A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2015. (I. 22.) IM rendelet

a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével -,

a 15. § tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában és 1. melléklet F) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével -,

a következőket rendelem el:

1. A szellemitulajdon-védelmi képesítések megszerzése

1. § (1) Alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi képesítés, valamint alap- és középfokú szerzői jogi képesítés (a továbbiakban együtt: szellemitulajdon-védelmi képesítés) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által szervezett tanfolyam elvégzését követően, a Hivatal által szervezett szakvizsga letételével szerezhető.

(2) A Hivatal gondoskodik a tanfolyamok lebonyolításának technikai feltételeiről, valamint az oktatóknak a szellemitulajdon-védelmi szakértelemmel vagy a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül történő felkéréséről.

2. Jelentkezés szellemitulajdon-védelmi tanfolyamra

2. § (1) Alap- és középfokú tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

(2) Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az jelentkezhet, aki

a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; vagy

b) felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet biztosító mesterképzésben vesz részt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott iskolai végzettséget vagy − a (2) bekezdés b) pontja esetében − a felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt a tanfolyamra történő jelentkezéskor igazolni kell.

3. § (1) A tanfolyamra a Hivatalnál kell jelentkezni az 1. melléklet szerinti, kitöltött jelentkezési lap, továbbá a 2. § (3) bekezdésében meghatározott, végzettséget vagy jogviszonyt igazoló okiratok benyújtásával.

(2) A tanfolyam helyét, időbeosztását és a tanfolyammal kapcsolatos egyéb fontos információkat tartalmazó tájékoztatót a Hivatal a honlapján közzéteszi.

4. § (1) Az alapfokú tanfolyamok díja 30 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

(2) A középfokú tanfolyamok díja 80 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

(3) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam díja 360 000 forint, amelyet három egyenlő részletben − a tanfolyam kezdetén, 90 befejezett tanórát követően és 180 befejezett tanórát követően − kell megfizetni.

(4) Az (1)−(3) bekezdések szerinti díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az azonosítási adatok (résztvevő neve) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével kell megfizetni.

(5) A Hivatal elnöke a díj megfizetése alól kérelemre felmentést adhat azon résztvevők számára, akik a tanfolyam megkezdésekor - felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam esetében a tanfolyam megkezdésekor, továbbá a befejezett 90 és 180 tanórát követően fizetendő következő díjrészlet esedékességekor - közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati viszonyban, köztestülettel vagy nonprofit gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak, és a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükségesek az adott tanfolyam keretében elsajátítható szellemitulajdon-védelmi ismeretek.

(6) A díjfizetés alóli felmentés iránti kérelmet a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell az (5) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét igazoló okiratok másolatát.

3. A szellemitulajdon-védelmi tanfolyam képzési ideje, a tantárgyak

5. § (1) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 20 óra.

(2) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;

b) védjegyjog;

c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;

d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;

e) iparjogvédelmi tájékoztatás.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A tanfolyam résztvevőjének kérelmére az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam a tantermi képzés tantárgyainak és témaköreinek megfelelő tartalmú, a Hivatal által e célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben

a) a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

b) a tanfolyam, vagy az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam résztvevője számára az internetes felülethez való hozzáférést, a tananyag távoktatási formában történő elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint a konzultációs lehetőséget az 1. § (2) bekezdése szerinti oktatók útján.

6. § (1) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 60 óra.

(2) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;

b) védjegyjog;

c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;

d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;

e) iparjogvédelmi tájékoztatás;

f) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 270 óra.

(2) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai;

b) nemzeti szabadalmi jog;

c) külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog;

d) használatiminta-oltalmi jog;

e) nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma;

f) nemzetközi és európai közösségi védjegyjog;

g) nemzeti, európai közösségi és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog;

h) szerzői jog;

i) versenyjog;

j) bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben;

k) iparjogvédelmi tájékoztatás;

l) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam képzési ideje 20 óra.

(2) Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) a szerzői jog alapjai;

b) a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai;

c) a szerző jogai és a szerzői jog korlátai;

d) a szerzői művek felhasználása;

e) szerzői jogi jogérvényesítés;

f) nemzetközi és európai uniós szerzői jog.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A tanfolyam résztvevőjének kérelmére az alapfokú szerzői jogi tanfolyam a tantermi képzés tantárgyainak és témaköreinek megfelelő tartalmú, a Hivatal által e célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben

a) a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

b) a tanfolyam, illetve az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam résztvevője számára az internetes felülethez való hozzáférést, a tananyag távoktatási formában történő elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint a konzultációs lehetőséget az 1. § (2) bekezdése szerinti oktatók útján.

9. § (1) A középfokú szerzői jogi tanfolyam képzési ideje 60 óra.

(2) A középfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) a szerzői jog alapjai;

b) a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai;

c) a szerző jogai és a szerzői jog korlátai;

d) az egyes műfajokra vonatkozó különös rendelkezések;

e) a szerzői művek és teljesítmények felhasználása;

f) szerzői jogi jogérvényesítés;

g) nemzetközi és európai uniós szerzői jog;

h) a szerzői joghoz kapcsolódó jogterületek.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A szellemitulajdon-védelmi szakvizsga

10. § (1) Az alapfokú tanfolyam elvégzését követően a résztvevők írásban alapfokú szakvizsgát tesznek. A középfokú tanfolyam elvégzését követően a résztvevők középfokú szakvizsgát tesznek.

(2) A középfokú szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

(3) A középfokú szakvizsga szóbeli részét háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait és elnökét a Hivatal elnöke kéri fel a szellemitulajdon-védelmi szakértelemmel vagy a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

(4) Az alap- és középfokú szakvizsgát a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell letenni.

(5) A vizsgázó kérheti a (4) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig e határidő egy alkalommal, hat hónappal történő meghosszabbítását.

11. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi szakvizsga a tanfolyam tárgyaiból tett vizsgákból, valamint a tanfolyam elvégzését követően a megírt szakdolgozat megvédéséből áll.

(2) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon a tantárgyi vizsgákat az adott tárgy befejezését követően, legkésőbb a következő félév megkezdéséig, az utolsó félévi vizsgákat a szakdolgozat benyújtásáig a tantárgy tanfolyami előadója előtt kell írásban vagy szóban letenni.

(3) A szakdolgozatot a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell benyújtani a Hivatalhoz. A szakdolgozat elkészítéséhez a Hivatal konzulenst biztosít. A szakdolgozatot a benyújtásától számított hat hónapon belül kell megvédeni a vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság háromtagú, elnöke a Hivatal elnöke vagy a Hivatal elnöke által felkért személy. A vizsgabizottság tagjait és − ha a vizsgabizottságot más elnököli − elnökét a Hivatal elnöke kéri fel az iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

(4) A vizsgázó kérheti a (3) bekezdésben meghatározott határidők lejártáig e határidők egy alkalommal, hat hónappal történő meghosszabbítását.

(5) A felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet biztosító mesterképzésben történő részvétel esetén a felsőfokú tanfolyam tárgyaiból a vizsgák a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését megelőzően is letehetőek, a szakdolgozat a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését megelőzően is benyújtható és megvédhető.

(6) A tanfolyam résztvevője a tanfolyam halasztását egy alkalommal legfeljebb három évre kérheti. A képzés a halasztás időtartamának lejártát követő legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamhoz kapcsolódva folytatható. A legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam kezdetét legkésőbb harminc nappal megelőzően a tanfolyam kezdő időpontjáról a Hivatal elnöke értesíti a tanfolyam résztvevőjét.

5. A szellemitulajdon-védelmi szakvizsga értékelése, a bizonyítvány

12. § (1) Az alap- és középfokú szakvizsgán, valamint a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgáin és a szakdolgozat megvédése során a vizsgázó felkészültségét jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) vagy elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni.

(2) Elégtelen osztályzat esetén az alap- és középfokú szakvizsgát, a felsőfokú tanfolyamon a tantárgyi vizsgát és a szakdolgozat megvédését egy alkalommal, a sikertelen vizsgát követő hat hónapon belül lehet megismételni.

(3) Az alap- és középfokú szakvizsgán elért osztályzatot a vizsgajegyzőkönyvbe, a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgáin és a szakdolgozat megvédésekor elért osztályzatokat pedig a leckekönyvbe kell bejegyezni.

13. § (1) A szellemitulajdon-védelmi képesítés megszerzéséről a Hivatal bizonyítványt állít ki, amelyben a minősítést az alap- és középfokú szakvizsga eredménye vagy a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgái és a szakdolgozat osztályzatainak számtani átlaga szerint számított eredmény alapján kell feltüntetni. Ha az eredmény eléri a 4,8-as átlagot, a minősítés: kiválóan megfelelt. Ez alatti, de a 3,8-at elérő eredmény esetén: jól megfelelt, a 2,0-t elérő, de 3,8 alatti eredmény esetén: megfelelt.

(2) Az iparjogvédelmi képesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A szerzői jogi képesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 11. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a bizonyítvány a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzésének a Hivatal előtti igazolását követően állítható ki az iparjogvédelmi képesítésről.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott bizonyítványok iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsítanak.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések alapján kiállított, iparjogvédelmi szakképesítésről szóló bizonyítványok érvényességét.

15-16. § * 

1. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
szellemitulajdon-védelmi tanfolyamra a szellemitulajdon-védelmi képesítésről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

1. A jelentkező

- neve:

- születési helye és ideje:

- lakóhelye:

- anyja neve:

- munkáltatójának neve és címe:

2. A tanfolyam megnevezése:

□ alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam

□ középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

□ felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam

□ alapfokú szerzői jogi tanfolyam

□ középfokú szerzői jogi tanfolyam

3. Az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján csatolt mellékletek száma és megnevezése:

Kelt ........................., ........... év ...... hó ...... napján.

................................................
jelentkező aláírása

2. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

1. Szabadalmi jog:

1.1. a szabadalmi oltalom tárgya

1.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek

1.3. a szabadalomhasznosítási szerződés

1.4. találmány- és szabadalombitorlás

1.5. a szabadalmi oltalom megszűnése

1.6. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

2. Védjegyjog:

2.1. a védjegyoltalom tárgya és tartalma

2.2. a védjegyoltalomból eredő jogok

2.3. a védjegyhasználati szerződés

2.4. védjegybitorlás

2.5. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás

2.6. bírósági eljárás védjegyügyekben

2.7. a földrajzi árujelzők oltalma

3. Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:

3.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma

3.2. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma

3.3. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben

3.4. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:

4.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény

4.2. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés

4.3. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv

4.4. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás

4.5. az Európai Unió iparjogvédelmi joga

5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:

5.1. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége

5.2. a szabadalmi hatósági publikáció formái

5.3. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok

5.4. kutatási gyakorlatok

3. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

1. Szabadalmi jog:

1.1. a szabadalmi oltalom tárgya

1.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek

1.3. a szabadalomhasznosítási szerződés

1.4. szabadalmi kényszerengedély

1.5. találmány- és szabadalombitorlás

1.6. a szabadalmi oltalom megszűnése

1.7. a szabadalmi eljárások általános szabályai

1.8. szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás

1.9. a szabadalom megadására irányuló eljárás

1.10. egyéb szabadalmi eljárások

1.11. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

2. Védjegyjog:

2.1. a védjegyoltalom tárgya és tartalma

2.2. a védjegyoltalomból eredő jogok

2.3. a védjegyhasználati szerződés

2.4. védjegybitorlás

2.5. a Hivatal eljárása védjegyügyekben

2.6. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás

2.7. egyéb védjegyeljárások

2.8. bírósági eljárás védjegyügyekben

2.9. a földrajzi árujelzők oltalma

3. Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:

3.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma

3.2. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma

3.3. a minta és a mintaoltalom bitorlása

3.4. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben

3.5. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:

4.1. az Európai Szabadalmi Egyezmény

4.2. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény

4.3. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés

4.4. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv

4.5. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás

4.6. a közösségi védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi rendszer, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

4.7. a földrajzi árujelzők oltalma az Európai Unióban

4.8. közösségi növényfajta-oltalom

5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:

5.1. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége

5.2. a szabadalmi hatósági publikáció formái

5.3. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok

5.4. kutatási gyakorlatok

6. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog:

6.1. az innováció fogalma és folyamata

6.2. a nemzeti innovációs rendszer

6.3. az iparjogvédelmi tevékenység szervezése

6.4. a találmányok ügyintézésének vállalati rendje

6.5. versenyjogi alapismeretek

4. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei

1. Az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai:

1.1. az iparjogvédelmi szabályozási rendszer kialakulása és fejlődése, a hatályos szabályozás bemutatása

1.2. az iparjogvédelem szerepe és jelentősége a gazdaságban, különös tekintettel az innovációra és a kutatás-fejlesztésre

2. Nemzeti szabadalmi jog:

2.1. a szabadalmi oltalom tárgya

2.2. a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek

2.3. a szabadalmi igény

2.4. a szabadalmi oltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, időtartama, fenntartása, terjedelme

2.5. a szabadalomhasznosítási szerződés

2.6. szabadalmi kényszerengedély

2.7. találmány- és szabadalombitorlás

2.8. a nemleges megállapítás

2.9. a szabadalmi oltalom megszűnése

2.10. a szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

2.11. a szabadalom megsemmisítése és korlátozása

2.12. a Hivatal eljárása szabadalmi ügyekben

2.13. határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság

2.14. szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás

2.15. a szabadalom megadására irányuló eljárás

2.16. a találmány feltárása, az igénypont és a kivonat, igénypont-szerkesztési alapismeretek

2.17. a bejelentés benyújtását követő vizsgálat

2.18. érdemi vizsgálat

2.19. egyéb szabadalmi eljárások

2.20. bírósági eljárás szabadalmi ügyekben

2.21. megváltoztatási kérelem, hatáskör és illetékesség, nyilvánosság, kizárás, képviselet, mulasztás, igazolás, határozatok

2.22. szabadalmi perek

2.23. a növény- és állatfajták szabadalmi oltalma

3. Külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog:

3.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szabadalmi jogi rendelkezései

3.2. a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) jogállása, feladatai, szervezete, működése

3.3. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés

3.4. az Európai Szabadalmi Egyezmény

3.5. az egységes hatályú európai szabadalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság

3.6. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás szabadalmakra vonatkozó előírásai

3.7. a szabadalmi osztályozásról szóló nemzetközi megállapodások

3.8. egyes fejlett, Európán kívüli ipari országok szabadalmi rendszerének főbb jellemzői

4. Használatiminta-oltalmi jog:

4.1. a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma

4.2. a minta és a mintaoltalom bitorlása

4.3. a nemleges megállapítás

4.4. a mintaoltalom megszűnése

4.5. a Hivatal hatásköre és eljárása mintaoltalmi ügyekben

4.6. a mintaoltalmi bejelentés vizsgálata

4.7. a mintaoltalmi ügyek intézése

4.8. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

5. Nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma:

5.1. a védjegyoltalom tárgya

5.2. a védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek

5.3. a védjegyoltalom keletkezése, időtartama, tartalma, korlátai, kimerülése

5.4. a védjegyhasználat elmulasztása

5.5. a védjegy és oltalma a vagyoni forgalomban

5.6. a védjegyhasználati szerződés

5.7. védjegybitorlás

5.8. a védjegyoltalom megszűnése, lemondás a védjegyoltalomról, a védjegy törlése, megszűnés a használat hiánya miatt

5.9. a Hivatal hatásköre és eljárása védjegyügyekben, döntések, határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság

5.10. a védjegyügyek nyilvántartása, hatósági tájékoztatás

5.11. a védjegy lajstromozására irányuló eljárás

5.12. egyéb védjegyeljárások

5.13. bírósági eljárás védjegyügyekben

5.14. a földrajzi árujelzők oltalma

6. Nemzetközi és európai uniós védjegyjog:

6.1. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény védjegyjogi rendelkezései

6.2. a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv

6.3. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás védjegyekre vonatkozó előírásai

6.4. a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás

6.5. a védjegyek ábrás elemei nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló Bécsi Megállapodás

6.6. az eredetmegjelölések oltalmáról és nemzetközi lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapodás

6.7. a közösségi védjegyrendszer, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és a közösségi védjegyrendelet alapján lajstromozott közösségi védjegy

7. Nemzeti, európai uniós és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog:

7.1. a formatervezésiminta-oltalom tárgya

7.2. a mintából és a mintaoltalomból eredő jogok és kötelezettségek

7.3. a mintaoltalmi igény

7.4. a mintaoltalom keletkezése, tartalma, korlátai, kimerülése, időtartama, terjedelme

7.5. a mintaoltalom megszűnése

7.6. a minta és a mintaoltalom bitorlása

7.7. a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben

7.8. mintaoltalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás

7.9. a mintaoltalom megadására irányuló eljárás

7.10. egyéb mintaoltalmi eljárások

7.11. bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

7.12. az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás

7.13. az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény mintaoltalmi szabályai

7.14. az ipari minták nemzetközi osztályozásáról szóló Locarnói Megállapodás

7.15. a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás formatervezési mintákkal kapcsolatos szabályai

7.16. a közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendszer

8. Szerzői jog:

8.1. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények

8.2. a szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai

8.3. az önkéntes műnyilvántartás

8.4. a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai

8.5. a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű

8.6. a szerzői jog korlátai: a védelmi idő és a szabad felhasználás esetei

8.7. a szerzői művek felhasználása: felhasználási és jogátruházási szerződés, közös jogkezelés

8.8. az árva mű felhasználásának engedélyezése

8.9. a szerzői jogi jogérvényesítés

8.10. a Szerzői Jogi Szakértő Testület

9. Versenyjog:

9.1. a versenyjogi szabályozás tárgya, rendszere

9.2. a tisztességtelen verseny tilalma

9.3. a fogyasztók megtévesztésének tilalma

9.4. az európai uniós versenyjogi rendszer, az iparjogvédelmi oltalom kimerülésének versenyjogi összefüggései

10. Bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben:

10.1. az eljáró bíróságok hatásköre és illetékessége

10.2. a szabadalmi kényszerengedéllyel, az előhasználati és a továbbhasználati joggal kapcsolatos perek

10.3. bitorlási perek

11. Iparjogvédelmi tájékoztatás:

11.1. iparjogvédelmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás

11.2. az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége

11.3. az iparjogvédelmi dokumentáció nemzetközi előírásai

11.4. a Hivatal Szakkönyvtárának feladatköre és gyakorlata

11.5. a szabadalmi hatósági publikáció formái

11.6. bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok

11.7. az iparjogvédelmi tájékoztatás nemzetközi műhelyei

11.8. kutatási gyakorlatok

12. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet:

12.1. a nemzeti innovációs rendszer

12.2. versenyképesség és technológiamenedzsment

12.3. a kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában

12.4. az innováció és a vállalati stratégia

12.5. az iparjogvédelmi tevékenység szervezése

12.6. a találmányok ügyintézésének vállalati rendje

12.7. a szellemi alkotások, know-how értékesítése

12.8. a szabadalmi ügyvivői működésre vonatkozó jogszabályi előírások

5. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Az alapfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyainak témakörei

1. A szerzői jog alapjai:

1.1. a szellemitulajdon-védelem alapjai

1.2. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények

1.3. a szerzői jog keletkezése

2. A szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai:

2.1. a szerző és a szerzői jog más jogosultjai

2.2. az önkéntes műnyilvántartás

3. A szerző jogai és a szerzői jog korlátai:

3.1. a szerző személyhez fűződő jogai

3.2. a szerző vagyoni jogai

3.3. a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű

3.4. a védelmi idő

3.5. a szabad felhasználás esetei

4. A szerzői művek felhasználása:

4.1. a felhasználási és a jogátruházási szerződés

4.2. az árva művek felhasználása

4.3. a közös jogkezelés

5. Szerzői jogi jogérvényesítés:

5.1. polgári és büntetőjogi jogérvényesítés

5.2. az értesítési és eltávolítási eljárás

5.3. a Szerzői Jogi Szakértő Testület

6. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

A középfokú szerzői jogi tanfolyam tantárgyainak témakörei

1. A szerzői jog alapjai:

1.1. a szellemitulajdon-védelem alapja

1.2. a szerzői jogi szabályozás kialakulása és fejlődése

1.3. a szerzői jog szerepe és jelentősége a gazdaságban

1.4. a szerzői jog által védett művek és teljesítmények

2. A szerző és a szerzői jog egyéb jogosultjai:

2.1. a szerző és a szerzői jog más jogosultjai

2.2. közös művek, többszerzős és együttesen létrehozott művek

2.3. a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjai

2.4. az önkéntes műnyilvántartás

3. A szerző jogai és a szerzői jog korlátai:

3.1. a szerző személyhez fűződő jogai

3.2. a szerző vagyoni jogai

3.3. a szomszédos jogi jogosultak jogai

3.4. a védelmi idő

3.5. a szabad felhasználás esetei

4. Az egyes műfajokra vonatkozó különös rendelkezések:

4.1. a zeneművek és az ezekkel szomszédos jogi teljesítmények

4.2. a filmalkotások és más audiovizuális művek

4.3. a számítógépi programalkotás

4.4. az adatbázis és az adatbázis-előállító

4.5. a képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások,

4.6. az építészeti alkotások és a műszaki létesítmények

5. A szerzői művek és teljesítmények felhasználása:

5.1. a felhasználási, a jogátruházási és a kiadói szerződés

5.2. a munkaviszonyban létrehozott művek

5.3. reklámozás céljára megrendelt mű

5.4. az árva művek felhasználása

5.5. a közös jogkezelés rendszere

6. Szerzői jogi jogérvényesítés:

6.1. védelem a műszaki intézkedések megkerülésével szemben

6.2. a jogkezelési adatok védelme

6.3. polgári jogi jogérvényesítés

6.4. a szerzői jog megsértésének vámjogi következményei

6.5. a büntetőjogi jogérvényesítés

6.6. az értesítési és eltávolítási eljárás

6.7. a Szerzői Jogi Szakértő Testület és az Egyeztető Testület

7. Nemzetközi és európai uniós szerzői jog:

7.1. a főbb szerzői jogi nemzetközi szerződések [az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződése (WPPT), a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Szerzői Jogi Szerződése (WCT), Egyezmény a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól (TRIPS)]

7.2. európai uniós szerzői jogi szabályok

8. A szerzői joghoz kapcsolódó jogterületek:

8.1. a szerzői jog és az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák kapcsolata

8.2. a védett ismeret (know-how), üzleti titok- és személyiségvédelem

8.3. közbeszerzés és versenyjog

7. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A bizonyítvány sorszáma:

BIZONYÍTVÁNY

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tanúsítja, hogy

...........................................................................,
(név)

született ........................................................................
(születési név)

........................................................................
(születési hely és idő)

az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

FELSŐFOKÚ/KÖZÉPFOKÚ/ALAPFOKÚ IPARJOGVÉDELMI*

KÉPESÍTÉST szerzett.

A képesítés megszerzésének minősítése:

E bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsít.

Kelt Budapesten, ................................

........................................................
vizsgabizottság elnöke

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
hivatalos bélyegzője ..................

* A megfelelő aláhúzandó.

8. melléklet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelethez

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A bizonyítvány sorszáma:

BIZONYÍTVÁNY

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tanúsítja, hogy

...........................................................................,
(név)

született ........................................................................
(születési név)

........................................................................
(születési hely és idő)

az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján

KÖZÉPFOKÚ/ALAPFOKÚ SZERZŐI JOGI*

KÉPESÍTÉST szerzett.

A képesítés megszerzésének minősítése:

E bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsít.

Kelt Budapesten, ................................

........................................................
vizsgabizottság elnöke

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
hivatalos bélyegzője ..................

* A megfelelő aláhúzandó.