A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

A Kormány

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 2. § tekintetében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén munkavédelmi hatóságként első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jár el.

1/A. § *  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/E. §-sa szerinti felügyeleti szervként az 1. § szerinti eljárásokban a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter jár el.

1/B. § *  (1) A fogvatartottak foglalkozási megbetegedésének, illetve a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásához a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától a szükséges adatok és iratok megkeresés útján szerezhetőek be. A vizsgálat során a megbetegedés és a fokozott expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.

(2) A munkavédelmi hatóság a vizsgálati lap egy-egy példányát a büntetés-végrehajtási szervnek, a fogvatartottnak, halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. § 10. pontja szerinti hozzátartozónak, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának küldi meg.

2. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén munkaügyi hatóságként első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jár el.

2/A. § *  (1) Ha a fogvatartottak munkáltatásának munkaügyi hatósági ellenőrzésére a munkáltató személyén kívül eső kérelmező kérelmére kerül sor és a kérelem tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, a hatóság a hatósági ellenőrzés alá vont, a Bv. tv. 3. § 13. pontja szerinti munkáltatótól megkeresés útján szerzi be a szükséges adatot vagy iratot.

(2) A fogvatartottak munkáltatásának munkaügyi hatósági ellenőrzésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

(3) A fogvatartottak munkáltatásának munkaügyi hatósági ellenőrzésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél a nyilatkozatával a hiányzó bizonyítékot nem pótolhatja.

2/B. § *  Ha a munkaügyi hatóság által lefolytatott ellenőrzés eredményeként a jogsértés megállapítható, a munkaügyi hatóság a következő intézkedéseket teheti meg

a) határidő tűzésével kötelezheti a munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére,

b) tömeges vagy ismétlődő jogsértés esetén megtilthatja a további foglalkoztatást,

c) a Bv. tv. 225. §-a szerinti más gazdálkodó szervezet esetében javaslatot tehet a szerződés felbontása kezdeményezésére.

3. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére