A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és a címkezelésről

A Kormány

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § 8–10. pontjában,

a 23–29. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 30. és 31. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 31. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 32–35. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a 24. § (1a) bekezdésében,

a 36. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ajtó, bejárat megjelölése: az egy épületen belül található önálló rendeltetési egységek megkülönböztetését szolgáló megjelölés,

2. cím: térben meghatározható, ténylegesen létező fizikai hely megjelölése az ingatlanra vonatkozó címelemekkel, amely tartalmánál fogva alkalmas az ingatlan egyedi azonosítására,

3. címadat: az 5. § (1) bekezdésében felsorolt elemek és az 5. § (2) bekezdésében felsorolt adatok összessége,

4. címkezelés: címelemek és cím képzése, a központi címregiszterben új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése,

5. címkoordináta: a címhez rendelt olyan koordináta, amely alapján az adott ingatlan természetbeni elhelyezkedése azonosítható,

6. épület jele: egy telken létesített több épület megkülönböztetését szolgáló megjelölés,

7. házszám: a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés,

8. közterületjelleg: az 1. melléklet szerinti jelleg, amely a közterületnévhez kapcsolódik,

9. *  közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül,

10. lépcsőház jele: egy épületben létesített több lépcsőház megkülönböztetését szolgáló megjelölés,

11. önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van,

12. postai irányítószám: az egyetemes postai szolgáltató által képzett és kiosztott számkód,

13. szint jele, megnevezése: az egy lépcsőházban létesített egyes szintek megkülönböztetését szolgáló megjelölés,

14. telek: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telek,

15. *  település neve: a község, város, megyei jogú város, főváros utótag nélküli rövid elnevezése,

16. településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti településrésznév (helységrésznév).

2. A központi címregiszter

2. § (1) A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;

b) beépítésre szánt területen fekvő telken

ba) létesített épület,

bb) létesített épületen belül található lakás,

bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

ca) épületet létesítettek,

cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince];

d) *  a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;

e) *  olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,

f) *  a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban az a)–f) pontok együtt: ingatlan].

(2) Cím akkor

a) *  keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,

b) szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,

c) módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

3. § (1) *  A központi címregiszter működtetéséért felelős szervként a Kormány a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki. A miniszter a központi címregiszter adatkezelője és a nyilvántartás vezetője.

(2) A miniszter * 

a) kezeli a központi címregiszter adatállományát, ennek keretében

aa) gondoskodik az adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős szerv hatáskörébe nem tartozó változások és javítások átvezetéséről a nyilvántartásban,

ab) ellátja a címváltozásokkal összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat,

ac) az aa)–ab) alpontban meghatározott feladatok elvégzéséről haladéktalanul értesíti a címképzésért felelős szervet,

ad) *  gondoskodik a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős szerv hatáskörébe nem tartozó változásokat igazoló okiratok őrzéséről,

ae) biztosítja a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változások nyomon követhetőségét;

b) működteti a központi címregiszter informatikai rendszerét, ennek keretében

ba) a címképzésért felelős szerv számára biztosítja a címek rögzítéséhez szükséges automatikus adatátvétel folyamatos lehetőségét,

bb) a címek rögzítéséhez szükséges automatikus adatátvételre jogosult felhasználókról nyilvántartást vezet,

bc) a címek rögzítéséhez szükséges elektronikus alkalmazás felhasználóinak a hozzáféréseit naplózza.

(3) *  A miniszter a központi címregiszterben nyilvántartott címadatokat jogszabályban meghatározott feladata ellátása céljából felhasználhatja.

4. § (1) A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyzőt jelöli ki.

(2) *  A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.

(2a) *  A címképzésért felelős szerv az illetékességi területéhez tartozó, a központi címregiszterben nyilvántartott címadatokat jogszabályban meghatározott feladata ellátása céljából felhasználhatja.

(3) *  A címkezeléssel kapcsolatos eljárásokban – a központi címregiszter adattartalmának biztosítása céljából – az egyetemes postai szolgáltató és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közreműködő szervként vesznek részt.

5. § (1) A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza:

a) az országnevet,

b) *  a vármegye nevét,

c) a település nevét,

d) a postai irányítószámot,

e) ha van, a településrésznevet,

f) ha van, a kerület megjelölését,

g) a közterületnevet,

h) a közterületjelleget,

i) a házszámot,

j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,

k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,

l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és

m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését.

(2) A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja

a) *  a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset kivételével,

b) a címkezelési döntés számát,

c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot,

d) *  azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.

(3) E rendelet alkalmazásában két címet akkor kell különbözőnek tekinteni, ha legalább egy címadatuk különbözik.

