A jogszabály mai napon ( 2021.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletre, a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet és a miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban: honvéd szakképző intézmény) személyi állományába tartozó hivatásos és szerződéses katona, valamint a honvédelmi alkalmazotti, illetve a munkaviszonyban álló személyek által betölthető munkakörökre, továbbá - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszteri biztos és a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek által betölthető álláshelyekre terjed ki.

(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti miniszter, államtitkár, kormánybiztos, miniszteri biztos álláshelyére a 3. §-t, a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek álláshelyére, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a munkaviszonyban álló személyek munkakörére a 3. §-t, a 11-14. §-t és a 19. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

2. § *  (1) Az utasítás alkalmazásában

a) fegyvernemi, szakági alcsoport: egy adott munkakörcsaládon belül olyan munkakörök összessége, amelyekhez ugyanazon szűkebb szakterülethez tartozó feladatok, valamint a rendfokozati hierarchiából fakadó eltérések és egymásra épülés figyelembevételével azonos szakképzettségi, tanfolyami végzettségi követelmények, fizikai, pszichikai és egészségi alkalmassági feltételek kapcsolhatóak,

b) munkakörcsalád: a fegyvernemek, szakágak hasonló szakmai területhez tartozó csoportja,

c) munkakör típus: a fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó munkaköröknek a munkavégzés jellege szerint meghatározott csoportja,

d) szakmacsoport: egymáshoz logikailag kapcsolódó munkakörcsaládok csoportja, a szolgálati beosztások 3. mellékletben meghatározott, a szolgálati beosztások Munkaköri Térképének legnagyobb szerkezeti eleme,

e) szakmai felelős: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 1. § 14. pontjában meghatározott szervezet, szervezeti egység vagy e jogkörrel felruházott személy,

f) új munkakör: olyan munkakör-megnevezés, amely létrehozása előtt egy állománytáblában, illetve munkaköri jegyzékben sem szerepelt, és az azt betöltő személy végrehajtandó feladatai, az ahhoz kapcsolódó jog- és hatáskörei, felelősségei és kötelezettségei, valamint a szükséges szakmai, egészségi, pszichikai és fizikai követelmények korábban nem kerültek meghatározásra.

(2) Ahol az utasítás munkakört említ, azon a Kit. hatálya alá tartozó álláshelyek vonatkozásában az álláshelyen ellátandó feladatok összességét kell érteni.

2. A Munkakör Azonosító Kód

3. § (1) A Munkakör Azonosító Kód (a továbbiakban: MAK) a munkakör szakterületi hovatartozását, a munkavégzés jellegét, a munkakör rendfokozati hierarchiában elfoglalt helyét, a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozást, a hozzá kapcsolható foglalkoztatási jogviszonyt és korlátozást, valamint a munkakörben előírt idegennyelv-ismereti követelményt azonosítja. A MAK karaktereiben alkalmazható jelöléseket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A kizárólag szolgálati viszonyban nem állókkal feltölthető munkakörök, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók álláshelyei esetében

a) a MAK első három karakterét annak a munkakörcsaládnak és fegyvernemi, szakági alcsoportnak a 3. melléklet szerinti azonosítója alapján kell meghatározni, amelyhez a munkakör vagy álláshely - feladatrendszerét tekintve - kapcsolható,

b) a MAK ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik karakterét a 2. melléklet alapján kell beazonosítani,

c) a MAK a) és b) pontban fel nem sorolt karaktereit nem kell feltölteni, és kihúzással kell jelölni.

(3) *  A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár esetében kizárólag a MAK ötödik, hatodik és hetedik karakterét kell beazonosítani a 2. melléklet alapján, a többi karaktert kihúzással kell jelölni.

(4) A beosztás idegennyelv-ismereti követelménye tekintetében munkaköri leírásban kell meghatározni

a) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, az első karaktert megjelenítő táblázat szerinti, kettő vagy több nyelvre, illetve az egyéb idegen nyelvre vonatkozó követelményt és

b) a 2. melléklet 7. pontjában szereplő, a második karaktert megjelenítő táblázat szerinti B) táblázat alapján nem jelölhető idegen nyelvi követelmény típusára vonatkozó elvárást.

(5) A 2. melléklet 7. pontja szerinti idegennyelv-ismereti követelmény második karakterére vonatkozó B) táblázat jelöléseit akkor kell alkalmazni, ha az első karakter egy, vagy magasabb számú értékkel kerül meghatározásra. Több idegen nyelv esetében a második karaktert a legalacsonyabb szintű követelményt támasztó karakterrel kell meghatározni.

(6) *  A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadi állománytábláiban rendszeresített beosztások esetében a MAK hetedik, tizedik és tizenegyedik karakterében „Z” jelölést kell alkalmazni.

(7) *  A MAK nyolcadik karakterében az „X” jelölés kizárólag az MH ideiglenes katonai szervezetei állománytábláiban alkalmazható.

(8) *  A MAK kilencedik karakterében az „E” jelölés kizárólag az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) állománytáblájában alkalmazható.

3. A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe * 

4. § *  (1) A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe a honvédelmi szervezetnél és a honvéd szakképző intézménynél rendszeresíthető szolgálati beosztások munkakörcsalád, fegyvernemi, szakági alcsoport és munkakör típus szerinti elhelyezkedését határozza meg. A szolgálati beosztások Munkaköri Térképét a 3. melléklet tartalmazza. Az egyes munkakörcsaládokra vonatkozó táblázatokban az „A”-„C” oszlopoktól elkülönítetten, külön táblázatként kell értelmezni a munkakör típus jelölésére és megnevezésére vonatkozó „D” és „E” oszlopokat.

(2) Csak olyan munkakörcsaládban, fegyvernemi, szakági alcsoportban és munkakör típusban rendszeresíthető szolgálati beosztás, amely a szolgálati beosztások Munkaköri Térképén szerepel.

5. § (1) *  A munkakörcsalád, a fegyvernemi, szakági alcsoport és a munkakör típus létrehozásával, valamint a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos miniszteri döntések előkészítését a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) végzi. A KNBSZ-nél rendszeresített munkakörök megnevezését és az ezekhez kapcsolódó munkakör típust a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

(2) *  Munkakörcsaládnak, fegyvernemi, szakági alcsoportnak, illetve munkakör típusnak a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételét, módosítását vagy törlését tartalmazó utasítás hatálybalépését követő 8 napon belül a HM HPF kezdeményezi a MAK karaktereihez tartozó értéklisták módosítását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Szervezetmenedzsment alrendszerében.

4. Fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása, módosítása és megszüntetése

6. § (1) *  A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozására és annak a szolgálati beosztások Munkaköri Térképére való felvételére vonatkozó javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervek, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és a honvéd szakképző intézmény vezetője a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) egyidejű tájékoztatása mellett küldi meg a kijelölésre tervezett szakmai felelős és a HM HPF részére.

(1a) *  Az ügyiratot a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős véleményezi, - egyetértése esetén - a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatát szakmai véleményével együtt közvetlenül megküldi a HM HPF részére. A beérkezett ügyiratok tartalmát a HM HPF megkeresésére a HM TKF szakmai szempontok alapján véleményezi.

(2) *  A KNBSZ főigazgatója az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést közvetlenül küldi meg a HM HPF részére.

(3) *  Az MH katonai szervezeteinek, a honvéd szakképző intézmény kivételével a Hjt. 46. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti rendelkezési állomány tagjának állományilletékes parancsnoka és az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) önálló szervezeti egységének vezetője az (1) bekezdés szerinti javaslatokat részletes indokolást tartalmazó ügyiratban közvetlenül az MH kijelölésre tervezett szakmai felelősénél kezdeményezi. Az ügyiratot a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős véleményezi, és - egyetértése esetén - a 16. §-ban felsorolt munkaköri követelményeket tartalmazó javaslatát szakmai véleményével együtt megküldi az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HTCSF) részére.

(3a) *  A (3) bekezdés szerint beérkezett ügyiratot az MHP HTCSF szakmai szempontok alapján véleményezi, és megküldi a HM HPF részére.

(3b) * 

(4) A fegyvernemi, szakági alcsoport munkakörcsaládba való besorolását és a hozzárendelt jelölést a HM HPF tervezi meg.

(5) *  A fegyvernemi, szakági alcsoportot azon munkakörcsaládba kell felvenni, amelybe a kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős által megadott követelmények és kizáró korlátozások alapján besorolható. Megfelelő munkakörcsalád hiányában a fegyvernemi, szakági alcsoportot az általános katonai munkakörök szakmacsoportba tartozó munkakörcsaládba kell besorolni, vagy új munkakörcsaládot kell létrehozni az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével.

7. § *  A fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelősének módosítását bármely szakmai felelős részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél. A módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) *  A fegyvernemi, szakági alcsoport megszüntetését az adott fegyvernem, szakág szakmai felelőse részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél. A megszüntetés kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) *  A megszüntetés feltétele, hogy a megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba beosztás ne legyen rendszeresítve. A megszüntetni tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó beosztásokat a megszüntetés kezdeményezését megelőzően más fegyvernemi, szakági alcsoportba kell átsorolni. A beosztások átsorolására az (1) bekezdés szerinti ügyiratban a szakmai felelős a HM HPF részére tesz javaslatot.

5. Munkakör típus és munkakör szolgálati beosztások Munkaköri Térképére történő felvétele és megszüntetése * 

9. § *  A szolgálati beosztások Munkaköri Térképén új munkakör típus létrehozását és munkakör felvételét a munkakörcsalád bármely szakmai felelőse részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

10. § (1) *  A munkakör típus, a munkakörök felsorolásának módosítását, valamint ezek megszüntetését bármely szakmai felelős részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kezdeményezi a HM HPF-nél.

(2) A munkakör típus megszüntetésének feltétele, hogy az adott munkakör típusba beosztás ne legyen rendszeresítve.

6. Új munkakör létrehozásának rendje * 

11. § (1) * 

(2) *  Új munkakör létrehozását a 6. § szerint - az (5) bekezdés figyelembevételével - megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyirattal kell a HM HPF-nél kezdeményezni. Az ügyirathoz csatolni kell a munkaköri leírás tervezetét.

(3) *  A KNBSZ munkakörei esetében az új munkakör létrehozása a KNBSZ főigazgató által meghatározott módon történik.

(4) *  A HM TKF és az MHP HTCSF megvizsgálja és véleményezi a (2) bekezdés szerinti ügyirat tartalmát és a beérkezett ügyiratot szakmai véleményével kiegészítve megküldi a HM HPF részére.

(5) *  A kezdeményezést legkésőbb 75 nappal a munkakörelemzés és -értékelés alapjául szolgáló változást tartalmazó állománytábla, munkaköri jegyzék vagy helyesbítő ív kiadását megelőzően kell felterjeszteni a HM HPF részére, amely a munkakörelemzés és -értékelés alapján az új munkakör rendszeresítésével kapcsolatos egyetértő vagy indokolást tartalmazó elutasító véleményét 45 napon belül írásban - a 6. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szervek útján - megküldi a kezdeményező részére.

12. § *  Új munkakör rendszeresítése előtt meg kell határozni, hogy az új munkakör

a) melyik munkakörcsaládba, fegyvernemi, szakági alcsoportba, munkakör típusba tartozik,

b) milyen rendfokozattal rendszeresíthető,

c) betöltése milyen jogviszonyba tartozó személlyel valósítható meg, és

d) melyik előmeneteli rendbe tartozik.

13. § *  Új munkakör létrehozása előtt a munkaköri leírás alapján vizsgálni kell

a) a munkakör jellemzőit: a munkakörhöz kapcsolódó feladatok, hatáskörök, jogkörök, felelősségi körök, valamint a munkakör kapcsolatrendszerét és

b) a betöltéséhez szükséges kompetenciákat és a munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségeket.

14. § * 

7. A szakmai felelős hatásköre és feladatai * 

15. § (1) *  A szakmai felelős

a) a katonai felsőoktatás tekintetében szak- és szakirány-referensi,

b) a katonai szakképzés tekintetében kamarai,

c) a tanfolyamrendszerű altisztképzés tekintetében tanfolyam-felelősi

jogkört gyakorol.

(2) *  A szakmai felelős az (1) bekezdésen túl szakterületén

a) *  együttműködik a HM HPF-fel a munkaköri követelmények meghatározásában, az új munkakör létrehozásának folyamatában,

b) *  szakmai álláspontot alakít ki a tiszti, altiszti állomány szakbeosztásba helyezését megelőzően az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban, meghatározza a szükséges átképzési követelményeket,

c) a polgári oktatási intézményben szerzett végzettséggel felvételre tervezett személy végzettségét, képzettségét és az adott beosztáshoz kötődő szakmai gyakorlatát figyelembe véve javaslatot tesz a kezdő rendfokozatra,

d) ellenőrzi a tanintézeti katonai képzés keretében végrehajtandó szakmai gyakorlatok, csapatgyakorlatok, valamint összevont gyakorlatok megszervezését, feltételeinek meglétét és végrehajtását,

e) *  javaslatot tesz és együttműködik a beiskolázási tervek összeállítása során, véleményezi a részletes szakmai indokolással felterjesztett név szerinti képzési igényeket, szükség szerint felülvizsgálja, priorizálja azokat,

f) biztosítja az illetékes személyügyi szerv részére a katonai alap- és szakképzésben végzettek első beosztásának tervét, továbbá figyelemmel kíséri a pályakezdők későbbi tevékenységét,

g) * 

h) *  ellátja a humánerőforrás-gazdálkodást érintő, az egyes szolgálati beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékra való jogosultsággal, valamint a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodással összefüggő vezetői döntést előkészítő, támogató feladatokat, és

i) *  véleményezi a honvédelmi alkalmazottal vagy munkavállalóval is betölthető szolgálati beosztásba a honvédelmi alkalmazott vagy munkavállaló felvétele esetén az alkalmazási feltételeknek történő megfelelést,

j) *  a HM-ben és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél rendszeresített egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai követelmények, az előmenetel szakmai feltételei és a képzési követelmények meghatározása tekintetében javaslatot tesz a HM KÁT részére, aki dönt azokról.

(3) *  A hazai és külföldi katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) *  Az egyes rendfokozatokhoz előírt, a minősítő vizsga anyagának alapját képező általános katonai tiszti, altiszti követelményeket az MH PK által kijelölt MHP önálló szervezeti egység javaslatára az MH PK hagyja jóvá.

(5) *  A katonai képzésekért felelős szakmai szervezetek, szervek részletes feladatait a HM KÁT és az MH PK külön belső rendelkezésben szabályozza.

(6) *  Ha a 3. melléklet táblázataiban valamely fegyvernemi, szakági alcsoportnál több szakmai felelős szerepel, közülük a (7), (8) vagy (10) bekezdés függvényében kizárólag mindig egy szervezet vagy személy gyakorolja a szakmai felelős jogosultságait, teljesíti kötelezettségeit.

(7) *  A pénzügyi munkakörcsaládba tartozó munkakörök esetén az MHP Pénzügyi Gazdasági Főnökség (a továbbiakban: MHP PGF) a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, ide nem értve az MHP PGF főnök és a főnök-helyettes szintű beosztást.

(8) *  A jogi és igazgatási munkakörcsaládba tartozó általános jogász munkakörök esetén az MHP Jogi és Igazgatási Főnökség (a továbbiakban: MHP JIF) a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, ide nem értve az MHP JIF főnök és a főnök-helyettes beosztást.

(9) *  A külszolgálati munkakörcsaládba tartozó jogász és ellenőrzési munkakörök esetén, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, a szakmai felelős a jogkörét az MHP JIF-fel egyetértésben gyakorolja.

(10) *  Az összhaderőnemi általános munkakörcsaládhoz tartozó környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi munkakörök esetén az MHP Biztonságtechnikai Főnökség (a továbbiakban: MHP BTF) a szakmai felelős akkor, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, ide nem értve az MHP BTF főnök beosztást.

(11) *  Az ellenőrzési munkakörcsaládba tartozó államháztartási belső ellenőrzési munkakörök esetén a belső ellenőrzési vezető kiválasztása során, ha a szolgálati beosztás honvédségi szervezetnél kerül rendszeresítésre, a szakmai felelős az egyetértési jogkörét az MHP belső ellenőrzési vezetője javaslatának figyelembevételével gyakorolja, ide nem értve az MHP belső ellenőrzési vezető kiválasztását.

(12) *  A legénységi állomány szakbeosztásba helyezését megelőzően az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatban az állományilletékes parancsnok dönt, illetve meghatározza a szükséges átképzési követelményeket.

8. A munkaköri követelmények megállapítása és módosítása

16. § *  A fegyvernemi, szakági alcsoport létrehozása esetén meg kell állapítani a hozzá tartozó munkaköri követelményeket. A tervezett fegyvernemi, szakági alcsoportra vonatkozóan, a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat szerinti bontásban a 6. § vagy a 17. § szerinti kezdeményező által kijelölésre tervezett szakmai felelős javaslatot tesz

a) az iskolai végzettségre, a szakképzettségi szintre, a beosztás betöltése szempontjából megfelelő képzési területekre, szakokra és specializációkra,

b) a szakvizsga előírására, valamint az egyéb képzettségi igényekre,

c) a beosztásba való áthelyezés, kinevezés után megszerezhető, a feladatok eredményes ellátásához szükséges tanfolyami végzettségekre,

d) az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelményekre és

e) a kizáró korlátozásokra.

17. § (1) *  Az egyes fegyvernemi, szakági alcsoportokhoz tartozó munkaköri követelmények megállapítására, valamint a meglévő követelmények módosítására vonatkozó döntés előkészítését az adott fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelőse a HM HPF részére megküldött részletes indokolást tartalmazó ügyiratban kezdeményezi. A megállapítás és a módosítás kezdeményezésére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) *  Az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági követelmények, valamint a kizáró korlátozások meghatározása és módosítása az MH EK egyetértésével történhet. Az ehhez kapcsolódó egyeztetés megtörténtét az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésben rögzíteni kell.

18. § *  A belső képzés, a belső zászlósképzés, a belső szakmai felkészítés tematikáját az MH PK - a KNBSZ állománya vonatkozásában a KNBSZ főigazgatója - hagyja jóvá. A KNBSZ állománya részére a belső képzést, a belső zászlósképzést és a belső szakmai felkészítést a KNBSZ szervezi meg és folytatja le.

9. A munkaköri leírások elkészítésének követelményei

19. § (1) *  Munkaköri leírást a Kit. 3. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban állók által betöltött álláshelyek és az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) kivételével minden beosztásra készíteni kell.

(2) *  A munkaköri leírást

a) a 4. mellékletben,

b) az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdésében,

c) * 

d) *  a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás 15. § (1) bekezdésében, valamint a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról szóló 48/2019. (VII. 18.) HM utasítás 32. § (5) bekezdésében,

e) a munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás 6. § (5) bekezdésében és

f) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 91/2010. (X. 22.) HM utasítás 2. § (2) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével kell összeállítani, olyan részletességgel, hogy az megfelelő alapot szolgáltasson a munkakör betöltéséhez szükséges személy kiválasztásához. A KNBSZ munkakörei esetében - a nemzetbiztonsági érdekekre tekintettel - a szervezeti elem vezetőjének javaslatára a főigazgató ettől eltérő tartalmat határozhat meg.

(3) *  A munkaköri leírás meglétéért a munkakörért felelős szervezeti egység vezetője, a HM-ben és az MHP-n rendszeresített beosztás, munkakör esetén az önálló szervezeti egység vezetője a felelős. A munkaköri leírásokat a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója által kijelölt személy készíti el, és a munkakört betöltő személy közvetlen elöljárója adja ki.

(4) *  A munkaköri leírást két példányban kell elkészíteni. Beosztásba helyezéskor a munkaköri leírás első példányát a munkakör betöltőjének át kell adni, második példányát a szervezeti és működési szabályzatban vagy ügyrendben meghatározott iratkezelési feladatokat ellátó szervezeti elemnél, személynél kell tárolni.

(5) A munkaköri leírás példányszámára, a tárolásra és az érintett részére történő átadás módjára a KNBSZ főigazgatója belső rendelkezésben eltérő szabályokat állapíthat meg.

10. Záró rendelkezések

20. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21. § A 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti javaslat elfogadása esetén a HM HPF kezdeményezi a Hjt. vhr. módosítását.

22. § A kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök esetében a 3. § (2) bekezdésében előírtakat 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Ha a 3. § (2) bekezdés szerinti munkakör feladatrendszere nem változik, a MAK első három és nyolcadik karakterének 2014. augusztus 31-ét követő meghatározása nem minősül átszervezésnek.

23. § Ha az utasítás a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseitől eltérően határozza meg a MAK első négy és nyolcadik karakterérét, az nem minősül átszervezésnek, ha az érintett munkakör feladatrendszere nem változik.

24. § A 4. melléklet szerinti munkaköri leírásokat első alkalommal 2014. december 31-ig kell elkészíteni és kiadni. Az új formátumú munkaköri leírás kiadása, ha a munkakör feladatrendszere nem változik, nem minősül átszervezésnek.

25. § *  Az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően elkészített munkaköri leírásokat felül kell vizsgálni, és 2015. február 28-ig újra ki kell adni, ha az utasításnak a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról szóló 8/2015. (II. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 6. § (4) bekezdésével módosított 4. melléklete szerinti módosítások érintik az elkészült munkaköri leírások tartalmát. A munkaköri leírás HM utasítás alapján történő kiadása - ha a munkakör feladatrendszere nem változik - nem minősül átszervezésnek.

