A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 269/2014/EU tanácsi rendelet *  hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban *  előírt egyes intézkedéseket. Az intézkedések magukban foglalják egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, valamint egyes beruházásokra vonatkozó korlátozásokat a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt.

(2) A Tanács 2014. július 22-én megállapította, hogy amennyiben Oroszország nem teljesíti az Európai Tanács 2014. június 27-i következtetéseiben és a Tanács 2014. július 22-i következtetéseiben meghatározott követeléseket, úgy a Tanács készen áll további jelentős korlátozó intézkedések haladéktalan bevezetésére. Ezért további korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni egyrészt annak érdekében, hogy az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásására irányuló orosz intézkedések költségei megnövekedjenek, másrészt pedig a válság békés rendezésének előmozdítása céljából. Ezen intézkedések folyamatos felülvizsgálat alatt állnak majd, valamint a helyi fejleményekre tekintettel ezeket fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni, illetve ki lehet egészíteni más korlátozó intézkedésekkel.

(3) Korlátozásokat kell alkalmazni a 428/2009/EK tanácsi rendeletben *  foglaltak szerinti bizonyos kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a fegyverekhez és katonai felszerelésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amennyiben a tagállamok embargót alkalmaznak ilyen árukra. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.

(4) Előzetes engedélyezési kötelezettség formájában korlátozásokat kell alkalmazni az oroszországi kőolajipari technológiák közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére is.

(5) Helyénvaló ezen túlmenően korlátozásokat alkalmazni egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására is, azon kormányközi megállapodások révén létrehozott, nemzetközi jogállású, oroszországi székhelyű intézmények kivételével, amelyeknek Oroszország is részvényese. Más pénzügyi szolgáltatások - például a betéti szolgáltatások, a pénzforgalmi szolgáltatások és az ezen rendelet által szabályozott intézményeknek vagy azok által folyósított kölcsönök - az 5. cikkben említettek kivételével nem tartoznak ezenkorlátozások hatálya alá. * 

(6) Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk * 

E rendelet alkalmazásában:

a) „kettős felhasználású termékek és technológiák”: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt termékek;

b) „hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c) „technikai segítségnyújtás”: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, és az olyan formákat ölthet, mint például oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások, ideértve a szóbeli formák keretében történő segítségnyújtást is;

d) „brókertevékenység”:

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, értékesítése vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy bármely egyéb harmadik országba; vagy

ii. termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt is, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

e) „befektetési szolgáltatások”: a következő szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfoliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettséggel;

vii. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettség nélkül;

viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f) *  „átruházható értékpapírok”: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái - kriptoeszközök formájában is -, a fizetőeszközök kivételével:

i. társaságok részvényei és más - társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű - értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

g) „pénzpiaci eszközök”: az eszközök azon osztályai amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h) „hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban megállapított fettételekkel, ideértve a légterüket is;

j) „központi értéktár”: a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

k) „betét”: olyan számlán tartott pénzeszközöknek vagy szokásos banki ügyletekből keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege, amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses Metélek mellett vissza kell fizetnie; idetartozik a lekötött betét és a takarékbetét is, de ide nem értve az egyenleget, ha:

i. az egyenleg létezését csak egy, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv *  4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközzel lehet bizonyítani, kivéve, ha olyan megtakarítási termékről van szó, amelyről névre szóló betéti okiratot állítottak ki, és amely 2014. július 2-án a tagállamok valamelyikében már létezett;

ii. az egyenleg tőkeösszegét nem kell névértéken visszafizetni;

iii. az egyenleg tőkeösszegét csak a hitelintézet vagy harmadik fel által nyújtott meghatározott garancia vagy megállapodás keretében kell névértéken visszafizetni;

l) „befektetői állampolgársági program” (vagy „aranyútlevelek”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe megszerezzék annak állampolgárságát;

m) „befektetői letelepedési program” (vagy „aranyvízumok”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek valamely tagállamban;

n) „kereskedési helyszín”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszer (OTF);

o) „finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás”: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy fettétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között - de nem kizárólagosan - a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, ideértve az exporthitelbiztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi segítségnyújtásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

p) „partnerország”: a VIII. mellékletben meghatározott olyan ország, amely az e rendeletben foglak kereskedelmi intézkedésekkel lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

q) „fogyasztói kommunikációs eszközök”: magánszemélyek által használt eszközök, így például személyi számítógépek és perifériák (ideértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek;

r) *  „orosz légitársaság”: az Oroszországi Föderáció hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

s) *  „hitelminősítés”: egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki;

t) *  „hitelminősítési tevékenységek”: adat- és információelemzés, valamint a hitelminősítések értékelése, jóváhagyása, kiadása és felülvizsgálata;

u) *  „energiaágazat”: a polgári célú, nukleáris energiával összefüggő tevékenységek kivételével a következő tevékenységeket magában foglaló ágazat:

i. a nyersolaj, földgáz vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése, Oroszországon belüli forgalmazása vagy bányászata, a tüzelőanyagok finomítása, a földgáz cseppfolyósítása vagy visszagázosítása;

ii. a szilárd fosszilis tüzelőanyagból készült termékek, finomított kőolajtermékek vagy gáz előállítása vagy forgalmazása Oroszországon belül; vagy

iii. a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények építése vagy berendezések üzembe helyezése, illetve villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás, berendezés vagy technológia nyújtása;

v) *  „közbeszerzési irányelvek”: a 2014/23/EU * , a 2014/24/EU * , a 2014/25/EU *  és a 2009/81/EK *  európai parlamenti és tanácsi irányelv;

w) *  „közúti fuvarozási vállalkozás”: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

2. cikk * 

(1) Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglak tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztróíäkra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítés;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek -kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az exportőrnek - az e bekezdés f) és g) pontjában megjelöltek kivételével - a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák -nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, ha alapos okból fettételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2a. cikk * 

(1) Tilos a VII. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az e bekezdés f) és g) pontja kivételével, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák -nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, amennyiben alapos okból feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2b. cikk * 

(1) A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében - a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül - a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy: * 

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május Lelőtt kérelmezik.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2c. cikk * 

(1) A 2. cikk (3) bekezdésében és a 2a. cikk (3) bekezdésében említett értesítést a hatáskörrel rendelkező hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

(2) A 2., 2a. és 2b. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

2d. cikk * 

(1) *  A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a 2., 2a. és 2b. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a (4) bekezdésben említett információcseréket is ideértve.

A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3) Mielőtt egy tagállam a 2., 2a. és 2b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott, továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

(3a) *  Amennyiben egy tagállam a 2. cikk (4) bekezdésének d) pontjával, a 2a. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 3f. cikk (4) bekezdésével összhangban engedélyt ad a tengeri biztonság célját szolgáló termékek és technológia értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan, az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) *  A Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.

2e. cikk * 

(1) Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) 2022. február 26. előtt létrejött kötelező érvényű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) *  az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

(3) *  Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2-jén előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.

2f. cikk * 

(1) Tilos a gazdasági szereplők számára a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például - akár új, akár előre telepített - kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.

(2) A XV. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszolgáltatási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

3. cikk * 

(1) Tilos a II. mellékletben felsorolt termékek vagy technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) *  földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3a. cikk * 

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a) *  az szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3b. cikk * 

(1) *  Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas, a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződések 2022. február 26-ig történő teljesítésére.

(4) Az (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfèlelőnek ítélt fettételek mellett engedélyezhetik a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokok sürgős esetekben az értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az értékesítést, szolgáltatást, átadást vagy kivitek követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen biztosítva a releváns indoklást az előzetes engedély nélküli értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre vonatkozóan.

3c. cikk * 

(1) *  Tilos a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik;

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) A XI. mellékletben felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződések 2022. március 28-ig történő teljesítésére.

(6) *  Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2022. február 26. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy alapítottak; és

b) nem bocsátanak az orosz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(7) *  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.;

(8) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

3d. cikk * 

(1) Az orosz légitársaságok által - akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként - üzemeltetett bármely légi jármű, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3e. cikk * 

(1) *  Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e rendelet megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 3d. cikk végrehajtásáról.

3ea. cikk * 

(1) Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára.

(2) Az (1) bekezdés azon hajókra alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 22. után.

(3) E cikk alkalmazásában hajó:

a) a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajónak a kikötőbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges:

a) földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint a XXIV. mellékletben felsorolt egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása; vagy

e) a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(6) Az érintett tagállam az (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3f. cikk * 

(1) Tilos a XVI. mellékletben felsorolt tengerhajózási termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.

3g. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.

3h. cikk * 

(1) Tilos a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(4) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3i. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXI. mellékletben felsorolt olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedések meghozatalát, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(4) 2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) összesen 1 577 807 metrikus tonna a 3105 20, 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó, a XXI. mellékletben felsorolt egyéb termékekből egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet *  49-54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

3j. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXII. mellékletben felsorolt szenet vagy egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagot az Unióba, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. augusztus 10. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. április 9-ig történő teljesítésére.

3k. cikk * 

(1) Tilos a XXIII. mellékletben felsorolt olyan termékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók olyan termékekre, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(5) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából szükséges.

3l. cikk * 

(1) Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e rendelet más módon nem tiltja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy

b) a járműnek az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

a) földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

e) az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) Tilos:

a) a közös katonai listán *  felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

b) *  a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

c) * 

d) * 

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a következőkre vonatkozó segítségnyújtást:

a) a következőkhöz kapcsolódó behozatal, megvásárlás vagy szállítás: i. az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítása; vagy ii. a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítése; vagy

b) az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele.

(2a) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására:

a) legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása, feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a hidrazint gyártották, és amely az egyes kilövések vagy műholdak esetében nem haladja meg a 800 kg-ot;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a monometil-hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a monometil-hidrazint gyártották,

amennyiben az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagokat az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy műholdak európai műholdgyártók általi üzemanyag-ellátásának céljára szánják.

(2aa) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók a legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, továbbá behozatalához, beszerzéséhez vagy szállításához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására, feltéve, hogy az említett technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a következő célokra szánt hidrazinra vonatkozik:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztjei és repülése, az említett misszió egyes szakaszainak szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely a misszió teljes időtartamának tekintetében nem haladja meg az összesen 5 000 kg-ot; vagy

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repülése, a repülés szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely nem haladja meg az összesen 300 kg-ot.

(2b) *  A (2a) és a (2aa) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtásának feltétele az, hogy azt az illetékes hatóságok előzetesen engedélyezzék.

Az engedélykérelmezők minden előírt vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

Az illetékes hatóságok valamennyi megadott engedélyről értesítik a Bizottságot.

(3) *  Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a) a II. mellékletben felsorolt termékekhez vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b) a II. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat - közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

A 3. cikk (5) bekezdésében említett kellően indokolt sürgős esetekben az e bekezdésben említett szolgáltatások nyújtására előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy a szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(4) Amennyiben az e cikk (3) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó. * 

5. cikk * 

(1) Tilos a következők által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet, vagy 2022. február 26-tól 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a XII. mellékletben felsorolt egyéb intézmény, vagy bármely egyéb hitelintézet; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos a következők által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, vagy 2022. április 12. után kibocsátott bármely átruházható értékpapírt és pénzpiaci eszközt közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergiaágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsük értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50%-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a XIII. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja más lényeges gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

(6) Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy հ??? vagy

ii. az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az uniós székhelyű jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50%-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

(7) A (6) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő fettételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2022. február 26. előtt a felek jóváhagyták; és

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; és

b) 2022. február 26. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került; és

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az e rendeletben foglak tilalmakat a rendelet akkor hatályos állapota szerint.

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses fettételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

5a. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) Oroszország és kormánya; vagy

b) Oroszország Központi Bankja; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely a b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 23. után új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, illetve kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2022. február 23. előtt a felek jóváhagyták; valamint

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; valamint

b) 2022. február 23. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került;

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

(4) *  Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5aa. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a XIX. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIX. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) *  azon ügyletekre, amelyek földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkelk, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes;

c) *  a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagoknak az Unióba 2022. augusztus 10-ig történő megvásárlására, behozatalára vagy szállítására irányuló ügyletekre.

5b. cikk * 

(1) Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, illetve oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, ha a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2) Tilos kriptoeszköz pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgároknak vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek, ha a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kriptoeszközeinek összértéke pénztárca, számla vagy letétkezelő szolgáltatóként meghaladja a 10 000 EUR-t.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

(4) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon betétekre, amelyek a termékeknek és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükségesek.

5c. cikk * 

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása: * 

a) az 5b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, ideértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és a gyógykezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag ésszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság a különleges engedély megadásának alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal; vagy

d) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükségesek.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5d. cikk * 

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása: * 

a) humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5e. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a909/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5f. cikk * 

(1) *  Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5g. cikk * 

(1) A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a hitelintézetek:

a) legkésőbb 2022. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

b) információt szolgáltatnak a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának azon 100 000 EUR-t meghaladó összegű betétekről, amelyeket olyan orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek tartanak, akik befektetői állampolgársági program, illetve befektetői letelepedési program keretében megszerezték valamely tagállam állampolgárságát vagy valamely tagállamban tartózkodási jogot szereztek.

5h. cikk * 

2022. március 12-től tilos a pénzügyi adatok cseréjére szolgáló speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

5i. cikk * 

(1) Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is - vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

5j. cikk * 

(1) Tilos 2022. április 15-től hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5k. cikk * 

(1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f)-h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése, valamint biztonsága, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és megbízások folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e) földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

5l. cikk * 

(1) Tilos az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet *  értelmében vett uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást - többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt - biztosítani bármely olyan oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) humanitárius cél, népegészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

5m. cikk * 

(1) Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím, vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelyek megbízói vagy a kedvezményezettjei:

a) orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) az a), b) vagy c) pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) az a), b), c) vagy d) pontban említett szervezet nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

(2) Tilos 2022. május 10-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. május 10-ig történő teljesítéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, amikor a megbízó vagy a kedvezményezett valamely tagállam állampolgára, vagy olyan természetes személy, aki valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az e bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

6. cikk * 

(1) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következők tekintetében:

a) az e rendelet alapján megadott engedélyek;

b) az 5g. cikk alapján kapott információk;

c) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek;

d) *  az e rendeletben meghatározott tilalmak kriptoeszközök felhasználásával történő megsértésének, megkerülésének, illetve az azok megsértésére vagy megkerülésére tett kísérletek feltárt esetei.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel - ideértve ideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt adták vagy kapták.

7. cikk * 

A Bizottság felhatalmazást kap az I.. és IX. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat - ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is -, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk * 

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármely követelést, ha azokat a következők nyújtották be:

a) *  az e rendelet mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja a követelés teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

12. cikk * 

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

12a. cikk * 

(1) A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok közé tartozik a betétekkel kapcsolatos információk és a hatáskörrel rendelkező hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk kezelése.

(2) E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban a Bizottság tekintetében az (EU) 2018/1725 rendelet *  3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett „adatkezelőként” az I. mellékletben felsorolt bizottsági szolgálat kerül kijelölésre.

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

I. MELLÉKLET * 

A hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó tájékoztató honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET * 

A 3. cikkben említett termékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
7304 11 00 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból
7304 19 10 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 30 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 90 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 22 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból
7304 23 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 10 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 30 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 90 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7305 11 00 Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel
7305 12 00 Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 19 00 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 20 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel
7306 11 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 19 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7306 21 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 29 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
8207 13 00 Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel
8207 19 10 Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel
ex 8413 50 Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
ex 8413 60 Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
8413 82 00 Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)
8413 92 00 Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett
8430 49 00 Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúróvagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)
ex 8431 39 00 A 8428 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 43 00 A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 49 A 8426, a 8429 és a 8430 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
8705 20 00 Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi
8905 20 00 Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés
8905 90 10 Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)

III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

IV. MELLÉKLET * 

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute ΝΙΉ (Alekszandrov tudományos kutató- és technológiai intézet)

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „Special Flight Unit Rossiya” szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a „Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]” szövetségi költségvetési vállalata)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Aflairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)

International Center for Quantum Opties and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre - Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircrafi Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stehnakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircrafi Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh - Azimuth

Russian Aircrafi Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

V. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

VI. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

VII. MELLÉKLET * 

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész - Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont” kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I. kategória - Elektronika

XA.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. „Mikroprocesszor mikroáramkörök”, „mikroszámítógép mikroáramkörök” és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Legalább 5 GFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos „mikroprocesszor mikroáramkörök” között;

b. Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a. Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b. Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. Tokozásonként meghaladják az 1 Mbit-et; vagy

2. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják az 1 Mbit-et; vagy

b. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c. Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2. *  Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3. Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. Egyedi integrált áramkörök, amelyeknél a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa agyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Több mint 144 terminál; vagy

2. A tipikus „alapkapu késleltetési idő” kevesebb mint 0,4 ns;

g. Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú „vákuumos elektronikus eszközök”, az alábbiak szerint:

1. Csatok üregeszközök, vagy származékaik;

2. Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A „pillanatnyi sávszélesség” legfeljebb fel oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-ա? vagy

b. A „pillanatnyi sávszélesség” kevesebb mint fel oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-ա?

h. 40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. A mellékhurok frekvencia-elnyomása meghaladja az 55 dB-t;

b. A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt mikroszekundumban és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. A szórási késleltetés nagyobb mint 10 mikroszekundum;

Műszaki megjegyzés: Az XA.I.001.i. pont alkalmazásában a’mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. ’Cellák’, az alábbiak szerint:

1. 293 K-on(20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ’primer cellák’;

2. 293 K-en 20 °C-on 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ’másodlagos cellák’;

Megjegyzés: Az XA.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések:

1. Az XA.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. Az XA.I.001.j. pont alkalmazásában a’cella’ olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. Az X.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a’primer cella’ olyan ’cella’, amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4. Az X.A.I.001.j.2. pont alkalmazásában a’másodlagos cella’ olyan ’cella’, amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett „szupravezető” elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az X.A.1.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett „szupravezető” elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a „teljes áramsűrűség” több mint 300 A/mm2;

l. „Szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik „szupravezető” alkotóelemük „kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A működési rezonanciarrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. A tárok energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. Nem használt;

o. „Űrminősítésű” és a 3A001.e.4. pont *  által ellenőrzés alá nem vont napelemek, ceMs belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerek egységek, nappanelek és napkollektorok.

X.A.I.002 Általános célú „elektronikus részegységek”, modulok és berendezések.

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. „Űrminősítésű”;

c. Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s-nál nagyobb;

d. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az X.A.I.002. pont az analóg oszcilloszkópok következő kifejezetten tervezett és alkatrészeit vonja ellenőrzés alá:

1. Plug-in egységek;

2. Külső erősítők;

3. Előerősítők;

4. Mintavételi eszközök;

5. Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 300-600 Hz frekvenciatartományban működni képes frekvenciaváltók;

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzus formáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. Digitális késleltető generátorok 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időközönként;

f. Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b. Kifejezetten felvezető eszközök, integrált áramkörök és „elektronikus részegységek” gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b. 1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések ésa3C001. pont *  által ellenőrzés alá vont anyagok;

b. A 3C00L, 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont *  által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI felvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.OOl.b.I.e. pontot;

c. Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2. *  „Tároltprogram-vezérlésű” kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a) újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b) alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c) alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5%-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5% vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. Mágnesesen erősített ’porlasztásos’ berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Mintakialakítási képesség;

2. A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV-ot;

3. 10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. Képesek a hevített „alaplemezen” egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések anizotrop száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. ’Többszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. ’Egyszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c. Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A ’többszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az ’egyszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töLtsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket - pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot - az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, femek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló „gőzfázisú kémiai leválasztó” (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1. *  105 Pa-nál kisebb teljesítményű „gőzfázisú kémiai leválasztó” berendezések; vagy

2. 60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású „gőzfázisú kémiai leválasztó” (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív „porlasztásos” berendezéseket.

j. Kifejezetten maszkkészítésre vagy felvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Elektrosztatikussugár-eftérítés;

2. Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten 100 mikrométernél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 mikrométer vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fenyezőberendezéseket.

l. Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.1.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. ’Tároltprogram-vezérlésű’, „monolit integrált áramkörök” javítására vagy megtisztitására szolgáló „lézereket” használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 mikrométer; vagy

2. A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 mikrométer.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a’porlasztás’ olyan rétegfèlviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy acéltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakodási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001.pont *  által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2. Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Kialakításuk 2,5 mikrométeres vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy „szoftverrel” módosítanák a tervezett felhasználást;

b. Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont „alaplemezek” (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm × 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. Kifejezetten felvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. Maszk- vagy haj szálvonalas le mez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm × 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm × 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására az „alaplemezen” lévő fényvédő rétegen;

2. 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ion- vagy lézersugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.d.l. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a íbtóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 0,25 mikrométer vagy finomabb felbontás; valamint

2. 0,75 mikrométer vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f. Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiái berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 2,5 mikrométernél kisebb mintaméretű gyártás;

2. ±0,25 mikrométernél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 mikrométer; vagy

4. A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd azX.B.I.001.b.1.j. pontot.

h. 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz „lézert” alkalmazó berendezések.

3. Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. ’Tároltprogram-vezérlésű’ áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Kifejezetten „hibrid integrált áramkörökhöz” tervezték;

2. Az X-Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 × 37,5 mm-t; valamint

3. Az elhelyezési pontosság az X-Y síkban ±10 mikrométernél finomabb;

b. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. Kifejezetten a 3A001. pont *  által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 mikrométer vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárok utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b. Kifejezetten felvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. ’Tároltprogram-vezérlésű’ ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 mikrométeres hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.l. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. Kifejezetten tervezett ’tároltprogram-vezérlésű’ mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 1 mikrométeres vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 mikrométer simasági eltérés mérésére, Imikrométer vagy finomabb felbontással.

3. ’Tárohprogram-vezérlésű’ szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 mikrométer;

b. Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten diszkrét felvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, ’tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek alkalmasak 18GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. Kifejezetten integrált áramkörök és „elektronikus részegységek” vizsgálatára tervezett, ’tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 20 MHz-et meghaladó ’mintasebességű’; vagy

2. 10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz ’mintasebességű’, és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. Memóriák;

2. „Részegységek”, vagy „elektronikus részegységek” egy osztálya háztartási vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. A 3A001. *  vagy X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek, „elektronikus részegységek” és integráft áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak „felhasználó által programozható” számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a ’mintasebesség’ a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, ’tároltprogram-vezérlésű’ mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fenyfbłtok;

2. Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenység- vagy zajegység értékelésére tervezték; vagy

3. Több mint 32 χ 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő felvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló „lézer”-sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. Integráft áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő felvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. Kifejezetten maszkok vagy felvezető eszközök gyártására, javítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, ’tárohprogram-vezérlésű’ multimnkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, "lézereket" alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Képesek 0,2 mikrométer vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel valamint

b. Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozása levegőtisztaságot karakterizálni.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002. pont alkalmazásában a’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárok utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú felvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001 Kifejezetten azXA.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, azXA.1.002. portáltai ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. ésX.B.1.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések ’kifejlesztésére,’ „gyártására” vagy „alkalmazására” tervezett „szoftver”; vagy kifejezetten a3B001.g. vagy 3B001.h. pont *  által ellenőrzés alá vont berendezések „alkalmazására” tervezett „szoftverek”.

X.E.I.001 Az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, azXA.1.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy azX.B.1.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok ’kifejlesztésére,’ „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

II. kategória - Számítógépek

Megjegyzés: A II. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a4A003. *  által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, „elektronikus részegységek” és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott „digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, leltévé, hogy:

a. A „digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. A „digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer „alapvető elemét”; valamint

N.B.I.: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett „jelfeldolgozó”, vagy „képminőség-javító” berendezések - melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetek funkciókra korlátozódnak - ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az „alapvető elem” kritériumot.

N.B.2.: A távközlési berendezésekhez alkalmazott „digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) * .

c. A „digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések „technológiáját” a4E. pont *  határozza meg.

a. 343 K (70° C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá „elektronikus részegységek” és a kifejezetten ezekhez tervezett „alkatrészek”;

b. „Digitális számítógépek”, „jelfeldolgozó”, vagy „képminőség-javító” berendezéseket is ideértve, amelyek „kiigazított csúcsteljesítménye” („APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított „elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

1. 16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. Nem használt;

1. megjegyzés: Az X.A.II.001.C. pont csak azokra az „elektronikus részegységekre” és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az „APP” nem haladja meg azX.A.II.001.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált „elektronikus részegységként” szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az „elektronikus részegységekre”, amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg azX.A.II.001.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés: Az XA.II.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá akifejezetten olyan termékhez, vagy termékcsaládhoz tervezett „elektronikus részegységeket”, amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg azX.A.II.001.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. Nem használt;

e. Nem használt;

f. „Jelfeldolgozó”, vagy „képminőség-javító” berendezések, amelyek „kiigazított csúcsteljesítménye” („APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. Nem használt;

h. Nem használt;

i. Az X.A.III.101. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó ’terminalle lületi eszközt’ tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: Az XA.II.001.i. pont alkalmazásában a ’terminálfelületi eszköz’ olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. Kifejezetten „digitális számítógépek”, vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az XA.II.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a „hálózati hozzáférés-szabályozókat”, illetve az ’adatcsatorna-vezérlőegység kontroliereket’.

Műszaki megjegyzés: Az XA.II.001.j. pont alkalmazásában, ’adatcsatornavezérlőegység kontroller’ (communications Channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. Analóg/digitális átalakítóval rendelkező „hibrid számítógépek” és „elektronikus részegységek”, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett „alkatrészek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 32 csatorna; valamint

2. A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.001 „Program”-ellenőrző és érvényesítő „szoftver”, „forráskódok” automatikus generálását lehetővé tevő „szoftver”, valamint kifejezetten „valós idejű feldolgozó” berendezésekhez tervezett operációs rendszer „szoftver”.

a. Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000-nál több „forráskód”-utasítással rendelkező „programokhoz” tervezett vagy átalakított „program”-ellenőrző és érvényesítő „szoftver”;

b. „Szoftver”: lehetővé teszi „forráskódok” automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c. Operációs rendszer „szoftver”, amelyet kifejezetten „valós idejű feldolgozó” berendezésekhez terveztek, és amely 20 mikromásodpercnél rövidebb „globális megszakító késleltetési időt” garantál.

Műszaki megjegyzés: Az X.D.II.001. pont alkalmazásában, ’globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a4A101. * , azX.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” tervezett vagy módosított, a4D001. *  pont által ellenőrzés alá vontaktól eltérő „szoftverek”.

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.001 vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont „szoftver” „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

X.E.II.001 ’Multiadatíblyam feldolgozó’ berendezések „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológia”.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.001. pont alkalmazásában, ’csoportos adatfeldolgozás’ (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

1. Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data - SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2. Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data - MSIMD) archiektúrák.

3. Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data - MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak, vagy

4. A feldolgozóelemek struktúrák tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategória, 1. rész - Távközlés

Megjegyzés: A III. kategória, 1. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III. 101 Távközlési berendezések.

a. Az 5A001.a. pont *  által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (-54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b. Távközlési átviteli berendezések és rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés: Távközlési átviteli berendezések:

a. Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. Vonalvégződtetési berendezés;

3. Közbenső erősítő berendezés;

4. Átjátszó berendezés;

5. Regenerátor berendezés;

6. Fordításkódolók (transzkóderek);

7. Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. Transzmultiplex berendezés (lásd CCITTG701. ajánlás);

10. ’Tároltprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezés;

11. ’Átjárók’ és hidak;

12. ’Közeghozzáférési egységek’; valamint

b. A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. Vezeték (vonal);

2. Koaxiális kábeէ

3. Optikai kábeէ

4. Elektromágneses sugárzás; vagy

5. Víz alatti hanghullám-terjedés.

1. Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinte ո 45 Mbit/s-ot meghaladó „digitális átviteli sebességen” működjenek, vagy a „teljes digitális átviteli sebességük” meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: Az XA.III.101.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzeme kétesére tervezett berendezéseket.

2. ’Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét’ használó modemek, amelyek ’adatjelzési sebessége’ meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. Tárolóprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezések, amelyek „digitális átviteli sebessége” egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot.

4. Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. „Hálózati hozzáferés-szabályozók” és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek „digitális átviteli sebessége” meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. „Adatcsatorna-vezérlőegység kontrollerek” csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ’adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés „hálózati hozzáferés-szabályozót” tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfesszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III. 101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. „Lézert” alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a. 1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. Analóg technikát alkalmaznak, és a sávszélességük 45 MHz-nél nagyobb;

c. Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e. „Optikai erősítést” hajtanak végre;

6. Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7. Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 4-es szint feletti kvadratura-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a „teljes digitális átviteli sebesség” meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 16-os szint feletti QAM-technikák, ha a „teljes digitális átviteli sebesség” legfeljebb 8,5Mbit/s;

c. Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek ’spektrális hatékonysága’ meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomása jobb, mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. Amelyek megfelelnek a következők bármelyikének:

1. Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. „Teljes digitális átviteli sebességük” nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. „Spektrumhatékonyságuk” nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. ’Tároltprogram-vezérlésű’ kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, ’tároltprogram-vezérlésű’ kapcsolóként kell kezelni.

1. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő „adat- (üzenet-) kapcsoló” berendezések vagy rendszerek, amelyeket „csomagkapcsoláshoz” terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2. Nem használt;

3. ’Datagram’ csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag ’hálózati hozzáférés-szabályozók’ használatára korlátozódnak vagy maguk a ’hálózati hozzáférésszabályozók’.

4. Nem használt;

5. Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az XA.III.101.c.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. „Tároltprogram-vezérlésű” digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek „digitális átviteli sebessége” meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8. ’Közös csatornás jelzés’, amely hozzá nem rendek vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9. ’Dinamikus adaptív útvonalválasztás’;

10. Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. Csatornánként 64 000 bit/s „adatjelzési sebesség” az ’adatcsatornavezérlőegység kontroller’ felé; vagy

Megjegyzés: Az X.A.III. 101.e.10.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.101.b.1. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 33 Mbit/s-os „digitális átviteli sebesség” a ’hálózati hozzáíerés-szabályozó’ és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III. 101.c. 10. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. „Optikai kapcsolás”;

12. ’Aszinkron átviteli mód’ (’ATM’) technikákat alkalmaznak.

d. Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom-irányítást biztosítson, és ennek során ’dinamikus adaptív útvonalválasztást’ hajt végre;

1. megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb-formálás vagy -irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Aszinkron átviteli mód’ (asynchronous transfer mode - ’ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) ’Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége’: aCCITTG.151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) ’Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller’ (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) ’Datagram’ olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) ’Gyorsválasztás’: virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátviteft a hívásbeállítási és hívástörlési ’adatcsomagokra’.

6) ’Átjáró’: berendezések és "szoftverek" bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben hasznáft megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) ’Integrált szolgáltatások digitális hálózata’ (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) ’Adatcsomag’: bináris számjegyek - adat-és hívásvezérlő jeleket tartalmazó - csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlő jelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) ’Közös csatornás jelzés’: a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez hasznáft csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) ’Adatjelzési sebesség’: az ITU 53-36. ajánlásában meghatározott sebesség figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) ’Dinamikus adaptív útvonalválasztás’ (dynamie adaptive routing): a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) ’Közeghozzáferési egység’: olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt („hálózati hozzáférés-szabályozót”, „adatcsatorna-vezérlőegység kontrollert”, modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) ’Spektrális hatékonyság’: a „digitális átviteli sebesség” [bit/s]/6 dB spektrumsávszélesség Hz-ben.

14) ’Tároltprogram-vezérlésű’: előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárok utasítások révén történő vezérlés. Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet ’tárokprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.
X.C.III.101 AzXA.III.101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizák, üvegből vagy más anyagból készük előfonnák.
X.D.III.101 Kifejezetten azXA.III.101. és az X.B.III. 101. pont ákal ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztéséhez”, „gyártásához” és „alkalmazásához” tervezett vagy átalakított „szoftver”, továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a. Kifejezetten „dinamikus adaptív útvonalválasztás” céljára tervezett „szoftver”, nem gépen futtatható fórmában;

b. Nem használt;

X.E.III.101 Az X.A.III.101. vagy azX.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására”, vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”, vagy az X.D.III.101. pont által ellenőrzés alá vont „szoftverek” és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a. Különleges „technológiák”, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló „technológia”;

2. A ’szinkron digitális hierarchia’ (’SDH’) vagy a „szinkron optikai hálózat” (’SONET’) technikát alkalmazó berendezések „kifejlesztésére” szolgáló „technológia”.

Műszaki megjegyzés: AzX.E.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Szinkron digitális hierarchia’ (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum aCCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) ahpul. Az ’SDH’ első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) ’Szinkron optikai hálózat’ (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az ’SDH’ északamerikai váftozata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az ’SDH’-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategória, 2. rész - Információbiztonság

Megjegyzés: A III. kategória, 2. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201 „Információbiztonsági” „szoftver” az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából „tervezett” vagy átalakított „szoftvert”, ha a „rejtjelezés” alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besoroft „szoftver”.

X.E.III.201 Az Altalános technológiai megjegyzés szerinti „információbiztonsági” „technológia” az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Az X.A.III.201.C. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk „alkalmazására” vagy az X.D.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci „szoftver” „alkalmazására” szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő „technológia”.

IV. Kategória - Szenzorok és Lézerek

X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy avíz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések; és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1050nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. Amelyek rendelkeznek a következők bármelyikével:

1. S-20, S-25 vagy multialkáli fotókatód; vagy

2. GaAs vagy GalnAs fotókatód;

2. Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. Az X.A.rV.002.a. 1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. Kamerák, amelyek eleget tesznek a 6A003.b.4 *  pont 3. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.

b. Nem használt;

X.A.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

a. Optikai szűrők:

1. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. Legfeljebb 1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90%-os csúcsátvitel vagy

b. Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50%-os csúcsátvitel;

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

2. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 nm-n belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. Legalább 91%-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők)

b. ’Fluor szálakból’ vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást émek el.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.004.b. pont alkalmazásában ’fluorszálak’ az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

X.A.IV.005 „Lézerek”, ideértve a következőket:

a. Szén-dioxid-„lézerek” (CO2), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A CW kimenő teljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. Az impulzuskimeneten az „impulzus-időtartam” több mint 10 μs; valamint

a. 10 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. Az impulzus „csúcsteljesítmény” meghaladja a 100kW-ot; vagy

3. Az impulzuskimeneten az „impulzus-időtartam” legfeljebb 10 μs; valamint

a. Az impulzus energia meghaladja a 5 J/impulzus értéket és a „csúcsteljesítmény” meghaladja az 2,5 kW-ot; vagy

b. 2,5 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény;

b. Félvezető lézerek, ideértve a következőket:

1. Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú felvezető „lézerek”, amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. 100 mW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi egytranszverzális hullámtípusú Élvezető „lézerek” vagy egyedi Élvezető „lézerekből” álló rendszerek;

c. Rubin „lézerek”, amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. Nem „hangolható” „impulzuslézerek”, amelyeknek akimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μs „impulzus-időtartam” és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 12%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 18%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot;

2. A „csúcsteljesítmény” meghaladja az 200 MW-ot; vagy

3. 50 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

2. Az „impulzus-időtartam” több mint 1 μs, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 12%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 18%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot; vagy

2. 500 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”;

e. Nem „hangolható” folytonos hullámú „(CW) lézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 12%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. 50 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

2. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az ’Operatív hatékonyság’ meghaladja a 18%-ot, és az „átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot; vagy

b. 500 W feletti „átlagos kimenőteljesítmény”;

Megjegyzés: Az XA.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari „lézereket”, amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a „lézer” működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a „lézert”, a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. Nem „hangolható” „lézerek”, amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus „csúcsteljesítmény” meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g. Szabadelektron-„lézerek”.

Műszaki megjegyzés: Az XA.IV.005. pont alkalmazásában az ’Operatív hatékonyság’ a „lézer” kimenőteljesítmény (vagy „átlagos kimenőteljesítmény”) és a „lézer” működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.rV.006 „Magnetométerek”, „Szupravezető” elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő „magnetométerek”, melyek ’érzékenysége’ alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektiv /négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.006.a. pont alkalmazásában az’érzékenység’ (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. „Szupravezető” elektromágneses szenzorok, "szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészek:

1. Legalább az egyik „szupravezető" alkotóelemüket „kritikus hőmérsékleténél" alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-erfektusú eszközöket vagy „szupravezető" kvantum interferométer eszközöket [SQUID-ek]);

2. Az elektromágneses mező változásainak 1 KHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

a. 2 μιη-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkező vékonyrétegű SQUID-eket tartalmaz;

b. lxi06 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb) mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

X.A.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. (Worden) típusú kvarcelemesek.

X.A.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b. Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett „űrminősítésű” „lézer” radar vagy fenyérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések.

c. Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 94 Ghz-es frekvencián üzemelnek;

2. Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés.

X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Az X.A.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák.

c. Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlek jel forrását.

X.B.rV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. Szabadelektron-„lézer” mágnes wigglerek;

2. Szabadelektron-„lézer” fotoinjektorok;

b. A szabadelektron-„lézerek” hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.C.rV.001 A kevesebb mint 500 mm lebegési hossz (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont *  alatt nem meghatározott és legalább 6 ’mólszázalék’ cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) A ’mólszázalék’ a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya aCdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) A ’lebegési hossz’ az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisán polarizált jelnek meg kell tenni 2Piradiáns fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. Legalább 99,999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IV.002.a. 1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkóniumvagy alumínium-fluort és azok variánsait.

2. A 6C004.e.l.pont *  által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b. Kifejezetten az XA.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont ’fluorszálak’ gyártásához tervezett, legalább 99,999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített ’optikai szál preformok’.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.002. pont alkalmazásában:

1) ’Fluor szálak’: ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) Optikai szál preformok’: üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a6A002, 6A003 * , X.A.IV.001, X.A.IV.006, XA.IV.007, vagy X.A.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” tervezett „szoftver”.

X.D.IV.002 Kifejezetten az XA.IV.002., XA.IV.004. vagy X.A.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére” vagy „gyártására” „tervezett” „szoftver”.

X.D.IV.003 Egyéb „szoftver”, az alábbiak szerint:

a. A légiforgalom-irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom-irányító (Air Traffic ControL, АТС) „szoftver”-alkalmazási „programok”, amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító légiforgalom-irányító központból másik légiforgalom-irányító központnak való automatikus átadására.

b. Kifejezetten az X.A.IV.009.C. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett „szoftver”.

c. Kifejezetten az X.A.IV.009.C. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett „forráskód”.

X.E.IV.001 Az X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., XA.IV.008., vagy X.A.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

X.E.IV.002 Az X.A.IV.002., XA.IV.004., vagy az X.A.IV.005., X.B.IV.OOL, X.C.IV.001., X.C.IV.002., vagy azX.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy „szoftver” „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

X.E.IV.003 Egyéb „technológia”, az alábbiak szerint:

a. Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 1m2 meghaladó terület; valamint

2. A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b. Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40°-tmeghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való „technológia”;

c. Az XA.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológia”;

d. Nem háromtengelyű fluxus-zsilipé s „magnetométerek” vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes „magnetométer”-rendszerek „kifejlesztéséhez” vagy „gyártásához” szükséges „technológia”, az alábbiak szerint:

1. Olyan ’érzékenység’, amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. Olyan ’érzékenység’, amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 x 10՜3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. Infravörös felkonvertáló eszközök „kifejlesztéséhez” vagy „gyártásához” szükséges „technológia”, amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös feny látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az’érzékenység’ (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. Kategória - Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a „légi járművek” inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.BV.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy „gyártására” tervezett egyéb berendezések.

X.DV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól ettérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „szoftver”.

X.EV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” vonatkozó „technológia”.

VI. kategória - Tengerészet

X.A.VI. 001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa - levegőn mérve - több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége - levegőn mérve - több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, „kifejezetten” víz alatti használatra „tervezett”, automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c. Kifejezetten víz alatti felhasználásra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú feny kibocsátására;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. Nem használt;

f. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízie k z ínén közlekedő vagy avíz alatti úszó) hajók, beleértve felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az XA.VI001.f pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra Jelszereitek egyaránt) és tengeralattjáró-motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezések (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az XA.VI.001.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten azX.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” tervezett vagy módosított „szoftver”.

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett „szoftver”.

X.E.VI.001 AzX.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

VII. kategória - Légtér és hajtórendszerek

X.A.VII.001 *  A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 91 vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 91 vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VII.001.b. és XA.VII.001.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

XA.VII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. *  Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VII.002.C. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári „légi járművekben” való felhasználásra szánt és a jóhiszeműen használt polgári „légi járművekben” több mint nyolc éve használatban lévő gázturbinás repülőgépmotorokat. Ha az ilyen hajtóművek jóhiszeműen használt polgári „légi járművekben” több mint nyolc éve használatban vannak - lásd a XI. MELLEKLETET.

d. Nem használt;

e. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek;

X.B.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint akifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B.VII.001. pont csak a „kifejlesztésre” vagy „gyártásra” szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett „berendezések”, szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. A számyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. A „lézer”, vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a9E003.c. pont *  által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c. Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „szoftver”.

X.D.VII.002 Az XA.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „szoftver”.

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

X.EVII.002 Az XA.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „alkalmazására” szolgáló „technológia”.

X.E.VII.003 A 9E003. pont *  alatt nem meghatározott egyéb „technológia”, az alábbiak szerint:

a. Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati technológiát alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.

VIII. kategória - Vegyes termékek

X.A.VIII.001 Berendezés kőolaj kitermeléséhez vagy kutatásához, a következők szerint:

a. fúrófejbe beépített mérőberendezés, amely inerciális navigációs rendszert tartalmaz a fúrás közbeni méréshez (measurement while drilling - MWD);

b. gáz jelenlétét ellenőrző rendszer és érzékelője, amelyet folyamatos üzemre és a hidrogén-szulfid érzékelésére terveztek;

c. szeizmológiai mérőberendezés, a reflexiós szeizmológia mérőberendezéseit és az önjáró szeizmikus talajvibrátort is beleértve;

d. akusztikus üledékmérő

X.A.VIII.002 Kifejezetten kvantumszámítógéphez, kvantumelektronikához, kvantumérzékelőhöz, kvantumprocesszorhoz, qubit-áramkörhöz, qubit-eszközhöz vagy kvantumradarrendszerhez tervezett berendezés, »elektronikus részegység« és alkatrész, ideértve a Pockels-cellát is

1. megjegyzés: A kvantumszámítógép a kvantumállapotok együttes tulajdonságainak (például szuperpozíció, interferencia és összefonódás) kihasználásával végez számításokat.

2. megjegyzés: Az egységek, áramkörök és eszközök közé tartoznak egyebek mellett a szupravezető áramkörök, a kvantumos globális minimumkeresés (quantum annealing) elvén működő, az ioncsapdás, a fotonok kölcsönhatásán, a szilícium/spin technológián, a hidegatomos technológián alapuló eszközök.

X.A.VIII.003 Mikroszkópok, kapcsolódó berendezések és detektorok, a következők szerint:

a. pásztázó elektronmikroszkóp (SEM);

b. pásztázó Auger-mikroszkóp;

c. átvilágító elektronmikroszkóp (TEM);

d. atomerő-mikroszkóp (AFM);

e. pásztázóerő-mikroszkóp (SFM);

f. a kifejezetten az X.A.VIII.003.a-X.A.VIII.0003.e pontban meghatározott mikroszkópokkal történő használat céljára kifejlesztett, a következő anyagelemzési technikák valamelyikét alkalmazó berendezések és detektorok:

1. röntgen-fotoelektronspektroszkópia (XPS);

2. energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX, EDS); vagy

3. elektronspektroszkópia vegyi elemzéshez (ESCA)

X.A.VIII.004 Gyűjtőberendezés fémérc mélytengeri gyűjtéséhez

X.A.VIII.005 Gyártóberendezés és szerszámgép a következők szerint:

a. additív gyártóberendezés fémalkatrészek »előállításához«;

Megjegyzés: Az X.A.VIII.005.a pont kizárólag a következő rendszerekre alkalmazandó:

1. szelektív lézeres olvasztáson (SLM), közvetlen rétegenkénti lézeres olvasztáson (laser cusing), közvetlen lézeres fémszinterelésen (DMLS) vagy elektronsugaras olvasztáson (EBM) alapuló porágyas rendszerek; vagy

2. lézeres felületi ráolvasztáson, közvetlen energiával végzett rétegezésen vagy lézeres felrakóhe-gesztésen alapuló porterítéses rendszerek.

b. additív gyártóberendezés »energiahordozó anyagokhoz«, ideértve az ultrahangos sajtoláson alapulót is;

c. kádas fotopolimerizáción (VVP) alapuló, sztereolitográfiás (SLA) vagy digitális képfeldolgozásos (DLP) eljárást alkalmazó additív gyártóberendezés.

X.A.VIII.006 Berendezés szerves fénykibocsátó diódák (OLED), szerves térvezérlésű tranzisztorok (OFET) vagy szerves fényelemek (OPVC) nyomtatott elektronikájának »előállításához«

X.A.VIII.007 Berendezés a szilícium mechanikai jellemzőit felhasználó mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) »előállításához«, ideértve a mikrocsip formájú érzékelőket, például membrános nyomásérzékelőket, hajlításos erőmérő cellákat vagy mikrobeállító eszközöket is

X.A.VIII.008 Berendezés kifejezetten e-üzemanyagok (elektro-üzemanyag és szintetikus üzemanyag) vagy különlegesen nagy (30%-nál nagyobb) hatásfokú napelemek előállításához

X.A.VIII.009 Berendezés ultravákuumhoz (UHV), a következők szerint:

a. UHV-szivattyú (szublimációs, turbomolekuláris, diffúziós, kriogén, ion-getterszivattyú);

b. UHV-nyomásmérő

Megjegyzés: Ultravákuum alatt legfeljebb 100 nanopaszkál (nPa) nyomás értendő.

X.A.VIII.010 1,1 K alatti hőmérséklet legalább 48 órán át való tartására tervezett »kriogén hűtőrendszer«, valamint a kapcsolódó kriogén hűtőfelszerelés, a következők szerint:

a. impulzuscső;

b. kriosztát;

c. termoszedény;

d. gázkezelő rendszer (GHS);

e. kompresszor;

f. vezérlőegység

Megjegyzés: A »kriogén hűtőrendszer« fogalmába egyebek mellett a hígításos hűtésen, az adiabatikus lemágnesezéses hűtésen és a lézerhűtésen alapuló rendszerek tartoznak.

X.A.VIII.011 »Kitokozó« berendezés félvezetős eszközökhöz

Megjegyzés: »Kitokozás« alatt a csomagolt integrált áramkör kupakjának, fedelének vagy tokozásának mechanikus, hőtechnikai vagy vegyi úton történő eltávolítása értendő.

X.A.VIII.012 Nagy kvantumhatásfokú fotodetektorok, amelyek kvantumhatásfoka a 400 nm-től (azt nem beleértve) 1 600 nm-ig (azt is beleértve) terjedő hullámhossztartományban 80%-nál nagyobb

X.A.VIII.013 Számjegyvezérlésű szerszámgépek egy vagy több 8 000 mm-nél nagyobb bejárási úthosszú hossztengellyel

X.C.VIII.001 Fémpor és fémötvözetpor az X.A.VIII.005.a pontban felsorolt rendszerek bármelyikében való használatra

X.C.VIII.002 Fejlett anyag a következők szerint:

a. anyag rejtéshez vagy aktív álcázáshoz;

b. metaanyag, például negatív törésmutatójú anyag;

c. nem használt;

d. nagyentrópiás ötvözet (HEA);

e. Heusler-ötvözet;

f. Kitajev-anyag, ideértve a Kitajev-féle spinfolyadékot is.

X.C.VIII.003 Konjugált polimer (vezető, félvezető, elektrolumineszcens) nyomtatott vagy szerves elektronikához

X.C.VIII.004 Energiahordozó anyag a következők szerint, valamint keveréke:

a. ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);

b. fekete lőpor;

c. hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. difluor-amin (CAS 10405-27-3);

e. nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);

f. nem használt;

g. tetranitronaftalin; h. trinitroanizol;

i. trinitronaftalin;

j. trinitroxilén;

k. N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);

l. dioktil-maleát (CAS 142-16-5);

m. etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);

n. trietilalumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), valamint a lítium, a nátrium, a magnézium, a cink vagy a bór más öngyulladó fémalkilja vagy -arilja;

o. nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t. ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint olyan primer robbanóanyag és élesítő elegy, amely azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaz;

u. nem használt;

v. nem használt;

w. dietil-difenil-karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil-karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil-difenil-karbamid

x. N,N-difenil-karbamid (nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 603-54-3);

y. metil-N,N-difenil-karbamid (metil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N,N-difenil-karbamid (etil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 64544-71-4);

aa. nem használt;

bb. 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);

dd. nem használt

X.D.VIII.001 Kifejezetten az X.A.VIII.005-X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához« tervezett szotfver

X.D.VIII.002 Kifejezetten az X.A.VIII.002. pontban meghatározott »elektronikus részegység« vagy alkatrész »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához« tervezett szotfver

X.D.VIII.003 Szoftver additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához vagy additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához

X.E.VIII.001 Technológia az X.A.VIII.001-X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

X.E.VIII.002 Technológia az X.C.VIII.002 vagy az X.C.VIII.003. pontban meghatározott anyag »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

X.E.VIII.003 Technológia additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához, additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához vagy az X.D.VIII.003. pontban meghatározott szoftverhez

X.E.VIII.004 Technológia az X.D.VIII.001-X.D.VIII.002. pontban meghatározott szoftver »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

VIII. MELLÉKLET * 

A 2. cikk (4) bekezdésében, a 2a. cikk (4) bekezdésében és a2d. cikk (4) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

JAPÁN

IX. MELLÉKLET * 

A. *  Szállítási, átruházási vagy exportértesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ EXPORTENGEDÉLY /-ÉRTESÍTÉS ((EU)
2022/328 rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandóak): A(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás; b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködést;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél; c) az atomenergia polgári célú felhasználása
c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja; tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú
d) szoftverfrissítés; nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; és fejlesztés területén;
d) a tengerészeti biztonság;
f) oroszországi természetes és jogi személyek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva. f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A(z) 833/2014/EU rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetén adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt [2022. május 1.] előtt kérelmezik.
1 1. Exportőr 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. Címzett
6. Kibocsátó hatóság
7. Ügynökség/képviselet (ha különbözik az exportőrtől)
8. Feladási ország
Kód * 
9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől) 10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető Kód2
11. A szándékok kiviteli vámeljárás szerinti tagállam Kód2
1 12. A végső rendeltetési hely szerinti ország Kód2
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
13. A termékek megnevezése *  14. Származási ország Kód2
15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinak 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán
17. Pénznem és érték 18. A termékek
19. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem 20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható) 21. Kiviteli vámeljárás
22. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki
Aláírás
Kibocsátó hatóság
Bélyegző
Dátum
EURÓPAI UNIÓ ((EU) 2022/328 rendelet)
1 a 1. Exportőr 2. Azonosítási szám

13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16.
17. Pénznem és érték 18. A termékek
13. A termékek 14. Származási ország Kód2
megnevezése 15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési
17. Pénznem és érték 18. A termékek
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, a 24. oszlop 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni.
23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával) 26. Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma 27. Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel
24. Számmal
25. A levonás értéke/mennyisége betűvel
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

B.  * Brókertevékenység folytatására /technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

EURÓPAI UNIÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ((EU) 2022/328 rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetén adja meg, hogy mely pont(ok) alkahnazandó(k): A(z) 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre
valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás; b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi
c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja; együttműködést;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása
d) szoftverfrissítés; tekintetében meglévő képességek működtetése,
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
f) oroszországi természetes és jogi személyek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;
karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén;
d) a tengerészeti biztonság;
e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulajdonában lévő, f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva. g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A(z) 833/2014/EU rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetén adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
□ ba 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.
1 1. Broker/ Technikai segítségnyújtást végző/ Kérelmező 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. A származási harmadik ország exportőre (adott esetben) 6. Kibocsátó hatóság
7. Címzett
8. A bróker / technikai segítségnyújtást végző lakóhelye vagy letelepedési Kód * 
9. Származási ország /A brókertevékenység tárgyát képező termékek helye szerinti harmadik ország Kód * 
10. A rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha éttér a címzettől) 11. Rendeltetési ország Kód * 
12. Részt vevő harmadik felek, pl. ügynökök (adott esetben)
1 Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
13. A termékek / technikai segítségnyújtás megnevezése 14. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszám (adott esetben) 15. Ellenőrzési jegyzék száma (adott esetben)
16. Pénznem és érték 17. A termékek mennyisége (adott esetben)
18. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem
19. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam toki ki
A kibocsátó hatóság tölti ki
Aláírás
Kibocsátó hatóság
Bélyegző
Dátum

X. MELLÉKLET * 

A 3b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kód Termék
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Alkilező és izomerizációs egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Aromásszénhidrogén-termelő egységek
ex 8419 40 00 Atmoszférikus-vákuumos nyersolajdesztillációs egységek (CDU)
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Katalitikus reformáló- / krakkolóegységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Késleltetett kokszolók
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Flexikokszoló egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Hidrokrakkoló reaktorok
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Hidrokrakkoló reaktorok tartályai
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Hidrogénfejlesztő technológia
ex 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Hidrogénvisszanyerési és -tisztítási technológia
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Hidrogénező technológia/egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Naftaizomerizációs egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Polimerizációs egységek
ex 8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85 vagy 8419 60 00 Finomítóifütőgáz-kezelés és kénvisszanyerési technológia (beleértve az aminos mosási egységeket, a kénvisszanyerési egységeket, a véggázkezelési egységeket)
ex 8479 89 97 Oldószeres aszfaltmentesítő egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Kénelőállító egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Kénsavalkilező és kénsav-regeneráló egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Termikus krakkolóegységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 [Toluol és nehéz aromás anyagok] Transzalkilező egységek
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Viszkozitástörők
ex 8419 89 98 vagy 8419 89 10 Vákuumgázolaj-hidrokrakkoló egységek
ex 8418 69 00 Technológiai egységek gáz hűtéséhez az LNG-eljárásban
ex 8419 40 00 Technológiai egységek szénhidrogének szétválasztásához és frakcionálásához az LNG-eljárásban
ex 8419 60 00 Technológiai egységek földgáz cseppfolyósításához
ex 8419 50 20, 8419 50 80 Hűtőláda az LNG-eljárásban
ex 8419 50 20 vagy 8419 50 80 Kriogén hőcserélő az LNG-eljárásban
ex 8414 10 81 Kriogén szivattyú az LNG-eljárásban

XI. MELLÉKLET * 

A 3c. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
88 Légi járművek, űrhajók és ezek alkatrészei

XII. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Alfe Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; és

Promsvyazbank

XIII. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szerveztek és szervek jegyzéke

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novrossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Maritime Register of Shipping (orosz tengerhajózási nyilvántartás)

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; és

United Shipbuilding Corporation

XIV. MELLÉKLET * 

Az 5h. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

XV. MELLÉKLET * 

A 2f. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

RT - Russia Today English

RT - Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT - Russia Today Spanish

Sputnik

XVI. MELLÉKLET * 

A 3F. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

VI. kategória - Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik:

a) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 4. fejezetében (navigációs berendezések) szereplő berendezések;

b) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 5. fejezetében (Rádió-hírközlési berendezések) szereplő berendezések.

XVII. MELLÉKLET * 

A 3g. CIKKBEN EMLÍTETT VAS- ÉS ACÉLTERMÉKEK JEGYZÉKE

KN- (TARIC-) kód A termék neve
7208 10 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 25 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 26 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 27 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 36 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 37 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 38 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 39 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 40 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 52 99 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 53 90 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 54 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7211 14 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7211 19 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7212 60 00 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 19 10 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 10 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 30 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 90 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 40 15 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 40 90 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 19 10 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 20 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 91 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 99 Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7209 15 00 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 16 90 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 17 90 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 18 91 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 25 00 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 26 90 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 27 90 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 28 90 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 90 20 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 90 80 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 20 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 30 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 80 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 29 00 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 90 20 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 90 80 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7225 50 20 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7225 50 80 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7226 20 00 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7226 92 00 Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 16 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7209 17 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7209 18 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7209 26 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7209 27 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7209 28 10 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7225 19 90 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7226 19 80 „Elektromos” lemez (a szemcseorientált „elektromos” lemez kivételével)
7210 41 00 20 Fémbevonatú lemez
7210 41 00 30 Fémbevonatú lemez
7210 49 00 20 Fémbevonatú lemez
7210 49 00 30 Fémbevonatú lemez
7210 61 00 20 Fémbevonatú lemez
7210 61 00 30 Fémbevonatú lemez
7210 69 00 20 Fémbevonatú lemez
7210 69 00 30 Fémbevonatú lemez
7212 30 00 20 Fémbevonatú lemez
7212 30 00 30 Fémbevonatú lemez
7212 50 61 20 Fémbevonatú lemez
7212 50 61 30 Fémbevonatú lemez
7212 50 69 20 Fémbevonatú lemez
7212 50 69 30 Fémbevonatú lemez
7225 92 00 20 Fémbevonatú lemez
7225 92 00 30 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 11 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 22 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 23 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 41 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 45 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 91 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 92 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 93 Fémbevonatú lemez
7226 99 30 10 Fémbevonatú lemez
7226 99 30 30 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 11 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 13 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 91 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 93 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 94 Fémbevonatú lemez
7210 20 00 Fémbevonatú lemez
7210 30 00 Fémbevonatú lemez
7210 90 80 Fémbevonatú lemez
7212 20 00 Fémbevonatú lemez
7212 50 20 Fémbevonatú lemez
7212 50 30 Fémbevonatú lemez
7212 50 40 Fémbevonatú lemez
7212 50 90 Fémbevonatú lemez
7225 91 00 Fémbevonatú lemez
7226 99 10 Fémbevonatú lemez
7210 41 00 80 Fémbevonatú lemez
7210 49 00 80 Fémbevonatú lemez
7210 61 00 80 Fémbevonatú lemez
7210 69 00 80 Fémbevonatú lemez
7212 30 00 80 Fémbevonatú lemez
7212 50 61 80 Fémbevonatú lemez
7212 50 69 80 Fémbevonatú lemez
7225 92 00 80 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 25 Fémbevonatú lemez
7225 99 00 95 Fémbevonatú lemez
7226 99 30 90 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 19 Fémbevonatú lemez
7226 99 70 96 Fémbevonatú lemez
7210 70 80 Szerves bevonatú lemez
7212 40 80 Szerves bevonatú lemez
7209 18 99 Ónművi vékonylemez
7210 11 00 Ónművi vékonylemez
7210 12 20 Ónművi vékonylemez
7210 12 80 Ónművi vékonylemez
7210 50 00 Ónművi vékonylemez
7210 70 10 Ónművi vékonylemez
7210 90 40 Ónművi vékonylemez
7212 10 10 Ónművi vékonylemez
7212 10 90 Ónművi vékonylemez
7212 40 20 Ónművi vékonylemez
7208 51 20 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 51 91 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 51 98 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 52 91 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 90 20 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 90 80 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7210 90 30 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 12 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 40 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 60 Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7219 11 00 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 12 10 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 12 90 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 13 10 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 13 90 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 14 10 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 14 90 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 22 10 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 22 90 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 23 00 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 24 00 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 11 00 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 12 00 Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 31 00 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 32 10 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 32 90 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 33 10 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 33 90 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 34 10 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 34 90 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 35 10 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 35 90 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 90 20 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 90 80 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 21 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 29 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 41 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 49 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 81 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 89 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 90 20 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 90 80 Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 21 10 Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez
7219 21 90 Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez
7214 30 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 91 10 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 91 90 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 31 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 39 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 50 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 71 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 79 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 95 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7215 90 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 10 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 21 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 22 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 40 10 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 40 90 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 10 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 91 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 99 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 99 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 10 20 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 20 10 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 20 91 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 20 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 41 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 49 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 61 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 69 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 70 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 89 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 60 20 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 60 80 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 70 10 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 70 90 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 80 00 Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 20 00 Betonacélrúd
7214 99 10 Betonacélrúd
7222 11 11 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 19 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 81 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 89 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 19 10 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 19 90 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 11 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 19 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 21 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 29 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 31 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 39 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 81 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 89 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 51 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 91 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 97 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 10 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 50 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 90 Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7221 00 10 Rozsdamentes hengerhuzal
7221 00 90 Rozsdamentes hengerhuzal
7213 10 00 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 20 00 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 10 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 20 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 41 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 49 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 70 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 90 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 99 10 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 99 90 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 10 00 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 20 00 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 10 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 50 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 95 Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7216 31 10 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 31 90 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 11 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 19 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 91 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 99 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 33 10 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 33 90 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7301 10 00 Szádpalló
7302 10 22 Vasúti anyag
7302 10 28 Vasúti anyag
7302 10 40 Vasúti anyag
7302 10 50 Vasúti anyag
7302 40 00 Vasúti anyag
7306 30 41 Más cső
7306 30 49 Más cső
7306 30 72 Más cső
7306 30 77 Más cső
7306 61 10 Üreges profil
7306 61 92 Üreges profil
7306 61 99 Üreges profil
7304 11 00 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 22 00 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 24 00 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 41 00 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 83 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 85 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 89 Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 19 10 Más varrat nélküli cső
7304 19 30 Más varrat nélküli cső
7304 19 90 Más varrat nélküli cső
7304 23 00 Más varrat nélküli cső
7304 29 10 Más varrat nélküli cső
7304 29 30 Más varrat nélküli cső
7304 29 90 Más varrat nélküli cső
7304 31 20 Más varrat nélküli cső
7304 31 80 Más varrat nélküli cső
7304 39 30 Más varrat nélküli cső
7304 39 50 Más varrat nélküli cső
7304 39 82 Más varrat nélküli cső
7304 39 83 Más varrat nélküli cső
7304 39 88 Más varrat nélküli cső
7304 51 81 Más varrat nélküli cső
7304 51 89 Más varrat nélküli cső
7304 59 82 Más varrat nélküli cső
7304 59 83 Más varrat nélküli cső
7304 59 89 Más varrat nélküli cső
7304 90 00 Más varrat nélküli cső
7305 11 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 12 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 19 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 20 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 31 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 39 00 Nagy méretű hegesztett cső
7305 90 00 Nagy méretű hegesztett cső
7306 11 00 Más hegesztett cső
7306 19 00 Más hegesztett cső
7306 21 00 Más hegesztett cső
7306 29 00 Más hegesztett cső
7306 30 12 Más hegesztett cső
7306 30 18 Más hegesztett cső
7306 30 80 Más hegesztett cső
7306 40 20 Más hegesztett cső
7306 40 80 Más hegesztett cső
7306 50 21 Más hegesztett cső
7306 50 29 Más hegesztett cső
7306 50 80 Más hegesztett cső
7306 69 10 Más hegesztett cső
7306 69 90 Más hegesztett cső
7306 90 00 Más hegesztett cső
7215 10 00 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 11 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 19 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 80 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 10 90 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 20 99 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 20 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 40 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 61 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 69 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 80 Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7217 10 10 Ötvözetlen huzal
7217 10 31 Ötvözetlen huzal
7217 10 39 Ötvözetlen huzal
7217 10 50 Ötvözetlen huzal
7217 10 90 Ötvözetlen huzal
7217 20 10 Ötvözetlen huzal
7217 20 30 Ötvözetlen huzal
7217 20 50 Ötvözetlen huzal
7217 20 90 Ötvözetlen huzal
7217 30 41 Ötvözetlen huzal
7217 30 49 Ötvözetlen huzal
7217 30 50 Ötvözetlen huzal
7217 30 90 Ötvözetlen huzal
7217 90 20 Ötvözetlen huzal
7217 90 50 Ötvözetlen huzal
7217 90 90 Ötvözetlen huzal

XVIII. MELLÉKLET * 

A 3h. CIKKBEN EMLÍTETT LUXUSTERMÉKEK JEGYZÉKE

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet *  1. cikkének (2) bekezdésében és I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra szerinti, e rendelet kihirdetésének időpontjában érvényes kódok, értelemszerűen a későbbi jogi aktusokkal módosított változatukban.

1. Ló

ex 0101 21 00 Fajtatiszta tenyészállat
ex 0101 29 90 Más

2. Kaviár és kaviárpótló

ex 1604 31 00 Kaviár
ex 1604 32 00 Kaviárpótló

3. Szarvasgomba és az abból készült termékek

ex 0709 56 00 Szarvasgomba
ex 0710 80 69 Más
ex 0711 59 00 Más
ex 0712 39 00 Más
ex 2001 90 97 Más
ex 2003 90 10 Szarvasgomba
ex 2103 90 90 Más
ex 2104 10 00 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
ex 2104 20 00 Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex 2106 00 00 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

4. Borok (beleértve a pezsgőborokat), sörök, szesz és szeszes italok

ex 2203 00 00 Malátából készült sör
ex 2204 10 11 Pezsgő (champagne)
ex 2204 10 91 Asti spumante
ex 2204 10 93 Más
ex 2204 10 94 Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
ex 2204 10 96 Más fajtaborok
ex 2204 10 98 Más
ex 2204 21 00 Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
ex 2204 29 00 Más
ex 2205 00 00 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex 2206 00 00 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
ex 2207 10 00 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
ex 2208 00 00 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5. Szivar és kis alakú szivar (cigarillos)

ex 2402 10 00 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
ex 2402 90 00 Más

6. Parfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex 3303 Parfümök és toalettvizek
ex 3304 00 00 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények
ex 3305 00 00 Hajápoló szerek
ex 3307 00 00 Borotválkozás előtti, borotválkozó és borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és másutt nem említett illatszerek, szépség- és testápoló szerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
ex 6704 00 00 Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból, állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból

7. Bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex 4201 00 00 Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára
ex 4202 00 00 Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag fóliából, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
ex 4205 00 90 Más
ex 9605 00 00 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8. Kabátok, vagy más ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex 4203 00 00 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből
ex 4303 00 00 Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk
ex 6101 00 00 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6102 00 00 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6103 00 00 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6104 00 00 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6105 00 00 Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6106 00 00 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6107 00 00 Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6108 00 00 Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, - pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6109 00 00 T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6110 00 00 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6111 00 00 Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6112 11 00 Pamutból
ex 6112 12 00 Szintetikus szálból
ex 6112 19 00 Más textilanyagból
ex 6112 20 00 Síöltöny
ex 6112 31 00 Szintetikus szálból
ex 6112 39 00 Más textilanyagból
ex 6112 41 00 Szintetikus szálból
ex 6112 49 00 Más textilanyagból
ex 6113 00 10 Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6113 00 90 Más
ex 6114 00 00 Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6115 00 00 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6116 00 00 Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex 6117 00 00 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei
ex 6201 00 00 Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbony is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6202 00 00 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6203 00 00 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex 6204 00 00 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex 6205 00 00 Férfi- vagy fiúing
ex 6206 00 00 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz
ex 6207 00 00 Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex 6208 00 00 Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex 6209 00 00 Csecsemőruha és tartozékai
ex 6210 10 00 Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
ex 6210 20 00 A 6201 11-6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex 6210 30 00 A 6202 11-6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex 6210 40 00 Más férfi- és fiúruha
ex 6210 50 00 Más női és leánykaruha
ex 6211 11 00 Férfi vagy fiú
ex 6211 12 00 Női vagy leányka
ex 6211 20 00 Síöltöny
ex 6211 32 00 Pamutból
ex 6211 33 00 Szintetikus vagy mesterséges szálból
ex 6211 39 00 Más textilanyagból
ex 6211 42 00 Pamutból
ex 6211 43 00 Szintetikus vagy mesterséges szálból
ex 6211 49 00 Más textilanyagból
ex 6212 00 00 Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is
ex 6213 00 00 Zsebkendő
ex 6214 00 00 Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
ex 6215 00 00 Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
ex 6216 00 00 Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex 6217 00 00 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 6401 00 00 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
ex 6402 20 00 Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
ex 6402 91 00 Bokát takaró
ex 6402 99 00 Más
ex 6403 19 00 Más
ex 6403 20 00 Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel
ex 6403 40 00 Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
ex 6403 51 00 Bokát takaró
ex 6403 59 00 Más
ex 6403 91 00 Bokát takaró
ex 6403 99 00 Más
ex 6404 19 10 Papucs és más házicipő
ex 6404 20 00 Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal
ex 6405 00 00 Más lábbeli
ex 6504 00 00 Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is
ex 6505 00 10 Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva
ex 6505 00 30 Ellenzős sapka
ex 6505 00 90 Más
ex 6506 99 00 Más anyagból
ex 6601 91 00 Teleszkópos nyéllel
ex 6601 99 00 Más
ex 6602 00 00 Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló
ex 9619 00 81 Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9. Szőnyeg és faliszőnyeg, kézi szövésű is

ex 5701 00 00 Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex 5702 10 00 »Kelim«, »Schumack«, »Karamanie« és hasonló kézi szövésű szőnyeg
ex 5702 20 00 Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
ex 5702 31 80 Más
ex 5702 32 00 Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex 5702 39 00 Más textilanyagból
ex 5702 41 90 Más
ex 5702 42 00 Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex 5702 50 00 Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva
ex 5702 91 00 Gyapjúból vagy finom állati szőrből
ex 5702 92 00 Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex 5702 99 00 Más textilanyagból
ex 5703 00 00 Szőnyeg és más textil padlóborító, tűzve, konfekcionálva is
ex 5704 00 00 Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is
ex 5705 00 00 Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex 5805 00 00 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10. *  Gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- vagy ezüstművesáru

ex 7101 00 00 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
ex 7102 00 00 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex 7103 00 00 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
ex 7104 91 00 Gyémánt, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex 7105 00 00 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex 7106 00 00 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
ex 7107 00 00 Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex 7108 00 00 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
ex 7109 00 00 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex 7110 11 00 Platina, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex 7110 19 00 Platina, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex 7110 21 00 Palládium, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex 7110 29 00 Palládium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex 7110 31 00 Ródium, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex 7110 39 00 Ródium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex 7110 41 00 Irídium, ozmium és ruténium megmunkálatlanul vagy por alakban
ex 7110 49 00 Irídium, ozmium és ruténium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex 7111 00 00 Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex 7113 00 00 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex 7114 00 00 Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex 7115 00 00 Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex 7116 00 00 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

11. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex 4907 00 30 Bankjegy
ex 7118 10 00 Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz
ex 7118 90 00 Más

12. Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozva vagy bevonva

ex 7114 00 00 Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex 7115 00 00 Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex 8214 00 00 Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)
ex 8215 00 00 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
ex 9307 00 00 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13. Asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex 6911 00 00 Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból
ex 6912 00 23 Kőagyag áru
ex 6912 00 25 Cserépáru vagy finomkerámia
ex 6912 00 83 Kőagyag áru
ex 6912 00 85 Cserépáru vagy finomkerámia
ex 6914 10 00 Porcelánból vagy kínai porcelánból
ex 6914 90 00 Más

14. Ólomkristályból készült cikkek

ex 7009 91 00 Keret nélkül
ex 7009 92 00 Keretezve
ex 7010 00 00 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
ex 7013 22 00 Ólomkristályból
ex 7013 33 00 Ólomkristályból
ex 7013 41 00 Ólomkristályból
ex 7013 91 00 Ólomkristályból
ex 7018 10 00 Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru
ex 7018 90 00 Más
ex 7020 00 80 Más
ex 9405 50 00 Nem elektromos lámpatest és világítófelszerelés
ex 9405 91 00 Üvegből

15. 750 EUR érték feletti elektronikai cikkek háztartási felhasználásra

ex 8414 51 Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel
ex 8414 59 00 Más
ex 8414 60 00 Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel
ex 8415 10 00 Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy »szétválasztott rendszer«
ex 8418 10 00 Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal
ex 8418 21 00 Kompresszoros típusú
ex 8418 29 00 Más
ex 8418 30 00 Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal
ex 8418 40 00 Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal
ex 8419 81 00 Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére
ex 8422 11 00 Háztartási
ex 8423 10 00 Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg
ex 8443 12 00 Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)
ex 8443 31 00 A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex 8443 32 00 Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex 8443 39 00 Más
ex 8450 11 00 Teljesen automata
ex 8450 12 00 Más gép, beépített centrifugális szárítóval
ex 8450 19 00 Más
ex 8451 21 00 Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású
ex 8452 10 00 Háztartási varrógép
ex 8470 10 00 Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép
ex 8470 21 00 Nyomtatószerkezettel
ex 8470 29 00 Más
ex 8470 30 00 Más számológép
ex 8471 00 00 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
ex 8472 90 80 Más
ex 8479 60 00 Párologtató léghűtő
ex 8508 11 00 Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező
ex 8508 19 00 Más
ex 8508 60 00 Más porszívók
ex 8509 80 00 Más készülék
ex 8516 31 00 Hajszárító
ex 8516 50 00 Mikrohullámú sütő
ex 8516 60 10 Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)
ex 8516 71 00 Kávé- vagy teafőző
ex 8516 72 00 Kenyérpirító
ex 8516 79 00 Más
ex 8517 11 00 Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő készülékek
ex 8517 13 00 Okostelefon
ex 8517 18 00 Más
ex 8517 61 00 Bázisállomások
ex 8517 62 00 Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
ex 8517 69 00 Más
ex 8526 91 00 Rádiónavigációs segédkészülék
ex 8529 10 65 Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt
ex 8529 10 69 Más
ex 8531 10 00 Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló
ex 8543 70 10 Elektronikus fordítógép vagy szótár
ex 8543 70 30 Antennaerősítő
ex 8543 70 50 Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések
ex 8543 70 90 Más
ex 9504 50 00 Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
ex 9504 90 80 Más

16. 1 000 EUR érték feletti elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex 8519 00 00 Hangfelvevő-vagy hanglejátszó készülék
ex 8521 00 00 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
ex 8527 00 00 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
ex 8528 71 00 Videokijelzőt vagy -képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó
ex 8528 72 00 Más, színes
ex 9006 00 00 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófénykészülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
ex 9007 00 00 Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt járművek, kivéve a mentőautókat, 50 000 EUR/darab érték felett, drótkötélpályák, székes felvonók, sífelvonók, siklóhoz való hajtómechanizmusok, motorkerékpárok 5 000 EUR/darab érték felett, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex 4011 10 00 Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
ex 4011 20 00 Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
ex 4011 30 00 Légi járműhöz
ex 4011 40 00 Motorkerékpárhoz
ex 4011 90 00 Más
ex 7009 10 00 Visszapillantó tükör járműhöz
ex 8407 00 00 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor
ex 8408 00 00 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel- vagy féldízel)
ex 8409 00 00 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze
ex 8411 00 00 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8428 60 00 Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához
ex 8431 39 00 Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó, drótkötélpálya-hajtómechanizmus alkatrészei és tartozékai
ex 8483 00 00 Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
ex 8511 00 00 Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító
ex 8512 20 00 Más világító- vagy jelzőkészülék
ex 8512 30 10 Gépjárműhöz használatos riasztóberendezés
ex 8512 30 90 Más
ex 8512 40 00 Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék
ex 8544 30 00 Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet
ex 8603 00 00 Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász-és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével
ex 8605 00 00 Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)
ex 8607 00 00 Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
ex 8702 00 00 Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására
ex 8703 00 00 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint a motoros szánokat is
ex 8706 00 00 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
ex 8707 00 00 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)
ex 8708 00 00 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
ex 8711 00 00 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi
ex 8712 00 00 Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül
ex 8714 00 00 A 8711-8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka
ex 8716 10 00 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára
ex 8716 40 00 Más pótkocsi és félpótkocsi
ex 8716 90 00 Alkatrész
ex 8901 10 00 Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; komp (minden fajtája)
ex 8901 90 00 Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű
ex 8903 00 00 Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

18. Órák és kisórák és ezek alkatrészei

ex 9101 00 00 Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
ex 9102 00 00 Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével
ex 9103 00 00 Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
ex 9104 00 00 Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr-vagy vízi járműhöz
ex 9105 00 00 Más óra
ex 9108 00 00 Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt
ex 9109 00 00 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt
ex 9110 00 00 Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers kisóraszerkezet vagy óraszerkezet
ex 9111 00 00 Tok kisóraszerkezethez és ennek alkatrészei
ex 9112 00 00 Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei
ex 9113 00 00 Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze
ex 9114 00 00 Más óraalkatrész

19. 1 500 EUR érték feletti hangszerek

ex 9201 00 00 Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel
ex 9202 00 00 Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)
ex 9205 00 00 Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével
ex 9206 00 00 Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)
ex 9207 00 00 Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

ex 9700 Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21. Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex 4015 19 00 Más
ex 4015 90 00 Más
ex 6210 40 00 Más férfi- és fiúruha
ex 6210 50 00 Más női és leánykaruha
ex 6211 11 00 Férfi vagy fiú
ex 6211 12 00 Női vagy leányka
ex 6211 20 00 Síöltöny
ex 6216 00 00 Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex 6402 12 00 Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex 6402 19 00 Más
ex 6403 12 00 Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex 6403 19 00 Más
ex 6404 11 00 Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
ex 6404 19 90 Más
ex 9004 90 00 Más
ex 9020 00 00 Más légzőkészülék és gázálarc, a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével
ex 9506 11 00 Sítalp
ex 9506 12 00 Síkötés (sítalprögzítő)
ex 9506 19 00 Más
ex 9506 21 00 Széllovas
ex 9506 29 00 Más
ex 9506 31 00 Golfütő, komplett
ex 9506 32 00 Golflabda
ex 9506 39 00 Más
ex 9506 40 00 Asztalitenisz-felszerelés
ex 9506 51 00 Teniszütő, húrral ellátva is
ex 9506 59 00 Más
ex 9506 61 00 Teniszlabda
ex 9506 69 10 Krikett- és pólólabda
ex 9506 69 90 Más
ex 9506 70 Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is
ex 9506 91 Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés
ex 9506 99 10 Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével
ex 9506 99 90 Más
ex 9507 00 00 Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22. Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

ex 9504 20 00 Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka
ex 9504 30 00 Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével
ex 9504 40 00 Kártya
ex 9504 50 00 Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
ex 9504 90 80 Más

23. *  Bármilyen értékű optikai cikkek és felszerelés

ex 9004 90 90 Éjjellátó berendezés, termikus célzóberendezés
9005 10 00 Távcső (két szemlencsés)
ex 9005 80 00 Figyelőtávcső
ex 9013 10 90 Célzótávcső
ex 9013 10 90 Optikai célzókészülék fegyverhez
ex 9013 10 90 Célzókészülék fegyverhez, termikus láthatóságnövelővel
ex 9013 80 90 Pirospontos célzókészülék
9015 10 00 Távmérő

XIX. MELLÉKLET * 

AZ 5aa. CIKKBEN EMLÍTETT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK JEGYZÉKE

