A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Unió állam- és kormányfői 2014. március 6-án határozottan elítélték azt, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette az ukrán szuverenitást és területi integritást, továbbá felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul vonja vissza fegyveres erőit az állandó állomáshelyükre. Az állam- és kormányfők kimondták, hogy az Oroszországi Föderációnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló minden további lépése az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció közötti kapcsolatokban számos gazdasági területen fog újabb és messzemenő következményekkel járni.

(2) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozatot * , amelyben a Tanács utazási korlátozásokat és a vagyoni eszközök befagyasztására irányuló intézkedéseket vezetett be.

(3) Az Európai Tanács a 2014. március 21-i ülésén emlékeztetett az állam- és kormányfők 2014. március 6-i nyilatkozatára, továbbá felkérte a Bizottságot és a tagállamokat az esetleges célzott intézkedések kidolgozására.

(4) Az Európai Unió állam- és kormányfői 2014. május 27-én, június 27-én és július 16-án megállapították, hogy folyamatban van a Bizottság, az EKSZ és a tagállamok által az esetleges célzott intézkedések kidolgozása érdekében végzett munka, így késlekedés nélkül lehet további lépéseket tenni.

(5) A Tanács július 22-én felszólította az Oroszországi Föderációt, hogy érvényesítse az illegálisan felfegyverzett csoportok feletti befolyását, és így biztosítsa, hogy a Malaysian Airlines lezuhant MH17. számú járata donyecki földetérésének színhelye teljes mértékben, haladéktalanul és biztonságosan megközelíthető legyen, hogy a maradványok és a vagyontárgyak feltárásával kapcsolatos munkában maradéktalan legyen az együttműködés, és hogy teljes körű legyen a független nyomozással való együttműködés is, ideértve azt is, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen a színhely mindaddig, amíg ez a nyomozás és az esetleges későbbi vizsgálatok miatt szükséges.

(6) A Tanács ezen túlmenően azt is sürgette, hogy Oroszország szüntesse be a fegyverek, felszerelések és fegyveresek határon keresztüli egyre növekvő áramoltatását annak érdekében, hogy gyors és kézzel fogható eredményeket szülessenek a helyzet enyhülése vonatkozásában. A Tanács ezen túlmenően felszólította Oroszországot, hogy vonja vissza kiegészítő csapatait a határ menti területről.

(7) A Tanács ezenfelül emlékeztetett az Európai Tanács korábbi kötelezettségvállalásaira, és kifejezte, hogy készen áll egy további jelentős korlátozó intézkedéscsomag haladéktalan bevezetésére, amennyiben Oroszország nem segíti elő teljes körű és haladéktalan együttműködéssel a fent említett követelések teljesítését. A Tanács felkérte a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy zárják le az esetleges célzott intézkedésekkel kapcsolatos munkájukat és hogy július 24-ig terjesszenek elő intézkedési javaslatokat többek között a tőkepiacokhoz való hozzáférés, a védelemi ipar és a kettős felhasználású termékek, valamint az energiaágazatban alkalmazott érzékeny technológiák területén.

(8) A helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács helyénvalónak ítéli azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire korlátozó intézkedésekkel reagáljon.

(9) Ennek összefüggésében helyénvaló megtiltani az állami tulajdonban lévő orosz pénzintézetek felé irányuló tranzakciókat, a részükre nyújtott finanszírozási vagy beruházási szolgáltatásokat, illetve az ezen intézmények által kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű új kötvényekkel, tagsági részesedésekkel vagy hasonló pénzügyi eszközökkel való kereskedést. Ezek az orosz pénzintézetek nem foglalják magukban azon oroszországi székhelyű, nemzetközi jogállású intézményeket, amelyek kormányközi megállapodások alapján jöttek létre, és amelyeknek Oroszország az egyik részvényese. Ezek a tilalmak nem befolyásolják az állami tulajdonban lévő említett orosz pénzügyi szervezeteknek vagy az azok által nyújtott kölcsönök folyósítását, függetlenül a kölcsönök futamidejétől.

(10) A tagállamoknak ezen túlmenően meg kell tiltaniuk a fegyverek és mindenfajta kapcsolódó hadianyag Oroszország irányába történő értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét. Meg kell továbbá tiltani a fegyverek és mindenfajta kapcsolódó hadianyag Oroszországból történő beszerzését is.

(11) Ezenkívül meg kell tiltani a kettős felhasználású termékek katonai célra vagy katonai végfelhasználók számára történő értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét is. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.

(12) Meg kell tiltani bizonyos érzékeny áruk és technológiák értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét, amennyiben ezeket mélytengeri olajfeltárásban, -termelésben, sarkvidéki olajfeltárásban, -termelésben, vagy palaolajjal kapcsolatos projektekben való felhasználásra szánják.

(13) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat vagy hasonló pénzügyi eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az I. mellékletben szereplő azon oroszországi székhelyű meghatározó hitelintézetek vagy finanszírozásfejlesztési intézmények, amelyek 2014. augusztus 1-jén 50%-nál magasabb arányban voltak állami tulajdonban vagy álltak állami ellenőrzés alatt;

b) az Unión kívüli székhelyű minden olyan jogi személy, szervezet és szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) az e bekezdés b) pontjában említett kategóriába tartozó vagy az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró minden jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet vagy a 2022. február 26-tól 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű egyéb intézmény vagy az Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely egyéb hitelintézet;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az V. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos az alábbiak által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a II. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, eladásával vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban és az atomenergiaágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a III. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50%-a nyersolaj vagy kőolajtermékek eladásából vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VI. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) *  Tilos 2022. április 12-től bármely oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjait az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és azokra vonatkozóan szolgáltatásokat nyújtani és 2023. január 29-től a kereskedésbe bevezetni.

(6) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni, vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy a (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. az (1), a (2), a (3) vagy a (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban letelepedett jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50%-ban egy, az I. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

(7) *  A (6) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 26. előtt jött létre megállapodás; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor;

b) 2022. február 26. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre;

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az akkor hatályos e határozatban foglalt tilalmakat; és

d) az illetékes nemzeti hatóságot a lehívás vagy folyósítás időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások visszafizetési határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.

1a. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9-én után kibocsátott, átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök közvetlen vagy közvetett vétele vagy eladása, a velük kapcsolatos befektetési szolgáltatások közvetlen vagy közvetett nyújtása, illetve a kibocsátásukkal kapcsolatos segítségnyújtás és az ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakció:

a) Oroszország és kormánya;

b) az Orosz Központi Bank; vagy

c) a b) pontban említett szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) *  Tilos 2022. február 23. után - akár közvetlenül, akár közvetve - az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, vagy számukra új kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik államból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot a kölcsön vagy hitel időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében: i. azokról 2022. február 23. előtt jött létre megállapodás; és ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor;

b) 2022. február 23. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre; és

c) az illetékes nemzeti hatóságot a lehívás vagy folyósítás időpontjától számított három hónapon belül értesítették.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások visszafizetési határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.

(4) *  Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetnek egy adott ügyletet, feltéve, hogy az az egész Unió vagy az érintett tagállamok pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) *  A (4) bekezdés nem alkalmazandó az Orosz Központi Bank pénzeszközeihez és tartalékaihoz kapcsolódó, illetve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alap, pénzeszközeihez és tartalékaihoz kapcsolódó, 2022. február 28-án vagy azt követően végrehajtott mérlegtechnikai ügyletekre.

(8) *  2024. február 15-től és mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott korlátozó intézkedések fennállnak, az e cikk (4) bekezdésében említett, 1 millió EUR-t meghaladó összértékű vagyoni eszközöket és tartalékokat tartó, a 909/2014/EU rendelet értelmében vett központi értéktáraknak a kizárólag a korlátozó intézkedések miatt felhalmozódó készpénzegyenlegekre vonatkozóan a következő szabályokat kell alkalmazniuk:

a) az említett készpénzegyenlegeket elkülönítve kell elszámolni;

b) az a) pontban említett készpénzegyenlegekből 2024. február 15-től felhalmozódó vagy azok által generált bevételeket elkülönítve kell nyilvántartani a központi értéktárak pénzügyi számláin;

c) a (9) és a (10) bekezdés sérelme nélkül, az e bekezdés b) pontjában említett bevételek tekintetében a nemzeti joggal összhangban - többek között az immobilizált vagyoni eszközök kezeléséhez és az immobilizált vagyoni eszközökkel kapcsolatos kockázatkezeléshez kapcsolódó vagy abból eredő valamennyi releváns kiadás levonásával és a társasági adónak az érintett tagállam általános adózási szabályai szerinti levonását követően - meghatározott nettó nyereség nem bocsátható osztalékfizetés útján, sem más formában a részvényesek vagy bármely harmadik fél rendelkezésére. Ez a tilalom nem alkalmazandó a (9) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulásnak nem minősülő nettó nyereségre.

(9) *  A központi értéktáraknak a (8) bekezdés c) pontjában említett nettó nyereségből pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük az Uniónak.

A pénzügyi hozzájárulás mértéke az említett nettó nyereség 99,7%-a.

(10) *  a) A központi értéktárak ideiglenesen megtarthatják a fizetendő pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 10%-át (a továbbiakban: ideiglenesen megtartott összegek), amely továbbra is az Uniót illeti meg.

b) Ha az a) pontban említett arány a kockázatkezelési követelmények fényében nem elegendő, a központi értéktár kérelmet nyújthat be a fizetendő pénzügyi hozzájárulás egy kiegészítő hányadának megtartása iránt. A kiegészítő hányad megtartását csak akkor lehet engedélyezni, ha az - az Ukrajnában folyó háború által a központi értéktáraknál tartott vagyoni eszközök tekintetében gyakorolt hatásra tekintettel - feltétlenül szükséges a kockázatkezelési követelményeknek való megfeleléshez.

c) A központi értéktár által az e bekezdéssel összhangban ideiglenesen megtartott összegek kizárólag azon kiadások, kockázatok és veszteségek fedezésére használhatók fel, amelyek az Ukrajnában folyó háború miatt a központi értéktárnál tartott vagyoni eszközök tekintetében merültek fel nála, és csak annyiban, amennyiben az ilyen kiadások, kockázatok és veszteségek a felmerülésük időpontjában nem fedezhetők a központi értéktár belső forrásaiból. Azon ideiglenesen megtartott összegek, amelyeket e ponttal összhangban felhasználtak, többé nem illetik meg az Uniót.

d) Azon ideiglenesen megtartott összegeket, amelyeket öt éven belül nem használnak fel a c) pontban említett célra, át kell utalni az Unió számára, kivéve, ha határozatot hoznak arról, hogy - az Ukrajnában folyó háború által a központi értéktáraknál tartott vagyoni eszközök tekintetében gyakorolt hatásra tekintettel - a kockázatkezelési követelmények teljesítéséhez továbbra is szükség van-e az említett összegekre vagy az említett összegek egy részére. A továbbiakban nem megtartott összegeket át kell utalni az Unió számára.

e) A központi értéktáraknak legkésőbb az e cikk szerinti korlátozó intézkedések megszüntetésekor át kell utalniuk az Unió számára minden megmaradó fel nem használt ideiglenesen megtartott összeget, kivéve, ha határozatot hoznak arról, hogy a továbbiakban is megtartják az összegeket, ha az Ukrajnában folyó háború által a központi értéktáraknál tartott vagyoni eszközök tekintetében gyakorolt hatásra tekintettel, az említett összegekre vagy az említett összegek egy részére továbbra is szükség van a releváns kockázatkezelési követelmények teljesítéséhez.

(11) *  Az Uniónak fizetett pénzügyi hozzájárulás összegeit Ukrajna támogatására kell felhasználni a (KKBP) 2021/509 tanácsi határozattal *  létrehozott Európai Békekereten keresztól és az uniós költségvetésből finanszírozott uniós programokon keresztül, a következő kulcs szerint:

a) Európai Békekeret: 90%;

b) az uniós költségvetésből finanszírozott uniós programok: 10%.

Ezen elosztást évente és első alkalommal 2025. január 1-jét megelőzően felül kell vizsgálni, és az - az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata alapján elfogadott tanácsi végrehajtási határozat útján - módosítható.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza a pénzügyi hozzájárulás azon részének az uniós programok közötti konkrét elosztását, amelyet az uniós költségvetésből finanszírozott uniós programokon keresztül kell felhasználni.

1aa. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a X. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy az Orosz Központi Banknak más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a X. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(1a) *  Tilos 2022. október 22-től az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni.

(1b) *  2023. január 16-tó1 tilos az alábbiak irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni:

a) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolata van;

b) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Ez a tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amelyekre az (1a) bekezdés alkalmazandó.

(1c) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv:

a) közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció, amely magában foglal egy az (1b) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet, és amelyet egy, valamely tagállam joga szerint 2022. december 17. előtt bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv hozott létre, vagy

b) olyan, az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyet 2022. december 17. előtt Oroszországban hoztak létre és amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll

(1d) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy az ilyen tisztség betöltése kritikus energiaellátás biztosítása érdekében szükséges.

(1e) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó kőolaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és hogy az ilyen tisztség betöltése a 4o. és a 4p. cikk által nem tiltott műveleteket szolgál.

(2) * 

(2a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet A. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2b) * 

(2c) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet B. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2023. január 8. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2d) * 

(2e) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2023. március 18. előtt teljesített szerződések alapján a X. melléklet C. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által teljesítendő kifizetések fogadására.

(3) Egyéb tilalom hiányában az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó: * 

a) *  azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

aa) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes;

c) * 

d) *  azon ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2024. december 31-ig történő felszámolásához;

e) *  valamely, a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások, adatközpont-szolgáltatások, valamint a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások - ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is - és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek;

f) *  olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e határozat alapján engedélyezett;

g) *  olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e határozat és a 2014/145/KKBP tanácsi határozat *  célkitűzéseivel;

h) * 

(3a) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik azokat az ügyleteket, amelyek feltétlenül szükségesek az (1) bekezdésben említett szervezeteknek vagy azok unióbeli leányvállalatainak az Unióban letelepedett jogi személytől, szervezettől vagy szervtől történő elidegenítéséhez és 2024. december 31-ig történő kivonásához.

(4) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

(5) *  Az érintett tagállam az (1c), (1d), (1e) és (3a) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1ab. cikk * 

(1) Azon tagállamok, amelyek a 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  3. cikke (2) bekezdésének, valamint 5. cikkének megfelelően az orosz tengerhajózási nyilvántartás részére felhatalmazást adtak a jogszabályban előírt bizonyítványokkal kapcsolatos felügyeleti és vizsgálati hatáskörök részben vagy egészben való gyakorlására, illetve adott esetben a kapcsolódó bizonyítványok kibocsátására vagy megújítására, az említett irányelv 8. cikkével összhangban 2023. január 5. előtt visszavonják e felhatalmazásokat.

Az e felhatalmazások visszavonásáig tartó időszak alatt a tagállamok nem engedélyezik az orosz tengerhajózási nyilvántartásnak olyan feladatok elvégzését, illetve nem ruháznak rá olyan feladatokat, amelyek a tengerészeti biztonságra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban az Unió által elismert szervezetek számára vannak fenntartva, beleértve a jogszabályban előírt bizonyítványokkal kapcsolatos felügyeletet és vizsgálatok elvégzését, valamint a kapcsolódó bizonyítványok kibocsátását, jóváhagyását vagy megújítását.

(2) Az érintett tagállam - lobogó szerinti államként eljárva - 2023. április 8. előtt visszavonja és hatálytalanítja az ő nevében az orosz tengerhajózási nyilvántartás által 2022. október 7. előtt kiállított, jogszabályban előírt bizonyítványokat.

(3) A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  7. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárástól eltérve, az orosz tengerhajózási nyilvántartásnak a 391/2009/EK rendelet és az (EU) 2016/1629 irányelv szerinti uniós elismerése visszavonásra kerül.

(4) Azok a tagállamok, amelyek valamely, szemlével kapcsolatos feladat elvégzését az (EU) 2016/1629 irányelv 20. cikkének (3) bekezdése alapján átruházták az orosz tengerhajózási nyilvántartásra - különösen az annak ellenőrzését szolgáló műszaki szemle lefolytatását, hogy az adott vízi jármű megfelel-e az (EU) 2016/1629 irányelvben, különösen annak II. és V. mellékletében említett műszaki követelményeknek - 2022. november 6. előtt visszavonják ezeket a felhatalmazásokat.

(5) Azok a tagállamok, amelyek valamely védelmi feladat elvégzését a 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  II. mellékletének 4.3. pontja vagy a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  11. cikke alapján átruházták az orosz tengerhajózási nyilvántartásra - különös tekintettel a nemzetközi hajóvédelmi bizonyítványok kiadásával vagy megújításával, valamint a 725/2004/EK rendelet II. mellékletének 19.1.2. és 19.2.2. pontja szerinti vonatkozó ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokra - 2023. január 5. előtt visszavonják ezeket a felhatalmazásokat.

(6) Az érintett tagállam - szerződő kormányként eljárva - 2023. április 8. előtt visszavonja és hatálytalanítja az ő nevében az orosz tengerhajózási nyilvántartás által 2022. október 7. előtt kiállított nemzetközi hajóvédelmi bizonyítványokat.

1b. cikk * 

(1) *  Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2) *  Tilos kriptoeszközökkel kapcsolatos pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(2a) *  2024. január 18-től tilos annak lehetővé tétele, hogy orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat nyújtó jogi személy, szervezet vagy szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonosai legyenek, afelett közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakoroljanak, vagy annak irányító szerveiben bármilyen tisztséget betöltsenek.

(3) *  Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamoknak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, vagy a valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

(4) * 

(5) *  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) az (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges;

f) *  az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges.

Az érintett tagállam az e bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából szükséges; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1c. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

1d. cikk * 

(1) *  Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak, vagy a 2023. augusztus 6. után kibocsátott, bármely más pénznemben denominált értékpapíroknak, vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

1e. cikk * 

(1) Tilos a VIII. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VIII. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a VIII. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanezen időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VIII. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

1f. cikk * 

(1) Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is - vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

1g. cikk * 

(1) *  Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó sem a tagállamok állampolgáraira, sem pedig azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

1h. cikk * 

(1) *  Tilos a 2014/23/EU * , a 2014/24/EU * , a 2014/25/EU *  és a 2009/81/EK *  európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)-d) pontjának, 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f)-h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:; * 

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el,

ideértve a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozókat, beszállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a 2009/81/EK, a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv értelmében támaszkodnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) * 

(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

1i. cikk * 

(1) Tilos egy uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet *  értelmében vett szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást - többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt - biztosítani bármely, oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) humanitárius célok, népegészségügyi szükséghelyzet, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

1j. cikk * 

(1) Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a) orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a) a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b) egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7) Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.

1k. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati - beleértve a kötelező könyvvizsgálatot -, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2a) Tilos közvetlenül vagy közvetve piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásokat, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, valamint reklámozási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára: * 

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2b) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve vállalkozások irányításához szükséges szoftvereket, valamint ipari formatervezéshez és gyártáshoz szükséges szoftvereket eladni, szolgáltatni, átadni, kivinni vagy biztosítani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3) * 

(3a) *  Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdésben említett áruk és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani;

b) közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdésben említett áruk és szolgáltatások nyújtásához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani.

(4) * 

(4a) * 

(4b) *  A (2b) bekezdés nem alkalmazandó azon szoftverek eladására, szolgáltatására, átadására, kivitelére vagy biztosítására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2023. december 19. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő megszüntetéséhez.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához vagy a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e határozat és a 2014/145/KKBP határozat célkitűzéseivel.

(7) *  Az (1), a (2), a (2a) és a (2b) bekezdés 2024. június 20-ig nem alkalmazandó a kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi igénybevételre szánt szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8) *  A (2), a (2a) és a (2b) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások eladására, nyújtására, átadására, kivitelére vagy biztosítására.

(9) * 

(9a) *  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ott említett szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy ezek a szolgáltatások feltétlenül szükségesek egy olyan tűzfal létrehozásához, tanúsításához vagy értékeléséhez, amely:

a) megszünteti a 2014/145/KKBP határozat mellékletében felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott, jegyzékbe nem vett jogi személy, szervezet vagy szerv eszközei felett gyakorolt ellenőrzést; és

b) biztosítja, hogy az említett, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára semmilyen további pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás ne keletkezzen.

(9b) *  A (2b) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy ezek a szolgáltatások orosz állampolgárok által nemzetközi nyílt forráskódú projektekhez nyújtott hozzájáruláshoz szükségesek.

(10) Az (1), a (2), a (2a), a (2b) és a (3a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges: * 

a) humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban;

c) az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket;

d) az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

e) olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

f) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez és biztonságához, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II. projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

g) uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához - beleértve a kiberbiztonságot is - szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpontszolgáltatásokhoz az Unióban;

h) *  olyan oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi kizárólagos igénybevételhez, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(11) *  Az érintett tagállam a (9a), a (9b) és a (10) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadásától számított két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1l. cikk * 

(1) 2023. március 27-től tilos annak lehetővé tétele, hogy orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek bármilyen tisztséget betöltsenek a kritikus infrastruktúrák, az európai kritikus infrastruktúra és a kritikus szervezetek tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek irányító szerveiben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira.

1m. cikk * 

(1) Tilos a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott tárolókapacitást biztosítani - a cseppfolyósítottföldgáz-létesítmények tárolásra szolgáló része kivételével - a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  2. cikkének 9. pontjában meghatározott földgáztárolókban a következők számára:

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) * 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett tárolókapacitás biztosítását, miután megállapították, hogy ez szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

1n. cikk * 

(1) Az Unióban letelepedett olyan jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 40%-ával közvetlenül vagy közvetve

a) oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) orosz állampolgár; vagy

c) Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy

rendelkezik, 2024. május 1-jétől minden negyedév végétől számított két héten belül be kell jelenteniük a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságának minden olyan, 100 000 EUR-t meghaladó összegű, az Unión kívülre irányuló pénzeszköz átadást, amelyet az adott negyedév során közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több művelet keretében teljesítettek.

(2) A jelentéstételre, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok ellenére, a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek 2024. július 1-jétől minden félév végétől számított két héten belül jelenteniük kell azon tagállam illetékes hatóságának, ahol találhatók az általuk az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek megbízásából az Unión kívülre közvetlenül vagy közvetve kezdeményezett valamennyi olyan pénzeszköz átadással kapcsolatos információt, amelyek kumulatív összege az adott félév során meghaladta 100 000 EUR-t.

(3) A tagállamok értékelik az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban kapott információkat annak érdekében, hogy azonosítsák azokat az ügyleteket, szervezeteket és üzleti ágazatokat, amelyek e határozat, a 2014/145/KKBP * , a 2014/386/KKBP * , a 2014/512/KKBP vagy a (KKBP) 2022/266 *  tanácsi határozat, vagy a 269/2014/EU * , a 833/2014/EU * , a 692/2014/EU *  vagy az (EU) 2022/263 *  tanácsi rendelet megsértésének vagy kijátszásának, vagy pénzeszközöknek az említett határozatokkal és rendeletekkel összeegyeztethetetlen célokra történő felhasználásának komoly kockázatára utalnak, és megállapításaikról rendszeresen tájékoztatják egymást és a Bizottságot.

(4) A tagállamoktól a (3) bekezdés szerint kapott információk alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 20-ig felülvizsgálja az e cikkben előírt intézkedések működését.

2. cikk

(1) Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön fegyverek és azokhoz kapcsolódó bárminemű hadianyag - beleértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek pótalkatrészeit is - Oroszország részére történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szállítása, transzfere vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) Oroszországban bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra, közvetve vagy közvetlenül, olyan brókertevékenységet folytatni, illetve olyan technikai segítséget vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó hadianyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit is;

b) Oroszországban bármely személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra, közvetve vagy közvetlenül, katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó felszerelések értékesítését, szállítását, transzferét vagy kivitelét szolgáló, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló támogatásokat, kölcsönöket, exporthitel-biztosítást, garanciát, biztosítást és viszontbiztosítást.

(3) *  Tilos a tagállamok állampolgárai által vagy tagállami lobogó alatt közlekedő hajón vagy tagállami légi járművön fegyverzetek és azokhoz kapcsolódó mindenfajta eszköz - így például fegyverek és lőszerek, katonai járművek és felszerelés, katonai jellegű felszerelés és ezek alkatrészei - Oroszországból való közvetlen vagy közvetett behozatala, vásárlása vagy szállítása.

(4) *  A (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik sem a 2014. augusztus 1. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a teljesítését, sem pedig az Unióban meglévő kapacitások karbantartásához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítását.

(4a) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítására.

(5) *  Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott tilalmakat nem kell alkalmazni a következőkre:

a) legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása, vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása, vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása,

amelyek az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, vagy az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy az európai műholdgyártók műholdjainak üzemanyag-ellátásához szükségesek.

A hidrazinkivitel mennyiségét arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel kell kiszámítani, amelyhez vagy amelyekhez azt gyártották, és az egyes kilövésekhez vagy műholdakhoz tartozó teljes hidrazinmennyiség nem haladhatja meg a 800 kg-ot. A monometilhidrazin-kivitel mennyiségét arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel kell kiszámítani, amelyhez vagy amelyekhez azt gyártották.

(5a) *  Az (1) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak az alábbi feltételek mellett nem alkalmazandók a hidrazin (CAS 302-01-2) legalább 70%-os koncentrációjának az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztelése és repülése, valamint az ExoMars szállítóegység repülése vonatkozásában történő eladására, szolgáltatására, átadására, kivitelére, behozatalára, beszerzésére vagy szállítására:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység teszteléséhez és repüléséhez szánt hidrazin összmennyisége, amely a misszió minden egyes fázisának szükségleteivel összhangban kerül kiszámításra, a misszió teljes időtartama alatt nem haladhatja meg az 5 000 kg-ot;

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repüléséhez szánt hidrazin összmennyisége nem haladhatja meg a 300 kg-ot.

(6) *  A (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (5) és az (5a) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó brókertevékenység folytatása, illetve technikai segítség vagy egyéb szolgáltatások nyújtása, valamint finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetén.

(7) *  A tagállamok illetékes hatóságainak előzetesen engedélyezniük kell az (5), az (5a), illetve a (6) bekezdésben említett műveleteket. A tagállamok megfelelően értesítik a Tanácsot minden olyan esetről, amikor az engedélyt megadják. Az értesítésnek tartalmaznia kell az átadott mennyiségekre és a végfelhasználásra vonatkozó részletes adatokat.

3. cikk * 

(1) Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt bármely kettős felhasználású termék és technológia bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett, az Unióból kivitt kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vámárunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3a) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1a) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó az e cikk (3) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott célokra szánt kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitjára.

(4) Az e cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nyilvánosan nem hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(4a) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, miután megállapították, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat a (4) bekezdés b), c), d) és h) pontjában foglalt célokra szánják.

(5) E cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt ...[2022. május 1- je] előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűe n alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) *  Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az e cikkben, valamint a 3a. cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában említett és lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmazó partnerországok felsorolását a VII. melléklet tartalmazza.

3a. cikk * 

(1) Tilos olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(1a) *  Tilos az Unióból kivitt olyan termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szofverfrissitések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vámárunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3a) *  Az e cikk (1a) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó azon, a 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében felsorolt, az e cikk (3) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott célokra szánt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitjára, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nyilvánosan nem hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;

i) *  az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése céljából, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és Oroszországi Föderáció között.

(4a) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik azon, a 833/2014/EU tanácsi rendelet VII. mellékletében felsorolt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, miután megállapították, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat az e cikk (4) bekezdésének b), c), d) és h) pontjában meghatározott célokra szánják.

(5) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26 előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) *  Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

3aa. cikk * 

(1) *  Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt tűzfegyvereknek, részeiknek, alapvető alkotóelemeiknek és lőszereiknek, valamint bizonyos egyéb tűzfegyvereknek és fegyvereknek - függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem - a közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett, az Unióból kivitt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá e termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítása céljából;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

3b. cikk * 

(1) *  A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében, továbbá e határozat 3. és 3a. cikkétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az e határozat 3a. cikkében említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

4. cikk * 

(1) Tilos bizonyos, a feltárási és kitermelési projektek bizonyos kategóriához kapcsolódó termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - felhasználásra.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) *  földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) *  A (2) bekezdésben foglalt tilalmak 2024. június 20-ig nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(5) *  A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében 2024. június 20. után nyújtott biztosítást vagy viszontbiztosítást.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

4a. cikk * 

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint a földgáz és kőolaj - többek között a finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagálla m joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3a) *  E cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az abban a pontban említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy - az 1aa. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban - az adott tevékenység a Földközi-tengeren egy olyan mélytengeri gázprojekt működtetésének biztosításához szükséges, amelyben a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv 2017. október 31. előtt kisebbségi részvényes volt és az is marad, feltéve, hogy a projekt valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy kizárólagos vagy közös ellenőrzése vagy működtetése alatt áll.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azokra a bányászati és kőfejtési tevékenységekre, amelyek legnagyobb hozama bizonyos anyagokból származik, vagy amelyek elsődleges célja ezen anyagok előállítása. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

4b. cikk * 

(1) Tilos közfinanszírozást vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a 2022. február 26. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) *  az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított közfinanszírozásra vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtásra.

(3) *  Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.

4c. cikk * 

(1) *  Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. február 26. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. május 27-ig történő teljesítését.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokolt sürgős esetekben az eladásra, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti az illetékes hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt.

(4a) *  Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4d. cikk * 

(1) *  Tilos a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, valamint sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(1a) *  Tilos az Unióból kivitt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá az Unióból kivitt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik.

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(5) * 

(5a) * 

(5b) * 

(5c) * 

(6) *  Az érintett tagálla m az (5), (5a) és (5b) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagáll mo t és a Bizottságot.

a) az feltétlenül szükséges a lízing egy olyan, valamely tagállam joga alapján bejegyzett vagy alapított jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amely nem tartozik az e határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá; és

b) nem kerül sor gazdasági erőforrásoknak az orosz fél rendelkezésére bocsátására, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(6a) *  Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(6b) *  A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfele lő nek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen technikai segítségnyújtás szükséges a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez.

(6c) *  Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(6d) *  E cikk (1a) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletében felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban való felhasználásra alkalmas termékeknek és technológiáknak, valamint a 833/2014/EU rendelet XX. mellékletében felsorolt sugárhajtómű-üzemanyagoknak és üzemanyag-adalékoknak az Oroszország területén keresztül történő tranzitját, miután megállapították, hogy az említett termékeket vagy technológiákat az e cikk (6a), (6b) és (6c) bekezdésében meghatározott célokra szánják.

(6e) *  E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt áruk eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha az áruknak az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználása, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítését célozza, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.

(7) *  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 3a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(8a) *  A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

(9) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4e. cikk * 

(1) A tagállamok a nemzeti szabályaiknak és joguknak megfelelően, valamint a nemzetközi joggal - különösen a vonatkozó nemzetközi polgári légi közlekedési megállapodásokkal - összhangban megtagadják az orosz légi fuvarozók által - akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként - üzemeltetett bármely légi jármű, bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, valamint bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett minden légi jármű számára az Unió területén való leszállásra, az Unió területéről való felszállásra, illetve az Unió területe feletti átrepülésre vonatkozó engedélyt.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egy légi jármű számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius okokból vagy az e határozat célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) *  Az Oroszország és az Unió közötti, közvetlenül vagy harmadik országon keresztül üzemeltetett, nem menetrend szerinti légi járatok légijármű-üzembentartói az üzemeltetés előtt és legalább 48 órával előre értesítik az indulási vagy rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságait a légi járattal kapcsolatos valamennyi lényeges információról.

(6) *  Az (5) bekezdésnek megfelelően bejelentett légi járat megtagadása esetén az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot, a hálózatirányítót és a Bizottságot.

4f. cikk * 

(1) *  Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 4e. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e határozat megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 4e. cikk végrehajtásáról.

4g. cikk * 

(1) Tilos a gazdasági szereplők számára a IX. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például - akár új, akár előre telepített - kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.

(2) A IX. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszórási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

(3) *  Tilos a IX. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.

4h. cikk * 

(1) Tilos tengerhajózási termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak;

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.

(4a) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4ha. cikk * 

(1) *  Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti tilalom 2023. április 8. után az orosz tengerhajózási nyilvántartás által tanúsított hajókra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés azon hajókra is alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 24. után.

(3) E cikk alkalmazásában - az (1a) bekezdés kivételével - hajó: * 

a) a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.

(4) *  Az (1) és az (1a) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(5) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges: * 

a) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

b) gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e határozat alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek - mint például a Paks II projekt - működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása.

e) * 

(5a) *  A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy:

a) szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és

b) a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e határozat más módon nem tiltja.

(5b) *  A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely hajó részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, feltéve ha a hajó:

a) eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett,

b) 2023. január 31. előtt újra élt azon jogával, hogy a mögöttes tagállami lajstrom szerinti lobogó alatt közlekedjen, és

c) nem áll orosz állampolgár, vagy az Oroszországi Föderáció joga alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, azt nem bérli, nem működteti vagy más módon nem ellenőrzi ilyen állampolgár vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) és az (5a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4hb. cikk * 

(1) Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amely a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján hajók közötti átrakodást végez, amennyiben az illetékes hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a hajó megsérti a 4o. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 4p. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmakat.

(2) Az illetékes hatóság semmiképpen sem engedélyezheti a behajózást, ha egy hajó legalább 48 órával korábban nem értesíti az illetékes hatóságot a valamely tagállam kizárólagos gazdasági övezetén belül vagy a tagállam partjának alapvonalától számított 12 tengeri mérföldön belül végzett, hajók közötti átrakodásról.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(5) A kikötőbe való behajózás (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadása esetén az érintett illetékes hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi illetékes hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel *  összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

4hc. cikk * 

(1) Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amelyről az illetékes hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a 4o. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 4p. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmak hatálya alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása során - a SOLAS-egyezmény V/19. szabályának 2.4. pontját megsértve - a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján jogellenesen zavarja, kikapcsolja vagy más módon hozzáférhetetlenné teszi a hajófedélzeti automatikus azonosító rendszerét.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(4) A kikötőbe való behajózás (1) bekezdés szerinti megtagadása esetén az érintett illetékes hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi illetékes hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK irányelvvel összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

4i. cikk * 

(1) Tilos:

a) vas- és acéltermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d) *  2023. szeptember 30-tól a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó vas-és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11, a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében pedig 2028. október 1-jétől.

E pont alkalmazása céljából a behozatal időpontjában az importőröknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk a termék harmadik országban történő feldolgozásához felhasznált vas- és acél alapanyagok származási országáról, kivéve, ha a terméket a XV. mellékletben felsorolt, a vas és acél behozatala tekintetében partnerországból hozzák be;

e) *  az a), b), c) és d) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás - többek között származtatott pénzügyi eszközök -, valamint biztosítás és viszontbiztosítás közvetlen vagy közvetett biztosítása.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 3 747 905 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 3 747 905 tonna 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között;

c) *  3 185 719 tonna 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. között;

d) *  2 998 324 tonna 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. között;

e) *  2 623 534 tonna 2026. október 1. és 2027. szeptember 30. között;

f) *  2 061 348 tonna 2027. október 1. és 2028. szeptember 30. között.

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 11 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 487 202 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 85 260 tonna 2023. október 1. és 2023. december 31. között;

c) 48 720 tonna 2024. január 1. és 2024. március 31. között.

(5a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékek következő mennyiségeinek a behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 147 007 tonna 2022. december 17. és 2023. december 31. között;

b) 110 255 tonna 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között;

c) *  124 956 tonna 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. között;

d) *  117 606 tonna 2025. október 1. és 2026. szeptember 30. között;

e) *  102 905 tonna 2026. október 1. és 2027. szeptember 30. között;

f) *  80 854 tonna 2027. október 1. és 2028. szeptember 30. között.

(6) *  A (4), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet *  49-54. cikkében előírt vámkontingenskezelési rendszernek megfelelően.

(7) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyagutókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(8) *  Az érintett tagállam a (7) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4j. cikk * 

(1) *  Tilos luxustermékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) *  Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(2a) *  Egyéb rendelkezés hiányában az (1) és a (2) bekezdésben említett tilalmak annyiban alkalmazandók luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(3a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan luxuscikkekre, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(4) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.

(4a) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra a 8901 10 00 vagy 8901 90 00 KN-kód alá tartozó hajók eladását vagy szolgáltatását, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást 2023. december 31-ig, miután megállapították, hogy

a) a hajó 2023. június 24-án fizikailag Oroszországban található és oroszországi felhasználásra szánják;

b) a hajó eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett;

c) az oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv nem katonai végfelhasználó, és a hajót nem fogja katonai célokra felhasználni;

d) az eladás vagy szolgáltatás nem szolgálja a 2014/145/KKBP határozat mellékletében felsorolt vagy az e határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bármely személy, szervezet vagy szerv javát.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) és a (4a) bekezdés alapján megadott engedélyekről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4k. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló tevékenységek végzését, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) * 

(3a) *  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az Unió és a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek - beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat - működéséhez szükséges, valamint a tagállamok állampolgárainak és azok közvetlen családtagjainak személyes használatára szolgáló oroszországi vásárlásokra.

(3aa) *  Valamely tagállam illetékes hatóságai megengedhetik azon áruk behozatalát, amelyeket szigorúan az Unióba beutazó természetes személyek vagy közvetlen családtagjaik személyes használatára szánnak, az ezen egyének tulajdonában lévő és nyilvánvalóan nem eladásra szánt személyes használati tárgyakra korlátozva.

(3ab) *  Az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8703 KN-kód alá tartozó olyan jármű Unióba történő beléptetését, amelyet nem eladásra szánnak, és amely valamely tagállam olyan állampolgárának vagy annak olyan közvetlen családtagjának a tulajdonában van, aki lakóhellyel rendelkezik Oroszországban, és aki a járművet szigorúan személyes használat céljából vezeti az Unióba.

(3ac) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 8703 KN-kód alá tartozó gépjárművek Unióba történő beléptetésére, feltéve, hogy a gépjárművek diplomata rendszámtáblával rendelkeznek, valamint diplomáciai és konzuli képviseletek - a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat is beleértve - vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek működéséhez szükségesek, vagy ezek személyzete és közvetlen családtagjaik általi személyes használatra szolgálnak.

(3ad) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem akadálya annak, hogy a 2023. december 19-én már az Unió területén lévő járműveket valamely tagállamban nyilvántartásba vegyék.

(3b) * 

(3ba) * 

(3c) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletében felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezésengedélyezés folytatása, prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(3ca) *  A 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 és 7608 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő teljesítésére.

(3cb) *  A 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 és 7202 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. december 20-ig történő teljesítésére.

(3cc) *  A 7201 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi mennyiségű áru behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 1 140 000 tonna 2023. december 19. és 2024. december 31. között;

b) 700 000 tonna 2025. január 1. és 2025. december 31. között.

(3cd) *  A 7203 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi mennyiségű áru behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 1 140 836 tonna 2023. december 19. és 2024. december 31. között;

b) 651 906 tonna 2025. január 1. és 2025. december 31. között.

(3d) * 

(3da) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak 2023. június 30-ig

a) 752 475 metrikus tonna a 2803 KN-kód alá tartozó termékek esetében;

b) 562 973 metrikus tonna a 4002 KN-kód alá tartozó termékek esetében.

(3e) *  E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletében felsorolt, a 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 KN-kód alá tartozó termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a budapesti 3-as metróvonal 2018-ban szállított kocsijainak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához a Metrowagonmash által 2023. június 24. előtt nyújtott garancia érvényesítése során.

(4) 2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) összesen 1 577 807 metrikus tonna, a 3105 20, 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó egyéb termék egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5) *  Az e cikk (3cc), (3cd), (3da) és (4) bekezdésében meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 49-54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

(5a) *  Az érintett tagállam a (3c) és a (3e) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4l. cikk * 

4m. cikk * 

(1) *  Tilos az olyan termékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez.

(1a) *  Tilos az Unióból kivitt bizonyos termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) *  közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) * 

(3a) * 

(3aa) *  Bizonyos termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. március 20-ig történő teljesítésére.

(3ab) *  Bizonyos termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. december 19. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. június 20-ig történő teljesítésére.

(3ac) *  A 850410, 850421, 850422, 850423, 850431, 850440, 850450 és 850490 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2024. február 24. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2024. május 25-ig történő teljesítésére.

(3b) * 

(3c) * 

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan termékekre, amelyek a tagállamok vagy partnerországok Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(4a) *  A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8417 20 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása természetes személyek általi személyes háztartási használat céljából szükséges.

(4b) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletében felsorolt, a 72., 84., 85. és 90. KN-áruosztály alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez feltétlenül szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(4c) *  Az (1a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik bizonyos olyan termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak különösen az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez, miután megállapították, hogy az említett termékeket vagy technológiákat az e cikk (4b) és (5) bekezdésében meghatározott célokra szánják.

(5) *  A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az e cikk hatálya alá tartozó termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges:

a) orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás -, vagy evakuáció; vagy

b) az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez és biztonságához, és a polgári célú nukleáris létesítmények - mint például a Paks II projekt - befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, valamint a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(5a) *  A (4a), a (4b) és az (5) bekezdésben említett engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(5b) *  Az érintett tagállam a (4a), a (4b), a (4c) és az (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4n. cikk * 

(1) Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, ideértve a tranzitszállítást is.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alkalmazandó a közúti fuvarozási vállalkozások által Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal az Unió területén belül végzett árufuvarozásra, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e határozat más módon nem tiltja.

(3) * 

(3a) * 

(4) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozások vagy - amennyiben az árufuvarozás Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal történik, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják - bármilyen közúti fuvarozási vállalkozás által végzett árufuvarozást, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen fuvarozás a következőkhöz szükséges: * 

a) *  egyéb tilalom hiányában földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e határozat alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) *  az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

e) az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4o. cikk * 

(1) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, importálni vagy átadni az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-ig a nyersolaj tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b) 2023. február 5-ig a kőolajtermékek tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c) *  a tengeren szállított, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, szállításuk csak Oroszországból indul, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d) olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács - a főképviselőnek a Bizottság támogatásával tett javaslata alapján - egyhangúlag úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(3a) *  A (3) bekezdés d) pontja szerinti mentesség Németországra és Lengyelországra 2023. június 23-tól nem alkalmazandó.

(4) Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, az Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(5) *  2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, tengeren szállított, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.

(6) 2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország illetékes hatóságai 2024. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2710 19 71 KN-kód alá tartozó vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek: * 

a) nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b) Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7) *  Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

2023. február 5-től tilos az illetékes bolgár hatóság által az (5) bekezdés szerint engedélyezett eltérés alapján importált nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, vagy az ilyen kőolajtermékek eladása más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevők számára. A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek harmadik országokba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a 833/2014/EU rendelet XXXII. mellékletében említett kiviteli mennyiségi kontingenseken belül, miután megállapították, hogy:

a) a termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában környezeti és biztonsági kockázatok miatt;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Bulgária a harmadik és negyedik albekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket a harmadik és negyedik albekezdésben foglalt eltérések hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(8) *  Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajnak más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”.

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve az ilyen kőolajtermékek értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2024. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint egy másik tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő bevitelére vagy átadására, és csehországi vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt az ilyen kőolajtermékek tekintetében alternatív készleteket bocsátanak Csehország rendelkezésére, a Tanács megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2024. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

A harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az ötödik albekezdésben foglalt eltérés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(9) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az e határozat XIII. mellékletében felsorolt azon nyersolaj és kőolajtermékek Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek a kielégítéséhez van szükség.

(10) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

4p. cikk * 

(1) *  Tilos az olyan, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajjal vagy kőolajtermékekkel harmadik országokkal folytatott kereskedéshez, brókertevékenységhez vagy azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak.

(2) *  „Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. június 4. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések következő időpontig történő teljesítésére:

a) 2022. december 5. a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében;

b) 2023. február 5. a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a biztosítási kárigények 2022. december 5. utáni kifizetésére a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében, illetve a biztosítási kárigények 2023. február 5. utáni kifizetésére a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében, a 2022. június 4. előtt megkötött biztosítási szerződések alapján és feltéve, hogy a biztosítási fedezet a vonatkozó időpontig megszűnik.

(4) *  Tilos az e határozat XIII. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajjal 2022. december 5-től, vagy a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékekkel 2023. február 5-től harmadik országokkal folytatott kereskedés, brókertevékenység vagy azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállítása.

(5) *  Az e cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom a XI. mellékletnek az e cikk (9) bekezdésének a) pontjával összhangban történő módosításáról szóló első tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

Az e határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától kezdve, az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmak 90 napig nem alkalmazandók az e határozat XIII. mellékletében felsorolt olyan termékek szállítására, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak, valamint a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítására, feltéve, hogy:

a) a szállítás vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása az e határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontja előtt megkötött szerződésen alapul; és

b) az említett szerződés megkötésének időpontjában a hordónkénti vételár nem haladta meg az e határozat XI. mellékletében megállapított árat.

(6) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra és 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, feltéve, hogy az ilyen termékek hordónkénti vételára nem haladja meg az e határozat XI. mellékletben megállapított árakat;

b) az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajra vagy kőolajtermékekre, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

c) az e határozat XII. mellékletében említett termékeknek az abban a mellékletben említett harmadik országokba történő szállítása, és ehhez technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása, az említett mellékletben meghatározott időtartam alatt;

d) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amely Oroszországból származik, vagy amelyet Oroszországból exportálnak, és az e határozat XI. mellékletében megállapított ár feletti áron vásároltak, és amelyet 2022. december 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. január 19. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben;

e) 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, és az e határozat XI. mellékletében megállapított vonatkozó ár feletti áron vásároltak, valamint 2023. február 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. április 1. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

(6a) *  A (4) bekezdés, valamint a (6) bekezdés a) pontjának alkalmazásában, a XIII. mellékletben felsorolt, 2024. február 20-től berakodott orosz nyersolaj vagy kőolajtermékek esetében azoknak a szolgáltatóknak, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel e termékeknek a XI. mellékletben meghatározott hordónkénti vételárához, össze kell gyűjteniük a járulékos költségekre vonatkozó, az orosz nyersolaj- vagy kőolajtermék-kereskedelem ellátási láncának korábbi szakaszaiban elhelyezkedő gazdasági szereplők által szolgáltatott tételes árinformációkat. Az ilyen tételes árinformációkat - az e cikknek való megfelelés ellenőrzése céljából - kérésükre közölni kell a partnerekkel és az illetékes hatóságokkal.

(7) *  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó a tengerbiztonsági okokból szükséges révkalauzszolgáltatások nyújtására.

(8) * 

(9) *  A Tanács a főképviselő javaslata alapján - a Bizottság támogatásával - egyhangúlag módosítja:

a) a XI. mellékletet, az árplafon-koalíció által elfogadott árak alapján;

b) a XII. mellékletet, az árplafon-koalíció által elfogadott objektív támogathatósági kritériumok alapján, egyes harmadik országok energiabiztonsága szempontjából nélkülözhetetlen egyedi energiaprojektek mentesítése céljából.

(10) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagálásként szükséges szállításra vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítására, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot az esemény azonosítását követően haladéktalanul értesítették.

(11) *  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e cikkben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének feltárt eseteiről.

Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ azon célra használható fel - ideértve az intézkedés hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(12) *  Az árplafon-mechanizmus működését - beleértve a XI. mellékletet -, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. március közepéig, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni, hogy az intézkedés mennyire hatékony a várt eredményei, a végrehajtása, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartása és az ahhoz való informális igazodás, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatása tekintetében. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, beleértve az esetleges zavarokat is.

Az árplafon célkitűzéseinek - így többek között az Oroszország olajbevételei csökkentésére való alkalmasságának - megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5%-kal kell meghatározni.

4pa. cikk * 

(1) A 3., a 3a., a 4h. és a 4m. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett cikkekben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását, kivitelét vagy Oroszországon történő átszállítását, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítását vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást a Kaszpi Olajvezeték Konzorcium (CPC-konzorcium) Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás, kivitel vagy Oroszországon történő átszállítás, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítása vagy finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez;

b) az igényelt termékek, szolgáltatások vagy segítségnyújtás típusa nem haladja meg a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetése, alapvető karbantartása, javítása vagy cseréje és a kapcsolódó segítségnyújtás céljából korábban az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VII. mellékletben felsorolt partnerországból Oroszországba kivitt termékek típusát vagy az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VII. mellékletben felsorolt partnerországból korábban nyújtott segítséget;

c) a kért mennyiségek arányban állnak a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez felhasznált mennyiségekkel; és

d) e termékeket és technológiát a 833/2014/EU rendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek kizárólag a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetésére, alapvető karbantartására, javítására vagy cseréjére, végfelhasználás céljára biztosítja.

(2) Az 1k. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a CPC-konzorcium Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások, mérnöki szolgáltatások, jogi tanácsadási szolgáltatások, és műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy:

a) az említett szolgáltatások nyújtása szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez; és

b) az említett szolgáltatásokat a 833/2014/EU rendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy nyújtja.

(3) Az érintett tagállam az (1) és a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti engedély megadásakor az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a végfelhasználói tanúsítvány bemutatását, valamint részletes, rendszeres jelentéseket arról, hogy az érintett munkálatok során a termékeket, technológiát vagy szolgáltatásokat nem használták fel a szándékolttól eltérő célra. Az illetékes hatóság az (1) bekezdéssel összhangban további feltételeket is előírhat.

4q. cikk * 

(1) Tilos olyan aranyat közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni, amely Oroszországból származik, és amelyet 2022. július 22. után vittek ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni az olyan termékeket, amelyeket harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termék beépítésével.

(3) Tilos olyan aranyékszert közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni, amely Oroszországból származik, és amelyet 2022. július 22. után vittek ki Oroszországból az Unióba.

(4) Tilos:

a) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található - és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező - diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.

(6) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt aranyékszerekre, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(7) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

(8) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4r. cikk * 

(1) A 3., a 3a., a 4., a 4c., a 4d., a 4g., a 4j. és a 4m. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok 2024. június 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet II., VII., X., XI., XVI., XVIII., XX. és XXIII. mellékletében, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását, továbbá a fent említett termékekkel és technológiával kapcsolatban szellemitulajdon-jogok vagy üzleti titkok eladását, licenciába adását vagy bármely más módon történő átadását, valamint szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáférés vagy azok további felhasználása jogának biztosítását, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás, átadás, licenciába adás, hozzáférés vagy további felhasználás jogának biztosítása feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy az oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) a termékek vagy technológiák tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az engedély iránti kérelmekről döntő illetékes hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a termékeket oroszországi katonai végfelhasználónak szánhatják vagy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban; valamint

c) az érintett termékek és technológiák fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 3., 3a., 4., 4c., 4d., 4g., 4j. vagy 4m. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek és technológiák tekintetében hatályba léptek volna.

(1a) *  A 3. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet II. mellékletében felsorolt áruk és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását 2024. szeptember 30-ig, amennyiben az adott eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges egy tagállam joga szerint, orosz jogi személy, szervezet vagy szerv részvételével 2022. február 24. előtt bejegyzett vagy létrehozott olyan közös vállalatból való kilépéshez, amely Oroszország és harmadik országok közötti gázvezeték-infrastruktúrát üzemeltet.

(2) A 4i. és a 4k. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok 2024. június 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. és XXI. mellékletében felsorolt termékek és technológiák behozatalát vagy átadását, amennyiben a szóban forgó behozatal vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) a termékek tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az érintett termékek fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 4i. és 4k. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek tekintetében hatályba léptek volna.

(2a) *  Az 1k. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az említett cikkben foglalt szolgáltatások nyújtásának folytatását 2024. július 31-ig, amennyiben az ilyen szolgáltatásnyújtás feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek: * 

a) az ilyen szolgáltatásokat kizárólag az elidegenítésből eredő jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára és azok kizárólagos javára nyújtják; valamint

b) az engedély iránti kérelmekről döntő illetékes hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetve Oroszország kormánya vagy katonai végfelhasználó számára nyújthatják vagy a szolgáltatás végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban.

(2b) *  Az 1k. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik olyan jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtását 2024. március 31-ig, amelyek jogszabály alapján szükségesek az oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek Unióban letelepedett jogi személyekben, szervezetekben vagy szervekben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak eladásához vagy átadásához.

(3) *  Az érintett tagállam az (1), (1a), (2), (2a) vagy (2b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4s. cikk * 

Az e határozatban megállapított tilalmak nem alkalmazandók olyan révkalauz-szolgáltatások nyújtására, amelyek a tengerészeti biztonság érdekében szükségesek.

4t. cikk * 

(1) Az e határozatban előírt árubehozatali tilalmak alkalmazásában a vámhatóságok a fizikailag az Unióban található árukat az Uniós Vámkódex *  5. cikkének 26. pontjában foglaltak szerint átengedhetik, feltéve, hogy azokat az Uniós Vámkódex 134. cikkével összhangban vám elé állították a vonatkozó behozatali tilalom hatálybalépése vagy alkalmazandóságának időpontja előtt, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

(2) Az érintett áruknak az Uniós Vámkódex alapján történő, az (1) és az (5) bekezdésben említett átengedéséhez szükséges valamennyi eljárási lépés megengedett.

(3) A vámhatóságok nem teszik lehetővé az áruk forgalomba bocsátását, ha alapos okkal feltételezik az intézkedések kijátszását, és nem engedélyezik az áruk Oroszországba történő újrakivitelét.

(4) Az ilyen árukkal kapcsolatos kifizetéseknek összhangban kell lenniük e határozat rendelkezéseivel és célkitűzéseivel, különösen a vásárlás tilalmával, valamint a 2014/145/KKBP határozat rendelkezéseivel és célkitűzéseivel.

(5) A 2023. február 26. előtt fizikailag az Unióban található, vám elé állított azon árukat, amelyeket e határozat alkalmazásában megállítottak, a vámhatóságok az (1), (2), (3) és (4) bekezdésben előírt feltételek mellett bocsáthatják forgalomba.

4u. cikk * 

(1) 2024. január 1-jétől tilos a gyémántok és a gyémántot tartalmazó termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból vitték ki az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) 2024. január 1-jétől tilos a bármilyen eredetű gyémántok és bármilyen eredetű gyémántot tartalmazó termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása, ha azok tranzitja Oroszország területén keresztül történt.

(3) 2024. március 1-jétől tilos a gyémántonként legalább 1,0 karát súlyú Oroszországból származó vagy Oroszországból kivitt gyémántokból álló, valamely harmadik országban feldolgozott termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása.

(4) 2024. szeptember 1-jétől tilos a gyémántonként legalább 0,5 karát vagy 0,1 gramm súlyú Oroszországból származó vagy Oroszországból kivitt gyémántokból álló vagy ilyen gyémántokat tartalmazó, valamely harmadik országban feldolgozott termékek közvetlen vagy közvetett megvásárlása, behozatala vagy átadása.

(5) Tilos:

a) az (1)-(4) bekezdésben foglalt tilalmakkal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtani, amelyek az (1)-(4) bekezdésben említett árukhoz, továbbá az említett áruk rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1)-(4) bekezdésben foglalt tilalmakkal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1)-(4) bekezdésben említett áruk megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(6) Az e cikk (1)-(4) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szolgáló olyan gyémántokra, illetve gyémántokat tartalmazó termékekre, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és amelyeket nem eladásra szánnak.

(7) Az (1)-(4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott hivatalos kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy behozatalát.

(8) A (3) és a (4) bekezdés alkalmazásában a 7102 31 00 és a 7102 10 00 KN-kód alá tartozó, az Unióba behozott árukat - a származásukat igazoló dokumentumokkal együtt - ellenőrzés céljából haladéktalanul be kell nyújtani a gyémántok ellenőrzéséért felelős releváns hatósághoz. Az említett áruknak az említett hatósághoz való benyújtását annak a tagállamnak kell biztosítania, ahol azok belépnek az Unió vámterületére. E célból vámtranzit engedélyezhető. Amennyiben ilyen vámtranzitot engedélyeznek, az e bekezdésben előírt ellenőrzést az említett áruknak az említett hatósághoz történő érkezésig fel kell függeszteni. Az importőr felel az említett áruk megfelelő szállításáért és az ilyen szállítás költségeiért.

(9) A (8) bekezdésben előírt valamennyi ellenőrzést a 2368/2002/EK tanácsi rendeletben *  megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban kell lefolytatni, amelyek értelemszerűen alkalmazandók.

(10) A (3) és a (4) bekezdés alkalmazásában a behozatal időpontjában az importőröknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk a termék harmadik országban történő feldolgozásához alapanyagként felhasznált gyémántok, illetve gyémántokat tartalmazó termékek származási országáról.

2024. szeptember 1-jétől a nyomonkövethetőségen alapuló bizonyítéknak tartalmaznia kell egy azt igazoló megfelelő tanúsítványt, hogy a gyémántok kitermelése, feldolgozása, illetve előállítása nem Oroszországban történt.

(11) Az Unió megteszi az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek és a (8) bekezdésben említett, a gyémántok ellenőrzéséért felelős hatóság meghatározása érdekében szükséges intézkedéseket.

4v. cikk * 

(1) A tagállamok minden állampolgára, a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Unióban letelepedett jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára tilos a XIII. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - szállítására szolgáló tartályhajók közvetlenül vagy közvetve történő eladása vagy tulajdonjogának más módon történő átruházása bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XIII. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására szolgáló tartályhajók eladását vagy tulajdonjoguknak más módon történő átruházását.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt eladásra vagy tulajdonjog más módon történő átruházására semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okkal feltételezik, hogy a tartályhajót a XIII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból az Unióba történő behozatal céljából a 4o. cikk megsértésével kivitt, vagy harmadik országokba a XI. mellékletben megállapított árat meghaladó hordónkénti vételáron szállított nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására használnák vagy lehetséges az említett szállítás céljából történő újrakivitele.

(4) A XIII. mellékletben felsorolt, az ex 8901 20 HR-kód alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására szolgáló tartályhajóknak a tagállamok valamely állampolgára, a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Unióban letelepedett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által valamely harmadik országba történő eladásáról vagy a tulajdonjog valamely harmadik országba történő átruházását eredményező egyéb megállapodásról - az (1) bekezdés szerint tiltott eladás vagy más módon történő tulajdonjog átruházás kivételével - haladéktalanul értesíteni kell a tartályhajó tulajdonosának állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Az illetékes hatóságnak küldött értesítésnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat: az eladó és a vevő azonosító adatai, és adott esetben az eladónak és a vevőnek a tőkerészesedésre és az ügyvezetésre is kiterjedő létesítő okirata; a tartályhajó IMO hajóazonosító száma; valamint a tartályhajó hívójele.

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben említett tartályhajók 2022. december 5. után és 2023. december 19. előtt történő eladásáról vagy tulajdonjoguk más módon történő átruházásáról 2024. február 20. előtt értesíteni kell a tagállamok illetékes hatóságait.

(6) Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről, valamint a (4) és az (5) bekezdés szerinti bármely értesítésről az engedély megadásától, illetve az értesítéstől számított két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az itt előírtakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

5a. cikk * 

(1) Tilos a XIV. mellékletben felsorolt termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az említett mellékletben meghatározott valamely harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c) közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3) A XIV. melléklet kizárólag azokat az érzékeny kettős felhasználású termékeket és technológiákat, vagy az olyan termékeket és technológiákat tartalmazza, amelyek a hadviselési képességét megerősítő módon hozzájárulhatnak Oroszország katonai, technológiai vagy ipari képességeinek megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, és amelyeknek Oroszországba történő kivitele e határozat értelmében tilos, és amelyek esetében nagy és folyamatos a kockázata annak, hogy azokat az Unióból történő eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követően harmadik országokból Oroszországba eladják, szolgáltatják, átadják vagy kiviszik. A XIV. mellékletben minden egyes felsorolt termék vagy technológia tekintetében meg kell jelölni azokat a harmadik országokat, amelyekbe tilos az eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel.

A XIV. melléklet csak azon harmadik országokat tartalmazza, amelyekről a Tanács megállapította, hogy rendszeresen és tartósan elmulasztották megakadályozni az Unióból kivitt, az említett mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszországba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, annak ellenére, hogy az Unió előzőleg konzultált az érintett országgal és támogatást nyújtott neki.

(4) Amennyiben a XIV. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az e határozatban előírt bizonyos mentességek alapján nem tilos, úgy azok eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára nem tilos, feltéve, hogy teljesülnek az e határozat alapján az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra alkalmazandó ugyanazon feltételek.

(5) Amennyiben a XIV. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét az illetékes hatóságok e határozattal összhangban engedélyezhetik, úgy azok eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra vonatkozó eltérésekre alkalmazandó feltételekkel azonos feltételek mellett.

5b. cikk * 

(1) A 833/2014/EU rendelet XI., XX. és XXXV. mellékletében felsorolt érzékeny áruk vagy technológiák, a jellemzően magas prioritást jelentő áruk, vagy a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek és lőszerek valamely harmadik országba - az e határozat VII. mellékletében felsorolt partnerországok kivételével - történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele során az exportőrök 2024. március 20-től szerződésben megtiltják az Oroszországba történő újrakivitelt és az oroszországi felhasználásra történő újrakivitelt. Az Unió megteszi a jellemzően magas prioritást jelentő áruk meghatározása érdekében szükséges intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 2023. december 19. előtt megkötött szerződések teljesítésére 2024. december 20-ig vagy a lejáratukig, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az exportőrök biztosítják, hogy a harmadik országbeli partnerrel kötött megállapodás megfelelő jogorvoslatokról rendelkezzen az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek megszegésének esetére.

(4) Ha a harmadik országbeli partner megszegi az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek bármelyikét, az exportőröknek amint tudomást szereznek a kötelezettség megszegéséről tájékoztatniuk kell a lakóhelyük vagy letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságát.

(5) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően megkötött szerződéses kötelezettségek megszegésének vagy kijátszásának észlelt eseteiről.

6. cikk

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek cselekményei semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy cselekményükkel megsértik az e határozatban foglalt intézkedéseket.

7. cikk * 

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés - különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) *  az e határozat mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv; vagy

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Igényérvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e határozattal összhangban.

8. cikk * 

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a szóban forgó tilalmak hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyetteseként való eljárást, vagy az e határozatban meghatározott kivételek felhasználásával a javukra történő eljárást.

8a. cikk * 

(1) A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e határozat alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezelhet, különösen az e határozat és mellékletei módosításainak előkészítése és elvégzése céljából.

(2) E határozat alkalmazásának céljaiból az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  3. cikkének 8. pontja értelmében vett „adatkezelőként” a Tanács és a főképviselő kerül kijelölésre.

9. cikk * 

(1) *  Ezt a határozatot 2024. július 31-ig kell alkalmazni.

(2) Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg, a határozatot szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.

10. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

I. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

II. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

III. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

IV. MELLÉKLET * 

E melléklet azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket sorolja fel, akik vagy amelyek katonai végfelhasználók, Oroszország katonai és ipari bázisának részét képezik, vagy kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatban állnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatával, vagy egyéb módon támogatják azt. E természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez. Közéjük tartoznak Oroszországtól eltérő harmadik országbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek. E mellékletbe való felvételük nem jár a tevékenységeikért való felelősség azon joghatóságnak tulajdonításával, amelyben működnek.

A 3. cikk (7) bekezdésében, a 3a. cikk (7) bekezdésében és a 3b. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

1. JSC Sirius (Oroszország)

2. OJSC Stankoinstrument (Oroszország)

3. OAO JSC Chemcomposite (Oroszország)

4. JSC Kalashnikov (Oroszország)

5. JSC Tula Arms Plant (Oroszország)

6. NPK Technologii Maschinostrojenija (Oroszország)

7. OAO Wysokototschnye Kompleksi (Oroszország)

8. OAO Almaz Antey (Oroszország)

9. OAO NPO Bazalt (Oroszország)

10. Admiralty Shipyard JSC (Oroszország)

11. Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet) (Oroszország)

12. Argut OOO (Oroszország)

13. Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja) (Oroszország)

14. Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete) (Oroszország)

15. Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

16. Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „Special Flight Unit Rossiya” szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

17. Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a „Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]” szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

18. Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR]) (Oroszország)

19. Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnyij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja) (Oroszország)

20. International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont]) (Oroszország)

21. Irkut Corporation (Oroszország)

22. Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Oroszország)

23. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság) (Oroszország)

24. JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

25. JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Oroszország)

26. JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (az Oroszország által jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaság)

27. JSC Rocket and Space Centre - Progress (Oroszország)

28. Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Oroszország)

29. Kazan Helicopter Plant PJSC (Oroszország)

30. Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Oroszország)

31. Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma) (Oroszország)

32. Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet) (Oroszország)

33. NPO High Precision Systems JSC (Oroszország)

34. NPO Splav JSC (Oroszország)

35. OPK Oboronprom (Oroszország)

36. PJSC Beriev Aircraft Company (Oroszország)

37. PJSC Irkut Corporation (Oroszország)

38. PJSC Kazan Helicopters (Oroszország)

39. POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete) (Oroszország)

40. Promtech-Dubna, JSC (Oroszország)

41. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Oroszország)

42. Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Oroszország)

43. Rapart Services LLC (Oroszország)

44. Rosoboronexport OJSC (ROE) (Oroszország)

45. Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat]) (Oroszország)

46. Rostekh - Azimuth (Oroszország)

47. Russian Aircraft Corporation MiG (Oroszország)

48. Russian Helicopters JSC (Oroszország)

49. SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Oroszország)

50. Sukhoi Aviation JSC (Oroszország)

51. Sukhoi Civil Aircraft (Oroszország)

52. Tactical Missiles Corporation JSC (Oroszország)

53. Tupolev JSC (Oroszország)

54. UEC-Saturn (Oroszország)

55. United Aircraft Corporation (Oroszország)

56. JSC AeroKompozit (Oroszország)

57. United Engine Corporation (Oroszország)

58. UEC-Aviadvigatel JSC (Oroszország)

59. United Instrument Manufacturing Corporation (Oroszország)

60. United Shipbuilding Corporation (Oroszország)

61. JSC PO Sevmash (Oroszország)

62. Krasnoye Sormovo Shipyard (Oroszország)

63. Severnaya Shipyard (Oroszország)

64. Shipyard Yantar (Oroszország)

65. UralVagonZavod (Oroszország)

66. Baikal Electronics (Oroszország)

67. Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont) (Oroszország)

68. Central Research and Development Institute Tsiklon („Ciklon” Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet) (Oroszország)

69. Crocus Nano Electronics (Oroszország)

70. Dalzavod Ship-Repair Center (Oroszország)

71. Elara (Oroszország)

72. Electronic Computing and Information Systems (Oroszország)

73. ELPROM (Oroszország)

74. Engineering Center Ltd. (Oroszország)

75. Forss Technology Ltd. (Oroszország)

76. Integral SPB (Oroszország)

77. JSC Element (Oroszország)

78. JSC Pella-Mash (Oroszország)

79. JSC Shipyard Vympel (Oroszország)

80. Kranark LLC (Oroszország)

81. Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Oroszország)

82. LLC Center (Oroszország)

83. MCST Lebedev (Oroszország)

84. Miass Machine-Building Factory (Oroszország)

85. Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ) (Oroszország)

86. MPI VOLNA (Oroszország)

87. N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet) (Oroszország)

88. Nerpa Shipyard (Oroszország)

89. NM-Tekh (Oroszország)

90. Novorossiysk Shipyard JSC (Oroszország)

91. NPO Electronic Systems (Oroszország)

92. NPP Istok (Oroszország)

93. NTC Metrotek (Oroszország)

94. OAO GosNIIkhimanalit (Oroszország)

95. OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Oroszország)

96. OJSC TSRY (Oroszország)

97. OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Oroszország)

98. OOO Planar (Oroszország)

99. OOO Sertal (Oroszország)

100. Photon Pro LLC (Oroszország)

101. PJSC Zvezda (Oroszország)

102. Amur Shipbuilding Factory PJSC (Oroszország)

103. AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Oroszország)

104. AO Kronshtadt (Oroszország)

105. Avant Space LLC (Oroszország)

106. Production Association Strela (Oroszország)

107. Radioavtomatika (Oroszország)

108. Research Center Module („Modul” Kutatóközpont) (Oroszország)

109. Robin Trade Limited (Oroszország)

110. R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Oroszország)

111. Rubin Sever Design Bureau (Oroszország)

112. Russian Space Systems (Oroszország)

113. Rybinsk Shipyard Engineering (Oroszország)

114. Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

115. Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

116. Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

117. Scientific Research Institute NII Submikron („Szubmikron” Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

118. Sergey IONOV (Oroszország)

119. Serniya Engineering (Oroszország)

120. Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Oroszország)

121. Ship Maintenance Center Zvezdochka (Oroszország)

122. State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű- rendszerek állami tudományos vizsgálati területe) (Oroszország)

123. State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya) (Oroszország)

124. State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai Energetikai Intézet) (Oroszország)

125. State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

126. Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Oroszország)

127. UAB Pella-Fjord (Oroszország)

128. United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard” (Oroszország)

129. United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard” (Oroszország)

130. United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau” (Oroszország)

131. United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory” (Oroszország)

132. United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Oroszország)

133. United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka” (Oroszország)

134. United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Oroszország)

135. United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Oroszország)

136. United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard” (Oroszország)

137. Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uráli Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet) (Oroszország)

138. Urals Project Design Bureau Detal (Oroszország)

139. Vega Pilot Plant (Oroszország)

140. Vertikal LLC (Oroszország)

141. Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Oroszország)

142. VTK Ltd (Oroszország)

143. Yaroslavl Shipbuilding Factory (Oroszország)

144. ZAO Elmiks-VS (Oroszország)

145. ZAO Sparta (Oroszország)

146. ZAO Svyaz Inzhiniring (Oroszország)

147. 46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

148. Alagir Resistor Factory (Oroszország)

149. All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete) (Oroszország)

150. All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.) (Oroszország)

151. Almaz JSC (Oroszország)

152. Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Oroszország)

153. Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.) (Oroszország)

154. Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Oroszország)

155. Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

156. Electrosignal JSC (Oroszország)

157. Energiya JSC (Oroszország)

158. Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ) (Oroszország)

159. Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség) (Oroszország)

160. Evgeny Krayushin (Oroszország)

161. Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség) (Oroszország)

162. Ineko LLC (Oroszország)

163. Informakustika JSC (Oroszország)

164. Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet) (Oroszország)

165. Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet) (Oroszország)

166. Inteltech PJSC (Oroszország)

167. ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet) (Oroszország)

168. Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

169. Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

170. Lutch Design Office JSC (Oroszország)

171. Meteor Plant JSC (Oroszország)

172. Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

173. Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

174. NPO Elektromechaniki JSC (Oroszország)

175. Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.) (Oroszország)

176. Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

177. Optron, JSC (Oroszország)

178. Pella Shipyard OJSC (Oroszország)

179. Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Oroszország)

180. Pskov Distance Communications Equipment Plant (Oroszország)

181. Radiozavod JSC (Oroszország)

182. Razryad JSC (Oroszország)

183. Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség) (Oroszország)

184. Ryazan Radio-Plant (Oroszország)

185. Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.) (Oroszország)

186. Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

187. Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

188. Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

189. Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

190. Scientific-Production Enterprise „Kant” (Kant Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

191. Scientific-Production Enterprise „Svyaz” (Szvjaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

192. Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

193. Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

194. Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

195. Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

196. Scientific-Research Institute „Argon” (Argon Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

197. Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem) (Oroszország)

198. Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

199. Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Oroszország)

200. Special Design Bureau Salute JSC (Oroszország)

201. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute” (Oroszország)

202. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov” (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven) (Oroszország)

203. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT” (Oroszország)

204. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel” (Oroszország)

205. Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

206. Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Oroszország)

207. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Oroszország)

208. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Oroszország)

209. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Oroszország)

210. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.) (Oroszország)

211. Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Oroszország)

212. Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design” (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

213. Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Oroszország)

214. Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Oroszország)

215. Tactical Missile Company, NPO Lightning (Oroszország)

216. Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot” (Oroszország)

217. Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC „MBDB ’ISKRA’” (Oroszország)

218. Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Oroszország)

219. Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Oroszország)

220. Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation” (Oroszország)

221. Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

222. Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region” (Oroszország)

223. Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz” (Oroszország)

224. Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Oroszország)

225. Tactical Missile Corporation, Concern „MPO - Gidropribor” (Oroszország)

226. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS” (Oroszország)

227. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Oroszország)

228. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Oroszország)

229. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Oroszország)

230. Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Oroszország)

231. Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Oroszország)

232. Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Oroszország)

233. Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Oroszország)

234. Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal” (Oroszország)

235. Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Oroszország)

236. Tambov Plant (TZ) „October” (Oroszország)

237. United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Oroszország)

238. United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard” (Oroszország)

239. Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja - Soyuz) (Oroszország)

240. Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Oroszország)

241. Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

242. Rosatomflot (Oroszország)

243. Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda) (Oroszország)

244. Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ) (Oroszország)

245. AO Aviaagregat (Oroszország)

246. Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

247. Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Oroszország)

248. Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete); Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete) (Oroszország)

249. Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény) (Oroszország)

250. Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) („Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet” szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

251. Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Oroszország)

252. Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Oroszország)

253. Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Oroszország)

254. Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Oroszország)

255. Joint Stock Company 766 UPTK (Oroszország)

256. Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Oroszország)

257. Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Oroszország)

258. Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Oroszország)

259. Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Oroszország)

260. Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Oroszország)

261. JSC NII Steel (Oroszország)

262. Joint Stock Company Remdizel (Oroszország)

263. Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Oroszország)

264. Joint Stock Company STAR (Oroszország)

265. Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Oroszország)

266. Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Oroszország)

267. Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Oroszország)

268. Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Oroszország)

269. Lytkarino Machine-Building Plant (Oroszország)

270. Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet) (Oroszország)

271. Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet) (Oroszország)

272. Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Oroszország)

273. Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Oroszország)

274. Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Oroszország)

275. Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Oroszország)

276. Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Oroszország)

277. Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Oroszország)

278. Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Oroszország)

279. Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Oroszország)

280. Open Joint Stock Company 680 Aviation Repair Plant (680 ARZ) (Oroszország)

281. Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Oroszország)

282. Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Oroszország)

283. Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Oroszország)

284. Salute Gas Turbine Research and Production Center (Oroszország)

285. Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Oroszország)

286. Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

287. Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet) (Oroszország)

288. Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet) (Oroszország)

289. Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (az Oroszország által jogellenesen annektált Szevasztopol városa)

290. Tula Arms Plant (Oroszország)

291. Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet) (Oroszország)

292. Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet) (Oroszország)

293. Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye) (Oroszország)

294. Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

295. Institute of Physics Named After P. N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P. N. Lebedev után elnevezett Fizikai Intézete) (Oroszország)

296. The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete) (Oroszország)

297. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege) (Oroszország)

298. UEC-Perm Engines, JSC (Oroszország)

299. Ural Works of Civil Aviation, JSC (Oroszország)

300. Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin”, JSC (Oroszország)

301. „Aeropribor-Voskhod”, JSC (Oroszország)

302. Aerospace Equipment Corporation, JSC (Oroszország)

303. Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

304. Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Oroszország)

305. Afanasyev Technomac, JSC (Oroszország)

306. Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Oroszország)

307. AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Oroszország)

308. Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Oroszország)

309. Joint Stock Company Eleron (Oroszország)

310. AO Rubin (Oroszország)

311. Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Oroszország)

312. Branch of PAO II - Aviastar (Oroszország)

313. Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Oroszország)

314. Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Oroszország)

315. Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Oroszország)

316. Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Oroszország)

317. Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.) (Oroszország)

318. Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Oroszország)

319. Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Oroszország)

320. Joint Stock Company Microtechnology (Oroszország)

321. Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

322. Joint Stock Company Radiopribor (Oroszország)

323. Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Oroszország)

324. Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Oroszország)

325. Joint Stock Company Rychag (Oroszország)

326. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Oroszország)

327. Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V. I. Shimko (a V. I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet) (Oroszország)

328. Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.) (Oroszország)

329. Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

330. Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Oroszország)

331. Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Oroszország)

332. Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Oroszország)

333. Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.) (Oroszország)

334. Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Oroszország)

335. Public Joint Stock Company Techpribor (Oroszország)

336. Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

337. V. V. Tarasov Avia Avtomatika (Oroszország)

338. Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Oroszország)

339. Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Oroszország)

340. Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Oroszország)

341. Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege) (Oroszország)

342. Irkutsk Aviation Plant (Oroszország)

343. Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Oroszország)

344. Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda) (Oroszország)

345. Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.) (Oroszország)

346. Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Oroszország)

347. Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Oroszország)

348. Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Oroszország)

349. Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Oroszország)

350. Joint Stock Company SPMDB Malachite (Oroszország)

351. Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Oroszország)

352. Kalyazinsky Machine Building Factory - Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

353. Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága) (Oroszország)

354. NPP Start (Oroszország)

355. OAO Radiofizika (Oroszország)

356. P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

357. Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Oroszország)

358. Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Oroszország)

359. Radio Technical Institute Named After A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet) (Oroszország)

360. Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ - Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet) (Oroszország)

361. Shvabe JSC (Oroszország)

362. Special Technological Center LLC (Oroszország)

363. St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Oroszország)

364. St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Oroszország)

365. St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Oroszország)

366. Strategic Control Posts Corporation (Oroszország)

367. V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete) (Oroszország)

368. Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Oroszország)

369. Voentelecom JSC (Oroszország)

370. A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó A.A. Kharkevich intézet, Orosz Tudományos Akadémia) (Oroszország)

371. Ak Bars Holding (Oroszország)

372. Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távol-keleti részlege) (Oroszország)

373. Systems of Biological Synthesis LLC (Oroszország)

374. Borisfen, JSC (Oroszország)

375. Barnaul cartridge plant, JSC (Oroszország)

376. Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Oroszország)

377. Bryansk Automobile Plant, JSC (Oroszország)

378. Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

379. Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

380. Arsenal Machine-building plant, OJSC (Oroszország)

381. Central Design Bureau of Automatics, JSC (Oroszország)

382. Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Oroszország)

383. Zavod Elecon, JSC (Oroszország)

384. VMP „Avitec”, JSC (Oroszország)

385. JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

386. Tulatochmash, JSC (Oroszország)

387. PJSC „I S Brook” INEUM (Oroszország)

388. SPE „Krasnoznamenets ”, JSC (Oroszország)

389. SPA Pribor Named After S. S. Golembiovsky, SC (az S. S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.) (Oroszország)

390. SPA „Impuls”, JSC (Oroszország)

391. RusBITech (Oroszország)

392. ROTOR 43 (Oroszország)

393. Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Oroszország)

394. RATEP, JSC (Oroszország)

395. PLAZ (Oroszország)

396. OKB „Technika” (Oroszország)

397. Ocean Chips (Oroszország)

398. Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Oroszország)

399. Angstrem JSC (Oroszország)

400. NPCAP (Oroszország)

401. Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Oroszország)

402. Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Oroszország)

403. Novator DB (Oroszország)

404. NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.) (Oroszország)

405. NII Stali JSC (Oroszország)

406. Nevskoe Design Bureau, JSC (Oroszország)

407. Neva Electronica JSC (Oroszország)

408. ENICS (Oroszország)

409. The JSC Makeyev Design Bureau (Oroszország)

410. KURGANPRIBOR, JSC (Oroszország)

411. Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Oroszország)

412. Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Oroszország)

413. Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Oroszország)

414. Videoglaz Project (Oroszország)

415. Innovative Underwater Technologies, LLC (Oroszország)

416. Ulyanovsk Mechanical Plant (Oroszország)

417. All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Össz-oroszországi Rádiómérnöki Kutatóintézet) (Oroszország)

418. PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin” („az A.A. Raszpletyin akadémikus után elnevezett ’Almaz’ Tudományos és Gyártási Szövetség” zrt.) (Oroszország)

419. Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Oroszország)

420. Concern Oceanpribor, JSC (Oroszország)

421. JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenográdi Nanotechnológiai Központ, rt.) (Oroszország)

422. JSC Elektronstandart Pribor (Oroszország)

423. JSC “Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov” („az E.S. Jalamov után elnevezett Uráli Optikai-mechanikai Üzem”, rt.) (Oroszország)

424. Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenszkojei Eszközkészítési Tervezőiroda, rt.) (Oroszország)

425. Special Technology Centre Limited Liability Company (Különleges Technológiai Központ, korlátolt felelősségű társaság) (Oroszország)

426. Vest Ost Limited Liability (Oroszország)

427. Trade-Component LLC (Oroszország)

428. Radiant Electronic Components JSC (Oroszország)

429. JSC ICC Milandr (Oroszország)

430. SMT iLogic LLC (Oroszország)

431. Device Consulting (Oroszország)

432. Concern Radio-Electronic Technologies (Oroszország)

433. Technodinamika, JSC (Oroszország)

434. OOO „UNITEK” (Oroszország)

435. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Oroszország)

436. Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Oroszország)

437. Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Irán)

438. Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (az Iszlám Forradalmi Gárda Repülés- és Űripari Részlege) (Irán)

439. Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, IRGC SSJO (az Iszlám Forradalmi Gárda Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete, IRGC SSJO) (Irán)

440. Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Irán)

441. Paravar Pars Company (Irán)

442. Qods Aviation Industries (Irán)

443. Shahed Aviation Industries (Irán)

444. Concern Morinformsystem-Agat (Oroszország)

445. AO Papilon (Oroszország)

446. IT-Papillon OOO (Oroszország)

447. OOO Adis (Oroszország)

448. Papilon Systems Limited Liability Company (Oroszország)

449. Advanced Research Foundation (úttörő kutatásokat támogató alapítvány) (Oroszország)

450. Federal Service for Military-Technical Cooperation (katonai-műszaki együttműködési szövetségi szolgálat) (Oroszország)

451. Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (a szövetségi állami költségvetési tudományos intézet kutatási és gyártási komplex technológiai központja) (Oroszország)

452. Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia szövetségi állami intézete szövetségi tudományos központjának rendszerelemzési tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

453. Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Oroszország)

454. Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Oroszország)

455. Joint Stock Company Concern Avtomatika (Oroszország)

456. Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Oroszország)

457. Joint Stock Company Design Center Soyuz (Oroszország)

458. Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Oroszország)

459. Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Oroszország)

460. Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Oroszország)

461. Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Oroszország)

462. Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Oroszország)

463. Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Oroszország)

464. Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Oroszország)

465. Joint Stock Company Production Association Sever (Oroszország)

466. Joint Stock Company Research Center ELINS (Oroszország)

467. Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Oroszország)

468. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Oroszország)

469. Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Oroszország)

470. Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Oroszország)

471. Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Oroszország)

472. Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Oroszország)

473. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Oroszország)

474. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Oroszország)

475. Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Oroszország)

476. Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Oroszország)

477. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Oroszország)

478. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Oroszország)

479. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Oroszország)

480. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Oroszország)

481. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Oroszország)

482. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Oroszország)

483. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Oroszország)

484. Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Oroszország)

485. Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Oroszország)

486. Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Oroszország)

487. Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Oroszország)

488. Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Oroszország)

489. Joint Stock Company Tekhnodinamika (Oroszország)

490. Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Oroszország)

491. KAMAZ Publicly Traded Company (Oroszország)

492. Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia „Keldysh” alkalmazott matematikai intézete) (Oroszország)

493. Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Oroszország)

494. Limited Liability Company RSBGroup (Oroszország)

495. Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Mitisinszkij rádiómérő műszerek tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

496. Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Oroszország)

497. Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Oroszország)

498. Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Oroszország)

499. Public Joint Stock Company Megafon (Oroszország)

500. Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Oroszország)

501. Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Oroszország)

502. RT-Inform Limited Liability Company (Oroszország)

503. Skolkovo Foundation (Skolkovo alapítvány) (Oroszország)

504. Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovo tudományos és technológiai intézet) (Oroszország)

505. State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (a V.P. Chkalov után elnevezett állami repülési tesztelési központ) (Oroszország)

506. Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Oroszország)

507. VMK Limited Liability Company (Oroszország)

508. TESTKOMPLEKT LLC (Oroszország)

509. Radiopriborsnab LLC (Oroszország)

510. CJSC Radiotekhkomplekt (Oroszország)

511. Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kína)

512. Tordan Industry Limited (Hongkong, Kína)

513. Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kína)

514. JSC NICEVT (Oroszország)

515. A-CONTRAKT (Oroszország)

516. JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Oroszország)

517. Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Oroszország)

518. Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Nyizsnyij Novgorod-i rádiómérnöki kutatóintézet) (Oroszország)

519. Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Oroszország)

520. LLC Rezonit (Oroszország)

521. ZAO Promelektronika (Oroszország)

522. TD Promelektronika LLC (Oroszország)

523. Tako LLC (Örményország)

524. Art Logistics LLC (Oroszország)

525. GFK Logistics LLC (Oroszország)

526. Novastream Limited (Oroszország)

527. SKS Elektron Broker (Oroszország)

528. Trust Logistics (Oroszország)

529. Trust Logistics LLC (Oroszország)

530. Alfa Beta Creative LLC (Üzbegisztán)

531. GFK Logistics Asia LLC (Üzbegisztán)

532. I Jet Global DMCC (Szíria)

533. I Jet Global DMCC (Egyesült Arab Emírségek)

534. Success Aviation Services FZC (Egyesült Arab Emírségek)

535. LLC CST (Zala Aero Group) (Oroszország)

536. Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irán)

537. Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Oroszország)

538. Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Oroszország)

539. Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Oroszország)

540. Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Oroszország)

541. Informtest Firm Limited Liability Company (Oroszország)

542. Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

543. Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

544. Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Oroszország)

545. Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Oroszország)

546. Joint Stock Company Dux (Oroszország)

547. Joint Stock Company Eastern Shipyard (Oroszország)

548. Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Oroszország)

549. Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Oroszország)

550. Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Oroszország)

551. Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Oroszország)

552. Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Oroszország)

553. Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Oroszország)

554. Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Oroszország)

555. Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Oroszország)

556. Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Oroszország)

557. Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Oroszország)

558. Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Oroszország)

559. Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Oroszország)

560. Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Oroszország)

561. Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Oroszország)

562. Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Oroszország)

563. Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Oroszország)

564. Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Oroszország)

565. Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Oroszország)

566. Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Oroszország)

567. Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Oroszország)

568. Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Oroszország)

569. Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Oroszország)

570. Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Oroszország)

571. Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Oroszország)

572. Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Oroszország)

573. Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Oroszország)

574. Joint Stock Company Vodtranspribor (Oroszország)

575. Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Oroszország)

576. Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Oroszország)

577. Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

578. Military Industrial Company Limited Liability Company (Oroszország)

579. Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Oroszország)

580. Promtekhnologiya Limited Liability Company (Oroszország)

581. Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Oroszország)

582. Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Oroszország)

583. Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Oroszország)

584. Public Joint Stock Company Rostvertol (Oroszország)

585. Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Oroszország)

586. Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Oroszország)

587. Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

588. Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Oroszország)

589. VXI-Systems Limited Liability Company (Oroszország)

590. LLC Yadro (Oroszország)

591. Perm Powder Plant (Oroszország)

592. RPA Kazan Machine Building Plant (Oroszország)

593. Proton JSC (Oroszország)

594. Grant Instrument (Oroszország)

595. Streloy (Oroszország)

596. LLC Research and Production Enterprise Itelma (Oroszország)

597. TTK Kammarket LLC (Oroszország)

598. JSC Kompel (Oroszország)

599. LLC MBR-AVIA (Oroszország)

600. LLC NeoTech (Oroszország)

601. JSC Sozvezdie Concern (Oroszország)

602. Serov Machine-Building Plant JSC (Oroszország)

603. Aeroscan LLC (Oroszország)

604. STC Orion LLC (Oroszország)

605. Technical Center Windeq LLC (Oroszország)

606. OrelMetallPolimer LLC (Oroszország)

607. OMP LLC (Oroszország)

608. Spetstehnotreyd LLC (Oroszország)

609. BIC-inform (Oroszország)

610. Spel LLC (Oroszország)

611. Alfakomponent LLC (Oroszország)

612. ID Solution LLC (Oroszország)

613. Inelso LLC (Oroszország)

614. Elitan Trade LLC (Oroszország)

615. Hartis Dv LLV (Oroszország)

616. SFT LLC (Oroszország)

617. Kami Group LLC (Oroszország)

618. AGT Systems LLC (Oroszország)

619. Entep LLC (Oroszország)

620. Mvizion LLC (Üzbegisztán)

621. Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Oroszország)

622. Deflog Technologies PTE LTD (Szingapúr)

623. JSC VNIIR Progress (Oroszország)

624. Si2 Microsystems Pvt Ltd (India)

625. Spark TT (Oroszország)

626. Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Srí Lanka)

627. Ultran Electronic Components LLC (Oroszország)

628. RG Solutions Limited (Hongkong, Kína)

629. JSC SEZ Alabuga (Oroszország)

630. LLC Alabuga Development (Oroszország)

631. AO Geomir (Oroszország)

632. OOO Albatross (Oroszország)

633. AO SET-1 (Oroszország)

634. OOO Alabuga Volokno (Oroszország)

635. SuperCam (Oroszország)

636. AviatestAero (Oroszország)

637. Conex Doo Beograd-Stari Grad (Szerbia)

638. Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Kína)

639. Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Kína)

640. Yilufa Electronics Ltd. (Kína)

641. TOO Elem Group (Kazahsztán)

642. Thai IT Hardware Co., Ltd (Thaiföld)

643. Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Törökország)

644. LLC Fregat (Russia)

645. IC Specpostavka (Russia)

646. Nordlase LLC (Russia)

647. Leningrad Laser Systems (Russia)

648. LLS Mark (Russia)

649. OOO Staut (Russia).

V. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

VI. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Almaz-Antey Kamaz

Novorosszijszki Kereskedelmi Tengeri Kikötő (Novorossiysk Commercial Sea Port)

Rostec (orosz technológiai állami vállalat) (Russian Technologies State Corporation)

Orosz Vasutak (Russian Railways)

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

Egyesült Hajóépítő Vállalat (United Shipbuilding Corporation)

Orosz tengerészeti hajólajstrom (Russian Maritime Register of Shipping).

VII. MELLÉKLET * 

Az 1k. cikk (7) bekezdésében, a 3. cikk (9) bekezdésében, a 4j. cikk (3) bekezdésében és a 4m. cikk (4) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

JAPÁN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

DÉL-KOREA

AUSZTRÁLIA

KANADA

ÚJ-ZÉLAND

NORVÉGIA

SVÁJC

VIII. MELLÉKLET * 

AZ 1e. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve Az alkalmazás kezdőnapja
Bank Otkritie 2022. március 12.
Novikombank 2022. március 12.
Promsvyazbank 2022. március 12.
Bank Rossiya 2022. március 12.
Sovcombank 2022. március 12.
VNESHECONOMBANK (VEB) 2022. március 12.
VTB BANK 2022. március 12.
Sberbank 2022. június 14.
Credit Bank of Moscow 2022. június 14.
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank 2022. június 14.

IX. MELLÉKLET * 

A 4g. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

RT - Russia Today English

RT - Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT- Russia Today Spanish

Sputnik

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International

NTV/NTV Mir

Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal

RT Arabic

Sputnik Arabic

RT Balkan

Orientál Review

Tsargrad

New Eastern Outlook

Katehon

Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta

X. MELLÉKLET * 

Az 1aa. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. RÉSZ

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B. RÉSZ

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (orosz tengerhajózási nyilvántartás) (RMRS)

C. RÉSZ

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMEN T BAN K (Orosz Regionális Fejlesztési Bank)

XI. MELLÉKLET * 

A 4p. cikk (9) bekezdésének a) pontjában említett árak

Nyersolaj ára

KN-kód Árumegnevezés Hordónkénti ár (USD) Az alkalmazás kezdőnapja
2709 00 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj 60 2022. december 5.

Kőolajtermékek árai

KN-kód Árumegnevezés Nyersolajhoz képest feláras /
Nyersolajhoz képest diszkontáras
Hordónkénti ár (USD) Az alkalmazás kezdőnapja
Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével), valamint máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, a biodízelt tartalmazó készítmények és a hulladékolaj kivételével
2710 12 Könnyűpárlatok és készítmények
2710 12 11 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 12 15 Vegyi átalakításra a 2710 12 11 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
Speciális benzinek
2710 12 21 Lakkbenzin Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 12 25 Egyéb Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb
Motorbenzin
2710 12 31 Repülőbenzin Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Más benzin, amelynek ólomtartalma
Legfeljebb 0,013 g/l
2710 12 41 95 -nél kisebb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 45 95 vagy annál nagyobb, de 98 -nál kisebb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 49 98 vagy annál nagyobb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 50 Nagyobb mint 0,013 g/l Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 70 Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 90 Más könnyűpárlat Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 Egyéb
Középpárlatok
2710 19 11 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 15 Vegyi átalakításra a 2710 19 11 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Egyéb célokra
Kerozin
2710 19 21 Sugárhajtómű-üzemanyag Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 25 Egyéb Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 29 Egyéb Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Nehézpárlatok
Gázolajok
2710 19 31 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 35 Vegyi átalakításra a 2710 19 31 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 43 Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 46 0,001 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,002 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 47 0,002 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 48 0,1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Fűtőolajok
2710 19 51 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 55 Vegyi átalakításra a 2710 19 51 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 62 Legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 66 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 67 0,5 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Kenőolajok; más olajok
2710 19 71 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 75 Vegyi átalakításra a 2710 19 71 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 81 Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 83 Hidraulikaolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 85 Fehérolaj, folyékony paraffin Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 87 Differenciálolaj és reduktorolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 91 Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 93 Villamosszigetelési olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 99 Más kenőolaj és más olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével), valamint máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalommal, a hulladékolaj kivételével
Gázolajok
2710 20 11 Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 20 16 0,001 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 20 19 0,1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Fűtőolajok
2710 20 32 Legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 38 0,5 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 90 Más olajok Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Hulladékolaj
2710 91 Poliklórozott bifenileket (PCS), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 99 Egyéb Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.

XII. MELLÉKLET * 

A 4p. cikk (9) bekezdésének b) pontjában említett projektek jegyzéke

A mentesség hatálya Az alkalmazás kezdőnapja A hatályvesztés időpontja
A z Oroszországban található Szahalin-2 (Сахалин-2) projektből származó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, kondenzátummal vegyített nyersolaj hajóval Japánba történő szállítása, az ilyen szállítással kapcsolatos technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás. 2022. december 5. 2024. június 28.

XIII. MELLÉKLET * 

A 4o. és a 4p. cikkben említett nyersolaj és kőolajtermékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
ex 2709 00 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított földgázkondenzátumok kivételével
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; hulladékolaj

XIV. MELLÉKLET * 

Az 5a. cikkben említett termékek és technológiák, valamint országok jegyzéke

XV. MELLÉKLET * 

A 4i. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett partnerországok jegyzéke

SVÁJC

NORVÉGIA

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG