A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletre, a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ), valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: HKK) személyi állományába tartozó hivatásos és szerződéses katona, valamint a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a politikai vezető, a szakmai vezető, a kormányzati szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban álló által betölthető munkakörökre terjed ki.

(2) *  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerinti politikai vezető és szakmai vezető munkakörére az utasítás 3. §-át, a kormányzati szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munkaviszonyban álló munkakörére az utasítás 3. §-át, 11-14. §-át és 19. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

2. § Az utasítás alkalmazásában

1. fegyvernemi, szakági alcsoport: egy adott munkakörcsaládon belül olyan munkakörök összessége, melyekhez ugyanazon szűkebb szakterülethez tartozó feladatok, valamint a rendfokozati hierarchiából fakadó eltérések és egymásra épülés figyelembevételével azonos szakképzettségi, tanfolyami végzettségi követelmények, fizikai, pszichikai és egészségi alkalmassági feltételek kapcsolhatók,

2. munkakörcsalád: a fegyvernemek, szakágak hasonló szakmai területhez tartozó csoportja,

3. munkakör típus: a fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó munkaköröknek a munkavégzés jellege szerint meghatározott csoportja,

4. szakmacsoport: egymáshoz logikailag kapcsolódó munkakörcsaládok csoportja, a 3. mellékletben meghatározott MH Munkaköri Térképének legnagyobb szerkezeti eleme,

5. *  szakmai felelős szervezet: a honvédelmi szervezeteknél és a HKK-nál rendszeresített egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények, az előmenetel szakmai feltételei és a képzési követelmények meghatározásáért felelős honvédelmi szervezet, mely a 3. mellékletben foglalt táblázatok „C” oszlopában kerül kijelölésre,

6. *  új munkakör: olyan munkakör-megnevezés, amely létrehozása előtt az utasítás hatálya alá tartozó egyetlen honvédelmi szervezet, illetve a HKK állománytáblájában, munkaköri jegyzékében sem szerepelt, és az azt betöltő személy végrehajtandó feladatai, az ahhoz kapcsolódó jog- és hatáskörei, felelősségei és kötelezettségei, valamint a szükséges szakmai, egészségi, pszichikai és fizikai követelmények korábban nem kerültek meghatározásra.

2. A Munkakör Azonosító Kód

3. § (1) A Munkakör Azonosító Kód (a továbbiakban: MAK) a munkakör szakterületi hovatartozását, a munkavégzés jellegét, a munkakör rendfokozati hierarchiában elfoglalt helyét, a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozást, a hozzá kapcsolható foglalkoztatási jogviszonyt és korlátozást, valamint a munkakörben előírt idegennyelv-ismereti követelményt azonosítja. A MAK karaktereiben alkalmazható jelöléseket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kizárólag szolgálati viszonyban nem állókkal feltölthető munkakörök esetében

a) a MAK első három karakterét annak a munkakörcsaládnak és fegyvernemi, szakági alcsoportnak a 3. melléklet szerinti azonosítója alapján kell meghatározni, amelyhez a munkakör - feladatrendszerét tekintve - kapcsolható,

b) a MAK ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik karakterét a 2. melléklet alapján kell beazonosítani,

c) a MAK a)-b) pontban fel nem sorolt karaktereit nem kell feltölteni és kihúzással kell jelölni.

(3) A miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár esetében kizárólag a MAK ötödik, hatodik és hetedik karakterét kell beazonosítani a 2. melléklet alapján, a többi karaktert kihúzással kell jelölni.

(4) A beosztás idegennyelv-ismereti követelménye tekintetében munkaköri leírásban kell meghatározni

a) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, az első karaktert megjelenítő táblázat szerinti, kettő vagy több nyelvre, illetve az egyéb idegen nyelvre vonatkozó követelményt és

b) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, a második karaktert megjelenítő táblázat szerinti B) táblázat alapján nem jelölhető idegen nyelvi követelmény típusára vonatkozó elvárást.

(5) A 2. melléklet 7. pontja szerinti idegennyelv-ismereti követelmény második karakterére vonatkozó B) táblázat jelöléseit akkor kell alkalmazni, ha az első karakter egy, vagy magasabb számú értékkel kerül meghatározásra. Több idegen nyelv esetében a második karaktert a legalacsonyabb szintű követelményt támasztó karakterrel kell meghatározni.

(6) *  Az MH hadi állománytábláiban rendszeresített beosztások esetében a MAK hetedik, tizedik és tizenegyedik karakterében „Z” jelölést kell alkalmazni.

(7) *  A MAK nyolcadik karakterében az „X” jelölés kizárólag az MH ideiglenes katonai szervezetei állománytábláiban alkalmazható.

(8) *  A MAK kilencedik karakterében az „E” jelölés kizárólag az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) állománytáblájában alkalmazható.

3. Az MH Munkaköri Térképe

4. § (1) *  Az MH Munkaköri Térképe a honvédelmi szervezeteknél és a HKK-nál rendszeresíthető szolgálati beosztások munkakörcsalád, fegyvernemi, szakági alcsoport és munkakör típus szerinti elhelyezkedését határozza meg.

(2) *  A honvédelmi szervezeteknél és a HKK-nál csak olyan munkakörcsaládban, fegyvernemi, szakági alcsoportban és munkakör típusban rendszeresíthető szolgálati beosztás, amely az MH Munkaköri Térképén szerepel.

5. § (1) A munkakörcsalád, a fegyvernemi, szakági alcsoport és a munkakör típus létrehozásával, valamint az MH Munkaköri Térképére való felvételével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos miniszteri döntések előkészítését a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) végzi. A KNBSZ-nél rendszeresített munkakörök megnevezését és az ezekhez kapcsolódó munkakör típust a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

(2) Munkakörcsaládnak, fegyvernemi, szakági alcsoportnak, illetve munkakör típusnak az MH Munkaköri Térképére való felvételét, módosítását vagy törlését tartalmazó utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül a HM HPF kezdeményezi a MAK karaktereihez tartozó értéklisták módosítását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Szervezetmenedzsment alrendszerében.

4. Fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása, módosítása és megszüntetése

6. § (1) *  A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozására és annak az MH Munkaköri Térképére való felvételére vonatkozó javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban a HM szervek és szervezetek, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a HKK állományilletékes parancsnokai, illetve vezetői a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) egyidejű tájékoztatása mellett küldik meg a kijelölésre tervezett szakmai felelős szervezet és a HM HPF részére.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) alárendeltségébe tartozó szervek és szervezetek állományilletékes parancsnokai, illetve vezetői a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) útján terjesztik fel a HM HPF részére.

(3) *  A KNBSZ főigazgatója az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést közvetlenül küldi meg a HM HPF részére.

(3a) *  Az (1) bekezdés szerinti ügyiratot a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős szervezet véleményezi, és a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatát szakmai véleményével együtt közvetlenül megküldi a HM HPF részére. A beérkezett ügyiratok tartalmát a HM HPF megkeresésére a HM TKF szakmai szempontok alapján véleményezi.

(3b) *  A (2) bekezdés szerinti ügyiratot a HVK HTCSF megvizsgálja, és a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős szervezettől bekéri a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatot. A szakmai felelős szervezettől beérkezett ügyiratot a HVK HTCSF véleményezi, és szakmai véleményével együtt megküldi a HM HPF részére.

(4) A fegyvernemi, szakági alcsoport munkakörcsaládba való besorolását és a hozzárendelt jelölést a HM HPF tervezi meg.

(5) A fegyvernemi, szakági alcsoportot azon munkakörcsaládba kell felvenni, amelybe a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős szervezet által megadott követelmények és kizáró korlátozások alapján besorolható. Megfelelő munkakörcsalád hiányában a fegyvernemi, szakági alcsoportot az általános katonai munkakörök szakmacsoportba tartozó munkakörcsaládba kell besorolni, vagy új munkakörcsaládot kell létrehozni az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével.

7. § A fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelős szervezetének módosítását bármely szakmai felelős szervezet részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél. A módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) A fegyvernemi, szakági alcsoport megszüntetését az adott fegyvernem, szakág szakmai felelős szervezete részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

(2) A megszüntetés feltétele, hogy a megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba beosztás ne legyen rendszeresítve. A megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó beosztásokat a megszüntetés kezdeményezését megelőzően más fegyvernemi, szakági alcsoportba kell átsorolni. A beosztások átsorolására az (1) bekezdés szerinti ügyiratban a szakmai felelős szervezet a HM HPF részére tesz javaslatot.

5. Munkakör típus és munkakör MH Munkaköri Térképére történő felvétele és megszüntetése

9. § Az MH Munkaköri Térképén új munkakör típus létrehozását és munkakör felvételét a munkakörcsalád bármely szakmai felelős szervezete részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

10. § (1) A munkakör típus, a munkakörök felsorolásának módosítását, valamint ezek megszüntetését bármely szakmai felelős szervezet részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

(2) A munkakör típus megszüntetésének feltétele, hogy az adott munkakör típusba beosztás ne legyen rendszeresítve.

6. A munkakörelemzés végrehajtásának rendje

11. § (1) *  Új munkakör rendszeresítése előtt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 72. §-a szerinti munkakörelemzés és -értékelés honvédelmi szervezeteknél és HKK-nál történő végrehajtását a HM HPF végzi.

(2) *  A munkakörelemzést és -értékelést a honvédelmi szervezetek és a HKK állományilletékes parancsnokai, illetve vezetői a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti szolgálati úton - az (5) bekezdés figyelembevételével - megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyirattal a HM HPF-nél kezdeményezik. Az ügyirathoz csatolni kell a munkaköri leírás tervezetét.

(3) A KNBSZ munkakörei esetében az elemzést a KNBSZ önállóan, a főigazgató által kijelölt személyek útján hajtja végre.

(4) A HM TKF és a HVK HTCSF megvizsgálja és véleményezi a (2) bekezdés szerinti ügyirat tartalmát és a beérkezett ügyiratot szakmai véleményével kiegészítve megküldi a HM HPF részére.

(5) A kezdeményezést legkésőbb 45 nappal a munkakörelemzés és -értékelés alapjául szolgáló változást tartalmazó állománytábla, munkaköri jegyzék vagy helyesbítő ív kiadását megelőzően kell felterjeszteni a HM HPF részére, mely a munkakörelemzés és -értékelés alapján az új munkakör rendszeresítésével kapcsolatos egyetértő vagy indokolást tartalmazó elutasító véleményét 15 napon belül írásban - a (2) bekezdésben meghatározott szervek útján - megküldi a kezdeményező részére.

12. § A munkakörelemzés és -értékelés során meg kell határozni, hogy az új munkakör

a) melyik munkakörcsaládba, fegyvernemi, szakági alcsoportba, munkakör típusba tartozik,

b) milyen rendfokozattal rendszeresíthető,

c) betöltése milyen jogviszonyba tartozó személlyel valósítható meg, és

d) melyik előmeneteli rendbe tartozik.

13. § A munkakörelemzés és -értékelés végrehajtása során a Hjt. vhr. 72. §-ában foglaltakon kívül vizsgálni kell a munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségeket.

14. § Ha a 13. §-ban foglalt jellemzők a munkaköri leírás alapján nem határozhatóak meg, a HM HPF interjút folytat le a rendszeresíteni tervezett munkakör közvetlen felettes munkakörét betöltő személlyel, illetve kikéri a tervezett munkakör szakmai felelős szervezete vezetőjének véleményét.

7. A szakmai felelős szervezetek hatásköre és feladatai

15. § (1) A szakmai felelős szervezet

a) a katonai felsőoktatás tekintetében szak- és szakirány-referensi,

b) a katonai szakképzés tekintetében kamarai,

c) a tanfolyamrendszerű altisztképzés tekintetében tanfolyam-felelősi

jogkört gyakorol.

(2) A szakmai felelős szervezet az (1) bekezdésen túl szakterületén

a) együttműködik a HM HPF-fel a munkaköri követelmények meghatározásában, a munkakör-elemzési és -értékelési folyamatban,

b) *  szakmai álláspontot alakít ki a tiszti, altiszti állomány szakbeosztásba helyezését megelőzően az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban, meghatározza a szükséges átképzési követelményeket,

c) a polgári oktatási intézményben szerzett végzettséggel felvételre tervezett személy végzettségét, képzettségét és az adott beosztáshoz kötődő szakmai gyakorlatát figyelembe véve javaslatot tesz a kezdő rendfokozatra,

d) ellenőrzi a tanintézeti katonai képzés keretében végrehajtandó szakmai gyakorlatok, csapatgyakorlatok, valamint összevont gyakorlatok megszervezését, feltételeinek meglétét és végrehajtását,

e) *  javaslatot tesz és együttműködik a beiskolázási tervek összeállítása során, véleményezi a részletes szakmai indokolással felterjesztett név szerinti képzési igényeket, szükség szerint felülvizsgálja, priorizálja azokat,

f) biztosítja az illetékes személyügyi szerv részére a katonai alap- és szakképzésben végzettek első beosztásának tervét, továbbá figyelemmel kíséri a pályakezdők későbbi tevékenységét,

g) *  a központi személyügyi szervvel együttműködve véleményezi - az előmenetelre tervezhető személyek végzettségének, képzettségének vonatkozásában - a Hjt. vhr. 100. § (3) bekezdése szerinti szakmai előmeneteli jegyzék összeállítását,

h) *  ellátja a humánerőforrás-gazdálkodást érintő, az egyes szolgálati beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékra való jogosultsággal, valamint a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodással összefüggő vezetői döntést előkészítő, támogató feladatokat, és

i) *  véleményezi a kormánytisztviselővel, kormányzati ügykezelővel, közalkalmazottal vagy munkavállalóval is betölthető szolgálati beosztásba kormánytisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló felvétele esetén az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést.

(3) *  A katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza. A katonai felsőoktatás 5. melléklet 1. táblázata szerinti szak- és szakirány-referensei a jogköreiket a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) előzetes engedélyével gyakorolják.

(4) Az egyes rendfokozatokhoz előírt, a minősítő vizsga anyagának alapját képező általános katonai tiszti, altiszti követelményeket a HVKF által kijelölt HM szerv javaslatára a HVKF hagyja jóvá.

(5) *  A katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek részletes feladatait a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedése szabályozza.

8. A munkaköri követelmények megállapítása és módosítása

16. § A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása esetén meg kell állapítani a hozzá tartozó munkaköri követelményeket. A tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportra vonatkozóan, a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat szerinti bontásban a 6. § vagy a 17. § szerinti kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős szervezet javaslatot tesz

a) az iskolai végzettségre, a szakképzettségi szintre, a beosztás betöltése szempontjából megfelelő képzési területekre, szakokra és specializációkra,

b) a szakvizsga előírására, valamint az egyéb képzettségi igényekre,

c) a beosztásba való áthelyezés, kinevezés után megszerezhető, a feladatok eredményes ellátásához szükséges tanfolyami végzettségekre,

d) az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelményekre és

e) a kizáró korlátozásokra.

17. § (1) Az egyes fegyvernemi, szakági alcsoportokhoz tartozó munkaköri követelmények megállapítására, valamint a meglévő követelmények módosítására vonatkozó döntés előkészítését az adott fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelős szervezete a HM HPF részére megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyiratban kezdeményezi. A megállapítás és a módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) *  Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelmények, valamint a kizáró korlátozások meghatározása és módosítása az MH EK egyetértésével történhet. Az ehhez kapcsolódó egyeztetés megtörténtét az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésben rögzíteni kell.

18. § A belső képzés, a belső zászlósképzés, a belső szakmai felkészítés tematikáját a HVKF - a KNBSZ állománya vonatkozásában a KNBSZ főigazgatója - hagyja jóvá. A KNBSZ állománya részére a belső képzést, a belső zászlósképzést és a belső szakmai felkészítést a KNBSZ szervezi meg és folytatja le.

9. A munkaköri leírások elkészítésének követelményei

19. § (1) *  Munkaköri leírást az állami vezetők és a HVKF kivételével minden beosztásra készíteni kell.

(2) *  A munkaköri leírást

a) a 4. mellékletben,

b) az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdésében,

c) a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében,

d) a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás 1. melléklet 14. és 62. pontjában,

e) a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás 6. § (5) bekezdésében és

f) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 91/2010. (X. 22.) HM utasítás 2. § (2) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével kell összeállítani, olyan részletességgel, hogy az megfelelő alapot szolgáltasson a munkakör betöltéséhez szükséges személy kiválasztásához. A KNBSZ munkakörei esetében - a nemzetbiztonsági érdekekre tekintettel - a szervezeti elem vezetőjének javaslatára a főigazgató ettől eltérő tartalmat határozhat meg.

(3) *  A munkaköri leírás meglétéért az állományilletékes parancsnok, a HM-ben rendszeresített munkakör esetén a HM szerv vezetője a felelős. A munkaköri leírásokat a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója által kijelölt személy készíti el, és a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója adja ki.

(4) *  A munkaköri leírást két példányban kell elkészíteni. Kinevezéskor a munkaköri leírás első példányát a munkakör betöltőjének át kell adni, második példányát a honvédelmi szervezet és a HKK szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti elemek ügyrendjében meghatározott iratkezelési feladatokat ellátó szervezeti elemnél, személynél kell tárolni.

(5) A munkaköri leírás példányszámára, a tárolásra és az érintett részére történő átadás módjára a KNBSZ főigazgatója belső rendelkezésben eltérő szabályokat állapíthat meg.

10. Záró rendelkezések

20. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21. § A 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti javaslat elfogadása esetén a HM HPF kezdeményezi a Hjt. vhr. módosítását.

22. § A kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök esetében a 3. § (2) bekezdésében előírtakat 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Ha a 3. § (2) bekezdés szerinti munkakör feladatrendszere nem változik, a MAK első három és nyolcadik karakterének 2014. augusztus 31-ét követő meghatározása nem minősül átszervezésnek.

23. § Ha az utasítás a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseitől eltérően határozza meg a MAK első négy és nyolcadik karakterérét, az nem minősül átszervezésnek, ha az érintett munkakör feladatrendszere nem változik.

24. § A 4. melléklet szerinti munkaköri leírásokat első alkalommal 2014. december 31-ig kell elkészíteni és kiadni. Az új formátumú munkaköri leírás kiadása, ha a munkakör feladatrendszere nem változik, nem minősül átszervezésnek.

25. § *  Az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően elkészített munkaköri leírásokat felül kell vizsgálni, és 2015. február 28-ig újra ki kell adni, ha az utasításnak a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról szóló 8/2015. (II. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 6. § (4) bekezdésével módosított 4. melléklete szerinti módosítások érintik az elkészült munkaköri leírások tartalmát. A munkaköri leírás HM utasítás alapján történő kiadása - ha a munkakör feladatrendszere nem változik - nem minősül átszervezésnek.

1. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

Az utasításban szereplő rövidítések jegyzéke

A B
Megnevezés Rövidített megnevezés
1. Magyar Honvédség MH
2. Honvédelmi Minisztérium HM
3. HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár HM JIHÁT
4. Magyar Honvédség Parancsnoksága MHP
5. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály HM OTKF
6. HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály HM KTKF
7. HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály HM NEF
8. HM Belső Ellenőrzési Főosztály HM BEF
9. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály HM TKF
10. HM Humánpolitikai Főosztály HM HPF
11. HM Hatósági Főosztály HM HF
12. HM Állami Légügyi Főosztály HM ÁLF
13. HM Védelmi Igazgatási Főosztály HM VIF
14. HM Védelempolitikai Főosztály HM VPF
15. HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály HM KIF
16. HM Vagyonfelügyeleti Főosztály HM VFF
17. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály HM GTSZF
18. HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM TLSZ
19. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM HIM
20. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium HKK
21. HM Védelemgazdasági Hivatal HM VGH
22. MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) MHP HSZ SZF
23. MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő) MHP HSZ LE
24. MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) MHP HSZ LOG
25. MHP Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti) MHP HSZ KM
26. MHP Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelmi) MHP HSZ KIB
27. MHP Tervezési és Vezetési Főnökség MHP TVF
28. MHP Jogi és Igazgatási Főnökség MHP JIF
29. MHP Repülésbiztonsági Főnökség MHP RBF
30. MHP Biztonságtechnikai Főnökség MHP BTF
31. MHP Pénzügyi Gazdasági Főnökség MHP PGF
32. MHP Belső Ellenőrzési Főnökség MHP BEF
33. MHP Személyzeti Csoportfőnökség MHP SZCSF
34. MHP Hadműveleti Csoportfőnökség MHP HDMCSF
35. MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség MHP LOGCSF
36. MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség MHP HTCSF
37. MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség MHP IICSF
38. MHP Kiképzési Csoportfőnökség MHP KIKCSF
39. MHP Egészségügyi Csoportfőnökség MHP EÜCSF
40. MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság MH TTP
41. MH Transzformációs Parancsnokság MH TP
42. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár MH BHD
43. MH Egészségügyi Központ MH EK
44. MH Modernizációs Intézet MH MI
45. MH Geoinformációs Szolgálat MH GEOSZ
46. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ

2. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

A Munkakör Azonosító Kód felépítése

1. Munkakör Azonosító Kód értelmezése

A B C D E F G H
1. Munkakör- család Fegyvernemi, szakági alcsoport Munkakör típusa Rendfokozat Nemzet- biztonsági ellenőrzés Jogviszony Szolgálattel-
jesítési idő és munkaidő
Nyelvismeret
2. 2 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter

2. A munkakörcsalád azonosítóját, a fegyvernemi, szakági alcsoportot és a munkakörtípust jelölő karaktert a Magyar Honvédség Munkaköri Térképe alapján kell meghatározni.

3. Rendfokozati és munkaköri azonosítók

A) Rendfokozati azonosítók

A B C D E F
1. Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés
2. 00 rendfokozat nélküli 10 hadnagy 30 tábornok
3. 01 őrvezető 11 főhadnagy 40 főtiszt
4. 02 tizedes 12 százados 50 tiszt
5. 03 szakaszvezető 13 őrnagy 60 zászlós
6. 04 őrmester 14 alezredes 70 altiszt
7. 05 törzsőrmester 15 ezredes 80 legénység
8. 06 főtörzsőrmester 16 dandártábornok 96 honvéd tisztjelölt
9. 07 zászlós 17 vezérőrnagy 97 honvéd altiszt-jelölt
10. 08 törzszászlós 18 altábornagy
11. 09 főtörzszászlós 19 vezérezredes

B) Kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Aa honvédelmi miniszter
3. *  Ab államtitkár
4. Ac közigazgatási államtitkár
5. Ad helyettes államtitkár
6. Ba kormánytisztviselő - főosztályvezető
7. Bb kormánytisztviselő - főosztályvezető-helyettes
8. Bc kormánytisztviselő - osztályvezető
9. Bd kormánytisztviselő - I. besorolási osztály
10. Be kormánytisztviselő - II. besorolási osztály
11. Ca kormányzati ügykezelő
12. *  Ka honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott
13. Mv munkavállaló

4. Nemzetbiztonsági ellenőrzés azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. E nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör
3. Z nem szükséges ellenőrzés

5. Jogviszony azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. F önkéntes védelmi tartalékos katonával is betölthető
3. H csak hivatásos katonával tölthető be
4. J önkéntes műveleti tartalékos katonával is betölthető
5. *  K kormánytisztviselővel, kormányzati ügykezelővel, honvédelmi alkalmazottal, munkavállalóval, katonával is betölthető
6. M hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be
7. P kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel tölthető be
8. S legénységi állományban lévő katonákkal tölthető be
9. T betölthető honvéd tisztjelölt állományúval
10. U betölthető honvéd altiszt-jelölt állományúval
11. X más fegyveres szervnél foglalkoztatott állományúval tölthető be
12. Z hivatásos vagy szerződéses katonával tölthető be
13. *  B önkéntes területvédelmi tartalékos katonával is betölthető

6. Szolgálatteljesítési idő és munkaidő azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. D Azon beosztások, melyek készenléti jellegű beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak, továbbá a készenléti jellegű munkakörök.
3. *  E Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pont hatálya alá tartoznak, és a (4)-(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (NEAK finanszírozottak).
3a. *  N Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartoznak, de a (4)-(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (nem NEAK finanszírozottak).
4. G Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben elláthatóak és rész-szolgálatteljesítési idő alkalmazását teszik lehetővé, továbbá azon munkakörök, melyek a „W” és az „Y” jelölés alkalmazási esetei kivételével egyéb részmunkaidőben elláthatóak.
5. R Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben, illetve általános teljes napi munkaidőben elláthatóak.
6. U Azon beosztások, melyek folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak.
7. W Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 6 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 6 órás részmunkaidőben elláthatóak.
8. X Azon beosztások, amelyek szolgálatteljesítési időkeretben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek munkaidőkeretben elláthatóak.
9. Y Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 4 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 4 órás részmunkaidőben elláthatóak.

7. Idegennyelv-ismereti követelmény azonosítója

1. karakter: A nyelvek meghatározására

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Z nincs
3. A angol
4. N német
5. F francia
6. K angol vagy francia vagy német
7. 1 angol és francia
8. 2 angol és német
9. 3 francia és német
10. 4 angol és egyéb nyelv
11. 5 kettő vagy több nyelv
12. 6 egyéb

2. karakter: A nyelvismeret elvárt szintjének meghatározására

A) Egy idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D E F G H
1. Jelölés Írásbeli Szóbeli Tolmács
2. B1 B2 C1 B1 B2 C1
3. Z
4. A X X
5. K X X
6. F X X
7. D X
8. E X
9. G X
10. H X
11. I X
12. J X
13. L X X
14. M X X
15. N X X
16. O X X
17. P X X
18. Q X X
19. T X

B) Több idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D
1. Jelölés Első Második Harmadik
2. idegen nyelv
3. 1 alap alap alap
4. 2 közép alap alap
5. 3 közép közép alap
6. 4 közép közép közép
7. 5 felső alap alap
8. 6 felső közép alap
9. 7 felső közép közép
10. 8 felső felső alap
11. 9 felső felső közép
12. R felső felső felső
13. S tolmács felső felső
14. U tolmács tolmács felső

3. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

Az MH Munkaköri Térképe

1. *  Szakmacsoportok

Szakmacsoport Munkakörcsalád
azonosító
I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01-09
II. SZÁRAZFÖLDI 10-19
III. LÉGIERŐ 20-29
IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30-49
V. LOGISZTIKA 50-69
VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA 70-71
VII. PÉNZÜGY 72
VIII. EGÉSZSÉGÜGY 73-74
IX. EGYÉB TÁMOGATÁS 75-76
X. GÉPJÁRMŰVEZETŐK 77-79
XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI 80
XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82-83
XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI 84-85
XIV. HUMÁN 86-87
XV. TÁBORI LELKÉSZEK 88-89
XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS 90-91
XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS 92-99

2. A szakmacsoportok felépítése

2.1. I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Összhaderőnemi általános katonai 01
Általános szárazföldi 02
Általános légierő 03
Általános logisztika 04
Vezénylő altisztek 06
Külszolgálat 07

2.2. II. SZÁRAZFÖLDI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Lövész 10
Harckocsizó 11
Tüzér 12
Felderítő 14
Műszaki 15
Vegyivédelmi 16
Különleges műveleti 18

2.3. III. LÉGIERŐ

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Repülő 20
Légvédelmi rakéta és tüzér 21
Légi vezetés 22
Repülő harcbiztosító 23

2.4. IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Általános híradó 30
Rádióhíradás 31
Rádiórelé híradás 32
Hírközpontok 33
Vezetékes híradás 34
Futár- és táboriposta híradás 35
Repülésbiztosító-földi repülésirányító szolgálat 36
Információvédelmi, ügyviteli 37
Informatikai 39

2.5. V. LOGISZTIKA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Haditechnikai 50
Fegyverzettechnikai 51
Páncélos- és gépjármű technikai 52
Repülőműszaki 53
Elektronikai 54
Műszaki technikai 55
Vegyivédelmi technikai 56
Kiképzéstechnikai 57
Különleges berendezés technikai 58
Mérésügy és minőségbiztosítási 59
Harcanyag 61
Hadtáp 64
Közlekedés és szállítás 67
Vám 68

2.6. VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Térképész 70
Meteorológia 71

2.7. VII. PÉNZÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Pénzügy 72

2.8. VIII. EGÉSZSÉGÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Egészségügy I. 73
Egészségügy II. 74

2.9. *  IX. EGYÉB TÁMOGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Ellenőrzési 75
Infrastrukturális 76

2.10. X. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZETŐK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Gépjárművezetők 77

2.11. XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai nemzetbiztonsági 80

2.12. XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Oktatás, képzés, kiképzés 82

2.13. *  XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Honvédelmi hatósági 84
Jogi és igazgatási 85

