § (5) bekezdése szerint
33. Rakodási szabályok előírásainak be nem tartása a rakomány rögzítési szabályok megsértésével. 500 000
34. Rakodási szabályok előírásainak be nem tartása a rakszelvény túllépésével, illetve a harmadik fél veszélyeztetésével (kivéve rendkívüli küldemény feladására vonatkozó engedélyben foglaltak). 1 000 000
35. *  Útvonalkönyvvel kapcsolatos előírások be nem tartása. Munkavállaló: 50 000
Munkáltató:
Vállalkozó vasúti
társaság: 500 000
Pályavasúti társaság: 2 000 000
III. Vasútbiztonsági tanúsítvány és engedély vonatkozásában
1. Vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítvány nélkül végzett vasúti árutovábbítási, személyszállítási, vontatási, szolgáltatási tevékenység végzése tevékenységenként
a) 100 db járműig
b) 100 db jármű felett
5 000 000
10 000 000
2. Vasútbiztonsági engedély nélkül végzett vasúti pályahálózat működtetési tevékenység
a) 200 km alatti hosszúságú vasúti pályahálózat esetén
b) 200 km feletti hosszúságú vasúti pályahálózat esetén
5 000 000
10 000 000
3. A vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítvány vagy a vasútbiztonsági engedély alapjául szolgáló feltételektől eltérően végzett tevékenység esetén. Ide tartoznak:
a) biztonságirányítási rendszer
b) járműállomány
c) igénybe vett vasúti pályahálózat
d) vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök.
2 000 000
4. Kiegészítő tanúsítványnál harmadik fél felé történő biztosítás hiánya. 3 000 000
5. A vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítványban vagy a vasútbiztonsági engedélyben előírt feltételektől eltérően végzett tevékenység esetén az előírások be nem tartása. 1 000 000
6. A jóváhagyott hálózati forgalmi vagy biztonsági szabályzattól eltérő tartalmú szabályzat alkalmazása 1 000 000
7. A biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági jelentésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. 100 000
IV. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzése és vizsgáztatása vonatkozásában.
1. A képzési engedély kiadása iránti kérelemben, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatokban bekövetkező változások bejelentésének elmulasztása. 100 000
2. Vasútszakmai oktatókkal kapcsolatos előírások be nem tartása. 300 000
3. Az alapképzés, időszakos oktatás tárgyi feltételeire vonatkozó előírások be nem tartása. 300 000
4. A képzési programok éves felülvizsgálatának elmulasztása. 200 000
5. Az alapképzés megkezdésére vonatkozó előírások be nem tartása. 200 000
6. Az alapképzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelményekre vonatkozó előírások be nem tartása. 200 000
7. Az alapvizsga, az időszakos vizsga előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó előírások be nem tartása. 200 000
8. A hallgató alapvizsgára, a munkavállaló időszakos vizsgára bocsátásának feltételeire vonatkozó előírások be nem tartása. 400 000
9. Az alapvizsga, időszakos vizsga érvényességétől eltérő foglalkoztatás. 500 000
10. Jogosulatlan alapképzés és időszakos oktatás végzése. 1 000 000
11. A munkavállalók időszakos oktatását végző regisztrált szervezet megbízásának bejelentésének elmulasztása. 100 000
12. Az oktatási ütemtervre vonatkozó előírások be nem tartása. 200 000
13. A képzések és vizsgák okmányaira vonatkozó előírások be nem tartása. 200 000
V. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók egészségügyi alkalmassága vonatkozásában
1. A munkavállaló további foglalkoztatása az adott munkakörben akkor, ha az egészségi alkalmassági vizsgálatot véleményező orvos vagy bizottság döntése alapján a munkavállaló az adott munkakörre alkalmatlanná vált, kivéve a II. 24. sorában meghatározott esetet. 500 000
2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 6 hónapon túl ismételten foglalkoztatott, vagy a tevékenységét bármely okból 6 hónapot meghaladó időtartamban nem folytató munkavállaló a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben előírt orvosi vizsgálat nélküli foglalkoztatása. 500 000
3. Jogszabályban előírt, az egészségügyi alkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét, és az ezekkel kapcsolatos feladatokat meghatározó szabályzat hiánya, illetve az egészségügyi alkalmasságot vizsgáló orvos véleményének figyelmen kívül hagyása. 1 000 000
4. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 30 napon túl ismételten foglalkoztatott munkavállaló egészségügyi alkalmasság hiányában (soron kívüli orvosi vizsgálat nélküli) foglalkoztatása. 500 000
5. A munkavállalónak a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben előírt egészségügyi alkalmasság hiányában történő foglalkoztatása megjelölt munkakörben. 500 000
6. A munkavállalók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. 100 000

2. melléklet a 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Kizárólag a Magyar Honvédség által használt saját célú vasúti pályák
(a továbbiakban: scvp.)

Sor-
szám
MH scvp. megnevezése Kiszolgáló állomás, Szolgáltatási hely Scvp. kezdőszelvénye Scvp. hossza (m)
1. Erdőtelek MH scvp. Füzesabony 102. számú vonal 644+00 szelvény 3211
2. Győr MH scvp. Győr Rendező 1. számú vonal 1382+25 szelvényből kiágazó AUDI HUNGÁRIA Kft. scvp. XV. vágányából kiágazó vágány 7+58,56 szelvény 2325
3. Hajdúhadház MH scvp. Debrecen 100. számú vonal 2408+64,2 szelvényből kiágazó UD Stahl Kft. scvp. 3+30,19 szelvény 440
4. Hetényegyháza
MH scvp.
Kiskunfélegyháza 142. számú vonal 80+99,3 sz. szelvény 1534
5. Jobbágyi MH scvp. Hatvan 81. számú vonal 874+18,34 szelvény 1190
6. Kalocsa MH scvp. Kiskunhalas 153. számú vonal 302+09,60 szelvényéből kiágazó összekötő vágány 26+54,21 szelvény 142
7. Kecskemét MH scvp. Kiskunfélegyháza 146. számú vonal 35+17,61 sz. szelvényéből kiágazó összekötő vágány 10+53,924 szelvény 2841
8. Nyírtelek MH scvp. Nyíregyháza 100c számú vonal 399+93. szelvény 3299
9. Pápa MH scvp. Celldömölk 13. számú vonal 914+63,83 szelvény 2400
10. Rákos MH scvp. Ferencváros 80a számú vonal Rákos állomás „új kihúzó vágány” 3+58,9 szelvényből kiágazó NABI Kft. scvp. 26+63,1 szelvény 683
11. Táborfalva MH scvp. Kiskunfélegyháza 142. számú vonal 587+04. szelvény 11510
12. Tápiószecső MH scvp. Szolnok 120a számú vonal 373+55,80 szelvény 1685