A jogszabály mai napon ( 2023.02.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. július 31-i 2014/512/KKBP HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Unió állam- és kormányfői 2014. március 6-án határozottan elítélték azt, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette az ukrán szuverenitást és területi integritást, továbbá felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul vonja vissza fegyveres erőit az állandó állomáshelyükre. Az állam- és kormányfők kimondták, hogy az Oroszországi Föderációnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló minden további lépése az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció közötti kapcsolatokban számos gazdasági területen fog újabb és messzemenő következményekkel járni.

(2) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozatot * , amelyben a Tanács utazási korlátozásokat és a vagyoni eszközök befagyasztására irányuló intézkedéseket vezetett be.

(3) Az Európai Tanács a 2014. március 21-i ülésén emlékeztetett az állam- és kormányfők 2014. március 6-i nyilatkozatára, továbbá felkérte a Bizottságot és a tagállamokat az esetleges célzott intézkedések kidolgozására.

(4) Az Európai Unió állam- és kormányfői 2014. május 27-én, június 27-én és július 16-án megállapították, hogy folyamatban van a Bizottság, az EKSZ és a tagállamok által az esetleges célzott intézkedések kidolgozása érdekében végzett munka, így késlekedés nélkül lehet további lépéseket tenni.

(5) A Tanács július 22-én felszólította az Oroszországi Föderációt, hogy érvényesítse az illegálisan felfegyverzett csoportok feletti befolyását, és így biztosítsa, hogy a Malaysian Airlines lezuhant MH17. számú járata donyecki földetérésének színhelye teljes mértékben, haladéktalanul és biztonságosan megközelíthető legyen, hogy a maradványok és a vagyontárgyak feltárásával kapcsolatos munkában maradéktalan legyen az együttműködés, és hogy teljes körű legyen a független nyomozással való együttműködés is, ideértve azt is, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen a színhely mindaddig, amíg ez a nyomozás és az esetleges későbbi vizsgálatok miatt szükséges.

(6) A Tanács ezen túlmenően azt is sürgette, hogy Oroszország szüntesse be a fegyverek, felszerelések és fegyveresek határon keresztüli egyre növekvő áramoltatását annak érdekében, hogy gyors és kézzel fogható eredményeket szülessenek a helyzet enyhülése vonatkozásában. A Tanács ezen túlmenően felszólította Oroszországot, hogy vonja vissza kiegészítő csapatait a határ menti területről.

(7) A Tanács ezenfelül emlékeztetett az Európai Tanács korábbi kötelezettségvállalásaira, és kifejezte, hogy készen áll egy további jelentős korlátozó intézkedéscsomag haladéktalan bevezetésére, amennyiben Oroszország nem segíti elő teljes körű és haladéktalan együttműködéssel a fent említett követelések teljesítését. A Tanács felkérte a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy zárják le az esetleges célzott intézkedésekkel kapcsolatos munkájukat és hogy július 24-ig terjesszenek elő intézkedési javaslatokat többek között a tőkepiacokhoz való hozzáférés, a védelemi ipar és a kettős felhasználású termékek, valamint az energiaágazatban alkalmazott érzékeny technológiák területén.

(8) A helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács helyénvalónak ítéli azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire korlátozó intézkedésekkel reagáljon.

(9) Ennek összefüggésében helyénvaló megtiltani az állami tulajdonban lévő orosz pénzintézetek felé irányuló tranzakciókat, a részükre nyújtott finanszírozási vagy beruházási szolgáltatásokat, illetve az ezen intézmények által kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű új kötvényekkel, tagsági részesedésekkel vagy hasonló pénzügyi eszközökkel való kereskedést. Ezek az orosz pénzintézetek nem foglalják magukban azon oroszországi székhelyű, nemzetközi jogállású intézményeket, amelyek kormányközi megállapodások alapján jöttek létre, és amelyeknek Oroszország az egyik részvényese. Ezek a tilalmak nem befolyásolják az állami tulajdonban lévő említett orosz pénzügyi szervezeteknek vagy az azok által nyújtott kölcsönök folyósítását, függetlenül a kölcsönök futamidejétől.

(10) A tagállamoknak ezen túlmenően meg kell tiltaniuk a fegyverek és mindenfajta kapcsolódó hadianyag Oroszország irányába történő értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét. Meg kell továbbá tiltani a fegyverek és mindenfajta kapcsolódó hadianyag Oroszországból történő beszerzését is.

(11) Ezenkívül meg kell tiltani a kettős felhasználású termékek katonai célra vagy katonai végfelhasználók számára történő értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét is. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.

(12) Meg kell tiltani bizonyos érzékeny áruk és technológiák értékesítését, szállítását, transzferét és kivitelét, amennyiben ezeket mélytengeri olajfeltárásban, -termelésben, sarkvidéki olajfeltárásban, -termelésben, vagy palaolajjal kapcsolatos projektekben való felhasználásra szánják.

(13) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat vagy hasonló pénzügyi eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az I. mellékletben szereplő azon oroszországi székhelyű meghatározó hitelintézetek vagy finanszírozásfejlesztési intézmények, amelyek 2014. augusztus 1-jén 50%-nál magasabb arányban voltak állami tulajdonban vagy álltak állami ellenőrzés alatt;

b) az Unión kívüli székhelyű minden olyan jogi személy, szervezet és szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) az e bekezdés b) pontjában említett kategóriába tartozó vagy az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró minden jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet vagy a 2022. február 26-tól 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű egyéb intézmény vagy az Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely egyéb hitelintézet;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az V. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos az alábbiak által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a II. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, eladásával vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban és az atomenergiaágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a III. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50%-a nyersolaj vagy kőolajtermékek eladásából vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VI. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) *  Tilos 2022. április 12-től bármely oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjait az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és azokra vonatkozóan szolgáltatásokat nyújtani és 2023. január 29-től a kereskedésbe bevezetni.

(6) Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy a (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban letelepedett jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50%-ban egy, az I. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

(7) A (6) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 26. előtt jött létre megállapodás; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor; és

b) 2022. február 26. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre; és

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az e határozatban megállapított tilalmakat.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások visszafizetési határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.

1a. cikk * 

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9-én után kibocsátott, átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök közvetlen vagy közvetett vétele vagy eladása, a velük kapcsolatos befektetési szolgáltatások közvetlen vagy közvetett nyújtása, illetve a kibocsátásukkal kapcsolatos segítségnyújtás és az ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakció:

a) Oroszország és kormánya;

b) az Orosz Központi Bank; vagy

c) a b) pontban említett szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. február 23-én után - akár közvetlenül, akár közvetve - az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni. Ez a tilalom nem alkalmazandó azokra a kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik államból származó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) A (2) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23-én előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 23-én előtt megállapodás született; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor; és

b) 2022. február 23-én előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati nap került rögzítésre.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.

(4) *  Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetnek egy adott ügyletet, feltéve, hogy az az egész Unió vagy az érintett tagállamok pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1aa. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a X. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy az Orosz Központi Banknak más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a X. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(1a) *  Tilos 2022. október 22-től az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni.

(1b) *  2023. január 16-tó1 tilos az alábbiak irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni:

a) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolata van;

b) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Ez a tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amelyekre az (1a) bekezdés alkalmazandó.

(1c) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv:

a) közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció, amely magában foglal egy az (1b) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet, és amelyet egy, valamely tagállam joga szerint 2022. december 17. előtt bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv hozott létre, vagy

b) olyan, az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyet 2022. december 17. előtt Oroszországban hoztak létre és amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll

(1d) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy az ilyen tisztség betöltése kritikus energiaellátás biztosítása érdekében szükséges.

(1e) *  Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó kőolaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és hogy az ilyen tisztség betöltése a 4o. és a 4p. cikk által nem tiltott műveleteket szolgál.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet A. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére.

(2a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet A. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2b) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet B. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. október 7. előtt kötött szerződéseknek, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződéseknek a 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

(2c) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet B. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2023. január 8. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2d) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet C. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2023. március 18. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.

(2e) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2023. március 18. előtt teljesített szerződések alapján a X. melléklet C. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által teljesítendő kifizetések fogadására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) *  azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

aa) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes;

c) *  a szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagoknak az Unióba 2022. augusztus 10-ig történő megvásárlására, behozatalára vagy szállítására irányuló ügyletekre;

d) *  azon ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2023. június 30-ig történő felszámolásához;

e) *  valamely, a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások, adatközpont-szolgáltatások, valamint a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások - ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is - és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek;

f) *  olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e határozat alapján engedélyezett;

g) *  olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e határozat és a 2014/145/KKBP tanácsi határozat *  célkitűzéseivel.

(3a) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik azokat az ügyleteket, amelyek feltétlenül szükségesek az (1) bekezdésben említett szervezeteknek vagy azok unióbeli leányvállalatainak az Unióban letelepedett jogi személytől, szervezettől vagy szervtől történő elidegenítéséhez és 2023. június 30-ig történő kivonásához.

(4) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

(5) *  Az érintett tagállam az (1c), (1d), (1e) és (3a) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1ab. cikk * 

(1) Azon tagállamok, amelyek a 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  3. cikke (2) bekezdésének, valamint 5. cikkének megfelelően az orosz tengerhajózási nyilvántartás részére felhatalmazást adtak a jogszabályban előírt bizonyítványokkal kapcsolatos felügyeleti és vizsgálati hatáskörök részben vagy egészben való gyakorlására, illetve adott esetben a kapcsolódó bizonyítványok kibocsátására vagy megújítására, az említett irányelv 8. cikkével összhangban 2023. január 5. előtt visszavonják e felhatalmazásokat.

Az e felhatalmazások visszavonásáig tartó időszak alatt a tagállamok nem engedélyezik az orosz tengerhajózási nyilvántartásnak olyan feladatok elvégzését, illetve nem ruháznak rá olyan feladatokat, amelyek a tengerészeti biztonságra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban az Unió által elismert szervezetek számára vannak fenntartva, beleértve a jogszabályban előírt bizonyítványokkal kapcsolatos felügyeletet és vizsgálatok elvégzését, valamint a kapcsolódó bizonyítványok kibocsátását, jóváhagyását vagy megújítását.

(2) Az érintett tagállam - lobogó szerinti államként eljárva - 2023. április 8. előtt visszavonja és hatálytalanítja az ő nevében az orosz tengerhajózási nyilvántartás által 2022. október 7. előtt kiállított, jogszabályban előírt bizonyítványokat.

(3) A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  7. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárástól eltérve, az orosz tengerhajózási nyilvántartásnak a 391/2009/EK rendelet és az (EU) 2016/1629 irányelv szerinti uniós elismerése visszavonásra kerül.

(4) Azok a tagállamok, amelyek valamely, szemlével kapcsolatos feladat elvégzését az (EU) 2016/1629 irányelv 20. cikkének (3) bekezdése alapján átruházták az orosz tengerhajózási nyilvántartásra - különösen az annak ellenőrzését szolgáló műszaki szemle lefolytatását, hogy az adott vízi jármű megfelel-e az (EU) 2016/1629 irányelvben, különösen annak II. és V. mellékletében említett műszaki követelményeknek - 2022. november 6. előtt visszavonják ezeket a felhatalmazásokat.

(5) Azok a tagállamok, amelyek valamely védelmi feladat elvégzését a 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  II. mellékletének 4.3. pontja vagy a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  11. cikke alapján átruházták az orosz tengerhajózási nyilvántartásra - különös tekintettel a nemzetközi hajóvédelmi bizonyítványok kiadásával vagy megújításával, valamint a 725/2004/EK rendelet II. mellékletének 19.1.2. és 19.2.2. pontja szerinti vonatkozó ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokra - 2023. január 5. előtt visszavonják ezeket a felhatalmazásokat.

(6) Az érintett tagállam - szerződő kormányként eljárva - 2023. április 8. előtt visszavonja és hatálytalanítja az ő nevében az orosz tengerhajózási nyilvántartás által 2022. október 7. előtt kiállított nemzetközi hajóvédelmi bizonyítványokat.

1b. cikk * 

(1) *  Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2) *  Tilos kriptoeszközökkel kapcsolatos pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamoknak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, vagy a valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

(4) * 

(5) *  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) az (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges;

f) *  az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges.

Az érintett tagállam az e bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából szükséges; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1c. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

1d. cikk * 

(1) *  Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) *  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

1e. cikk * 

(1) Tilos a VIII. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VIII. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a VIII. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanezen időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VIII. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

1f. cikk * 

(1) Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is - vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

1g. cikk * 

(1) *  Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó sem a tagállamok állampolgáraira, sem pedig azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

1h. cikk * 

(1) *  Tilos a 2014/23/EU * , a 2014/24/EU * , a 2014/25/EU *  és a 2009/81/EK *  európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)-d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f)-h) és j) pontjának, továbbá az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  VII. címének hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el,

ideértve a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozókat, beszállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a 2009/81/EK, a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv értelmében támaszkodnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése, valamint biztonsága, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és megbízások folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

1i. cikk * 

(1) Tilos egy uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet *  értelmében vett szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást - többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt - biztosítani bármely, oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) humanitárius célok, népegészségügyi szükséghelyzet, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

1j. cikk * 

(1) Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a) orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4) *  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a) a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b) egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7) Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.

1k. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati - beleértve a kötelező könyvvizsgálatot -, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2a) Tilos piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásokat, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, valamint reklámozási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.

(4) A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. október 7. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő megszüntetéséhez.

(4a) A (2a) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2023. január 16. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő megszüntetéséhez.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához vagy a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e határozat és a 2014/145/KKBP határozat célkitűzéseivel.

(7) Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi igénybevételre szánt, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8) A (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhe z vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások nyújtására.

(9) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 3. cikk (3) bekezdésének d) pontja és a 3a. cikk (3) bekezdésének d) pontja által engedélyezett, a nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő szoftverfrissítésekhez szükséges szolgáltatások nyújtására.

(10) Az (1), a (2) és a (2a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a szóban forgó bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban;

c) az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket;

d) az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

e) olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

f) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén; vagy

g) uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához - beleértve a kiberbiztonságot is - szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpontszolgáltatásokhoz az Unióban.

(11) Az érintett tagálla m a (10) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

2. cikk

(1) Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön fegyverek és azokhoz kapcsolódó bárminemű hadianyag - beleértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek pótalkatrészeit is - Oroszország részére történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szállítása, transzfere vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) Oroszországban bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra, közvetve vagy közvetlenül, olyan brókertevékenységet folytatni, illetve olyan technikai segítséget vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó hadianyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit is;

b) Oroszországban bármely személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra, közvetve vagy közvetlenül, katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó felszerelések értékesítését, szállítását, transzferét vagy kivitelét szolgáló, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló támogatásokat, kölcsönöket, exporthitel-biztosítást, garanciát, biztosítást és viszontbiztosítást.

(3) *  Tilos a tagállamok állampolgárai által vagy tagállami lobogó alatt közlekedő hajón vagy tagállami légi járművön fegyverzetek és azokhoz kapcsolódó mindenfajta eszköz - így például fegyverek és lőszerek, katonai járművek és felszerelés, katonai jellegű felszerelés és ezek alkatrészei - Oroszországból való közvetlen vagy közvetett behozatala, vásárlása vagy szállítása.

(4) *  A (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik sem a 2014. augusztus 1. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a teljesítését, sem pedig az Unióban meglévő kapacitások karbantartásához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítását.

(4a) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítására.

(5) *  Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott tilalmakat nem kell alkalmazni a következőkre:

a) legalább 70%-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása, vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása, vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása,

amelyek az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, vagy az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy az európai műholdgyártók műholdjainak üzemanyag-ellátásához szükségesek.

A hidrazinkivitel mennyiségét arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel kell kiszámítani, amelyhez vagy amelyekhez azt gyártották, és az egyes kilövésekhez vagy műholdakhoz tartozó teljes hidrazinmennyiség nem haladhatja meg a 800 kg-ot. A monometilhidrazin-kivitel mennyiségét arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel kell kiszámítani, amelyhez vagy amelyekhez azt gyártották.

(5a) *  Az (1) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak az alábbi feltételek mellett nem alkalmazandók a hidrazin (CAS 302-01-2) legalább 70%-os koncentrációjának az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztelése és repülése, valamint az ExoMars szállítóegység repülése vonatkozásában történő eladására, szolgáltatására, átadására, kivitelére, behozatalára, beszerzésére vagy szállítására:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység teszteléséhez és repüléséhez szánt hidrazin összmennyisége, amely a misszió minden egyes fázisának szükségleteivel összhangban kerül kiszámításra, a misszió teljes időtartama alatt nem haladhatja meg az 5 000 kg-ot;

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repüléséhez szánt hidrazin összmennyisége nem haladhatja meg a 300 kg-ot.

(6) *  A (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (5) és az (5a) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó brókertevékenység folytatása, illetve technikai segítség vagy egyéb szolgáltatások nyújtása, valamint finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetén.

(7) *  A tagállamok illetékes hatóságainak előzetesen engedélyezniük kell az (5), az (5a), illetve a (6) bekezdésben említett műveleteket. A tagállamok megfelelően értesítik a Tanácsot minden olyan esetről, amikor az engedélyt megadják. Az értesítésnek tartalmaznia kell az átadott mennyiségekre és a végfelhasználásra vonatkozó részletes adatokat.

3. cikk * 

(1) Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt bármely kettős felhasználású termék és technológia bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vámárunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az e cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nyilvánosan nem hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) E cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt ...[2022. május 1- je] előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűe n alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) *  Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az e cikkben, valamint a 3a. cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában említett és lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmazó partnerországok felsorolását a VII. melléklet tartalmazza.

3a. cikk * 

(1) Tilos olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szofverfrissitések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vámárunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári célra szánt, nyilvánosan nem hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

h) *  oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26 előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) *  Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. *  a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

3aa. cikk * 

(1) Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt tűzfegyvereknek, tűzfegyverdaraboknak, alapvető alkotóelemeiknek és lőszereiknek - függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem - a közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá e termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítása céljából.

3b. cikk * 

(1) *  A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében, továbbá e határozat 3. és 3a. cikkétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az e határozat 3a. cikkében említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

4. cikk * 

(1) Tilos bizonyos, a feltárási és kitermelési projektek bizonyos kategóriához kapcsolódó termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - felhasználásra.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) *  földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetve az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.

(5) A (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

4a. cikk * 

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint a földgáz és kőolaj - többek között a finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagálla m joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azokra a bányászati és kőfejtési tevékenységekre, amelyek legnagyobb hozama bizonyos anyagokból származik, vagy amelyek elsődleges célja ezen anyagok előállítása. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

4b. cikk * 

(1) Tilos közfinanszírozást vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a 2022. február 26. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) *  az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított közfinanszírozásra vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtásra.

(3) *  Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.

4c. cikk * 

(1) *  Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. február 26. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. május 27-ig történő teljesítését.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokolt sürgős esetekben az eladásra, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti az illetékes hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt.

(4a) *  Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4d. cikk * 

(1) *  Tilos a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, valamint sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik.

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) *  A 833/2014/EU tanácsi rendelet *  XI. mellékletének A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 28-ig történő teljesítésére.

(5a) *  A 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. november 6-ig történő teljesítésére

(5b) *  A 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének C. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. január 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.

(6) *  Az érintett tagálla m az (5), (5a) és (5b) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagáll mo t és a Bizottságot.

a) az feltétlenül szükséges a lízing egy olyan, valamely tagállam joga alapján bejegyzett vagy alapított jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amely nem tartozik az e határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá; és

b) nem kerül sor gazdasági erőforrásoknak az orosz fél rendelkezésére bocsátására, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(6a) *  Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(6b) *  A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfele lő nek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen technikai segítségnyújtás szükséges a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez.