2.14. XIV. HUMÁN

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Humán 86

2.15. XV. TÁBORI LELKÉSZEK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Tábori lelkészek 88

2.16. XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai igazgatás 90
Védelmi igazgatás 91

2.17. XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai rendész és komendáns 92
Díszelgő 94
Katonazenész 95
Kutatás, fejlesztés 96
Koronaőrség, palotaőrség 97
Általános munkakörök 99
01 ÖSSZHADERŐNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, intézetvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató
4. B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C nemzeti képviseleti HVK HTCSF c törzsfőnök
6. D nemzetközi kapcsolatok HM NEF d főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E ellenőrzési MHP JIF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F felügyeleti, hatósági felügyeleti HM HF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G közgazdasági HM KIF g tanácsadó
10. H hadműveleti HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási HVK HDMCSF i
12. J beszerzés, beruházás HM VGH j
13. K katasztrófavédelmi HVK HDMCSF k kezelő
14. L környezetvédelmi HM HF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M munkavédelmi HM HF m
16. N frekvenciagazdálkodási HVK HIICSF n
17. *  O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P civil-katonai együttműködés HVK HDMCSF p
19. Q biztonsági beruházási HM VGH q
20. R lélektani műveleti HVK HDMCSF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. *  S sajtó, tájékoztatás, kommunikáció MH BHD s
22. T tűzvédelmi HM HF t technikus
23. U erőforrás-, költségtervező HM GTSZF u titkár, személyi titkár
24. V elemző, értékelő KNBSZ v gépkocsivezető
25. *  W információs műveleti HVK HDMCSF w váltásparancsnok, váltásvezető
26. *  X tűzoltó kiképzési MHP BTF x vezénylő altiszt
27. *  Y belső kontroll rendszerek HM GTSZF y a „w” pontban szereplők helyettesei
28. Z védelempolitika HM VPF z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
02 ÁLTALÁNOS SZÁRAZFÖLDI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató, szemlélő
4. B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F szárazföldi felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g tanácsadó
10. H hadműveleti HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási HVK HDMCSF i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. *  O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S s
22. T t technikus
23. U u titkár, személyi titkár
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. *  X integritás fejlesztési HM KIF x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
03 ÁLTALÁNOS LÉGIERŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C ejtőernyős MHP HSZ LE c törzsfőnök
6. *  D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F légierő felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási HVK HDMCSF i
12. J légierő elektronikai hadviselés KNBSZ j
13. K k
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n hajtogató
17. *  O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
04 ÁLTALÁNOS LOGISZTIKA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK LOGCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B tervezési, szervezési HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, irodavezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E ellátási HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K költségvetési HM VGH k
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n nyilvántartó
17. O kiképzési HVK LOGCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
06 VEZÉNYLŐ ALTISZTEK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH vezénylő zászlós a
4. B b
5. C c
6. D d
7. E e
8. F f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. *  R r referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
07 KÜLSZOLGÁLATI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, igazgató, képviseletvezető
4. B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C védelempolitikai HM VPF c törzsfőnök, törzsigazgató, misszióvezető
6. *  D szárazföldi HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E légierő HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F logisztikai HVK LOGCSF f
9. G felderítő KNBSZ g oktató, kiképző
10. H híradó HVK HIICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti HVK HDMCSF i
12. *  J jogász HM JIHÁT j
13. *  K ellenőrzési HM JIHÁT k
14. L informatikai HVK HIICSF l ügykezelő
15. M megfigyelő HVK HDMCSF m adminisztrátor
16. N katonai biztonsági KNBSZ n nyilvántartó
17. *  O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P civil katonai együttműködés HVK HDMCSF p
19. Q oktatási HVK SZCSF q
20. R rejtjelző HVK HIICSF r raktáros, ellátó, szolgálatvezető
21. S személyügyi HM HPF s segítő, asszisztens
22. *  T tájékoztatási MH BHD t technikus
23. U ügyviteli HVK HIICSF u titkárságvezető, titkár
24. V pénzügyi HM VGH v gépkocsivezető
25. *  W egészségügyi MHP EÜCSF w váltásparancsnok, ügyeletes
26. X rendész és komendáns HVK HDMCSF x
27. Y infrastrukturális HM VGH y
28. Z titokvédelmi HVK HIICSF z
10 LÖVÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C ejtőernyős MHP HSZ KM c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. *  G gépjárműves, ejtőernyős MHP HSZ KM g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i harcjármű irányzó
12. J j
13. K k beosztott lövész
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m mesterlövész
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. P p kézi páncéltörő fegyver irányzó
19. Q q távbeszélő
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s referens, kiemelt referens
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
11 HARCKOCSIZÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C közepes harckocsi HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. *  D nehézharckocsi MHP HSZ SZF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. *  K k töltőkezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
12 TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B vontatott tüzér HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C önjáró tüzér MHP HSZ SZF c törzsfőnök
6. D aknavető HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tűzmegfigyelő HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tűztámogató HVK HDMCSF f
9. G tüzér bemérő HVK HDMCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j kidolgozó
13. K páncéltörő rakéta harcigép HVK HDMCSF k kezelő
14. L lokátor felderítő HVK HDMCSF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P rakéta indítóállvány HVK HDMCSF p
19. Q q
20. R ejtőernyős HVK HDMCSF r referens, kiemelt referens
21. S felderítő ejtőernyős HVK HDMCSF s
22. T páncéltörő ejtőernyős HVK HDMCSF t távmérő
23. U aknavető ejtőernyős HVK HDMCSF u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
14 FELDERÍTŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános KNBSZ a parancsnok, főosztályvezető, központ parancsnok, állomás parancsnok
4. *  B mélységi felderítő KNBSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C ejtőernyős KNBSZ c törzsfőnök
6. *  D technikai felderítő KNBSZ d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E rádióelektronikai felderítő KNBSZ e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. *  F ejtőernyős-búvár KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. *  G harcászati hírszerző KNBSZ g oktató, szakoktató, kiképző
10. *  H elektronikai hadviselés KNBSZ h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I szárazföldi elektronikai hadviselés KNBSZ i harcjármű irányzó
12. *  J speciális elektronikai zavaró KNBSZ j értékelő, tájékoztató, adatfeldolgozó
13. *  K elektronikai ellenőrző KNBSZ k kezelő, felderítő, operátor
14. *  L elemző-értékelő KNBSZ l
15. *  M speciális felderítő KNBSZ m mesterlövész
16. N n ejtőernyő hajtogató
17. *  O hadműveleti KNBSZ o géppuska irányzó
18. *  P pilótanélküli felderítő KNBSZ p távbeszélő, távírász
19. *  Q képi felderítő KNBSZ q egészségügyi beosztások
20. *  R szenzoros felderítő KNBSZ r raktáros, raktárvezető, ellátó, szakjavító
21. S különleges híradó HVK HIICSF s kihallgató, tolmács
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
15 MŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B műszaki utász HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műszaki felderítő HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. D aknakutató tűzszerész HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E deszant átkelő HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F útépítő HVK HDMCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G hídépítő HVK HDMCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H álcázó HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I műszaki mentő HVK HDMCSF i aknász, tűzszerész, aknatelepítőhöz beosztottak
12. J műszaki technikai HVK HDMCSF j felderítő, búvár beosztottak
13. K állásépítő HVK HDMCSF k beosztott műszaki, hidász, építő, kezelő, légsűrítő gépkezelő, álcázó, laboráns, gépész
14. L víztisztító HVK HDMCSF l villamos ácsműhelyhez beosztottak, világító
15. M műszaki zártelepítő HVK HDMCSF m
16. N hadihajós HVK HDMCSF n hajóra és rohamcsónak, motorcsónak, és tolóhajóhoz beosztottak
17. O búvár HVK HDMCSF o deszant átkelő eszközökhöz beosztottak
18. P anyagelőkészítő és feldolgozó HVK HDMCSF p harcjármű irányzó
19. Q műszaki búvár HVK HDMCSF q földmunkagéphez beosztottak
20. R felderítő búvár HVK HDMCSF r referens, kiemelt referens
21. S tűzszerész búvár HVK HDMCSF s kutyavezető tűzszerész
22. T t technikus
23. U u műszaki - kút-, talajfúró, daru, vontatott keretfűrész, víztisztító
- eszközökhöz beosztottak
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X világító HVK HDMCSF x vezénylő altiszt
27. Y speciális repülőtéri karbantartó és helyreállító HVK HDMCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
16 VEGYIVÉDELMI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. B vegyi- és sugárfelderítő HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C vegyi- és sugármentesítő HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F elemző és informatikai HVK HDMCSF f
9. G vegyi-, nukleárisbaleset-elhárítás HVK HDMCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H vegyi-, sugárfigyelő és helyzetértékelés HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I adatgyűjtő, értékelő, tájékoztató HVK HDMCSF i diszpécser
12. J j
13. K k kezelő
14. L l laboráns
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p értékelő, kidolgozó-értékelő
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. *  T t technikus
23. U u értékelő-gépkocsivezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
18 KÜLÖNLEGES MŰVELETI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HDMCSF a parancsnok, szemlélő
4. *  B tervezési, szervezési HVK HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. *  D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, tiszt, altiszt
8. F búvár HVK HDMCSF f harcászati hírszerző
9. G gépjárműves, ejtőernyős HVK HDMCSF g szakoktató, oktató, kiképző
10. H h az „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i térinformatikus
12. J j értékelő, elemző, adatfeldolgozó, kihallgató
13. K k felderítő specialista, kezelő, operátor
14. L l fegyveres specialista
15. M m mesterlövész
16. N nagymagasságú ejtőernyős HVK HDMCSF n ejtőernyő hajtogató, teherrendszer kiszolgáló
17. O o lélektani műveleti specialista
18. P p híradó specialista
19. Q q egészségügyi specialista
20. R r raktárvezető, ellátó
21. S s kiemelt referens, referens
22. T t technikus
23. U u műszaki specialista
24. V v gépkocsivezető
25. W w harctéri légiirányító
26. X x vezénylő zászlós
27. Y y civil-katonai együttműködési specialista
28. Z z kiképzendő, jelölt
20 REPÜLŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B harcászati repülőgép HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C felderítő repülőgép HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. *  D kiképző repülőgép HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E szállító repülőgép HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G harcihelikopter HVK HDMCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H szállító helikopter HVK HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I kiképzőhelikopter HVK HDMCSF i helikoptervezető-lövész
12. J futárhelikopter HVK HDMCSF j légi egészségügyi tiszt, altiszt
13. K k beosztott
14. L elektronikai zavaró helikopter HVK HDMCSF l fedélzeti megfigyelő
15. M m mechanikus
16. N kutató-mentő helikopter HVK HDMCSF n fedélzeti rádiós
17. O o felderítő
18. P p repülőgép- vagy helikoptervezető, főpilóta
19. Q q elektronikai harc
20. R r referens, kiemelt referens
21. *  S s fedélzeti támogató
22. T t irányító
23. U u alkalmazási
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D közeli, kis hatótávú légvédelmi rakéta HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F légvédelmi tüzér HVK HDMCSF f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I felderítő HVK HDMCSF i irányzó
12. J harcálláspont vezetési törzs HVK HDMCSF j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
22 LÉGI VEZETÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B légtérgazdálkodás HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légi helyzetkép előállítás HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. D fegyver irányítás HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E légvédelmi irányítás HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F radar HVK HDMCSF f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vadászirányító, irányító asszisztens
12. J j együttműködő
13. K k kezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n repülés nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s értékelő
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
23 REPÜLŐ HARCBIZTOSÍTÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hadműveleti központ, vezetési pont HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légiforgalmi irányító HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. D harctéri irányító HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F repülésbiztonsági HVK HTCSF f
9. G légiforgalmi tájékoztató HVK HDMCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j bevezető irányító
13. K k repülőtéri irányító
14. L l repülés bejelentő
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n közelkörzet irányító
17. O o
18. *  P Terminál HVK HDMCSF p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D hadműveleti HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F távközlés HVK HIICSF f
9. G adatfeldolgozás, elemzés HVK HIICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
31 RÁDIÓHÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B parancsnoki rádióállomás HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C parancsnoki páncélos rádióállomás HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D közepes teljesítményű rádióállomás HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vevő HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kis teljesítményű rádióállomás HVK HIICSF f
9. G nagy teljesítményű rádióállomás HVK HIICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B harcászati rádiórelé HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C hadműveleti rádiórelé HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E mikrohullámú állomás HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
33 HÍRKÖZPONTOK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hírközpont - távbeszélő központ HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C expediáló HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D vivőközpont HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E rádió vezérlő központ HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F híradó vezetési pont HVK HIICSF f
9. G géptávíró központ HVK HIICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H áramellátás HVK HIICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I légvédelmi harcálláspont HVK HIICSF i
12. J rendszerfelügyelet HVK HIICSF j
13. K tábori hírközpont - távbeszélő központ HVK HIICSF k kezelő
14. L kisegítő hírközpont HVK HIICSF l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p továbbító
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
34 VEZETÉKES HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B nehézvezetékes HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C könnyűvezetékes HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D ETNV HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E lecsatlakozó HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F belsőhálózat építő HVK HIICSF f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
35 FUTÁR- ÉS TÁBORIPOSTA HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B küldemény HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C minősített küldemény HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D nyílt szolgálati küldemény HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E postai küldemény HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tábori posta küldemény HVK HIICSF f
9. G csomag küldemény HVK HIICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sajtó küldemény HVK HIICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I magánküldemény HVK HIICSF i futár
12. J j
13. K k kezelő
14. L l ellenőrző
15. M m expeditőr, rovatoló, málházó
16. N n
17. O o
18. P p csapatpostás
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
36 REPÜLÉSBIZTOSÍTÓ - FÖLDI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B irányadó HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C iránymérő HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D leszállító lokátor HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E közelnavigáció HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kihelyezett indikátor HVK HIICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G irányszögadó HVK HIICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H siklószögadó HVK HIICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I légtérellenőrző rádiólokátor HVK HIICSF i
12. J j rendszerfelügyelő
13. K fénytechnikai HVK HIICSF k kezelő, üzemeltető
14. L fénymajak HVK HIICSF l
15. M fényszórós HVK HIICSF m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S repülés irányító rádió HVK HIICSF s
22. T ERIP HVK HIICSF t technikus
23. U helikopter leszállító HVK HIICSF u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HVK HIICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C cenzor HVK HIICSF c
6. D dokumentumvédelmi HVK HIICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető
7. E információvédelmi HVK HIICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F elektronikus információvédelmi HVK HIICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J hadműveleti biztosítási HVK HIICSF j
13. K rendszerbiztonsági HVK HIICSF k kezelő
14. L l ügykezelő, vezető ügykezelő
15. M m ügykezelő-gépíró
16. N n nyilvántartó, dokumentációkezelő
17. O objektumbiztonsági HVK HIICSF o
18. P p írnok, írnok-rajzoló, írnok-raktáros
19. Q q
20. *  R rejtjelző HVK HIICSF r referens
21. S titokvédelmi HVK HIICSF s
22. T titkosító HVK HIICSF t technikus
23. U ügyviteli HVK HIICSF u ügyeletes
24. V ügyvitelszervezési HVK HIICSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
39 INFORMATIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HIICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendszerszervező HVK HIICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C biztonsági rendszerszervező HVK HIICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F rendszerfelügyelő HVK HIICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j adatrögzítő
13. *  K kibervédelmi MHP HSZ KIB k beosztott
14. L l
15. M rendszerüzemeltető HVK HIICSF m műszakvezető
16. N n
17. O o
18. P p programozó
19. Q q
20. R hálózatfelügyelő HVK HIICSF r
21. S hálózatüzemeltető HVK HIICSF s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w
26. X rendszergazda HVK HIICSF x
27. Y feldolgozó HVK HIICSF y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
50 HADITECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, igazgató
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
51 FEGYVERZETTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B fegyverzet - 30 mm-ig HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C löveg rendszerek HVK LOGCSF c törzsfőnök
6. D helymeghatározó berendezés HVK LOGCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E nagy hatótávú felderítő lokátor HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tüzérségi felderítő lokátor HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G repülőgép leszállító lokátor HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H meteorológiai lokátor HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I lézeres felderítő és célmegjelölő berendezés HVK LOGCSF i
12. J j
13. K k
14. L páncéltörő rakéta eszközök HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műhelyfelszerelés HVK LOGCSF m műszerész
16. N közeli hatótávú légvédelmi rakéta HVK LOGCSF n
17. O o
18. P közepes hatótávú légvédelmi rakéta HVK LOGCSF p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S légvédelmi automatizált vezetési rendszerek HVK LOGCSF s szerelő
22. T repülő eszköz fedélzeti rakéta HVK LOGCSF t technikus
23. U optika, elektro-optikai rendszer HVK LOGCSF u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X rakétatechnikai kiszolgáló eszközök HVK LOGCSF x vezénylő altiszt
27. Y tűzvezető rendszerek HVK LOGCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gépjármű, utánfutó HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H harckocsi HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vizsgabiztos, ellenőr
12. J járművizsgálati HVK LOGCSF j
13. K kerekes harcjármű HVK LOGCSF k
14. L lánctalpas harcjármű HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p
19. Q q
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28 Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
53 REPÜLŐMŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, szolgálatfőnök, igazgató, hivatalvezető
4. B repülőgép - sugárhajtóműves -
sárkány-hajtómű
HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C repülőgép - dugattyús -
sárkány-hajtómű
HVK LOGCSF c törzsfőnök
6. D helikopter sárkány-hajtómű HVK LOGCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E fedélzeti rádiótechnikai rendszerek HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, kiemelt mérnök főtiszt, mérnök főtiszt, mérnök tiszt
9. G fedélzeti műszer és automatika rendszerek HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sárkány HVK LOGCSF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hajtómű HVK LOGCSF i
12. J gazdálkodás HVK LOGCSF j
13. K fedélzeti akkumulátortöltő HVK LOGCSF k különleges gépjármű kezelő
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m mechanikus
16. N nitrogén ellátó HVK LOGCSF n nyilvántartó, adatfeldolgozó, dokumentációs technikus
17. O katapult berendezések HVK LOGCSF o
18. P oxigén, sűrített levegő ellátó HVK LOGCSF p kiértékelő
19. Q q karbantartó
20. R fedélzeti rakéta előkészítő HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, anyagellátó, anyagtervező
21. S minőségbiztosítási HVK LOGCSF s főszerelő, szerelő
22. T t technikus
23. U impulzustechnika HVK LOGCSF u főtechnológus, technológus
24. V különleges berendezések
- gépjárművek
HVK LOGCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X gyakorlóberendezés, repülőszimulátor HVK LOGCSF x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z repülési adat értékelő HVK LOGCSF z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
54 ELEKTRONIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C informatika HVK LOGCSF c törzsfőnök
6. D elektronikai hadviselés HVK LOGCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E FRISZ HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I rádiónavigáció HVK LOGCSF i
12. J j
13. K híradó HVK LOGCSF k kezelő
14. L rádió berendezés HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M rádiórelé és mikrohullámú berendezés HVK LOGCSF m műszerész
16. N központ, vivő és géptávíró berendezés HVK LOGCSF n
17. O o
18. P információ védelem HVK LOGCSF p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S vezetékes berendezés HVK LOGCSF s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
55 MŰSZAKI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B álcázó HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C út- és állásépítő HVK LOGCSF c törzsfőnök
6. D átkelő HVK LOGCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E hídépítő HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadihajók HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I búváreszköz HVK LOGCSF i
12. J j
13. K repülőtérjavító és -karbantartó HVK LOGCSF k
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki gépek és eszközök HVK LOGCSF m műszerész
16. N hidraulika HVK LOGCSF n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R műszaki harcanyag HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T tűzszerész technika HVK LOGCSF t technikus
23. U aknatelepítő és mentesítő eszközök HVK LOGCSF u elektromos szerelő
24. V víztisztító eszközök HVK LOGCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F vegyi-, sugárfelderítő eszköz HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H HAVARIA - laboratórium HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L vegyi laboratórium HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M mentesítő eszköz HVK LOGCSF m műszerész
16. N n radiológus
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p laboráns
19. Q q gépész
20. R radiológiai laboratórium HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S AMAR - szerviz HVK LOGCSF s szerelő
22. T tűzvédelmi berendezés HVK LOGCSF t technikus
23. U u
24. V vegyivédelmi berendezés HVK LOGCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K kiképzési bázis és létesítmény HVK LOGCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S szimulátorok HVK LOGCSF s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D daru HVK LOGCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E áramforrás berendezés HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fűtő- és hűtőberendezés HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G nehéz nyergesvontató HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hidraulika HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j
13. K k beosztott
14. L elektromos berendezés HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P lúgos akkumulátor HVK LOGCSF p
19. Q q
20. R savas akkumulátor HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T harckocsi vontató HVK LOGCSF t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V közepes kerekes vontató HVK LOGCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X fegyvernemi különleges járművek HVK LOGCSF x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
59 MÉRÉSÜGY ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E javítóanyag ellátó HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fegyverzettechnika HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G páncélos- és gépjárműtechnika HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H elektronika HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J általános javító HVK LOGCSF j
13. K kiképzéstechnika HVK LOGCSF k
14. L páncéltörő rakéta eszközök HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki technika HVK LOGCSF m műszerész
16. N mérésügyi HVK LOGCSF n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R repülőtechnika HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S javításszervező HVK LOGCSF s szerelő
22. T t technikus
23. U optikai, elektrooptikai rendszerek HVK LOGCSF u
24. V vegyivédelmi technika HVK LOGCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
61 HARCANYAG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3 A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E egyéb anyag HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L lőszer és robbanóanyag HVK LOGCSF l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki harcanyag HVK LOGCSF m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rakéta HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
64 HADTÁP
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E élelmezési és vízellátó HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H humán anyagi HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i szakács
12. *  J j hentes
13. K katonai elhelyezés HVK LOGCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. *  N nyomda HVK LOGCSF n
17. O o laboráns
18. P p főátvevő, átvevő, anyagbeszerző
19. Q q felszolgáló
20. R ruházati és egyéni felszerelés HVK LOGCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T térképészeti HVK LOGCSF t technikus
23. U üzemanyag HVK LOGCSF u étkezdevezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B szállítmány kísérő HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vasúti szállító HVK LOGCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F közúti szállító HVK LOGCSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G vízi szállító HVK LOGCSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H légi szállító HVK LOGCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j baleseti helyszínelő
13. K közúti komendáns HVK LOGCSF k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n őr
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s anyagmozgató, rakodó
22. *  T légiforgalmi terminál HVK LOGCSF t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
68 VÁM
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
70 TÉRKÉPÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH GEOSZ a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. B topográfus MH GEOSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C geodéta MH GEOSZ c
6. D térképellátó MH GEOSZ d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H kartográfus MH GEOSZ h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I térinformatikus MH GEOSZ i
12. J j
13. K terepelemző MH GEOSZ k beosztott
14. L katonaföldrajz MH GEOSZ l ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
71 METEOROLÓGIA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH GEOSZ a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. B meteorológus MH GEOSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C meteorológiai MH GEOSZ c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, központ parancsnok, csoport parancsnok
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i asszisztens, vezető asszisztens
12. J j észlelő
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus, vezető technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
72 PÉNZÜGY
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D belső kontroll rendszerek HM VGH d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E ellenőrzési HM VGH e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F finanszírozási HM VGH f
9. G közgazdasági HM VGH g oktató, szakoktató, kiképző
10. H ellenjegyző HM VGH h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J személyi járandósági HM VGH j
13. K költségvetési HM VGH k
14. L l ellenőr, belső ellenőr
15. M nyugdíjmegállapító HM VGH m
16. N nemzetközi pénzügyi HM VGH n
17. O gazdálkodás támogató HM VGH o
18. P p pénztáros
19. Q q
20. R r referens, vezető referens
21. S számviteli HM VGH s
22. T társadalombiztosítási HM VGH t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
73 EGÉSZSÉGÜGY I.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános MHP EÜCSF a parancsnok, igazgató, intézetvezető, MH egészségügyi főnök
4. *  B belgyógyászat MHP EÜCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei, honvéd-tisztiorvos
5. *  C kardiológia MHP EÜCSF c MH főszakorvos, MH főállatorvos, hivatalvezető, parancsnoki irodavezető
6. *  D hematológia, angiológia MHP EÜCSF d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, vezető közegészségügyi felügyelő
7. *  E infektológia MHP EÜCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. *  F reumatológia MHP EÜCSF f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszichológus
9. *  G bőrgyógyászat MHP EÜCSF g közegészségügyi felügyelő, dietetikus, egészségügyi tiszt, gyógytornász, egészségügyi fejlesztő tiszt, logopédus, szociális munkás, tudományos munkatárs, főmunkatárs, pszichológus, biológus, szakergonómus, ergonómus, tanácsadó
10. *  H repülőorvos MHP EÜCSF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I toxikológia MHP EÜCSF i felcser, egészségügyi altiszt
12. *  J tüdőgyógyászat MHP EÜCSF j légi egészségügyi tiszt altiszt
13. *  K ideg- és elmegyógyászat MHP EÜCSF k beosztott
14. *  L allergológia, immunológia MHP EÜCSF l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. *  M gastroenterológia MHP EÜCSF m műszerész
16. *  N közegészségügy-járványügy MHP EÜCSF n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló
17. *  O foglalkozás egészségügy MHP EÜCSF o kötöző
18. *  P pszichológia MHP EÜCSF p búvár
19. *  Q fogászat MHP EÜCSF q vezető-, főműtős, műtős
20. *  R rehabilitáció MHP EÜCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. *  S mentő MHP EÜCSF s statisztikus
22. *  T csapat egészségügy MHP EÜCSF t technikus
23. *  U állategészségügyi MHP EÜCSF u gázmester, boncmester
24. *  V laboratóriumi MHP EÜCSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. *  W vérellátó MHP EÜCSF w kisegítő, egészségügyi kisegítő, beteghordó, műtőssegéd, egészségügyi katona
26. *  X egészségügyi anyagellátó MHP EÜCSF x vezénylő altiszt
27. *  Y diabetológia, endokrinológia MHP EÜCSF y masszőr, gyógymasszőr, sterilizáló
28. *  Z egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai alkalmasságvizsgálati MHP EÜCSF z kiképzendő
74 EGÉSZSÉGÜGY II.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A szervezési MHP EÜCSF a parancsnok, igazgató, gyógyszertárvez., hivatalvezető
4. *  B sebészet MHP EÜCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C baleseti sebészet MHP EÜCSF c az „a” pontban szereplők közvetlen törzseinek vezetői
6. *  D szív-, ér- és mellkasi sebészet MHP EÜCSF d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E plasztikai sebészet MHP EÜCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. *  F égési sebészet MHP EÜCSF f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos
9. *  G ortopédia MHP EÜCSF g kutató, tudományos munkatárs, főmunkatárs
10. *  H idegsebészet MHP EÜCSF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I nefrológia MHP EÜCSF i
12. *  J urológia MHP EÜCSF j gyógyszerész
13. *  K szemészet MHP EÜCSF k beosztott
14. *  L fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szájsebészet MHP EÜCSF l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. *  M szülészet-nőgyógyászat MHP EÜCSF m műszerész
16. *  N anaesthesiológia és intenzív terápia MHP EÜCSF n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló, szülésznő, konduktor, szonográfus, védőnő
17. *  O onkológia MHP EÜCSF o kötöző
18. *  P radiológia MHP EÜCSF p
19. *  Q kórélettan MHP EÜCSF q vezető-, főműtős, műtős
20. *  R patológia MHP EÜCSF r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. *  S csecsemő- és gyermekgyógyászat MHP EÜCSF s
22. *  T mikrobiológia MHP EÜCSF t technikus
23. *  U igazságügyi orvostan MHP EÜCSF u gázmester, boncmester, gipszmester
24. *  V sugárbiológia MHP EÜCSF v
25. *  W kézsebészet MHP EÜCSF w egészségügyi katona, műtőssegéd
26. *  X gyógyszerészet MHP EÜCSF x
27. *  Y izotópdiagnosztika MHP EÜCSF y
28. *  Z sürgősségi betegellátás MHP EÜCSF z
75 *  ELLENŐRZÉSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A államháztartási belső ellenőrzési HM BEF a főosztályvezető
4. B b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C általános ellenőrzési HM BEF c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t szaktechnikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
76 INFRASTRUKTURÁLIS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C fenntartási HM VGH c
6. D létesítményi HM VGH d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E beruházási HM VGH e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F koordinációs HM VGH f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási HM VGH g
10. H ingatlanfenntartási HM VGH h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I ingatlan-felügyeleti HM VFF i diszpécser
12. J ingatlan-gazdálkodási HM VGH j
13. *  K környezetvédelmi beruházási HM VGH k
14. *  L lakásfelügyeleti HM VFF l
15. M szakigazgatási HM VGH m műszerész
16. N beszerzési HM VGH n
17. O tárolási HM VGH o energetikus
18. P anyagi koordinációs HM VGH p
19. Q kezelés-felügyeleti HM VGH q
20. *  R lakásgazdálkodási HM VFF r raktárvezető
21. *  S lakhatástámogatási HM VFF s
22. T tervezési, értékesítési HM VGH t technikus
23. U üzemeltetés-felügyeleti HM VGH u titkár
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x
27. Y y
28. Z z
77 GÉPJÁRMŰVEZETŐK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A motorkerékpár HVK LOGCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B személygépkocsi HVK LOGCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C tehergépkocsi 7,5 tonnáig HVK LOGCSF c
6. D tehergépkocsi 7,5 tonna felett HVK LOGCSF d
7. E busz 16 személyig HVK LOGCSF e
8. F busz 16 személy felett HVK LOGCSF f
9. G g oktatóvezető, kiképző
10. H h
11. I i
12. J j
13. K különleges felépítményű HVK LOGCSF k
14. L l
15. M m vezető
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rakétaszállító HVK LOGCSF r
21. S s
22. T munkagép HVK LOGCSF t
23. U üzemanyagtöltő HVK LOGCSF u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
80 KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános KNBSZ a
4. B b
5. C rádióelektronikai felderítő KNBSZ c
6. D d
7. E katonai diplomácia KNBSZ e
8. *  F ejtőernyős felderítő KNBSZ f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M műveleti KNBSZ m
16. N művelettámogató KNBSZ n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T törzs műveleti KNBSZ t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
82 *  OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP KIKCSF a parancsnok, rektor, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, dékán
4. B oktatás felügyelet HM OTKF b az „a” pontban szereplők helyettesei, rektorhelyettes
5. C egyetemi - mesterfokozatú
MSc/MA
HM OTKF c törzsfőnök, főtitkár
6. D főiskolai - alapfokozatú BSc/BA HM OTKF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető, csoportvezető
7. E altisztképzés HM OTKF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tanfolyamrendszerű képzés MHP SZCSF f
9. G gazdasági MHP KIKCSF g tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, vezető oktató, oktató, szakoktató, gyakorlati oktató, kiképző
10. H doktori és habilitációs HM OTKF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K általános katonai kiképzés MHP KIKCSF k kezelő
14. L kollégiumi HM OTKF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M távoktatás és multimédia HM OTKF
16. *  N oktatásbiztosítás HM OTKF n beosztott
17. O oktatásszervezés HM OTKF o nevelő
18. P tanulmányi HM OTKF p
19. Q q
20. R kari HM OTKF r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S szakcsoport HM OTKF s munkatárs
22. *  T testnevelő MHP KIKCSF t technikus
23. U kiképző központ MHP KIKCSF u
24. V kollégiumi nevelés HKK v
25. W középiskolai oktatás HKK w
26. *  X sportszervező MHP KIKCSF x vezénylő altiszt
27. Y kiképzési bázis MHP KIKCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
84 *  HONVÉDELMI HATÓSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HF a főosztályvezető
4. B munkabiztonsági HM HF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C munkaegészségügyi HM HF c
6. D honvédelmi hatósági, szakhatósági HM HF d osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E településrendezési HM HF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F építésfelügyeleti HM HF f
9. G építésügyi HM HF g
10. *  H közegészségügyi-járványügyi MH HF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági HM HF i
12. J hatósági repülés-meteorológus HM ÁLF j
13. K létfontosságú rendszerek felügyeleti HM HF k
14. L környezetvédelmi HM HF l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M munkaügyi HM HF m
16. N adatvédelmi HM HF n
17. O hatósági repülőtér felügyelő HM ÁLF o
18. P légiforgalmi tájékoztató HM ÁLF p
19. Q légiforgalmi irányító HM ÁLF q
20. R repülésbiztonsági HM ÁLF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S légiközlekedési szabályozási HM ÁLF s
22. T tűzvédelmi HM HF t
23. U hatósági repülőorvos HM ÁLF u
24. V veszélyes katonai objektum felügyeleti HM HF v
25. W veszélyes anyag szállítás felügyeleti HM HF w
26. *  X Sugárvédelmi HM HF x
27. Y szabályozott anyagokkal kapcsolatos tevékenységi HM HF y
28. Z környezetkárosító-gáz felügyeleti HM HF z
85 *  JOGI ÉS IGAZGATÁSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános jogász HM JIHÁT a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B beszerzési HM IJKF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D adatvédelmi HM HF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H nemzetközi jogi HM JIHÁT h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j jogtanácsos
13. K kodifikációs HM JIHÁT k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O peres képviselő HM IJKF o
18. P p dokumentumkezelő
19. Q q
20. R r referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
86 HUMÁN
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési, szervezési HM HPF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C személyügy HVK SZCSF c
6. D humánszolgálat HVK SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E érdekvédelem HVK SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F családtámogatás HVK SZCSF f pszichológus
9. G toborzási HVK SZCSF g
10. *  H hagyományápolás HM KTKF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i fényképész
12. *  J j
13. K kulturális MH BHD k beosztott
14. L l
15. M művelődés MH BHD m
16. N nyomda HVK LOGCSF n nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. *  R rekreáció HVK SZCSF r referens, kiemelt referens
21. *  S s
22. T t technikus
23. *  U szabadidő-sport HM KTKF u
24. V szociális HM HPF v
25. W munkaerő-piaci HM HPF w
26. X x
27. Y y
28. Z z
88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A katolikus tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ a püspök, vezető rabbi
4. B római katolikus HM TLSZ b általános helynök, püspöki hivatalvezető
5. C c püspöki titkár
6. D protestáns tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ d irodavezető, kiemelt vezető tábori lelkész
7. E e kiemelt tábori lelkész, tábori lelkész, rabbi
8. F f
9. G zsidó tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
90 KATONAI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK SZCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési HVK SZCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műveleti HVK SZCSF c törzsfőnök
6. *  D hadkiegészítési HVK SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E nemzetgazdasági HVK SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F területvédelmi HVK SZCSF f
9. G haderőtervezési HVK HTCSF g
10. H haderőszervezési HVK HTCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I bélyegzőkészítő HVK HTCSF i
12. J koordinációs HM TKF j
13. K igazgatás-tervezési HM TKF k beosztott
14. L igazgatás-szervezési HM TKF l
15. *  M létszámgazdálkodási HM TKF m adatkezelő
16. N alkalmazás-tervezés HM TKF n nyilvántartó
17. O katasztrófavédelem HM TKF o
18. P védelmi tervezési HM GTSZF p
19. Q q
20. *  R r referens
21. S s
22. *  T okmánykezelési HVK SZCSF t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő
91 VÉDELMI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános HM VIF a főigazgató, igazgató
4. *  B tervezési, szervezési HM VIF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C műveleti HM VIF c
6. *  D területi HM VIF d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, szakreferens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HVK HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B forgalomszabályzó HVK HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C objektumbiztosító rendész HVK HDMCSF c törzsfőnök
6. D komendáns HVK HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E őr és biztosító HVK HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K helyőrség támogatók HVK HDMCSF k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuskairányzó
18. P p
19. Q q
20. R komendáns hivatal HVK HDMCSF r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
94 DÍSZELGŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendezvényszervezési MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. *  G g kiképző
10. *  H honvéd huszár MH BHD h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I i irányzó
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. *  P p írnok
19. Q q
20. R r
21. *  S s szakmunkás
22. T t
23. *  U u huszár
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
95 KATONAZENÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A zenész MH BHD a főkarmester, karmester
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d zenekarvezető
7. E e
8. F f
9. G g oktató, nevelő, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i szólamvezető
12. J j
13. K k beosztott zenész
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r zenész szolgálatvezető
21. S s zenész kottatáros
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A biztonságpolitikai HM VPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C humán és szervezetépítési HM HPF c
6. D hadtörténeti HM HIM d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tárgyi gyűjteményi HM HIM e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F múzeumi dokumentációs HM HIM f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. *  G tudományszervezési HM OTKF g tanácsadó
10. *  H hadfelszerelés fejlesztési MH MI h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I irattározási HM HIM i
12. J térképtári HM HIM j vezető kutató, kutató
13. K könyvtári HM HIM k kezelő
14. L levéltári HM HIM l főlevéltáros, levéltáros
15. *  M minőségbiztosítási MH TTP m főmuzeológus, muzeológus
16. N védelemgazdasági HM VGH n főszerkesztő, szerkesztő
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R intézményfejlesztési HM HPF r főkönyvtáros, könyvtáros
21. S hadisír HM HIM s munkatárs
22. *  T szabványosítási MH TP t technikus
23. *  U gépészeti MH TTP / MH MI u
24. *  V lőkísérleti MH TTP / MH MI v
25. *  W innováció MH MI w
26. *  X elektronikai MH TTP / MH MI x
27. Y y
28. *  Z vegyivédelmi MH TTP / MH MI z
97 KORONAŐRSÉG, PALOTAŐRSÉG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B palotaőr MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C koronaőr MH BHD c törzsfőnök
6. D d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H hadműveleti MH BHD h
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O kiképzési MH BHD o
18. P p
19. R q
20. Q r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h
11. *  I fotográfia MH BHD i fényképész
12. *  J jogi- és igazgatási HM IJKF j
13. K k szerelők, szakmunkások
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. *  P p dokumentumkezelő
19. Q q
20. R r
21 S s segítő
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z

4. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz *