A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

1. *  A Kormány az idősek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának előmozdítása, valamint a Nemzeti Együttműködés Rendszerében az idősödő emberek érdekeinek, javaslatainak a kormányzati döntések előkészítése során történő megjelenítése érdekében – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – működteti az Idősek Tanácsát (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács véleményezi az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő és az általa kiemelten kezelt más kormányzati döntések és – az önkormányzati rendeletek tervezetének kivételével – jogszabályok tervezetét, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet kormányzati intézkedésekre, és közvetíti az idősödő emberek, valamint a vallási közösségek és a civil szervezetek javaslatait.

3. A Tanács

a) elnöke a miniszterelnök, akit akadályoztatása esetén a Tanács alelnöke helyettesít,

b) *  alelnöke a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára,

c) tagjait – tizenkét főt – a miniszterelnök kéri fel részben az idősügy területén működő civil szervezetek javaslata alapján, részben a tudományos élet, a demográfia, a szociálpolitika, a helyi önkormányzatok, a vallási közösségek és a civil szervezetek szakemberei közül.

4. A Tanács megbízatása megszűnik a Kormány megbízatásának megszűnésével. A Tanácsot a megbízatásának megszűnését követő hatvan napon belül újjá kell alakítani.

5. A tag megbízatása megszűnik a Tanács megbízatásának megszűnésével. A tag a megbízatásáról lemondhat. A miniszterelnök a tag megbízatását a javaslattevő szervezet véleményének kikérését követően visszavonhatja. Ha egy tag megbízatása megszűnik, hatvan napon belül új tagot kell felkérni.

6. A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.

7. *  A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz

a) a kultúráért és innovációért felelős miniszternek,

b) a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának,

c) a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárának,

d) a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárának,

e) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárának,

f) az igazságügyi miniszternek,

g) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek,

h) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának,

i) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának,

j) a területfejlesztési miniszternek,

k) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatójának,

l) a Magyar Államkincstár elnökének,

m) a Központi Statisztikai Hivatal elnökének,

n) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökének és

o) a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatójának

egy-egy képviselője.

8. *  A Tanács titkárát a Tanács alelnöke jelöli ki. A Tanács működésével és programjaival kapcsolatos költségek fedezetét a központi költségvetés Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetében kell biztosítani.

9. A Tanács az ügyrendjét és a munkatervét maga határozza meg.

10. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok és más, a Tanács által kiemelten kezelt kormányzati döntések előkészítése során tegyék lehetővé a Tanács véleményezési és javaslattételi feladatainak ellátását.

11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

12. Azok a személyek, akik az e határozat hatálybalépését megelőző napon az Idősügyi Tanács tagjai voltak, a határozat hatálybalépésével a Tanács tagjaivá válnak. Az Idősügyi Tanács jogszabályban meghatározott hatásköreit az Idősek Tanácsa gyakorolja.

13. *