(6c) *  Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(7) *  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 3a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(8a) *  A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

(9) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4e. cikk * 

(1) A tagállamok a nemzeti szabályaiknak és joguknak megfelelően, valamint a nemzetközi joggal - különösen a vonatkozó nemzetközi polgári légi közlekedési megállapodásokkal - összhangban megtagadják az orosz légi fuvarozók által - akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként - üzemeltetett bármely légi jármű, bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, valamint bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett minden légi jármű számára az Unió területén való leszállásra, az Unió területéről való felszállásra, illetve az Unió területe feletti átrepülésre vonatkozó engedélyt.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egy légi jármű számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius okokból vagy az e határozat célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

4f. cikk * 

(1) *  Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 4e. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e határozat megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 4e. cikk végrehajtásáról.

4g. cikk * 

(1) Tilos a gazdasági szereplők számára a IX. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például - akár új, akár előre telepített - kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.

(2) A IX. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszórási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

(3) *  Tilos a IX. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.

4h. cikk * 

(1) Tilos tengerhajózási termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak;

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.

(4a) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4ha. cikk * 

(1) *  Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti tilalom 2023. április 8. után az orosz tengerhajózási nyilvántartás által tanúsított hajókra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés azon hajókra is alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 24. után.

(3) E cikk alkalmazásában - az (1a) bekezdés kivételével - hajó: * 

a) a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben *  meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.

(4) *  Az (1) és az (1a) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(5) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges: * 

a) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

b) gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e határozat alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása; vagy

e) szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(5a) *  A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy:

a) szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és

b) a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e határozat más módon nem tiltja.

(5b) *  A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely hajó részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, feltéve ha a hajó:

a) eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett,

b) 2023. január 31. előtt újra élt azon jogával, hogy a mögöttes tagállami lajstrom szerinti lobogó alatt közlekedjen, és

c) nem áll orosz állampolgár, vagy az Oroszországi Föderáció joga alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, azt nem bérli, nem működteti vagy más módon nem ellenőrzi ilyen állampolgár vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(6) *  Az érintett tagállam az (5) és az (5a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4i. cikk * 

(1) Tilos:

a) vas- és acéltermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d) *  2023. szeptember 30-tól a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11, a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől;

e) *  az a), b), c) és d) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás - többek között származtatott pénzügyi eszközök -, valamint biztosítás és viszontbiztosítás közvetlen vagy közvetett biztosítása.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) *  A 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletének A. részében felsorolt termékek tekintetében, és függetlenül attól, hogy e termékek ugyanezen melléklet B. részében is fel vannak sorolva, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.

(3) *  A 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletének B. részében felsorolt azon termékek tekintetében, amelyek nem szerepelnek ugyanezen melléklet A. részében, és a (4) bekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 7207 11, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (4), (5) és (5a) bekezdés alkalmazandó.

(4) *  Az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 3 747 905 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 3 747 905 tonna 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között.

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 11 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 487 202 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 85 260 tonna 2023. október 1. és 2023. december 31. között;

c) 48 720 tonna 2024. január 1. és 2024. március 31. között.

(5a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékek következő mennyiségeinek a behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 147 007 tonna 2022. december 17. és 2023. december 31. között;

b) 110 255 tonna 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között.

(6) *  A (4), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet *  49-54. cikkében előírt vámkontingenskezelési rendszernek megfelelően.

(7) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyagutókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(8) *  Az érintett tagállam a (7) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4j. cikk * 

(1) Tilos luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(3a) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan luxuscikkekre, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(4) *  Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.

(5) *  Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) *  Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4k. cikk * 

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló tevékenységek végzését, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(3a) *  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az Unió és a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek - beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat - működéséhez szükséges, valamint a tagállamok állampolgárainak és azok közvetlen családtagjainak személyes használatára szolgáló oroszországi vásárlásokra.

(3b) *  A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítésé he z szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (3ba) bekezdés alkalmazandó.

(3ba) *  A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. június 18-ig történő teljesítésére.

(3c) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletében felsorolt termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(4) 2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) összesen 1 577 807 metrikus tonna, a 3105 20, 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó egyéb termék egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet *  49-54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

(5a) *  Az érintett tagállam a (3c) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4l. cikk * 

(1) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni szenet vagy egyéb termékeket az Unióba, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. augusztus 10-ig történő teljesítésére.

(4) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4m. cikk * 

(1) Tilos olyan termékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  A 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletének A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítésé he z szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(3a) *  A 833/2014/EU rendelet XXIII. melléklet A. részében felsorolt, a 2701, a 2702, a 2703, illetve a 2704 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

(3b) *  A 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletének B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. január 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítésé he z szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan termékekre, amelyek a tagállamok vagy partnerországok Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(4a) *  A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8417 20, 8419 81 80 és 8438 10 10 KN-kódok alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása természetes személyek általi személyes háztartási használat céljából szükséges.

(5) *  A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az e cikk hatálya alá tartozó termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges:

a) orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás -, vagy evakuáció; vagy

b) az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között;

c) *  az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(5a) *  A (4a) és az (5) bekezdésben említett engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(5b) *  Az érintett tagállam az (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4n. cikk * 

(1) Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, ideértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e határozat más módon nem tiltja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy

b) a járműnek az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

a) *  amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e határozat alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) *  az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

e) az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4o. cikk * 

(1) *  Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, importálni vagy átadni az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-ig a nyersolaj tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b) 2023. február 5-ig a kőolajtermékek tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c) *  a tengeren szállított, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, szállításuk csak Oroszországból indul, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d) olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács - a főképviselőnek a Bizottság támogatásával tett javaslata alapján - egyhangúlag úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(4) Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, az Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(5) *  2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, tengeren szállított, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.

(6) 2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország hatáskörrel rendelkező hatóságai 2023. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b) Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7) *  Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

2023. február 5-től tilos az illetékes bolgár hatóság által az (5) bekezdés szerint engedélyezett eltérés alapján importált nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, vagy az ilyen kőolajtermékek eladása más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevők számára. A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek harmadik országokba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a 833/2014/EU rendelet XXXII. mellékletében említett kiviteli mennyiségi kontingenseken belül, miután megállapították, hogy:

a) a termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában környezeti és biztonsági kockázatok miatt;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Bulgária a harmadik és negyedik albekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket a harmadik és negyedik albekezdésben foglalt eltérések hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(8) *  Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajnak más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”.

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve az ilyen kőolajtermékek értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2023. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely más tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő bevitelére vagy átadására és csehországi vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt állnak alternatív kőolajtermékek Csehország rendelkezésére, a Tanács egyhangúlag eljárva határozatot fogad el, amellyel megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2023. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

A harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a) a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b) az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az ötödik albekezdésben foglalt eltérés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(9) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az e határozat XIII. mellékletében felsorolt azon nyersolaj és kőolajtermékek Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek a kielégítéséhez van szükség.

(10) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

4p. cikk * 

(1) *  Tilos az olyan, az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajjal vagy kőolajtermékekkel harmadik országokkal folytatott kereskedéshez, brókertevékenységhez vagy azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak.

(2) *  „Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. június 4. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések következő időpontig történő teljesítésére:

a) 2022. december 5. a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében;

b) 2023. február 5. a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a biztosítási kárigények 2022. december 5. utáni kifizetésére a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében, illetve a biztosítási kárigények 2023. február 5. utáni kifizetésére a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében, a 2022. június 4. előtt megkötött biztosítási szerződések alapján és feltéve, hogy a biztosítási fedezet a vonatkozó időpontig megszűnik.

(4) *  Tilos az e határozat XIII. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajjal 2022. december 5-től, vagy a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékekkel 2023. február 5-től harmadik országokkal folytatott kereskedés, brókertevékenység vagy azok harmadik országok számára - többek között hajók közötti átadásokon keresztül - történő szállítása.

(5) *  Az e cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom a XI. mellékletnek az e cikk (9) bekezdésének a) pontjával összhangban történő módosításáról szóló első tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

Az e határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától kezdve, az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmak 90 napig nem alkalmazandók az e határozat XIII. mellékletében felsorolt olyan termékek szállítására, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak, valamint a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítására, feltéve, hogy:

a) a szállítás vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása az e határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontja előtt megkötött szerződésen alapul; és

b) az említett szerződés megkötésének időpontjában a hordónkénti vételár nem haladta meg az e határozat XI. mellékletében megállapított árat.

(6) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra és 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, feltéve, hogy az ilyen termékek hordónkénti vételára nem haladja meg az e határozat XI. mellékletben megállapított árakat;

b) az e határozat XIII. mellékletében felsorolt nyersolajra vagy kőolajtermékekre, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

c) az e határozat XII. mellékletében említett termékeknek az abban a mellékletben említett harmadik országokba történő szállítása, és ehhez technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása, az említett mellékletben meghatározott időtartam alatt;

d) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amely Oroszországból származik, vagy amelyet Oroszországból exportálnak, és az e határozat XI. mellékletében megállapított ár feletti áron vásároltak, és amelyet 2022. december 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. január 19. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben;

e) 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, és az e határozat XI. mellékletében megállapított vonatkozó ár feletti áron vásároltak, valamint 2023. február 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. április 1. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

(7) *  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó a tengerbiztonsági okokból szükséges révkalauzszolgáltatások nyújtására.

(8) *  Abban az esetben, ha - a XI. melléklet módosításáról szóló valamely tanácsi határozat hatálybalépését követően - egy hajó a (4) bekezdésben említett orosz nyersolajat vagy kőolajtermékeket szállított, és a szállításért felelős gazdasági szereplő tudta, vagy észszerű oka volt feltételezni, hogy az ilyen nyersolajat vagy kőolajtermékeket az ilyen vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában a XI. mellékletben megállapított ár feletti áron vásárolták, az árplafon feletti áron vásárolt rakomány kirakodásának időpontját követő 90 napig tilos a (4) bekezdésben említett, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek az említett hajóval történő szállításához kapcsolódó, az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat nyújtani.

(9) *  A Tanács a főképviselő javaslata alapján - a Bizottság támogatásával - egyhangúlag módosítja:

a) a XI. mellékletet, az árplafon-koalíció által elfogadott árak alapján;

b) a XII. mellékletet, az árplafon-koalíció által elfogadott objektív támogathatósági kritériumok alapján, egyes harmadik országok energiabiztonsága szempontjából nélkülözhetetlen egyedi energiaprojektek mentesítése céljából.

(10) *  Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagálásként szükséges szállításra vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítására, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot az esemény azonosítását követően haladéktalanul értesítették.

(11) *  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e cikkben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének feltárt eseteiről.

Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ azon célra használható fel - ideértve az intézkedés hatékonyságának biztosítását is -, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(12) *  Az árplafon-mechanizmus működését - beleértve a XI. mellékletet -, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. március közepéig, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni, hogy az intézkedés mennyire hatékony a várt eredményei, a végrehajtása, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartása és az ahhoz való informális igazodás, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatása tekintetében. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, beleértve az esetleges zavarokat is.

Az árplafon célkitűzéseinek - így többek között az Oroszország olajbevételei csökkentésére való alkalmasságának - megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5%-kal kell meghatározni.

4q. cikk * 

(1) Tilos olyan aranyat közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni, amely Oroszországból származik, és amelyet 2022. július 22. után vittek ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni az olyan termékeket, amelyeket harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termék beépítésével.

(3) Tilos olyan aranyékszert közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni, amely Oroszországból származik, és amelyet 2022. július 22. után vittek ki Oroszországból az Unióba.

(4) Tilos:

a) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található - és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező - diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.

(6) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt aranyékszerekre, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(7) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

(8) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4r. cikk * 

(1) A 3., 3a., 4., 4c., 4d., 4g., 4j. és 4m. cikktől eltérve, az il1etékes hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet II., VII., X., XI., XVI., XVIII., XX. és XXIII. mellékletében, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a termékek vagy technológiák tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az engedély iránti kérelmekről döntő illetékes hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a termékeket oroszországi katonai végfelhasználónak szánhatják vagy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban; valamint

c) az érintett termékek és technológiák fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 3., 3a., 4., 4c., 4d., 4g., 4j. vagy 4m. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek és technológiák tekintetében hatályba léptek volna.

(2) A 4i. és a 4k. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. és XXI. mellékletében felsorolt termékek és technológiák behozatalát vagy átadását, amennyiben a szóban forgó behozatal vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a termékek tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b) az érintett termékek fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 4g. és 4k. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek tekintetében hatályba léptek volna.

(3) Az érintett tagálla m az (1) és a (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az itt előírtakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

6. cikk

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek cselekményei semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy cselekményükkel megsértik az e határozatban foglalt intézkedéseket.

7. cikk * 

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés - különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) *  az e határozat mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv; vagy

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Igényérvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e határozattal összhangban.

8. cikk * 

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a szóban forgó tilalmak hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyetteseként való eljárást, vagy az e határozatban meghatározott kivételek felhasználásával a javukra történő eljárást.

8a. cikk * 

(1) A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e határozat alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezelhet, különösen az e határozat és mellékletei módosításainak előkészítése és elvégzése céljából.

(2) E határozat alkalmazásának céljaiból az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  3. cikkének 8. pontja értelmében vett „adatkezelőként” a Tanács és a főképviselő kerül kijelölésre.

9. cikk * 

(1) *  Ezt a határozatot 2023. július 31-ig kell alkalmazni.

(2) Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg, a határozatot szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.

10. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

I. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

II. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

III. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE * 

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

IV. MELLÉKLET * 

A 3. cikk (7) bekezdésében, a 3a. cikk (7) bekezdésében és a 3b. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet)

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „Special Flight Unit Rossiya” szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a „Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]” szövetségi költségvetési vállalata)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre - Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete)

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat])

Rostekh - Azimuth

Russian Aircraft Corporation míg

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

Central Research and Development Institute Tsiklon („Ciklon” Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module („Modul” Kutatóközpont)

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific Research Institute NII Submikron („Szubmikron” Tudományos Kutatóintézet)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijárműrendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij FizikaiEnergetikai Intézet)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau”

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory”

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

United Shipbuilding Corporation JSC „Zvyozdochka”

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Enterprise „Kant” (Kant Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise „Svyaz” (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Research Institute „Argon” (Argon Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „Salute”

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov” (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „URALELEMENT”

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvoservice

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design” (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant „Molot”

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC „MBDB „ISKRA””

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), „Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP „Region”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB „Soyuz”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant,

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern „MPO - Gidropribor”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau „Detal”

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October”

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard” (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

(a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja - Soyuz)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda)

Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ)

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete)

Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete) Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E.

Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) („Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet” szövetségi állami vállalat)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev

(MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka

(SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet)

Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat

(PJSC Agregat) Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet)

Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet)

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet)

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P.N. Lebedev után elnevezett Fizkai Intézete)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

„Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

(Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.)

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II - Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.)

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet)

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (a V.I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet)

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda)

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.)

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machi

ne Building Factory - Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe) Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága)

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe)

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet)

Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ - Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet)

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete)

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó V.A. Trapeznikov intézet, Orosz Tudományos Akadémia)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.)

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE „Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (az S.S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.)

SPA „Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (más néven: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.)

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC

V. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

VI. MELLÉKLET * 

AZ 1. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Almaz-Antey Kamaz

Novorosszijszki Kereskedelmi Tengeri Kikötő (Novorossiysk Commercial Sea Port)

Rostec (orosz technológiai állami vállalat) (Russian Technologies State Corporation)

Orosz Vasutak (Russian Railways)

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

Egyesült Hajóépítő Vállalat (United Shipbuilding Corporation)

Orosz tengerészeti hajólajstrom (Russian Maritime Register of Shipping).

VII. MELLÉKLET * 

AZ 1K. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN, A 3. CIKK (9) BEKEZDÉSÉBEN, A 4J. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 4M. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PARTNERORSZÁGOK JEGYZÉKE * 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

JAPÁN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

DÉL-KOREA

VIII. MELLÉKLET * 

AZ 1e. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve Az alkalmazás kezdőnapja
Bank Otkritie 2022. március 12.
Novikombank 2022. március 12.
Promsvyazbank 2022. március 12.
Bank Rossiya 2022. március 12.
Sovcombank 2022. március 12.
VNESHECONOMBANK (VEB) 2022. március 12.
VTB BANK 2022. március 12.
Sberbank 2022. június 14.
Credit Bank of Moscow 2022. június 14.
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank 2022. június 14.

IX. MELLÉKLET * 

A 4g. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

RT - Russia Today English

RT - Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT- Russia Today Spanish

Sputnik

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International

NTV/NTV Mir

Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal

X. MELLÉKLET * 

Az 1aa. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. RÉSZ

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B. RÉSZ

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (orosz tengerhajózási nyilvántartás) (RMRS)

C. RÉSZ

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMEN T BAN K (Orosz Regionális Fejlesztési Bank)

XI. MELLÉKLET * 

A 4p. cikk (9) bekezdésének a) pontjában említett árak

Nyersolaj ára

KN-kód Árumegnevezés Hordónkénti ár (USD) Az alkalmazás kezdőnapja
2709 00 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj 60 2022. december 5.

Kőolajtermékek árai

KN-kód Árumegnevezés Nyersolajhoz képest feláras /
Nyersolajhoz képest diszkontáras
Hordónkénti ár (USD) Az alkalmazás kezdőnapja
Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével), valamint máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, a biodízelt tartalmazó készítmények és a hulladékolaj kivételével
2710 12 Könnyűpárlatok és készítmények
2710 12 11 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 12 15 Vegyi átalakításra a 2710 12 11 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
Speciális benzinek
2710 12 21 Lakkbenzin Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 12 25 Egyéb Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb
Motorbenzin
2710 12 31 Repülőbenzin Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Más benzin, amelynek ólomtartalma
Legfeljebb 0,013 g/l
2710 12 41 95 -nél kisebb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 45 95 vagy annál nagyobb, de 98 -nál kisebb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 49 98 vagy annál nagyobb oktánszámú (RON) Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 50 Nagyobb mint 0,013 g/l Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 70 Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 12 90 Más könnyűpárlat Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 Egyéb
Középpárlatok
2710 19 11 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 15 Vegyi átalakításra a 2710 19 11 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Egyéb célokra
Kerozin
2710 19 21 Sugárhajtómű-üzemanyag Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 25 Egyéb Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 29 Egyéb Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Nehézpárlatok
Gázolajok
2710 19 31 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 35 Vegyi átalakításra a 2710 19 31 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 43 Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 46 0,001 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,002 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 47 0,002 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 48 0,1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Fűtőolajok
2710 19 51 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 55 Vegyi átalakításra a 2710 19 51 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 62 Legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 66 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 67 0,5 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Kenőolajok; más olajok
2710 19 71 Meghatározott eljárások céljára Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 19 75 Vegyi átalakításra a 2710 19 71 alszám alatt említett eljárások kivételével Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Egyéb célokra
2710 19 81 Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 83 Hidraulikaolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 85 Fehérolaj, folyékony paraffin Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 87 Differenciálolaj és reduktorolaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 91 Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 93 Villamosszigetelési olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 19 99 Más kenőolaj és más olaj Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével), valamint máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalommal, a hulladékolaj kivételével
Gázolajok
2710 20 11 Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 20 16 0,001 tömegszázaléknál nagyobb, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
2710 20 19 0,1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest feláras 100 2023. február 5.
Fűtőolajok
2710 20 32 Legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 38 0,5 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalommal Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 20 90 Más olajok Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
Hulladékolaj
2710 91 Poliklórozott bifenileket (PCS), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.
2710 99 Egyéb Nyersolajhoz képest diszkontáras 45 2023. február 5.

XII. MELLÉKLET * 

A 4p. cikk (9) bekezdésének b) pontjában említett projektek jegyzéke

A mentesség hatálya Az alkalmazás kezdőnapja A hatályvesztés időpontja
Az Oroszországban zajló Szahalin-2 (Сахалин-2) projektből származó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, kondenzátummal kevert nyersolaj hajóval Japánba történő szállítása, és az e szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás. 2022. december 5. 2023. június 5.

XIII. MELLÉKLET * 

A 4o. és a 4p. cikkben említett nyersolaj és kőolajtermékek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
ex 2709 00 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított földgázkondenzátumok kivételével
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; hulladékolaj

  Vissza az oldal tetejére
//