26. § *  Ezen utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 12/2021. (III. 12.) HM utasítással módosított 1., 3. és 5. mellékletét 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

Az utasításban szereplő rövidítések jegyzéke

A B
Megnevezés Rövidített megnevezés
1. Magyar Honvédség MH
2. Honvéde
lmi Minisztérium
HM
3. HM közigazgatási államtitkár HM KÁT
4. HM Jogi Főosztály HM JF
5. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály HM IJKF
6. HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály HM OTKF
7. HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály HM KTKF
8. HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály HM NEF
9. HM Belső Ellenőrzési Főosztály HM BEF
10. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály HM TKF
11. HM Humánpolitikai Főosztály HM HPF
12. HM Hatósági Főosztály HM HF
13. HM Állami Légügyi Főosztály HM ÁLF
14. HM Védelmi Igazgatási Főosztály HM VIF
15 HM Védelempolitikai Főosztály HM VPF
16. HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály HM KIF
17. HM Vagyonfelügyeleti Főosztály HM VFF
18. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály HM GTSZF
19. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM HIM
20. HM Védelemgazdasági Hivatal HM VGH
21. HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM TLSZ
22. Magyar Honvédség Parancsnoksága MHP
23. MH parancsnokának helyettese MH PKH
24. MHP Parancsnoki Iroda MHP PKI
25. MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) MHP HSZ SZF
26. MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő) MHP HSZ LE
27. MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) MHP HSZ LOG
28. MHP Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti) MHP HSZ KM
29. MHP Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelmi) MHP HSZ KIB
30. MHP Jogi és Igazgatási Főnökség MHP JIF
31. MHP Biztonságtechnikai Főnökség MHP BTF
32. MHP Belső Ellenőrzési Főnökség MHP BEF
33. MHP Pénzügyi Gazdasági Főnökség MHP PGF
34. MHP Személyzeti Csoportfőnökség MHP SZCSF
35. MHP Hadműveleti Csoportfőnökség MHP HDMCSF
36. MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség MHP HTCSF
37. MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség MHP IICSF
39. MHP Kiképzési Csoportfőnökség MHP KIKCSF
40. MHP Egészségügyi Csoportfőnökség MHP EÜCSF
41. MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság MH TTP
42. MH Transzformációs Parancsnokság MH TP
43. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár MH BHD
44. MH Geoinformációs Szolgálat MH GEOSZ
45. MH Modernizációs Intézet MH MI
46. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ
47. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium HKK

2. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz

A Munkakör Azonosító Kód felépítése

1. Munkakör Azonosító Kód értelmezése

A B C D E F G H
1. Munkakör- család Fegyvernemi, szakági alcsoport Munkakör típusa Rendfokozat Nemzet- biztonsági ellenőrzés Jogviszony Szolgálattel-
jesítési idő és munkaidő
Nyelvismeret
2. 2 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter

2. *  A munkakörcsalád azonosítóját, a fegyvernemi, szakági alcsoportot és a munkakör típust jelölő karaktert a szolgálati beosztások Munkaköri Térképe alapján kell meghatározni.

3. Rendfokozati és munkaköri azonosítók

A) Rendfokozati azonosítók

A B C D E F
1. Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés
2. 00 rendfokozat nélküli 10 hadnagy 30 tábornok
3. 01 őrvezető 11 főhadnagy 40 főtiszt
4. 02 tizedes 12 százados 50 tiszt
5. 03 szakaszvezető 13 őrnagy 60 zászlós
6. 04 őrmester 14 alezredes 70 altiszt
7. 05 törzsőrmester 15 ezredes 80 legénység
8. 06 főtörzsőrmester 16 dandártábornok 96 honvéd tisztjelölt
9. 07 zászlós 17 vezérőrnagy 97 honvéd altiszt-jelölt
10. 08 törzszászlós 18 altábornagy
11. 09 főtörzszászlós 19 vezérezredes

B) *  Kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel feltölthető munkakörök azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Ea politikai felsővezető - honvédelmi miniszter
3. Eb politikai felsővezető - államtitkár
4. Fa tanácsadó - politikai főtanácsadó
5. Fb tanácsadó - politikai tanácsadó
6. Fc tanácsadó - kabinetfőnök
7. Ga biztosi jogviszonyban álló személy - kormánybiztos
8. Gb biztosi jogviszonyban álló személy - miniszterelnöki biztos
9. Gc biztosi jogviszonyban álló személy - miniszteri biztos
10. Ha szakmai felsővezető - közigazgatási államtitkár
11. Hb szakmai felsővezető - helyettes államtitkár
12. Ia szakmai vezető - főosztályvezető
13. Ib szakmai vezető - osztályvezető
14. Ja kormánytisztviselő - vezető-kormányfőtanácsos
15. Jb kormánytisztviselő - kormány-főtanácsos
16. Jc kormánytisztviselő - vezető-kormánytanácsos
17. Jd kormánytisztviselő - kormánytanácsos
18. La kormánytisztviselő - képviseletvezető, vezető-kormányfőtanácsos (külszolgálat)
19. Lb kormánytisztviselő - kormány-főtanácsos (külszolgálat)
20. Lc kormánytisztviselő - vezető-kormánytanácsos (külszolgálat)
21. Ld kormánytisztviselő - kormánytanácsos (külszolgálat)
22. Ka honvédelmi alkalmazott
23. Mv munkavállaló

4. Nemzetbiztonsági ellenőrzés azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. E nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör
3. Z nem szükséges ellenőrzés

5. Jogviszony azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. F önkéntes védelmi tartalékos katonával is betölthető
3. H csak hivatásos katonával tölthető be
4. J önkéntes műveleti tartalékos katonával is betölthető
5. *  K kormánytisztviselővel, honvédelmi alkalmazottal, munkavállalóval, katonával is betölthető
6. M hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be
7. P kizárólag szolgálati viszonyban nem álló személlyel tölthető be
8. S legénységi állományban lévő katonákkal tölthető be
9. T betölthető honvéd tisztjelölt állományúval
10. U betölthető honvéd altiszt-jelölt állományúval
11. X más fegyveres szervnél foglalkoztatott állományúval tölthető be
12. Z hivatásos vagy szerződéses katonával tölthető be
13. *  B önkéntes területvédelmi tartalékos katonával is betölthető

6. Szolgálatteljesítési idő és munkaidő azonosítója

A B
1. Jelölés Jelentés
2. D Azon beosztások, melyek készenléti jellegű beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak, továbbá a készenléti jellegű munkakörök.
3. *  E Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pont hatálya alá tartoznak, és a (4)-(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (NEAK finanszírozottak).
3a. *  N Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartoznak, de a (4)-(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minősülnek (nem NEAK finanszírozottak).
4. G Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben elláthatóak és rész-szolgálatteljesítési idő alkalmazását teszik lehetővé, továbbá azon munkakörök, melyek a „W” és az „Y” jelölés alkalmazási esetei kivételével egyéb részmunkaidőben elláthatóak.
5. R Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben, illetve általános teljes napi munkaidőben elláthatóak.
6. U Azon beosztások, melyek folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rendben elláthatóak.
7. W Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 6 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 6 órás részmunkaidőben elláthatóak.
8. X Azon beosztások, amelyek szolgálatteljesítési időkeretben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek munkaidőkeretben elláthatóak.
9. Y Azon beosztások, melyek általános szolgálati rendben napi 4 órás szolgálatteljesítési időben elláthatóak, továbbá azon munkakörök, melyek 4 órás részmunkaidőben elláthatóak.

7. Idegennyelv-ismereti követelmény azonosítója

1. karakter: A nyelvek meghatározására

A B
1. Jelölés Jelentés
2. Z nincs
3. A angol
4. N német
5. F francia
6. K angol vagy francia vagy német
7. 1 angol és francia
8. 2 angol és német
9. 3 francia és német
10. 4 angol és egyéb nyelv
11. 5 kettő vagy több nyelv
12. 6 egyéb

2. karakter: A nyelvismeret elvárt szintjének meghatározására

A) Egy idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D E F G H
1. Jelölés Írásbeli Szóbeli Tolmács
2. B1 B2 C1 B1 B2 C1
3. Z
4. A X X
5. K X X
6. F X X
7. D X
8. E X
9. G X
10. H X
11. I X
12. J X
13. L X X
14. M X X
15. N X X
16. O X X
17. P X X
18. Q X X
19. T X

B) Több idegen nyelv meghatározása esetén:

A B C D
1. Jelölés Első Második Harmadik
2. idegen nyelv
3. 1 alap alap alap
4. 2 közép alap alap
5. 3 közép közép alap
6. 4 közép közép közép
7. 5 felső alap alap
8. 6 felső közép alap
9. 7 felső közép közép
10. 8 felső felső alap
11. 9 felső felső közép
12. R felső felső felső
13. S tolmács felső felső
14. U tolmács tolmács felső

3. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz

A szolgálati beosztások Munkaköri Térképe * 

1. *  Szakmacsoportok

Szakmacsoport Munkakörcsalád
azonosító
I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01-09
II. SZÁRAZFÖLDI 10-19
III. LÉGIERŐ 20-29
IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30-49
V. LOGISZTIKA 50-69
VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA 70-71
VII. PÉNZÜGY 72
VIII. EGÉSZSÉGÜGY 73-74
IX. EGYÉB TÁMOGATÁS 75-76
X. GÉPJÁRMŰVEZETŐK 77-79
XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI 80
XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82-83
XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI 84-85
XIV. HUMÁN 86-87
XV. TÁBORI LELKÉSZEK 88-89
XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS 90-91
XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS 92-99

2. A szakmacsoportok felépítése

2.1. I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Összhaderőnemi általános katonai 01
Általános szárazföldi 02
Általános légierő 03
Általános logisztika 04
Vezénylő altisztek 06
Külszolgálat 07

2.2. II. SZÁRAZFÖLDI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Lövész 10
Harckocsizó 11
Tüzér 12
Felderítő 14
Műszaki 15
Vegyivédelmi 16
Különleges műveleti 18

2.3. III. LÉGIERŐ

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Repülő 20
Légvédelmi rakéta és tüzér 21
Légi vezetés 22
Repülő harcbiztosító 23

2.4. IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Általános híradó 30
Rádióhíradás 31
Rádiórelé híradás 32
Hírközpontok 33
Vezetékes híradás 34
Futár- és táboriposta híradás 35
Repülésbiztosító-földi repülésirányító szolgálat 36
Információvédelmi, ügyviteli 37
Informatikai 39

2.5. V. LOGISZTIKA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Haditechnikai 50
Fegyverzettechnikai 51
Páncélos- és gépjármű technikai 52
Repülőműszaki 53
Elektronikai 54
Műszaki technikai 55
Vegyivédelmi technikai 56
Kiképzéstechnikai 57
Különleges berendezés technikai 58
Mérésügy és minőségbiztosítási 59
Harcanyag 61
Hadtáp 64
Közlekedés és szállítás 67
Vám 68

2.6. VI. TÉRKÉPÉSZET, METEOROLÓGIA

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Térképész 70
Meteorológia 71

2.7. VII. PÉNZÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Pénzügy 72

2.8. VIII. EGÉSZSÉGÜGY

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Egészségügy I. 73
Egészségügy II. 74

2.9. *  IX. EGYÉB TÁMOGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Ellenőrzési 75
Infrastrukturális 76

2.10. X. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZETŐK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Gépjárművezetők 77

2.11. XI. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai nemzetbiztonsági 80

2.12. XII. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Oktatás, képzés, kiképzés 82

2.13. *  XIII. JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Honvédelmi hatósági 84
Jogi és igazgatási 85

2.14. XIV. HUMÁN

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Humán 86

2.15. XV. TÁBORI LELKÉSZEK

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Tábori lelkészek 88

2.16. XVI. KATONAI IGAZGATÁS ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai igazgatás 90
Védelmi igazgatás 91

2.17. XVII. EGYÉB BIZTOSÍTÁS ÉS KISZOLGÁLÁS

Munkakörcsalád Munkakörcsalád
azonosító
Katonai rendész és komendáns 92
Díszelgő 94
Katonazenész 95
Kutatás, fejlesztés 96
Koronaőrség, palotaőrség 97
Általános munkakörök 99

3. *  A munkakörcsaládokban létrehozható fegyvernemi, szakági alcsoportok és munkakör típusok

01 ÖSSZHADERŐNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HTCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, intézetvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató
4. B tervezési, szervezési MHP HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C nemzeti képviseleti MHP HTCSF c törzsfőnök
6. D nemzetközi kapcsolatok HM NEF d főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E ellenőrzési MHP JIF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F felügyeleti, hatósági felügyeleti HM HF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G közgazdasági HM KIF g tanácsadó
10. H hadműveleti MHP HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási MHP HDMCSF i operatív belső kontroll felelős, integritás fejlesztés, tanácsadó
12. J beszerzés, beruházás HM VGH j
13. K katasztrófavédelmi MHP HDMCSF k kezelő
14. L környezetvédelmi HM HF, MHP BTF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M munkavédelmi HM HF, MHP BTF m
16. N frekvenciagazdálkodási MHP IICSF n
17. O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P civil-katonai együttműködés MHP HDMCSF p
19. Q biztonsági beruházási HM VGH q
20. R lélektani műveleti MHP HDMCSF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S sajtó, tájékoztatás, kommunikáció MHP PKI s
22. T tűzvédelmi HM HF, MHP BTF t technikus
23. U erőforrás-, költségtervező HM GTSZF u titkár, személyi titkár
24. V elemző, értékelő KNBSZ v gépkocsivezető
25. W információs műveleti MHP HDMCSF w váltásparancsnok, váltásvezető
26. X tűzoltó MHP BTF x vezénylő altiszt
27. Y belső kontroll rendszerek MHP JIF y a „w” pontban szereplők helyettesei
28. Z védelempolitika HM VPF z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
02 ÁLTALÁNOS SZÁRAZFÖLDI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, vezérigazgató, főigazgató, igazgató, szemlélő
4. B tervezési, szervezési MHP HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, irodavezető, titkárságvezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F szárazföldi felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g tanácsadó
10. H hadműveleti MHP HDMCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási MHP HDMCSF i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S s
22. T t technikus
23. U u titkár, személyi titkár
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. X integritás fejlesztési HM KIF x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
03 ÁLTALÁNOS LÉGIERŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LE a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B tervezési, szervezési MHP HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MHP HSZ LE c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F légierő felderítő KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti MHP HSZ LE h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti biztosítási MHP HSZ LE i
12. J légierő elektronikai hadviselés KNBSZ j
13. K k
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n hajtogató
17. O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
04 ÁLTALÁNOS LOGISZTIKA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B logisztikai tervezési, szervezési MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, irodavezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E ellátási MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadműveleti MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K költségvetési HM VGH k
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n nyilvántartó
17. O kiképzési MHP HSZ LOG o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
06 VEZÉNYLŐ ALTISZTEK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH vezénylő zászlós a
4. B b
5. C c
6. D d
7. E e
8. F f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
07 KÜLSZOLGÁLATI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HTCSF a parancsnok, igazgató, képviseletvezető
4. B tervezési, szervezési MHP HTCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C védelempolitikai HM VPF c törzsfőnök, törzsigazgató, misszióvezető
6. D szárazföldi MHP HSZ SZF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E légierő MHP HSZ LE e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F logisztikai MHP HSZ LOG f
9. G felderítő KNBSZ g oktató, kiképző
10. H híradó MHP IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hadműveleti MHP HDMCSF i
12. J jogász HM JF j
13. K ellenőrzési HM KÁT k referens, kiemelt referens
14. L informatikai MHP IICSF l ügykezelő
15. M megfigyelő MHP HDMCSF m adminisztrátor
16. N katonai biztonsági KNBSZ n nyilvántartó
17. O kiképzési MHP KIKCSF o
18. P civil katonai együttműködés MHP HDMCSF p
19. Q oktatási HM OTKF q
20. R rejtjelző MHP IICSF r raktáros, ellátó, szolgálatvezető
21. S személyügyi MHP SZCSF s segítő, asszisztens
22. T tájékoztatási MHP PKI t technikus
23. U ügyviteli MHP IICSF u titkárságvezető, titkár
24. V pénzügyi HM VGH v gépkocsivezető
25. *  W egészségügyi MH EK w váltásparancsnok, ügyeletes
26. X rendész és komendáns MHP HDMCSF x
27. Y infrastrukturális HM VGH y
28. Z titokvédelmi MHP IICSF z
10 LÖVÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MHP HSZ KM c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G gépjárműves, ejtőernyős MHP HSZ KM g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i harcjármű irányzó
12. J j
13. K k beosztott lövész
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M aknavető MHP HSZ SZF m mesterlövész
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. P páncéltörő MHP HSZ SZF p kézi páncéltörő fegyver irányzó
19. Q q távbeszélő
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s referens, kiemelt referens
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
11 HARCKOCSIZÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C közepes harckocsi MHP HSZ SZF c törzsfőnök
6. D nehéz harckocsi MHP HSZ SZF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K k töltőkezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
12 TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B vontatott tüzér MHP HSZ SZF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C önjáró tüzér MHP HSZ SZF c törzsfőnök
6. D aknavető MHP HSZ SZF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tűzmegfigyelő MHP HSZ SZF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tűztámogató MHP HSZ SZF f
9. G tüzér bemérő MHP HSZ SZF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j kidolgozó
13. K páncéltörő rakéta harcigép MHP HSZ SZF k kezelő
14. L lokátor felderítő MHP HSZ SZF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P rakéta indítóállvány MHP HSZ SZF p
19. Q q
20. R ejtőernyős MHP HSZ KM r referens, kiemelt referens
21. S felderítő ejtőernyős MHP HSZ KM s
22. T páncéltörő ejtőernyős MHP HSZ KM t távmérő
23. U aknavető ejtőernyős MHP HSZ KM u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
14 FELDERÍTŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános KNBSZ a parancsnok, főosztályvezető, központ parancsnok, állomásparancsnok
4. B mélységi felderítő KNBSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős KNBSZ c törzsfőnök
6. D technikai felderítő KNBSZ d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E rádióelektronikai felderítő KNBSZ e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F ejtőernyős-búvár KNBSZ f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G harcászati hírszerző KNBSZ g oktató, szakoktató, kiképző
10. H elektronikai hadviselés KNBSZ h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I szárazföldi elektronikai hadviselés KNBSZ i harcjármű irányzó
12. J speciális elektronikai zavaró KNBSZ j értékelő, tájékoztató, adatfeldolgozó
13. K elektronikai ellenőrző KNBSZ k kezelő, felderítő, operátor
14. L elemző-értékelő KNBSZ l
15. M speciális felderítő KNBSZ m mesterlövész
16. N n ejtőernyő hajtogató
17. O hadműveleti KNBSZ o géppuska irányzó
18. P pilótanélküli felderítő KNBSZ p távbeszélő, távírász
19. Q képi felderítő KNBSZ q egészségügyi beosztások
20. R szenzoros felderítő KNBSZ r raktáros, raktárvezető, ellátó, szakjavító
21. S különleges híradó MHP IICSF s kihallgató, tolmács
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
15 MŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B műszaki utász MHP HSZ SZF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műszaki felderítő MHP HSZ SZF c törzsfőnök
6. D aknakutató tűzszerész MHP HSZ SZF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E deszant átkelő MHP HSZ SZF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F útépítő MHP HSZ SZF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G hídépítő MHP HSZ SZF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H álcázó MHP HSZ SZF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I műszaki mentő MHP HSZ SZF i aknász, tűzszerész, aknatelepítőhöz beosztottak
12. J műszaki technikai MHP HSZ SZF j felderítő, búvár beosztottak
13. K állásépítő MHP HSZ SZF k beosztott műszaki, hidász, építő, kezelő, légsűrítő gépkezelő, álcázó, laboráns, gépész
14. L víztisztító MHP HSZ SZF l villamos ácsműhelyhez beosztottak, világító
15. M műszaki zártelepítő MHP HSZ SZF m
16. N hadihajós MHP HSZ SZF n hajóra és rohamcsónak, motorcsónak, és tolóhajóhoz beosztottak
17. O búvár MHP HSZ SZF o deszant átkelő eszközökhöz beosztottak
18. P anyagelőkészítő és feldolgozó p harcjármű irányzó
19. Q műszaki búvár MHP HSZ SZF q földmunkagéphez beosztottak
20. R felderítő búvár MHP HSZ SZF r referens, kiemelt referens
21. S tűzszerész búvár MHP HSZ SZF s kutyavezető tűzszerész
22. T t technikus
23. U u műszaki - kút-, talajfúró, daru, vontatott keretfűrész, víztisztító - eszközökhöz beosztottak
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X világító MHP HSZ SZF x vezénylő altiszt
27. Y speciális repülőtéri karbantartó és helyreállító MHP HSZ SZF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
16 VEGYIVÉDELMI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ SZF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök, laboratóriumvezető
4. B vegyi- és sugárfelderítő MHP HSZ SZF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C vegyi- és sugármentesítő MHP HSZ SZF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, mérnök, altiszt
8. F elemző és informatikai MHP HSZ SZF f radiológus
9. G vegyi-, nukleárisbaleset-elhárítás MHP HSZ SZF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H vegyi-, sugárfigyelő és helyzetértékelés MHP HSZ SZF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I adatgyűjtő, értékelő, tájékoztató MHP HSZ SZF i diszpécser
12. J HAVARIA-laboratórium MHP HSZ SZF j
13. K vegyi laboratórium MHP HSZ SZF k kezelő, főkezelő
14. L radiológiai laboratórium MHP HSZ SZF l laboráns
15. M vegyivédelmi berendezés MHP HSZ SZF m
16. N n
17. O o
18. P p értékelő, kidolgozó-értékelő, kidolgozó
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u értékelő-gépkocsivezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
18 KÜLÖNLEGES MŰVELETI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ KM a parancsnok, szemlélő
4. B különleges műveleti tervezési, szervezési MHP HSZ KM b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C ejtőernyős MHP HSZ KM c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F búvár MHP HSZ KM f harcászati hírszerző
9. G gépjárműves, ejtőernyős MHP HSZ KM g szakoktató, oktató, kiképző
10. H tervezési, szervezési MHP HTCSF h az „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i térinformatikus
12. J j értékelő, elemző, adatfeldolgozó, kihallgató, kidolgozó, megfigyelő, bemérő
13. K k felderítő specialista, kezelő, operátor
14. L l fegyveres specialista
15. M speciális mozgástámogató MHP HSZ KM m mesterlövész
16. N nagymagasságú ejtőernyős MHP HSZ KM n ejtőernyő hajtogató, teherrendszer kiszolgáló
17. O o lélektani műveleti specialista
18. P p híradó specialista
19. Q q egészségügyi specialista
20. R rohamlövész gépjárműves, ejtőernyős MHP HSZ KM r raktárvezető, ellátó
21. S s kiemelt referens, referens
22. T speciális tűztámogató MHP HSZ KM t technikus
23. U u műszaki specialista, búvár beosztottak
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w harctéri légiirányító
26. X x vezénylő zászlós, vezénylő altiszt
27. Y y civil-katonai együttműködési specialista
28. Z z kiképzendő, jelölt
20 REPÜLŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LE a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B harcászati repülőgép MHP HSZ LE b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C felderítő repülőgép MHP HSZ LE c törzsfőnök
6. D kiképző repülőgép MHP HSZ LE d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E szállító repülőgép MHP HSZ LE e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G harcihelikopter MHP HSZ LE g oktató, szakoktató, kiképző
10. H szállító helikopter MHP HSZ LE h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I kiképzőhelikopter MHP HSZ LE i helikoptervezető-lövész
12. J futárhelikopter MHP HSZ LE j légi egészségügyi tiszt, altiszt
13. K k beosztott
14. L elektronikai zavaró helikopter MHP HSZ LE l fedélzeti megfigyelő
15. M m mechanikus
16. N kutató-mentő helikopter MHP HSZ LE n fedélzeti rádiós
17. O o felderítő
18. P p repülőgép- vagy helikoptervezető, főpilóta
19. Q q elektronikai harc
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s fedélzeti támogató
22. T t irányító
23. U u alkalmazási
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LE a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D közeli, kis hatótávolságú légvédelmi rakéta MHP HSZ LE d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F légvédelmi tüzér MHP HSZ LE f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I felderítő MHP HSZ LE i irányzó
12. J harcálláspont vezetési törzs MHP HSZ LE j
13. K közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta MHP HSZ LE k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
22 LÉGI VEZETÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LE a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B légtérgazdálkodás MHP HSZ LE b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légi helyzetkép előállítás MHP HSZ LE c törzsfőnök
6. D fegyver irányítás MHP HSZ LE d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E légvédelmi irányítás MHP HSZ LE e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F radar MHP HSZ LE f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vadászirányító, irányító asszisztens
12. J j együttműködő
13. K k kezelő
14. L l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n repülés nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s értékelő
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
23 REPÜLŐ HARCBIZTOSÍTÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LE a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hadműveleti központ, vezetési pont MHP HSZ LE b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C légiforgalmi irányító MHP HSZ LE c törzsfőnök
6. D harctéri irányító MHP HSZ LE d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F repülésbiztonsági MHP HSZ LE f
9. G légiforgalmi tájékoztató MHP HSZ LE g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j bevezető irányító
13. K k repülőtéri irányító
14. L l repülés bejelentő
15. M m adatfeldolgozó, adatközlő
16. N n közelkörzet irányító
17. O o
18. P terminál MHP HSZ LE p
19. Q q
20. R r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D hadműveleti MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F távközlés MHP IICSF f
9. G adatfeldolgozás, elemzés MHP IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
31 RÁDIÓHÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B parancsnoki rádióállomás MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C parancsnoki páncélos rádióállomás MHP IICSF c törzsfőnök
6. D közepes teljesítményű rádióállomás MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vevő MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kis teljesítményű rádióállomás MHP IICSF f
9. G nagy teljesítményű rádióállomás MHP IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B harcászati rádiórelé MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C hadműveleti rádiórelé MHP IICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E mikrohullámú állomás MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
33 HÍRKÖZPONTOK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B hírközpont - távbeszélő központ MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C expediáló MHP IICSF c törzsfőnök
6. D vivőközpont MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E rádió vezérlő központ MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F híradó vezetési pont MHP IICSF f
9. G géptávíró központ MHP IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H áramellátás MHP IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I légvédelmi harcálláspont MHP IICSF i
12. J rendszerfelügyelet MHP IICSF j
13. K tábori hírközpont -
távbeszélő központ
MHP IICSF k kezelő
14. L kisegítő hírközpont MHP IICSF l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p továbbító
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t távírász
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
34 VEZETÉKES HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B nehézvezetékes MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C könnyűvezetékes MHP IICSF c törzsfőnök
6. D ETNV MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E lecsatlakozó MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F belsőhálózat építő MHP IICSF f
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k kezelő
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q távbeszélő
20. R r
21. S s
22. T t technikus
23. U u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
35 FUTÁR- ÉS TÁBORIPOSTA HÍRADÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B küldemény MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C minősített küldemény MHP IICSF c törzsfőnök
6. D nyílt szolgálati küldemény MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E postai küldemény MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tábori posta küldemény MHP IICSF f
9. G csomag küldemény MHP IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sajtó küldemény MHP IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I magánküldemény MHP IICSF i futár
12. J j
13. K k kezelő
14. L l ellenőrző
15. M m expeditőr, rovatoló, málházó
16. N n
17. O o
18. P p csapatpostás
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
36 REPÜLÉSBIZTOSÍTÓ - FÖLDI REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B irányadó MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C iránymérő MHP IICSF c törzsfőnök
6. D leszállító lokátor MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E közelnavigáció MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F kihelyezett indikátor MHP IICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G irányszögadó MHP IICSF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H siklószögadó MHP IICSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I közel körzeti rádiólokátor MHP IICSF i
12. J j rendszerfelügyelő
13. K fénytechnikai MHP IICSF k kezelő, üzemeltető
14. L fénymajak MHP IICSF l
15. M fényszórós MHP IICSF m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S repülés irányító rádió MHP IICSF s
22. T ERIP MHP IICSF t technikus
23. U helikopter leszállító MHP IICSF u ügyeletes
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szemlélő
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C cenzor MHP IICSF c
6. D dokumentumvédelmi MHP IICSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető
7. E információvédelmi MHP IICSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F elektronikus információvédelmi MHP IICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J hadműveleti biztosítási MHP IICSF j jogi és igazgatási dokumentumkezelő
13. K rendszerbiztonsági MHP IICSF k kezelő
14. L l ügykezelő, vezető ügykezelő
15. M m ügykezelő-gépíró
16. N n nyilvántartó, dokumentációkezelő
17. O objektumbiztonsági MHP IICSF o
18. P p írnok, írnok-rajzoló, írnok-raktáros
19. Q q
20. R rejtjelző MHP IICSF r referens
21. S titokvédelmi MHP IICSF s
22. T titkosító MHP IICSF t technikus
23. U ügyviteli MHP IICSF u ügyeletes
24. V ügyvitelszervezési MHP IICSF v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
39 INFORMATIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP IICSF a parancsnok, csoportfőnök főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendszerszervező MHP IICSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C biztonsági rendszerszervező MHP IICSF c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F rendszerfelügyelő MHP IICSF f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j adatrögzítő
13. K kiberműveleti MHP HSZ KIB k beosztott
14. L l
15. M rendszerüzemeltető MHP IICSF m műszakvezető
16. N n
17. O o
18. P p programozó
19. Q q
20. R hálózatfelügyelő MHP IICSF r
21. S hálózatüzemeltető MHP IICSF s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető
25. W w
26. X rendszergazda MHP IICSF x
27. Y feldolgozó MHP IICSF y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
50 HADITECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, igazgató
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
51 FEGYVERZETTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B fegyverzet - 30 mm-ig MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C löveg rendszerek MHP HSZ LOG c törzsfőnök
6. D helymeghatározó berendezés MHP HSZ LOG d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E felderítő lokátor MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tüzérségi felderítő lokátor MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G repülőgép leszállító lokátor MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H meteorológiai lokátor MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I lézeres felderítő és célmegjelölő berendezés MHP HSZ LOG i
12. J j
13. K k
14. L páncéltörő rakéta eszközök MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műhelyfelszerelés MHP HSZ LOG m műszerész
16. N közeli hatótávú légvédelmi rakéta MHP HSZ LOG n
17. O o
18. P közepes hatótávú légvédelmi rakéta MHP HSZ LOG p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S légvédelmi automatizált vezetési rendszerek MHP HSZ LOG s szerelő
22. T repülő eszköz fedélzeti rakéta MHP HSZ LOG t technikus
23. U optika, elektro-optikai rendszer MHP HSZ LOG u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X rakétatechnikai kiszolgáló eszközök MHP HSZ LOG x vezénylő altiszt
27. Y tűzvezető rendszerek MHP HSZ LOG y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gépjármű, utánfutó MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H harckocsi MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i vizsgabiztos, ellenőr
12. J járművizsgálati MHP HSZ LOG j
13. K kerekes harcjármű MHP HSZ LOG k
14. L lánctalpas harcjármű MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p
19. Q q
20. R r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28 Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
53 REPÜLŐMŰSZAKI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, szolgálatfőnök, igazgató, hivatalvezető
4. B repülőgép
- sugárhajtóműves -
sárkány-hajtómű
MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C repülőgép
- dugattyús -
sárkány-hajtómű
MHP HSZ LOG c törzsfőnök
6. D helikopter sárkány-hajtómű MHP HSZ LOG d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E fedélzeti rádiótechnikai rendszerek MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, kiemelt mérnök főtiszt, mérnök főtiszt, mérnök tiszt
9. G fedélzeti műszer és automatika rendszerek MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H sárkány MHP HSZ LOG h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I hajtómű MHP HSZ LOG i
12. J gazdálkodás MHP HSZ LOG j
13. K fedélzeti akkumulátortöltő MHP HSZ LOG k különleges gépjármű kezelő
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m mechanikus
16. N nitrogén ellátó MHP HSZ LOG n nyilvántartó, adatfeldolgozó, dokumentációs technikus
17. O katapult berendezések MHP HSZ LOG o
18. P oxigén, sűrített levegő ellátó MHP HSZ LOG p kiértékelő
19. Q q karbantartó
20. R fedélzeti rakéta előkészítő MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, anyagellátó, anyagtervező
21. S minőségbiztosítási MHP HSZ LOG s főszerelő, szerelő
22. T t technikus
23. U impulzustechnika MHP HSZ LOG u főtechnológus, technológus
24. V különleges berendezések
- gépjárművek
MHP HSZ LOG v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X gyakorlóberendezés, repülőszimulátor MHP HSZ LOG x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z repülési adat értékelő MHP HSZ LOG z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
54 ELEKTRONIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C informatika MHP HSZ LOG c törzsfőnök
6. D elektronikai hadviselés MHP HSZ LOG d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E FRISZ MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I rádiónavigáció MHP HSZ LOG i
12. J j
13. K híradó MHP HSZ LOG k kezelő
14. L rádió berendezés MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M rádiórelé és mikrohullámú berendezés MHP HSZ LOG m műszerész
16. N központ, vivő és géptávíró berendezés MHP HSZ LOG n
17. O o
18. P információ védelem MHP HSZ LOG p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S vezetékes berendezés MHP HSZ LOG s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
55 MŰSZAKI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B álcázó MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C út- és állásépítő MHP HSZ LOG c törzsfőnök
6. D átkelő MHP HSZ LOG d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E hídépítő MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hadihajók MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I búváreszköz MHP HSZ LOG i
12. J j
13. K repülőtérjavító és
-karbantartó
MHP HSZ LOG k
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki gépek és eszközök MHP HSZ LOG m műszerész
16. N hidraulika MHP HSZ LOG n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R műszaki harcanyag MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T tűzszerész technika MHP HSZ LOG t technikus
23. U aknatelepítő és mentesítő eszközök MHP HSZ LOG u elektromos szerelő
24. V víztisztító eszközök MHP HSZ LOG v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F vegyi-, sugárfelderítő eszköz MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H HAVARIA-labor MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L vegyi labor MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M mentesítő eszköz MHP HSZ LOG m műszerész
16. N n radiológus
17. O o technikus-gépkocsivezető
18. P p laboráns
19. Q q gépész
20. R radiológiai labor MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S AMAR - szerviz MHP HSZ LOG s szerelő
22. T tűzvédelmi berendezés MHP HSZ LOG t technikus
23. U u
24. V vegyivédelmi berendezés MHP HSZ LOG v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K kiképzési bázis és létesítmény MHP HSZ LOG k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S szimulátorok MHP HSZ LOG s
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D daru MHP HSZ LOG d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E áramforrás berendezés MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fűtő- és hűtőberendezés MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G nehéz nyergesvontató MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H hidraulika MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j
13. K k beosztott
14. L elektromos berendezés MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P lúgos akkumulátor MHP HSZ LOG p
19. Q q
20. R savas akkumulátor MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T harckocsi vontató MHP HSZ LOG t technikus
23. U u elektromos szerelő
24. V közepes kerekes vontató MHP HSZ LOG v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X fegyvernemi különleges járművek MHP HSZ LOG x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
59 MÉRÉSÜGY ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E javítóanyag ellátó MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F fegyverzettechnika MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G páncélos- és gépjárműtechnika MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H elektronika MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J általános javító MHP HSZ LOG j
13. K kiképzéstechnika MHP HSZ LOG k
14. L páncéltörő rakéta eszközök MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki technika MHP HSZ LOG m műszerész
16. N mérésügyi MHP HSZ LOG n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R repülőtechnika MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S javításszervező MHP HSZ LOG s szerelő
22. T t technikus
23. U optikai, elektrooptikai rendszerek MHP HSZ LOG u
24. V vegyivédelmi technika MHP HSZ LOG v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
61 HARCANYAG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3 A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E egyéb anyag MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L lőszer és robbanóanyag MHP HSZ LOG l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M műszaki harcanyag MHP HSZ LOG m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rakéta MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T t technikus
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
64 HADTÁP
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E élelmezési és vízellátó MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H humán anyagi MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i szakács
12. J j hentes
13. K katonai elhelyezés MHP HSZ LOG k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m műszerész
16. N nyomda MHP HSZ LOG n
17. O o laboráns
18. P p főátvevő, átvevő, anyagbeszerző
19. Q q felszolgáló
20. R ruházati és egyéni felszerelés MHP HSZ LOG r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s szerelő
22. T térképészeti MHP HSZ LOG t technikus
23. U üzemanyag MHP HSZ LOG u étkezdevezető
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B szállítmány kísérő MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E vasúti szállító MHP HSZ LOG e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F közúti szállító MHP HSZ LOG f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G vízi szállító MHP HSZ LOG g oktató, szakoktató, kiképző
10. H légi szállító MHP HSZ LOG h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i diszpécser
12. J j baleseti helyszínelő
13. K közúti komendáns MHP HSZ LOG k beosztott
14. L l minőségi ellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n őr
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s anyagmozgató, rakodó
22. T légiforgalmi terminál MHP HSZ LOG t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
68 VÁM
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
70 TÉRKÉPÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH GEOSZ a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. B topográfus MH GEOSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C geodéta MH GEOSZ c
6. D térképellátó MH GEOSZ d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G g oktató, szakoktató, kiképző
10. H kartográfus MH GEOSZ h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I térinformatikus MH GEOSZ i
12. J j
13. K terepelemző MH GEOSZ k beosztott
14. L katonaföldrajz MH GEOSZ l ellenőr
15. M m műszerész
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. S s
22. T t technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
71 METEOROLÓGIA
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH GEOSZ a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, szolgálatfőnök
4. B meteorológus MH GEOSZ b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C meteorológiai MH GEOSZ c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, központ parancsnok, csoport parancsnok
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i asszisztens, vezető asszisztens
12. J j észlelő
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t technikus, vezető technikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
72 PÉNZÜGY
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH, MHP PGF a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D belső kontroll rendszerek HM VGH, MHP JIF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, irodavezető, részlegvezető, csoportvezető
7. E ellenőrzési HM VGH, MHP PGF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F finanszírozási HM VGH, MHP PGF f
9. G közgazdasági HM VGH, MHP PGF g oktató, szakoktató, kiképző
10. H ellenjegyző HM VGH, MHP PGF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J személyi járandósági HM VGH, MHP PGF j
13. K költségvetési HM VGH, MHP PGF k
14. L l ellenőr, belső ellenőr
15. M nyugdíjmegállapító HM VGH, MHP PGF m
16. N nemzetközi pénzügyi HM VGH, MHP PGF n
17. O gazdálkodás támogató HM VGH, MHP PGF o
18. P p pénztáros
19. Q q
20. R r referens, vezető referens
21. S számviteli HM VGH, MHP PGF s
22. T társadalombiztosítási HM VGH, MHP PGF t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
73 EGÉSZSÉGÜGY I.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A általános MH EK a parancsnok, igazgató, intézetvezető, MH
egészségügyi főnök
4. *  B belgyógyászat MH EK b az „a” pontban szereplők helyettesei, honvéd-tisztiorvos
5. *  C kardiológia MH EK c MH főszakorvos, MH főállatorvos, hivatalvezető, parancsnoki irodavezető
6. *  D hematológia, angiológia MH EK d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, vezető közegészségügyi felügyelő
7. *  E infektológia MH EK e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. *  F reumatológia MH EK f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszichológus
9. *  G bőrgyógyászat MH EK g közegészségügyi felügyelő, dietetikus, egészségügyi tiszt, gyógytornász, egészségügyi fejlesztő tiszt, logopédus, szociális munkás, tudományos munkatárs, főmunkatárs, pszichológus, biológus, szakergonómus, ergonómus, tanácsadó, mentőtiszt
10. *  H repülőorvos MH EK h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I toxikológia MH EK i felcser, egészségügyi altiszt
12. *  J tüdőgyógyászat MH EK j légi egészségügyi tiszt, altiszt
13. *  K ideg- és elmegyógyászat MH EK k beosztott
14. *  L allergológia, immunológia MH EK l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. *  M gastroenterológia MH EK m műszerész, egészségügyi mérnök
16. *  N közegészségügy-járványügy MH EK n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló
17. *  O foglalkozás egészségügy MH EK o kötöző
18. *  P pszichológia MH EK p búvár
19. *  Q fogászat MH EK q vezető-, főműtős, műtős
20. *  R rehabilitáció MH EK r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. *  S mentő MH EK s statisztikus
22. *  T csapat egészségügy MH EK t technikus
23. *  U állategészségügyi MH EK u gázmester, boncmester
24. *  V laboratóriumi MH EK v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. *  W vérellátó MH EK w kisegítő, egészségügyi kisegítő, beteghordó, műtőssegéd, egészségügyi katona
26. *  X egészségügyi anyagellátó MH EK x vezénylő altiszt
27. *  Y diabetológia, endokrinológia MH EK y masszőr, gyógymasszőr, sterilizáló
28. *  Z egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai alkalmasságvizsgálati MH EK z kiképzendő
74 EGÉSZSÉGÜGY II.
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. *  A szervezési MH EK a parancsnok, igazgató, gyógyszertárvez., hivatalvezető
4. *  B sebészet MH EK b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. *  C baleseti sebészet MH EK c az „a” pontban szereplők közvetlen törzseinek vezetői
6. *  D szív-, ér- és mellkasi sebészet MH EK d főnök, rendelővezető, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. *  E plasztikai sebészet MH EK e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. *  F égési sebészet MH EK f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos
9. *  G ortopédia MH EK g kutató, tudományos munkatárs, főmunkatárs
10. *  H idegsebészet MH EK h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. *  I nefrológia MH EK i
12. *  J urológia MH EK j gyógyszerész
13. *  K szemészet MH EK k beosztott
14. *  L fül-orr gégészet, fej-nyak sebészet, szájsebészet MH EK l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
15. *  M szülészet-nőgyógyászat MH EK m műszerész
16. *  N anaesthesiológia és intenzív terápia MH EK n vezető-, szakápoló, ápoló, okleveles ápoló, diplomás ápoló, szülésznő, konduktor, szonográfus, védőnő
17. *  O onkológia MH EK o kötöző
18. *  P radiológia MH EK p
19. *  Q kórélettan MH EK q vezető-, főműtős, műtős
20. *  R patológia MH EK r raktárvezető, raktáros, ellátó
21. *  S csecsemő- és gyermekgyógyászat MH EK s
22. *  T mikrobiológia MH EK t technikus
23. *  U igazságügyi orvostan MH EK u gázmester, boncmester, gipszmester
24. *  V sugárbiológia MH EK v
25. *  W kézsebészet MH EK w egészségügyi katona, műtőssegéd
26. *  X gyógyszerészet MH EK x
27. *  Y izotópdiagnosztika MH EK y
28. *  Z sürgősségi betegellátás MH EK z
75 ELLENŐRZÉSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A államháztartási belső ellenőrzési HM BEF a főosztályvezető
4. B b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C általános ellenőrzési HM BEF c
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I integritás fejlesztési HM KIF i
12. J j
13. K k
14. L l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t szaktechnikus
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
76 INFRASTRUKTURÁLIS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VGH a parancsnok, főosztályvezető, főigazgató, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C fenntartási HM VGH c
6. D létesítményi HM VGH d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E beruházási HM VGH e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F koordinációs HM VGH f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G gazdálkodási HM VGH g
10. H ingatlanfenntartási HM VGH h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I ingatlan-felügyeleti HM VFF i diszpécser
12. J ingatlan-gazdálkodási HM VGH j
13. K környezetvédelmi beruházási HM VGH k
14. L lakásfelügyeleti HM VFF l
15. M szakigazgatási HM VGH m műszerész
16. N beszerzési HM VGH n
17. O tárolási HM VGH o energetikus
18. P anyagi koordinációs HM VGH p
19. Q kezelés-felügyeleti HM VGH q
20. R lakásgazdálkodási HM VFF r raktárvezető
21. S lakhatástámogatási HM VFF s
22. T tervezési, értékesítési HM VGH t technikus
23. U üzemeltetés-felügyeleti HM VGH u titkár
24. V v
25. W w váltásparancsnok
26. X x
27. Y y
28. Z z
77 GÉPJÁRMŰVEZETŐK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A motorkerékpár MHP HSZ LOG a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B személygépkocsi MHP HSZ LOG b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C tehergépkocsi 7,5 tonnáig MHP HSZ LOG c
6. D tehergépkocsi 7,5 tonna felett MHP HSZ LOG d
7. E busz 16 személyig MHP HSZ LOG e
8. F busz 16 személy felett MHP HSZ LOG f
9. G g oktatóvezető, kiképző
10. H h
11. I i
12. J j
13. K különleges felépítményű MHP HSZ LOG k
14. L l
15. *  M m motorkerékpár-vezető
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rakétaszállító MHP HSZ LOG r
21. S s
22. T munkagép MHP HSZ LOG t
23. U üzemanyagtöltő MHP HSZ LOG u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő
80 *  KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakörtípus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános KNBSZ a
4. B b
5. C rádióelektronikai felderítő KNBSZ c
6. D d
7. E katonai diplomácia KNBSZ e
8. F ejtőernyős felderítő KNBSZ f
9. G g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M műveleti KNBSZ m
16. N művelettámogató KNBSZ n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T törzs műveleti KNBSZ t
23. U belgyógyászat KNBSZ u
24. V foglalkozás egészségügy KNBSZ v
25. W pszichológia KNBSZ w
26. X fogászat KNBSZ x
27. Y csapat egészségügy KNBSZ y
28. Z egészségügyi anyagellátó KNBSZ z
82 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP KIKCSF a parancsnok, rektor, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető, dékán
4. B oktatás felügyelet HM OTKF b az „a” pontban szereplők helyettesei, rektorhelyettes
5. C egyetemi - mesterfokozatú
MSc/MA
HM OTKF c törzsfőnök, főtitkár
6. D főiskolai - alapfokozatú
BSc/BA
HM OTKF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető, csoportvezető
7. E altisztképzés HM OTKF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F tanfolyamrendszerű képzés MHP KIKCSF f
9. G gazdasági HM VGH g tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, vezető oktató, oktató, szakoktató, gyakorlati oktató, kiképző
10. H doktori és habilitációs HM OTKF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j
13. K általános katonai kiképzés MHP KIKCSF k kezelő
14. L kollégiumi HM OTKF l ellenőr, kiemelt ellenőr
15. M távoktatás és multimédia HM OTKF m
16. N oktatásbiztosítás HM OTKF n beosztott
17. O oktatásszervezés HM OTKF o nevelő
18. P tanulmányi HM OTKF p
19. Q honvédelmi nevelés HM OTKF q referens, kiemelt referens, szakreferens, vezető szakreferens
20. R kari HM OTKF r raktáros, raktárvezető, ellátó
21. S szakcsoport HM OTKF s munkatárs
22. T testnevelő MHP KIKCSF t technikus
23. U kiképző központ MHP KIKCSF u
24. V kollégiumi nevelés HM OTKF v
25. W középiskolai oktatás HM OTKF w
26. X sportszervező MHP KIKCSF x vezénylő altiszt
27. Y kiképzési bázis MHP KIKCSF y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
84 HONVÉDELMI HATÓSÁGI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HF a főosztályvezető
4. B munkabiztonsági HM HF b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C munkaegészségügyi HM HF c
6. D honvédelmi hatósági, szakhatósági HM HF d osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E településrendezési HM HF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F építésfelügyeleti HM HF f
9. G építésügyi HM HF g
10. H közegészségügyi- járványügyi HM HF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I élelmiszerbiztonsági HM HF i
12. J hatósági repülés-meteorológus HM ÁLF j
13. K létfontosságú rendszerek felügyeleti HM HF k
14. L környezetvédelmi HM HF l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr
15. M munkaügyi HM HF m
16. N n
17. O hatósági repülőtér felügyelő HM ÁLF o
18. P hatósági légiforgalmi tájékoztató HM ÁLF p
19. Q hatósági légiforgalmi irányító HM ÁLF q
20. R hatósági repülésbiztonsági HM ÁLF r kiemelt referens, referens, szakreferens
21. S légiközlekedési szabályozási HM ÁLF s
22. T tűzvédelmi HM HF t
23. U hatósági repülőorvos HM ÁLF u
24. V veszélyes katonai objektum felügyeleti HM HF v
25. W veszélyes anyag szállítás felügyeleti HM HF w
26. X sugárvédelmi HM HF x
27. Y szabályozott anyagokkal kapcsolatos tevékenységi HM HF y
28. Z környezetkárosító-gáz felügyeleti HM HF z
85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM JF, HM IJKF, MHP JIF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B beszerzési HM JF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D adatvédelmi HM JF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H nemzetközi jogi HM JF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i
12. J j jogtanácsos
13. K kodifikációs HM JF k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O peres képviselő HM IJKF o
18. P p
19. Q q
20. R r kiemelt referens, referens, vezető szakreferens
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
86 HUMÁN
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési, szervezési HM HPF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C személyügy MHP SZCSF c
6. D humánszolgálat MHP SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E érdekvédelem MHP SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F családtámogatás MHP SZCSF f pszichológus
9. G toborzási MHP SZCSF g
10. H hagyományőrzés és -ápolás HM KTKF h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i fényképész
12. J j
13. K kulturális HM OTKF k beosztott
14. L l
15. M művelődés HM OTKF m
16. N nyomda MHP HSZ LOG n nyilvántartó
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R rekreáció MHP SZCSF r referens, kiemelt referens
21. S s
22. T t technikus
23. U szabadidő-sport HM KTKF u
24. V szociális HM HPF v
25. W munkaerő-piaci HM HPF w
26. X x
27. Y y
28. Z z
88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A katolikus tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ a püspök, vezető tábori főrabbi
4. B római katolikus HM TLSZ b általános helynök, püspöki hivatalvezető
5. C c püspöki titkár
6. D protestáns tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ d irodavezető, kiemelt vezető tábori lelkész
7. E e kiemelt tábori lelkész, tábori lelkész, tábori rabbi
8. F f
9. G zsidó tábori lelkészi szolgálat HM TLSZ g
10. H h
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
90 KATONAI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP SZCSF a parancsnok, csoportfőnök, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B tervezési MHP SZCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C műveleti MHP SZCSF c törzsfőnök
6. D hadkiegészítési MHP SZCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető, irodavezető
7. E nemzetgazdasági MHP SZCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F területvédelmi MHP HSZ SZF f
9. G haderőtervezési MHP HTCSF g
10. H haderőszervezési MHP HTCSF h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I bélyegzőkészítő MHP HTCSF i
12. J koordinációs HM TKF j
13. K igazgatás-tervezési HM TKF k beosztott
14. L igazgatás-szervezési HM TKF l
15. M létszámgazdálkodási HM TKF m adatkezelő
16. N alkalmazás-tervezés HM TKF n nyilvántartó
17. O katasztrófavédelem HM TKF o
18. P védelmi tervezési HM GTSZF p
19. Q q
20. R r referens
21. S s
22. T okmánykezelési MHP SZCSF t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z kiképzendő
91 VÉDELMI IGAZGATÁS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM VIF a főosztályvezető
4. B tervezési, szervezési HM VIF b az „a” pontban szereplő helyettese
5. C műveleti HM VIF c
6. D területi HM VIF d osztályvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „d” pontban szereplő helyettese
11. I i
12. J j
13. K k
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r vezető szakreferens, szakreferens, referens
21. S s
22. T t titkár, titkárhelyettes
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MHP HDMCSF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B forgalomszabályzó MHP HDMCSF b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C objektumbiztosító rendész MHP HDMCSF c törzsfőnök
6. D komendáns MHP HDMCSF d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E őr és biztosító MHP HDMCSF e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K helyőrség támogatók MHP HDMCSF k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuskairányzó
18. P p
19. Q q
20. R komendáns hivatal MHP HDMCSF r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v gépkocsivezető, harcjárművezető
25. W w váltásparancsnok
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z kiképzendő, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt
94 DÍSZELGŐ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B rendezvényszervezési MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c törzsfőnök
6. D d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g kiképző
10. H honvéd huszár MH BHD h a „c” és „d” pontban szereplők helyettesei
11. I i irányzó
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o géppuska irányzó
18. P p írnok
19. Q q
20. R r
21. S s szakmunkás
22. T t
23. U u huszár
24. V v
25. W w
26. X x vezénylő altiszt
27. Y y
28. Z z
95 KATONAZENÉSZ
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A zenész MH BHD a főkarmester, karmester
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d zenekarvezető
7. E e
8. F f
9. G g oktató, nevelő, kiképző
10. H h a „d” pontban szereplő helyettese
11. I i szólamvezető
12. J j
13. K k beosztott zenész
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r zenész szolgálatvezető
21. S s zenész kottatáros
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A biztonságpolitikai HM VPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B MH tudományos szakterület MH PKH b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C humán és szervezetépítési HM HPF c
6. D hadtörténeti HM HIM d főnök, osztályvezető, alosztályvezető, részlegvezető
7. E tárgyi gyűjteményi HM HIM e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F múzeumi dokumentációs HM HIM f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök
9. G tudományszervezési HM OTKF g tanácsadó
10. H hadfelszerelés fejlesztési MH MI h a „d” pontban szereplők helyettesei
11. I irattározási HM HIM i
12. J térképtári HM HIM j vezető kutató, kutató
13. K könyvtári HM OTKF k kezelő
14. L levéltári HM HIM l főlevéltáros, levéltáros
15. M minőségbiztosítási MH TTP m főmuzeológus, muzeológus
16. N védelemgazdasági HM VGH n főszerkesztő, szerkesztő
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R intézményfejlesztési HM HPF r főkönyvtáros, könyvtáros
21. S hadisír HM HIM s munkatárs
22. T szabványosítási MH TP t technikus
23. U gépészeti MH TTP, MH MI u
24. *  V lőkísérleti MH MI v
25. *  W innováció MH MI w
26. *  X elektronikai MH MI x
27. Y y
28. Z z
97 KORONAŐRSÉG, PALOTAŐRSÉG
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános MH BHD a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B palotaőr MH BHD b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C koronaőr MH BHD c törzsfőnök
6. D d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H hadműveleti MH BHD h
11. I i
12. J j
13. K k beosztott
14. L l
15. M m
16. N n
17. O kiképzési MH BHD o
18. P p
19. R q
20. Q r
21. S s
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z
99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK
A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős A munkakörcsaládban létrehozható munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés
3. A általános HM HPF a parancsnok, főosztályvezető, igazgató, hivatalvezető
4. B b az „a” pontban szereplők helyettesei
5. C c
6. D d
7. E e kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, altiszt
8. F f
9. G g
10. H h
11. I fotográfia MH BHD i fényképész
12. J j
13. K k szerelők, szakmunkások
14. L l
15. M m
16. N n
17. O o
18. P p
19. Q q
20. R r
21 S s segítő
22. T t
23. U u
24. V v
25. W w
26. X x
27. Y y
28. Z z

4. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

A munkaköri leírások tartalmi követelményei

1. A munkakör azonosítását szolgáló adatok

a) Szervezeti egység, elem megnevezése:

Azon szervezeti egység, elem teljes megnevezése, ahol a munkakör rendszeresítve van.

b) A munkakör megnevezése:

Az állománytáblában, illetve a munkaköri jegyzékben feltüntetett teljes megnevezés.

c) A munkakör azonosító kódja:

Az állománytáblában, illetve a munkaköri jegyzékben szereplő jelölések.

d) *  A munkakör besorolási osztálya, kategóriája:

A hivatásos és szerződéses katonák esetében a besorolási osztály és a besorolási kategória, a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók esetében a besorolási osztály, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban állók esetében a fizetési osztály jogszabályban meghatározott jelölése.

e) Vezetői munkakör:

Igennel vagy nemmel történő jelzése annak, hogy a munkakör vezetői munkakörnek minősül-e.

2. A munkakör célja és feladatrendszere

a) A munkakör célja:

Egy mondatban meghatározott olyan cél, melynek elérése érdekében került létrehozásra a munkakör a szervezetben.

b) A munkakör betöltője állandó feladatainak mondatba foglalt felsorolása az alábbiak szerint:

ba) Hatáskör:

A hatáskör a feladatot végrehajtó személy szakmai, területi kompetenciáját fejezi ki, vagyis azt, hogy milyen szakmai feladatot végezhet, a szervezet erőforrásait milyen mértékben veheti igénybe.

A hatáskörök meghatározásánál az alábbi feladatcsoportokat célszerű megkülönböztetni egymástól:

- vezetési, irányítási vagy koordinációs feladatok - különösen a döntési, az engedélyezési, az ellenőrzési, az értékelési, a megbízási, az utasítási, a képviseleti, a kijelölési, az irányítási, a felügyeleti, a vezetési, a koordinálási jellegű,

- szakmai feladatok - különösen a kidolgozási, az elkészítési, az értékelési, az elemezési, a tervezési, a szervezési, a véleményezési, a jelentési, a végrehajtási jellegű,

- ügykezelési feladatok - különösen az átvételi, az iktatási, a tárolási, az adatkérési, az adatszolgáltatási, a nyilvántartási, az összesítési jellegű.

bb) Jogkör:

A munkakör betöltőjének a szervezet különféle folyamataira gyakorolt befolyását fejezi ki. A jogkör alapvetően a feladatkörhöz kötődik.

A jogkörök jellemzően:

- parancs- vagy utasításadási,

- javaslattételi,

- előterjesztési,

- véleményezési,

- együttműködési,

- döntési,

- egyedüli vagy másokkal együtt érvényes aláírási,

- utalványozási,

- engedélyezési,

- jóváhagyási,

- hitelesítési.

bc) Felelősség:

- emberekért,

- anyagiakért,

- folyamatokért,

- információk kezeléséért,

- egy területért,

- eredményért.

c) A munkakör betöltőjének kiegészítő feladatai:

Azoknak a feladatoknak a felsorolása, melyeket a munkakört betöltő a rendszeres feladatain felül, eseti jelleggel végez.

d) A szervezeten belüli vagy kívüli együttműködés módja, formái és kiterjedése:

- funkcionális - a folyamatok elvégzéséhez kapcsolódó,

- tanácskozási,

- véleményezési,

- tájékoztatási,

- adatszolgáltatási,

- jelentési,

- igénylési.

3. Eredmény- vagy teljesítménymutatók

Azon mutatók mondatba foglalt felsorolása, melyek vizsgálatával megállapítható, hogy a munkakört betöltő személy mikor mutat fel teljesítményt, eredményt a feladat ellátása során, a munkavégzés mikor tekinthető sikeresnek, illetve azok a mutatók, melyek elmaradása esetén a feladat végrehajtása nem tekinthető teljesítettnek.

A mutatók jellemzően:

- határidő betartása a munkavégzés során,

- szakszerűség betartása a munkavégzés során,

- jogszerűség betartása a munkavégzés során,

- feladatok végrehajtásának színvonala,

- feladatellátáshoz szükséges önképzési, önfejlesztési igény mértéke, üteme.

4. A munkakör helye a szervezetben

a) A közvetlen szolgálati elöljáró vagy felettes munkakör megnevezése:

Az a munkakör, melynek a munkakör betöltőjére vonatkozóan parancsadási - utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási - joga van.

b) Alárendelt munkakörök megnevezése:

Azok a munkakörök, amelyek az adott munkakört betöltőnek vannak alárendelve, és melyekkel szemben az adott munkakört betöltő közvetlen szolgálati elöljáróként vagy felettesként lép fel.

5. Munkaköri követelmények

a) Iskolai végzettség, szakképzettség előírása.

b) Egyéb képzettségi követelmények, egyéb továbbképzések előírása:

Az informatikai ismeret, az alapvizsga, a szakvizsga, a vezetőképzés megjelenítése, valamint ha a munkakörhöz kapcsolódó, folyamatosan változó ismeretanyag elsajátítása szükséges.

c) Szakmai gyakorlat, engedély - regisztráció - előírása.

d) Idegennyelv-ismereti követelmény megjelenítése:

Az előírt egy vagy több idegen nyelv megnevezése, szintje, típusa, valamint a szaknyelvi nyelvvizsga előírása.

e) A képernyős munkakörre vonatkozó előírásoknak való megfelelés esetén az alábbi szöveg megjelenítése:

„Az adott munkakör a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet hatálya alá tartozik, a munkavállaló munkaköre a napi munkaidejéből legalább 4 órában képernyős eszköz használatát igényli, és ezért időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezett.”

f) A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megadása:

Az alábbi kompetenciakészletből kiválasztott 3-6 legjellemzőbb, az adott munkakör betöltéséhez leginkább szükséges kompetencia felsorolásszerű megjelenítése:

alkalmazkodás asszertivitás - egyéni érdek érvényesítésének képessége mások érdekeinek csorbítása nélkül csapatmunka
együttműködési készség felelősségtudat igényesség
integritás - megbízhatóság/feddhetetlenség információkezelés és -feldolgozás/írásbeli kommunikáció fogalmazási készség
szövegértés döntési készség egészségi állapot
egyéni megjelenés fizikális képességek határozottság
magabiztosság kezdeményezőkészség - kreativitás/innováció költséghatékonyság iránti érzékenység
konfliktuskezelés követelménytámasztás lényeglátás
mások megértése - empátia megbízhatóság etikus magatartás
monotóniatűrés motiváció munkatársak fejlesztése
önállóság önfejlesztés igénye önismeret
önmegvalósítás iránti igény problémamegoldó képesség problémára való nyitottság
pszichés terhelhetőség rugalmasság stratégiai - koncepcionális - gondolkodás
szakmai ismeretek alkalmazásának szintje szabálytudat fegyelmezettség
szervezet iránti lojalitás szervezőkészség szóbeli kommunikáció/beszédértés
szóbeli kommunikáció/beszédkészség szóbeli kommunikáció/meghallgatási képesség teljesítményorientáció
tervezőkészség ügyfélorientáltság - partnerközpontúság vezetési technikák ismerete

6. A szolgálatteljesítésre, illetve a munkarendre vonatkozó információk

a) Szolgálati rend, munkarend típusa:

aa) Általános szolgálati rend, illetve általános munkarend.

ab) Készenléti jellegű beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rend, illetve készenléti jellegű munkakörök rendje.

ac) A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztáshoz kapcsolódó szolgálati rend.

b) Szolgálatteljesítési időkeret, illetve munkaidőkeret - ha megállapításra került.

c) Rész-szolgálatteljesítés, illetve részmunkaidő ténye - ha engedélyezésre került.

d) A honvédelmi szervezetek székhelyén kívüli napi gyakorisággal történő szolgálati feladat, illetve munkavégzés végrehajtása - ha engedélyezésre került.

7. Helyettesítés rendje

a) A munkakör betöltőjét ki helyettesíti - a munkakör megnevezésének feltüntetése.

b) A munkakört betöltő kit helyettesít - a munkakör megnevezésének feltüntetése.

c) A helyettesítés formájának meghatározása:

ca) A helyettesítés teljes körű - a munkaköri leírás teljes tartalmával.

cb) A helyettesítés korlátozott tartalmú - ebben az esetben rögzíteni kell, mely előírások vonatkoznak a helyettesítőre.

8. Egyéb kellékek:

a) Hatálybalépés időpontja.

b) Érvényesség időtartama - határozott idejű jogviszony esetén.

c) A munkakört betöltő személy közvetlen elöljárójának aláírása.

d) Annak rögzítése, hogy a munkakör betöltője a munkaköri leírás egy példányát átvette, az abban foglaltakat megismerte, és magára kötelezően elfogadja.

e) A munkakör betöltőjének aláírása.

5. melléklet a 9/2014. (II. 12.) HM utasításhoz * 

Hazai és külföldi katonai képzések, tanfolyamok szakmai felelősei

1. Honvéd tisztképzés (katonai alap- és mesterszakok szak- és szakirányfelelősei)

A B C D
1. Szak Szakfelelős Szakirány/specializáció Szakirány-/
specializációfelelős
2. katonai vezetői MHP HSZ SZF
3. lövész MHP HSZ SZF
4. tüzér
5. harckocsizó
6. felderítő KNBSZ
7. műszaki MHP HSZ SZF
8. légvédelmi rakéta MHP HSZ LE
9. vegyvédelmi MHP HSZ SZF
10. katonai logisztikai MHP HSZ LOG