6. § (1) *  A központi címregiszterben nyilvántartott cím annak megismerése és kezelése céljából – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – automatikus adatátvétellel továbbítható

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság mint címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek,

b) az állami középület-kataszter működtetéséért felelős szervezet,

c) az Okos Város Központi Platform Települési Térinformatikai Platformjának és Települési Középület Kataszterének működtetéséért felelős szervezet, valamint

d) az állami adóhatóság

számára.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezető szervek az átvett adatot – a nyilvántartás céljának megfelelő mértékben – nyilvántartásaik részévé teszik.

(3) *  A miniszter az egyetemes postai szolgáltató számára a címkezelési eljárással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében a központi címregiszterben szereplő címeket megismerhetővé teszi. A közreműködő szervek az átadott adatokra vonatkozóan önálló adatszolgáltatást és önálló adattovábbítást nem teljesíthetnek.

3. Címkezelés

7. § (1) *  A központi címregiszterben címet a címképzésért felelős szerv és a miniszter kezelhet.

(2) *  A bejegyzéseket a miniszter, azok feltöltési időrendjének megfelelően, egyedi azonosító kóddal látja el.

(3) *  A törölt vagy módosított adatokat a miniszter a központi címregiszterben visszakereshető módon történeti állományban tárolja az adatok bejegyzésének, módosításának és törlésének időpontjával együtt.

8. § (1) Ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a címképzésért felelős szerv megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.

(2) A címképzésért felelős szerv a címnek a központi címregiszterben való címkezelését megelőzően az erre a célra kialakított elektronikus alkalmazás útján

a) tájékoztatást kérhet az egyetemes postai szolgáltatótól a címhez kapcsolódó postai irányítószámról és

b) ellenőrzi, hogy az ingatlan szerepel-e az ingatlan-nyilvántartásban.

(3) Az egyetemes postai szolgáltató a megkeresésre adott válaszát és a visszaigazolást haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül az erre a célra kialakított elektronikus alkalmazás útján küldi meg a címképző szerv részére.

(4) *  A címképzésért felelős szerv az ingatlanügyi hatóság határozatában feltüntetett ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a címkoordinátákat és a címhez kapcsolódó postai irányítószámot rögzíti a központi címregiszterben.

(4a) *  Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt ingatlan-nyilvántartási adatok a cím bejegyzése időpontjában még nem állnak rendelkezésre, úgy a címképzésért felelős szerv a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a címet ezen adatok nélkül veszi nyilvántartásba és annak kiegészítése érdekében haladéktalanul megkeresi a külön jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező szervet.

(5) A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más, helyben szokásos módon közzéteszi, úgy, hogy az legalább a kifüggesztésétől vagy közzétételétől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.

(6) *  A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett, az Nytv. 13/A. §-a szerinti költözéssel nem járó lakcímváltozást eredményező címek eseményazonosítóját haladéktalanul megküldi a cím szerint illetékes járási hivatalnak a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából.

9. § A postai irányítószám módosítása esetén az egyetemes postai szolgáltató értesíti az illetékességgel rendelkező címképzésért felelős szervet a változással érintett címek megjelölésével.

10. § Az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető.

4. Címképzés

11. § (1) *  A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott teleknek csak az azon létesített épület, önálló épülethez nem kapcsolódó pince vagy a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti önálló rendeltetési egység címképzésével egyidejűleg, de azoktól elkülönülten kell címet képezni.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott telken létesített minden épület, pince valamint önálló rendeltetési egység címének törlése esetén annak a teleknek a címét is törölni kell, amelyen az épület, pince, önálló rendeltetési egység áll.

(3) Amennyiben az ingatlannak a 2. § alapján már nem kell a központi címregiszterbe bejegyzett címmel rendelkeznie, a címképzésért felelős szerv törli a címregiszterből a címhez tartozó címadatokat.

12. § (1) Az üres telken létesített új épület, pince vagy önálló rendeltetési egység esetén a címképzésért felelős szerv az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően képezi az adott ingatlanra vonatkozó, az 5. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott címelemeket és rögzíti az épület elhelyezkedésének azonosítására szolgáló címkoordinátával együtt.

(2) Ha olyan telken létesül új épület, pince vagy önálló rendeltetési egység, amelyen már korábban a címképzés hatálya alá tartozó épület, pince vagy önálló rendeltetési egység volt, vagy egy időben létesül több új épület, pince, önálló rendeltetési egység, akkor valamennyi meglévő és új épületnek, pincének vagy önálló rendeltetési egységnek címmel kell rendelkeznie vagy címet kell neki képezni.

13. § *  (1) Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a címképzés során figyelembe venni.

(2) Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok az irányadók.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt ingatlan elnevezésére a tulajdonos a címképzésért felelős szerv legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot vagy az általa tett javaslat a (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, akkor a címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő elnevezést jegyzi be a központi címregiszterbe.

(5) A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.

(6) Egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több külterületi ingatlant azonos névvel elnevezni. Ha a tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik ingatlan neve, a címképzésért felelős szerv megkülönböztetésre alkalmas jelölést javasol a tulajdonosnak.

14. § A lakás vagy más önálló rendeltetési egység esetében a hozzá tartozó címkoordináta azon épület címkoordinátája, amelyben a lakás, önálló rendeltetési egység található.

15. § (1) Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét annak a teleknek a címéből kell képezni, melyen maga az épület fekszik.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült legalább kettő vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal rendelkező épületekből álló épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek címével megegyező, a többi épületnek attól eltérő cím is megállapítható.

(2) *  Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A–Z-ig ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken – az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát összeadva – azokból egynél több van. Amennyiben az épületjelölést igénylő épületek, pincék és önálló rendeltetési egységek száma meghaladja az egytagú, nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két betűtagból álló A–Z-ig ábécé-sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó. Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.

16. § Az azonos épületben található valamennyi lépcsőházat – amennyiben az épületben egynél több lépcsőház van – egy, a házszámtól és az épület jelétől szóközzel elválasztott, nem ékezetes egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A–Z-ig, ábécé-sorrendben, és ahhoz az „lph.” toldalékot kell kapcsolni.

17. § (1) Az épületen belül a szinteket egyértelműen jelző azonosítókkal kell ellátni olyanképpen, hogy az épületben a föld felszínén lévő vagy a föld felszínéhez legközelebb eső szint „Fsz.” jelölést kapjon. A földszint felett elhelyezkedő emeleteket arab számmal kell megjelölni 1-től emelkedő sorrendben, és ahhoz az „em.” toldalékot kell kapcsolni.

(2) A föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-től emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni.

18. § *  (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti lakás esetében az ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a szám csak egy ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a címképzésért felelős szerv a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

(2) A 13. (3) bekezdésében meghatározott ingatlan esetében a szint, ajtó megjelölésének szabályait nem kell alkalmazni.

19. § *  A külterületen fekvő ingatlan (ideértve a korábban zártkertként nyilvántartott külterületi ingatlant is) címelemeinek megállapítása során a 14–15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

20. § A központi címregiszterben nyilvántartott címek módosítására a címképzés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) *  A címképzésért felelős szerv – szükség szerint a közreműködő szerv igénybevételével – 2016. december 31-ig felülvizsgálja az illetékességi területén található, a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elvégzett adatellenőrzés során „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott címek megfelelését e rendelet előírásainak, és szükség esetén az érintett ingatlanok vonatkozásában a címkezelést lefolytatja.

(2) *  A címképzésért felelős szerv – szükség szerint a közreműködő szerv igénybevételével – 2016. december 31-ig felülvizsgálja az illetékességi területéhez tartozó, 2014. augusztus 1. és 2015. január 1. között megváltozott címeket, és szükség esetén címkezelést folytat.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott felülvizsgálathoz a központi szerv a címképzésért felelős szerv részére erre a célra rendszeresített elektronikus úton biztosítja a címadatokat és a helyrajzi számot.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálat során a címképzésért felelős szerv szükség esetén egyeztet az ingatlan azonosítása céljából az illetékes ingatlanügyi hatósággal az erre a célra rendszeresített elektronikus alkalmazás útján.

23–36. § * 

1. melléklet a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A B
2. Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód közterületjelleg
3. 119 allé
4. 99 alsó rakpart
5. 25 alsósor
6. 121 bekötőút
7. 19 dűlő
8. 8 fasor
9. 100 felső rakpart
10. 69 felsősor
11. 70 főtér
12. 72 főút
13. 107 gát
14. 33 határ
15. 98 határsor
16. 111 határút
17. 131 ipartelep
18. 41 kert
19. 88 kertsor
20. 93 korzó
21. 54 környék
22. 13 körönd
23. 12 körtér
24. 4 körút
25. 5 köz
26. 80 lakópark
27. 10 lakótelep
28. 16 lejtő
29. 15 lépcső
30. 79 lépcsősor
31. 32 liget
32. 20 major
32a. *  136 majorság
33. 45 mélyút
34. 47 negyed
35. 24 oldal
36. 108 országút
37. 7 park
38. 63 part
39. 46 pincesor
40. 17 puszta
41. 22 rakpart
42. 9 sétány
43. 57 sikátor
44. 6 sor
45. 61 sugárút
46. 134 szállás
47. 36 szektor
48. 75 szél
49. 118 szer
50. 73 sziget
51. 123 szőlőhegy
52. 92 tag
53. 18 tanya
54. 21 telep
55. 2 tér
55a. *  137 tere
56. 35 tető
57. 11 udvar
58. 3 út
59. 1 utca
60. 59 útja
61. 90 üdülőpart
62. 120 üdülősor
63. 62 üdülőtelep
64. 49 vár
65. 52 várkert
66. 48 város
67. 44 villasor
68. 39 völgy
69. 38 zug
70. *  64 bokor