A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre,

c) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont vagyonelemek átruházásra és az azokkal kapcsolatos - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/G. § (1) bekezdésében meghatározott - szerződéses jogviszonyokra (a továbbiakban együtt: szerződéses jogviszony),

d) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződésekre és kötelezettségvállalásokra,

e) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek (a továbbiakban: OHKT) való megfelelősége megállapítására

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tevékenysége során képződött háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki, ha azt a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatónak adja át kezelésre.

(3) E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése, kezelése;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, kezelését végző hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

(4) *  E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő kötelezettségvállalásnak minősül az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalás, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, valamint a fizetési kötelezettséggel együtt járó, jóváhagyáshoz kötött szerződésmódosítás.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képződő települési hulladék kilogrammban vagy térfogategységben kifejezett mennyisége;

2. *  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is;

3. másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék;

4. zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési hulladék.

(2) A házi, a közösségi és a telepi komposztálásra a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3) A konténer és a válogatómű tekintetében az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok

3. § (1) * 

(2) *  Ha a Ht. 56. § (1) bekezdésében foglalt összekeverési tilalom ellenére a háztartási, vagy a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe veszélyes hulladék kerül, a közszolgáltatónak a veszélyes hulladékot az elszállítást megelőzően, vagy a telephelyére történő beszállítást követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különítenie, ha erre a műszaki lehetőségei biztosítottak.

(3) * 

3/A. § *  (1) *  A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyása a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a vagyonelemmel rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony alanyának személye megváltozik.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződéses jogviszonyt jóváhagyja, ha az

a) hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási színvonalának fenntartásához vagy technológiai fejlesztéséhez, innovációjához,

b) nem okozza a közszolgáltatás ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság gyakorlásával összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését.

(3) A szerződéses jogviszony alanyai az (1) bekezdés szerinti szerződéses jogviszony - a miniszter jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - létrehozását követő 15 napon belül együttesen kérelmezik a miniszter jóváhagyását az alábbi dokumentumok hiteles elektronikus formában történő benyújtásával:

a) a szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása,

b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése,

c) a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseinek - különösen annak szükségessége - és a szerződéses jogviszonytól várt előny bemutatása,

d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum és

e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum.

(4) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyás - (2) bekezdésben meghatározott - feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentumot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a miniszter a jóváhagyást határozatban megtagadja.

(5) A miniszter jóváhagyása a jogszabályban a szerződéses jogviszonyra előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a szerződéses jogviszony létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

(6) A Ht. 92/G. § (2) bekezdése alá tartozó szerződéses jogviszony esetében a felek a miniszter részére a (3) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt dokumentumokat a szerződéses jogviszony hatálybalépése előtt legalább 15 nappal előzetesen megküldik tájékoztatás céljából.

(7) A szerződéses jogviszony miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(8) A miniszter a véglegessé vált, záradékkal ellátott szerződéses jogviszonyról szóló dokumentumról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére.

(9) *  A Ht. 92/G. § (8) és (9) bekezdése szerinti hozzájárulás kiadása iránti kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét, székhelyét,

b) a kérelmező cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét,

c) a cégjogi esemény alapjául szolgáló döntést,

d) a cégjogi eseményt alátámasztó írásbeli indokolást és

e) a cégjogi eseménynek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseit, különösen annak szükségességét és a cégjogi eseménytől várt előny bemutatását.

(10) *  A cégjogi esemény miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(11) *  A miniszter a véglegessé vált határozatáról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által létrehozott Koordináló szerv részére.

3/B. § *  (1) A Hivatal a jóváhagyásához kötött, a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott szerződések és kötelezettségvállalások esetében megvizsgálja, hogy

a) a szerződés vagy kötelezettségvállalás a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében előírt határidőn túlterjeszkedik-e, vagy sem,

b) a szerződés vagy kötelezettségvállalás biztosítja-e a Ht. 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapelv érvényesülését,

c) a szerződés vagy a kötelezettségvállalás nem eredményezi-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályoknak és közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő tartalmú ellátásához szükséges pénzügyi fedezet elvonását.

(2) *  A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés - a Hivatal jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - létrejöttétől vagy a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat - a Hivatal jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - megtételétől számított 15 napon belül nyújtja be a Hivatal által biztosított, jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján. A határidő elmulasztása esetén a közszolgáltató igazolási kérelmet nyújthat be, amelyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény megfelelő alkalmazásával kell elbírálni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell

a) a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot,

b) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló igazolást,

c) a kérelemmel érintett szerződés létrejöttének, a jognyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésre álló és a kérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozó lezárt főkönyvi kivonatot, továbbá a szerződésből vagy jognyilatkozatból eredő fizetési kötelezettség elszámolásához tartozó analitikát,

d) *  a kérelemmel érintett szerződés, kötelezettségvállalás tárgyában a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben hatályos szerződést vagy kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot, továbbá a szerződésből vagy jognyilatkozatból eredő fizetési kötelezettség elszámolásához tartozó analitikát,

e) a kérelemmel érintett szerződésben vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatban vállalt fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásának igazolását, továbbá

f) ha a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalás nem kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére irányul, annak bemutatását, hogy a szerződés vagy kötelezettségvállalás milyen mértékben érinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

(4) A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a jóváhagyás feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződést vagy a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a Hivatal a jóváhagyást határozatban megtagadja.

(6) A Hivatal jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

(7) Nem kell jóváhagyás iránti kérelmet benyújtani a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott, a rendes üzletmenet keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi funkcionális működőképességének biztosításához szükséges szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében, így különösen

a) a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget nem keletkeztető szerződések és kötelezettségvállalások,

b) munkaviszonnyal és egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos szerződések,

c) megbízási típusú szerződések,

d) hitel- és számlaszerződések,

e) biztosítási szerződések,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi működőképességének biztosításához feltétlenül szükséges, a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető adásvételi és vállalkozási típusú szerződések,

g) a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető kötelezettségvállalások

esetében.

(8) A Hivatal jóváhagyásához kötött szerződés vagy kötelezettségvállalás a Hivatal jóváhagyása nélkül semmis.

(9) A Hivatal a véglegessé vált záradékkal ellátott szerződésről vagy kötelezettségvállalásról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad a Koordináló szerv részére.

3/C. § *  (1) *  A Hivatal megvizsgálja, hogy a közszolgáltató és - kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére irányuló tevékenységet végző - közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az OHKT előírásainak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban foglalt célok elérésére, a jogszabályi követelmények teljesítésére.

(2) A közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményről szóló határozat (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény) kiállítása iránti kérelmet a Hivatal által biztosított jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján terjeszti elő.

(3) A kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell

a) a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban meghatározott adatokat,

b) az OHKT-ban rögzített feltételeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló alábbi dokumentumokat:

ba) a Kommunikációs Tervet,

bb) a Hulladékgazdálkodási Tervet és

bc) - a (4) és (11) bekezdésben foglalt esetben - a gyűjtési vagy hulladékkezelési fejlesztési tervet, továbbá

c) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását.

(3a) *  A közszolgáltatói alvállalkozónak a (3) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni a (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott Kommunikációs Tervet és a (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott Hulladékgazdálkodási Tervet.

(4) A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott tervet a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó - az OHKT-t meghatározó miniszteri rendeletben foglalt esetben - a megfelelőségi vélemény kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, egyébként a Hivatal (11) bekezdés szerinti felhívásában foglaltak szerint nyújtja be. A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott terv célérték elérését biztosító intézkedéseinek megfelelőségét a Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban bírálja el.

(5) A Hivatal a kérelem beérkezését követő 8 napon belül intézkedik a Koordináló szerv véleményének beszerzése iránt a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem egyidejű megküldésével.

(6) A Koordináló szerv a megfelelőségi kérelmet a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakkérdések - különösen a haszonanyag értékesítésének és a hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanításának koordinációja - vonatkozásában megvizsgálja, és a Hivatal megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott véleményt küld a Hivatal részére.

(7) Ha a Koordináló szerv véleménye a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem érkezik meg a Hivatalhoz, a Hivatal a Koordináló szerv véleményének hiányában is dönthet a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem tárgyában.

(8) A Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítása során a Koordináló szerv véleményétől eltérhet.

(9) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel az OHKT-ban foglaltaknak, megfelelőségi véleményt állít ki.

(10) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége nem felel meg az OHKT-ban foglaltaknak - és a (11) bekezdés alkalmazásától sem várható a megfelelőségi vélemény kiállítása -, a megfelelőségi vélemény kiadását megtagadja.

(11) Ha a Hivatal az eljárás során azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége bizonyos feltételek teljesítése esetén megfelel az OHKT-nak, a megfelelőségi véleményt kiállítja, egyúttal kötelezi a kérelmezőt a megfelelőséghez szükséges, a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítésére.

(12) A (11) bekezdés szerinti kötelezés esetén a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítését a Hivatal határozatában meghatározott időpontig igazolja, ellenkező esetben a Hivatal a megfelelőségi véleményt visszavonja.

(13) A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.

(14) A megfelelőségi vélemény kiállításával egyidejűleg a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó adatait a Hivatal az általa vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti, a megfelelőségi vélemény megszűnése, visszavonása esetén a nyilvántartásból az adatokat törli.

(15) A Hivatal ellenőrzi, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi véleményben foglaltaknak. A Hivatal az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni ellenőrzést tarthat.

(16) Ha a Hivatal az ellenőrzése vagy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy tevékenysége - a Hivatal felhívása ellenére - sem felel meg a megfelelőségi véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt visszavonja.

(17) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról az ellátásért felelőst és a Koordináló szervet - annak véglegessé válása napján - a Hivatal értesíti.

4. A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok

4. § (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó

a) a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén,

b) a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy helyiségben, vagy

c) a települési önkormányzat által kijelölt helyen,

szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.

(2) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, ide nem értve a (4) és (7) bekezdés szerinti esetet.

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik.

(4) A környezetvédelmi és a gazdasági szempontból hatékonyabb válogatás érdekében vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedénybe

a) száraz,

b) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy

c) más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó

műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék, valamint hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília nem helyezhető el.

(5) A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.

(6) *  A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.

(7) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot - a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.

(8) Ha a december 25-e és január 31-e között képződött fenyőfa hulladék gyűjtőedényben nem helyezhető el, akkor azt hulladékgyűjtő udvarba vagy a közösségi komposztálás céljára fenntartott gyűjtőhelyre kell vinni, vagy a közszolgáltató által meghatározott módon és időben közterületen kell elhelyezni. Társasházi lakóközösségben képződött fenyőfa hulladékot a közszolgáltató által történő elszállításig egy helyen kell gyűjteni.

(9) Radioaktív hulladékot, robbanóanyagot a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni nem lehet.

5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.

(2) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, továbbá az ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

6. § (1) Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített gyűjtés ösztönzése és hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja

a) *  a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a zöldhulladék, a biohulladék, a lomhulladék, valamint, ha arra a közszolgáltatási szerződés kiterjed, a háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített gyűjtés céljáról,

c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről (ha ilyen a közszolgáltató közszolgáltatási területén működik),

d) *  a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről,

e) *  az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről, valamint

f) *  a zöldhulladék házi komposztálásának lehetőségéről, esetleges feltételeiről a települési és lakókörnyezeti jellemzőktől függően.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakat a honlapján és a települési önkormányzat vonatkozásában szokásos egyéb módon közzéteszi.

(3) A közszolgáltató - a társasházi lakóközösség kérésére - az (1) bekezdés szerinti tartalommal az ingatlanhasználónak nyomtatott tájékoztatót tesz elérhetővé.

(4) A közszolgáltató által a társasházi lakóközösség rendelkezésére bocsátott nyomtatott tájékoztatót a közös képviselő a társasház hirdetmények közzétételére szolgáló közös tulajdonú helyiségében kifüggeszti.

5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(1a) *  A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert

nem haladja meg.

(1b) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(1c) *  A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.

(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,

d) *  az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen személy)

8. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy -típusra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal látja el. A feliratnak tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kell lennie.

(2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítására vonatkozó szabályok

9. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténer vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténer alkalmazásával, és az e feltételeket biztosító, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel, szállítójárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.

(2) *  A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a vegyes, továbbá más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve szállítja el, elkerülve azok keveredését.

(3) A közszolgáltató a vegyes hulladékot a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal szállítja el.

(4) A közszolgáltató - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ingatlanhasználótól legalább a következő hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el:

a) műanyaghulladék,

b) fémhulladék,

c) papírhulladék,

d) vegyes hulladék.

(5) A házhoz menő gyűjtési rendszer mellett a közszolgáltató az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott műanyag-, fém- és papírhulladék elkülönített gyűjtését az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban is biztosítja. Ha az üveghulladék elkülönített gyűjtését a közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő udvarban és hulladékgyűjtő szigeten veszi át.

(6) Ha a közszolgáltatási területre jellemző speciális területi vagy domborzati viszonyok miatt az adott ingatlan a házhoz menő gyűjtéshez használt céljárművel biztonságosan nem közelíthető meg, a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználók részére ideiglenes jelleggel konténeres gyűjtést biztosít. Az áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert az érintett ingatlanokhoz legközelebbi és a gyűjtésre leginkább alkalmas közlekedési csomópont mellett kell elhelyezni. Ha a fémkonténer megtelt, azt el kell szállítani.

(7) A (6) bekezdés szerinti konténeren tájékoztató táblát kell elhelyezni annak érdekében, hogy az ingatlanhasználó számára egyértelmű legyen, hogy a fémkonténerben milyen fajtájú hulladék helyezhető el.

10. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvételét, összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.

(3) Ha az ingatlanhasználó kérésére a közszolgáltató áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert helyez el közterületen, annak érdekében, hogy abban az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot helyezhessen el, a fémkonténer kizárólag annak hulladékkal való megtöltéséig tartható közterületen, azt követően a közszolgáltatónak haladéktalanul el kell szállítania.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

11. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint a hasznosítható összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkészítő művelet útján történő válogatásáról.

(2) Anyagában kell hasznosítani a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagának összetétele és minősége alapján erre alkalmas.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék - a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott részletes követelményekre figyelemmel - hulladéklerakóban akkor rakható le, ha

a) a hulladék olyan fizikai, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt szennyező hatása csökken,

b) a rendelkezésre álló és gazdaságosan üzemeltethető kezelési technológiával nem tehető hasznos alapanyaggá, valamint

c) anyagában és energetikailag gazdaságosan nem hasznosítható.

12. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő létesítmény kezelését közvetlenül irányító vezetőnek felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § (1) és (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § (3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

13/A. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) 15. §-ával megállapított

a) 1. § (1) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően létrehozott szerződéses jogviszonyokra,

b) 1. § (1) bekezdés d) pontját, (4) bekezdését és 3/B. §-át a 2021. március 27-ét követően létrehozott szerződésekre és kötelezettségvállalási nyilatkozatokra,

c) 1. § (1) bekezdés e) pontját és 3/C. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően elfogadott OHKT-nak való megfelelőségi véleményezési eljárással összefüggésben és a Ht. 92/F. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőkre tekintettel

kell alkalmazni.

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § (1)-(2) * 

(3) * 

16. § *