A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti betétes a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.”-nál (cégjegyzékszám: 01-10-046028, a továbbiakban: Bank) 2014. december 5-én fennálló névre szóló betéti követelésének az államnak a Bankban fennálló tulajdonrészével arányos, az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által a Hpt. alapján biztosított kártalanítási összeghatárt meghaladó mértékének (a továbbiakban: betéti követelés) megtérítésére jogosult.

(2) *  A megtérítés feltétele, hogy a betétes

a) a betéti követelés 49%-át a megtérítés fejében 2015. október 9-ig az államra ruházza át,

b) vállalja, hogy a betéti követelés, a betétszerződés, a Bank tevékenységi engedélyeinek visszavonása, a Bank végelszámolása, illetve felszámolása kapcsán az állammal szemben semmilyen további követelést, igényt nem támaszt, és

c) a Hpt. 161. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2015. október 9-ig felhatalmazást ad a Banknak, hogy az államnak a kártalanítás érdekében a betéti követelés meghatározásához szükséges banktitok-kört kiszolgáltassa.

2. § (1) A megtérítés nem terjed ki a fedezetül szolgáló betétek és az OBA által a Hpt. alapján nem biztosított betétesek betéti követeléseire.

(2) A betéti követelés kamatkövetelés része tekintetében a megtérítés kifizetésének napjáig esedékessé váló kamatokat lehet megtéríteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kamatfizetési kötelezettség időtartama nem haladhatja meg az e rendelet hatálybalépését követő 90. napot, ha az 1. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó megállapodás és nyilatkozat aláírása a betétes érdekkörében felmerült okból nem valósul meg.

(4) A megtérítést forintban kell megfizetni. Ha a betéti követelés részben vagy egészben forinttól eltérő más devizában áll fenn, a megtérítés forintösszegét a Magyar Nemzeti Banknak a kártalanítás megfizetése napját megelőző napon irányadó hivatalos devizaárfolyama alapul vételével kell meghatározni.

3. § A megtérítés során az állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter meghatalmazása alapján a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter jár el.

4. § (1) A megtérítés fedezete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Kárenyhítési Keret cím.

(2) A megtérítés fedezetének rendelkezésre bocsátásáról a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter az OBA-val szerződést köt.

5. § A megtérítést a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter legkésőbb az 1. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó megállapodás és nyilatkozat aláírását követő 20 munkanapon belül az OBA-n keresztül fizeti ki a betétesnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére