A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 269/2014/EU tanácsi rendelet *  hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban *  előírt egyes intézkedéseket. Az intézkedések magukban foglalják egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, valamint egyes beruházásokra vonatkozó korlátozásokat a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt.

(2) A Tanács 2014. július 22-én megállapította, hogy amennyiben Oroszország nem teljesíti az Európai Tanács 2014. június 27-i következtetéseiben és a Tanács 2014. július 22-i következtetéseiben meghatározott követeléseket, úgy a Tanács készen áll további jelentős korlátozó intézkedések haladéktalan bevezetésére. Ezért további korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni egyrészt annak érdekében, hogy az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásására irányuló orosz intézkedések költségei megnövekedjenek, másrészt pedig a válság békés rendezésének előmozdítása céljából. Ezen intézkedések folyamatos felülvizsgálat alatt állnak majd, valamint a helyi fejleményekre tekintettel ezeket fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni, illetve ki lehet egészíteni más korlátozó intézkedésekkel.

(3) Korlátozásokat kell alkalmazni a 428/2009/EK tanácsi rendeletben *  foglaltak szerinti bizonyos kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a fegyverekhez és katonai felszerelésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amennyiben a tagállamok embargót alkalmaznak ilyen árukra. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.

(4) Előzetes engedélyezési kötelezettség formájában korlátozásokat kell alkalmazni az oroszországi kőolajipari technológiák közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére is.

(5) Helyénvaló ezen túlmenően korlátozásokat alkalmazni egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására is, azon kormányközi megállapodások révén létrehozott, nemzetközi jogállású, oroszországi székhelyű intézmények kivételével, amelyeknek Oroszország is részvényese. Más pénzügyi szolgáltatások - például a betéti szolgáltatások, a pénzforgalmi szolgáltatások és az ezen rendelet által szabályozott intézményeknek vagy azok által folyósított kölcsönök - az 5. cikkben említettek kivételével nem tartoznak ezenkorlátozások hatálya alá. * 

(6) Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk * 

E rendelet alkalmazásában:

a) „kettős felhasználású termékek és technológiák”: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt termékek;

b) „hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c) „technikai segítségnyújtás”: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, és az olyan formákat ölthet, mint például oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások, ideértve a szóbeli formák keretében történő segítségnyújtást is;

d) „brókertevékenység”:

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, értékesítése vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy bármely egyéb harmadik országba; vagy

ii. termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt is, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

e) „befektetési szolgáltatások”: a következő szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfoliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettséggel;

vii. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettség nélkül;

viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f) *  „átruházható értékpapírok”: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái - kriptoeszközök formájában is -, a fizetőeszközök kivételével:

i. társaságok részvényei és más - társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű - értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

g) „pénzpiaci eszközök”: az eszközök azon osztályai amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h) „hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban megállapított fettételekkel, ideértve a légterüket is;

j) „központi értéktár”: a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

k) „betét”: olyan számlán tartott pénzeszközöknek vagy szokásos banki ügyletekből keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege, amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses Metélek mellett vissza kell fizetnie; idetartozik a lekötött betét és a takarékbetét is, de ide nem értve az egyenleget, ha:

i. az egyenleg létezését csak egy, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv *  4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközzel lehet bizonyítani, kivéve, ha olyan megtakarítási termékről van szó, amelyről névre szóló betéti okiratot állítottak ki, és amely 2014. július 2-án a tagállamok valamelyikében már létezett;

ii. az egyenleg tőkeösszegét nem kell névértéken visszafizetni;

iii. az egyenleg tőkeösszegét csak a hitelintézet vagy harmadik fel által nyújtott meghatározott garancia vagy megállapodás keretében kell névértéken visszafizetni;

l) „befektetői állampolgársági program” (vagy „aranyútlevelek”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe megszerezzék annak állampolgárságát;

m) „befektetői letelepedési program” (vagy „aranyvízumok”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek valamely tagállamban;

n) „kereskedési helyszín”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszer (OTF);

o) „finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás”: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy fettétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között - de nem kizárólagosan - a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, ideértve az exporthitelbiztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi segítségnyújtásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

p) „partnerország”: a VIII. mellékletben meghatározott olyan ország, amely az e rendeletben foglak kereskedelmi intézkedésekkel lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

q) „fogyasztói kommunikációs eszközök”: magánszemélyek által használt eszközök, így például személyi számítógépek és perifériák (ideértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek;

r) *  „orosz légitársaság”: az Oroszországi Föderáció hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

s) *  „hitelminősítés”: egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki;

t) *  „hitelminősítési tevékenységek”: adat- és információelemzés, valamint a hitelminősítések értékelése, jóváhagyása, kiadása és felülvizsgálata;

u) *  „energiaágazat”: a polgári célú, nukleáris energiával összefüggő tevékenységek - mint például a Paks II projekt - kivételével a következő tevékenységeket magában foglaló ágazat: * 

i. a nyersolaj, földgáz vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése, Oroszországon belüli forgalmazása vagy bányászata, a tüzelőanyagok finomítása, a földgáz cseppfolyósítása vagy visszagázosítása;

ii. a szilárd fosszilis tüzelőanyagból készült termékek, finomított kőolajtermékek vagy gáz előállítása vagy forgalmazása Oroszországon belül; vagy

iii. a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények építése vagy berendezések üzembe helyezése, illetve villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás, berendezés vagy technológia nyújtása;

v) *  „közbeszerzési irányelvek”: a 2014/23/EU * , a 2014/24/EU * , a 2014/25/EU *  és a 2009/81/EK *  európai parlamenti és tanácsi irányelv;

w) *  „közúti fuvarozási vállalkozás”: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

x) *  „bányászati és kőfejtési ágazat”: a nem energiahordozókkal kapcsolatos felderítési, kitermelési, kezelési és feldolgozási tevékenységeket magában foglaló ágazat;

y) *  „kritikus fontosságú szervezet”: az (EU) 2022/2557 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  2. cikkének 1. pontjában meghatározott szervezet;

z) *  „kritikus infrastruktúra”: a 2008/114/EK irányelv *  2. cikkének a) pontjában és az (EU) 2022/2557 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 4. pontjában meghatározott infrastruktúra;

za) *  „európai kritikus infrastruktúra”: a 2008/114/EK irányelv 2. cikkének b) pontjában meghatározott infrastruktúra;

zb) *  „a kritikus infrastruktúrák tulajdonosai vagy üzemeltetői”: azon jogalanyok, akik a beruházásokért és/vagy a kritikus infrastruktúraként vagy európai kritikus infrastruktúraként kijelölt konkrét eszközök, rendszerek vagy azok részei napi működéséért és az azokba történő beruházásért felelősek;

zc) *  „a vas és acél behozatala tekintetében partnerország”: a XXXVI. mellékletben meghatározott olyan ország, amely a vas és acél behozatalára a 3g. cikkben meghatározott korlátozó intézkedésekkel lényegében egyenértékű korlátozó intézkedéseket, valamint az említett cikkben meghatározott importellenőrzési intézkedésekkel lényegében egyenértékű importellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

zd) *  „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket:

i. készpénz, csekkek, pénzkövetelések, váltók, fizetési megbízások és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, adósságok és adósságkötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, ideértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett egyéb jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; és

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok.

2. cikk * 

(1) Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett, az Unióból kivitt kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglak tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztróíäkra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítés;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3a) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1a) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó az e cikk (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt célokra szánt kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitjára.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(4a) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, miután megállapították, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat a (4) bekezdés b), c), d) és h) pontjában foglalt célokra szánják.

(5) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák -nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, ha alapos okból fettételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2a. cikk * 

(1) Tilos a VII. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(1a) *  Tilos az Unióból kivitt azon, a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3a) *  Az (1a) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azon, a VII. mellékletben felsorolt, a (3) bekezdésnek a)-e) pontjában meghatározott célokra szánt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitjára, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák -nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;

i) *  az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése céljából, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.

(4a) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik azon, a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, miután megállapították, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat a (4) bekezdés b), c), d) és h) pontjában meghatározott célokra szánják.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, amennyiben alapos okból feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2aa. cikk * 

(1) *  Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt tűzfegyvereknek, részeiknek, alapvető alkotóelemeiknek és lőszereiknek, valamint az e rendelet XXXV. mellékletében felsorolt bizonyos egyéb tűzfegyvereknek és fegyvereknek - függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem - a közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett, az Unióból kivitt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

2b. cikk * 

(1) A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében - a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül - a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy: * 

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május Lelőtt kérelmezik.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2c. cikk * 

(1) A 2. cikk (3) bekezdésében és a 2a. cikk (3) bekezdésében említett értesítést a hatáskörrel rendelkező hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

(2) A 2., 2a. és 2b. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

2d. cikk * 

(1) *  A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a 2., a 2a. és a 2b. cikk alkalmazásáról a többi tagállammal és a Bizottsággal, ideértve a megadott vagy elutasított engedélyekre, valamint - a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának gyanúja esetén, vagy adott esetben más körülmények esetén - a beérkezett engedélykérelmekre vonatkozó információkat is.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a 2., a 2a. és a 2b. cikk végrehajtásáról a többi tagállammal és a Bizottsággal, ideértve a kapcsolódó jogsértésekre és szankciókra vonatkozó információkat is, valamint a nemzeti végrehajtó hatóságok bevált gyakorlatairól, továbbá az engedély nélküli kivitelek felderítéséről és büntetőeljárás alá vonásáról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell végezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a (4) bekezdésben említett információcseréket is ideértve.

A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3) Mielőtt egy tagállam a 2., 2a. és 2b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott, továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

(3a) *  Amennyiben egy tagállam a 2. cikk (4) bekezdésének d) pontjával, a 2a. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 3f. cikk (4) bekezdésével összhangban engedélyt ad a tengeri biztonság célját szolgáló termékek és technológia értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan, az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) *  A Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.

2e. cikk * 

(1) Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) 2022. február 26. előtt létrejött kötelező érvényű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) *  az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

(3) *  Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes. * 

2f. cikk * 

(1) Tilos a gazdasági szereplők számára a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például - akár új, akár előre telepített - kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.

(2) A XV. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszolgáltatási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

(3) *  Tilos a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.

3. cikk * 

(1) Tilos a II. mellékletben felsorolt termékek vagy technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) *  a földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) *  A (2) bekezdésben foglalt tilalmak 2024. június 20-ig nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(5) *  A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében 2024. június 20. után nyújtott biztosítást vagy viszontbiztosítást.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3a. cikk * 

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint a földgáz és kőolaj - többek között a finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3a) *  E cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az abban a pontban említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy - az 5aa. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban - az adott tevékenység a Földközi-tengeren egy olyan mélytengeri gázprojekt működtetésének biztosításához szükséges, amelyben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv 2017. október 31. előtt kisebbségi részvényes volt és az is marad, feltéve, hogy a projekt valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy kizárólagos vagy közös ellenőrzése vagy működtetése alatt áll.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azokra a bányászati és kőfejtési tevékenységekre, amelyek legnagyobb hozama a XXX. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikéből származik, vagy amelyek elsődleges célja az említett anyagok előállítása.

3b. cikk * 

(1) *  Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas, a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződések 2022. május 27-ig történő teljesítésére. * 

(4) Az (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfèlelőnek ítélt fettételek mellett engedélyezhetik a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokok sürgős esetekben az értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az értékesítést, szolgáltatást, átadást vagy kivitek követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen biztosítva a releváns indoklást az előzetes engedély nélküli értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre vonatkozóan.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3c. cikk * 

(1) *  Tilos a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(1a) *  Tilos az Unióból kivitt, a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá az Unióból kivitt, a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik;

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(5) * 

(5a) * 

(5b) * 

(5c) * 

(6) *  Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2022. február 26. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy alapítottak; és

b) nem bocsátanak az orosz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(6a) *  Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(6b) *  A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen technikai segítségnyújtás szükséges a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez.

(6c) *  Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(6d) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban való felhasználásra alkalmas termékeknek és technológiáknak, valamint a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyagoknak és üzemanyag-adalékoknak az Oroszország területén keresztül történő tranzitját, miután megállapították, hogy az említett termékeket vagy technológiákat az e cikk (6a), (6b) és (6c) bekezdésében meghatározott célokra szánják.

(6e) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt áruk eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha az áruknak az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználása, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítését célozza, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.

(7) *  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.;

(8) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(9) *  A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

3d. cikk * 

(1) Az orosz légitársaságok által - akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként - üzemeltetett bármely légi jármű, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) *  Az Oroszország és az Unió közötti, közvetlenül vagy harmadik országon keresztül üzemeltetett, nem menetrend szerinti légi járatok légijármű-üzembentartói az üzemeltetés előtt és legalább 48 órával előre értesítik az indulási vagy rendeltetési hely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait a légi járattal kapcsolatos valamennyi lényeges információról.

(6) *  Az (5) bekezdésnek megfelelően bejelentett légi járat megtagadása esetén az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot, a hálózatirányítót és a Bizottságot.

3e. cikk * 

(1) *  Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e rendelet megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 3d. cikk végrehajtásáról.

3ea. cikk * 

(1) *  Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti tilalom 2023. április 8. után az orosz tengerhajózási nyilvántartás által tanúsított hajókra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés azon hajókra alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 22. után.

(3) E cikk alkalmazásában - az (1a) bekezdés kivételével - „hajó”: * 

a) a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.

(4) *  Az (1) és az (1a) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(5) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges: * 

a) *  amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint a XXIV. mellékletben felsorolt egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása;

e) * 

(5a) *  A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy:

a) szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és

b) a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e rendelet más módon nem tiltja.

(5b) *  A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely hajó részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, feltéve ha a hajó:

a) eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett,

b) 2023. január 31. előtt újra élt azon jogával, hogy a mögöttes tagállami lajstrom szerinti lobogó alatt közlekedjen, és

c) nem áll orosz állampolgár, vagy az Oroszországi Föderáció joga alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, azt nem bérli, nem működteti vagy más módon nem ellenőrzi ilyen állampolgár vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(6) *  Az érintett tagállam az (5), az (5a) és az (5b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3eb. cikk * 

(1) Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amely a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján hajók közötti átrakodást végez, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a hajó megsérti a 3m. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 3n. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmakat.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság nem engedélyezheti a behajózást, ha egy hajó legalább 48 órával korábban nem értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot a valamely tagállam kizárólagos gazdasági övezetén belül, vagy a tagállam partjának alapvonalától számított 12 tengeri mérföldön belül végzett, hajók közötti átrakodásról.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(5) A kikötőbe való behajózás (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi, hatáskörrel rendelkező hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

3ec. cikk * 

(1) Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amelyről a hatáskörrel rendelkező hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a 3m. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 3n. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmak hatálya alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása során - a SOLAS-egyezmény V/19. szabályának 2.4. pontját megsértve - a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján jogellenesen zavarja, kikapcsolja vagy más módon hozzáférhetetlenné teszi a hajófedélzeti automatikus azonosító rendszerét.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(4) A kikötőbe való behajózás (1) bekezdés szerinti megtagadása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi, hatáskörrel rendelkező hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

3f. cikk * 

(1) Tilos a XVI. mellékletben felsorolt tengerhajózási termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3g. cikk * 

(1) Tilos:

a) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d) *  2023. szeptember 30-tól a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a XVII. mellékletben felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11 , a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, és 2028. október 1-jétől a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében.

E pont alkalmazása céljából a behozatal időpontjában az importőröknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk a termék harmadik országban történő feldolgozásához felhasznált vas- és acél alapanyagok származási országáról, kivéve, ha a terméket a XXXVI. mellékletben felsorolt, a vas és acél behozatala tekintetében partnerországból hozzák be;

e) *  az a), b), c) és d) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 3 747 905 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 3 747 905 tonna 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között;

c) *  3 185 719 tonna 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. között;

d) *  2 998 324 tonna 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. között;

e) *  2 623 534 tonna 2026. október 1. és 2027. szeptember 30. között;

f) *  2 061 348 tonna 2027. október 1. és 2028. szeptember 30. között.

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 11 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 487 202 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 85 260 tonna 2023. október 1. és 2023. december 31. között;

c) 48 720 tonna 2024. január 1. és 2024. március 31. között.

(5a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékek következő mennyiségeinek a behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 147 007 tonna 2022. december 17. és 2023. december 31. között;

b) 110 255 tonna 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között;

c) *  124 956 tonna 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. között;

d) *  117 606 tonna 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. között;

e) *  102 905 tonna 2026. október 1. és 2027. szeptember 30. között;

f) *  80 854 tonna 2027. október 1. és 2028. szeptember 30. között.

(6) *  A (4), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet *  49-54. cikkében előírt vámkontingenskezelési rendszernek megfelelően.

(7) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik XVII. mellékletben felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(8) *  Az érintett tagállam a (7) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3h. cikk * 

(1) *  Tilos a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) *  Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(2a) *  Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak annyiban alkalmazandók a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha az említett melléklet másként rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(3a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt, a 71130000 és a 71140000 KN-kód alá tartozó, az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(4) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.

(4a) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra a 8901 10 00 vagy 8901 90 00 KN-kód alá tartozó hajók eladását vagy szolgáltatását, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást 2023. december 31-ig, miután megállapították, hogy:

a) a hajó 2023. június 24-án fizikailag Oroszországban található, és oroszországi felhasználásra szánják;

b) a hajó eredetileg 2022. február 24. előtt lajstromba vett, személyzet nélkül bérelt hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett;

c) az oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv nem katonai végfelhasználó, és a hajót nem fogja katonai célokra felhasználni;

d) az eladás vagy szolgáltatás nem szolgálja a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében jegyzékbe vett vagy az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bármely személy, szervezet vagy szerv javát.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) és a (4a) bekezdés alapján megadott engedélyekről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3i. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXI. mellékletben felsorolt olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedések meghozatalát, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) * 

(3a) *  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az Unió és a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek - beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat - működéséhez szükséges, valamint a tagállamok állampolgárainak és azok közvetlen családtagjainak személyes használatára szolgáló oroszországi vásárlásokra.

(3aa) *  Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai megengedhetik azon áruk behozatalát, amelyeket szigorúan az Unióba beutazó természetes személyek vagy közvetlen családtagjaik személyes használatára szánnak, az ezen egyének tulajdonában lévő és nyilvánvalóan nem eladásra szánt személyes használati tárgyakra korlátozva.

(3ab) *  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8703 KN-kód alá tartozó olyan jármű Unióba történő beléptetését, amelyet nem eladásra szánnak, és amely valamely tagállam olyan állampolgárának vagy annak olyan közvetlen családtagjának a tulajdonában van, aki lakóhellyel rendelkezik Oroszországban, és aki a járművet szigorúan személyes használat céljából vezeti az Unióba.

(3ac) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 8703 KN-kód alá tartozó gépjárművek Unióba történő beléptetésére, feltéve, hogy a gépjárművek diplomata rendszámtáblával rendelkeznek, valamint diplomáciai és konzuli képviseletek - a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat is beleértve - vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek működéséhez szükségesek, vagy ezek személyzete és közvetlen családtagjaik általi személyes használatra szolgálnak.

(3ad) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem akadálya annak, hogy a 2023. december 19-én már az Unió területén lévő járműveket valamely tagállamban nyilvántartásba vegyék.

(3b) * 

(3ba) * 

(3c) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXI. mellékletben felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(3ca) *  A 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 és 7608 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő teljesítésére.

(3cb) *  A 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 és 7202 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. december 20-ig történő teljesítésére.

(3cc) *  A 7201 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi mennyiségű áru behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 1 140 000 tonna 2023. december 19. és 2024. december 31. között;

b) 700 000 tonna 2025. január 1. és 2025. december 31. között.

(3cd) *  A 7203 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi mennyiségű áru behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 1 140 836 tonna 2023. december 19. és 2024. december 31. között;

b) 651 906 tonna 2025. január 1. és 2025. december 31. között.

(3d) * 

(3da) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak 2024. június 30-ig nem alkalmazandók a következő mennyiségek Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 752 475 metrikus tonna a 2803 KN-kód alá tartozó áruk esetében;

b) 562 973 metrikus tonna a 4002 KN-kód alá tartozó áruk esetében.

(3e) *  E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXI. mellékletben felsorolt, a 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 KN-kód alá tartozó termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a budapesti 3-as metróvonal 2018-ban szállított kocsijainak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához a Metrowagonmash által 2023. június 24. előtt nyújtott garancia érvényesítése során.

(4) 2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) összesen 1 577 807 metrikus tonna a 3105 20, 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó, a XXI. mellékletben felsorolt egyéb termékekből egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5) *  Az e cikk (3cc), (3cd), (3da) és (4) bekezdésében meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 49-54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

(6) *  Az érintett tagállam a (3c) és a (3e) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3j. cikk * 

3k. cikk * 

(1) *  Tilos a XXIII. mellékletben felsorolt olyan termékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez.

(1a) *  Tilos a XXXVII. mellékletben felsorolt, az Unióból kivitt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) * 

(3a) * 

(3aa) *  A XXIIIA. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő teljesítésére.

(3ab) *  A XXIIIB. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. június 20-ig történő teljesítésére.

(3ac) *  A 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 és 8504 90 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2024. február 24. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. május 25-ig történő teljesítésére.

(3b) * 

(3c) * 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók olyan termékekre, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(5) *  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges:

a) orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás -, vagy evakuáció; vagy

b) az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez és biztonságához, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, valamint a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(5a) *  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8417 20 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása természetes személyek általi személyes háztartási használat céljából szükséges.

(5b) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt, a 72., 84., 85. és 90. KN-áruosztály alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez feltétlenül szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(5c) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a XXXVII. mellékletben felsorolt olyan termékeknek és technológiáknak az Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak különösen az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez, miután megállapították, hogy az említett termékeket vagy technológiákat az e cikk (5) és (5b) bekezdésében meghatározott célokra szánják.

(6) *  Az (5), az (5a) és az (5b) bekezdésben említett engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(7) *  Az érintett tagállam az (5), az (5a), az (5b) és az (5c) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3l. cikk * 

(1) Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alkalmazandó a közúti fuvarozási vállalkozások által Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal az Unió területén belül végzett árufuvarozásra, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e rendelet más módon nem tiltja.

(3) * 

(3a) * 

(4) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozások vagy - amennyiben az árufuvarozás Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal történik, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják - bármilyen közúti fuvarozási vállalkozás által végzett árufuvarozást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen fuvarozás a következőkhöz szükséges: * 

a) *  egyéb tilalom hiányában földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) *  az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

e) az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3m. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-ig a 2709 00 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b) 2023. február 5-ig a 2710 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c) a XXV. mellékletben felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d) a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(3a) *  A (3) bekezdés d) pontja szerinti mentesség Németországra és Lengyelországra 2023. június 23-tól nem alkalmazandó.

(4) Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(5) 2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik a XXV. mellékletben felsorolt, az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a tengeren szállított nyersolaj és a kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.

(6) 2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország hatáskörrel rendelkező hatóságai 2024. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2710 19 71 KN-kód alá tartozó vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek: * 

a) nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b) Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7) *  Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

2023. február 5-től tilos a hatáskörrel rendelkező bolgár hatóság által az (5) bekezdés szerint engedélyezett eltérés alapján importált nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, vagy az ilyen kőolajtermékek eladása más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevők számára.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert, a XXXI. mellékletben felsorolt bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek harmadik országokba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a XXXII. mellékletben említett kiviteli mennyiségi kontingenseken belül, miután megállapították, hogy:

a) a termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában környezeti és biztonsági kockázatok miatt;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Bulgária az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) *  Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajat más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”.

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékeket más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy az ilyen kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2024. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint egy másik tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő bevitelére vagy átadására, és csehországi vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt az ilyen kőolajtermékek tekintetében alternatív készleteket bocsátanak Csehország rendelkezésére, a Tanács megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2024. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

A harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert, a XXXI. mellékletben felsorolt bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(9) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a XXV. mellékletben felsorolt olyan áruk Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez van szükség.

(10) A tagállamok legkésőbb [2022. június 8]-ig, majd azután háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, csővezetéken importált nyersolaj mennyiségéről. Az ilyen behozatali adatokat csővezetékek szerinti bontásban kell megadni. Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben említett kivételes átmeneti eltérés alkalmazandó egy tenger nélküli tagállam tekintetében, az említett tagállam - mindaddig, amíg az említett eltérés alkalmazandó - háromhavonta jelentést tesz a Bizottságnak a 2709 00 KN-kód alá tartozó, általa Oroszországból importált, tengeren szállított nyersolaj mennyiségéről.

A 2023. december 5-ig tartó, a (8) bekezdés negyedik albekezdésében említett időszakban a tagállamok háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak az általuk a 2710 KN-kód alá tartozó, a (3) bekezdés d) pontjában említett, csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehország számára exportált mennyiségéről.

(11) *  A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek két héten belül tájékoztatniuk kell a lakóhelyük, elhelyezkedésük, székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan ügyletről, amely a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított, Oroszországból származó vagy onnan exportált foldgázkondenzátumoknak az Unióba irányuló megvásárlását, behozatalát vagy szállítását érinti. A jelentésnek tartalmaznia kell a mennyiségekre vonatkozó információt is.

Az érintett tagállam a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az előző albekezdés alapján kapott információkat.

(12) *  A Bizottság a (11) bekezdés értelmében kapott információk alapján legkésőbb 2023.június 18-án felülvizsgálja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekből származó földgázkondenzátumokra vonatkozó intézkedések működését.

3n. cikk * 

(1) *  Tilos a XXV. mellékletben felsorolt olyan nyersolajjal vagy kőolajtermékekkel harmadik országokkal folytatott kereskedéshez, brókertevékenységhez, valamint azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. június 4. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések következő időpontig történő teljesítésére:

a) 2022. december 5. a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében;

b) 2023. február 5. a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a biztosítási kárigények 2022. december 5. utáni kifizetésére a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében, illetve a biztosítási kárigények 2023. február 5. utáni kifizetésére a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében, a 2022. június 4. előtt megkötött biztosítási szerződések alapján és feltéve, hogy a biztosítási fedezet a vonatkozó időpontig megszűnik.

(4) *  Tilos a XXV. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajjal 2022. december 5-től, vagy a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékekkel 2023. február 5-től harmadik országokkal folytatott kereskedés, brókertevékenység vagy azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállítása.

(5) *  Az e cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének az említett határozat 4p. cikke (9) bekezdésének a) pontjával összhangban történő módosításáról szóló első tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

A 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától kezdve, az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmak 90 napig nem alkalmazandók az e rendelet XXV. mellékletében felsorolt olyan termékek szállítására, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak, valamint a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítására, feltéve, hogy:

a) a szállítás vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontja előtt megkötött szerződésen alapul; és

b) az említett szerződés megkötésének időpontjában a hordónkénti vételár nem haladta meg az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított árat.

(6) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra és 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, feltéve, hogy az ilyen termékek hordónkénti vételára nem haladja meg a XXVIII. mellékletben megállapított árat;

b) a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajra vagy kőolajtermékekre, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és csak berakodják azokat Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

c) a XXIX. mellékletben említett termékeknek az azon mellékletben említett harmadik országokba történő szállítására, vagy az ilyen szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra, az említett mellékletben meghatározott időtartam alatt;

d) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amely Oroszországból származik, vagy amelyet Oroszországból exportálnak, és a XXVIII. mellékletben megállapított ár feletti áron vásároltak, és amelyet 2022. december 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. január 19. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben;

e) *  2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, és a XXVIII. mellékletben megállapított vonatkozó ár feletti áron vásároltak, valamint 2023. február 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. április 1. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

(6a) *  A (4) bekezdés, valamint a (6) bekezdés a) pontjának alkalmazásában, a XXV. mellékletben felsorolt, 2024. február 20-től berakodott orosz nyersolaj vagy kőolajtermékek esetében azoknak a szolgáltatóknak, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel e termékeknek a XXVIII. mellékletben meghatározott hordónkénti vételárához, össze kell gyűjteniük a járulékos költségekre vonatkozó, az orosz nyersolaj- vagy kőolajtermék-kereskedelem ellátási láncának korábbi szakaszaiban elhelyezkedő gazdasági szereplők által szolgáltatott tételes árinformációkat. Az ilyen tételes árinformációkat - az e cikknek való megfelelés ellenőrzése céljából - kérésükre közölni kell a partnerekkel és a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal.

(7) *  Abban az esetben, ha - a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló valamely tanácsi határozat hatálybalépését követően - egy hajó szándékosan szállított a (4) bekezdésben említett orosz nyersolajat vagy kőolajtermékeket, és a szállításért felelős gazdasági szereplő tudta, vagy észszerű oka volt feltételezni, hogy az ilyen nyersolajat vagy kőolajtermékeket az ilyen vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított ár feletti áron vásároltak, az árplafon feletti áron vásárolt rakomány kirakodásának időpontját követő 90 napig tilos az e cikk (4) bekezdésében említett, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek az említett hajóval történő szállításához kapcsolódó, az e cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokat nyújtani.

(8) * 

(9) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagálásként szükséges szállításra vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítására, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot az esemény azonosítását követően haladéktalanul értesítették.

(10) *  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e cikkben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének feltárt eseteiről.

Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ azon célra használható fel - ideértve az intézkedések hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(11) *  Az árplafon-mechanizmus működését - beleértve a XXVIII. mellékletet -, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. március közepéig, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni, hogy az intézkedés mennyire hatékony a várt eredményei, a végrehajtása, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartása és az ahhoz való informális igazodás, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatása tekintetében. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, beleértve az esetleges zavarokat is.

Az árplafon célkitűzéseinek - így többek között az Oroszország olajbevételei csökkentésére való alkalmasságának - megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5%-kal kell meghatározni.

(12) *  A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek két héten belül tájékoztatniuk kell a lakóhelyük, elhelyezkedésük, székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan ügyletről, amely a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított, Oroszországból származó vagy onnan exportált földgázkondenzátumoknak az Unióba irányuló megvásárlását, behozatalát vagy szállítását érinti. A jelentésnek tartalmaznia kell a mennyiségekre vonatkozó információt is.

Az érintett tagállam a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az előző albekezdés alapján kapott információkat.

(13) *  A Bizottság a (12) bekezdés értelmében kapott információk alapján legkésőbb 2023. június 18-án felülvizsgálja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekből származó földgázkondenzátumokra vonatkozó intézkedések működését.

3na. cikk * 

A 3m. és a 3n. cikk végrehajtásának és érvényesítésének megkönnyítése céljából a Bizottság és a tagállamok rendszeresen megosztják egymással az információkat annak érdekében, hogy még jobban azonosítsák az orosz nyersolaj és kőolajtermékek szállítása során egy vagy több megtévesztő gyakorlatot folytató, aggodalomra okot adó hajókat és szervezeteket.

Az e cikkel összhangban megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel.

3o. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt termékeket, ha azokat harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termékek beépítésével.

(3) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVII. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba.

(4) Tilos:

a) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található - és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező - diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.

(6) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XXVII. mellékletben felsorolt, az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(7) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

3p. cikk * 

(1) 2024. január 1-jétől tilos a XXXVIIIA. melléklet A., B. és C. részében felsorolt gyémántok és gyémántokat tartalmazó termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból vitték ki az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) 2024. január 1-jétől tilos a XXXVIIIA. melléklet A., B. és C. részében felsorolt, bármilyen eredetű gyémántok és bármilyen eredetű gyémántokat tartalmazó termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása, ha azok tranzitja Oroszország területén keresztül történt.

(3) 2024. március 1-jétől tilos a XXXVIIIA. melléklet A. részében felsorolt, gyémántonként legalább 1,0 karát súlyú Oroszországból származó vagy Oroszországból kivitt gyémántokból álló, valamely harmadik országban feldolgozott termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása.

(4) 2024. szeptember 1-jétől tilos a XXXVIIIA. melléklet A., B. és C. részében felsorolt, gyémántonként legalább 0,5 karát vagy 0,1 gramm súlyú Oroszországból származó vagy Oroszországból kivitt gyémántokból álló vagy ilyen gyémántokat tartalmazó, valamely harmadik országban feldolgozott termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása.

(5) Tilos:

a) az (1)-(4) bekezdésben foglalt tilalmakkal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtani, amelyek az (1)-(4) bekezdésben említett árukhoz, továbbá az említett áruk rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1)-(4) bekezdésben foglalt tilalmakkal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1)-(4) bekezdésben említett áruk megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(6) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a XXXVIIIA. melléklet C. részében felsorolt, az Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szolgáló olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és amelyeket nem eladásra szánnak.

(7) Az (1)-(4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott hivatalos kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy behozatalát.

(8) A (3) és a (4) bekezdés alkalmazásában a 7102 31 00 és a 7102 10 00 KN-kód alá tartozó, az Unióba behozott árukat - a származásukat igazoló dokumentumokkal együtt - ellenőrzés céljából haladéktalanul be kell nyújtani a XXXVIIIB. mellékletben meghatározott hatósághoz. Az említett áruknak a XXXVIIIB. mellékletben meghatározott hatósághoz való benyújtását annak a tagállamnak kell biztosítania, ahol azok belépnek az Unió vámterületére. E célból vámtranzit engedélyezhető. Amennyiben ilyen vámtranzitot engedélyeznek, az e bekezdésben előírt ellenőrzést az említett áruknak a XXXVIIIB. mellékletben meghatározott hatósághoz történő érkezésig fel kell függeszteni. Az importőr felel az említett áruk megfelelő szállításáért és az ilyen szállítás költségeiért.

(9) A (8) bekezdésben előírt valamennyi ellenőrzést a 2368/2002/EK tanácsi rendeletben *  megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban kell lefolytatni, amelyek értelemszerűen alkalmazandók.

(10) A (3) és a (4) bekezdés alkalmazásában a behozatal időpontjában az importőröknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk a termék harmadik országban történő feldolgozásához alapanyagként felhasznált gyémántok, illetve gyémántokat tartalmazó termékek származási országáról.

2024. szeptember 1-jétől a nyomonkövethetőségen alapuló bizonyítéknak tartalmaznia kell egy azt igazoló megfelelő tanúsítványt, hogy a gyémántok kitermelése, feldolgozása, illetve előállítása nem Oroszországban történt.

3q. cikk * 

(1) A tagállamok minden állampolgára, a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Unióban letelepedett jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára tilos a XXV. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - szállítására szolgáló tartályhajók közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése vagy tulajdonjogának más módon történő átruházása bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXV. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására szolgáló tartályhajók értékesítését vagy tulajdonjoguknak más módon történő átruházását.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adhatnak engedélyt értékesítésre vagy tulajdonjog más módon történő átruházására semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okkal feltételezik, hogy a tartályhajót a XXV. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból az Unióba történő behozatal céljából a 3m. cikk megsértésével kivitt, vagy harmadik országokba a XXVIII. mellékletben megállapított árat meghaladó hordónkénti vételáron szállított nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására használnák vagy lehetséges az említett szállítás céljából történő újrakivitele.

(4) A XXV. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására szolgáló tartályhajóknak a tagállamok valamely állampolgára, a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Unióban letelepedett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által valamely harmadik országba történő értékesítéséről vagy a tulajdonjog valamely harmadik országba történő átruházását eredményező egyéb megállapodásról - az (1) bekezdés szerint tiltott értékesítés vagy más módon történő tulajdonjog átruházás kivételével - haladéktalanul értesíteni kell a tartályhajó tulajdonosának állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak küldött értesítésnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat: az eladó és a vevő azonosító adatai, és adott esetben az eladónak és a vevőnek a tőkerészesedésre és az ügyvezetésre is kiterjedő létesítő okirata; a tartályhajó IMO hajóazonosító száma; valamint a tartályhajó hívójele.

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben említett tartályhajók 2022. december 5. után és 2023. december 19. előtt történő értékesítéséről vagy tulajdonjoguk más módon történő átruházásáról 2024. február 20. előtt értesíteni kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

(6) Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről, valamint a (4) és az (5) bekezdés szerinti bármely értesítésről az engedély megadásától, illetve az értesítéstől számított két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) Tilos:

a) *  a közös katonai listán *  felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás és brókertevékenység nyújtása közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

b) *  a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

c) * 

d) * 

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a következőkre vonatkozó segítségnyújtást:

a) a következőkhöz kapcsolódó behozatal, megvásárlás vagy szállítás: i. az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítása; vagy ii. a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítése; vagy

b) az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele.

(2a) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására:

a) legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása, feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a hidrazint gyártották, és amely az egyes kilövések vagy műholdak esetében nem haladja meg a 800 kg-ot;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a monometil-hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a monometil-hidrazint gyártották,

amennyiben az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagokat az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy műholdak európai műholdgyártók általi üzemanyag-ellátásának céljára szánják.

(2aa) *  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók a legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, továbbá behozatalához, beszerzéséhez vagy szállításához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására, feltéve, hogy az említett technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a következő célokra szánt hidrazinra vonatkozik:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztjei és repülése, az említett misszió egyes szakaszainak szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely a misszió teljes időtartamának tekintetében nem haladja meg az összesen 5 000 kg-ot; vagy

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repülése, a repülés szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely nem haladja meg az összesen 300 kg-ot.

(2b) *  A (2a) és a (2aa) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtásának feltétele az, hogy azt az illetékes hatóságok előzetesen engedélyezzék.

Az engedélykérelmezők minden előírt vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

Az illetékes hatóságok valamennyi megadott engedélyről értesítik a Bizottságot.

(3) *  Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a) a II. mellékletben felsorolt termékekhez vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b) a II. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat - közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi - beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli - felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

A 3. cikk (5) bekezdésében említett kellően indokolt sürgős esetekben az e bekezdésben említett szolgáltatások nyújtására előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy a szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(4) Amennyiben az e cikk (3) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó. * 

5. cikk * 

(1) Tilos a következők által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet, vagy 2022. február 26-tól 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a XII. mellékletben felsorolt egyéb intézmény, vagy bármely egyéb hitelintézet; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos a következők által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, vagy 2022. április 12. után kibocsátott bármely átruházható értékpapírt és pénzpiaci eszközt közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergiaágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsük értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50%-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a XIII. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja más lényeges gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) *  Tilos 2022. április 12-től bármely oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjait az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és azokra vonatkozóan szolgáltatásokat nyújtani és 2023. január 29-től a kereskedésbe bevezetni.

(6) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy a (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. az (1), a (2), a (3) vagy a (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban letelepedett jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50%-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

(7) *  A (6) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 26. előtt jött létre megállapodás; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor;

b) 2022. február 26. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre;

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az akkor hatályos e rendeletben foglalt tilalmakat; és

d) a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot a lehívás vagy folyósítás időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások visszafizetési határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.

5a. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) Oroszország és kormánya; vagy

b) Oroszország Központi Bankja; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely a b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) *  Tilos 2022. február 23. után - akár közvetlenül, akár közvetve - az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, vagy számukra kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik államból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

(3) *  A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 23. előtt jött létre megállapodás; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor;

b) 2022. február 23. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre; és

c) a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot a lehívás vagy folyósítás időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

A lehívásoknak és a folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszet, valamint a maximális összeget.

(4) *  Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

(4a) *  Az adatszolgáltatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - ideértve az Európai Központi Bankot, a nemzeti központi bankokat, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  4. cikkében meghatározott pénzügyi ágazatbeli szervezeteket, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  13. cikkében meghatározott biztosítókat és viszontbiztosítókat, a 909/2014/EU rendelet 2. cikkében meghatározott központi értéktárakat, valamint a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikkében meghatározott központi szerződő feleket - legkésőbb két héttel 2023. április 27. után a lakóhelyük vagy elhelyezkedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, valamint ezzel egyidejűleg a Bizottság részére információt nyújtanak az e cikk (4) bekezdésében említett azon eszközökre és tartalékokra vonatkozóan, amelyek a tulajdonukban vannak, ellenőrzésük alatt állnak vagy amelyeknek szerződő felei. Ezeket az információkat háromhavonta naprakésszé kell tenni, és azoknak ki kell terjedniük legalább a következőkre:

a) az ilyen eszközöket és tartalékokat tulajdonló, birtokló vagy ellenőrző természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosítására szolgáló információk, beleértve a nevet, a címet és a héaregisztrációs vagy adóazonosító számot;

b) az ilyen eszközök és tartalékok összege vagy piaci értéke az adatszolgáltatás időpontjában és az immobilizáció időpontjában;

c) az eszközök és tartalékok típusai a 269/2014/EU tanácsi rendelet *  1. cikke g) pontjának i-vii. alpontjában meghatározott kategóriák szerinti bontásban, valamint kriptoeszközök és egyéb releváns kategóriák, továbbá a 269/2014/EU rendelet 1. cikke d) pontjának értelmében vett gazdasági erőforrásoknak megfelelő további kategória. Az említett kategóriák mindegyikére vonatkozóan fel kell tüntetni a releváns jellemzőket, például a mennyiséget, a helyet, a pénznemet, a lejáratot, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezet és az eszköz tulajdonosa közötti szerződéses feltételeket.

(4b) *  Amennyiben az adatot szolgáltató természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv a (4a) bekezdésben említett eszközöket és tartalékokat érintő rendkívüli és előre nem látható veszteséget vagy kárt állapított meg, ezt az információt haladéktalanul jelentenie kell az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, valamint ezzel egyidejűleg a Bizottságnak.

(4c) *  A tagállamok, valamint a (4a) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek az említett bekezdés alapján kapott információk ellenőrzése során együttműködnek a Bizottsággal. A Bizottság minden olyan további információt megkérhet, amelyre az ellenőrzés elvégzéséhez szüksége van. Amikor az ilyen megkeresés címzettje természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, a Bizottság egyidejűleg az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának is megküldi az említett megkeresést. A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt az érintett tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsát.

(4d) *  Az e cikkel összhangban a Bizottság és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt a Bizottság és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre azt adták vagy kapták.

(4e) *  A személyes adatok kezelését e rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 *  és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell végezni, és kizárólag abban az esetben, ha arra e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok között és a Bizottsággal e rendelet alkalmazása során folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükség van.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) *  A (4) bekezdés nem alkalmazandó az Orosz Központi Bank pénzeszközeihez és tartalékaihoz kapcsolódó, illetve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alap, pénzeszközeihez és tartalékaihoz kapcsolódó, 2022. február 28-án vagy azt követően végrehajtott mérlegtechnikai ügyletekre.

(8) *  2024. február 15-től és mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott korlátozó intézkedések fennállnak, az e cikk (4) bekezdésében említett, 1 millió EUR-t meghaladó összértékű pénzeszközöket és tartalékokat tartó, a 909/2014/EU rendelet értelmében vett központi értéktáraknak kizárólag a korlátozó intézkedések következtében felhalmozódó készpénzegyenlegekre vonatkozóan a következő szabályokat kell alkalmazniuk:

a) az említett készpénzegyenlegeket elkülönítve kell elszámolni;

b) az a) pontban említett készpénzegyenlegekből 2024. február 15-től felhalmozódó vagy azok által generált bevételeket elkülönítve kell nyilvántartani a központi értéktárak pénzügyi számláin;

c) a b) pontban említett bevételek tekintetében a nemzeti joggal összhangban - többek között az immobilizált pénzeszközök kezeléséhez és az immobilizált pénzeszközökkel kapcsolatos kockázatkezeléshez kapcsolódó vagy abból eredő valamennyi releváns kiadás levonásával és a társasági adónak az érintett tagállam általános adózási szabályai szerinti levonását követően - meghatározott nettó nyereség nem bocsátható osztalékfizetés útján vagy bármilyen más formában a részvényesek vagy harmadik felek rendelkezésére mindaddig, amíg a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215. cikke alapján benyújtott javaslat alapján nem határoz arról, hogy az említett nettó nyereségből esetlegesen az uniós költségvetéshez való pénzügyi hozzájárulást kell képezni Ukrajna, valamint annak helyreállítása és újjáépítése támogatásának érdekében, valamint annak részletes szabályairól, az alkalmazandó szerződéses kötelezettségeknek megfelelően, valamint az uniós és a nemzetközi joggal összhangban. Ezzel összefüggésben a Tanács azt az összeget is meghatározza, amelyet a központi értéktárak a jogszabályban előírt tőke- és kockázatkezelési követelményeknek való megfelelésen túlmenően a nettó nyereségből ideiglenesen megtarthatnak, az érintett központi értéktárak felügyeletét szabályozó uniós jogi aktusokban vagy azok alapján előírt szabályoknak az érintett központi értéktárak általi tiszteletben tartásának sérelme nélkül;

d) a c) pontban említett tanácsi határozat elfogadásáig minden központi értéktár kérheti a felügyeleti hatóságát, hogy a jogszabályban előírt tőke- és kockázatkezelési követelményeknek való megfelelés figyelembevételével engedélyezze a c) pontban említett nettó nyereség egy részének további felszabadításait. Az érintett tagállamok előzetesen értesítik a Bizottságot az engedélyekről.

(9) *  Az érintett központi értéktáraknak minden év június 30-ig jelentést kell tenniük a Bizottságnak és nemzeti felügyeleti hatóságaiknak a (8) bekezdés a)-c) pontjában említett készpénzegyenlegek, bevételek és nettó nyereség teljes összegéről.

(10) *  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusok útján rendeleteket fogadjon el, amelyekben meghatározza a (8) bekezdésben említett bevételekkel és nyereséggel kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó konkrét szabályokat.

A Bizottság e célból konzultál a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal.

5aa. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a XIX. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIX. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(1a) *  Tilos 2022. október 22-től az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni.

(1b) *  2023. január 16-tól tilos az alábbiak irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni:

a) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolata van;

b) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Ez a tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amelyekre az (1a) bekezdés alkalmazandó.

(1c) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv:

a) közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció, amely magában foglal egy az (1b) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet, és amelyet egy, valamely tagállam joga szerint 2022. december 17. előtt bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv hozott létre, vagy

b) olyan, az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyet 2022. december 17. előtt Oroszországban hoztak létre és amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll.

(1d) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy az ilyen tisztség betöltése kritikus energiaellátás biztosítása érdekében szükséges.

(1e) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó kőolaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és hogy az ilyen tisztség betöltése a 3m. és a 3n. cikk által nem tiltott műveleteket szolgál.

(2) * 

(2a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet A. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2b) * 

(2c) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet B. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2023. január 8. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2d) * 

(2e) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2023. március 18. előtt teljesített szerződések alapján a XIX. melléklet C. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által teljesítendő kifizetések fogadására.

(3) Egyéb tilalom hiányában az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó: * 

a) *  azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

aa) *  amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes;

c) * 

d) *  olyan ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2024. december 31-ig történő felszámolásához;

e) *  valamely, a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások és a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások - ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is - és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek;

f) *  olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

g) *  olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e rendelet és az (EU) 269/2014 rendelet célkitűzéseivel;

h) * 

(3a) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik azokat az ügyleteket, amelyek feltétlenül szükségesek az (1) bekezdésben említett szervezeteknek vagy azok unióbeli leányvállalatainak az Unióban letelepedett jogi személytől, szervezettől vagy szervtől történő elidegenítéséhez és 2024. december 31-ig történő kivonásához.

(4) *  A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  7. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárástól eltérve, az orosz tengerhajózási nyilvántartás 391/2009/EK rendelet és (EU) 2016/1629 irányelv szerinti uniós elismerése visszavonásra kerül.

(5) *  Az érintett tagállam az (1c), (1d), (1e) és (3a) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5b. cikk * 

(1) *  Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t. * 

(2) *  Tilos kriptoeszközökkel kapcsolatos pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgárok, vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(2a) *  2024. január 18-től tilos annak lehetővé tétele, hogy orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat nyújtó jogi személy, szervezet vagy szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonosai legyenek, afelett közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakoroljanak, vagy annak irányító szerveiben bármilyen tisztséget betöltsenek.

(3) *  Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

(4) * 

5c. cikk * 

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) az 5b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges; * 

f) *  az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5d. cikk * 

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása: * 

a) humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5e. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a909/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

5f. cikk * 

(1) *  Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak, vagy a 2023. augusztus 6. után kibocsátott, bármely más pénznemben denominált értékpapíroknak, vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

5g. cikk * 

(1) A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a hitelintézetek:

a) legkésőbb 2022. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

aa) *  legkésőbb 2023. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az Unión kívüli székhelyű olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

b) információt szolgáltatnak a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának azon 100 000 EUR-t meghaladó összegű betétekről, amelyeket olyan orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek tartanak, akik befektetői állampolgársági program, illetve befektetői letelepedési program keretében megszerezték valamely tagállam állampolgárságát vagy valamely tagállamban tartózkodási jogot szereztek.

5h. cikk * 

(1) Tilos a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XIV. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

5i. cikk * 

(1) Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is - vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

5j. cikk * 

(1) *  Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5k. cikk * 

(1) *  Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)-d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f-h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel: * 

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a közbeszerzési irányelvek értelmében támaszkodnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e) *  amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) * 

(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

5l. cikk * 

(1) Tilos az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet *  értelmében vett uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást - többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt - biztosítani bármely olyan oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) humanitárius cél, népegészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

5m. cikk * 

(1) Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a) orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a) a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b) egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7) Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.

5n. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati - beleértve a kötelező könyvvizsgálatot -, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2a) Tilos közvetlenül vagy közvetve piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásokat, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, valamint reklámozási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára: * 

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2b) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve a XXXIX. mellékletben felsorolt, vállalkozások irányításához szükséges szoftvereket, valamint ipari tervezéshez és gyártáshoz szükséges szoftvereket értékesíteni, szolgáltatni, átadni, kivinni vagy biztosítani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3) * 

(3a) *  Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdésben említett áruk és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani;

b) közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdésben említett áruk és szolgáltatások nyújtásához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani.

(4) * 

(4a) * 

(4b) *  A (2b) bekezdés nem alkalmazandó azon szoftverek értékesítésére, szolgáltatására, átadására, kivitelére vagy biztosítására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2023. december 19. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő megszüntetéséhez.

(5) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e rendelet és a 269/2014/EU rendelet célkitűzéseivel.

(7) *  Az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdés 2024. június 20-ig nem alkalmazandó a kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi igénybevételre szánt szolgáltatások értékesítésére, nyújtására, átadására, kivitelére vagy biztosítására, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VIII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8) *  A (2), a (2a) és a (2b) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások értékesítésére, nyújtására, átadására, kivitelére vagy biztosítására.

(9) * 

(9a) *  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ott említett szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy ezek a szolgáltatások feltétlenül szükségesek egy olyan tűzfal létrehozásához, tanúsításához vagy értékeléséhez, amely:

a) megszünteti a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott, jegyzékbe nem vett jogi személy, szervezet vagy szerv eszközei felett gyakorolt ellenőrzést; és

b) biztosítja, hogy az említett, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára semmilyen további pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás ne keletkezzen.

(9b) *  A (2b) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy ezek a szolgáltatások orosz állampolgárok által nemzetközi nyílt forráskódú projektekhez nyújtott hozzájáruláshoz szükségesek.

(10) Az (1), a (2), a (2a), a (2b) és a (3a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatások értékesítését, nyújtását, átadását, kivitelét vagy biztosítását, miután megállapították, hogy ez szükséges: * 

a) humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban;

c) az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket;

d) az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

e) olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

f) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez és biztonságához, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II. projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

g) uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához - beleértve a kiberbiztonságot is - szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban;

h) *  olyan oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi kizárólagos igénybevételhez, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VIII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(11) *  Az érintett tagállam a (9a), a (9b) és a (10) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadásától számított két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5o. cikk * 

(1) 2023. március 27-től tilos annak lehetővé tétele, hogy orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek bármilyen tisztséget betöltsenek a kritikus infrastruktúrák, az európai kritikus infrastruktúrák és a kritikus fontosságú szervezetek tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek irányító szerveiben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira.

5p. cikk * 

(1) Tilos a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott tárolókapacitást biztosítani - a cseppfolyósítottföldgáz-létesítmények tárolásra szolgáló része kivételével - a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  2. cikkének 9. pontjában meghatározott földgáztárolókban a következők számára:

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) * 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett tárolókapacitás biztosítását, miután megállapították, hogy ez szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

5q. cikk * 

(1) A 2., 2a., 3f. és 3k. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett cikkekben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását, kivitelét, vagy Oroszországon keresztül történő átszállítását, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítását vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást a Kaszpi Olajvezeték Konzorcium (CPC-konzorcium) Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás, kivitel, vagy Oroszországon keresztül történő átszállítás, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítása vagy finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez;

b) az igényelt termékek, technológiák és segítségnyújtás típusa nem haladja meg a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetése, alapvető karbantartása, javítása vagy cseréje és a kapcsolódó segítségnyújtás céljából korábban az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VIII. mellékletben felsorolt partnerországból Oroszországba kivitt termékek típusát vagy az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VIII. mellékletben felsorolt partnerországból korábban nyújtott segítséget;

c) a kért mennyiségek arányban állnak a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez felhasznált mennyiségekkel; valamint

d) e termékeket és technológiát a 833/2014/EU rendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy kizárólag a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetésére, alapvető karbantartására, javítására vagy cseréjére, végfelhasználás céljára biztosítja.

(2) Az 5n. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a CPC-konzorcium Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások, mérnöki szolgáltatások, jogi tanácsadási szolgáltatások, és műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy:

a) az említett szolgáltatások nyújtása szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez; valamint

b) az ilyen szolgáltatásokat a 13. cikk hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy nyújtja.

(3) Az érintett tagállam az (1) és (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti engedély megadásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell követelnie a végfelhasználói tanúsítvány bemutatását, valamint részletes, rendszeres jelentéseket arról, hogy az érintett munkálatok során a termékeket, technológiát vagy szolgáltatásokat nem használták fel a szándékolttól eltérő célra. A hatáskörrel rendelkező hatóság az (1) bekezdéssel összhangban további feltételeket is előírhat.

5r. cikk * 

(1) Az Unióban letelepedett olyan jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 40%-ával közvetlenül vagy közvetve

a) oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) orosz állampolgár; vagy

c) Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy

rendelkezik, 2024. május 1-jétől minden negyedév végétől számított két héten belül be kell jelenteniük a letelepedésük helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának minden olyan, 100 000 EUR-t meghaladó összegű, az Unión kívülre irányuló pénzeszköz átadást, amelyet az adott negyedév során közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több művelet keretében teljesítettek.

(2) A jelentéstételre, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok ellenére, a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek 2024. július 1-jétől minden félév végétől számított két héten belül jelenteniük kell azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol találhatók az általuk az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek megbízásából az Unión kívülre közvetlenül vagy közvetve kezdeményezett valamennyi olyan pénzeszköz átadással kapcsolatos információt, amelyek kumulatív összege az adott félév során meghaladta 100 000 EUR-t.

(3) A tagállamok értékelik az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban kapott információkat annak érdekében, hogy azonosítsák azokat az ügyleteket, szervezeteket és üzleti ágazatokat, amelyek e rendelet vagy a 269/2014/EU, a 692/2014/EU *  vagy az (EU) 2022/263 *  tanácsi rendelet, vagy a 2014/145/KKBP * , a 2014/386/KKBP * , a 2014/512/KKBP vagy a (KKBP) 2022/266 *  tanácsi határozat megsértésének vagy kijátszásának, vagy pénzeszközöknek az említett rendeletekkel és határozatokkal összeegyeztethetetlen célokra történő felhasználásának komoly kockázatára utalnak, és megállapításaikról rendszeresen tájékoztatják egymást és a Bizottságot.

(4) A tagállamoktól a (3) bekezdés szerint kapott információk alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 20-ig felülvizsgálja az e cikkben előírt intézkedések működését.

6. cikk * 

(1) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következők tekintetében:

a) *  az e rendelet alapján megadott vagy elutasított engedélyek;

b) az 5g. cikk alapján kapott információk;

c) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek;

d) *  az e rendeletben meghatározott tilalmak - többek között kriptoeszközök felhasználásával történő - megsértésének, megkerülésének, és az erre tett kísérleteknek a feltárt esetei.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel - ideértve ideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt adták vagy kapták.

6a. cikk * 

(1) Az érintett tagállam vagy tagállamok a 3., 3a., 3b., 3c., 3d., 3ea., 3f., 3g., 3h., 3i., 3k., 3m., 3n., 5a., 5c., 5d., 5k., 5m., 5n., 5p. és 12b. cikk szerint elutasított valamennyi engedélyről az engedély elutasítását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) Mielőtt egy tagállam a 3., 3a., 3b., 3c., 3d., 3ea., 3f., 3g., 3h., 3i., 3k., 3m., 3n., 5a., 5c., 5d., 5k., 5m., 5n., 5p. és 12b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott. továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

6b. cikk * 

(1) Az adatszolgáltatásra, titoktartásra és szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül - valamint az ügyvédek és ügyfeleik közötti közlések bizalmasságához fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkében garantált jog tiszteletben tartásával összhangban - a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt - annak kézhezvételétől számított két héten belül - amely elősegítheti e rendelet végrehajtását, valamint

b) együttműködnek a hatáskörrel rendelkező hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(1a) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügyvédek és ügyfeleik közötti közlések bizalmassága magában foglalja az olyan egyéb, képesítéssel rendelkező szakemberek által nyújtott jogi tanácsadással kapcsolatos közlések bizalmasságát is, akik a nemzeti jog alapján jogosultak ügyfeleik képviseletére bírósági eljárásokban, amennyiben az ilyen jogi tanácsadást folyamatban lévő vagy várható bírósági eljárásokkal kapcsolatban nyújtják.

(2) Az érintett tagállam - a kézhezvételtől számított két héten belül - továbbítja a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján kapott releváns információkat. Az érintett tagállam anonimizált formában továbbíthatja az említett információkat, ha valamely nyomozó vagy igazságügyi hatóság folyamatban lévő nyomozás vagy büntetőeljárás keretében azokat bizalmasnak nyilvánította.

(3) A Bizottsághoz közvetlenül beérkező minden további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(4) *  Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

7. cikk * 

A Bizottság felhatalmazást kap az I.. és IX. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

7a. cikk * 

A Bizottság módosítja:

a) a XXVIII. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott árak aktualizálása céljából; és

b) a XXIX. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott objektív támogathatósági kritériumok alapján a mentesítésben részesülő energiaprojektek listájának aktualizálása céljából.

8. cikk

(1) *  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra - többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra - vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat - ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is -, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk * 

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármely követelést, ha azokat a következők nyújtották be:

a) *  az e rendelet mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja a követelés teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

12. cikk * 

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

12a. cikk * 

(1) A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok közé tartozik a betétekkel kapcsolatos információk és a hatáskörrel rendelkező hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk kezelése.

(2) *  E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett „adatkezelőként” a Bizottság kerül kijelölésre.

(3) *  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  értelmében vett vámhatóságok, az 575/2013/EU rendelet, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  és a 2014/65/EU irányelv értelmében vett illetékes hatóságok, továbbá a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat - köztük személyes adatokat, és szükség esetén a 6b. cikk (1) bekezdésében említett információkat - kezelnek és haladéktalanul megosztanak a tagállamuk más hatáskörrel rendelkező hatóságaival, más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal, amennyiben az ilyen kezelésre és megosztásra az információkat kezelő vagy az információkat átvevő hatóság e rendelet szerinti feladatainak ellátásához van szükség, különösen akkor, ha az e rendeletben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének eseteit, vagy az azok megsértésére vagy megkerülésére tett kísérletek eseteit tárják fel. Ez a rendelkezés nem érinti az igazságügyi hatóságok birtokában lévő információk bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokat.

(4) *  A személyes adatok kezelését e rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 *  és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell végezni, és kizárólag abban az esetben, ha arra e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok között és az Európai Bizottsággal e rendelet alkalmazása során folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükség van.

12b. cikk * 

(1) A 2., a 2a., a 3., a 3b., a 3c., a 3f., a 3h. és a 3k. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 2024. június 30-ig engedélyezhetik az e rendelet II., VII., X., XI., XVI., XVIII., XX. és XXIII. mellékletében, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását vagy átadását, továbbá a fent említett termékekkel és technológiával kapcsolatban szellemitulajdon-jogok vagy üzleti titkok értékesítését, licenciába adását vagy bármely más módon történő átadását, valamint szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáférés vagy azok további felhasználása jogának biztosítását, amennyiben a szóban forgó értékesítés, szolgáltatás, átadás, licenciába adás, hozzáférés vagy további felhasználás jogának biztosítása feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy az oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) a termékek vagy technológiák tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az engedély iránti kérelmekről döntő hatáskörrel rendelkező hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a termékeket oroszországi katonai végfelhasználónak szánhatják vagy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban; valamint

c) az érintett termékek és technológiák fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 2., 2a., 3., 3b., 3c., 3f, 3h. és 3k. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek és technológiák tekintetében hatályba léptek volna.

(1a) *  A 3. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását 2024. szeptember 30-ig, amennyiben az adott eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges egy tagállam joga szerint, orosz jogi személy, szervezet vagy szerv részvételével 2022. február 24. előtt bejegyzett vagy létrehozott olyan közös vállalatból való kilépéshez, amely Oroszország és harmadik országok közötti gázvezeték-infrastruktúrát üzemeltet.

(2) A 3g. és a 3i. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 2024. június 30-ig engedélyezhetik a XVII. és XXI. mellékletben felsorolt termékek és technológiák behozatalát vagy átadását, amennyiben a szóban forgó behozatal vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) a termékek tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az érintett termékek fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 3g. és 3i. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek tekintetében hatályba léptek volna.

(2a) *  Az 5n. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az említett cikkben foglalt szolgáltatások nyújtásának folytatását 2024. július 31-ig, amennyiben az ilyen szolgáltatásnyújtás feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy az oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) az ilyen szolgáltatásokat kizárólag az elidegenítésből eredő jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára és azok kizárólagos javára nyújtják; valamint

b) az engedély iránti kérelmekről döntő hatáskörrel rendelkező hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy katonai végfelhasználó számára nyújthatják vagy a szolgáltatás végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban.

(2b) *  Az 5n. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik olyan jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtását 2024. március 31-ig, amelyek jogszabály alapján szükségesek az oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek Unióban letelepedett jogi személyekben, szervezetekben vagy szervekben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak eladásához vagy átadásához.

(3) *  Az érintett tagállam az (1), (1a), (2), (2a) vagy (2b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben említett valamennyi engedélyt a VII. mellékletben és az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák vonatkozásában lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott C. minta valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

12c. cikk * 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a VII. mellékletben és az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák vonatkozásában a 12b. cikk (1) bekezdése alapján megadott engedélyekről. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a 2d. cikk (4) bekezdésében említett információcseréket is.

(3) A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(4) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fél.

12d. cikk * 

Az e rendeletben megállapított tilalmak nem alkalmazandók olyan révkalauz-szolgáltatások nyújtására, amelyek a tengerészeti biztonság érdekében szükségesek.

12e. cikk * 

(1) Az e rendeletben előírt árubehozatali tilalmak alkalmazásában a vámhatóságok a fizikailag az Unióban található árukat az Uniós Vámkódex 5. cikke 26. pontjának értelmében átengedhetik, feltéve, hogy azokat az Uniós Vámkódex *  134. cikkével összhangban vám elé állították a vonatkozó behozatali tilalmak hatálybalépése vagy alkalmazandóságának időpontja előtt, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

(2) Az érintett áruknak az Uniós Vámkódex szerinti, az (1) és (5) bekezdésben említett átengedéséhez szükséges valamennyi eljárási lépést engedélyezni kell.

(3) A vámhatóságok nem teszik lehetővé az áruk forgalomba bocsátását, ha alapos okkal feltételezik az intézkedések kijátszását, és nem engedélyezik az áruk Oroszországba történő újrakivitelét.

(4) Az ilyen árukkal kapcsolatos kifizetéseknek összhangban kell lenniük e rendelet rendelkezéseivel és célkitűzéseivel, különösen a vásárlás tilalmával, valamint a 269/2014/EU rendelet rendelkezéseivel és célkitűzéseivel.

(5) A 2023. február 26. előtt a fizikilag az Unióban található, vám elé állított azon árukat, amelyeket e rendelet alkalmazásában megállítottak, a vámhatóságok az (1), (2), (3) és (4) bekezdésben előírt feltételek mellett bocsáthatják forgalomba.

12f. cikk * 

(1) Tilos a XXXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az említett mellékletben meghatározott valamely harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy ilyen harmadik országban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) A XXXIII. melléklet kizárólag azokat az érzékeny kettős felhasználású termékeket és technológiákat, vagy az olyan termékeket és technológiákat tartalmazza, amelyek a hadviselési képességét megerősítő módon hozzájárulhatnak Oroszország katonai, technológiai vagy ipari képességeinek megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, és amelyeknek Oroszországba történő kivitele e rendelet értelmében tilos, és amelyek esetében nagy és folyamatos a kockázata annak, hogy azokat az Unióból történő eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követően harmadik országokból Oroszországba eladják, szolgáltatják, átadják vagy kiviszik. A XXXIII. mellékletben minden egyes felsorolt termék vagy technológia tekintetében meg kell jelölni azokat a harmadik országokat, amelyekbe tilos az eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel. A XXXIII. melléklet csak azon harmadik országokat tartalmazza, amelyekről a Tanács megállapította, hogy rendszeresen és tartósan elmulasztották megakadályozni az Unióból kivitt, az említett mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszországba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, annak ellenére, hogy az Unió előzőleg konzultált az érintett országgal és támogatást nyújtott neki.

(4) Amennyiben a XXXIII. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az e rendeletben meghatározott bizonyos mentességek alapján nem tilos, úgy azok eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára nem tilos, feltéve, hogy teljesülnek az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra e rendelet alapján alkalmazandó ugyanazon feltételek.

(5) Amennyiben a XXXIII. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a hatáskörrel rendelkező hatóságok e rendelettel összhangban engedélyezhetik, úgy azok eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra vonatkozó eltérésekre alkalmazandó feltételekkel azonos feltételek mellett.

12g. cikk * 

(1) Az e rendelet XI., XX. és XXXV. mellékletében felsorolt áruk vagy technológiák, az e rendelet XL. mellékletében felsorolt jellemzően magas prioritást jelentő áruk, vagy vagy a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek és lőszerek valamely harmadik országba - az e rendelet VIII. mellékletében felsorolt partnerországok kivételével - történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele során az exportőrök 2024. március 20-től szerződésben megtiltják az Oroszországba történő újrakivitelt és az oroszországi felhasználásra történő újrakivitelt.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 2023. december 19. előtt megkötött szerződések teljesítésére 2024. december 20-ig vagy a lejáratukig, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az exportőrök biztosítják, hogy a harmadik országbeli partnerrel kötött megállapodás megfelelő jogorvoslatokról rendelkezzen az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek megszegésének esetére.

(4) Ha a harmadik országbeli partner megszegi az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek bármelyikét, az exportőröknek amint tudomást szereznek a kötelezettség megszegéséről tájékoztatniuk kell a lakóhelyük vagy letelepedési helyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát

(5) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek megszegésének vagy kijátszásának észlelt eseteiről.

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

I. MELLÉKLET * 

A hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó tájékoztató honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET * 

A 3. cikkben említett termékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
7304 11 00 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból
7304 19 10 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 30 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 90 Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 22 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból
7304 23 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 10 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 30 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 90 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7305 11 00 Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel
7305 12 00 Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 19 00 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 20 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel
7306 11 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 19 Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7306 21 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 29 00 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
8207 13 00 Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel
8207 19 10 Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel
ex 8413 50 Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
ex 8413 60 Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
8413 82 00 Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)
8413 92 00 Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett
8430 49 00 Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúróvagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)
ex 8431 39 00 A 8428 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 43 00 A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 49 A 8426, a 8429 és a 8430 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
8705 20 00 Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi
8905 20 00 Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés
8905 90 10 Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)

III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

IV. MELLÉKLET * 

Ez a melléklet azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket sorolja fel, akik vagy amelyek katonai végfelhasználók, Oroszország katonai és ipari bázisának részét képezik, vagy kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatban állnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatával, vagy egyéb módon támogatják azt. E természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez. Közéjük tartoznak Oroszországtól eltérő harmadik országbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek. E mellékletbe való felvételük nem jár a tevékenységeikért való felelősség azon joghatóságnak tulajdonításával, amelyben működnek.

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

1. JSC Sirius (Oroszország)

2. OJSC Stankoinstrument (Oroszország)

3. OAO JSC Chemcomposite (Oroszország)

4. JSC Kalashnikov (Oroszország)

5. JSC Tula Arms Plant (Oroszország)

6. NPK Technologii Maschinostrojenija (Oroszország)

7. OAO Wysokototschnye Kompleksi (Oroszország)

8. OAO Almaz Antey (Oroszország)

9. OAO NPO Bazalt (Oroszország)

10. Admiralty Shipyard JSC (Oroszország)

11. Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet) (Oroszország)

12. Argut OOO (Oroszország)

13. Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja) (Oroszország)

14. Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete) (Oroszország)

15. Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

16. Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „Special Flight Unit Rossiya” szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

17. Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a „Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]” szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

18. Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR]) (Oroszország)

19. Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnyij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja) (Oroszország)

20. International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont]) (Oroszország)

21. Irkut Corporation (Oroszország)

22. Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Oroszország)

23. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság) (Oroszország)

24. JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

25. JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Oroszország)

26. JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (az Oroszország által jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaság)

27. JSC Rocket and Space Centre - Progress (Oroszország)

28. Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Oroszország)

29. Kazan Helicopter Plant PJSC (Oroszország)

30. Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Oroszország)

31. Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma) (Oroszország)

32. Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet) (Oroszország)

33. NPO High Precision Systems JSC (Oroszország)

34. NPO Splav JSC (Oroszország)

35. OPK Oboronprom (Oroszország)

36. PJSC Beriev Aircraft Company (Oroszország)

37. PJSC Irkut Corporation (Oroszország)

38. PJSC Kazan Helicopters (Oroszország)

39. POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete) (Oroszország)

40. Promtech-Dubna, JSC (Oroszország)

41. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Oroszország)

42. Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Oroszország)

43. Rapart Services LLC (Oroszország)

44. Rosoboronexport OJSC (ROE) (Oroszország)

45. Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat]) (Oroszország)

46. Rostekh - Azimuth (Oroszország)

47. Russian Aircraft Corporation MiG (Oroszország)

48. Russian Helicopters JSC (Oroszország)

49. SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Oroszország)

50. Sukhoi Aviation JSC (Oroszország)

51. Sukhoi Civil Aircraft (Oroszország)

52. Tactical Missiles Corporation JSC (Oroszország)

53. Tupolev JSC (Oroszország)

54. UEC-Saturn (Oroszország)

55. United Aircraft Corporation (Oroszország)

56. JSC AeroKompozit (Oroszország)

57. United Engine Corporation (Oroszország)

58. UEC-Aviadvigatel JSC (Oroszország)

59. United Instrument Manufacturing Corporation (Oroszország)

60. United Shipbuilding Corporation (Oroszország)

61. JSC PO Sevmash (Oroszország)

62. Krasnoye Sormovo Shipyard (Oroszország)

63. Severnaya Shipyard (Oroszország)

64. Shipyard Yantar (Oroszország)

65. UralVagonZavod (Oroszország)

66. Baikal Electronics (Oroszország)

67. Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont) (Oroszország)

68. Central Research and Development Institute Tsiklon („Ciklon” Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet) (Oroszország)

69. Crocus Nano Electronics (Oroszország)

70. Dalzavod Ship-Repair Center (Oroszország)

71. Elara (Oroszország)

72. Electronic Computing and Information Systems (Oroszország)

73. ELPROM (Oroszország)

74. Engineering Center Ltd. (Oroszország)

75. Forss Technology Ltd. (Oroszország)

76. Integral SPB (Oroszország)

77. JSC Element (Oroszország)

78. JSC Pella-Mash (Oroszország)

79. JSC Shipyard Vympel (Oroszország)

80. Kranark LLC (Oroszország)

81. Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Oroszország)

82. LLC Center (Oroszország)

83. MCST Lebedev (Oroszország)

84. Miass Machine-Building Factory (Oroszország)

85. Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ) (Oroszország)

86. MPI VOLNA (Oroszország)

87. N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet) (Oroszország)

88. Nerpa Shipyard (Oroszország)

89. NM-Tekh (Oroszország)

90. Novorossiysk Shipyard JSC (Oroszország)

91. NPO Electronic Systems (Oroszország)

92. NPP Istok (Oroszország)

93. NTC Metrotek (Oroszország)

94. OAO GosNIIkhimanalit (Oroszország)

95. OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Oroszország)

96. OJSC TSRY (Oroszország)

97. OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Oroszország)

98. OOO Planar (Oroszország)

99. OOO Sertal (Oroszország)

100. Photon Pro LLC (Oroszország)

101. PJSC Zvezda (Oroszország)

102. Amur Shipbuilding Factory PJSC (Oroszország)

103. AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Oroszország)

104. AO Kronshtadt (Oroszország)

105. Avant Space LLC (Oroszország)

106. Production Association Strela (Oroszország)

107. Radioavtomatika (Oroszország)

108. Research Center Module („Modul” Kutatóközpont) (Oroszország)

109. Robin Trade Limited (Oroszország)

110. R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Oroszország)

111. Rubin Sever Design Bureau (Oroszország)

112. Russian Space Systems (Oroszország)

113. Rybinsk Shipyard Engineering (Oroszország)

114. Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

115. Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

116. Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

117. Scientific Research Institute NII Submikron („Szubmikron” Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

118. Sergey IONOV (Oroszország)

119. Serniya Engineering (Oroszország)

120. Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Oroszország)

121. Ship Maintenance Center Zvezdochka (Oroszország)

122. State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű- rendszerek állami tudományos vizsgálati területe) (Oroszország)

123. State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya) (Oroszország)

124. State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai Energetikai Intézet) (Oroszország)

125. State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

126. Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Oroszország)

127. UAB Pella-Fjord (Oroszország)

128. United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard” (Oroszország)

129. United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard” (Oroszország)

130. United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau” (Oroszország)

131. United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory” (Oroszország)

132. United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Oroszország)

133. United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka” (Oroszország)

134. United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Oroszország)

135. United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Oroszország)

136. United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard” (Oroszország)

137. Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uráli Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet) (Oroszország)

138. Urals Project Design Bureau Detal (Oroszország)

139. Vega Pilot Plant (Oroszország)

140. Vertikal LLC (Oroszország)

141. Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Oroszország)

142. VTK Ltd (Oroszország)

143. Yaroslavl Shipbuilding Factory (Oroszország)

144. ZAO Elmiks-VS (Oroszország)

145. ZAO Sparta (Oroszország)

146. ZAO Svyaz Inzhiniring (Oroszország)

147. 46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

148. Alagir Resistor Factory (Oroszország)

149. All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete) (Oroszország)

150. All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.) (Oroszország)

151. Almaz JSC (Oroszország)

152. Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Oroszország)

153. Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.) (Oroszország)

154. Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Oroszország)

155. Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

156. Electrosignal JSC (Oroszország)

157. Energiya JSC (Oroszország)

158. Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ) (Oroszország)

159. Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség) (Oroszország)

160. Evgeny Krayushin (Oroszország)

161. Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség) (Oroszország)

162. Ineko LLC (Oroszország)

163. Informakustika JSC (Oroszország)

164. Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet) (Oroszország)

165. Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet) (Oroszország)

166. Inteltech PJSC (Oroszország)

167. ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet) (Oroszország)

168. Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

169. Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

170. Lutch Design Office JSC (Oroszország)

171. Meteor Plant JSC (Oroszország)

172. Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

173. Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

174. NPO Elektromechaniki JSC (Oroszország)

175. Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.) (Oroszország)

176. Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

177. Optron, JSC (Oroszország)

178. Pella Shipyard OJSC (Oroszország)

179. Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Oroszország)

180. Pskov Distance Communications Equipment Plant (Oroszország)

181. Radiozavod JSC (Oroszország)

182. Razryad JSC (Oroszország)

183. Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség) (Oroszország)

184. Ryazan Radio-Plant (Oroszország)

185. Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.) (Oroszország)

186. Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

187. Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

188. Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

189. Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

190. Scientific-Production Enterprise „Kant” (Kant Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

191. Scientific-Production Enterprise „Svyaz” (Szvjaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

192. Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

193. Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

194. Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

195. Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

196. Scientific-Research Institute „Argon” (Argon Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

197. Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem) (Oroszország)

198. Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

199. Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Oroszország)

200. Special Design Bureau Salute JSC (Oroszország)

201. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute” (Oroszország)

202. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov” (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven) (Oroszország)

203. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT” (Oroszország)

204. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel” (Oroszország)

205. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

206. Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Oroszország)

207. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Oroszország)

208. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Oroszország)

209. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Oroszország)

210. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.) (Oroszország)

211. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Oroszország)

212. Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design” (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

213. Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Oroszország)

214. Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Oroszország)

215. Tactical Missile Company, NPO Lightning (Oroszország)

216. Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot” (Oroszország)

217. Tactical Missile Company, PJSC „MBDB ’ISKRA’” (Oroszország)

218. Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Oroszország)

219. Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Oroszország)

220. Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation” (Oroszország)

221. Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

222. Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region” (Oroszország)

223. Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz” (Oroszország)

224. Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Oroszország)

225. Tactical Missile Corporation, Concern „MPO - Gidropribor” (Oroszország)

226. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS” (Oroszország)

227. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Oroszország)

228. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Oroszország)

229. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Oroszország)

230. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Oroszország)

231. Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Oroszország)

232. Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Oroszország)

233. Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Oroszország)

234. Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal” (Oroszország)

235. Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Oroszország)

236. Tambov Plant (TZ) „October” (Oroszország)

237. United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Oroszország)

238. United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard” (Oroszország)

239. Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja - Soyuz) (Oroszország)

240. Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Oroszország)

241. Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

242. Rosatomflot (Oroszország)

243. Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda) (Oroszország)

244. Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ) (Oroszország)

245. AO Aviaagregat (Oroszország)

246. Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

247. Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Oroszország)

248. Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete); Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete) (Oroszország)

249. Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény) (Oroszország)

250. Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) („Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet” szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

251. Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Oroszország)

252. Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Oroszország)

253. Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Oroszország)

254. Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Oroszország)

255. Joint Stock Company 766 UPTK (Oroszország)

256. Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Oroszország)

257. Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Oroszország)

258. Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Oroszország)

259. Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Oroszország)

260. Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Oroszország)

261. JSC NII Steel (Oroszország)

262. Joint Stock Company Remdizel (Oroszország)

263. Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Oroszország)

264. Joint Stock Company STAR (Oroszország)

265. Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Oroszország)

266. Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Oroszország)

267. Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Oroszország)

268. Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Oroszország)

269. Lytkarino Machine-Building Plant (Oroszország)

270. Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet) (Oroszország)

271. Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet) (Oroszország)

272. Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Oroszország)

273. Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Oroszország)

274. Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Oroszország)

275. Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Oroszország)

276. Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Oroszország)

277. Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Oroszország)

278. Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Oroszország)

279. Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Oroszország)

280. Open Joint Stock Company 680 Aviation Repair Plant (680 ARZ) (Oroszország)

281. Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Oroszország)

282. Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Oroszország)

283. Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Oroszország)

284. Salute Gas Turbine Research and Production Center (Oroszország)

285. Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Oroszország)

286. Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

287. Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet) (Oroszország)

288. Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet) (Oroszország)

289. Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (az Oroszország által jogellenesen annektált Szevasztopol városa)

290. Tula Arms Plant (Oroszország)

291. Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet) (Oroszország)

292. Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet) (Oroszország)

293. Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye) (Oroszország)

294. Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

295. Institute of Physics Named After P. N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P. N. Lebedev után elnevezett Fizikai Intézete) (Oroszország)

296. The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete) (Oroszország)

297. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege) (Oroszország)

298. UEC-Perm Engines, JSC (Oroszország)

299. Ural Works of Civil Aviation, JSC (Oroszország)

300. Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin”, JSC (Oroszország)

301. „Aeropribor-Voskhod”, JSC (Oroszország)

302. Aerospace Equipment Corporation, JSC (Oroszország)

303. Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

304. Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Oroszország)

305. Afanasyev Technomac, JSC (Oroszország)

306. Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Oroszország)

307. AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Oroszország)

308. Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Oroszország)

309. Joint Stock Company Eleron (Oroszország)

310. AO Rubin (Oroszország)

311. Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Oroszország)

312. Branch of PAO II - Aviastar (Oroszország)

313. Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Oroszország)

314. Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Oroszország)

315. Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Oroszország)

316. Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Oroszország)

317. Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.) (Oroszország)

318. Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Oroszország)

319. Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Oroszország)

320. Joint Stock Company Microtechnology (Oroszország)

321. Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

322. Joint Stock Company Radiopribor (Oroszország)

323. Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Oroszország)

324. Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Oroszország)

325. Joint Stock Company Rychag (Oroszország)

326. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Oroszország)

327. Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V. I. Shimko (a V. I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet) (Oroszország)

328. Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.) (Oroszország)

329. Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

330. Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Oroszország)

331. Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Oroszország)

332. Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Oroszország)

333. Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.) (Oroszország)

334. Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Oroszország)

335. Public Joint Stock Company Techpribor (Oroszország)

336. Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

337. V. V. Tarasov Avia Avtomatika (Oroszország)

338. Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Oroszország)

339. Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Oroszország)

340. Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Oroszország)

341. Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege) (Oroszország)

342. Irkutsk Aviation Plant (Oroszország)

343. Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Oroszország)

344. Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda) (Oroszország)

345. Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.) (Oroszország)

346. Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Oroszország)

347. Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Oroszország)

348. Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Oroszország)

349. Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Oroszország)

350. Joint Stock Company SPMDB Malachite (Oroszország)

351. Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Oroszország)

352. Kalyazinsky Machine Building Factory - Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

353. Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága) (Oroszország)

354. NPP Start (Oroszország)

355. OAO Radiofizika (Oroszország)

356. P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

357. Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Oroszország)

358. Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Oroszország)

359. Radio Technical Institute Named After A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet) (Oroszország)

360. Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ - Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet) (Oroszország)

361. Shvabe JSC (Oroszország)

362. Special Technological Center LLC (Oroszország)

363. St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Oroszország)

364. St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Oroszország)

365. St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Oroszország)

366. Strategic Control Posts Corporation (Oroszország)

367. V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete) (Oroszország)

368. Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Oroszország)

369. Voentelecom JSC (Oroszország)

370. A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó A.A. Kharkevich intézet, Orosz Tudományos Akadémia) (Oroszország)

371. Ak Bars Holding (Oroszország)

372. Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege) (Oroszország)

373. Systems of Biological Synthesis LLC (Oroszország)

374. Borisfen, JSC (Oroszország)

375. Barnaul cartridge plant, JSC (Oroszország)

376. Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Oroszország)

377. Bryansk Automobile Plant, JSC (Oroszország)

378. Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

379. Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

380. Arsenal Machine-building plant, OJSC (Oroszország)

381. Central Design Bureau of Automatics, JSC (Oroszország)

382. Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Oroszország)

383. Zavod Elecon, JSC (Oroszország)

384. VMP „Avitec”, JSC (Oroszország)

385. JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

386. Tulatochmash, JSC (Oroszország)

387. PJSC „I S Brook” INEUM (Oroszország)

388. SPE „Krasnoznamenets ”, JSC (Oroszország)

389. SPA Pribor Named After S. S. Golembiovsky, SC (az S. S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.) (Oroszország)

390. SPA „Impuls”, JSC (Oroszország)

391. RusBITech (Oroszország)

392. ROTOR 43 (Oroszország)

393. Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Oroszország)

394. RATEP, JSC (Oroszország)

395. PLAZ (Oroszország)

396. OKB „Technika” (Oroszország)

397. Ocean Chips (Oroszország)

398. Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Oroszország)

399. Angstrem JSC (Oroszország)

400. NPCAP (Oroszország)

401. Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Oroszország)

402. Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Oroszország)

403. Novator DB (Oroszország)

404. NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.) (Oroszország)

405. NII Stali JSC (Oroszország)

406. Nevskoe Design Bureau, JSC (Oroszország)

407. Neva Electronica JSC (Oroszország)

408. ENICS (Oroszország)

409. The JSC Makeyev Design Bureau (Oroszország)

410. KURGANPRIBOR, JSC (Oroszország)

411. Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Oroszország)

412. Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Oroszország)

413. Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Oroszország)

414. Videoglaz Project (Oroszország)

415. Innovative Underwater Technologies, LLC (Oroszország)

416. Ulyanovsk Mechanical Plant (Oroszország)

417. All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Össz-oroszországi Rádiómérnöki Kutatóintézet) (Oroszország)

418. PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin” („az A.A. Raszpletyin akadémikus után elnevezett ’Almaz’ Tudományos és Gyártási Szövetség” zrt.) (Oroszország)

419. Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Oroszország)

420. Concern Oceanpribor, JSC (Oroszország)

421. JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenográdi Nanotechnológiai Központ, rt.) (Oroszország)

422. JSC Elektronstandart Pribor (Oroszország)

423. JSC “Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov” („az E.S. Jalamov után elnevezett Uráli Optikaimechanikai Üzem”, rt.) (Oroszország)

424. Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenszkojei Eszközkészítési Tervezőiroda, rt.) (Oroszország)

425. Special Technology Centre Limited Liability Company (Különleges Technológiai Központ, korlátolt felelősségű társaság) (Oroszország)

426. Vest Ost Limited Liability (Oroszország)

427. Trade-Component LLC (Oroszország)

428. Radiant Electronic Components JSC (Oroszország)

429. JSC ICC Milandr (Oroszország)

430. SMT iLogic LLC (Oroszország)

431. Device Consulting (Oroszország)

432. Concern Radio-Electronic Technologies (Oroszország)

433. Technodinamika, JSC (Oroszország)

434. OOO „UNITEK” (Oroszország)

435. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Oroszország)

436. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Oroszország)

437. Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Irán)

438. Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (az Iszlám Forradalmi Gárda Repülés- és Űripari Részlege) (Irán)

439. Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, IRGC SSJO (az Iszlám Forradalmi Gárda Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete, IRGC SSJO) (Irán)

440. Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Irán)

441. Paravar Pars Company (Irán)

442. Qods Aviation Industries (Irán)

443. Shahed Aviation Industries (Irán)

444. Concern Morinformsystem-Agat (Oroszország)

445. AO Papilon (Oroszország)

446. IT-Papillon OOO (Oroszország)

447. OOO Adis (Oroszország)

448. Papilon Systems Limited Liability Company (Oroszország)

449. Advanced Research Foundation (úttörő kutatásokat támogató alapítvány) (Oroszország)

450. Federal Service for Military-Technical Cooperation (katonai-műszaki együttműködési szövetségi szolgálat) (Oroszország)

451. Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (a szövetségi állami költségvetési tudományos intézet kutatási és gyártási komplex technológiai központja) (Oroszország)

452. Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia szövetségi állami intézete szövetségi tudományos központjának rendszerelemzési tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

453. Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Oroszország)

454. Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Oroszország)

455. Joint Stock Company Concern Avtomatika (Oroszország)

456. Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Oroszország)

457. Joint Stock Company Design Center Soyuz (Oroszország)

458. Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Oroszország)

459. Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Oroszország)

460. Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Oroszország)

461. Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Oroszország)

462. Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Oroszország)

463. Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Oroszország)

464. Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Oroszország)

465. Joint Stock Company Production Association Sever (Oroszország)

466. Joint Stock Company Research Center ELINS (Oroszország)

467. Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Oroszország)

468. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Oroszország)

469. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Oroszország)

470. Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Oroszország)

471. Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Oroszország)

472. Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Oroszország)

473. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Oroszország)

474. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Oroszország)

475. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Oroszország)

476. Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Oroszország)

477. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Oroszország)

478. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Oroszország)

479. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Oroszország)

480. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Oroszország)

481. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Oroszország)

482. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Oroszország)

483. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Oroszország)

484. Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Oroszország)

485. Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Oroszország)

486. Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Oroszország)

487. Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Oroszország)

488. Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Oroszország)

489. Joint Stock Company Tekhnodinamika (Oroszország)

490. Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Oroszország)

491. KAMAZ Publicly Traded Company (Oroszország)

492. Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia „Keldysh” alkalmazott matematikai intézete) (Oroszország)

493. Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Oroszország)

494. Limited Liability Company RSBGroup (Oroszország)

495. Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Mitisinszkij rádiómérő műszerek tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

496. Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Oroszország)

497. Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Oroszország)

498. Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Oroszország)

499. Public Joint Stock Company Megafon (Oroszország)

500. Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Oroszország)

501. Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Oroszország)

502. RT-Inform Limited Liability Company (Oroszország)

503. Skolkovo Foundation (Skolkovo alapítvány) (Oroszország)

504. Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovo tudományos és technológiai intézet) (Oroszország)

505. State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (a V.P. Chkalov után elnevezett állami repülési tesztelési központ) (Oroszország)

506. Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Oroszország)

507. VMK Limited Liability Company (Oroszország)

508. TESTKOMPLEKT LLC (Oroszország)

509. Radiopriborsnab LLC (Oroszország)

510. CJSC Radiotekhkomplekt (Oroszország)

511. Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kína)

512. Tordan Industry Limited (Hongkong, Kína)

513. Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kína)

514. JSC NICEVT (Oroszország)

515. A-CONTRAKT (Oroszország)

516. JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Oroszország)

517. Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Oroszország)

518. Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Nyizsnyij Novgorod-i rádiómérnöki kutatóintézet) (Oroszország)

519. Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Oroszország)

520. LLC Rezonit (Oroszország)

521. ZAO Promelektronika (Oroszország)

522. TD Promelektronika LLC (Oroszország)

523. Tako LLC (Örményország)

524. Art Logistics LLC (Oroszország)

525. GFK Logistics LLC (Oroszország)

526. Novastream Limited (Oroszország)

527. SKS Elektron Broker (Oroszország)

528. Trust Logistics (Oroszország)

529. Trust Logistics LLC (Oroszország)

530. Alfa Beta Creative LLC (Üzbegisztán)

531. GFK Logistics Asia LLC (Üzbegisztán)

532. I Jet Global DMCC (Szíria)

533. I Jet Global DMCC (Egyesült Arab Emírségek)

534. Success Aviation Services FZC (Egyesült Arab Emírségek)

535. LLC CST (Zala Aero Group) (Oroszország)

536. Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irán)

537. Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Oroszország)

538. Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Oroszország)

539. Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Oroszország)

540. Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Oroszország)

541. Informtest Firm Limited Liability Company (Oroszország)

542. Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

543. Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

544. Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Oroszország)

545. Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Oroszország)

546. Joint Stock Company Dux (Oroszország)

547. Joint Stock Company Eastern Shipyard (Oroszország)

548. Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Oroszország)

549. Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Oroszország)

550. Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Oroszország)

551. Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Oroszország)

552. Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Oroszország)

553. Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Oroszország)

554. Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Oroszország)

555. Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Oroszország)

556. Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Oroszország)

557. Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Oroszország)

558. Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Oroszország)

559. Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Oroszország)

560. Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Oroszország)

561. Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Oroszország)

562. Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Oroszország)

563. Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Oroszország)

564. Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Oroszország)

565. Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Oroszország)

566. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Oroszország)

567. Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Oroszország)

568. Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Oroszország)

569. Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Oroszország)

570. Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Oroszország)

571. Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Oroszország)

572. Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Oroszország)

573. Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Oroszország)

574. Joint Stock Company Vodtranspribor (Oroszország)

575. Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Oroszország)

576. Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Oroszország)

577. Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

578. Military Industrial Company Limited Liability Company (Oroszország)

579. Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Oroszország)

580. Promtekhnologiya Limited Liability Company (Oroszország)

581. Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Oroszország)

582. Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Oroszország)

583. Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Oroszország)

584. Public Joint Stock Company Rostvertol (Oroszország)

585. Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Oroszország)

586. Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Oroszország)

587. Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

588. Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Oroszország)

589. VXI-Systems Limited Liability Company (Oroszország)

590. LLC Yadro (Oroszország)

591. Perm Powder Plant (Oroszország)

592. RPA Kazan Machine Building Plant (Oroszország)

593. Proton JSC (Oroszország)

594. Grant Instrument (Oroszország)

595. Streloy (Oroszország)

596. LLC Research and Production Enterprise Itelma (Oroszország)

597. TTK Kammarket LLC (Oroszország)

598. JSC Kompel (Oroszország)

599. LLC MBR-AVIA (Oroszország)

600. LLC NeoTech (Oroszország)

601. JSC Sozvezdie Concern (Oroszország)

602. Serov Machine-Building Plant JSC (Oroszország)

603. Aeroscan LLC (Oroszország)

604. STC Orion LLC (Oroszország)

605. Technical Center Windeq LLC (Oroszország)

606. OrelMetallPolimer LLC (Oroszország)

607. OMP LLC (Oroszország)

608. Spetstehnotreyd LLC (Oroszország)

609. BIC-inform (Oroszország)

610. Spel LLC (Oroszország)

611. Alfakomponent LLC (Oroszország)

612. ID Solution LLC (Oroszország)

613. Inelso LLC (Oroszország)

614. Elitan Trade LLC (Oroszország)

615. Hartis Dv LLV (Oroszország)

616. SFT LLC (Oroszország)

617. Kami Group LLC (Oroszország)

618. AGT Systems LLC (Oroszország)

619. Entep LLC (Oroszország)

620. Mvizion LLC (Üzbegisztán)

621. Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Oroszország)

622. Deflog Technologies PTE LTD (Szingapúr)

623. JSC VNIIR Progress (Oroszország)

624. Si2 Microsystems Pvt Ltd (India)

625. Spark TT (Oroszország)

626. Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Srí Lanka)

627. Ultran Electronic Components LLC (Oroszország)

628. RG Solutions Limited (Hongkong, Kína)

629. JSC SEZ Alabuga (Oroszország)

630. LLC Alabuga Development (Oroszország)

631. AO Geomir (Oroszország)

632. OOO Albatross (Oroszország)

633. AO SET-1 (Oroszország)

634. OOO Alabuga Volokno (Oroszország)

635. SuperCam (Oroszország)

636. AviatestAero (Oroszország)

637. Conex Doo Beograd-Stari Grad (Szerbia)

638. Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Kína)

639. Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Kína)

640. Yilufa Electronics Ltd. (Kína)

641. TOO Elem Group (Kazahsztán)

642. Thai IT Hardware Co., Ltd (Thaiföld)

643. Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Törökország)

644. LLC Fregat (Russia)

645. IC Specpostavka (Russia)

646. Nordlase LLC (Russia)

647. Leningrad Laser Systems (Russia)

648. LLS Mark (Russia)

649. OOO Staut (Russia).

V. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

VI. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

VII. MELLÉKLET * 

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész - Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont” kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I. kategória - Elektronika
X.A.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. “Mikroprocesszor mikroáramkörök”, “mikroszámítógép mikroáramkörök” és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Legalább 5 GigaFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos “mikroprocesszor mikroáramkörök” között;

b. Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a. Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a fashmemória- típusoknál; vagy

b. Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

2. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

b. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb; vagy

c. Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2. Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3. Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. Gyors Fourier-transzlőrmáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. Egyedi integrált áramkörök, melyeknél vagy a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1. Több mint 144 terminál; vagy

2. A tipikus alapkapu késleltetési idő kevesebb mint 0,4 ns;

g. Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú “vákuumos elektronikus eszközök”, az alábbiak szerint:

1. Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2. Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A “pillanatnyi sávszélesség” legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b. A “pillanatnyi sávszélesség” kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h. 40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. A ’mellékhurok frekvenciaelnyomása’ meghaladja az 55 dB-t;

b. A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt s- ban (gs) és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. A szórási késleltetés nagyobb mint 10 gs;

Műszaki megjegyzés: AzX.A.I.001.i. pont alkalmazásában a ’mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. ’Cellák’, az alábbiak szerint:

1. 293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb ’energiasűrűségű’ ’primer cellák’;

2. 293 K-en (20 °C-on) 350 Wh/kg vagy annál kisebb ’energiasűrűségű’ ’másodlagos cellák’;

Megjegyzés: AzX.A.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések:

1. AzX.A.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában a ’cella’ olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. AzX.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a ’primer cella’ olyan ’cella’, amelyet nem más források általi töltésre terveztek. 4

4. AzX.A.I.001.j.2.pont alkalmazásában a ’másodlagos cella’ olyan ’cella’, amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett “szupravezető” elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az X.A.I.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett “szupravezető” elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a teljes áramsűrűség több mint 300 A/mml. 2;

l. “Szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik “szupravezető” alkotóelemük “kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. Kerámia frekvenciaszűrők;

o. “Űrminősítésű” és a 3A001.e.4. pont által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok * ;

p. Cermet finomhangoló elektromos ellenállás, ún. „trimmer”.

X.A.I.002 Általános célú “elektronikus részegységek”, modulok és berendezések.

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s- ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz; 2

2. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. ’Úrminősítésű”;

c. Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s- nál nagyobb;

d. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az X.A.I.002. pont a kifejezetten analóg oszcilloszkópokhoz tervezett következő alkatrészeket vonja ellenőrzés alá:

1. Plug-in egységek;

2. Külső erősítők;

3. Előerősítők;

4. Mintavételi eszközök;

5. Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. Digitális késleltető generátorok 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 ps vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 ps vagy annál nagyobb időközönként;

f. Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: AzX.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b.1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont1 által ellenőrzés alá vont anyagok;

b. A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont *  által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.001.b.1.c. pontot;

c. Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2. ’Tároltprogram-vezérlésű’ kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b. Alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c. Alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5%-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5% vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. Mágnesesen erősített ’porlasztásos’ berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Mintakialakítási képesség;

2. A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV-ot;

3. 10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. Képesek a hevített “alaplemezen” egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések anizotrop száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. ’Többszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. ’Egyszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

c. Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A ’többszeletes típus ’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az ’egyszeletes típus ’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket-pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot - az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló gőzfázisú kémiai leválasztó (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1. 105Pa-nál kisebb teljesítményű gőzfázisú kémiai leválasztó berendezések; vagy

2. 60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású gőzfázisú kémiai leválasztó (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív ’porlasztásos ’ berendezéseket.

j. Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Elektrosztatikussugár-e lté rítés;

2. Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 1 pm vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten 100 pm-nél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 pm vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l. Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. ’Tároltprogram-vezérlésű’ “monolit integrált áramkörök” javítására vagy megtisztítására szolgáló “lézereket” használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 gm; vagy

2. A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 gm.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a ’porlasztás ’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakódási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001. pont *  által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2. Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Kialakításuk 2,5 gm-es vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy “szoftverrel” módosítanák a tervezett felhasználást;

b. Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont “alaplemezek” (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm x 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. Maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm x 100mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm x 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 pm-nél kisebb vonalszélesség előállítására az “alaplemezen” lévő fényvédő rétegen;

2. 2,5 pm-nél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ionvagy “lézer”sugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.2.d.1. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 0,25 gm vagy finomabb felbontás; valamint

2. 0,75 gm vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték

f. Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiai berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 2,5 pm-nél kisebb mintaméretű gyártás;

2. ±0,25 pm-nél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 pm; vagy

4. A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 pm-nél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.001.b.1.j. pontot.

h. 2,5 gm-nél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz “lézert” alkalmazó berendezések.

3. Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. ’Tároltprogram-vezérlésű’ áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Kifejezetten “hibrid integrált áramkörökhöz” tervezték;

2. Az X-Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 x 37,5 mm- t; valamint

3. Az elhelyezési pontosság az X-Y síkban ±10 gm-nél finomabb;

b. ’Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. Kifejezetten a 3A001. pont *  által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 gm vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. ’Tároltprogram-vezérlésű’ ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 pm-es hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek mintaösszehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: AzX.B.I.002.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. Kifejezetten tervezett ’tároltprogram-vezérlésű’ mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 1 pm-es vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 gm simasági eltérés mérésére, 1 gm vagy finomabb felbontással.

3. ’Tároltprogram-vezérlésű’ szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 gm;

b. Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, ’tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. Kifejezetten integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” vizsgálatára tervezett, ’tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 20 MHz-et meghaladó ’mintasebességű’; vagy

2. 10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz ’mintasebességű’, és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: AzX.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. Memóriák;

2. Részegységek vagy “elektronikus részegységek „ egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. A 3A001 * 1 vagyX.A.1.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek, “elektronikus részegységek” és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak “felhasználó által programozható” számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: AzX.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a ’mintasebesség’ a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. Így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, ’tároltprogram- vezérlésű’ mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 0,12mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fénylő ltok;

2. Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenység- vagy zajegység értékelésére tervezték; vagy

3. Több mint 32 x 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló “lézer”- sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: AzX.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévőfélvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártására, javítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, ’tároltprogram-vezérlésű’ multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 1 gm vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, “lézereket” alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Képesek 0,2 pm vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b. Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

Műszaki megjegyzés: AzX.B.I.002. pont alkalmazásában a ’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározottfunkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.003 Nyomtatott áramköri kártyák (NYÁK), valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. Filmfeldolgozó berendezések;

b. Forrasztómaszk bevonó berendezések;

c. Fotoplotter berendezések;

d. Fémbevonó, fémbevonat- vagy galvanizálás-le választó berendezések;

e. Vákuumkamrák és -prések;

f. Hengeres lamináló gépek;

g. Szabályozóberendezések; vagy

h. Maratóberendezések.

X.B.I.004 Automatizált optikai ellenőrző berendezések nyomtatott áramköri kártyák (NYÁK) vizsgálatához, optikai vagy elektromos érzékelő alapúak, és képesek bármely következő minőségi hiba érzékelésére:

a. Távolság, terület, térfogat vagy magasság;

b. Forrasztási gyártási hiba „billboarding” (alkatrészfelállás);

c. Alkotórészek (jelenlét, hiány, (frekvencia)ugrás, eltérés, polaritás vagy ferde);

d. Forrasztás (boltosodás, elégtelen lágyforrasztó kötés);

e. Kontaktusok (elégtelen beillesztés, kiemelkedés);

f Forrasztási gyártási hiba „tombstoning” (alkatrészle lállás); vagy

g. Elektromos (rövidzárlat, nyitott, ellenállás, kapacitás, teljesítmény, rácsteljesítmény).

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú felvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak).

X.C.I.002 Nyomtatott áramköri kártyák (NYÁK) gyártásához használt vegyi anyagok és anyagok, az alábbiak szerint:

a. Üvegrostból vagy pamutból készült NYÁK kompozit alaplemezek (pl. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 stb.);

b. Többrétegű NYÁK alaplemezek, amelyek legalább egy réteget tartalmaznak a következő anyagok bármelyikéből:

1. Alumínium;

2. Politetrafluoretilén (PTFE); vagy

3. Kerámiaanyagok (pl. timföld, titán-oxid stb.);

c. Marató vegyi anyagok;

1. Vas-klorid (7705-08-0);

2. Réz(II)-klorid (7447-39-4);

3. Ammónium-perszulfát (7727-54-0);

4. Nátrium-perszulíat (7775-27-1); vagy

5. Kifejezetten maratásra tervezett, az X.C.I.002.c.1-X.C.002.c.4. alatt felsorolt vegyi anyagok bármelyikét tartalmazó vegyszerek.

Megjegyzés: Az X.C.I.002.c. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan “kémiai elegyeket „, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az X.C.1.002.c. pontban meghatározottak közül, amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

d. Legalább 95%-os tisztaságú és 100 pm-nél kisebb vastagságú rézfólia;

e. 0,5 mm-nél vékonyabb polimer anyagok és azok filmjei, az alábbiak szerint:

1. Aromás poliimidek;

2. Parilének;

3. Benzociklobutének (BCB-k); vagy

4. Polibenzo-oxazolok.

X.D.I.001 Kifejezetten az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett “szoftver”; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont1 által ellenőrzés alá vont berendezések “alkalmazására” tervezett “szoftver”.

X.D.I.002 Kifejezetten nyomtatott áramköri kártyák (NYÁK) tesztelésére, “kifejlesztésére” vagy “gyártására” tervezett “szoftver”.

X.E.I.001 Az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.I.002 Nyomtatott áramköri kártyák (NYÁK) “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

II. kategória - Számítógépek

Megjegyzés: A II. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyeshasználatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a 4A003. pont *  által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, “elektronikus részegységek” és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott “digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a. A “digitális számítógépek „ vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. A “digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer “alapvető elemét „; valamint

N.B.1.: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett “jelfeldolgozó „ vagy “képminőség-javító” berendezések - melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak - ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az “alapvető elem „ kritériumot.

N.B.2.: A távközlési berendezésekhez alkalmazott “digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) * .

c. A “digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések “technológiáját” a 4E. pont1 határozza meg.

a. 343 K (70 °C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá “elektronikus részegységek” és a kifejezetten ezekhez tervezett “alkatrészek”;

b. “Digitális számítógépek”, a ’jelfeldolgozó” vagy “képminőség-javító” berendezéseket is ideértve, amelyek “kiigazított csúcsteljesítménye” (“APP”) 0,0128.súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított “elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

1. 16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. Nem használt;

1. megjegyzés: AzX.A.II.001.c. pont csak azokra az “elektronikus részegységekre „ és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az “APP” nem haladja meg az X.A.II.001.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált “elektronikus részegységként” szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az “elektronikus részegységekre”, amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az X.A.II. 001.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés: Az X.A.II.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez vagy termékcsaládhoz tervezett “elektronikus részegységeket „, amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az X.A.II.001.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. Nem használt;

e. Nem használt;

f. “Jelfeldolgozó” vagy “képminőség-javító” berendezések, amelyek “kiigazított csúcsteljesítménye” (“APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. Nem használt;

h. Nem használt;

i. Az X.A.III.101. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó ’terminálle lületi eszközt’ tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: AzX.A.II.001.i. pont alkalmazásában a ’terminálfelületi eszköz ’ olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. Kifejezetten “digitális számítógépek”, vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s- ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az X.A.II.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a “hálózati hozzáférés-vezérlőket „, illetve a ’kommunikációs csatorna vezérlőket ’.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.II. 001.j. pont alkalmazásában, ’kommunikációs csatorna vezérlő’: fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely a kommunikációs hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. Analóg/digitális átalakítóval rendelkező hibrid számítógépek és “elektronikus részegységek”, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 32 csatorna; valamint

2. A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.001 ’Programi-ellenőrző és érvényesítő “szoftver”, “forráskódok” automatikus generálását lehetővé tevő “szoftver”, valamint kifejezetten “valós idejű feldolgozó” berendezésekhez tervezett operációs rendszer “szoftver”.

a. Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000-nél több “forráskód”- utasítással rendelkező “programokhoz” tervezett vagy átalakított “programi-ellenőrző és érvényesítő “szoftver”;

b. “Szoftver”: lehetővé teszi “forráskódok” automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból;

vagy

c. Operációs rendszer “szoftver”, amelyet kifejezetten “valós idejű feldolgozó” berendezésekhez terveztek, és amely 20 ps-nél rövidebb ’globális megszakító késleltetési időt’ garantál.

Műszaki megjegyzés: AzX.D.II.001. pont alkalmazásában, ’globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a 4A101. pont *  által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított, a 4D001. pont1 által ellenőrzés alá vontaktól eltérő “szoftverek”.

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.001 vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont “szoftver” “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.II.002 ’Multiadatfolyam feldolgozó’ berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “technológia”.

Műszaki megjegyzés: AzX.E.II. 002. pont alkalmazásában, ’csoportos adatfeldolgozás ’ (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

1. Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data - SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok;

2. Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data - MSIMD) architektúrák;

3. Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data-MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak; vagy

4. A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategória, 1. rész - Távközlés

Megjegyzés: A III. kategória, 1. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.101 Távközlési berendezések.

a. Az 5A001.a. pont *  által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (-54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b. Távközlési átviteli berendezések és rendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés.: Távközlési átviteli berendezések:

a. Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. Vonalvégződtetési berendezés;

3. Közbenső erősítő berendezés;

4. Átjátszó berendezés;

5. Regenerátor berendezés;

6. Fordításkódolók (transzkóderek);

7. Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10. ’Tároltprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezés;

11. A tjárók ’ és hidak;

12. ’Közeghozzáférési egységek’; valamint

b. A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. Vezeték (vonal);

2. Koaxiális kábel;

3. Optikai kábel;

4. Elektromágneses sugárzás; vagy

5. Víz alatti hanghullám-terjedés.

1. Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplexszinten 45 Mbit/s-ot meghaladó ’digitális átviteli sebességen’ működjenek, vagy a ’teljes digitális átviteli sebességük’ meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: AzX.A.III.101.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. ’Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét’ használó modemek, amelyek ’adatjelzési sebessége’ meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. ’Tároltprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezések, amelyek ’digitális átviteli sebessége’ egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

4. Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. “Hálózati hozzáférés-vezérlők” és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek ’digitális átviteli sebessége’ meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. ’Kommunikációs csatorna vezérlők’ csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ’adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés.: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés “hálózati hozzáférés-vezérlőt „ tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. “Lézert” alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyiké ve 1 rendelkeznek:

a. 1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. Analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 45 MHz-nél nagyobb;

c. Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e. ’Optikai erősítést’ hajt végre;

6. Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közöttifrekvenciasávnak.

7. Rádióberendezések, amelyek alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a ’teljes digitális átviteli sebesség’ meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 16-os szint feletti QAM-technikák, ha a ’teljes digitális átviteli sebesség’ legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c. Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek ’spektrális hatékonysága’ meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomása jobb mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. ’Teljes digitális átviteli sebességük ’ nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. ’Spektrumhatékonyságuk ’ nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. ’Tároltprogram-vezérlésű’ kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés.: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, ’tároltprogram- vezérlésű ’ kapcsolóként kell kezelni.

1. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő ’adat-(üzenet-) kapcsoló’ berendezések vagy rendszerek, amelyeket ’csomagkapcsoláshoz’ terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek;

2. Nem használt;

3. ’Datagram’ csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag “hálózati hozzáférés-vezérlők „ használatára korlátozódnak vagy maguk a “hálózati hozzáférésvezérlők”.

4. Nem használt;

5. Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. ’Tároltprogram- vezérlésű’ digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek ’digitális átviteli sebessége’ meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot;

8. ’Közös csatornás jelzés’, amely hozzá nem rendelt vagy kvázihozzárendelt üzemmódban működik;

9. ’Dinamikus adaptív útvonalválasztás’;

10. Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. Csatornánként 64 000 bit/s ’adatjelzési sebesség’ a ’kommunikációs csatorna vezérlő’ felé; vagy

Megjegyzés.: AzX.A.III.101.c.10.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.101.b.1. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 33 Mbit/s-os ’digitális átviteli sebesség’ a “hálózati hozzáférésvezérlő” és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: AzXA.UL10Lc.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III. 101.c.10. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. ’Optikai kapcsolás’;

12. ’Aszinkron átviteli mód’ (’ATM’) technikákat alkalmaznak.

d. Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom- irányítást biztosítson, és ennek során ’dinamikus adaptív útvonalválasztást’ hajt végre;

1. megjegyzés: Az XA.UI.10Le. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés: AzXA.UI.101.e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb- formálás vagy -irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével;

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok “elektronikus részegységei” és alkatrészei; vagy

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Aszinkron átviteli mód’ (’ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) ’Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége ’: a CCITTG.151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) ’Kommunikációscsatorna vezérlő’: fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely a kommunikációs hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) ’Datagram ’: olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) ’Gyorsválasztás virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési ’adatcsomagokra’.

6) ’Átjáró’: berendezések és “szoftverek” bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) ’Integrált szolgáltatások digitális hálózata’ (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) ’Adatcsomag’: bináris számjegyek - adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó - csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlő jelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) ’Közös csatornás jelzés ’: a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) ’Adatjelzési sebesség’: az ITU 53-36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) ’Dinamikus adaptív útvonalválasztás ’: a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) ’Közeghozzáférési egység’ olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt (“hálózati hozzáférés-vezérlőt”, ’kommunikációs csatorna vezérlőt’, modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) ’Spektrális hatékonyság’: a ’digitális átviteli sebesség’ [bit/s]/6dB spektrumsávszélesség Hz-ben.

14) ’Tároltprogram-vezérlésű’: előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés.

Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.C.III.101 Az X.A.III.101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előformák.

X.D.III.101 Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések ’kifejlesztéséhez”, “gyártásához” és “alkalmazásához” tervezett vagy átalakított “szoftver”, továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó “szoftver” a következő leírásnak megfelelően:

a. Kifejezetten ’dinamikus adaptív útvonalválasztás’ céljára tervezett “szoftver”, nem gépen futtatható formában;

b. Nem használt.

X.E.III.101 Az X.A.III. 101. vagy az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”, vagy az X.D.III.101. pont által ellenőrzés alá vont “szoftverek” és egyéb “technológiák” az alábbiak szerint:

a. Különleges “technológiák”, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló “technológia”;

2. A ’szinkron digitális hierarchia’ (’SDH’) vagy a ’szinkron optikai hálózat’ (’SONET’) technikát alkalmazó berendezések “kifejlesztésére” szolgáló “technológia”.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Szinkron digitális hierarchia’ (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az ’SDH’ első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) ’Szinkron optikai hálózat ’ (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalom típusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az ’SDH’ észak- amerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az ’SDH’-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategória, 2. rész - Információbiztonság

Megjegyzés: A III. kategória, 2. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201 “Infcrmációbiztonsági” “szoftver” az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából tervezett vagy átalakított “szoftvert „, ha a “rejtjelezés „ alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adatvagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt “szoftver”.

X.E.III.201 Az Általános technológiai megjegyzés szerinti “információbiztonsági” “technológia” az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Az X.A.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk “alkalmazására” vagy az X.D.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci “szoftver” “alkalmazására” szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő “technológia”.

IV. Kategória - Szenzorok és lézerek

X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. A legnagyobb válaszjel a400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1050 nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 25 pm-nél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron- képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. S-20, S-25 vagy multialkáli fotokatód; vagy

2. GaAs vagy GalnAs fotokatód;

2. Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 25 pm-nél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. Az X.A.rV.002.a.1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. Kamerák, amelyek eleget tesznek a 6A003.b.4 pont 3. megjegyzésében foglalt kritériumoknak * ;

b. Nem használt;

X.A.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

a. Optikai szűrők:

1. 250nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. Legfeljebb 1 nm-es teljes szélesség lélértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90%-os csúcsátvitel; vagy

b. Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50%-os csúcsátvitel;

2. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 nm-n belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. Legalább 91%-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők);

b. ’Fluorszálakból’ vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.IV.004.b. pont alkalmazásában ’fluorszálak’ az ömlesztett fluorvegyületekbőlgyártott szálak.

X.A.IV.005 “Lézerek”, ideértve a következőket:

a. Szén-dioxid-“lézerek” (CO2), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A CW kimenőteljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. Az impulzuskimeneten az “impulzus-időtartam” több mint 10 ps; valamint

a. Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 10 kW-ot; vagy

b. Az impulzus-“csúcsteljesítmény” meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3. Az impulzuskimeneten az “impulzus- időtartam” legfeljebb 10 ps; valamint

a. Az impulzus energia meghaladja az 5 J/impulzus értéket és a “csúcsteljesítmény” meghaladja a 2,5 kW-ot; vagy

b. Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 2,5 kW-ot;

b. Félvezető lézerek, az alábbiak szerint:

1. Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető “lézerek”, amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 100 mW-ot; vagy

b. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető “lézerek” vagy egyedi félvezető “lézerekből” álló rendszerek;

c. Rubin“lézerek”, amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. Nem “hangolható” “impulzuslézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 ps “impulzus-időtartam” és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik: 1

1. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 12%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 20 W-ot;

vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 18%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot;

2. A “csúcsteljesítmény” meghaladja a 200 MW-ot; vagy

3. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 50 W-ot;

vagy

2. Az “impulzus- időtartam” több mint 1 ps, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 12%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 20 W-ot;

vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 18%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot; vagy

2. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 500 W-ot;

e. Nem “hangolható” folytonos hullámú “(CW) lézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 12%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 50 W-ot; vagy

2. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az “operatív hatékonyság” meghaladja a 18%-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot; vagy

b. Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 500 W-ot;

Megjegyzés.: Az X.A.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari “lézereket „, amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a “lézer” működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a “lézert „, a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. Nem “hangolható” ’lézerek”, amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus “csúcsteljesítmény” meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot; g. Szabadelektron-“lézerek”.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.IV.005.pont alkalmazásában azoperatív hatékonyság” a “lézer” kimenőteljesítmény (vagy “átlagos kimenőteljesítmény”) és a “lézer” működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006 “Magnetométerek”, “Szupravezető” elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő “magnetométerek”, melyek ’érzékenysége’ alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT efektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: AzX.A.IV.006.a.pont alkalmazásában az ’érzékenység’ (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. “Szupravezető” elektromágneses szenzorok, “szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészek:

1. Legalább az egyik “szupravezető” alkotóelemüket ’kritikus hőmérsékleténél’ alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-eflektusú eszközöket vagy “szupravezető” kvantum interferométer eszközöket [SQUID-ek]);

2. Az elektromágneses mező változásainak 1 kHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Olyan vékony film SQUIDS eszközt alkalmaz, amely 2 gm-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkezik;

b. 1 x 106 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb), mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

X.A.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 100 gGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. (Worden) típusú kvarcelemesek.

X.A.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b. Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett “űrminősítésű” “lézer” radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések;

c. Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 94 Ghz-es frekvencián üzemelnek;

2. Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés.

X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Az X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések;

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák; vagy

c. Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. Szabadelektron-“lézer” mágnes wigglerek;

2. Szabadelektron-“lézer” fotoinjektorok;

b. A szabadelektron-“lézerek” hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.C.IV.001 A kevesebb mint 500 mm ’lebegési hossz’ (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont *  alatt nem meghatározott és legalább 6 ’mólszázalék’ cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés: AzX.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) A ’mólszázalék’ a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya az CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) A ’lebegési hossz ’ az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisan polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radiáns fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. Legalább 99,999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: AzX.C.IV.002.a.1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkónium vagy alumínium-fluort és azok variánsait.

2. A 6C004.e.1. pont *  által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b. Kifejezetten az X.A.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont ’fluorszálak’ gyártásához tervezett, legalább 99,999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített ’optikai szál preformok’.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.002. pont alkalmazásában:

1) ’Fluorszálak’: ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) ’Optikai szál preformok üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történőfelhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002., 6A003. * , X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007. vagy X.A.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett “szoftver”.

X.D.IV.002 Kifejezetten az X.A.IV.002., X.A.IV.004. vagy X.A.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” tervezett “szoftver”.

X.D.IV.003 Egyéb “szoftver”, az alábbiak szerint:

a. A légforgalom- irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légforgalom- irányító (Air Traffic Control, ATC) “szoftver”- alkalmazási “programok”, amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító légiforgalom-irányító központból másik légifcrgalom-irányító központnak való automatikus átadására;

b. Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett “szoftver”; vagy

c. Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett “forráskód”.

X.E.IV.001 Az X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008., vagy X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.IV.002 Az X.A.IV.002., X.A.IV.004., vagy az X.A.IV.005., X.B.IV.001., X.C.IV.001., X.C.IV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy “szoftver” “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.IV.003 Egyéb “technológia”, az alábbiak szerint:

a. Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 1 m2-t meghaladó terület; valamint

2. A tervezett hullámhosszúságon A710 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b. Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40 °-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való “technológia”;

c. Az X.A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “technológia”;

d. Nem háromtengelyű fluxus-zsilipes “magnetométerek” vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes “magnetométer”-rendszerek “kifejlesztéséhez” vagy “gyártásához” “szükséges” “technológia”, az alábbiak szerint:

1. Olyan ’érzékenység’, amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. Olyan ’érzékenység’, amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 x 10-3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. Infravörös felkonvertáló eszközök “kifejlesztéséhez” vagy “gyártásához” “szükséges” “technológia”, amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: AzX.E.IV.003. pont alkalmazásában az ’érzékenység’ (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. Kategória - Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a “légi járművek” inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy “gyártására” tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “szoftver”.

X.E.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” vonatkozó “technológia”.

VI. kategória - Tengerészet
X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa - levegőn mérve - több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége - levegőn mérve - több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számávalfejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, kifejezetten víz alatti használatra tervezett, automata vagy távvezérlésű fokuszálásra képesek;

c. Kifejezetten víz alatti felhasználásra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. Úgy tervezett hajó kazánok, hogy rendelkezzenek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. A hőleadási arány (maximális értéken) legalább 1 966,4 kW/m3-es kemencetérfogat; vagy

2. A kilogramm/óra mértékegységben (maximális értéken) kifejezett termelt gőznek a kazán száraz tömegéhez viszonyított aránya kilogrammban kifejezve legalább 37,6;

f. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben

meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X.A.VI. 001.f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró-motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezések (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések; vagy

Megjegyzés: Az X.A.VI. 001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított “szoftver”.

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett “szoftver”.

X.E.VI.001 Az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

VII. kategória - Légtér és hajtórendszerek
X.A.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 9 tonna vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 9 tonna vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés.: Az X.A.VII.001.b. és X.A.VII.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

X.A.VII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. Nem használt.

b. Nem használt.

c. Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

d. Nem használt.

e. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek.

X.A.VII.003 Az X.A.VII.002. pontban, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő repülőgépmotorok, az alábbiak szerint:

a. Belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorok;

b. Elektromos motorok.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.VII.003. pont alkalmazásában a légi járművek magukban foglalják a következőket: repülőgépek, pilóta nélküli légijárművek, helikopterek, autogirok, hibrid légi járművek vagy rádióvezérlésű modellek.

X.B.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B. VII. 001. pont csak a “kifejlesztésre „ vagy “gyártásra” szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett berendezések, szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. A “lézer”, vízsugár vagy ECM/EDM fUratkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.c. pont *  által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c. Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “szoftver”.

X.D.VII.002 Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “szoftver”.

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.VII.002 Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.VII.003 A 9E003. pont *  alatt nem meghatározott egyéb “technológia”, az alábbiak szerint:

a. Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati “technológiát” alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.

VIII. kategória - Vegyes termékek
X.A.VIII.001 Berendezés kőolaj kitermeléséhez vagy kutatásához, a következők szerint:

a. Fúrófejbe beépített mérőberendezés, amely inerciális navigációs rendszert tartalmaz a fúrás közbeni méréshez (measurement while drilling - MWD);

b. Gáz jelenlétét ellenőrző rendszer és érzékelője, amelyet folyamatos üzemre és a hidrogén-szulfid érzékelésére terveztek;

c. Szeizmológiai mérőberendezés, a reflexiós szeizmológia mérőberendezéseit és az önjáró szeizmikus talaj vibrátort is beleértve;

d. Akusztikus üledékmérő.

XA.VIII.002 Kifejezetten kvantumszámítógéphez, kvantumelektronikához, kvantumérzékelőhöz, kvantumprocesszorhoz, qubit-áramkörhöz, qubit-eszközhöz vagy kvantumradalrendszerhez tervezett berendezés, “elektronikus részegység” és alkatrész, ideértve a Pockels-cellát is.

1. megjegyzés: A kvantumszám ítógép a kvantumállapotok együttes tulajdonságainak (például szuperpozíció, interferencia és összefonódás) kihasználásával végez számításokat.

2. megjegyzés: Az egységek, áramkörök és eszközök közé tartoznak egyebek mellett a szupravezető áramkörök, a kvantumos globális minimumkeresés (quantum annealing) elvén működő, az ioncsapdás, a fotonok kölcsönhatásán, a szilícium/spin technológián, a hidegatomos technológián alapuló eszközök.

XA.VIIL003 Mikroszkópok, kapcsolódó berendezések és detektorok, a következők szerint:

a. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM);

b. Pásztázó Auger-mikroszkópok;

c. Átvilágító elektronmikroszkóp (TEM);

d. Atomerő-mikroszkóp (AFM);

e. Pásztázóerő-mikroszkóp (SFM);

f. A kifejezetten az X.A.VIII.003.a-X.A.VIII.0003.e pontban meghatározott mikroszkópokkal történő használat céljára kifejlesztett, a következő anyagelemzési technikák valamelyikét alkalmazó berendezések és detektorok:

1. Röntgen-fotoelektronspektroszkópia (XPS);

2. Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX, EDS); vagy

3. Elektronspektroszkópia vegyi elemzéshez (ESCA).

X.A.VIII.004 Gyűjtőberendezés fémérc mélytengeri gyűjtéséhez.

X.A.VIII.005 Gyártóberendezés és szerszámgép a következők szerint:

a. Additív gyártóberendezés fémalkatrészek “gyártásához”;

Megjegyzés: Az X.A.VIII. 005.a pont kizárólag a következő rendszerekre alkalmazandó:

1. Szelektív lézeres olvasztáson (SLM), közvetlen rétegenkénti lézeres olvasztáson (laser cusing), közvetlen lézeres fémszinterelésen (DMLS) vagy elektronsugaras olvasztáson (EBM) alapuló porágyas rendszerek; vagy

2. Lézeres felületi ráolvasztáson, közvetlen energiával végzett rétegezésen vagy lézeres felrakóhegesztésen alapuló porterítéses rendszerek;

b. Additív gyártóberendezés “energiahordozó anyagokhoz”, ideértve az ultrahangos sajtoláson alapulót is;

c. Kádas fotopolimerizáción (VVP) alapuló, sztereolitográfiás (SLA) vagy digitális képfeldolgozásos (DLP) eljárást alkalmazó additív gyártóberendezés.

X.A.VIII.006 Berendezés szerves fénykibocsátó diódák (OLED), szerves térvezérlésű tranzisztorok (OFET) vagy szerves fényelemek (OPVC) nyomtatott elektronikájának “gyártásához”.

X.A.VIII.007 Berendezés a szilícium mechanikai jellemzőit felhasználó mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) “gyártásához”, ideértve a mikrocsip formájú érzékelőket, például membrános nyomásérzékelőket, hajlításos erőmérő cellákat vagy mikrobeállító eszközöket is.

X.A.VIII.008 Berendezés kifejezetten e-üzemanyagok (elektro-üzemanyag és szintetikus üzemanyag) vagy különlegesen nagy (30%-nál nagyobb) hatásfokú napelemek gyártásához.

X.A.VIII.009 Berendezés ultravákuumhoz (UHV), a következők szerint:

a. UHV-szivattyú (szublimációs, turbomolekuláris, diffúziós, kriogén, ion- getterszivattyú);

b. UHV-nyomásmérő.

Megjegyzés: Ultravákuum alatt legfeljebb 100 nanopaszkál (nPa) nyomás értendő.

X.A.VIII.010 1,1 K alatti hőmérséklet legalább 48 órán át való tartására tervezett ’kriogén hűtőrendszer’, valamint a kapcsolódó kriogén hűtőfelszerelés, a következők szerint:

a. Impulzuscső;

b. Kriosztát;

c. Termoszedény;

d. Gázkezelő rendszer (GHS);

e. Kompresszor; vagy f Vezérlőegység.

Megjegyzés: A ’kriogén hűtőrendszer ’ fogalmába egyebek mellett a hígításos hűtésen, az adiabatikus lemágnesezéses hűtésen és a lézerhűtésen alapuló rendszerek tartoznak.

X.A.VIII.011 ’Kitokozó’ berendezés félvezetős eszközökhöz.

Megjegyzés: ’Kitokozás ’ alatt a csomagolt integrált áramkör kupakjának, fedelének vagy tokozásának mechanikus, hőtechnikai vagy vegyi úton történő eltávolítása értendő.

X.A.VIII.012 Nagy kvantumhatásfokú fotodetektorok, amelyek kvantumhatásfoka a 400 nm-től (azt nem beleértve) 1 600 nm-ig (azt is beleértve) terjedő hullámhossztartományban 80%-nál nagyobb.

X.AVIII.013 Számjegyvezérlésű szerszámgépek egy vagy több 8 000mm-nél nagyobb bejárási úthosszú hossztengellyel.

X.A.VIII.014 Tömegoszlató vízágyúrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VIII. 014 vízágyúrendszerek fogalmába tartoznak például: távvezérlésű vízágyúval felszerelt járművek vagy helyhez kötött állomások, amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék a kezelőt külső zavargás esetén, a következő jellemzőkkel: páncél, ütésálló ablakok, fémernyők, gallytörő rácsok vagy defekttűrő abroncsok. A kifejezetten vízágyúkhoz tervezett alkatrészek közé tartozhatnak például: vízágyúfejek, szivattyúk, tárolók (tartályok), kamerák és fények, amelyeket lövedékekkel szemben merevítettek vagy védettek, az ezekhez a tételekhez tartozó emelőoszlopok és távműködtetési rendszerek.

X.A.VIII.015 Bűnüldözési célú ütőfegyverek, beleértve a nehezékkel ellátott botokat (sap), a rendőrbotokat, az oldalkaros botokat, a tonfákat, a (rugalmas) pálcákat (szjambok) és korbácsokat/ostorokat.

X.A.VIII.016 Rendőrsisakok és védőpajzsok; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.VIII.017 Bűnüldözési célú rögzítőeszközök, beleértve a lábbilincseket (lábvas), bilincseket és kézi bilincseket; kényszerzubbonyt; elektromos sokkolóbilincset; elektromos sokkolóövet; sokkolószíjakat; többpontos rögzítőeszközöket, például fogva tartásra szolgáló székeket; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket és kiegészítőket.

Megjegyzés.: Az X.A.VIII. 017 pont a bűnüldözési tevékenységek során használt rögzítőeszközökre vonatkozik. Nem vonatkozik azon orvosi eszközökre, amelyek fel vannak szerelve arra, hogy az orvosi eljárások során korlátozzák a betegek mozgását. Nem vonatkozik azon eszközökre, amelyek célja a memóriazavarokkal küzdő betegek megfelelő egészségügyi létesítményekben tartása. Nem vonatkozik az olyan biztonsági berendezésekre, mint a biztonsági övek vagy az autós biztonsági gyermekülések.

X.A.VIII.018 Olaj- és gázfeltáró berendezések, “szoftverek” és adatok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Nem használt.

b. Hidraulikus rétegrepesztési cikkek, az alábbiak szerint:

1. Hidraulikus rétegrepesztési tervezési és elemző“szoftverek” és adatok;

2. Hidraulikus rétegrepesztési ’támasztóanyag’, ’rakkolófolyadék’ és az ahhoz tartozó kémiai adalékanyagok; vagy

3. Nagynyomású szivattyúk.

Műszaki megjegyzés:

A ’támasztóanyag’ olyan szilárd anyag, jellemzően kezelt homok vagy mesterséges kerámiaanyag, amelyet arra terveztek, hogy a rétegrepesztés során vagy azt követően az indukált hidraulikus repedést nyitva tartsa. Ezt az anyagot hozzáadják egy ’rakkolófolyadékhoz ’, amelynek összetétele az alkalmazott repesztés típusától függően változhat, és lehet gél-, hab- vagy síkosítóvíz-alapú.

X.A.VIII.019 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Gyűrűmágnesek;

b. Nem használt.

X.A.VHI.020 Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:

a. Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat;

b. Az olyan hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszereléséhez szükséges valamennyi lényeges alkotóelemet tartalmazó készlet, amelyekre a X.A.VHI.020.a. pont vonatkozik; vagy

Megjegyzés: A következő áruk tekinthetők lényeges alkotóelemnek:

1. Elektrosokkot okozó egység;

2. Kapcsoló, akár távirányítóhoz; valamint

3. Elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák.

c. Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyverek, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal.

X.A.V1II.021 Tömegoszlatás vagy önvédelem céljából cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok vagy egyes kapcsolódó anyagok alkalmazására szolgáló fegyverek és eszközök:

a. Hordozható fegyverek és eszközök, amelyek vagy egy adag cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot alkalmazhatnak, amely egy személyt céloz vagy egy adag ilyen anyagot szór ködpermet vagy füst alakjában egy kis területet érintve, amikor a vegyi anyagot alkalmazzák vagy szórják;

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá az Európai Unió közös katonai listájánakML7 e) pontja által ellenőrzés alá vont berendezést.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a hordozható eszközöket, amelyeketfelhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak.

3. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

b. Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin (OC) (CAS 8023-77-6);

d. Legalább 0,3% PAVA-t vagy OC-t és egy oldószer (mint például az etanol, 1- propanol vagy hexán) tartalmazó keverékek, amelyet önmagukban is alkalmazhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagként, különösen aeroszolokban és folyadékokban, vagy felhasználhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok előállításához;

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a szószokat és az ezek előállítására szolgáló készítményeket, a leveseket és az ezek előállítására szolgáló készítményeket, valamint az ételízesítő-keverékeket vagy fűszereket, feltéve, hogy azokban a PAVA vagy az OC nem az egyetlen ízösszetevő.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a gyógyszereket, amelyekre az uniós joggal összhangban megadták a forgalombahozatali engedélyt.

e. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátásával kapcsolatos, rögzített eszközök, amelyek egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez kapcsolhatók és amelyek egy cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot tartalmazó palackból állnak és egy távvezérlő rendszerrel aktiválhatók; vagy

Megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

f. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására alkalmas rögzített vagy felszerelhető eszközök, amelyek nagy területet fednek le, és nem kapcsolhatók egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez;

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá az Európai Unió közös katonai listájánakML7 e) pontja által ellenőrzés alá vont berendezést.

2. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

g. Más irritáló hatású vegyi anyagok és azok keverékei, amelyek legalább 0,3 tömegszázalékban tartalmaznak hatóanyagot, az alábbiak szerint:

1. Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

2. 8-metil-N-vanillil-transz-6-nonenamid (kapszaicin) (CAS 404-86-4);

3. 8-metil-N-vanillil-nonamid (dihidrokapszaicin) (CAS 19408-84-5);

4. N-vanillil-9-metil-dek-7-(E)-enamid (homokapszaicin) (CAS 58493-484);

5. N-vanillil-9-metil-dekanamid (homodihidrokapszaicin) (CAS 20279-065);

6. N-vanillil-7-metil-oktanamid (nordihidrokapszaicin) (CAS 28789-35-7);

7. 4-Nonanolil-morfolin (MPA) (CAS 5299-64-9);

8. Cisz-4-acetil-amino-diciklo-hexilmetán (CAS 37794-87-9);

9. N,N’-Bisz(izopropil)etil-enediimin; vagy

10. N,N’-Bisz(tert-butil)etil-enediimin.

X.A.VIII.022 Termékek, amelyeket fecskendő segítségével halálos adagot beadva emberek kivégzésére használhatnak fel:

a. Rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok nem kizárólagosan, de beleértve:

1. Amobarbital (CAS RN 57-43-2);

2. Amobarbital nátriumsó (CAS RN 64-43-7);

3. Pentobarbital (CAS RN 76-74-4);

4. Pentobarbital nátriumsó (CAS 57-33-0);

5. Szekobarbital (CAS RN 76-73-3);

6. Szekobarbital nátriumsó (CAS 309-43-3);

7. Tiopental (CAS 76-75-5); vagy

8. Tiopental nátriumsó (CAS RN 71-73-8), amely tiopenton-nátriumként is ismert;

b. Az X.A.VIH.022.a. pontban felsorolt érzéstelenítő szerek egyikét tartalmazó termékek.

X.A.VIII.023 Kifejezetten álcázáshoz tervezett hálók, védőtetők, sátrak, takarók és ruházati cikkek.

X.B.VIII.001 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Forrókamrák; vagy

b. Radioaktív anyagokkal való használatra alkalmas kesztyűs fülkék.

X.C.VIII.001 Fémpor és fémötvözetpor az X.A.VIII.005.a pontban felsorolt rendszerek bármelyikében való használatra.

X.C.VIII.002 Fejlett anyag a következők szerint:

a. Anyag rejtéshez vagy aktív álcázáshoz;

b. Metaanyag, például negatív törésmutatójú anyag;

c. Nem használt;

d. Nagyentrópiás ötvözet (HEA);

e. Heusler-ötvözet; vagy

f. Kitajev-anyag, ideértve a Kitajev-féle spinfclyadékot is.

X.C.VIII.003 Konjugált polimer (vezető, félvezető, elektrolumineszcens) nyomtatott vagy szerves elektronikához.

X.C.VIII.004 Energiahordozó anyag a következők szerint, valamint keveréke:

a. Ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);

b. Fekete lőpor;

c. Hexa-nitro-difenil-amin (CAS 131-73-7);

d. Difluór-amin (CAS 10405-27-3);

e. Nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);

f. Nem használt;

g. Tetranitronaftalin;

h. Trinitroanizol;

i. Trinitronaftalin;

j. Trinitroxilén;

k. N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);

l. Dioktil-malát (CAS 142-16-5);

m. Etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);

n. Tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 7524-1), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;

o. Nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);

p. Nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);

r. Etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. Penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t. Ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;

u. Nem használt;

v. Nem használt;

w. Dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-927); metil-etil-difenil-karbamid.

x. N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus dfenil karbamid) (CAS 603-54-3);

y. Metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus dfenil karbamid) (CAS 13114-72-2);

z. Etf-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);

aa. Nem használt;

bb. 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); vagy

dd. Nem használt.

X.D.VIII.001 Kifejezetten az X.A.VIII.005-X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés ’kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához” tervezett “szoftver”.

X.D.VIII.002 Kifejezetten az X.A.VIII.002. pontban meghatározott “elektronikus részegység” vagy alkatrész “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához” tervezett “szoftver”.

X.D.VIII.003 “Szoftver” additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához vagy additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához.

X.D.VDI.004 A kifejezetten az X.A.VIII.014. pont által ellenőrzés alá vont árucikkek “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett “szoftver”.

X.D.VIII.005 Speciális “szoftver”, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Neutronkalkulációkhoz/modellezéshez használt “szoftver”;

b. Sugárzási szállítási számításokhoz/modellezéshez használt “szoftver”; vagy

c. Hidrodinamikai számításokhoz/modellezéshez használt “szoftver”.

X.E.Vm.001 “Technológia” az X.A.VnI.001-X.A.VnI.0013. pontban meghatározott berendezés “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához”.

X.E.VIII.002 “Technológia” az X.C.VIII.002. vagy X.C.VIII.003. pontban meghatározott anyag “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához”.

X.E.VIII.003 “Technológia” additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához, additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához vagy az X.D.VIII.003. pontban meghatározott “szoftverhez”.

X.E.VIII.004 “Technológia” az X.D.VIII.001-X.D.VIII.002. pontban meghatározott “szoftver” “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához”.

X.E.VIII.005 Az X.A.VIII.014. pont által ellenőrzés alá vont áruk “kifejlesztéséhez” vagy “gyártásához” “szükséges” “technológia”.

X.E.VIII.006 Kizárólag az X.A.VIII.017. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “technológia”.

IX. kategória - Különleges anyagok és kapcsolódó berendezések

X.A.IX.001 Vegyi anyagok, beleértve a legfeljebb 1 tömegszázalék ortoklór-benzalmalononitrilt (CS) vagy legfeljebb 1 tömegszázalék klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázkészítményt, kivéve legfeljebb 20 g nettó tömegű egyedi tárolóedényekben; paprika spray, kivéve, ha legfeljebb 85,05 g nettó tömegű egyedi tárolóedénybe csomagolt; füstbombák; nem irritáló füstölő fáklyák, kannák, gránátok és töltetek; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kettős katonai és kereskedelmi célú egyéb pirotechnikai termékek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IX.002 Ujjnyomatvételi porok, színezékek és tinták.

X.A.IX.003 Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont *  által ellenőrzés alá nem vont védő- és detektáló berendezések, valamint azok nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont ellenőrzése alá nem vont részegységei, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek felsorolását):

a. Személyi sugárzásmerő doziméterek; vagy

b. Tervezésük és funkciójuk alapján a polgári iparágakra (bányászat, kőfejtés, mezőgazdaság, gyógyszeripar, gyógyászat, állatgyógyászat, környezetvédelem, hulladékkezelés és az élelmiszeripar) jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezések.

Megjegyzés: Az X.A.IX.003. pont nem vonja ellenőrzés alá a vegyi vagy biológiai anyagokkal szembeni védelemre szolgáló, kiskereskedelmi célú vagy személyes használatra csomagolt fogyasztási cikkeket, valamint az olyan egészségügyi termékeket, mint a latex vizsgálati kesztyűk, latex sebészeti kesztyűk, folyékony fertőtlenítőszerek, eldobható műtéti kendők, sebészi köpenyek, sebészi lábborítások és sebészi maszkok.

X.A.IX.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő sugárzásérzékelő, monitorozó és mérő berendezések; vagy

b. Radiográfiai érzékelő berendezések, például röntgenátalakítók és fényporos képtároló lemezek.

X.B.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben

meghatározottaktól eltérő, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák;

b. Részecskegyorsítók;

c. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a villamosenergia-ipar részére tervezett ipari folyamatirányító hardverek/rends zerek;

d. Freon- és hideg vizes hűtőrendszerek, amelyek képesek 29,3 kW/h vagy annál nagyobb folyamatos hűtőteljesítményre; vagy

e. Szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezések.

X.C.IX.001 Önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nómenklatúra 28. és 29. árucsoportjához tartozó megjegyzések 1. pontja szerint:

a. Legalább 95 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. Etilén-diklorid (CAS 107-06-2);

2. Nitrometán (CAS 75-52-5);

3. Pikrinsav (CAS 88-89-1);

4. Alumínium-klorid (CAS 7446-70-0);

5. Arzén (CAS 7440-38-2);

6. Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3);

7. Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8. Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7);

9. Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817-09-4);

10. Tributil-foszfit (CAS 102-85-2);

11. Metil-izocianát (CAS 624-83-9);

12. Kvinaldin (CAS 91-63-4);

13. 2-bróm-klór-etán (CAS 107-04-0);

14. Benzil (CAS 134-81-6);

15. Dietil-éter (CAS 60-29-7);

16. Dimetil-éter (CAS 115-10-6);

17. Dimetil-amino-etanol (CAS 108-01-0);

18. 2-metoxi-etanol (CAS 109-86-4);

19. Butiril-kolinészteráz (BCHE);

20. Dietilén-triamin (CAS 111-40-0);

21. Diklór-metán (CAS 75-09-2);

22. Dimetil-anilin (CAS 121-69-7);

23. Etil-bromid (CAS 74-96-4);

24. Etil-klorid (CAS 75-00-3);

25. Etil-amin (CAS 75-04-7);

26. Hexamin (CAS 100-97-0);

27. Izopropanol (CAS 67-63-0);

28. Izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29. Izopropil-éter (CAS 108-20-3);

30. Metil-amin (CAS 74-89-5);

31. Metil-bromid (CAS 74-83-9);

32. Monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33. Obidoxim-klorid (CAS 114-90-9);

34. Kálium-bromid (CAS 7758-02-3);

35. Piridin (CAS 110-86-1);

36. Piridosztigmin-bromid (CAS 101-26-8);

37. Nátrium-bromid (CAS 7647-15-6);

38. Nátrium fém (CAS 7440-23-5);

39. Tributil-amin (CAS 102-82-9);

40. Trietil-amin (CAS 121-44-8); vagy

41. Trimetil-amin (CAS 75-50-3).

b. Legalább 90 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. Aceton (CAS 67-64-1);

2. Acetilén (CAS 74-86-2);

3. Ammónia (CAS 7664-41-7);

4. Antimon (CAS 7440-36-0);

5. Benzaldehid (CAS 100-52-7);

6. Benzoin (CAS 119-53-9);

7. 1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 2-butanol (CAS 78-92-2);

9. Izobutanol (CAS 78-83-1);

10. Tert.-butanol (CAS 75-65-0);

11. Kalcium-karbid (CAS 75-20-7);

12. Szén-monoxid (CAS 630-08-0);

13. Klór (CAS 7782-50-5);

14. Ciklohexanol (CAS 108-93-0);

15. Diciklohexilamin (CAS 101-83-7);

16. Etanol (CAS 64-17-5);

17. Etilén (CAS 74-85-1);

18. Etilén-oxid (CAS 75-21-8);

19. Fluor-apatit (CAS 1306-05-4);

20. Hidrogén-klorid (CAS 7647-01-0);

21. Hidrogénszulfid (CAS 7783-06-4);

22. Mandulasav (CAS 90-64-2);

23. Metanol (CAS 67-56-1);

24. Metil-klorid (CAS 74-87-3);

25. Meti1-jodid (CAS 74-88-4);

26. Metil-merkaptán (CAS 74-93-1);

27. Monoetilén-glikol (CAS 107-21-1);

28. Oxalil-klorid (CAS 79-37-8);

29. Kálium-szulfid (CAS 1312-73-8);

30. Kálium-tiocianát (CAS 333-20-0);

31. Nátrium-hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32. Kén (CAS 7704-34-9);

33. Kén-dioxid (CAS 7446-09-5);

34. Kén-trioxid (CAS 7446-11-9);

35. Tiofoszforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36. Tri-izobutil-foszfit (CAS 1606-96-8);

37. Fehér foszfor (CAS 12185-10-3);

38. Sárga foszfor (CAS 7723-14-0);

39. Higany (CAS 7439-97-6);

40. Bárium-klorid (CAS 10361-37-2);

41. Kénsav (CAS 7664-93-9);

42. 3,3-dimetil-1-butén (CAS 558-37-2);

43. 2,2-dimetil-propán (CAS 630-19-3);

44. 2,2-dimetil-propil-klorid (CAS 753-89-9);

45. 2-metilbutén (CAS 26760-64-5);

46. 2-klór-3-meti]bután (CAS 631-65-2);

47. 2,3-dimetil-2,3-butanédiol (CAS 76-09-5);

48. 2-metil-2-butén (CAS 513-35-9);

49. Butil lítium (CAS 109-72-8);

50. Bromo(metil)magnézium (CAS 75-16-1);

51. Formaldehid (CAS 50-00-0);

52. Dietanol-amin (CAS 111-42-2);

53. Dimetil-karbonát (CAS 616-38-6);

54. Metil-dietanol-amin-hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55. Dietil-amin-hidroklorid (CAS 660-68-4);

56. Diizopropil-amin-hidroklorid (CAS 819-79-4);

57. 3-kinuklidinon-hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58. 3-kinuklidinol-hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59. (R)-3-kinuklidinol-hidroklorid (CAS 42437-96-7);

60. N,N-dietil-aminoetanol-hidroklorid (CAS 14426-20-1);

61. Dialkil(<C10) klórfoszíát;

62. Dialkil(<C10) fluorfoszfát;

63. N,N-metilizDpropilacetamidin (CAS 1339185-57-7);

64. N,N-metiletilacetamidin (CAS 1339632-40-4);

65. N,N-etilizopropilacetamidin (CAS 1339156-10-3);

66. N,N-metilpropilacetamidin (CAS 1344238-28-3);

67. N,N-etilpropilacetamidin (CAS 1339737-43-7);

68. N,N-izopropilpropilacetamidin (CAS 1341389-98-7);

69. N,N-metiletilpropánamidin (CAS 1339424-26-8);

70. N,N-etilizopropilpropánamidin (CAS 1344354-09-1);

71. N,N-metilpropilpropánamidin (CAS 1340216-25-2);

72. N,N-etilpropilpropánamidin (CAS 1341493-60-4);

73. N,N-izopropilpropilpropánamidm (CAS 1343225-93-3);

74. N,N-metilizopropilpropánamidin (CAS 1339042-55-5);

75. N,N-metiletilbutánamidin (CAS 1341049-51-1);

76. N,N-metilpropilbutánamidin (CAS 1343721-02-7);

77. N,N-etilpropi]butánamidm (CAS 1343806-12-1);

78. N,N-izopropipropilbutánamidin (CAS 1343316-02-8);

79. N,N-metilizopropilbutánamidin (CAS 1340219-94-4);

80. N,N-etilizopropilbutánamidin (CAS 1342204-10-7);

81. N,N-metiletilizobutánamidin (CAS 1342365-47-2);

82. N,N-etilpropilizobutánamidin (CAS 1342566-58-8);

83. N,N-metilpropilizobutánamidin (CAS 1342270-21-6);

84. N,N-izopropilpropilizobutánamidin (CAS 1342156-11-9);

85. N,N-metilizDpropilizDbutánamidin (CAS 1341992-96-8);

86. N^-etilizopropilizobutánamidin (CAS 1339048-76-8);

87. N,N-dimetilacetamidin-hidrobromid (CAS 1801188-12-4);

88. N,N-dimetilacetamidin-hidroklorid (CAS 2909-15-1);

89. N,N-dietilacetamidin-hidroklorid (CAS 91400-32-7);

90. N,N-dietilacetamidin-hidrobromid (CAS 78053-54-0);

91. N,N-dimetilpropánamidin-dihidroklorid (CAS 79972-73-9); vagy

92. N,N-dimetilpropánamidin-hidroklorid (CAS 56776-15-9).

X.C.IX.002 Fentanil és származékai: alfentanil, szufentanil, remifentanil, karfentanil és ezek sói.

Megjegyzés: Az X.C.IX.002. pont nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.003 Vegyi prekurzorok a központi idegrendszerben ható vegyületek számára, a következők szerint:

a. 4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); vagy

b. N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Megjegyzések:

1. Az X.C.IX.003. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan “kémiai elegyeket „, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az X.C.IX.003. pontban meghatározottak közül, amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2. Az X.C.IX.003. pont nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.004 Az 1C010. vagy 1C210. pont *  által ellenőrzés alá nem vont szál-, illetve rostanyagok “kompozit” szerkezetekben történő felhasználásra, és amelyek fajlagos modulusa legalább 3,18 x106m, fajlagos szakítószilárdsága pedig legalább 7,62 x 104m.

X.C.IX.005 "Oltóanyagok”, “immunotoxinok”, ’egészségügyi termékek’, ’diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek’, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C351., 1C353. vagy 1C354. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó vagy azok elleni felhasználásra tervezett “oltóanyagok”;

b. Az 1C351.d. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó “immunotoxinok”; vagy

c. ’Egészségügyi termékek’, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d. pont által ellenőrzés alá vont “toxinok” (kivéve az 1C351.d.1. pont által ellenőrzés alá vont botulinum toxinokat, az 1C351.d.3. pont által ellenőrzés alá vont konotoxinokat vagy az 1C351.d.4. vagy .d.5. pont alatt vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket); vagy

2. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzés alá vont, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek (kivéve azokat, amelyek az 1C351.d.1. pont által ellenőrzés alá vont botulinum toxinokat - vagy azok kódját -, illetve az 1C351.d.3. pont által ellenőrzés alá vont konotoxinokat tartalmaznak);

d. Az X.C.IX.005.c. pont által ellenőrzés alá nem vont ’egészségügyi termékek’, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d.1. pont által ellenőrzés alá vont botulinum toxinok;

2. Az 1C351.d.3. pont által ellenőrzés alá vont konotoxinok; vagy

3. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzés alá vont, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek, amelyek az 1C351.d.1. pont által ellenőrzés alá vont botulinum toxinokat vagy az 1C351.d.3. pont által ellenőrzés alá vont konotoxinokat tartalmaznak, illetve azok kódja; vagy

e. Az 1C351.d. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó ’diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek’ (kivéve az 1C351.d.4 vagy .d.5. pont alatt meghatározott, vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket).

Műszaki megjegyzések:

1. ’Egészségügyi termékek ’: 1) Gyógyászati eljárások keretében vizsgálatokra és humán (vagy állatorvosi) felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények, 2) klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalmazásra előrecsomagolt gyógyszerkészítmények, és 3) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott gyógyszerkészítmények klinikai vagy egészségügyi termékként történőforgalomba hozatalra, vagy kutatási célú új gyógyszerként történő felhasználásra.

2. A ’diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek ’ kifejlesztésére, csomagolására és forgalmazására kifejezetten diagnosztikai vagy népegészségügyi célokból kerül sor. A bármely más konfigurációjú biológiai toxinokat, beleértve az ömlesztett szállítmányokat is, vagy bármely más végfelhasználásra szánt biológiai toxinokat az 1C351. pont vonja ellenőrzés alá.

X.C.IX.006 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő energiahordozó anyagokat, valamint gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot tartalmazó kereskedelmi töltetek és eszközök (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Kifejezetten olyan olajkutak üzemeltetésére tervezett formázott töltetek, amelyek egyetlen tengely mentén működő töltetet használnak, amelyek robbantáskor lyukat képeznek, valamint

1. Az ’ellenőrzött anyagok’ bármely formáját tartalmazzák;

2. Csak egyenletes alakú kúpos béléssel rendelkeznek, amelynek bezárt szöge 90 fok vagy annál kisebb;

3. 0,010 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 0,090 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmaznak; valamint

4. Legfeljebb 114,3 cm átmérőjű;

b. Kifejezetten olajkút üzemeltetéséhez tervezett, legfeljebb 0,010 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó formázott töltetek;

c. Legfeljebb 0,064 kg/m ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó robbanózsinór vagy sokkcső;

d. Munkavégző töltetek, amelyek legfeljebb 0,70 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmaznak a deflagrációs anyagban;

e. (Elektromos vagy nem elektromos) detonátorok és azok részegységei, amelyek legfeljebb 0,01 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmaznak;

f. Legfeljebb 0,01 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó gyújtóanyagok;

g. Legfeljebb 0,015 kg ellenőrzött “energiahordozó anyagot” tartalmazó olajkútpatronok;

h. Legfeljebb 1,0 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó, kereskedelmi forgalomban kapható erősítő berendezés (öntött vagy kovácsolt booster);

i. 10,0 kg-nál kisebb, de legfeljebb 35 tömegszázalék ML8. ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó, előre gyártott kereskedelmi forgalomban kapható olajzagy és emulzió;

j. Legfeljebb 3,5 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó vágógépek és vágóeszközök;

k. Pirotechnikai eszközök, amennyiben azokat kizárólag kereskedelmi célokra tervezték (pl. színpadi használatra, mozgóképi speciális effektekhez és tűzijátékokhoz), és amelyek legfeljebb 3,0 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmaznak; 1.

l. Legfeljebb 1,0 kg ’ellenőrzött anyagot’ tartalmazó, az X.C.IX.006.a-k. pont által ellenőrzés alá nem vont, egyéb kereskedelmi forgalomban kapható robbanószerkezetek és - töltetek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IX.006.L pont magában foglalja a következőket: gépjármű-biztonsági berendezések; tűzoltó rendszerek; töltet szegecselő pisztolyhoz; robbanótöltetek mezőgazdasági, olaj- és gázipari tevékenységekhez, sportcikkekhez, kereskedelmi célú bányászathoz vagy építési beruházások céljából; valamint a kereskedelmi célú robbanóeszközök összeszereléséhez használt késleltető csövek.

m. Nitrogén-trifluorid (NF3), gáznemű.

Megjegyzések:

1. ’Ellenőrzött anyagok ’: ellenőrzött energiahordozó anyagok (lásd: 1C011., 1C111., 1C239. vagy ML8. pont).

2. A nem gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot a közös katonai lista az ML8.d. pont szerint vonja ellenőrzés alá.

X.C.IX.007 Az 1C350. vagy az 1C450. pont *  által ellenőrzés alá nem vont keverékek, amelyek az 1C350. vagy az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat, valamint az 1C350 vagy 1C450 által ellenőrzés alá nem vont orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készleteket tartalmaznak, és amelyek az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat tartalmaznak, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek: 1

1. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont bármely vegyi anyagot;

2. Keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a következőkből:

a. Bármely, a CWC 3. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyag; vagy

b. Bármely, az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont nem-CWC prekurzor vegyi anyag;

b. Az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont mérgező vagy prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. Olyan keverékek, amelyek a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazzák:

a. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 1 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.a.1. és a.2. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat (azaz amitont vagy PFIB-et tartalmazó keverékeket); vagy

b. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.b.1., b.2., b.3., b.4., b.5. vagy b.6. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat;

2. Olyan keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a CWC 3. listájában szereplő, az 1C450.a.4., a.5., a.6., a.7. vagy az 1C450.b.8. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokból;

c. Az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont prekurzor vegyi anyagokat tartalmazó ’orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek’, amelyek vegyi anyagot az egyes típusok szerint 300 grammot meg nem haladó mennyiségben tartalmaznak.

Műszaki megjegyzés:

E bejegyzés alkalmazásában az ’orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszervizsgálati készletek ’ meghatározott összetételű előrecsomagolt anyagok, amelyeket kifejezetten orvosi, analitikai, diagnosztikai vagy népegészségügyi célokra fejlesztettek ki, csomagoltak és forgalmaznak. Az X.C.IX.007.c. pontban leírt orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek cserereagenseit az 1C350. pont vonja ellenőrzés alá, ha a reagensek az 1C350. pont alatt a keverékekre megadott ellenőrzési szinttel megegyező vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak az adott bejegyzésben azonosított prekurzor vegyi anyagok közül legalább egyet.

X.C.IX.008 Az 1C008. pont *  által ellenőrzés alá nem vont, nem fluorozott polimer anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Poliarilén-éter ketonok, az alábbiak szerint:

1. Poliéter-éter keton (PEEK);

2. Poliéter-keton keton (PEKK);

3. Poliéter keton (PEK); vagy

4. Poliéter-keton-éter keton keton (PEKEKK);

b. Nem használt.

X.C.IX.009 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Edzett acél és volfrám-karbid precíziós golyóscsapágyak (3 mm vagy annál nagyobb átmérővel);

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő 304-es és 316-os rozsdamentes acéllemezek;

c. Monellemez;

d. Tributilfoszfát (CAS 126-73-8);

e. Salétromsav (CAS 7697-37-2) 20 tömegszázalék vagy annál nagyobb koncentrációban;

f. Fluor (CAS 7782-41-4); vagy

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alia-sugárzó radionuklidok.

X.C.IX.010 Az 1C010., 1C210. vagy X.C.IX.004. pont által ellenőrzés alá nem vont aromás poliamidok (aramidok), az alábbi formák bármelyikében megjelenítve (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Alapanyagok;

b. Végtelen szálból készült fonal vagy monofil;

c. Végtelen szálból készült fonókábelek;

d. Előfonat;

e. Vágott szál;

f. Szövetek;

g. Rost vagy pehely.

X.C.IX.011 Nanoanyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Félvezető nanoanyagok;

b. Kompozit alapú nanoanyagok; vagy

c. Az alábbi szénalapú nanoanyagok bármelyike:

1. Szén nanocsövek;

2. Szén nanoszálak;

3. Fullerének;

4. Graíének; vagy

5. Szénhagymák.

Megjegyzések: AzX.C.IX.011. pont alkalmazásában a nanoanyag olyan anyagot jelent, amely az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelel:

1. Olyan részecskékből áll, amelyek egy vagy több külső dimenziója a darabszám szerinti méreteloszlás több mint 1%-ában az 1-100 nm-es mérettartományba esik;

2. Egy vagy több dimenzióban az 1-100 nm-es mérettartományba eső belső vagy felületi szerkezettel rendelkezik; vagy

3. 60 m2/cm3-nél nagyobb, térfogategységre vetített fajlagos felülettel rendelkezik, kivéve az 1 nm-nél kisebb méretű részecskékből álló anyagokat.

X.C.IX.012 Ritkaföldfémek és vegyületeik, szerves vagy szervetlen formában, beleértve ezek egymással való keverékeit vagy ötvözeteit is.

1. megjegyzés: A ritkaföldfémek és vegyületeik közé tartoznak a következők: szkandium, ittrium, lantán, cérium, prazeodímium, neodímium, prométium, szamárium, európium, gadolínium, terbium, diszprózium, holmium, erbium, túlium, itterbium és lutécium.

2. megjegyzés: Az X.C.IX.012. pont szerinti ellenőrzés alá vonás alkalmazásában a ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok nem tartoznak az ellenőrzés hatálya alá.

3. megjegyzés: Az X.C.IX.012. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a keverékeket, amelyekben egyetlen, ebben a bejegyzésben meghatározott fém vagy vegyület sem képvisel 5 tömegszázaléknál nagyobb arányt.

X.C.IX.013 Az 1C117. vagy az 1C226. pont *  által ellenőrzés alá nem volt volfrám, volfrámkarbid és ötvözetek, amelyek volfrámtartalma meghaladja a 90 tömegszázalékot.

1. megjegyzés: Az X.C.IX.013. pont szerinti ellenőrzés alá vonás alkalmazásában a huzalok nem tartoznak az ellenőrzés hatálya alá.

2. megjegyzés: Az X.C.IX.013. pont szerinti ellenőrzés alá vonás alkalmazásában a sebészeti vagy orvosi műszerek nem tartoznak az ellenőrzés hatálya alá.

X.C.IX.014 Lítium és lítiumvegyületek, az alábbiak szerint:

a. Lítium (CAS 7439-93-2);

b. Lítium-karbonát (CAS 554-13-2);

c. Lítium-hidroxid (CAS 1310-65-2 és CAS 1310-66-3);

d. Lítium-oxid (CAS 12057-24-8);

e. Lítium-kobalt-oxid (CAS 12190-79-3);

f. Lítium-vas-foszfát (CAS 15365-14-7);

g. Lítium-mangán-dioxid (CAS 12057-17-9);

h. Lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (CAS 346417-97-8); vagy

i. Lítium-titanát (CAS 12031-82-2).

X.C.IX.015 Az 1C010. vagy 1C210. pont *  által ellenőrzés alá nem vont ultra nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE), az alábbi formák bármelyikében megjelenítve:

a. Alapanyagok;

b. Végtelen szálból készült fonal vagy monofil;

c. Végtelen szálból készült fonókábelek;

d. Előfonat;

e. Vágott szál;

f Szövetek;

g. Rost vagy pehely.

X.D.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges szoftverek, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. pont által ellenőrzés alá vont ipari folyamatirányító hardverekhez/rendszerekhez tervezett “szoftverek”; vagy

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. pont által ellenőrzés alá vont szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezésekhez tervezett “szoftverek”.

X.E.IX.001 Az X.C.IX.004. és az X.C.IX.010. pont által ellenőrzés alá vont szál-, illetve rostanyagok “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.IX.002 Az X.C.IX.011. pont által ellenőrzés alá vont nanoanyagok “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X. kategória - Anyagfeldolgozás
X.A.X.001 Ömlesztett, vagy nyomokban előforduló robbanóanyag vagy detonátor felderítésére szolgáló berendezés, amely automatizált eszközből vagy eszközök kombinációjából áll a különböző típusú robbanóanyagok, robbanószer-maradványok vagy detonátorok jelenlétének kimutatására; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők:

a. Robbanóanyag-felderítő berendezés ’automatizált döntéshozatalhoz’, amely ömlesztett robbanóanyagok felderítésére és azonosítására szolgál, és többek között röntgent (pl. komputertomográfiát, kettős energiát vagy koherens szórást), nukleáris (pl. termikus neutronanalízist, pulzusgyors neutronanalízist, pulzusgyors neutrontranszmissziós spektroszkópiát és gamma-rezonancia- abszorpciót) vagy elektromágneses technikákat (pl. kvadropólrezonancia és dielektrometria) használ;

b. Nem használt;

c. Detonátorérzékelő berendezés az automatikus döntéshozatalhoz gyújtóeszközök (pl. detonátorok, robbanófejek) észlelésére és azonosítására, amely többek között röntgent (pl. kettős energiát vagy komputertomográfiát) vagy elektromágneses technikákat alkalmaz.

Megjegyzés: Az X.A.X.001. pontban szereplő robbanóanyag- vagy detonátorérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzések:

1. ’Automatizáltdöntéshozatal’: a berendezés azon képessége, hogy a tervezett vagy a kezelő által kiválasztott érzékenységi szinten észlelje a robbanóanyagokat vagy a detonátorokat, és automatikus riasztást adjon, ha az érzékenységi szintnek megfelelő vagy azt meghaladó robbanóanyagot vagy detonátort észlel.

2. Ez a bejegyzés nem vonatkozik azon berendezésekre, amelyek a mutatók kezelő általi értelmezésétől függenek, mint például a beszkennelt tétel(ek) szervetlen/organikus színtérképezése.

3. A robbanóanyagok és detonátorok magukban foglalják az X. C.VIII.004. és X.C.IX.006. pont által ellenőrzés alá vont kereskedelmi forgalomban kapható tölteteket és eszközöket, valamint az 1C011., 1C111. és 1C239. pont *  által ellenőrzés alá vont energiahordozó anyagokat.

X.A.X.002 A 30 GHz-től 3 000 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rejtett objektumérzékelő berendezések, amelyek térbeli felbontása 0,1 mrad (milliradián) és legfeljebb 1 mrad (milliradián) között van, 100 m-es állótávolság mellett; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők.

Megjegyzés: A rejtett objektumérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzés:

A frekvenciák méréstartománya, amelyet általában milliméteres, szubmilliméteres hullámú és terahertz frekvenciatartománynak tekintenek.

X.A.X.003 A 2A001. pont által ellenőrzés alá nem vont csapágyak és csapágyrendszerek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Golyóscsapágyak vagy szilárd golyóscsapágyak, amelyek tűrését a gyártó az ABEC 7, ABEC 7P vagy ABEC 7T vagy az ISO szabvány szerinti 4. osztály vagy jobb (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerint határozza meg, és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Különleges anyagok vagy különleges hőkezelés felhasználásával gyártották 573 K (300 °C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra; vagy

2. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió ’DN’-t meghaladó sebességgel működjenek;

b. Tömör kúpos görgős csapágyak, amelyek tűréseit a gyártó az ANSI/AFBMA 00. osztálya (hüvelyk) vagy az A (metrikus értékek) vagy annál jobb (illetőleg azzal egyenértékű) osztály szerint határozza meg, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió ’DN’-t meghaladó sebességgel működjenek; vagy

2. 219 K alatti (-54 °C) vagy 423 K feletti (150 °C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártották;

c. Legalább 561 K (288 °C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott és 1 MPa-t meghaladó terhelhetőségű gázkenő fóliával kenhető csapágy;

d. Aktív mágneses csapágyrendszerek;

e. 219 K (-54 °C) alatti vagy 423 K (150 °C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott, szövettel ellátott önhangoló vagy szövetbélésű csúszócsapágyak.

Műszaki megjegyzések:

1. ’DN’ a csapágy mm-ben mért furatátmérőjének és a csapágy forgási sebességének (rpm) szorzata.

2. Az üzemi hőmérséklet magában foglalja azokat a hőmérsékleteket is, amelyeket akkor kapunk, amikor a gázturbina motorja működés után leállt.

X.A.X.004 Rozsdamentes, réz-nikkel ötvözetből vagy más, legalább 10% nikkelt és/vagy krómot tartalmazó ötvözött acélból vagy ezek bevonatával készült csővezetékek, szerelvények és szelepek:

a. Legalább 200 mm belső átmérőjű, 3,4 MPa vagy annál nagyobb nyomáson történő működésre alkalmas nyomástartó cső és szerelvény;

b. A 2B350.g. pont *  által ellenőrzés alá nem vont csőszelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 200 mm belső átmérőjű csőméretű csatlakozó; valamint

2. Legalább 10,3 MPa-ra méretezett.

Megjegyzések:

1. Az e pont alapján ellenőrzés alá vont tételekre vonatkozó “szoftver „ tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e pont alapján ellenőrzés alá vont termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. (“kifejlesztés”), a 2E002. (“gyártás”) és azX.E.X.003. (“alkalmazás „) pontot.

3. Lásd a kapcsolódó 2A226., 2B350. és X.B.X.010. pont szerinti ellenőrzéseket.

X.A.X.005 Elektromágneses erővel megolvasztott fémek mozgatására tervezett szivattyúk.

Megjegyzések:

1. Az e pont alapján ellenőrzés alá vont tételekre vonatkozó “szoftver „ tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e pont alapján ellenőrzés alá vont termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. (“kifejlesztés”), a 2E002. (“gyártás”) és azX.E.X.003. (“alkalmazás „) pontot.

3. A folyékonyfém-hűtésű reaktorokban használt szivattyúkat a 0A001. pont vonja ellenőrzés alá.

X.A.X.006 ’Hordozható elektromos generátorok’ és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés:

’Hordozható elektromos generátorok ’ -Az X.A.X. 006. pontban szereplő generátorok hordozhatóak - legfeljebb 2 268 kg, kerekeken, vagy 2,5 tonna súlyú tehergépkocsiban szállíthatóak, külön kialakítási követelmény nélkül.

X.A.X.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Csőmembrános tömítésű szelepek;

b. Nem használt.

X.B.X.001 ’Folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok’ és ’moduláris alkatrészeik’.

Műszaki megjegyzések:

1. Az X.B.X.001. pont alkalmazásában a ’folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok ’ olyan plug andplay rendszerekből állnak, amelyekben a reagenseket folyamatosan táplálják be a reaktorba, és a keletkező terméket a kimenetnél gyűjtik össze.

2. Az X.B.X.001. pont alkalmazásában a ’moduláris alkatrészek ’ folyadékmodulokat, folyadékszivattyúkat, szelepeket, töltött ágyas modulokat, keverőmodulokat, nyomásmérőket, folyadék-folyadék elválasztókat stb. jelentenek.

X.B.X.002 A 2B352.i pont által ellenőrzés alá nem vont, részben vagy teljesen automatizált nukleinsav-összeállítók és -szintetizálok, amelyeket 50 bázist meghaladó nukleinsavak előállítására terveztek.

X.B.X.003 Ellenőrzött légköri körülmények között működőképes automatizált peptidszintetizálók.

X.B.X.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő számjegyvezérlésű egységek szerszámgépekhez és “számjegyvezérlésű” szerszámgépek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. “Számjegyvezérlésű” egységek szerszámgépekhez:

1. Négy interpoláló tengely koordinálható egyidejűleg kontúrvezérlésre; vagy

2. Két vagy több tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatok kontúrvezérlésre, és legalább 0,001 mm-nél jobb (kisebb) programozható növekménnyel rendelkeznek;

3. “Számjegyvezérlésű” egységek két, három vagy négy interpoláló tengellyel rendelkező szerszámgépekhez, amelyek egyidejűleg koordinálhatok kontúrvezérlésre, és képesek közvetlenül (online) fogadni a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) adatokat a gépi utasítások belső előkészítéséhez;

b. Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett mozgásszabályozó táblák, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Interpoláció több mint négy tengelyen;

2. Képesek valós idejű adatfeldolgozásra a szerszámút, a betáplálási sebesség és az orsó adatainak a megmunkálási művelet során történő módosítása céljából az alábbiak bármelyike által:

a. A részprogram adatainak automatikus kiszámítása és módosítása két vagy több tengely mentén történő megmunkáláshoz a mérési ciklusok és a forrásadatokhoz való hozzáférés révén; vagy

b. A számítástechnikai modell (stratégia) segítségével mért és feldolgozott, egynél több fizikai változóval rendelkező adaptív vezérlés egy vagy több megmunkálási utasításnak a folyamat optimalizálása érdekében történő megváltoztatása céljából; vagy

3. Képesek CAD-adatok fogadására és feldolgozására a gépi utasítások belső előkészítése céljából;

c. ’Számjegyvezérlésű” szerszámgépek, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint felszerelhetek két vagy több tengely egyidejű kontúrvezérlésére szolgáló elektronikus eszközökkel, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. Két vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre; valamint

2. Pozicionálási pontosság az ISO 230/2 (2006) szerint, az összes rendelkezésre álló kompenzációval:

a. Köszörűgépek esetében jobb mint 15 pm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás);

b. Marógépek esetében jobb mint 15 pm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

c. Esztergagépek esetében jobb mint 15 pm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

d. Szerszámgépek az alábbiak szerint fémek, kerámiák vagy kompozitok eltávolítására vagy vágására, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két vagy több tengelyen egyidejűleg történő kontúrvezérlés céljából:

1. Kontúrvezérlésre egyidejűleg koordinálható kettő vagy több tengellyel rendelkező eszterga-, köszörű-, maró szerszámgépek vagy ezek kombinációi, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. Egy vagy több kontúrvezérlésű “billenőorsó”;

Megjegyzés: AzX.B.X.004.d.1.a. pont csak köszörű- vagy maró szerszámgépekre vonatkozik.

b. “Excenter” (tengelyirányú elmozdulás) az orsó egy fordulata alatt 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütés (ŰR) jön létre;

Megjegyzés: AzX.B.X.004.d.1.b. pont csak esztergáló szerszámgépekre vonatkozik.

c. Az orsó egy fordulata alatt mért “kiesése a beállításból” (run out) 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez; vagy

d. A pozicionálási pontosság az összes rendelkezésre álló kompenzáció mellett kisebb (jobb) mint: 0,001° bármely forgótengelyen;

2. Vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek öt vagy több olyan tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre.

X.B.X.005 Nem “számjegyvezérlésű” szerszámgépek optikai minőségű felületek előállítása céljából (lásd az Ellenőrzött tételek listáját) és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

a. Egypontos vágószerszámot használó esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A csúszás pozicionálási pontossága 300 mm távolságonként kisebb (jobb) mint 0,0005 mm;

2. A kétirányú csúszópozicionálási ismételhetőség 300 mm-es távolságonként kisebb (jobb) mint 0,00025 mm;

3. Az orsó “kiesése a beállításból” és “excentere” kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR;

4. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc; valamint

5. A csúszás függélye (merőlegessége) 300 mm-es távolságonként kisebb (jobb) mint 0,001 mm;

Műszaki megjegyzés:

Egy tengely kétirányú csúszópozicionálási ismételhetősége (R) az ismételhetőség maximális értéke a tengely mentén vagy a tengely körül bármely pozícióban, az ISO 230/2: 1988. 2.11. részében meghatározott eljárással és feltételek mellett.

b. A következők bármelyikével rendelkező egyfogú marógépek:

1. Az orsó “kiesése a beállításból” és “excentere” kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR; valamint

2. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc.

X.B.X.006 A 2B003. pont által ellenőrzés alá nem vont sebességváltó-gyártó és/vagy kikészítő gépek, amelyek képesek az AGMA 11-nél jobb minőségű sebességváltók előállítására.

X.B.X.007 A 2B006. vagy 2B206. pont által ellenőrzés alá nem vont méretvizsgáló vagy mérőrendszerek vagy berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Manuális méretellenőrző gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Két vagy több tengely; valamint

2. A mérési bizonytalanság (3 + L/300) gm vagy annál kisebb (jobb) bármelyik tengelyen (L a mm-ben mért hosszúság).

X.B.X.008 A 2B007. vagy 2B207. pont által ellenőrzés alá nem vont “robotok”, amelyek képesek egy vagy több érzékelő visszacsatolási információinak valós idejű feldolgozás során történő felhasználására programok létrehozása vagy módosítása, illetve numerikus programadatok létrehozása vagy módosítása céljából.

X.B.X.009 Kifejezetten az X.B.X.004. pont által ellenőrzés alá vont szerszámgépekhez vagy az X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezésekhez tervezett részegységek, áramköri kártyák vagy betétek:

a. Olyan, minimálisan orsókból és csapágyakból álló orsószerkezetek, amelyek esetében az orsó egy fordulata alatt mért sugárirányú (“run out”) vagy tengelyirányú (“excenter”) tengelyelmozdulás 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez;

b. Egypontos gyémántvágó szerszámbetétek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Hibátlan és soijamentes vágóél bármely irányban 400-szoros nagyítás esetén;

2. Vágási sugár 0,1-5 mm között; valamint

3. Vágási sugár körtől való eltérése kevesebb (jobb) mint 0,002 mm TIR.

c. Kifejezetten erre a célra tervezett nyomtatott áramköri kártyák olyan szerelt alkatrészekkel, amelyek a gyártó specifikációja szerint alkalmasak a “számjegyvezérlésű” egységeknek, szerszámgépeknek vagy visszatáplálási eszközöknek az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007., X.B.X.008. vagy X.B.X.009. pont alatt meghatározott szintekre történő vagy azt meghaladó korszerűsítésére.

Műszaki megjegyzés:

Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan - zárt- vagy nyílthurkú visszacsatolásos technikák nélküli - interferométer mérési rendszereket, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek és egyéb hasonló berendezések szögeltérési hibájának mérésére lézert alkalmaznak.

X.B.X.010 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő izosztatikus melegsajtolók;

b. Csőmembrános gyártóberendezés, beleértve a hidraulikus főrmázóberendezést és a csőmembrános alaknyomókat is;

c. Lézeres hegesztőgépek;

d. MIG védőgázas hegesztőgépek;

e. Fénycsöves (e-beam) hegesztőgépek;

f. Monelberendezések, beleértve a szelepeket, csővezetékeket, tartályokat és edényeket is;

g. 304-es és 316-os rozsdamentes acélból készült szelepek, csővezetékek, tartályok és edények;

Megjegyzés: A szerelvények azX.B.X.010.g. pont alkalmazásában csővezetékek részének minősülnek.

h. Bányászati és fúróberendezések, az alábbiak szerint:

1. Nagy fúróberendezések, amelyek képesek 61 cm-nél nagyobb átmérőjű furatok kialakítására;

2. A bányászatban használt nagy földmunkagépek;

i. Alkatrészek nikkellel vagy alumíniummal való bevonására tervezett galvanizáló berendezés;

j. Ipari felhasználásra és 5 HP vagy annál nagyobb elektromos motorral történő használatra tervezett szivattyúk;

k. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vákuumszelepek, csővezetékek, karimák, tömítések és kapcsolódó berendezések, amelyeket kifejezetten magas vákuumos üzemre terveztek;

l. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, centrifugális és megfolyatásos elven működő formázógépek;

m. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő centrifugális többsikú kiegyensúlyozó gépek; vagy

n. Ausztenites rozsdamentesacél lemezek, szelepek, csővezetékek, tartályok és edények.

X.B.X.011 Legalább 2,5 méter névleges szélességű, padlóra szerelt (walk-in-style) füstszekrények.

X.B.X.012 II. osztályba sorolt biológiai biztonsági kabinok és kesztyűs fülkék.

X.B.X.013 Legalább 4 1 rotorkapacitású, biológiai anyagokkal kapcsolatban használható szakaszos üzemű centrifugák.

X.B.X.014 Biológiai eredetű anyagokhoz felhasználható fermentorok 10-20 literes belső térfogattal.

X.B.X.015 Reaktoredények, reaktorok, keverők, hőcserélők, kondenzátorok, szivattyúk (beleértve az egyszeres tömítésű szivattyúkat is), szelepek, tárolótartályok, tartályok, vevőkészülékek, desztilláló vagy abszorpciós oszlopok, amelyek eleget tesznek a 2B350. pont *  szerinti ellenőrzés teljesítményparamétereinek, szerkezeti anyaguktól függetlenül.

Megjegyzés: Az X.B.X.015 pont szerinti ellenőrzés alá vonás alkalmazásában az olyan vízvezetékszelepek és az 1 m3-nél (1000 liternél) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú olyan tárolótartályok, amelyeket háztartási víz- vagy gázrendszerekhez terveztek, nem tartoznak a szabályozás hatálya alá.

X.B.X.016 A P3 vagy P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) biztonsági szintű létesítményekben alkalmazható, hagyományos vagy turbulenses légáramlású szabályozott légterű kamra, valamint ventilátorral egybeépített HEPA-szűrős berendezés.

X.B.X.017 Olyan vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 1 m3/h (normál hőmérséklet és nyomás mellett), az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előfórmált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerekkel közvetlenül érintkező valamennyi felület ellenőrzés alá vont anyagokból készült.

X.B.X.018 Laboratóriumi készülék, beleértve az ilyen berendezések alkatrészeit és tartozékait, amelyek vegyi anyagok roncsolásos vagy roncsolásmentes vizsgálatára vagy kimutatására szolgálnak.

X.B.X.019 Teljes klór-alkáli elektrolízis cellák - higany, diafragma és membrán.

X.B.X.020 Kifejezetten klór-alkáli cellákban történő felhasználásra tervezett titánelektródák (beleértve a más fémoxidokból előállított bevonattal ellátottakat is).

X.B.X.021 Kifejezetten klór-alkáli cellákban történő felhasználásra tervezett nikkelelektródák (beleértve a más fémoxidokból előállított bevonattal ellátottakat is).

X.B.X.022 Kifejezetten klór-alkáli cellákban történő felhasználásra tervezett kétpólusú titánelektródák (beleértve a más fémoxidokból előállított bevonattal ellátottakat is).

X.B.X.023 Kifejezetten klór-alkálicellákban történő felhasználásra tervezett azbesztdiafragmák.

X.B.X.024 Kifejezetten klór-alkálicellákban történő felhasználásra tervezett, fluort tartalmazó polimer alapú diafragmák.

X.B.X.025 Kifejezetten klór-alkálicellákban történő felhasználásra tervezett, fluort tartalmazó polimer alapú ioncserélő membránok.

X.B.X.026 Kifejezetten nedves vagy száraz klór kompressziójára tervezett kompresszorok, szerkezeti anyagtól függetlenül.

X.B.X.027 Mikrohullámú reaktorok - Gép, berendezés vagy laboratóriumi berendezés, elektromos fűtésű is, anyagoknak hőmérséklet-változás, mint pl. melegítés által való kezelésére.

X.D.X.001 A kifejezetten az X.A.X.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított “szoftver”.

X.D.X.002 Az X.A.X.002. pont által ellenőrzés alá vont rejtett tárgyak felderítésére szolgáló berendezések “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához” “szükséges” “szoftver”.

X.D.X.003 Kifejezetten az X.B.X.004., az X.B.X.006. vagy az X.B.X.007., az X.B.X.008. és az X.B.X.009. pontban meghatározott berendezés “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához” tervezett “szoftver”.

X.D.X.004 Speciális “szoftver”, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Adaptív vezérlésre szolgáló “szoftver”, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

1. Rugalmas gyártóegységekhez (FMU-k); valamint

2. Képes programok vagy adatok valós idejű feldolgozás során történő előállítására vagy módosítására legalább két érzékelési (detektálási) technika segítségével egyidejűleg kapott jelek felhasználásával, például:

a. Gépi látás (optikai távolság);

b. Infravörös képalkotás;

c. Akusztikus képalkotás (akusztikus távolságmérő);

d. Tapintható mérés;

e. Inerciális pozicionálás;

f. Erőmérés; valamint

g. A nyomaték mérése.

Megjegyzés: AzX.D.X.004.a. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan “szoftvert „, amely a ’rugalmas gyártóegységeken’ belül csak a funkcionálisan azonos berendezések átütemezését biztosítja előre tárolt részprogramokkal és a részprogramok elosztására vonatkozó, előre tárolt stratégiával.

b. Nem használt.

X.D.X.005 Kifejezetten az X.A.X.004. vagy az X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont tételek “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított “szoftver”.

Megjegyzés.: Az epontban ellenőrzés alá vont “szoftver” “technológiája” tekintetében lásd a 2E001. pontot (“kifejlesztés”).

X.D.X.006 Kifejezetten az X.A.X.006. pont által ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok “kifejlesztésére” vagy “gyártására” tervezett “szoftver”.

X.E.X.001 Az X.A.X.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” vagy “alkalmazásához” “szükséges” “technológia”, vagy az X.D.X.002. pont által ellenőrzés alá vont “szoftver” “kifejlesztéséhez” “szükséges” “technológia”.

Megjegyzés: A kapcsolódó áru- és “szoftver”eüenőrzéseket lásd az X.A.X.002. és X.D.X.002. pontban.

X.E.X.002 Az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.X.003 Az X.A.X.004. vagy X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “alkalmazására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti “technológia”.

X.E.X.004 Az X.A.X.006. pont által ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

B. rész * 

1. Félvezető eszközök

KN-kód Árumegnevezés
8541 10 Dióda, a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda kivételével (LED)
8541 21 Tranzisztor, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével, kevesebb mint 1 W disszipációs teljesítménnyel
8541 29 Más tranzisztorok, a fényérzékeny (foto) tranzisztor kivételével
8541 30 Tirisztor, DIAC-ok és TRIAC-ok (a fényérzékeny félvezető eszközök kivételével)
8541 49 Fényérzékeny félvezető eszköz (a fényvillamos generátor és a fényelem kivételével)
8541 51 Más félvezető eszköz: Félvezetőalapú átalakító
8541 59 Más félvezető eszköz
8541 60 Szerelt piezoelektromos kristály
8541 90 Félvezető eszköz: Alkatrész

2. Elektronikus integrált áramkörök, gyártó- és vizsgálóberendezések

KN-kód Árumegnevezés
3818 00 Elektronikai célokra átitatott kémiai elemek korong, ostya vagy hasonló formában; átitatott kémiai vegyületek elektronikai célokra
8486 10 Gépek és készülékek rudak vagy szeletek gyártásához
8486 20 Gépek és készülékek félvezető eszközök vagy elektronikus integrált áramkörök gyártásához
8486 40 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 11. C) pontjában meghatározott gépek és készülékek
8534 00 Nyomtatott áramkör
8537 10 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével, legfeljebb 1 000 V feszültségig
8542 31 Processzorok és vezérlők memóriákkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és időzítő áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is
8542 32 Tárolók
8542 33 Erősítő
8542 39 Egyéb elektronikus integrált áramkörök
8542 90 Elektronikus integrált áramkörök: Alkatrész
8543 20 Szignálgenerátor
9027 50 Más műszer és készülék, amely optikai sugárzással (ultraibolya, látható, infravörös) működik
9030 20 Oszcilloszkópok és oszcillográfok
9030 32 Univerzális mérőműszer regisztrálóval
9030 39 Feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy ellenőrző műszer és készülék, regisztrálóval
9030 82 Műszer és készülék félvezető lemez vagy gyártmány mérésére vagy ellenőrzésére

3. Fényképezőgépek, szenzorok és optikai alkatrészek

KN-kód Árumegnevezés
8525 89 Más televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők
8529 90 Kizárólag vagy elsősorban a 8524-8528 vtsz. alá tartozó készülékek más alkatrészei
9006 30 Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra való összehasonlító fényképezőgép
9013 10 Fegyver célzótávcsöve; periszkóp; ebbe az árucsoportba vagy a XVI. áruosztályba tartozó géphez, berendezéshez, műszerhez vagy készülékhez tervezett teleszkóp, amelynek részét képezi
9013 80 Más optikai műszer, készülék és felszerelés
9025 19 Más hőmérő és pirométer, más műszerrel nem kombinálva
9032 10 Termosztát

4. Egyéb elektromos/mágneses alkatrészek

KN-kód Árumegnevezés
8501 32 Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor (a fotovoltaikus generátor kivételével), 750 W-ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel
8504 31 Transzformátor legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással (a folyékony dielektrikumú transzformátor kivételével)
8504 40 Statikus áramátalakító
8505 11 Állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; fémből
8529 10 Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek
8532 21 Más fix tantálkondenzátor
8532 22 Alumínium-elektrolit fix elektromos kondenzátor (a teljesítménykondenzátor kivételével)
8532 24 Kerámia-dielektrikumú, többrétegű kondenzátor
8533 21 Legfeljebb 20 W teljesítményű fix (nem állítható) elektromos ellenállás (a fűtőellenállás és a fix (nem állítható) szén ellenállás kivételével)
8533 40 Elektromos változtatható ellenállás, beleértve a szabályozó ellenállást (reosztat) és potenciométert (a változtatható huzalellenállás és a fűtőellenállás kivételével)
8536 41 Relé, legfeljebb 60 V feszültségre
8536 49 Relé, 60 V-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 V feszültségre
8536 50 Más kapcsoló
8536 69 Dugasz és foglalat
8536 90 Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló egyéb készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
8548 00 Gépnek vagy készüléknek a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze

5. Szerszámgép, additív gyártóberendezés és az azokhoz kapcsolódó termékek

KN-kód Árumegnevezés
8205 59 80 Kéziszerszám, beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is, a háztartási szerszám kivételével, valamint szerszámok kőművesek, mintázók, betonozók, vakolók és festők részére
8456 11 Lézerrel működő, bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép
8457 10 Megmunkálóközpont fém megmunkálására
8458 11 Vízszintes eszterga, beleértve az esztergáló központot is, numerikus vezérlésű
8466 10 Szerszámbefogó bármilyen kéziszerszámhoz és szerszámgéphez; önnyíló menetmetsző fej
8485 20 Műanyag- vagy gumirétegezéssel működő, additív gyártásra szolgáló gép
8485 30 Gipsz-, cement-, kerámia- vagy üvegrétegezéssel működő, additív gyártásra szolgáló gép
8485 90 Additív gyártásra szolgáló gép alkatrésze

6. Energiahordozó anyagok és prekurzorok

KN-kód Árumegnevezés
2829 90 Perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok
4706 10 Papíripari rostanyag visszanyert (hulladék és használt) papírból vagy kartonból nyert szálakból vagy más cellulóztartalmú rostos anyagból: Pamutlinters rostanyag

7. Elektronikus eszközök, modulok és részegységek

KN-kód Árumegnevezés
8471 50 Feldolgozóegység a 8471 41 vagy a 8471 49 alszám alá tartozók kivételével, akár tartalmaz egy burkolaton belül a következő egységekből egyet vagy kettőt, akár nem: tárolóegység, inputegység, outputegység
8471 70 98 Más tárolóegység
8471 80 Egység automatikus adatfeldolgozó géphez (a feldolgozóegység, input-vagy outputegység és tárolóegység kivételével)
8517 62 Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
8517 69 Hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok távközlési berendezéseit
8517 79 Távbeszélő készülék, mobilhálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózathoz való telefon és máshol nem említett hang, kép és adat továbbítására és vételére szolgáló berendezés alkatrésze, kivéve az antenna és az antennareflektor összes típusát, valamint ezek alkatrészeit
8526 91 Rádiónavigációs segédkészülék
9014 20 Légi- vagy űrnavigációs műszer és készülék (az iránytű kivételével)
9014 80 Más navigációs műszer és készülék

8. Vegyi anyagok, fémek, ötvözetek, kompozitok és egyéb fejlett anyag

KN-kód Árumegnevezés
8112 41 Megmunkálatlan rénium, rénium hulladék, törmelék és por
8112 49 Rénium, a megmunkálatlan, a hulladék és a törmelék, valamint a por kivételével

9. Gépalkatrész, részegység és alkatrész

KN-kód Árumegnevezés
8482 10 Golyóscsapágy
8482 20 Kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és a kúpgörgő szerelvényeit is
8482 30 Hordógörgős csapágy
8482 50 Más hengergörgős csapágy, beleértve a kosár és a görgő szerelvényeit

VIII. MELLÉKLET * 

A 2. cikk (4) bekezdésében, a 2a. cikk (4) bekezdésében, a 2d. cikk (4) bekezdésében, a 3h. cikk (3) bekezdésében, a 3k. cikk (4) bekezdésében és az 5n. cikk (7) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

JAPÁN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

DÉL-KOREA

AUSZTRÁLIA

KANADA

ÚJ-ZÉLAND

NORVÉGIA

SVÁJC

IX. MELLÉKLET * 

A. Szolgáltatási, átadási vagy kiviteli értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ EXPORTENGEDÉLY / -ÉRTESÍTÉS
((EU) 2022/328 rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k): a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
□ a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás; b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél; d) tengerészeti biztonság;
□ c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja; e) olyan, polgári célú, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;
d) szoftverfrissítés; f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;
□ f) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva. h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.
A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Exportőr 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum
(ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. Címzett 6. Kibocsátó hatóság
7.
Ügynökség/képvisel et (ha különbözik az exportőrtől)
8. Feladási ország
Kód * 
9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől) 10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető Kód2
11. A szándékolt kiviteli vámeljárás szerinti tagállam Kód2
1 12. A végső rendeltetési hely szerinti ország Kód2
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
13. A termék megnevezése *  14. Származási ország Kód2
15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti (adott esetben nyolcjegyű) vámtarifaszám (CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
19. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem 20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható) 21. Kiviteli vámeljárás
22. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki
Bélyegző/aláírás
Kibocsátó hatóság
Dátum
EURÓPAI UNIÓ ((EU) 2022/328 rendelet)
1 b 1. Exportőr 2. Azonosítási szám
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód2
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni
23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával) 26.
Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma
27. Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel
24. Számmal 25. A levonás értéke/mennyisége betűvel
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

A. Brókertevékenység folytatására / technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(e rendelet 2C. cikke szerint)

EURÓPAI UNIÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
((EU) 2022/328 rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k): A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás; a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél; d) tengerészeti biztonság;
□ c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja; e) olyan, polgári célú, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;
d) szoftverfrissítés; f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;
□ f) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva. h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.
A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.
b) a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Bróker/ Technikai segítségnyújtást végző/ Kérelmező 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. A származási harmadik ország exportőre (adott esetben)
6. Kibocsátó hatóság
7. Címzett
8. A bróker / technikai segítségnyújtást végző lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam Kód * 
9. Származási ország / A brókertevékenység tárgyát képező termékek helye szerinti harmadik ország Kód * 
10. A rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha eltér a címzettől) 11. Rendeltetési ország Kód * 
12. Részt vevő harmadik felek, pl. ügynökök (adott esetben)
1 Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
13. A termékek / technikai segítségnyújtás megnevezése. 14. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszám (adott esetben) 15. Ellenőrzési jegyzék száma (adott esetben)
16. Pénznem és érték 17. A termékek mennyisége (adott esetben)
18. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem Igen/Nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem
19. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára
fenntartott hely A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki
Aláírás Bélyegző
Kibocsátó hatóság
Dátum

C. *  Értékesítési, szállítási vagy átruházási értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája (az e rendelet 12b. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ

EXPORTENGEDÉLY / -ÉRTESÍTÉS

((EU) 2022/328 rendelet)

Értesítés a 833/2014/EU rendelet 12b. cikkének (1) bekezdése alapján
1 1. Exportőr 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum
(ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. Címzett 6. Kibocsátó hatóság
7. Ügynökség/képviselet (ha különbözik az exportőrtől)
8. Feladási ország Kód * 
9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől) 10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető Kód
11. A szándékolt kiviteli vámeljárás szerinti tagállam Kód
1 12. A végső rendeltetési hely szerinti ország Kód
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
13. A termékek megnevezése *  14. Származási ország Kód
15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált
Nómenklatúra szerinti (adott esetben nyolcjegyű) vámtarifaszám (CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)
16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
19.
Végfelhasználás
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem 20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható) 21. Kiviteli vámeljárás
22. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A tagállam tölti ki
kiállító hatóság
Aláírás
Kibocsátó hatóság
Bélyegző
Dátum

EURÓPAI UNIÓ

((EU) 2022/328 rendelet)

1
b
1. Exportőr 2. Azonosítási szám
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termék megnevezése 14. Származási ország Kód
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni.
23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával) 26. Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma 27. Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel
24. Számmal 25. A levonás
értéke/mennyisége
betűvel
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

X. MELLÉKLET * 

A 3b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kód Termék
ex 8414 10 81 Kriogén szivattyú az LNG-eljárásban
ex 8418 69 00 Technológiai egységek gáz hűtéséhez az LNG-eljárásban
ex 8419 40 00 Atmoszférikus-vákuumos nyersolajdesztillációs egységek (CDU)
ex 8419 40 00 Technológiai egységek szénhidrogének szétválasztásához és frakcionálásához az LNG-eljárásban
ex 8419 50 20, 8419 50 80 Hűtőláda az LNG-eljárásban
ex 8419 50 20, 8419 50 80 Kriogén hőcserélő az LNG-eljárásban
ex 8419 60 00 Technológiai egységek földgáz cseppfolyósításához
ex 8419 60 00, 8419 89 98, 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85 Hidrogénvisszanyerési és -tisztítási technológia
ex 8419 60 00, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85 Finomítóifütőgáz-kezelés és kénvisszanyerési technológia (beleértve az aminos mosási egységeket, a kénvisszanyerési egységeket, a véggázkezelési egységeket)
ex 8419 89 10 Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül) vízcirkulációval, a jelen mellékletben felsorolt technológiával történő felhasználásra tervezték.
ex 8419 89 98 Alkilező és izomerizációs egységek
ex 8419 89 98 Aromásszénhidrogén-termelő egységek
ex 8419 89 98 Katalitikus reformáló- / krakkolóegységek
ex 8419 89 98 Késleltetett kokszolók
ex 8419 89 98 Flexikokszoló egységek
ex 8419 89 98 Hidrokrakkoló reaktorok
ex 8419 89 98 Hidrokrakkoló reaktorok tartályai
ex 8419 89 98 Hidrogénfejlesztő technológia
ex 8419 89 98 Hidrogénező technológia/egységek
ex 8419 89 98 Naftaizomerizációs egységek
ex 8419 89 98 Polimerizációs egységek
ex 8419 89 98 Kénelőállító egységek
ex 8419 89 98 Kénsavalkilező és kénsav-regeneráló egységek
ex 8419 89 98 Termikus krakkolóegységek
ex 8419 89 98 [Toluol és nehéz aromás anyagok] Transzalkilező egységek
ex 8419 89 98 Viszkozitástörők
ex 8419 89 98 Vákuumgázolaj-hidrokrakkoló egységek
ex 8479 89 97 Oldószeres aszfaltmentesítő egységek

XI. MELLÉKLET * 

A 3c. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész

KN-kód Árumegnevezés
88 Légi járművek, űrhajók és ezek alkatrészei

B. rész

KN-kód Árumegnevezés
ex 2710 19 83 Hidraulikaolaj a 88. árucsoportba tartozó járművekben való felhasználásra
ex 2710 19 99 Más kenőolaj és más olaj a légi közlekedésben történő felhasználásra
4011 30 00 Új gumi légabroncs légi járműhöz
ex 6813 20 00 Légi járműveken használt fektárcsák és fékbetétek
6813 81 00 Fékbetétek és fékpofák
8517 71 00 Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek
ex 8517 79 00 Antennákhoz kapcsolódó egyéb alkatrészek
9024 10 00 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép: Fémvizsgáló gép és berendezés
9026 00 00 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

C. rész

KN-kód Árumegnevezés
840710 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor repülőgéphez
840910 Alkatrész kizárólag vagy elsősorban repülőgéphez való belső égésű dugattyús motorhoz

D. rész * 

KN-kód Árumegnevezés
841111 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel
841112 Sugárhajtású gázturbina 25 kN-t meghaladó tolóerővel
841121 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1 100 kW teljesítménnyel
841122 Légcsavaros gázturbina 1 100 kW-ot meghaladó teljesítménnyel
841191 Sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina máshol nem említett részei

XII. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke * 

Alfe Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; és

Promsvyazbank

XIII. MELLÉKLET * 

Az 5. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szerveztek és szervek jegyzéke

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novrossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Maritime Register of Shipping (orosz tengerhajózási nyilvántartás)

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; és

United Shipbuilding Corporation

XIV. MELLÉKLET * 

AZ 5h. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve Az alkalmazás kezdőnapja
Bank Otkritie 2022. március 12.
Novikombank 2022. március 12.
Promsvyazbank 2022. március 12.
Bank Rossiya 2022. március 12.
Sovcombank 2022. március 12.
VNESHECONOMBANK (VEB) 2022. március 12.
VTB BANK 2022. március 12.
Sberbank 2022. június 14.
Credit Bank of Moscow 2022. június 14.
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank 2022. június 14.

XV. MELLÉKLET * 

A 2f. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

RT - Russia Today English

RT - Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT - Russia Today Spanish

Sputnik

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International

NTV/NTV Mir

Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal

RT Arabic

Sputnik Arabic

RT Balkan

Oriental Review

Tsargrad

New Eastern Outlook

Katehon

Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta

XVI. MELLÉKLET * 

A 3F. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

VI. kategória - Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik:

a) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 4. fejezetében (navigációs berendezések) szereplő berendezések;

b) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 5. fejezetében (Rádió-hírközlési berendezések) szereplő berendezések.

XVII. MELLÉKLET * 

A 3g. cikkben említett vas- és acéltermékek jegyzéke

KN-kód Megnevezés
7206 Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével)
7207 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
7208 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7209 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7210 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva
7211 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7212 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva
7213 Melegen hengerelt rúd, vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
7214 Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercs kivételével)
7215 Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább nem megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva, és hasonló termék
7216 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, és hasonló termék
7217 Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével)
7218 Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék rozsdamentes acélból
7219 Síkhengerelt termék, legalább 600 mm szélességű rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
7220 Síkhengerelt termék, kevesebb mint 600 mm szélességű rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
7221 Melegen hengerelt rúd, rozsdamentes acélból, szabálytalanul félgöngyölt tekercsben
7222 Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, és hasonló termék
7223 Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével)
7224 Ötvözött acél, a rozsdamentes acél kivételével, ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével
7225 Síkhengerelt termék, legalább 600 mm szélességű ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
7226 Síkhengerelt termék, kevesebb mint 600 mm szélességű ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
7227 Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
7228 Más rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, és hasonló termék; üreges fűrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
7229 Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes acél kivételével, tekercsben (a rúd kivételével)
7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
7302 Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag
7303 Cső és üreges profil öntöttvasból
7304 Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével)
7305 Síkhengerelt, cső vasból vagy acélból (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel
7306 Cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) (az öntöttvas, varrat nélküli cső, a belső és külső kör alakú keresztmetszettel, és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső kivételével)
7307 Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
7308 Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével)
7309 Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül, bélelve vagy hőszigetelve is (az egy vagy több szállítási típusra különlegesen kialakított és felszerelt tárolóedény kivételével)
7310 Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül, bélelve vagy hőszigetelve is, és hasonló termék
7311 Tárolóedény vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására (az egy vagy több szállítási típusra különlegesen kialakított és felszerelt tárolóedény kivételével)
7312 Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból (az elektromos szigetelésű termék és a kerítés készítésére szolgáló sodort huzal és szögesdrót kivételével)
7313 Szögesdrót vasból vagy acélból; csavart szalag vagy egyágú lapos huzal tüskézve is, valamint lazán sodort kettős huzal kerítés készítésére, mindezek vasból vagy acélból
7314 Drótszövet, végtelen szalagban is, rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, terpesztett vasból vagy acélból (a fémszálból szőtt, burkoláshoz, kárpitozáshoz vagy hasonlóhoz használt szövet kivételével)
7315 Lánc és részei, vasból vagy acélból (az óralánc, nyaklánc és hasonló, lánc forgácsolószerszámhoz és láncfűrészhez, hólánc, szállítószalag-kapocs lánc, fogas lánc textilipari gépekhez és hasonlóhoz, lánccal felszerelt ajtóbiztosító és földmérő lánc kivételével)
7316 Hajóhorgony, más horgony és ezek alkatrészei, vasból vagy acélból
7317 Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru vasból vagy acélból, más fémfejjel is (a rézfejű szög és a fűzőkapocs szalagban kivételével)
7318 Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét, rugós alátét is, és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a facsavar, a dugó és hasonló menetes termékek kivételével)
7319 Varrótű, kötőtű, szíjvarrótű, horgolótű, hímzőtű és hasonló tű kézi használatra, vasból vagy acélból; biztosítótű és máshol nem említett más tű vasból vagy acélból
7320 Rugó és rugólap vasból vagy acélból (az órarugó, az esernyő - vagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó és a 17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító és torziós rúd rugója kivételével)
7321 Kályha, kisegítő kazánnal központi futés céljára is, konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból (a központi fűtés céljára szolgáló kazán és fűtőtest, a vízmelegítő és forróvíztartály kivételével)
7322 Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel, és részei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltlevegő- elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventillátorral vagy légfúvóval, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból
7323 Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei, vasból vagy acélból; vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból (a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény; hulladékkosár; lapát, dugóhúzó és más, szerszám jellegű áru; a 82118215 vtsz. alá tartozó késművesáru, kanál, merőkanál, villa stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)
7324 Higiéniai és tisztálkodási áru és részei, vasból vagy acélból (a 7310. vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény; kis fali gyógyszeres vagy toalettszekrény és a 94. árucsoportba tartozó más bútor és felszerelés kivételével)
7325 Máshol nem említett áru öntött vasból vagy acélból
7326 Máshol nem említett áru vasból vagy acélból (az öntött áru kivételével)

XVIII. MELLÉKLET * 

A 3h. cikkben említett luxustermékek jegyzéke

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

1) Lovak

ex 0101 21 00 Fajtatiszta tenyészállat
ex 0101 29 90 Más

2) Kaviár és kaviárpótló

ex 1604 31 00 Kaviár
ex 1604 32 00 Kaviárpótló

3) Szarvasgomba és az abból készült termékek

ex 0709 56 00 Szarvasgomba
ex 0710 80 69 Más
ex 0711 59 00 Más
ex 0712 39 00 Más
ex 2001 90 97 Más
ex 2003 90 10 Szarvasgomba
ex 2103 90 90 Más
ex 2104 10 00 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
ex 2104 20 00 Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex 2106 00 00 Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

4) Borok (beleértve a pezsgőborokat), sörök, szesz és szeszes italok

ex 2203 00 00 Malátából készült sör
ex 2204 10 11 Pezsgő (champagne)
ex 2204 10 91 Asti Spumante
ex 2204 10 93 Más
ex 2204 10 94 Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
ex 2204 10 96 Más lájtaborok
ex 2204 10 98 Más
ex 2204 21 00 Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
ex 2204 29 00 Más
ex 2205 00 00 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex 2206 00 00 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
ex 2207 10 00 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
ex 2208 00 00 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5) Szivar és kis alakú szivar (cigarillos)

ex 2402 10 00 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
ex 2402 90 00 Más

6) Parfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex 3303 Parfümök és toalettvizek
ex 3304 00 00 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények
ex 3305 00 00 Hajápoló szerek
ex 3307 00 00 Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
ex 6704 00 00 Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; máshol nem említett áru emberhajból

7) Bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex 4201 00 00 Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára
ex 4202 00 00 Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag fóliából, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
ex 4205 00 90 Más
ex 9605 00 00 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8) Kabátok, vagy más ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex 4203 00 00 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből
ex 4303 00 00 Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk
ex 6101 00 00 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, szélkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6102 00 00 Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, szélkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex 6103 00 00 Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6104 00 00 Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6105 00 00 Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6106 00 00 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6107 00 00 Férfi- vagy fiúalsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6108 00 00 Női vagy leánykakombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6109 00 00 T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6110 00 00 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6111 00 00 Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6112 11 00 Pamutból
ex 6112 12 00 Szintetikus szálból
ex 6112 19 00 Más textilanyagból
ex 6112 20 00 Síöltöny
ex 6112 31 00 Szintetikus szálból
ex 6112 39 00 Más textilanyagból
ex 6112 41 00 Szintetikus szálból
ex 6112 49 00 Más textilanyagból
ex 6113 00 10 Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6113 00 90 Más
ex 6114 00 00 Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6115 00 00 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból
ex 6116 00 00 Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex 6117 00 00 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei
ex 6201 00 00 Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, széldzseki és hasonló áru a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 6202 00 00 Női vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, széldzseki és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 6203 00 00 Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex 6204 00 00 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, - nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex 6205 00 00 Férfi- vagy fiúing
ex 6206 00 00 Női vagy leányka blúz, ing és ingblúz
ex 6207 00 00 Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, alsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru
ex 6208 00 00 Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru
ex 6209 00 00 Csecsemőruha és tartozékai
ex 6210 10 00 Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
ex 6210 20 00 A 6201 11-6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex 6210 30 00 A 6202 11-6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex 6210 40 00 Más férfi- és fiúruha
ex 6210 50 00 Más női és leánykaruha
ex 6211 11 00 Férfi vagy fiú
ex 6211 12 00 Női vagy leányka
ex 6211 20 00 Síöltöny
ex