A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. március 5-i 2014/119/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2014. február 20-án a legszigorúbban elítélte az erőszak alkalmazásának minden formáját Ukrajnában. Az erőszak Ukrajnában való azonnali beszüntetésére, valamint az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak a teljes körű tiszteletben tartására szólított fel. Az ukrán kormányt felszólította arra, hogy a lehető legnagyobb mértékű önmérséklettel járjon el, az ellenzék vezetőit pedig arra, hogy határolódjanak el azoktól, akik radikális fellépést és erőszakot alkalmaznak.

(2) A Tanács 2014 március 3-én megállapodott abban, hogy a korlátozó intézkedéseket az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek és az emberi jogok megsértéséért felelős személyek pénzeszközeinek befagyasztására, illetve az ilyen pénzeszközök visszaszerzésére összpontosítja, a jog érvényesülésének és az emberi jogok tiszteletben tartásának helyreállítása és támogatása érdekében Ukrajnában.

(3) Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) *  Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyekhez és az emberi jogok Ukrajnában történő megsértéséért felelős személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

E határozat alkalmazásában az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek az ukrán hatóságok által az alábbiak végett folytatott nyomozás alatt álló személyek:

a) a közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, vagy ebben való bűnrészesség; vagy

b) a közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előnyt szerezzen, ezáltal kárt okozva a közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyonban vagy egyéb eszközökben, illetve az ebben való bűnrészesség.

(2) A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3) Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek: * 

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az a bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

(5) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a melléklet szerinti jegyzékbe vételét megelőzően kötött szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést - akár közvetlenül, akár közvetve - nem az (1) bekezdésben említett személy, szervezet vagy szerv kapja. * 

(6) A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy

c) az Unióban meghozott, vagy az adott tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján esedékes kifizetések;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.

2. cikk

(1) A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára határoz a mellékletben található jegyzék megállapításáról és módosításáról.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett döntését és a jegyzékbe vétel indokolását - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel lehetővé téve a személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett döntését, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

3. cikk

(1) A melléklet tartalmazza az 1. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) A melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím - amennyiben ismert -, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

5. cikk * 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2025. március 6-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, akkor azt szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

MELLÉKLET * 

A. *  Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe
vétel
időpontja
1. * 
2. *  Vitalii Yuriyovych Zakharchenko
(Вiталiй Юрiйович Захарченко),
Vitaliy Yurievich Zakharchenko
(Виталий Юрьевич Захарченко)
Születési dátum és hely: 1963. január 20., Kosztjantinyivka (Donecki terület), korábbi belügyminiszterhelyettes Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, hivatali jogkörének - saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával történő - rendeltetésellenes gyakorlása és ezáltal az ukrán állami költségvetés vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. 2014.3.6.
3. * 
4. * 
5. * 
6. Viktor Ivanovych Ratushniak (Віктор Іванович Ратушняк) Születési dátum: 1959. október 16., korábbi belügyminiszter-helyettes Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt. 2014.3.6.
7. * 
8. * 
9. * 
10. * 
11. * 
12. *  Serhiy Vitalyovych Kurchenko
(Сергiй Вiталiйович Курченко)
Születési dátum és hely: 1985. szeptember 21., Harkiv; üzletember. Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. 2014.3.6.
13. * 
14. * 
15. * 
16. * 
17. * 
18. * 

B. *  Védelemhez való jog és hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyve értelmében

Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének (a továbbiakban: a büntetőeljárási törvénykönyv) 42. cikke úgy rendelkezik, hogy minden, büntetőeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként részt vevő személyt megillet a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. Ezek magukban foglalják: az arról való tájékoztatáshoz való jog, hogy az adott személyt milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják; az adott személy büntetőeljárási törvénykönyv szerinti jogairól való kifejezett és haladéktalan tájékoztatásához való jog; a védőügyvéd első kérelem alapján történő igénybevételéhez való jog; az eljárási cselekményekkel szembeni panasztétel joga; valamint a nyomozó, az ügyész és a vizsgálóbíró határozataival, cselekményeivel és mulasztásaival szembeni panasztétel joga.

A büntetőeljárási törvénykönyv 303. cikke különbséget tesz azon határozatok és mulasztások között, amelyekkel szemben a büntetőeljárásnak a tárgyalást megelőző szakaszában lehet panasszal élni (első bekezdés), és azon határozatok, cselekmények és mulasztások között, amelyeket a bíróság vizsgálhat meg az előkészítő eljárások során (második bekezdés). A büntetőeljárási törvénykönyv 306. cikke úgy rendelkezik, hogy a nyomozó vagy az ügyész határozataival, cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos panaszokat egy helyi bíróság vizsgálóbírójának kell megvizsgálnia a panaszos vagy annak védőügyvédje vagy jogi képviselője jelenlétében. A büntetőeljárási törvénykönyv 308. cikke úgy rendelkezik, hogy az előzetes bírói vizsgálat során az észszerű időtartam tiszteletben tartásával kapcsolatos, a nyomozó vagy az ügyész általi mulasztásokat érintő panaszokat egy magas rangú ügyészhez lehet benyújtani, akinek azt a benyújtástól számított három napon belül meg kell vizsgálnia. Emellett a büntetőeljárási törvénykönyv 309. cikke meghatározza, a vizsgálóbírók mely határozataival szemben lehet fellebbezéssel élni, és hogy egyéb határozatok bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a bíróság előkészítő eljárásai során. Ezenkívül több eljárási jellegű nyomozási cselekményre csak a vizsgálóbíró vagy valamely bíróság döntése alapján kerülhet sor (például zár alá vétel a büntetőeljárási törvénykönyv 167-175. cikke alapján és őrizeti intézkedések annak 176-178. cikke alapján).

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása az egyes jegyzékbe vett személyek esetében

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Vitalii Yuriyovych Zakharchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró Vitalii Yuriyovych Zakharchenko előzetes letartóztatását elrendelő, 2021. április 19-i határozatai, valamint Kijev Pecserszki Kerületi Bíróságának (Pecherskyi District Court of Kyiv) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Vitalii Yuriyovych Zakharchenko gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálat elől.

Ezenkívül a Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Vitalii Yuriyovych Zakharchenko felkutatása érdekében. 2020. február 12-én a nyomozó szerv úgy határozott, hogy Vitalii Yuriyovych Zakharchenkót felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésre irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai Nemzeti Rendőrség Nemzetközi Rendőri Együttműködési Főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett 2021. május 11-én Ukrajna nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Vitalii Yuriyovych Zakharchenko hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

A Tanács információi szerint 2022. február 9-én lezárult a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv követelményeinek teljesítését követően a főügyészség (Prosecutor General’s Office) 2022. augusztus 5-én vádiratot küldött Kijev város Pecserszki Kerületi Bíróságához az ügy érdemének vizsgálata céljából. Emellett 2023. május 2-án Kijev Szvjatosinszkij Kerületi Bírósága (Sviatoshynskyi District Court of Kyiv) helyt adott az ügyész kérelmének, és különleges (in absentia) bírósági eljárás keretében a vádlott távollétében tartandó tárgyalást rendelt el. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az ukrán hatóságok által szolgáltatott információk alapján Vitalii Yuriyovych Zakharchenko nem hatalmazott meg védőt az ukrajnai büntetőeljárásban, hanem kirendelt védő képviselte az érdekeit. Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Vitalii Yuriyovych Zakharchenko elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Vitalii Yuriyovych Zakharchenkónak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Ivanovych Ratushniak védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró 2021. április 19-i, Viktor Ivanovych Ratushniak előzetes letartóztatását elrendelő határozatai, valamint Kijev Pecserszki Kerületi Bíróságának (Pecherskyi District Court) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Viktor Ivanovych Ratushniak gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálat elől.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Viktor Ivanovych Ratushniak felkutatása érdekében. A nyomozó szerv 2020. február 12-én úgy határozott, hogy Viktor Ivanovych Ratushniakot felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésre irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai Nemzeti Rendőrség Nemzetközi Rendőri Együttműködési Főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett Ukrajna 2021. május 11-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Viktor Ivanovych Ratushniak hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

A Tanács információi szerint 2022. február 9-én lezárult a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv követelményeinek teljesítését követően a főügyészség (Prosecutor General’s Office) 2022. augusztus 5-én vádiratot küldött Kijev város Pecserszki Kerületi Bíróságához az ügy érdemének vizsgálata céljából. Emellett 2023. május 2-án Kijev Szvjatosinszkij Kerületi Bírósága (Sviatoshynskyi District Court of Kyiv) helyt adott az ügyész kérelmének, és különleges (in absentia) bírósági eljárás keretében a vádlott távollétében tartandó tárgyalást rendelt el. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az ukrán hatóságok által szolgáltatott információk alapján Viktor Yuriyovych Ratushniak nem hatalmazott meg védőt az ukrajnai büntetőeljárásban, hanem kirendelt védő képviselte az érdekeit. Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Yuriyovych Ratushniak elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Viktor Yuriyovych Ratushniaknak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárások folyamatban vannak.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Serhiy Vitalyovych Kurchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az, hogy a védelmet 2019. március 28-án értesítették a 42016000000003393. sz. büntetőeljárás keretében folytatott előzetes bírói vizsgálat befejezéséről, és hozzáférést biztosítottak számára az ügyiratokhoz azok megismerése céljából. Az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (National Anti-Corruption Bureau) emellett 2021. október 11-én tájékoztatta a Serhiy Vitalyovych Kurchenko védelmét ellátó ügyvédeket az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről és az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából való hozzáférés biztosításáról. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a védelem általi áttekintés határidejének megállapítására vonatkozó indítványt nyújtott be a védelem által az előzetes bírói vizsgálat ügyiratainak áttekintése során tanúsított késedelem kezelése érdekében. A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (High Anti-Corruption Court) 2022. június 27-én kelt határozatában meghatározta, hogy a védelem számára a megismerési időszak 2022. december 1-jéig tart, amely időpontot követően úgy kell tekinteni, hogy a védelem gyakorolta az ügyiratokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogát. A Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office) 2022. december 7-én a vádiratot továbbította az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósághoz az ügy érdemének vizsgálata céljából. A bíróság 2023. március 30-án előzetes tárgyalást tartott, és úgy határozott, hogy tárgyalást rendel el. Ugyanazon a napon a bíróság helyt adott az ügyész arra irányuló kérelmének, hogy a vádlottal szemben a távollétében különleges (in absentia) bírósági eljárást folytassanak. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az Odesszai Fellebbviteli Bíróság (Odessa Court of Appeal) a 12014160020000076. sz. büntetőeljárással kapcsolatban a 2020. szeptember 18-i határozatában helyt adott az ügyész fellebbviteli kérelmének, és megelőző intézkedésként elrendelte Serhiy Vitalyovych Kurchenko előzetes letartóztatását. A bíróság azt is megállapította, hogy Serhiy Vitalyovych Kurchenko 2014-ben elhagyta Ukrajnát, és a tartózkodási helyét nem lehet megállapítani. A bíróság megállapította, hogy Serhiy Kurchenko a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől. Odessza város Kijevi Kerületi Bírósága (Kyivskyi District Court of Odesa City) 2021. december 20-án engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a gyanúsított távollétében. Továbbá Odessza város Kijevi Kerületi Bírósága 2021. október 20-án elutasította az ügyvédek által benyújtott, az ügyész 2021. július 27-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló fellebbezést.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Serhiy Vitalyovych Kurchenko felkutatása érdekében. A Nemzeti Rendőrség Odessza régióbeli főosztálya (Main Department of the National Police in Odessa Region) 2021. május 13-án továbbította a Serhiy Vitalyovych Kurchenkóra vonatkozó piros sarkos körözés kiadására irányuló kérelmet az Interpol és az Europol ukrajnai irodájának, amely kérelem elbírálása folyamatban van. A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy az ukrán hatóságok 2020. április 29-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderációnak, amely kérelem 2020. július 28-án végrehajtás nélkül érkezett vissza.

A Tanácsot tájékoztatták arról, hogy 2022. május 6-án lezárult a 12014160020000076. sz. büntetőeljárásban folytatott előzetes bírói vizsgálat, és Odessza régió ügyészsége (Odessa Region Prosecutor’s Office) 2022. augusztus 1-jén vádiratot küldött Odessza város Primorszki Kerületi Bíróságához (Prymorskyi District Court of Odesa City) az ügy érdemének vizsgálata céljából. A bíróság 2023. április 18-án helyt adott az ügyész arra irányuló kérelmének, hogy a vádlottal szemben a távollétében különleges (in absentia) bírósági eljárást folytassanak. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy folyamatban van a bírósági tárgyalás.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Serhiy Vitalyovych Kurchenko elkerülte a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy az Odesszai Fellebbviteli Bíróság (Odessa Court of Appeal) határozatában ismertetett, Serhiy Vitalyovych Kurchenkónak felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.