A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletre, a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) *  Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet és a miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban: honvéd szakképző intézmény) személyi állományába tartozó hivatásos és szerződéses katona, valamint a honvédelmi alkalmazotti, illetve a munkaviszonyban álló személyek által betölthető munkakörökre, továbbá – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszteri biztos és a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek által betölthető álláshelyekre terjed ki.

(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti miniszter, államtitkár, kormánybiztos, miniszteri biztos álláshelyére a 3. §-t, a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek álláshelyére, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a munkaviszonyban álló személyek munkakörére a 3. §-t, a 11–14. §-t és a 19. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni.

2. § *  (1) Az utasítás alkalmazásában

a) fegyvernemi, szakági alcsoport: egy adott munkakörcsaládon belül olyan munkakörök összessége, amelyekhez ugyanazon szűkebb szakterülethez tartozó feladatok, valamint a rendfokozati hierarchiából fakadó eltérések és egymásra épülés figyelembevételével azonos szakképzettségi, tanfolyami végzettségi követelmények, fizikai, pszichikai és egészségi alkalmassági feltételek kapcsolhatóak,

b) munkakörcsalád: a fegyvernemek, szakágak hasonló szakmai területhez tartozó csoportja,

c) munkakör típus: a fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó munkaköröknek a munkavégzés jellege szerint meghatározott csoportja,

d) szakmacsoport: egymáshoz logikailag kapcsolódó munkakörcsaládok csoportja, a szolgálati beosztások 3. mellékletben meghatározott, a szolgálati beosztások Munkaköri Térképének legnagyobb szerkezeti eleme,

e) szakmai felelős: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 1. § 14. pontjában meghatározott szervezet, szervezeti egység vagy e jogkörrel felruházott személy,

f) új munkakör: olyan munkakör-megnevezés, amely létrehozása előtt egy állománytáblában, illetve munkaköri jegyzékben sem szerepelt, és az azt betöltő személy végrehajtandó feladatai, az ahhoz kapcsolódó jog- és hatáskörei, felelősségei és kötelezettségei, valamint a szükséges szakmai, egészségi, pszichikai és fizikai követelmények korábban nem kerültek meghatározásra.

(2) Ahol az utasítás munkakört említ, azon a Kit. hatálya alá tartozó álláshelyek vonatkozásában az álláshelyen ellátandó feladatok összességét kell érteni.

2. A Munkakör Azonosító Kód

3. § (1) A Munkakör Azonosító Kód (a továbbiakban: MAK) a munkakör szakterületi hovatartozását, a munkavégzés jellegét, a munkakör rendfokozati hierarchiában elfoglalt helyét, a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozást, a hozzá kapcsolható foglalkoztatási jogviszonyt és korlátozást, valamint a munkakörben előírt idegennyelv-ismereti követelményt azonosítja. A MAK karaktereiben alkalmazható jelöléseket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A kizárólag szolgálati viszonyban nem állókkal feltölthető munkakörök, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók álláshelyei esetében

a) a MAK első három karakterét annak a munkakörcsaládnak és fegyvernemi, szakági alcsoportnak a 3. melléklet szerinti azonosítója alapján kell meghatározni, amelyhez a munkakör vagy álláshely – feladatrendszerét tekintve – kapcsolható,

b) a MAK ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik karakterét a 2. melléklet alapján kell beazonosítani,

c) a MAK a) és b) pontban fel nem sorolt karaktereit nem kell feltölteni, és kihúzással kell jelölni.

(3) *  A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár esetében kizárólag a MAK ötödik, hatodik és hetedik karakterét kell beazonosítani a 2. melléklet alapján, a többi karaktert kihúzással kell jelölni.

(4) A beosztás idegennyelv-ismereti követelménye tekintetében munkaköri leírásban kell meghatározni

a) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, az első karaktert megjelenítő táblázat szerinti, kettő vagy több nyelvre, illetve az egyéb idegen nyelvre vonatkozó követelményt és

b) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, a második karaktert megjelenítő táblázat szerinti B) táblázat alapján nem jelölhető idegen nyelvi követelmény típusára vonatkozó elvárást.

(5) A 2. melléklet 7. pontja szerinti idegennyelv-ismereti követelmény második karakterére vonatkozó B) táblázat jelöléseit akkor kell alkalmazni, ha az első karakter egy, vagy magasabb számú értékkel kerül meghatározásra. Több idegen nyelv esetében a második karaktert a legalacsonyabb szintű követelményt támasztó karakterrel kell meghatározni.

(6) *  A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadi állománytábláiban rendszeresített beosztások esetében a MAK hetedik, tizedik és tizenegyedik karakterében „Z” jelölést kell alkalmazni.

(7) *  A MAK nyolcadik karakterében az „X” jelölés kizárólag az MH ideiglenes katonai szervezetei állománytábláiban alkalmazható.

(8) *  A MAK kilencedik karakterében az „E” jelölés kizárólag az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) állománytáblájában alkalmazható.

3. A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe * 

4. § *  (1) A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe a honvédelmi szervezetnél és a honvéd szakképző intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások munkakörcsalád, fegyvernemi, szakági alcsoport és munkakör típus szerinti elhelyezkedését határozza meg. A szolgálati beosztások Munkaköri Térképét a 3. melléklet tartalmazza. Az egyes munkakörcsaládokra vonatkozó táblázatokban az „A”–„C” oszlopoktól elkülönítetten, külön táblázatként kell értelmezni a munkakör típus jelölésére és megnevezésére vonatkozó „D” és „E” oszlopokat.

(2) Csak olyan munkakörcsaládban, fegyvernemi, szakági alcsoportban és munkakör típusban rendszeresíthető szolgálati beosztás, amely a szolgálati beosztások Munkaköri Térképén szerepel.

5. § (1) *  A munkakörcsalád, a fegyvernemi, szakági alcsoport és a munkakör típus létrehozásával, valamint a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos miniszteri döntések előkészítését a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) végzi. A KNBSZ-nél rendszeresített munkakörök megnevezését és az ezekhez kapcsolódó munkakör típust a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

(2) *  Munkakörcsaládnak, fegyvernemi, szakági alcsoportnak, illetve munkakör típusnak a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételét, módosítását vagy törlését tartalmazó utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül a HM HPF kezdeményezi a MAK karaktereihez tartozó értéklisták módosítását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Szervezetmenedzsment alrendszerében.

4. Fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása, módosítása és megszüntetése

6. § (1) *  A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozására és annak a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételére vonatkozó javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervek, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és a honvéd szakképző intézmény vezetője a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) egyidejű tájékoztatása mellett küldi meg a kijelölésre tervezett szakmai felelős és a HM HPF részére.

(1a) *  Az ügyiratot a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős véleményezi, – egyetértése esetén – a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatát szakmai véleményével együtt közvetlenül megküldi a HM HPF részére. A beérkezett ügyiratok tartalmát a HM HPF megkeresésére a HM TKF szakmai szempontok alapján véleményezi.

(2) *  A KNBSZ főigazgatója az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést közvetlenül küldi meg a HM HPF részére.

(3) *  Az MH katonai szervezeteinek, a honvéd szakképző intézmény kivételével a Hjt. 46. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti rendelkezési állomány tagjának állományilletékes parancsnoka és a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) önálló szervezeti egységének vezetője az (1) bekezdés szerinti javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban közvetlenül az MH kijelölésre tervezett szakmai felelősénél kezdeményezi. Az ügyiratot a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős véleményezi, és – egyetértése esetén – a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatát szakmai véleményével együtt megküldi a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) részére.

(3a) *  A (3) bekezdés szerint beérkezett ügyiratot a HVK HTCSF szakmai szempontok alapján véleményezi, és megküldi a HM HPF részére.

(3b) * 

(4) A fegyvernemi, szakági alcsoport munkakörcsaládba való besorolását és a hozzárendelt jelölést a HM HPF tervezi meg.

(5) *  A fegyvernemi, szakági alcsoportot azon munkakörcsaládba kell felvenni, amelybe a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős által megadott követelmények és kizáró korlátozások alapján besorolható. Megfelelő munkakörcsalád hiányában a fegyvernemi, szakági alcsoportot az általános katonai munkakörök szakmacsoportba tartozó munkakörcsaládba kell besorolni, vagy új munkakörcsaládot kell létrehozni az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével.

7. § *  A fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelősének módosítását bármely szakmai felelős részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél. A módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) *  A fegyvernemi, szakági alcsoport megszüntetését az adott fegyvernem, szakág szakmai felelőse részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél. A megszüntetés kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) *  A megszüntetés feltétele, hogy a megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba beosztás ne legyen rendszeresítve. A megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó beosztásokat a megszüntetés kezdeményezését megelőzően más fegyvernemi, szakági alcsoportba kell átsorolni. A beosztások átsorolására az (1) bekezdés szerinti ügyiratban a szakmai felelős a HM HPF részére tesz javaslatot.

5. Munkakör típus szolgálati beosztások Munkaköri Térképére történő felvétele és megszüntetése * 

9. § *  A szolgálati beosztások Munkaköri Térképén új munkakör típus létrehozását a munkakörcsalád bármely szakmai felelőse részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

10. § (1) *  A munkakör típus, a munkakörök felsorolásának módosítását, valamint ezek megszüntetését bármely szakmai felelős részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

(2) A munkakör típus megszüntetésének feltétele, hogy az adott munkakör típusba beosztás ne legyen rendszeresítve.

6. Új munkakör létrehozásának rendje * 

11. § (1) * 

(2) *  Új munkakör létrehozása a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére besorolással történhet. Az új munkakör kialakítását a 6. § szerint – az (5) bekezdés együttes alkalmazásával – megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kell a HM HPF-nél kezdeményezni. Az ügyirathoz csatolni kell a munkaköri leírás tervezetét.

(3) *  A KNBSZ munkakörei esetében az új munkakör létrehozása a KNBSZ főigazgató által meghatározott módon történik.

(4) *  A HM TKF és a HVK HTCSF megvizsgálja és véleményezi a (2) bekezdés szerinti ügyirat tartalmát és a beérkezett ügyiratot szakmai véleményével kiegészítve megküldi a HM HPF részére.

(5) *  A kezdeményezést legkésőbb 75 nappal a munkakörelemzés és -értékelés alapjául szolgáló változást tartalmazó állománytábla, munkaköri jegyzék vagy helyesbítő ív kiadását megelőzően kell felterjeszteni a HM HPF részére, amely a munkakörelemzés és -értékelés alapján az új munkakör rendszeresítésével kapcsolatos egyetértő vagy indokolást tartalmazó elutasító véleményét 45 napon belül írásban – a 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szervek útján – megküldi a kezdeményező részére.

12. § *  Új munkakör rendszeresítése előtt meg kell határozni, hogy az új munkakör

a) melyik munkakörcsaládba, fegyvernemi, szakági alcsoportba, munkakör típusba tartozik,

b) milyen rendfokozattal rendszeresíthető,

c) betöltése milyen jogviszonyba tartozó személlyel valósítható meg, és

d) melyik előmeneteli rendbe tartozik.

13. § *  Új munkakör létrehozása előtt a munkaköri leírás alapján vizsgálni kell

a) a munkakör jellemzőit: a munkakörhöz kapcsolódó feladatok, hatáskörök, jogkörök, felelősségi körök, valamint a munkakör kapcsolatrendszerét és

b) a betöltéséhez szükséges kompetenciákat és a munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségeket.

14. § * 

7. A szakmai felelős hatásköre és feladatai * 

15. § (1) *  A szakmai felelős

a) a katonai felsőoktatás tekintetében szak- és szakirány-referensi,

b) a katonai szakképzés tekintetében kamarai,

c) a tanfolyamrendszerű altisztképzés tekintetében tanfolyam-felelősi

jogkört gyakorol.

(2) *  A szakmai felelős az (1) bekezdésen túl szakterületén

a) *  együttműködik a HM HPF-fel a munkaköri követelmények meghatározásában, az új munkakör létrehozásának folyamatában,

b) *  szakmai álláspontot alakít ki a tiszti, altiszti állomány szakbeosztásba helyezését megelőzően az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban, meghatározza a szükséges átképzési követelményeket,

c) a polgári oktatási intézményben szerzett végzettséggel felvételre tervezett személy végzettségét, képzettségét és az adott beosztáshoz kötődő szakmai gyakorlatát figyelembe véve javaslatot tesz a kezdő rendfokozatra,

d) ellenőrzi a tanintézeti katonai képzés keretében végrehajtandó szakmai gyakorlatok, csapatgyakorlatok, valamint összevont gyakorlatok megszervezését, feltételeinek meglétét és végrehajtását,

e) *  javaslatot tesz és együttműködik a beiskolázási tervek összeállítása során, véleményezi a részletes szakmai indokolással felterjesztett név szerinti képzési igényeket, szükség szerint felülvizsgálja, priorizálja azokat,

f) biztosítja az illetékes személyügyi szerv részére a katonai alap- és szakképzésben végzettek első beosztásának tervét, továbbá figyelemmel kíséri a pályakezdők későbbi tevékenységét,

g) * 

h) *  ellátja a humánerőforrás-gazdálkodást érintő, az egyes szolgálati beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékra való jogosultsággal, valamint a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodással összefüggő vezetői döntést előkészítő, támogató feladatokat, és

i) *  véleményezi a honvédelmi alkalmazottal vagy munkavállalóval is betölthető szolgálati beosztásba a honvédelmi alkalmazott vagy munkavállaló felvétele esetén az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést,

j) *  a HM-ben és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél rendszeresített egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények, az előmenetel szakmai feltételei és a képzési követelmények meghatározása tekintetében javaslatot tesz a HM KÁT részére, aki dönt azokról.

(3) *  A hazai és külföldi katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az egyes rendfokozatokhoz előírt, a minősítő vizsga anyagának alapját képező általános katonai tiszti, altiszti követelményeket a HVKF által kijelölt HVK önálló szervezeti egység javaslatára a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) hagyja jóvá.

(5) *  A katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek részletes feladatait a HM KÁT és a HVKF külön belső rendelkezésben szabályozza.

(6) *  Ha a 3. melléklet táblázataiban valamely fegyvernemi, szakági alcsoportnál több szakmai felelős szerepel, közülük a (7), (8) vagy (10) bekezdés függvényében kizárólag mindig egy szervezet vagy személy gyakorolja a szakmai felelős jogosultságait, teljesíti kötelezettségeit.

(7) *  A pénzügyi munkakörcsaládba tartozó munkakörök esetén az HVK Gazdálkodási Iroda a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre.

(8) *  A jogi és igazgatási munkakörcsaládba tartozó általános jogász munkakörök esetén a HVK Jogi és Igazgatási Főnökség (a továbbiakban: HVK JIF) a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, ide nem értve a HVK JIF főnök és a főnök-helyettes beosztást.

(9) *  A külszolgálati munkakörcsaládba tartozó jogász és ellenőrzési munkakörök esetén, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, a szakmai felelős a jogkörét a HVK JIF-fel egyetértésben gyakorolja.

(10) *  Az összhaderőnemi általános munkakörcsaládhoz tartozó környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi munkakörök esetén a HVK Biztonságtechnikai Főnökség (a továbbiakban: HVK BTF) a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, ide nem értve a HVK BTF főnök beosztást.

(11) *  Az ellenőrzési munkakörcsaládba tartozó államháztartási belső ellenőrzési munkakörök esetén a belső ellenőrzési vezető kiválasztása során, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, a szakmai felelős az egyetértési jogkörét a HVK belső ellenőrzési vezetője javaslatának figyelembevételével gyakorolja, ide nem értve a HVK belső ellenőrzési vezető kiválasztását.

(12) *  A legénységi állomány szakbeosztásba helyezését megelőzően az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban az állományilletékes parancsnok dönt, illetve meghatározza a szükséges átképzési követelményeket.

8. A munkaköri követelmények megállapítása és módosítása

16. § *  A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása esetén meg kell állapítani a hozzá tartozó munkaköri követelményeket. A tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportra vonatkozóan, a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat szerinti bontásban a 6. § vagy a 17. § szerinti kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős javaslatot tesz

a) az iskolai végzettségre, a szakképzettségi szintre, a beosztás betöltése szempontjából megfelelő képzési területekre, szakokra és specializációkra,

b) a szakvizsga előírására, valamint az egyéb képzettségi igényekre,

c) a beosztásba való áthelyezés, kinevezés után megszerezhető, a feladatok eredményes ellátásához szükséges tanfolyami végzettségekre,

d) az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelményekre és

e) a kizáró korlátozásokra.

17. § (1) *  Az egyes fegyvernemi, szakági alcsoportokhoz tartozó munkaköri követelmények megállapítására, valamint a meglévő követelmények módosítására vonatkozó döntés előkészítését az adott fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelőse a HM HPF részére megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyiratban kezdeményezi. A megállapítás és a módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) *  Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelmények, valamint a kizáró korlátozások meghatározása és módosítása az MH EK egyetértésével történhet. Az ehhez kapcsolódó egyeztetés megtörténtét az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésben rögzíteni kell.

18. § *  A belső képzés, a belső zászlósképzés, a belső szakmai felkészítés tematikáját a HVKF – a KNBSZ állománya vonatkozásában a KNBSZ főigazgatója – hagyja jóvá. A KNBSZ állománya részére a belső képzést, a belső zászlósképzést és a belső szakmai felkészítést a KNBSZ szervezi meg és folytatja le.

9. A munkaköri leírások elkészítésének követelményei

19. § (1) *  Munkaköri leírást a Kit. 3. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban állók által betöltött álláshelyek és a HVKF kivételével minden beosztásra készíteni kell.

(2) *  A munkaköri leírást

a) a 4. mellékletben,

b) az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdésében,

c) * 

d) *  a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás 15. § (1) bekezdésében, valamint a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról szóló 48/2019. (VII. 18.) HM utasítás 32. § (5) bekezdésében,

e) a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás 6. § (5) bekezdésében és

f) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 91/2010. (X. 22.) HM utasítás 2. § (2) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével kell összeállítani, olyan részletességgel, hogy az megfelelő alapot szolgáltasson a munkakör betöltéséhez szükséges személy kiválasztásához. A KNBSZ munkakörei esetében – a nemzetbiztonsági érdekekre tekintettel – a szervezeti elem vezetőjének javaslatára a főigazgató ettől eltérő tartalmat határozhat meg.

(3) *  A munkaköri leírás meglétéért a munkakörért felelős szervezeti egység vezetője, a HM-ben és a HVK-n rendszeresített beosztás, munkakör esetén az önálló szervezeti egység vezetője a felelős. A munkaköri leírásokat a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója által kijelölt személy készíti el, és a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója adja ki.

(4) *  A munkaköri leírást két példányban kell elkészíteni. Beosztásba helyezéskor a munkaköri leírás első példányát a munkakör betöltőjének át kell adni, második példányát a szervezeti és működési szabályzatban vagy ügyrendben meghatározott iratkezelési feladatokat ellátó szervezeti elemnél, személynél kell tárolni.

(5) A munkaköri leírás példányszámára, a tárolásra és az érintett részére történő átadás módjára a KNBSZ főigazgatója belső rendelkezésben eltérő szabályokat állapíthat meg.

10. Záró rendelkezések

20. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21. § A 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti javaslat elfogadása esetén a HM HPF kezdeményezi a Hjt. vhr. módosítását.

22. § A kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök esetében a 3. § (2) bekezdésében előírtakat 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Ha a 3. § (2) bekezdés szerinti munkakör feladatrendszere nem változik, a MAK első három és nyolcadik karakterének 2014. augusztus 31-ét követő meghatározása nem minősül átszervezésnek.

23. § * 

24. § A 4. melléklet szerinti munkaköri leírásokat első alkalommal 2014. december 31-ig kell elkészíteni és kiadni. Az új formátumú munkaköri leírás kiadása, ha a munkakör feladatrendszere nem változik, nem minősül átszervezésnek.

25. § *  Az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően elkészített munkaköri leírásokat felül kell vizsgálni, és 2015. február 28-ig újra ki kell adni, ha az utasításnak a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról szóló 8/2015. (II. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 6. § (4) bekezdésével módosított 4. melléklete szerinti módosítások érintik az elkészült munkaköri leírások tartalmát. A munkaköri leírás HM utasítás alapján történő kiadása – ha a munkakör feladatrendszere nem változik – nem minősül átszervezésnek.

26. § *  Ezen utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 12/2021. (III. 12.) HM utasítással módosított 1., 3. és 5. mellékletét 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

27. § *  Ezen utasításnak a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás és a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2022. (VIII. 11.) HM utasítás módosításáról szóló 7/2023. (III. 10.) HM utasítással megállapított 3. mellékletét 2023. március 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

Az utasításban szereplő rövidítések jegyzéke

A B
1 Magyar Honvédség MH
2 Honvédelmi Minisztérium HM
3 Honvéd Vezérkar HVK
4 HM közigazgatási államtitkár HM KÁT
5 HM Állami Légügyi Főosztály HM ÁLF
6 HM Belső Ellenőrzési Főosztály HM BEF
7 HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály HM GTSZF
8 HM Hadfelszerelési Főosztály HM HFF
9 HM Hatósági Főosztály HM HF
10 HM Humánpolitikai Főosztály HM HPF
11 HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály HM IJKF
12 HM Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály HM ILFF
13 HM Jogi Főosztály HM JF
14 HM Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály HM KGKF
15 HM Kontrolling Főosztály HM KOF
16 HM Katonai Örökség Főosztály HM KÖF
17 HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály HM NEF
18 HM Honvédelmi Nevelési Főosztály HM HNF
19 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály HM TKF
20 HM Védelmi Igazgatási Főosztály HM VIF
21 HM Védelempolitikai Főosztály HM VPF
22 HM Védelmi Tervezési Főosztály HM VTF
23 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM HIM
24 HM Védelemgazdasági Hivatal HM VGH
25 HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM TLSZ
26 HVK Belső Ellenőrzési Főnökség HVK BEF
27 HVK Gazdálkodási Iroda HVK GI
28 HVK Jogi és Igazgatási Főnökség HVK JIF
29 HVK Biztonságtechnikai Főnökség HVK BTF
30 HVK Repülésbiztonsági Főnökség HVK RBF
31 HVK Stratégiai Kommunikációs Főnökség HVK SKF
32 HVK Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség HVK TKÉFF
33 HVK Személyzeti Csoportfőnökség HVK SZCSF
34 HVK Hadműveleti Csoportfőnökség HVK HDMCSF
35 HVK Logisztikai Csoportfőnökség HVK LCSF
36 HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség HVK HTCSF
37 HVK Híradó és Informatikai Csoportfőnökség HVK HICSF
38 HVK Információvédelmi Iroda HVK IVI
39 HVK Katonai Rendészeti Iroda HVK KRI
40 HVK Kiképzési Csoportfőnökség HVK KIKCSF
41 MH Szárazföldi Parancsnokság MH SZFP
42 MH Légierő Parancsnokság MH LEP
43 MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság MH ÖKMP
44 MH Kiberműveleti Parancsnokság MH KIBP
45 MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság MH TTP
46 MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság MH HTP
47 MH Egészségügyi Központ MH EK
48 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár MH BHD
49 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ

2. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz

A Munkakör Azonosító Kód felépítése

1. Munkakör Azonosító Kód értelmezése

A B C D E F G H
1. Munkakör- család Fegyvernemi, szakági alcsoport Munkakör típusa Rendfokozat Nemzet- biztonsági ellenőrzés Jogviszony Szolgálattel-
jesítési idő és munkaidő
Nyelvismeret
2. 2 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter

2. *  A munkakörcsalád azonosítóját, a fegyvernemi, szakági alcsoportot és a munkakör típust jelölő karaktert a szolgálati beosztások Munkaköri Térképe alapján kell meghatározni.

3. Rendfokozati és munkaköri azonosítók

A) Rendfokozati azonosítók

A B C D E F
1. Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés
2. 00 rendfokozat nélküli 10 hadnagy 30 tábornok
3. 01 őrvezető 11 főhadnagy 40 főtiszt
4. 02 tizedes 12 százados 50 tiszt
5. 03 szakaszvezető 13 őrnagy 60 zászlós
6. 04 őrmester 14 alezredes 70 altiszt
7. 05 törzsőrmester 15 ezredes 80 legénység
8. *  06 főtörzsőrmester 16 dandártábornok 96 hallgató zászlós
9. 07 zászlós 17 vezérőrnagy 97 honvéd altiszt-jelölt
10. 08 törzszászlós 18 altábornagy
11. 09 főtörzszászlós 19 vezérezredes

B) *  Kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Ea politikai felsővezető – honvédelmi miniszter
3. Eb politikai felsővezető – államtitkár
4. Fa tanácsadó – politikai főtanácsadó
5. Fb tanácsadó – politikai tanácsadó
6. Fc tanácsadó – kabinetfőnök
7. Ga biztosi jogviszonyban álló személy – kormánybiztos
8. Gb biztosi jogviszonyban álló személy – miniszterelnöki biztos
9. Gc biztosi jogviszonyban álló személy – miniszteri biztos
10. Ha szakmai felsővezető – közigazgatási államtitkár
11. Hb szakmai felsővezető – helyettes államtitkár
12. Ia szakmai vezető – főosztályvezető
13. Ib szakmai vezető – osztályvezető
14. Ja kormánytisztviselő – vezető-kormányfőtanácsos
15. Jb kormánytisztviselő – kormány-főtanácsos
16. Jc kormánytisztviselő – vezető-kormánytanácsos
17. Jd kormánytisztviselő – kormánytanácsos
18. La kormánytisztviselő – képviseletvezető, vezető-kormányfőtanácsos (külszolgálat)
19. Lb kormánytisztviselő – kormány-főtanácsos (külszolgálat)
20. Lc kormánytisztviselő – vezető-kormánytanácsos (külszolgálat)
21. Ld kormánytisztviselő – kormánytanácsos (külszolgálat)
22. Ka honvédelmi alkalmazott
23. Mv munkavállaló

4. Nemzetbiztonsági ellenőrzés azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. E nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör
3. Z nem szükséges ellenőrzés

5. Jogviszony azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. F önkéntes védelmi tartalékos katonával is betölthető
3. H csak hivatásos katonával tölthető be
4. J önkéntes műveleti tartalékos katonával is betölthető
5. *  K kormánytisztviselővel, honvédelmi alkalmazottal, munkavállalóval, katonával is betölthető
6. M hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be
7. P kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel tölthető be
8. S legénységi állományban lévő katonákkal tölthető be
9. *  T betölthető szerződéses szolgálati viszonyban álló honvéd tisztjelölttel
10. U betölthető honvéd altiszt-jelölt állományúval
11. X más fegyveres szervnél foglalkoztatott állományúval tölthető be
12. Z hivatásos vagy szerződéses katonával tölthető be
13. *  B önkéntes területvédelmi tartalékos katonával is betölthető

6. Szolgálatteljesítési idő és munkaidő azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. D Azon beosztások, melyek készenléti jellegű beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak, továbbá a készenléti jellegű munkakörök.
3. *  E Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pont hatálya alá tartoznak, és a (4)–(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (NEAK finanszírozottak).
3a. *  N Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartoznak, de a (4)–(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (nem NEAK finanszírozottak).
4. G Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben elláthatóak és rész-szolgálatteljesítési idő alkalmazását teszik lehetővé, továbbá azon munkakörök, melyek a „W” és az „Y” jelölés alkalmazási esetei kivételével egyéb részmunkaidőben elláthatóak.
5. R Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben, illetve általános teljes napi munkaidőben elláthatóak.
6. U Azon beosztások, melyek folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak.
7. W Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 6 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 6 órás részmunkaidőben elláthatóak.
8. X Azon beosztások, amelyek szolgálatteljesítési időkeretben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek munkaidőkeretben elláthatóak.
9. Y Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 4 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 4 órás részmunkaidőben elláthatóak.

7. Idegennyelv-ismereti követelmény azonosítója

1. karakter: A nyelvek meghatározására

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Z nincs
3. A angol
4. N német
5. F francia
6. K angol vagy francia vagy német
7. 1 angol és francia
8. 2 angol és német
9. 3 francia és német
10. 4 angol és egyéb nyelv
11. 5 kettő vagy több nyelv
12. 6 egyéb

2. karakter: A nyelvismeret elvárt szintjének meghatározására

A) Egy idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D E F G H
1. Jelölés Írásbeli Szóbeli Tolmács
2. B1 B2 C1 B1 B2 C1
3. Z
4. A X X
5. K X X
6. F X X
7. D X
8. E X
9. G X
10. H X
11. I X
12. J X
13. L X X
14. M X X
15. N X X
16. O X X
17. P X X
18. Q X X
19. T X

B) Több idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D
1. Jelölés Első Második Harmadik
2. idegen nyelv
3. 1 alap alap alap
4. 2 közép alap alap
5. 3 közép közép alap
6. 4 közép közép közép
7. 5 felső alap alap
8. 6 felső közép alap
9. 7 felső közép közép
10. 8 felső felső alap
11. 9 felső felső közép
12. R felső felső felső
13. S tolmács felső felső
14. U tolmács tolmács felső

3. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz

A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe * 

1. *  Szakmacsoportok

Szakmacsoport Munkakörcsalád
azonosító
I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09
II. SZÁRAZFÖLDI 10–19
III. LÉGIERŐ 20–29
IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–49
V. LOGISZTIKA 50–69
VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA 70–71
VII. PÉNZÜGY 72
VIII. EGÉSZSÉGÜGY 73–74
IX. EGYÉB TÁMOGATÁS 75–76
X. GÉPJÁRMŰVEZETŐK 77–79
XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI 80
XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83
XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI 84–85
XIV. HUMÁN 86–87
XV. TÁBORI LELKÉSZEK 88–89
XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS 90–91
XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS 92–99

2. A szakmacsoportok felépítése

2.1. I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Összhaderőnemi általános katonai 01
Általános szárazföldi 02
Általános légierő 03
Általános logisztika 04
Vezénylő altisztek 06
Külszolgálat 07

2.2. II. SZÁRAZFÖLDI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Lövész 10
Harckocsizó 11
Tüzér 12
Felderítő 14
Műszaki 15
Vegyivédelmi 16
Különleges műveleti 18

2.3. III. LÉGIERŐ

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Repülő 20
Légvédelmi rakéta és tüzér 21
Légi vezetés 22
Repülő harcbiztosító 23

2.4. IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Általános híradó 30
Rádióhíradás 31
Rádiórelé híradás 32
Hírközpontok 33
Vezetékes híradás 34
Futár- és táboriposta híradás 35
Repülésbiztosító-földi repülésirányító szolgálat 36
Információvédelmi, ügyviteli 37
Informatikai 39

2.5. V. LOGISZTIKA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Haditechnikai 50
Fegyverzettechnikai 51
Páncélos- és gépjármű technikai 52
Repülőműszaki 53
Elektronikai 54
Műszaki technikai 55
Vegyivédelmi technikai 56
Kiképzéstechnikai 57
Különleges berendezés technikai 58
Mérésügy és minőségbiztosítási 59
Harcanyag 61
Hadtáp 64
Közlekedés és szállítás 67
Vám 68

2.6. VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Térképész 70
Meteorológia 71

2.7. VII. PÉNZÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Pénzügy 72

2.8. VIII. EGÉSZSÉGÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Egészségügy I. 73
Egészségügy II. 74

2.9. *  IX. EGYÉB TÁMOGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Ellenőrzési 75
Infrastrukturális 76

2.10. X. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZETŐK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Gépjárművezetők 77

2.11. XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai nemzetbiztonsági 80

2.12. XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Oktatás, képzés, kiképzés 82

2.13. *  XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Honvédelmi hatósági 84
Jogi és igazgatási 85

2.14. XIV. HUMÁN

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Humán 86

2.15. XV. TÁBORI LELKÉSZEK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Tábori lelkészek 88

2.16. XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai igazgatás 90
Védelmi igazgatás 91

2.17. *  XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai rendész és komendáns 92
Díszelgők 94
Katonazenész 95
Kutatás, fejlesztés 96
Koronaőrség, palotaőrség 97
Általános munkakörök 99

3. *  A munkakörcsaládokban létrehozható fegyvernemi, szakági alcsoportok és munkakör típusok

01 ÖSSZHADERŐNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés

3.

A

általános

HVK HTCSF

a
parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, intézetvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató
4. B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C nemzeti képviseleti HVK HTCSF c törzsfőnök

6.

D

nemzetközi kapcsolatok

HM NEF

d
főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E ellenőrzési HVK JIF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F felügyeleti, hatósági felügyeleti HM HF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G közgazdasági HM KOF g tanácsadó
10. H hadműveleti HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási HVK HDMCSF i operatív belső kontroll felelős, integritás fejlesztés, tanácsadó
12. J beszerzés, beruházás HM VGH j
13. K katasztrófavédelmi HVK HDMCSF k beosztott
14. L környezetvédelmi HM HF, HVK BTF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M munkavédelmi HM HF, HVK BTF m
16. N frekvenciagazdálkodási HVK IICSF n
17. O kiképzési HVK KIKCSF o
18. P civil-katonai együttműködés HVK SKF p
19. Q biztonsági beruházási HM VGH q
20. R lélektani műveleti HVK SKF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S sajtó, tájékoztatás, kommunikáció HVK SKF s
22. T tűzvédelmi HM HF, HVK BTF t technikus
23. U erőforrás-, költségvetés tervező HM GTSZF u titkár, személyi titkár
24. V elemző, értékelő KNBSZ v gépkocsivezető
25. W információs műveleti HVK SKF w váltásparancsnok, váltásvezető
26. X tűzoltó HVK BTF x vezénylő altiszt
27. Y belső kontroll rendszerek HVK JIF y a „w” pontban szereplők helyettesei
28. Z védelempolitika HM VPF z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
02 ÁLTALÁNOS SZÁRAZFÖLDI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH SZFP a parancsnok, főosztályvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató, szemlélő
4. B tervezési, szervezési MH SZFP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök

6.

D

d
főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g tanácsadó
10. H hadműveleti HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási HVK HDMCSF i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O kiképzési MH SZFP o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S s
22. T t technikus
23. U u titkár, személyi titkár
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. *  X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
03 ÁLTALÁNOS LÉGIERŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B tervezési, szervezési MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MH LEP c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti MH LEP h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási MH LEP i
12. J elektronikai hadviselés KNBSZ j
13. K k beosztott
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n hajtogató
17. O kiképzési MH LEP o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
04 ÁLTALÁNOS LOGISZTIKA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B tervezési, szervezési HVK LCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, irodavezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E ellátási HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási HVK GI g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K költségvetési HVK GI k beosztott
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n nyilvántartó
17. O kiképzési HVK LCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
06 VEZÉNYLŐ ALTISZTEK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH vezénylő zászlós a
4. B b
5. C c
6. D d
7. E e
8. F f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
07 KÜLSZOLGÁLATI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HTCSF a parancsnok, igazgató, képviseletvezető
4. B haderőtervezési,
-szervezési
HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C védelempolitikai HM VPF c törzsfőnök, törzsigazgató, misszióvezető
6. D szárazföldi MH SZFP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E légierő MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F logisztikai HVK LCSF f
9. G felderítő KNBSZ g oktató, kiképző
10. H híradó HVK IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti HVK HDMCSF i
12. J jogász HM JF j
13. K ellenőrzési HM KÁT k referens, kiemelt referens
14. L informatikai HVK IICSF l ügykezelő
15. M megfigyelő HVK HDMCSF m adminisztrátor
16. N katonai biztonsági KNBSZ n nyilvántartó
17. O kiképzési HVK KIKCSF o
18. P civil katonai együttműködés HVK HDMCSF p
19. *  Q oktatási HM HNF q
20. R rejtjelző HVK IICSF r raktáros, ellátó, szolgálatvezető
21. S személyügyi HVK SZCSF s segítő, asszisztens
22. T tájékoztatási HVK PKI t technikus
23. U ügyviteli HVK IICSF u titkárságvezető, titkár
24. V pénzügyi HM VGH v gépkocsivezető
25. W egészségügyi MH EK w váltásparancsnok, ügyeletes
26. *  X rendész és komendáns HVK KRI x
27. Y infrastrukturális HM VGH y
28. Z titokvédelmi HVK IICSF z
10 LÖVÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH SZFP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MH ÖKMP c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G gépjárműves, ejtőernyős MH ÖKMP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i harcjármű irányzó
12. J j
13. K k beosztott
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M aknavető MH SZFP m mesterlövész
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. P páncéltörő MH SZFP p kézi páncéltörő fegyver irányzó
19. Q q távbeszélő
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s referens, kiemelt referens
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
11 HARCKOCSIZÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH SZFP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C közepes harckocsi MH SZFP c törzsfőnök
6. D nehéz harckocsi MH SZFP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K k beosztott, töltőkezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
12 TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH SZFP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B vontatott tüzér MH SZFP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C önjáró tüzér MH SZFP c törzsfőnök
6. D aknavető MH SZFP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tűzmegfigyelő MH SZFP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tűztámogató MH SZFP f
9. G tüzér bemérő MH SZFP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j kidolgozó
13. K páncéltörő rakéta harcigép MH SZFP k beosztott, kezelő
14. L lokátor felderítő MH SZFP l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P rakéta indítóállvány MH SZFP p
19. Q q
20. R ejtőernyős MH ÖKMP r referens, kiemelt referens
21. S felderítő ejtőernyős MH ÖKMP s
22. T páncéltörő ejtőernyős MH ÖKMP t távmérő
23. U aknavető ejtőernyős MH ÖKMP u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
14 FELDERÍTŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános KNBSZ a parancsnok, főosztályvezető, központ parancsnok, állomásparancsnok
4. B mélységi felderítő KNBSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős KNBSZ c törzsfőnök
6. D technikai felderítő KNBSZ d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E rádióelektronikai felderítő KNBSZ e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F ejtőernyős-búvár KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G harcászati hírszerző KNBSZ g oktató, szakoktató, kiképző
10. H elektronikai hadviselés KNBSZ h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I szárazföldi elektronikai hadviselés KNBSZ i harcjármű irányzó
12. J speciális elektronikai zavaró KNBSZ j értékelő, tájékoztató, adatfeldolgozó
13. K elektronikai ellenőrző KNBSZ k beosztott, kezelő, felderítő, operátor
14. L elemző-értékelő KNBSZ l
15. M speciális felderítő KNBSZ m mesterlövész
16. N n ejtőernyő hajtogató
17. O hadműveleti KNBSZ o géppuska irányzó
18. P pilótanélküli felderítő KNBSZ p távbeszélő, távírász
19. Q képi felderítő KNBSZ q
20. R szenzoros felderítő KNBSZ r raktáros, raktárvezető, ellátó, szakjavító
21. S különleges híradó HVK IICSF s kihallgató, tolmács
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
15 MŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH SZFP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B műszaki utász MH SZFP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műszaki felderítő MH SZFP c törzsfőnök
6. D aknakutató tűzszerész MH SZFP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E deszant átkelő MH SZFP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F útépítő MH SZFP f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G hídépítő MH SZFP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H álcázó MH SZFP h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I műszaki mentő MH SZFP i aknász, tűzszerész, aknatelepítőhöz beosztottak
12. J műszaki technikai MH SZFP j felderítő, búvár beosztottak
13. K állásépítő MH SZFP k beosztott, hidász, építő, kezelő, légsűrítő gépkezelő, álcázó, laboráns, gépész
14. L víztisztító MH SZFP l villamos ácsműhelyhez beosztottak, világító
15. M műszaki zártelepítő MH SZFP m
16. N hadihajós MH SZFP n hajóra és rohamcsónak, motorcsónak, és tolóhajóhoz beosztottak
17. O búvár MH SZFP o deszant átkelő eszközökhöz beosztottak
18. P anyagelőkészítő és feldolgozó MH SZFP p harcjármű irányzó
19. Q műszaki búvár MH SZFP q földmunkagéphez beosztottak
20. R felderítő búvár MH SZFP r referens, kiemelt referens
21. S tűzszerész búvár MH SZFP s kutyavezető tűzszerész
22. T t technikus
23. U u műszaki – kút-, talajfúró, daru, vontatott keretfűrész, víztisztító – eszközökhöz beosztottak
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X világító MH SZFP x vezénylő altiszt
27. Y speciális repülőtéri karbantartó és helyreállító MH LEP y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
16 VEGYIVÉDELMI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés

3.

A

általános

MH SZFP

a
parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök, laboratóriumvezető
4. B vegyi- és sugárfelderítő MH SZFP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C vegyi- és sugármentesítő MH SZFP c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, mérnök, altiszt
8. F elemző és informatikai MH SZFP f radiológus
9. G vegyi-, nukleárisbaleset-elhárítás MH SZFP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H vegyi-, sugárfigyelő és helyzetértékelés MH SZFP h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I adatgyűjtő, értékelő, tájékoztató MH SZFP i diszpécser
12. J HAVARIA-laboratórium MH SZFP j
13. K vegyi laboratórium MH SZFP k beosztott, kezelő, főkezelő
14. L radiológiai laboratórium MH SZFP l laboráns
15. M vegyivédelmi berendezés MH SZFP m
16. N n
17. O o
18. P p értékelő, kidolgozó-értékelő, kidolgozó
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u értékelő-gépkocsivezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
18 KÜLÖNLEGES MŰVELETI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH ÖKMP a parancsnok, szemlélő
4. B tervezési, szervezési MH ÖKMP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MH ÖKMP c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F búvár MH ÖKMP f harcászati hírszerző
9. G gépjárműves, ejtőernyős MH ÖKMP g szakoktató, oktató, kiképző
10. H haderőtervezési,
-szervezési
HVK HTCSF h az „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i térinformatikus
12. J j értékelő, elemző, adatfeldolgozó, kihallgató, kidolgozó, megfigyelő, bemérő
13. K k beosztott, felderítő specialista, kezelő, operátor
14. L l fegyveres specialista
15. M speciális mozgástámogató MH ÖKMP m mesterlövész
16. N nagymagasságú ejtőernyős MH ÖKMP n ejtőernyő hajtogató, teherrendszer kiszolgáló
17. O o lélektani műveleti specialista
18. P p híradó specialista
19. Q q egészségügyi specialista
20. R rohamlövész gépjárműves, ejtőernyős MH ÖKMP r raktárvezető, ellátó
21. S s kiemelt referens, referens
22. T speciális tűztámogató MH ÖKMP t technikus
23. U u műszaki specialista, búvár beosztottak
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w harctéri légiirányító
26. X x vezénylő zászlós, vezénylő altiszt
27. Y y civil-katonai együttműködési specialista
28. Z z kiképzendő, jelölt
20 REPÜLŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B harcászati repülőgép MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C felderítő repülőgép MH LEP c törzsfőnök
6. D kiképző repülőgép MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E szállító repülőgép MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G harcihelikopter MH LEP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H szállító helikopter MH LEP h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I kiképzőhelikopter MH LEP i helikoptervezető-lövész
12. J futárhelikopter MH LEP j légi egészségügyi tiszt, altiszt
13. K k beosztott
14. L elektronikai zavaró helikopter MH LEP l fedélzeti megfigyelő
15. M m mechanikus
16. N kutató-mentő helikopter MH LEP n fedélzeti rádiós
17. O o felderítő
18. P p repülőgép- vagy helikoptervezető, főpilóta
19. Q q elektronikai harc
20. R r referens, kiemelt referens
21. S különleges műveleti légijármű MH ÖKMP s fedélzeti támogató
22. T t irányító
23. U u alkalmazási
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D közeli, kis hatótávolságú légvédelmi rakéta MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F légvédelmi tüzér MH LEP f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I felderítő MH LEP i irányzó
12. J harcálláspont vezetési törzs MH LEP j
13. K közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta MH LEP k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
22 LÉGI VEZETÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B légtérgazdálkodás MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légi helyzetkép előállítás MH LEP c törzsfőnök
6. D fegyver irányítás MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E légvédelmi irányítás MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F radar MH LEP f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vadászirányító, irányító asszisztens
12. J j együttműködő
13. K k kezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n repülés nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s értékelő
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
23 REPÜLŐ HARCBIZTOSÍTÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hadműveleti központ, vezetési pont MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légiforgalmi irányító MH LEP c törzsfőnök
6. D harctéri irányító MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F repülésbiztonsági MH LEP f
9. G légiforgalmi tájékoztató MH LEP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j bevezető irányító
13. K k repülőtéri irányító
14. L l repülés bejelentő
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n közelkörzet irányító
17. O o
18. P terminál MH LEP p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D hadműveleti HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F távközlés HVK IICSF f
9. G adatfeldolgozás, elemzés HVK IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
31 RÁDIÓHÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B parancsnoki rádióállomás HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C parancsnoki páncélos rádióállomás HVK IICSF c törzsfőnök
6. D közepes teljesítményű rádióállomás HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vevő HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kis teljesítményű rádióállomás HVK IICSF f
9. G nagy teljesítményű rádióállomás HVK IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott, kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B harcászati rádiórelé HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C hadműveleti rádiórelé HVK IICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E mikrohullámú állomás HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott, kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
33 HÍRKÖZPONTOK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hírközpont – távbeszélő központ HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C expediáló HVK IICSF c törzsfőnök
6. D vivőközpont HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E rádió vezérlő központ HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F híradó vezetési pont HVK IICSF f
9. G géptávíró központ HVK IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H áramellátás HVK IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I légvédelmi harcálláspont HVK IICSF i
12. J rendszerfelügyelet HVK IICSF j
13. K tábori hírközpont –
távbeszélő központ
HVK IICSF k beosztott, kezelő
14. L kisegítő hírközpont HVK IICSF l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p továbbító
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
34 VEZETÉKES HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B nehézvezetékes HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C könnyűvezetékes HVK IICSF c törzsfőnök
6. D ETNV HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E lecsatlakozó HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F belsőhálózat építő HVK IICSF f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott, kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
35 FUTÁR– ÉS TÁBORIPOSTA HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B küldemény HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C minősített küldemény HVK IICSF c törzsfőnök
6. D nyílt szolgálati küldemény HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E postai küldemény HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tábori posta küldemény HVK IICSF f
9. G csomag küldemény HVK IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sajtó küldemény HVK IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I magánküldemény HVK IICSF i futár
12. J j
13. K k beosztott, kezelő
14. L l ellenőrző
15. M m expeditőr, rovatoló, málházó
16. N n
17. O o
18. P p csapatpostás
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
36 REPÜLÉSBIZTOSÍTÓ – FÖLDI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B irányadó MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C iránymérő MH LEP c törzsfőnök
6. D leszállító lokátor MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E közelnavigáció MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kihelyezett indikátor MH LEP f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G irányszögadó MH LEP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H siklószögadó MH LEP h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I közel körzeti rádiólokátor MH LEP i
12. J j rendszerfelügyelő
13. K fénytechnikai MH LEP k kezelő, üzemeltető
14. L fénymajak MH LEP l
15. M fényszórós MH LEP m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S repülés irányító rádió MH LEP s
22. T ERIP MH LEP t technikus
23. U helikopter leszállító MH LEP u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C cenzor HVK IICSF c
6. D dokumentumvédelmi HVK IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető
7. E információvédelmi HVK IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F elektronikus információvédelmi HVK IICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J hadműveleti biztosítási HVK IICSF j jogi és igazgatási dokumentumkezelő
13. K rendszerbiztonsági HVK IICSF k beosztott, kezelő
14. L l ügykezelő, vezető ügykezelő
15. M m ügykezelő-gépíró
16. N n nyilvántartó, dokumentációkezelő
17. O objektumbiztonsági HVK IICSF o
18. P p írnok, írnok-rajzoló, írnok-raktáros
19. Q q
20. R rejtjelző HVK IICSF r referens
21. S titokvédelmi HVK IICSF s
22. T titkosító HVK IICSF t technikus
23. U ügyviteli HVK IICSF u ügyeletes
24. V ügyvitelszervezési HVK IICSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
39 INFORMATIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK IICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendszerszervező HVK IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C biztonsági rendszerszervező HVK IICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F rendszerfelügyelő HVK IICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j adatrögzítő
13. K kiberműveleti MH KIBP k beosztott
14. L l
15. M rendszerüzemeltető HVK IICSF m műszakvezető
16. N n
17. O o
18. P p programozó
19. Q q
20. R hálózatfelügyelő HVK IICSF r referens
21. S hálózatüzemeltető HVK IICSF s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w rendszerügyeletes
26. X rendszergazda HVK IICSF x
27. Y feldolgozó HVK IICSF y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
50 HADITECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, igazgató
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
51 FEGYVERZETTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B fegyverzet – 30 mm-ig HVK LCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C löveg rendszerek HVK LCSF c törzsfőnök
6. D helymeghatározó berendezés HVK LCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E felderítő lokátor HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tüzérségi felderítő lokátor HVK LCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G repülőgép leszállító lokátor HVK LCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H meteorológiai lokátor HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I lézeres felderítő és célmegjelölő berendezés HVK LCSF i
12. J j
13. K k beosztott
14. L páncéltörő rakéta eszközök HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műhelyfelszerelés HVK LCSF m műszerész
16. N közeli hatótávú légvédelmi rakéta HVK LCSF n
17. O o
18. P közepes hatótávú légvédelmi rakéta HVK LCSF p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S légvédelmi automatizált vezetési rendszerek HVK LCSF s szerelő
22. T repülő eszköz fedélzeti rakéta HVK LCSF t technikus
23. U optika, elektro-optikai rendszer HVK LCSF u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X rakétatechnikai kiszolgáló eszközök HVK LCSF x vezénylő altiszt
27. Y tűzvezető rendszerek HVK LCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gépjármű, utánfutó HVK LCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H harckocsi HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vizsgabiztos, ellenőr
12. J járművizsgálati HVK LCSF j
13. K kerekes harcjármű HVK LCSF k beosztott
14. L lánctalpas harcjármű HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
53 REPÜLŐMŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, szolgálatfőnök, igazgató, hivatalvezető

4.

B
repülőgép
– sugárhajtóműves –
sárkány-hajtómű

MH LEP

b

az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C repülőgép – dugattyús –
sárkány-hajtómű
MH LEP c törzsfőnök
6. D helikopter sárkány-hajtómű MH LEP d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E fedélzeti rádiótechnikai rendszerek MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek MH LEP f kiemelt főmérnök, főmérnök, kiemelt mérnök főtiszt, mérnök főtiszt, mérnök tiszt
9. G fedélzeti műszer és automatika rendszerek MH LEP g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sárkány MH LEP h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hajtómű MH LEP i
12. J gazdálkodás MH LEP j
13. K fedélzeti akkumulátortöltő MH LEP k különleges gépjármű kezelő
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m mechanikus
16. N nitrogén ellátó MH LEP n nyilvántartó, adatfeldolgozó, dokumentációs technikus
17. O katapult berendezések MH LEP o kiemelt referens, referens, szakreferens
18. P oxigén, sűrített levegő ellátó MH LEP p kiértékelő
19. Q q karbantartó
20. R fedélzeti rakéta előkészítő MH LEP r raktárvezető, raktáros, anyagellátó, anyagtervező
21. S minőségbiztosítási MH LEP s főszerelő, szerelő
22. T t technikus
23. U impulzustechnika MH LEP u főtechnológus, technológus
24. V különleges berendezések – gépjárművek MH LEP v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X gyakorlóberendezés, repülőszimulátor MH LEP x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z repülési adat értékelő MH LEP z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
54 ELEKTRONIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C informatika HVK LCSF c törzsfőnök
6. D elektronikai hadviselés HVK LCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E FRISZ MH LEP e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I rádiónavigáció HVK LCSF i
12. J j
13. K híradó HVK LCSF k beosztott, kezelő
14. L rádió berendezés HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M rádiórelé és mikrohullámú berendezés HVK LCSF m műszerész
16. N központ, vivő és géptávíró berendezés HVK LCSF n
17. O o
18. P információ védelem HVK LCSF p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S vezetékes berendezés HVK LCSF s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
55 MŰSZAKI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B álcázó HVK LCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C út- és állásépítő HVK LCSF c törzsfőnök
6. D átkelő HVK LCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E hídépítő HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadihajók HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I búváreszköz HVK LCSF i
12. J j
13. K repülőtérjavító és
-karbantartó
HVK LCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki gépek és eszközök HVK LCSF m műszerész
16. N hidraulika HVK LCSF n
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R műszaki harcanyag HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T tűzszerész technika HVK LCSF t technikus
23. U aknatelepítő és mentesítő eszközök HVK LCSF u elektromos szerelő
24. V víztisztító eszközök HVK LCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F vegyi-, sugárfelderítő eszköz HVK LCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H HAVARIA-labor HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L vegyi labor HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M mentesítő eszköz HVK LCSF m műszerész
16. N n radiológus
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p laboráns
19. Q q gépész
20. R radiológiai labor HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S AMAR – szerviz HVK LCSF s szerelő
22. T tűzvédelmi berendezés HVK LCSF t technikus
23. U u
24. V vegyivédelmi berendezés HVK LCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K kiképzési bázis és létesítmény HVK LCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S szimulátorok HVK LCSF s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D daru HVK LCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E áramforrás berendezés HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fűtő- és hűtőberendezés HVK LCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G nehéz nyergesvontató HVK LCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hidraulika HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j
13. K k beosztott
14. L elektromos berendezés HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P lúgos akkumulátor HVK LCSF p
19. Q q
20. R savas akkumulátor HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T harckocsi vontató HVK LCSF t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V közepes kerekes vontató HVK LCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X fegyvernemi különleges járművek HVK LCSF x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
59 MÉRÉSÜGY ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E javítóanyag ellátó HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fegyverzettechnika HVK LCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G páncélos- és gépjárműtechnika HVK LCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H elektronika HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J általános javító HVK LCSF j
13. K kiképzéstechnika HVK LCSF k
14. L páncéltörő rakéta eszközök HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki technika HVK LCSF m műszerész
16. N mérésügyi HVK LCSF n
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R repülőtechnika HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S javításszervező HVK LCSF s szerelő
22. T t technikus
23. U optikai, elektrooptikai rendszerek HVK LCSF u
24. V vegyivédelmi technika HVK LCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
61 HARCANYAG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E egyéb anyag HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L lőszer és robbanóanyag HVK LCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki harcanyag HVK LCSF m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R rakéta HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
64 HADTÁP
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E élelmezési és vízellátó HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H humán anyagi HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i szakács
12. J j hentes
13. K katonai elhelyezés HVK LCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N nyomda HVK LCSF n
17. O o laboráns
18. P p főátvevő, átvevő, anyagbeszerző
19. Q q felszolgáló
20. R ruházati és egyéni felszerelés HVK LCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T térképészeti HVK LCSF t technikus
23. U üzemanyag HVK LCSF u étkezdevezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B szállítmány kísérő HVK LCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vasúti szállító HVK LCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F közúti szállító HVK LCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G vízi szállító HVK LCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H légi szállító HVK LCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j baleseti helyszínelő
13. K közúti komendáns HVK LCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n őr
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s anyagmozgató, rakodó
22. T légiforgalmi terminál HVK LCSF t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
68 VÁM
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
70 TÉRKÉPÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HTCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. *  B topográfus HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C geodéta HVK HTCSF c
6. *  D térképellátó HVK HTCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. *  H kartográfus HVK HTCSF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I térinformatikus HVK HTCSF i
12. J j
13. *  K terepelemző HVK HTCSF k beosztott
14. *  L katonaföldrajz HVK HTCSF l ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
71 METEOROLÓGIA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános MH LEP a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. *  B meteorológus MH LEP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C meteorológus MH LEP c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, központ parancsnok, csoport parancsnok
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i asszisztens, vezető asszisztens
12. J j észlelő
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus, vezető technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
72 PÉNZÜGY
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH, HVK GI a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D belső kontroll rendszerek HM VGH, HVK JIF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E ellenőrzési HM VGH, HVK GI e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F finanszírozási HM VGH, HVK GI f
9. G közgazdasági HM VGH, HVK GI g oktató, szakoktató, kiképző
10. H ellenjegyző HM VGH, HVK GI h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J személyi járandósági HM VGH, HVK GI j
13. K költségvetési HM VGH, HVK GI k
14. L l ellenőr, belső ellenőr
15. M nyugdíjmegállapító HM VGH, HVK GI m
16. N nemzetközi pénzügyi HM VGH, HVK GI n
17. O gazdálkodás támogató HM VGH, HVK GI o
18. P p pénztáros
19. Q q
20. R r referens, vezető referens
21. S számviteli HM VGH, HVK GI s
22. T társadalombiztosítási HM VGH, HVK GI t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
73 EGÉSZSÉGÜGY I.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH EK a parancsnok, igazgató, intézetvezető, MH egészségügyi főnök
4. B belgyógyászat MH EK b az „a” pontban szereplők helyettesei, honvéd-tisztiorvos
5. C kardiológia MH EK c MH főszakorvos, MH főállatorvos, hivatalvezető, parancsnoki irodavezető
6. D hematológia, angiológia MH EK d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, vezető közegészségügyi felügyelő
7. E infektológia MH EK e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F reumatológia MH EK f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszichológus


9.


G


bőrgyógyászat


MH EK


g
közegészségügyi felügyelő, dietetikus, egészségügyi tiszt, gyógytornász, egészségügyi fejlesztő tiszt, logopédus, szociális munkás, tudományos munkatárs, főmunkatárs, pszichológus, biológus, szakergonómus, ergonómus, tanácsadó, mentőtiszt
10. H repülőorvos MH EK h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I toxikológia MH EK i felcser, egészségügyi altiszt
12. J tüdőgyógyászat MH EK j légi egészségügyi tiszt, altiszt
13. K ideg- és elmegyógyászat MH EK k beosztott
14. L allergológia, immunológia MH EK l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. M gastroenterológia MH EK m műszerész, egészségügyi mérnök
16. N közegészségügy-járványügy MH EK n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló
17. O foglalkozás egészségügy MH EK o kötöző
18. P pszichológia MH EK p búvár
19. Q fogászat MH EK q vezető-, főműtős, műtős
20. R rehabilitáció MH EK r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S mentő MH EK s statisztikus
22. T csapat egészségügy MH EK t technikus
23. U állategészségügyi MH EK u gázmester, boncmester
24. V laboratóriumi MH EK v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W vérellátó MH EK w kisegítő, egészségügyi kisegítő, beteghordó, műtőssegéd, egészségügyi katona
26. X egészségügyi anyagellátó MH EK x vezénylő altiszt
27. Y diabetológia, endokrinológia MH EK y masszőr, gyógymasszőr, sterilizáló

28.

Z
egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai alkalmasságvizsgálati
MH EK

z

kiképzendő
74 EGÉSZSÉGÜGY II.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A szervezési MH EK a parancsnok, igazgató, gyógyszertárvez., hivatalvezető
4. B sebészet MH EK b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C baleseti sebészet MH EK c az „a” pontban szereplők közvetlen törzseinek vezetői
6. D szív-, ér- és mellkasi sebészet MH EK d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E plasztikai sebészet MH EK e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F égési sebészet MH EK f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos
9. G ortopédia MH EK g kutató, tudományos munkatárs, főmunkatárs
10. H idegsebészet MH EK h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I nefrológia MH EK i
12. J urológia MH EK j gyógyszerész
13. K szemészet MH EK k beosztott
14. L fül-orr gégészet, fej-nyak sebészet, szájsebészet MH EK l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. M szülészet-nőgyógyászat MH EK m műszerész
16. N anaesthesiológia és intenzív terápia MH EK n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló, szülésznő, konduktor, szonográfus, védőnő
17. O onkológia MH EK o kötöző
18. P radiológia MH EK p
19. Q kórélettan MH EK q vezető-, főműtős, műtős
20. R patológia MH EK r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S csecsemő- és gyermekgyógyászat MH EK s
22. T mikrobiológia MH EK t technikus
23. U igazságügyi orvostan MH EK u gázmester, boncmester, gipszmester
24. V sugárbiológia MH EK v
25. W kézsebészet MH EK w egészségügyi katona, műtőssegéd
26. X gyógyszerészet MH EK x
27. Y izotópdiagnosztika MH EK y
28. Z sürgősségi betegellátás MH EK z
75 ELLENŐRZÉSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A államháztartási belső ellenőrzési HM BEF a főosztályvezető
4. B b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C általános ellenőrzési HM BEF c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I integritás fejlesztési HM KGKF i
12. J j
13. K k
14. L l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S s
22. T t szaktechnikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
76 INFRASTRUKTURÁLIS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C fenntartási HM VGH c
6. D létesítményi HM VGH d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E beruházási HM VGH e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F koordinációs HM VGH f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási HM VGH g
10. H ingatlanfenntartási HM VGH h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I ingatlan-felügyeleti HM ILFF i diszpécser
12. J ingatlan-gazdálkodási HM VGH j
13. K környezetvédelmi beruházási HM VGH k beosztott
14. L lakásfelügyeleti HM ILFF l
15. M szakigazgatási HM VGH m műszerész
16. N beszerzési HM VGH n
17. O tárolási HM VGH o energetikus
18. P anyagi koordinációs HM VGH p
19. Q kezelés-felügyeleti HM VGH q
20. R lakásgazdálkodási HM ILFF r raktárvezető
21. S lakhatástámogatási HM ILFF s
22. T tervezési, értékesítési HM VGH t technikus
23. U üzemeltetés-felügyeleti HM VGH u titkár
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x
27. Y y
28. Z z
77 GÉPJÁRMŰVEZETŐK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A motorkerékpár HVK LCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B személygépkocsi HVK LCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C tehergépkocsi 7,5 tonnáig HVK LCSF c
6. D tehergépkocsi 7,5 tonna felett HVK LCSF d
7. E busz 16 személyig HVK LCSF e
8. F busz 16 személy felett HVK LCSF f
9. G g oktatóvezető, kiképző
10. H h
11. I i
12. J j
13. K különleges felépítményű HVK LCSF k
14. L l
15. M m motorkerékpár-vezető
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rakétaszállító HVK LCSF r
21. S s
22. T munkagép HVK LCSF t
23. U üzemanyagtöltő HVK LCSF u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
80 KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános KNBSZ a
4. B b
5. C rádióelektronikai felderítő KNBSZ c
6. D d
7. E katonai diplomácia KNBSZ e
8. F ejtőernyős felderítő KNBSZ f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M műveleti KNBSZ m
16. N művelettámogató KNBSZ n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T törzs műveleti KNBSZ t
23. U belgyógyászat KNBSZ u
24. V foglalkozás egészségügy KNBSZ v
25. W pszichológia KNBSZ w
26. X fogászat KNBSZ x
27. Y csapat egészségügy KNBSZ y
28. Z egészségügyi anyagellátó KNBSZ z
82 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK KIKCSF a parancsnok, rektor, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, dékán
4. *  B oktatás felügyelet HM HNF b az „a” pontban szereplők helyettesei, rektorhelyettes
5. *  C egyetemi – mesterfokozatú MSc/MA HM HNF c törzsfőnök, főtitkár
6. *  D főiskolai – alapfokozatú BSc/ BA HM HNF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető, csoportvezető
7. *  E altisztképzés HM HNF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tanfolyamrendszerű képzés HVK KIKCSF f
9. G gazdasági HM VGH g tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, vezető oktató, oktató, szakoktató, gyakorlati oktató, kiképző
10. *  H doktori és habilitációs HM HNF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K általános katonai kiképzés HVK KIKCSF k beosztott, kezelő
14. *  L kollégiumi HM HNF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. *  M távoktatás és multimédia HM HNF m
16. *  N oktatásbiztosítás HM HNF n beosztott
17. *  O oktatásszervezés HM HNF o nevelő
18. *  P tanulmányi HM HNF p
19. *  Q honvédelmi nevelés HM HNF q referens, kiemelt referens, szakreferens, vezető szakreferens
20. *  R kari HM HNF r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. *  S szakcsoport HM HNF s munkatárs
22. T testnevelő HVK KIKCSF t technikus
23. U kiképző központ HVK KIKCSF u
24. *  V kollégiumi nevelés HM HNF v
25. *  W középiskolai oktatás HM HNF w
26. X sportszervező HVK KIKCSF x vezénylő altiszt
27. Y kiképzési bázis HVK KIKCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
84 HONVÉDELMI HATÓSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HF a főosztályvezető
4. B munkabiztonsági HM HF b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C munkaegészségügyi HM HF c
6. D honvédelmi hatósági, szakhatósági HM HF d osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E településrendezési HM HF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F építésfelügyeleti HM HF f
9. G építésügyi HM HF g
10. H közegészségügyi- járványügyi HM HF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I élelmiszerbiztonsági HM HF i
12. J hatósági repülés-meteorológus HM ÁLF j
13. K létfontosságú rendszerek felügyeleti HM HF k
14. L környezetvédelmi HM HF l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M munkaügyi HM HF m
16. *  N térképészeti HM HF n
17. O hatósági repülőtér felügyelő HM ÁLF o
18. P hatósági légiforgalmi tájékoztató HM ÁLF p
19. Q hatósági légiforgalmi irányító HM ÁLF q
20. R hatósági repülésbiztonsági HM ÁLF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S légiközlekedési szabályozási HM ÁLF s
22. T tűzvédelmi HM HF t
23. U hatósági repülőorvos HM ÁLF u
24. V veszélyes katonai objektum felügyeleti HM HF v
25. W veszélyes anyag szállítás felügyeleti HM HF w
26. X sugárvédelmi HM HF x
27. Y szabályozott anyagokkal kapcsolatos tevékenységi HM HF y
28. Z környezetkárosító-gáz felügyeleti HM HF z
85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM JF, HM IJKF, HVK JIF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B beszerzési HM JF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D adatvédelmi HM JF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H nemzetközi jogi HM JF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j jogtanácsos
13. K kodifikációs HM JF k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O peres képviselő HM IJKF o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, vezető szakreferens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
86 HUMÁN
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési, szervezési HM HPF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C személyügy HVK SZCSF c
6. D humánszolgálat HVK SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E érdekvédelem HVK SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F családtámogatás HVK SZCSF f pszichológus
9. G toborzási HVK TKÉFF g
10. H hagyományőrzés és -ápolás HM KÖF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i fényképész
12. J j
13. *  K kulturális HM HNF k beosztott
14. L l
15. *  M művelődés HM HNF m
16. N nyomda HVK LCSF n nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rekreáció HVK SZCSF r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t technikus
23. *  U szabadidő-sport HM HNF u
24. V szociális HM HPF v
25. W munkaerő-piaci HM HPF w
26. X x
27. Y y
28. Z z
88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A katolikus tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ a püspök, vezető tábori főrabbi
4. B római katolikus HM TLSZ b általános helynök, püspöki hivatalvezető
5. C c püspöki titkár
6. D protestáns tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ d irodavezető, kiemelt vezető tábori lelkész
7. E e kiemelt tábori lelkész, tábori lelkész, tábori rabbi
8. F f
9. G zsidó tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
90 KATONAI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK SZCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési HVK SZCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műveleti HVK SZCSF c törzsfőnök
6. D hadkiegészítési HVK SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E nemzetgazdasági HVK SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F területvédelmi MH TTP f
9. G haderőtervezési HVK HTCSF g
10. H haderőszervezési HVK HTCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I bélyegzőkészítő HVK HTCSF i
12. J koordinációs HM TKF j
13. K igazgatás-tervezési HM TKF k beosztott
14. L igazgatás-szervezési HM TKF l
15. M létszámgazdálkodási HM TKF m adatkezelő
16. N alkalmazás-tervezés HM TKF n nyilvántartó
17. O katasztrófavédelem HM VIF o
18. P védelmi tervezési HM VTF p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, vezető szakreferens
21. S s
22. T okmánykezelési HVK SZCSF t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő
91 VÉDELMI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VIF a főosztályvezető
4. B tervezési, szervezési HM VIF b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C műveleti HM VIF c
6. D területi HM VIF d osztályvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplő helyettese
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r vezető szakreferens, szakreferens, referens
21. S s
22. T t titkár, titkárhelyettes
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK KRI a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. *  B forgalomszabályzó HVK KRI b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C objektumbiztosító rendész HVK KRI c törzsfőnök
6. *  D komendáns HVK KRI d főnök, osztályvezető, irodavezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E őr és biztosító HVK KRI e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. *  K helyőrség támogatók HVK KRI k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuskairányzó
18. P p
19. Q q
20. *  R komendáns hivatal HVK KRI r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
94 DÍSZELGŐK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendezvényszervezési MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D díszelgő MH BHD d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g kiképző
10. *  H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. P p írnok
19. Q q
20. R r raktáros
21. S s szakmunkás
22. T t
23. *  U u a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
95 KATONAZENÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A zenész MH BHD a főkarmester, karmester
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d zenekarvezető
7. E e
8. F f
9. G g oktató, nevelő, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplő helyettese
11. I i szólamvezető
12. J j
13. K k beosztott zenész
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r zenész szolgálatvezető
21. S s zenész kottatáros
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A biztonságpolitikai HM VPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B MH tudományos szakterület MH HTP b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C humán és szervezetépítési HM HPF c
6. D hadtörténeti HM HIM d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tárgyi gyűjteményi HM HIM e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F múzeumi dokumentációs HM HIM f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. *  G tudományszervezési HM HNF g tanácsadó
10. H hadfelszerelés fejlesztési HM HFF, MH HTP h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I irattározási HM HIM i
12. J térképtári HM HIM j vezető kutató, kutató
13. *  K könyvtári HM HNF k beosztott, kezelő
14. L levéltári HM HIM l főlevéltáros, levéltáros
15. M minőségbiztosítási MH TTP m főmuzeológus, muzeológus
16. N védelemgazdasági HM VGH n főszerkesztő, szerkesztő
17. O o
18. P p
19. Q q kiemelt referens, referens, szakreferens
20. R intézményfejlesztési HM HPF r főkönyvtáros, könyvtáros
21. S hadisír HM HIM s munkatárs
22. T szabványosítási MH HTP t technikus
23. U gépészeti MH HTP u
24. V lőkísérleti MH HTP v
25. W innováció MH HTP w
26. X elektronikai MH HTP x
27. Y y
28. Z z
97 KORONAŐRSÉG, PALOTAŐRSÉG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B palotaőr MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C koronaőr MH BHD c törzsfőnök
6. D d részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H hadműveleti MH BHD h
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O kiképzési MH BHD o
18. P p
19. R q
20. Q r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
98 *  HUSZÁR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok
4. B belovagló iskolai MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C spanyol lovasiskolai MH BHD c törzsfőnök
6. D d részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fogat és hajtóiskolai MH BHD f
9. G g kiképző, oktató, belovagló
10. H hadműveleti MH BHD h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l hajtó, segédhajtó, málhásállat-vezető
15. M méneskari MH BHD m
16. N n kidolgozó, nyilvántartó
17. O kiképzési MH BHD o
18. P p lóápoló
19. Q q
20. R r raktáros
21. S szállásmesteri MH BHD s szakmunkás
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h
11. I fotográfia MH BHD i fényképész
12. J jogi és igazgatási HM JF j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p dokumentumkezelő
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, vezető szakreferens
21. S s segítő
22. T t
23. U u
24. V v
25. W