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

XX. MELLÉKLET * 

A 3c. CIKKBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK JEGYZÉKE

KN/TARIC-kód A termék neve
Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli):
2710 12 70 Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok)
2710 19 29 Kerozinon kívüli (középpárlatok)
2710 19 21 Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)
2710 20 90 Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízellel keverve (1)
Antioxidánsok
Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok:
3811 21 00 - antioxidánsok kőolajtartalommal
3811 29 00 - más antioxidánsok
3811 90 00 Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Antisztatizáló adalékok Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Korróziógátlók Korróziógátlók kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedésgátló adalékok) Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Féminaktivátorok Féminaktivátorok kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Biocid adalékok
Biocid adalékok kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Biocid adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Termikusstabilitás-növelő adalékok Termikusstabilitás-növelő kenőolajokhoz:
3811 21 00 - kőolajtartalommal
3811 29 00 - más
3811 90 00 Termikusstabilitás-növelő más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
(1) Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz

XXI. MELLÉKLET * 

A 3i. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve
0306 Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt rákféle, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; rákféle héjában gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is
1604 31 00 Kaviár
1604 32 00 Kaviárpótló
2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfát-cement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
ex 2825 Hidrazin és hidroxilamin, és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok, kivéve a 2825 20 00 és 2825 30 00 KN-kódot
ex 2835 Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve a 2835 26 00 KN-kódot
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének, kivéve a 2901 10 00 KN-kódot
2902 Ciklikus szénhidrogének
ex 2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2905 11 00 KN-kódot
2907 Fenolok; fenol-alkoholok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-peroxidok, éter-peroxidok, acetál- és félacetál-peroxidok, keton-peroxidok (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
3104 20 Kálium-klorid
3105 20 Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot
3105 60 Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot
ex 3105 90 20 Kálium-kloridot tartalmazó egyéb trágyázószerek
ex 3105 90 80 Kálium-kloridot tartalmazó egyéb trágyázószerek
3902 Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában
4011 Új, gumi légabroncs
44 Fa és faipari termékek; faszén
4705 Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
4804 Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével
6810 Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is
7005 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva
7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből
7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
7019 Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, előfonat, szövet)
7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7606 Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t
7801 Megmunkálatlan ólom
ex 8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina, a 8411 91 00 KN-kódú sugárhajtású gázturbina vagy légcsavaros gázturbina alkatrészeinek kivételével
8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze
8901 Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személyvagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű
8904 Vontató- és tolóhajó
8905 Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés
9403 Más bútor és alkatrészei

XXII. MELLÉKLET * 

A 3j. CIKKBEN EMLÍTETT SZÉNTERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve
2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702 Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2703 00 00 Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
2704 00 Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
2705 00 00 Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételével
2706 00 00 Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is
2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét
2708 Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból

XXIII. MELLÉKLET * 

A 3k. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve
0601 10 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban
0601 20 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér
0602 30 Rododendron és azálea oltva is
0602 40 Rózsa oltva is
0602 90 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra - Más
0604 20 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve - Friss
2508 40 Más agyag
2508 70 Samott- vagy dinaszföld
2509 00 Kréta
2512 00 Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebb
2515 12 Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2515 20 Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből; alabástrom
2518 20 Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit
2519 10 Természetes magnézium-karbonát (magnezit)
2520 10 Gipsz; anhidrit
2521 00 Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához
2522 10 Égetett mész
2522 30 Hidraulikus mész
2525 20 Csillámpor
2526 20 Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum - Szemcsézve vagy porítva
2530 20 Kizerit, epsomit (természetes magnézium-szulfát)
2707 30 Xilolok
2708 20 Szurokkoksz
2712 10 Vazelin
2712 90 Vazelin paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is
2715 00 Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes masztix, lepárlási maradvány és más bitumenes keverék - Más
2804 10 Hidrogén
2804 30 Nitrogén
2804 40 Oxigén
2804 61 Szilícium - Legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalommal
2804 80 Arzén
2806 10 Hidrogén-klorid (sósav)
2806 20 Klórszulfonsav
2811 29 Nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei - Más
2813 10 Szén-diszulfid (szénkéneg)
2814 20 Ammónia, vizes oldatban
2815 12 Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (nátronlúg vagy folyékony szóda)
2818 30 Alumínium-hidroxid
2819 90 Króm-oxidok és króm-hidroxidok - Más
2820 10 Mangán-dioxid
2827 31 Más kloridok - Magnézium-klorid
2827 35 Más kloridok - Nikkel-klorid
2828 90 Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok - Más
2829 11 Nátrium-klorát
2832 20 Szulfitok (a nátrium kivételével)
2833 24 Nikkel-szulfát
2833 30 Timsók
2834 10 Nitritek
2836 30 Nátrium-hidrogén-karbonát (nátriumbikarbonát)
2836 50 Kalcium-karbonát
2839 90 Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok - Más
2840 30 Peroxoborátok (perborátok)
2841 50 Más kromátok és dikromátok; peroxokromátok
2841 80 Volframátok
2843 10 Nemesfémek kolloid állapotban
2843 21 Ezüst-nitrát
2843 29 Ezüstvegyületek - Más
2843 30 Aranyvegyületek
2847 00 Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is
2901 23 Butilén (butén) és izomerjei
2901 24 1,3-butadién és izoprén
2901 29 Aciklikus szénhidrogénekek - Telítetlen - Más
2902 11 Ciklohexán
2902 30 Toluol
2902 41 Orto-xilol
2902 43 Para-xilol
2902 44 Xilolizomerek keveréke
2902 50 Sztirol
2903 11 Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)
2903 12 Diklór-metán (metilén-klorid)
2903 21 Vinil-klorid (klór-etilén)
2903 23 Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
2903 29 Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai - Más
2903 76 Bróm-klór-difluor-metán (Halon-1211), bróm-trifluor-metán (Halon-1301) és dibróm-tetrafluor-etánok (Halon-2402)
2903 81 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN)
2903 91 Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol
2904 10 Csak szulfocsoportot tartalmazó származékok, ezek sói és etilészterei
2904 20 Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok
2904 31 Perfluoroktán-szulfonsav
2905 13 Butanol (n-butil-alkohol)
2905 16 Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei
2905 19 Telített egyértékű alkoholok - Más
2905 41 2-etil-2-(hidroximetil)propán-l,3-diol (trimetilolpropán)
2905 59 Más többértékű alkoholok - Más
2906 13 Szterinek és inozitolok
2906 19 Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén alkoholok - Más
2907 11 Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik
2907 13 Oktilfenol, nonilfenol és izomerjeik; ezek sói
2907 19 Monofenolok - Más
2907 22 Hidrokinon (kinol) és sói
2909 11 Pentaklór-fenol (ISO)
2909 20 Ciklán, ciklén vagy cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2909 41 2,2’-oxidietanol (dietilénglikol, digol)
2909 43 Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere
2909 49 Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai - Más
2910 10 Etilén-oxid (oxirán)
2910 20 Propilén-oxid (metiloxirán)
2911 00 Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro-vagy nitrozoszármazékai
2912 12 Etanal (acetaldehid)
2912 49 Aldehid-alkoholok, aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más oxigénfunkciós csoporttal - Más
2912 60 Paraformaldehid
2914 11 Aceton
2914 61 Antrakinon
2915 13 Hangyasav észterei
2915 90 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai - Más
2916 12 Akrilsav észterei
2916 13 Metakrilsav és sói
2916 14 Metakrilsav észterei
2916 15 Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei
2917 33 Dinonil- vagy didecil-ortoftalátok
2920 11 Paration (ISO) és paration-metil (ISO) (metil-paration)
2921 22 Hexametilén-diamin és sói
2921 41 Anilin és sói
2922 11 Monoetanol-amin és sói
2922 43 Antranilsav és sói
2923 20 Lecitinek és más foszforamino-lipidek
2930 40 Metionin
2933 54 Malonilkarbamid (barbitursav) más származékai; ezek sói
2933 71 6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)
3201 90 Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik
3202 10 Szintetikus szerves cserzőanyagok
3202 90 Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények
3203 00 Növényi vagy állati eredetű színezőanyag, beleértve a színezőkivonatokat (az állati korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos növényi vagy állati eredetű színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével) - Más
3204 90 Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak
3205 00 Színes lakkfesték (a kínai vagy japán lakk és festék kivételével); anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos színes lakkfestékalapú készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)
3206 41 Bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos ultramarin- és ultramarin-alapú készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)
3206 49 Máshol nem említett szervetlen vagy ásványi színezőanyag; máshol nem említett bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos szervetlen vagy ásványi színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények, valamint a luminoforként használt szervetlen termékek kivételével)
3207 10 Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók), festékek és hasonló készítmények
3207 20 Engoba (agyagpépek)
3207 30 Folyékony lüszterek és hasonló készítmények
3207 40 Üvegfritt és más üveg por, szemcse vagy pehely alakban
3208 10 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok - Poliészter alapú
3208 20 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok - Akril- vagy vinilpolimer alapú
3208 90 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok -
3209 10 Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is
3209 90 Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is (az akril-vagy vinilpolimer-alapúak kivételével) - Más
3210 00 Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek
3212 90 Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben
3214 10 Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma
3214 90 Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra - Más
3215 11 Nyomdafesték - Fekete
3215 19 Nyomdafesték - Egyéb
3403 11 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
3403 19 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Más
3403 91 Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
3403 99 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Más
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3506 99 Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben - Más
3701 20 Azonnal előhívó film
3701 91 Színes (polikróm) fényképezéshez
3702 32 Más, ezüsthalogenid emulzióval
3702 39 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben
3702 43 Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű - 610 mm-t meghaladó szélességű és legfeljebb 200 m hosszúságú
3702 44 Más film perforálás nélkül - 105 mm-t meghaladó, de legfeljebb 610 mm szélességű
3702 55 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és 30 m-t meghaladó hosszúságú
3702 56 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - 35 mm-t meghaladó szélességű
3702 97 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - legfeljebb 35 mm szélességű és 30 m-t meghaladó hosszúságú
3702 98 Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben„ megvilágítatlan, perforálással, monokróm fényképezéshez, 35 mm-t meghaladó szélességben (a papír-, a karton- vagy a textilfilm és a röntgenfilm kivételével)
3703 20 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, színes (polikróm) fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)
3703 90 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, monokróm fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)
3705 00 Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film (a papír-, karton- vagy textiltermékek, a mozgó-fényképészeti film és az előkészített nyomólemezek kivételével)
3706 10 Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, hangfelvétellel is, vagy csak hangfelvételt tartalmazó, legalább 35 mm szélességű
3801 20 Kolloid vagy szemikolloid grafit
3806 20 Fenyőgyanta, gyantasavak sói vagy fenyőgyanta vagy gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével
3807 00 Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta-, gyantasav- vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények (a burgundy-szurok, sárga szurok, sztearinszurok, zsírsavszurok, zsírkátrány és glicerinszurok kivételével)
3809 10 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809 91 Textil- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)
3809 92 Papír- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítőtartalmúak kivételével)
3809 93 Bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítőtartalmúak kivételével)
3810 10 Fémfelület-marató szerek; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőpaszták és -porok, fém- és más anyagtartalommal
3811 21 Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalommal
3811 29 Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalom nélkül
3811 90 Antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz, beleértve a benzinhez valót, vagy egyéb, azonos céllal ásványolajként használt folyadékhoz (a kopogásgátló szerek és kenőolaj-adalékok kivételével)
3812 20 Máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók
3813 00 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok (a töltött vagy töltetlen tűzoltó készülékek, hordozhatók is, nem kevert, vegyileg nem meghatározott tűzoltó tulajdonságú termékek más formában kivételével)
3814 00 Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített festék- vagy lakkeltávolítók (a körömlakklemosó kivételével)
3815 11 Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként nikkellel vagy nikkelvegyülettel
3815 12 Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel
3815 19 Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok (a katalizátorok aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel, nikkellel vagy nikkelvegyülettel kivételével)
3815 90 Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok (a vulkanizálást gyorsító és a „rögzített” katalizátorok kivételével)
3816 00 10 Dolomit döngölőanyag
3817 00 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, amelyet a benzol és naftalin alkilezésével nyernek (a ciklikus szénhidrogének izomerkeverékei kivételével)
3819 00 Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumines ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz
3820 00 Fagyásgátló készítmények és elkészített jegesedésgátló folyadékok (az ásványolajokhoz vagy a felhasználás szempontjából azokkal egy tekintet alá eső folyadékokhoz elkészített adalékanyagok kivételével)
3823 13 Ipari tallolajzsírsav
3827 90 Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek (a 3824 71 00 - 3824 78 00 KN-kódok kivételével)
3824 81 „Etilén-oxidot” (oxiránt) tartalmazó keverékek és készítmények
3824 84 Aldrint (iso), kamfeklórt (iso) „toxafén”, klórdánt (iso), klórdekont (iso), ddt-t (iso) „klofenotán (inn), 1,1,1-triklór-2,2-bisz”p-klórfenil”-etán”, dieldrint „iso, inn”, endoszulfánt (iso), endrint (iso), heptaklórt (iso) vagy mirexet (iso) tartalmazó keverékek vagy készítmények
3824 99 Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények, beleértve a természetes termékek keverékéből állókat is
3825 90 A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei (kivéve hulladék)
3826 00 Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül
3901 40 Etilén-alfa-olefin-kopolimer, alapanyag formájában 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel
3902 20 Poliizobutilén, alapanyag formájában
3902 30 Propilén-kopolimerek, alapanyag formájában
3902 90 Propilén vagy más olefin polimerjei alapanyag formájában (a polipropilén, poliizobutilén és propilén-kopolimerek kivételével)
3903 19 Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével)
3903 90 Sztirol polimerjei alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnitril-„san”-kopolimerek és az akrilnitril-butadién-sztirol-„abs”-kopolimerek kivételével)
3904 10 Poli„vinil-klorid” alapanyag formájában, más anyaggal nem keverve
3904 50 Vinilidén-klorid-polimerek alapanyag formájában
3905 12 Poli„vinil-acetát” vizes diszperzióban
3905 19 Poli„vinil-acetát” alapanyag formájában (a vizes diszperziójú kivételével)
3905 21 Vinil-acetát-kopolimerek, vizes diszperzióban
3905 29 Vinil-acetát-kopolimerek, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban)
3905 91 Vinil-kopolimerek, alapanyag formájában (kivéve vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek, más vinil-klorid-kopolimerek, és vinil-acetát-kopolimerek)
3906 10 Poli„metil-metakrilát” alapanyag formájában
3906 90 Akrilpolimerek alapanyag formájában (a poli„metil-metakrilát” kivételével)
3907 21 Poliéterek, alapanyag formájában (a 3002 10 vtsz. alá tartozó poliacetálok és áruk kivételével)
3907 40 Polikarbonátok, alapanyag formájában
3907 70 Poli„tejsav”, alapanyag formájában
3907 91 Telítetlen polialliészterek és más poliészterek, alapanyag formájában (kivéve polikarbonátok, alkid-gyanták, poli „etilén-tereftalát” és poli „tejsav”)
3908 10 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájában
3908 90 Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12 kivételével)
3909 20 Melamingyanták, alapanyag formájában
3909 39 Aminogyanták, alapanyag formájában (kivéve karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta és mdi)
3909 40 Fenolgyanták, alapanyag formájában
3909 50 Poliuretánok alapanyag formájában
3912 11 Nem lágyított cellulóz-acetátok, alapanyag formájában
3912 90 Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai alapanyag formájában (a cellulóz-acetátok, cellulóz-nitrátok és cellulóz-éterek kivételével)
3915 20 Sztirolpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács
3917 10 Mesterséges bél töltelékáruhoz keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból
3917 23 Rugalmatlan cső és tömlő vinil-klorid-polimerekből
3917 31 Rugalmas műanyag cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással
3917 32 Műanyagból készült flexibilis cső és tömlő, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül
3917 33 Flexibilis műanyag cső és tömlő, nem megerősítve vagy más módon más anyaggal kombinálva, szerelvényekkel, tömítéssel vagy csőtoldattal
3920 20 Nem porózus etilénpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 61 Nem porózus polikarbonátokból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a poli„metil-metakrilát”ból készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 69 Nem porózus poliészterekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (a polikarbonátok, poli-etilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 73 Nem porózus cellulóz-acetátból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 91 Nem porózus poli„vinil-butirál”ból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3921 19 Porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a sztirol-, vinil-klorid-, poliuretán- és regenerált cellulózpolimerekből készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)
3922 90 Műanyag bidé, WC-csésze, öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru (a fürdőkád, zuhanyzótálca, mosogató, mosdókagyló, WC-ülőke és -tető kivételével)
3925 20 Ajtók, ablakok és ezek keretei, és ajtóküszöbök, műanyagból;
4002 11 Butadién-sztirol gumilatex „sbr”; karboxilezett butadién-sztirol gumilatex „xsbr”;
4002 20 Butadién gumi „br” alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 31 Izobutén-izoprén gumi „iir” alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 39 Halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir” alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 41 Kloroprén latex „klórbutadién gumi, cr”
4002 51 Akrilnitril-butadién gumilatex „nbr”
4002 80 Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle vagy hasonló fajta természetes gumi és szintetikus gumi vagy faktisz keveréke alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 91 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a butadién-sztirol gumi „sbr”, karboxilezett butadién-sztirol gumi „xsbr”, butadién gumi „br”, izobutén-izoprén gumi „iir”, halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir”„ kloroprén gumi „cr”, akrilnitril-butadién gumi „nbr”„ izoprén gumi „ir” és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi „epdm” kivételével)
4002 99 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a latex, butadién-sztirol gumi „sbr”, karboxilezett butadién-sztirol gumi „xsbr”, butadién gumi „br”, izobutén-izoprén gumi „iir”, halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir”„ kloroprén gumi „cr”, akrilnitril-butadién gumi „nbr”„ izoprén gumi „ir” és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi „epdm” kivételével)
4005 10 Vulkanizálatlan gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4005 20 Vulkanizálatlan gumikeverék oldatok vagy diszperziók formájában (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)
4005 91 Vulkanizálatlan gumikeverék lap, lemez vagy szalag alakban (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)
4005 99 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában (az oldatok és diszperziók, a keverékek korommal vagy szilícium-dioxiddal, a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke és lap, lemez vagy szalag alakúak kivételével)
4006 10 Vulkanizálatlan gumiból készült „futófelület-javító” szalag gumiabroncsok újrafutózásához
4008 21 Lap, lemez és szalag nem habgumiból
4009 12 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvénnyel
4009 41 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvény nélkül
4010 31 Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel
4010 33 Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 180 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel
4010 35 Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 150 cm külső kerülettel
4010 36 Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 150 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel
4010 39 Meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból (a végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel [V-alakú meghajtószíj], V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel és a végtelen szinkronszíj 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel kivételével)
4012 11 Újrafutózott gumi légabroncs személygépkocsihoz, (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
4012 13 Újrafutózott gumi légabroncs légi járműhöz
4012 19 Újrafutózott gumi légabroncs (a személygépkocsihoz, mikrobuszhoz, versenyautóhoz, autóbuszhoz, tehergépjárműhöz és légi járműhöz használatosak kivételével)
4012 20 Használt gumi légabroncs
4016 93 Tömítés, alátét és más hasonló áru vulkanizált gumiból (a keménygumi és a habgumiból készültek kivételével)
4407 19 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a fenyőfa [Pinus spp.], a jegenyefenyő [Abies spp.] és a lucfenyő [Picea spp.] kivételével)
4407 92 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb bükkfa (Fagus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 94 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb cseresznyefa (Prunus spp.) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 97 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a trópusi fa, fenyő fűrészáru, tölgyfa [Quercus spp.], bükkfa [Fagus spp.], juharfa [Acer spp.], cseresznyefa [Prunus spp.], kőrisfa (Fraxinus spp.), nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével)
4408 10 Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban, tűlevelű fából
4411 13 Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 5 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 9 mm vastagságban
4411 94 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,5 g/cm3-nél nagyobb sűrűséggel (a közepes fajlagos tömegű rostlemez [MDF]; a pozdorjalemez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az olyan porózus fapanelek, amelyek mindkét oldala rostlemez; a karton; az azonosítható bútoralkatrész kivételével)
4412 31 Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) trópusi fából készült (a tömörítettfa-lemezek, összetett panelek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)
4412 34 Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült (a bambusznád kivételével, trópusi fa, bükk-, cseresznye-, szelídgesztenye-, éger-, gyertyán-, hárs-, eukaliptusz-, hikori-, vadgesztenye-, juhar-, kőris-, nyár-, nyír-, platán-, vadgesztenye-, szil-, tölgy-, tulipán- vagy diófából készült külső réteggel [színoldal], berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapokkal)
4412 94 Enyvezett bútorlapként, léc- és lemezbetétes asztaloslemezként és bútorlapként használt rétegelt fa (a bambusznád, a kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörítettfa-lemezek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)
4416 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
4418 40 Zsaluzat betonszerkezeti munkához fából (kivéve rétegelt lemez)
4418 60 Oszlopok és gerendák, fából
4418 79 Összeállított padlópanel, fából, a bambusznád kivételével (a többrétegű panel és a mozaikpadlóhoz való padlópanel kivételével)
4503 10 Mindenfajta dugó és lezáró természetes parafából, beleértve a lekerekített peremű nyersdarabokat is
4504 10 Bármilyen alakú burkolólap, tömb, lemez, lap és csík, tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, agglomerált parafából
4701 00 Mechanikai úton előállított facsiszolat, kémiailag nem kezelve
4703 19 Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, fehérítetlen, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4703 21 Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4703 29 Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 11 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, fehérítetlen, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 21 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 29 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4705 00 Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
4706 30 Papíripari rostanyag cellulóztartalmú rostos bambuszanyagból
4706 92 Vegyi úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és használt] papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)
4707 10 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton fehérítetlen nátronpapírból, hullámpapírból vagy -kartonból
4707 30 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton főleg mechanikai facsiszolatból, pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír
4802 20 Fény-, hő- vagy elektromosság-érzékeny papír vagy karton gyártására alkalmas alappapír, nem bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben
4802 40 Tapéta alappapír, nem bevonva
4802 58 Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, 150 g/m2-nél kisebb tömegben
4802 61 Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír bármilyen méretű tekercsben, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
4804 11 Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben
4804 19 Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 21 Fehérítetlen nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 29 Nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 31 Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 39 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 41 Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m 2-nél kisebb tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 42 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 49 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 52 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyagtartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 59 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4805 24 Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben
4805 25 Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó tömegben
4805 40 Szűrőpapír és -karton 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4805 91 Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben
4805 92 Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m 2-nél kisebb tömegben
4806 10 Növényi pergamen 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 20 Zsírpapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 30 Pauszpapír (átmásolópapír) 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 40 Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír [átmásolópapír] kivételével)
4807 00 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4808 90 Papír és karton kreppelve, redőzve, domborítva vagy perforálva 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a nátron zsákpapír és más nátronpapír és a 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4809 20 Önmásolópapír, nyomtatott is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a karbon- és hasonló másolópapír kivételével)
4810 13 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben
4810 19 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon 435 mm-nél kisebb vagy az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon 297 mm-nél nagyobb
4810 22 Kis négyzetméter-tömegű bevont papír írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, össztömege legfeljebb 72 g/m2, oldalanként legfeljebb 15 g/m2 tömegű bevonattal, olyan alapon, amely legalább 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben
4810 31 Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt kivételével)
4810 39 Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az anyagában egyenletesen fehérített és a teljes rostanyagtartalom több mint 95 tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmazó kivételével)
4810 92 Többrétegű papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton kivételével)
4810 99 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton, a többrétegű papír és karton, más bevonat nélkül kivételével)
4811 10 Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben
4811 51 Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben, fehérítve és 150 g/m2 -t meghaladó tömegben (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
4811 59 Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a fehérített és a 150 g/m2 -t meghaladó tömegű, valamint a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
4811 60 Papír és karton viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803, 4809 és 4818 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4811 90 Papír, karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szövedék bevonva, impregnálva vagy borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803, 4809, 4810 és 4818 vtsz. és a 4811 10-4811 60 alszám alá tartozó áruk kivételével)
4814 90 Tapéta és hasonló papír falborító, valamint átlátszó ablakpapír (olyan papír falborító kivételével, amely színoldalon erezett, domborított, színezett, mintásan nyomott vagy más módon díszített, műanyagréteggel bevont vagy beborított papír)
4819 20 Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével
4822 10 Textilfonalak csévélésére szolgáló orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merevítve is)
4823 20 Szűrőpapír és -karton legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva
4823 40 Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékhez legfeljebb 36 cm széles tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy számlapokra vágva
4823 70 Máshol nem említett, papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru
4906 00 Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai
5105 39 Kártolt vagy fésült finom állati szőr (a kasmír kecske gyapja és szőre kivételével)
5105 40 Kártolt vagy fésült durva állati szőr
5106 10 Kártolt gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5106 20 Kártolt gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5107 20 Fésült gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5112 11 Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és legfeljebb 200 g/m2 tömegben (az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)
5112 19 Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben
5205 21 Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5205 28 Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 83,33 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 120-nál nagyobb) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5205 41 Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és egyes egyágú szálanként legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5206 42 Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább 232,56 decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5209 11 Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen
5211 19 Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen (a háromvagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)
5211 51 Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott
5211 59 Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)
5308 20 Kenderfonal
5402 63 Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is (a varrócérna, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)
5403 33 Végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)
5403 42 Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)
5404 12 Polipropilén monofil legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomer kivételével)
5404 19 Szintetikus monofil, legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomerből és a polipropilénből készült kivételével)
5404 90 Szintetikus textil anyagból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló, pl. műszalma
5407 30 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, amely szövet hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuzamos textilfonalakból képzett rétegekből áll, és amelynek rétegeit keresztezési pontjain ragasztóanyaggal vagy hőkezeléssel erősítik össze
5501 90 Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, szintetikus végtelen szálból készült fonókábel (az akrilból, modakrilból, poliészterekből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidokból készült végtelen szálból készült kivételével)
5502 10 Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, mesterséges végtelen szálból készült fonókábel acetátból
5503 19 Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál nejlonból vagy más poliamidokból (az aramidból készült kivételével)
5503 40 Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál polipropilénből
5504 90 Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál (a viszkóz műselyemből készült kivételével)
5506 40 Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál polipropilénből
5507 00 Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál
5512 21 Szövet legalább 85 tömegszázalék akril- vagy modakril-vágottszáltartalommal, fehérítetlen vagy fehérített
5512 99 Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, festett, különböző színű fonalakból szőtt vagy nyomott (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)
5516 44 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, nyomott
5516 94 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval, finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, nyomott
5601 29 Vatta nem nedvszívó pamutból és ebből készült áruk (a pamutból vagy műszálból készült; az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappannal, tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételével)
5601 30 Textilpihe, -por és őrlési csomó
5604 90 Az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva (a horoggal vagy másképp horgászzsinórnak felszerelt catgututánzat, fonal és zsineg kivételével)
5605 00 Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak (a textilszál és fémszál keverékéből előállított, antisztatikus tulajdonságokkal bíró fonal kivételével)
5607 41 Kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből
5801 27 Láncbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)
5803 00 Gézszövet (az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)
5806 40 Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat), legfeljebb 30 cm széles
5901 10 Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak, doboz és kartonpapírból készült cikkek készítésére vagy hasonló célokra használnak
5905 00 Textil falborító
5908 00 Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és csőszerűen kötött gázharisnyaszövet fehérizzású gázharisnyához, impregnálva (a viasszal bevont gyertyabél, a gyutacs és gyújtózsinór, a textilfonalból és üvegrostból készült kanóc kivételével)
5910 00 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj textilanyagból, műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve vagy fémmel vagy más anyaggal megerősítve is (a 3 mm-nél kisebb vastagságú és nem meghatározott hosszúságú vagy kizárólag megfelelő nagyságra kiszabott, valamint a gumival impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt vagy gumival impregnált vagy bevont fonalból vagy zsinegből készült kivételével)
5911 10 Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrel vagy más anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve melyet kártbevonatnak (kártolószalagnak) használnak és hasonló szövetek, amelyeket más műszaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is
5911 31 Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, 650 g/m2-nél kisebb négyzetmétertömeggel
5911 32 Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, legalább 650 g/m2 négyzetmétertömeggel
5911 40 Szűrőkendő, amelyet olaj sajtolásához vagy hasonló műszaki célra használnak, beleértve az emberhajból készítettet is
6001 99 Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme (a pamutból vagy műszálból készült és a „hosszú bolyhos” kelme kivételével)
6003 40 Kötött vagy hurkolt kelme mesterséges szálból, legfeljebb 30 cm szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, valamint a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)
6005 36 Fehérítetlen vagy fehérített lánchurkolt kelme szintetikus szálból, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6005 44 Nyomott lánchurkolt kelme mesterséges szálból (beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6006 10 Kelme, kötött vagy hurkolt, gyapjúból vagy finom állati szőrből, 30 cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6309 00 Használt ruha, ruházati kellék, takaró és útitakaró, háztartási vászonnemű és lakástextiláru mindenfajta textilanyagból, beleértve mindenfajta lábbelit és fejfedőt is, amely észrevehetően viseltes és amelynek bemutatása ömlesztve vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban történik (a szőnyeg, más padlóborító és faliszőnyeg kivételével)
6802 92 Mészkő bármilyen formában (a márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom, a 6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszerutánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, eredeti szobor és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő kivételével)
6804 23 Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, természetes kőből (az agglomerált természetes csiszolóanyagból vagy kerámiából készült, az illatosított habkő, a kézi fenőkő vagy polírozókő és a kifejezetten fogászati fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)
6806 10 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban
6806 90 Keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból (a salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott [expandált] agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag, kis tömegű betontermékek, azbesztcement, cellulózrostcement vagy hasonló anyag, azbesztet tartalmazó vagy azbeszt alapanyagú keverékek és más áruk és a kerámiatermékek kivételével)
6807 10 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék tekercsben
6807 90 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék (a tekercsben kiszerelt kivételével)
6809 19 Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből (a díszített, a kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy megerősítve, valamint a hő- és hangszigetelésre vagy hangelnyelésre szolgáló gipsszel agglomerált áru kivételével)
6810 91 Cementből, betonból vagy műkőből készült, előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános elem, megerősítve is
6811 81 Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült hullámlemez, azbesztet nem tartalmazó
6811 82 Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó lemezek, táblák, burkolólapok, csempék és hasonló cikkek (a hullámlemezek kivételével)
6811 89 Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó termékek (a hullám- és egyéb lemezek, táblák, csempék és hasonló cikkek)
6813 89 Dörzsanyag és ebből készült áru, pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű és betét, kapcsolószerkezethez és hasonlóhoz, ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is (az azbesztet tartalmazó anyagok és fékbetétek és fékpofák kivételével)
6814 90 Megmunkált csillám és ebből készült áru (az elektromos szigetelőanyag, szigetelő szerelvény, ellenállás és kondenzátor, védőszemüveg és ehhez készült lencse, csillám karácsonyfadísz formájában, valamint a lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátéten is, kivételével)
6901 00 Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből
6904 10 Épülettégla (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a 6902 vtsz. alá tartozó tűzálló tégla kivételével)
6905 10 Tetőcserép
6905 90 Kerámia kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más kerámia szerkezeti elem (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia szerkezeti rész, csővezeték és más rész csatornához és hasonló célra, valamint a tetőcserép kivételével)
6906 00 Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia termékek, kéménybélés, cső és csővezeték kifejezetten laboratóriumi célokra, szigetelésre szolgáló cső és csatlakozó és elektromos célt szolgáló csőszerelvény és más csővezeték kivételével)
6907 22 Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe, több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel (kivéve tűzálló, mozaikkocka és lezáró kerámia)
6907 40 Lezáró kerámia (kivéve tűzálló)
6909 90 Vályú kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására (az általános célra használatos edény és tartály laboratóriumi célra, edény és tartály boltok részére és háztartási cikk kivételével)
7002 20 Üvegrúd, üvegpálca nem megmunkálva
7002 31 Üvegcső olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból, nem megmunkálva
7002 32 Üvegcső, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10-6/Kelvin értéket, nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező üvegcső kivételével)
7002 39 Üvegcső nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező vagy olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból készült üvegcső kivételével)
7003 30 Üvegprofilok, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva
7004 20 Húzott üveg és fúvott üveg táblában, anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkált
7005 10 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva (a drótbetétes üveg kivételével)
7005 30 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt és fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, drótbetéttel, de másképp nem megmunkálva
7007 11 Szilárdított (edzett) biztonsági üveg gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe beszerelhető méretben és alakban
7007 29 Rétegelt biztonsági üveg (a gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más járműbe beszerelhető méretű és alakú üveg, a többrétegű szigetelőüveg kivételével)
7011 10 Üvegbúra, beleértve a ballont és csövet, nyitottan és ezek üveg alkatrészei, felszerelés nélkül, elektromos világításhoz
7202 92 Ferrovanádium
7207 12 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, a négyzettől eltérő téglalap alakú keresztmetszettel, a szélesség legalább a vastagság kétszerese
7208 25 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságban, pácolva, a felületén mintázás nélkül
7208 90 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból, melegen hengerelve és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7209 25 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 3 mm vastagságú
7209 28 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,5 mm-nél kisebb vastagságú
7210 90 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozva, lemezelve vagy bevonva (az ónozott, ólommal, cinkkel, króm-oxiddal, krómmal és krómoxiddal vagy alumíniummal lemezelt vagy bevont, a festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont kivételével)
7211 13 Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru”
7211 14 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével)
7211 29 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7212 10 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), ónozva
7212 60 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva
7213 20 Melegen hengerelt rúd ötvözetlen forgácsolható acélból szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)
7213 99 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszetű, a forgácsolható acélból készült rúd és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)
7215 50 Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a forgácsolható acél kivételével)
7216 10 U, I vagy H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 22 T szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 33 H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 69 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a profillemez kivételével)
7218 91 Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel
7219 24 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban
7222 30 Más rúd rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva
7224 10 Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével)
7225 19 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, szilícium-elektromos acélból készült termék, nem szemcseorientált
7225 30 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
7225 99 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
7226 91 Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, nem rozsdamentes acélból készült ötvözöttacél termék, meleg hengerelés után tovább nem megmunkálva (a gyorsacél és szilícium-elektromos acél termékek kivételével)
7228 30 Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)
7228 60 Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)
7228 70 Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével
7228 80 Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
7229 90 Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a szilícium-mangán acélból készült rúd és huzal kivételével)
7301 20 Hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
7304 24 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból
7305 39 Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy acélból, hegesztve (a hosszirányú hegesztésű vagy az olaj vagy gáz szállítására vagy olaj- vagy gázfúráshoz használt termékek kivételével)
7306 50 Kör keresztmetszetű hegesztett cső és üreges profil ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével)
7307 22 Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat
7309 00 Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül
7314 12 Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acélból
7318 24 Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból
7320 20 Csavarvonalas rugó vasból vagy acélból (a lapos spirálrugó, az óra- és hajszálrugó, az esernyővagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó és a 17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító kivételével)
7322 90 Léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltlevegő-elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventillátorral vagy légfúvóval, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból
7324 29 Fürdőkád acéllemezből
7407 10 Rúd és profil finomított rézből
7408 11 Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t
7408 19 Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 6 mm
7409 11 Lap, lemez és szalag finomított rézből, tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7409 19 Lap, lemez és szalag finomított rézből, nem tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7409 40 Lap, lemez és szalag réz-nikkel alapötvözetből, „kupronikkel”, vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből, „nikkelezüst”, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t, nem tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7411 29 Rézcső rézötvözetből (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel), és réz-nikkel-cink alapötvözet (nikkelezüst) kivételével)
7415 21 Csavaralátét, „beleértve a rugós alátétet is és rugós záróalátétet is”, rézből
7505 11 Máshol nem említett rúd, profil és huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)
7505 21 Huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)
7506 10 Lap, lemez, szalag és fólia ötvözetlen nikkelből (a nyújtott lap, lemez és szalag kivételével)
7507 11 Cső ötvözetlen nikkelből
7508 90 Más árucikk nikkelből
7605 19 Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)
7605 29 Huzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)
7606 92 Lap, lemez és szalag alumíniumötvözetből, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t (a négyzet vagy téglalap kivételével)
7607 20 Alumíniumfólia alátéttel, ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)
7611 00 Alumíniumtartály, -ciszterna, -tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)
7612 90 Máshol nem említett alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, beleértve a merev, cső alakú tartályt is, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
7613 00 Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására
7616 10 Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk ............
7804 11 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely - Lap, lemez, szalag és fólia - Lap, szalag és fólia (megerősítő alap nélkül) legfeljebb 0,2 mm vastagságú
7804 19 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely - Lap, lemez, szalag és fólia - Más
7905 00 Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia
8001 20 Megmunkálatlan ónötvözet
8003 00 Ónrúd, -profil és -huzal
8007 00 Ónból készült árucikk
8101 10 Volfrámpor
8102 97 Molibdénhulladék és -törmelék (a molibdéntartalmú hamu és üledék kivételével)
8105 90 Kobaltból készült árucikk
8109 31 Cirkóniumhulladék és -maradék - amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500
8109 39 Cirkóniumhulladék és -maradék - Más
8109 91 Cirkóniumból készült árucikk - amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500
8109 99 Cirkóniumból készült árucikk - Más
8202 20 Szalagfűrészlap nem nemesfémből
8207 60 Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám
8208 10 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - fémmegmunkáláshoz
8208 20 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - famegmunkáláshoz
8208 30 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - élelmiszeripari géphez
8208 40 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági géphez
8208 90 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - más
8301 20 Gépjárműzár, nem nemesfémből
8301 70 Csak kulcs
8302 30 Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló árucikk
8307 10 Hajlékony cső, szerelvénnyel is, vasból vagy acélból
8309 90 Dugó, kupak és fedő, beleértve a csavar- és a kiöntődugót is, palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből (a koronadugó kivételével)
8402 12 Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel
8402 19 Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is
8402 20 Túlhevítő vízkazán
8402 90 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán - Alkatrész
8404 10 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz, (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő
8404 20 Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
8404 90 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is - Alkatrész
8405 90 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor, acetiléngáz-fejlesztő generátor és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor máshol nem említett alkatrésze
8406 90 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) - Alkatrész
8412 10 Nem turbórendszerű sugárhajtású motor
8412 21 Erőgép és motor, lineáris működésű (henger)
8412 29 Hidraulikus erőgép és motor - Más
8412 39 Pneumatikus erőgép és motor - Más
8414 90 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is; légmentes biológiai biztonsági kabinok, szűrővel is - Alkatrész
8415 83 Más légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható - hűtőegység nélkül
8416 10 Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére
8416 20 Égőfej (-rózsa) por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére, beleértve a kombinált égőfejeket is
8416 30 Mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket (az égőfej kivételével)
8416 90 Égőfej alkatrésze, például mechanikus tüzelőberendezés, beleértve annak mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket
8417 20 Sütőipari kemence, beleértve a finompékáru-sütőkemencét is, nem elektromos
8419 19 Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő (kivéve a gázzal működő átfolyós vízmelegítőt és a központi fűtés céljára szoklgáló kazánt vagy vízmelegítőt)
8420 99 Kalander vagy más hengerlőgép alkatrészei, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével - Más
8421 19 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is - más
8421 91 Alkatrész centrifugához, beleértve a centrifugális szárítót is
8424 89 Más készülékek - Más
8424 90 Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép - Alkatrész
8425 11 Elektromotoros meghajtású csigasor és csigás emelő (a vedres felvonó vagy a csigás gépjárműemelő kivételével)
8426 12 Gumikerekes mozgó emelőkeret és terpeszdaru
8426 99 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus kocsi és darus targonca üzemen belüli használatra - Más
8428 20 Pneumatikus elevátor és szállítószalag
8428 32 Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására - Más, serleges típusú
8428 33 Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására - Más, szalagos típusú
8428 90 Más gép
8429 19 Buldózer és homlokgyalu - Más
8429 59 Lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó - Más
8430 10 Cölöpverő és cölöpkiemelő
8430 39 Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró - Más
8439 10 Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép
8439 30 Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép
8440 90 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is - Alkatrész
8441 30 Doboz, -láda, -tok, -cső, -dob vagy hasonló tartó készítésére szolgáló gép, az ilyen árukat préseléssel készítő gép kivételével
8442 40 A fenti gép, készülék vagy felszerelés alkatrésze
8443 13 Más ofszetnyomó gép
8443 15 Magasnyomó gép, a tekercsadagolós típus és a flexográfiai nyomógép kivételével
8443 16 Flexográfiai nyomógép
8443 17 Mélynyomó gép
8443 91 Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működő nyomdaipari alkatrészei és tartozékai
8444 00 Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép
8448 11 Nyüstösgép és Jacquard-gép; az ezekhez való lyukkártya-megtartó, -másoló, -készítő vagy sorbarakó gép
8448 19 A 8444, 8445, 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gép segédgépei - Más
8448 33 Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszógyűrű
8448 42 Fésű (borda) szövőszékhez, nyüst és nyüstbordázat
8448 49 Szövőgép (szövőgép) vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka - Más
8448 51 Platina, tű és más eszköz szemképzéshez
8451 10 Száraz vegytisztító gép
8451 29 Szárítógép - Más
8451 30 Vasalógép és sajtológép (beleértve a gőzsajtolót is)
8451 90 Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleum gyártására használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép - Alkatrész
8453 10 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép
8453 80 Más gép
8453 90 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével - Alkatrész
8454 10 Konverter
8459 10 Hordozható fúrógép
8459 70 Más menetfúró- vagy menetvágó gép
8461 20 Véső- vagy hornyológép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához
8461 30 Üregelőgép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához
8461 40 Fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép
8461 90 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskeréksimító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép - Más
8465 20 Megmunkálóközpont
8465 93 Köszörülő-, dörzsölő- vagy fényezőgép
8465 94 Hajlító- vagy összeállító gép
8466 10 Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej
8466 92 A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó - A 8464 vtsz. alá tartozó géphez
8472 10 Sokszorosítógép
8472 30 Levélosztályozó, vagy -hajtogató, vagy -borítékoló, vagy -kötegelő, levélbontó, levélzáró vagy -pecsételő gép és postai bélyeg ragasztására vagy érvénytelenítésére szolgáló gép
8473 21 A 8470 10, 8470 21 vagy 8470 29 alszám alá tartozó elektronikus számológép alkatrésze és tartozéka
8474 10 Válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép
8474 39 Keverő- vagy gyúrógép - Más
8474 80 Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép - Más gép
8475 21 Optikai szálak és ezek előformái készítésére szolgáló gép
8475 29 Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép - Más
8475 90 Uvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső, elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép - Alkatrész
8477 40 Vákuumformázó és más hőhatáson alapuló formázógép
8477 51 Pneumatikus gumiabroncsot készítő vagy újrafutózó gép, vagy belső tömlőt öntéssel vagy más módon készítő gép
8479 10 Gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlóhoz
8479 30 Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, és más fa- vagy parafa-megmunkáló gép
8479 50 Máshol nem említett ipari robot
8479 90 A 84. árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra -Alkatrész
8480 20 Öntőforma fedőlap
8480 30 Ontőmmta
8480 60 Öntőforma ásványi anyaghoz
8481 10 Nyomáscsökkentő szelep
8481 20 Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus kozlőműhoz
8481 40 Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep
8482 40 Kúpgorgős csapágy, beleértve a kúp és a kúpgorgő szerelvényeit is
8482 91 Golyó, tű és görgő
8482 99 Más alkatrész
8484 10 Két vagy több fém vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem
8484 20 Mechanikus tomítőelem
8484 90 Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tomítőelem - Más
850133 Más egyenáramú (DC) motor; egyenáramú (DC) generátor, a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel
8501 62 Váltóáramú (AC) generátor (alternator), a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel
8501 63 Váltóáramú (AC) generátor (alternator), a fotovoltaikus generátor kivételével, 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel
8501 64 Váltóáramú (AC) generátor (alternator), a fotovoltaikus generátor kivételével, 750 kVA-t meghaladó kimenő teljesítménnyel
8502 31 Szélenergiát hasznosító áramfejlesztő egység
8502 39 Más áramfejlesztő egység - Más
8502 40 Elektromos forgó áramátalakító
8504 33 Transzformátor 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással
8504 34 Transzformátor 500 kVA-t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással
8505 20 Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék
8506 90 Primer elem és primertelep (galvánelem) - Alkatrész
8507 30 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is - Nikkel-kadmium
8514 31 Elektronsugaras kemence
8525 50 Adókészülék
8530 90 Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) - Alkatrész
8532 10 50/60 Hz áramkörökre tervezett fix kondenzátor, amelynek reaktív teljesítménye legalább 0,5 kvar (teljesítménykondenzátor)
8533 29 Más fix (nem állítható) ellenállás - Más
8535 30 Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be-ki) kapcsoló
8535 90 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) - Más
8539 41 Ívlámpa
8540 20 Televízió-kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső
8540 60 Más katódsugárcső
8540 79 Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével - Más
8540 81 Vevő- vagy erősítőcső
8540 89 Más cső - Más
8540 91 Alkatrész katódsugárcsőhöz
8540 99 Más alkatrész
8543 10 Részecskegyorsítók
8547 90 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai - Más
8602 90 Vasúti mozdony akkumulátoros árammeghajtással
8604 00 Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi)
8606 92 Más vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és vagon - Nyitott, stabil, 60 cm-nél magasabb oldalakkal
8701 21 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
8701 22 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő
8701 23 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő
8701 24 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kizárólag elektromos hajtómotorral működő
8701 30 Lánctalpas vontató (a gyalogos vezető által irányított kivételével)
8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű
8704 22 Más áruszállító gépjármű - 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű:
8704 32 Más áruszállító gépjármű - 5 tonnát meghaladó össztömegű
8705 20 Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi
8705 30 Tűzoltókocsi
8705 90 Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi) - Más
8709 90 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze - Alkatrész
8716 20 Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi
8716 39 Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi - Más
9010 10 Fényképészeti (mozgófényképészeti is) film vagy papírtekercs automata előhívó berendezés és készülék, vagy az előhívott filmet fotópapírtekercsre átvivő automata készülék
9015 40 Fotogrammetriai földmérő műszer és berendezés
9015 80 Más műszer és készülék
9015 90 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő - Alkatrész és tartozék
9029 10 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék
9031 20 Vizsgálópad (próbapad)
9032 81 Más automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék - Hidraulikus vagy pneumatikus - Más
9401 10 Légi jármű ülése
9401 20 Gépjármű ülése
9403 30 Hivatali fabútor
9406 10 Előre gyártott faépület
9406 90 Előre gyártott épület, a kész és a már összeszerelt is - más
9606 30 Gombtest és a gomb más része; nyers gomb
9608 91 Tollhegy és tollhegycsúcs
9612 20 Bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem

XXIV. MELLÉKLET * 

A 3ea. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve
2810 00 10 Dibór-trioxid
2810 00 90 A bór oxidjai; bórsavak (a dibór-trioxid kivételével)
2812 15 00 Kén-monoklorid
2814 10 00 Vízmentes ammónia
2825 20 00 Lítium-oxid és -hydroxid
2905 42 00 Pentaeritrit
2909 19 90 Éterek, azok aciklikus és halogén-, szulfo-, nitro- és nitrozoszármazékai (a dietil-éter és a tercbutil-etil-éter (etil-tercbutil-éter, ETBE) kivételével)
3006 92 00 Gyógyszerhulladék
3105 30 00 Diammónium-hidrogénortofoszfát (a tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban lévők kivételével)
3105 40 00 Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát és annak keverékei diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (a tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban lévők kivételével)
3811 19 00 Kopogásgátló anyagok motorbeznzinhez (az ólomvegyület-alapúak kivételével)
ex 7203 Közvetlenül redukált vas vagy más szivacsos vas
ex 7204 Vastartalmú törmelék

  Vissza az oldal tetejére