A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. §, a 23. § és az 1-13. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) települési szintű helyi népszavazás: a települési - kivéve a fővárosi - önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó, továbbá a településrészt érintő helyi népszavazás,

b) területi szintű helyi népszavazás: a megyei, illetve a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó helyi népszavazás.

2. A választási irodák tagjainak oktatása

2. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

3. A választási informatikai rendszer

3. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK) használatát biztosító informatikai eszközök,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei és

e) az a)-d) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

4. § (1) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén az EAK infrastrukturális hátterének igénybevételével éri el.

(2) A népszavazási informatikai feladatok ellátására indokolt esetben a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonása mellett dönt, erről értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Az adatfeldolgozási helyszín változásáról a TVI vezetője az engedély kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja az NVI elnökét.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az EAK infrastrukturális hátterét, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

5. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

b) az értesítők elkészítéséhez,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

e) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

f) a logisztikai feladatok ellátásához,

g) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek előállításához, a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

i) a népszavazás eredménye előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

j) a népszavazás eredménye megállapításának támogatásához és

k) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

6. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára - megállapodás alapján - biztosítja

a) *  a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a népszavazási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére - megállapodás alapján - biztosítja

a) az okmányhálózat elérését az okmányirodákban,

b) az okmányhálózat eléréséhez szükséges informatikai eszközöket az okmányirodai infrastruktúrán,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

d) az a)-c) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) *  A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása és

b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

b) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

d) a népszavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása és

e) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(6) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TELEPÜLÉSI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

7. § (1) A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) a népszavazás kitűzését haladéktalanul jelzi az NVI-nek,

b) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

c) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

d) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

e) fogadja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB), a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) megbízott tagjainak bejelentését; ellenőrzi az SZSZB, a HVB tagjainak választójogát, gondoskodik az SZSZB, a HVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

f) nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát; a HVB hivatali helyiségének címét az informatikai rendszerben rögzíti és karbantartja,

g) a HVB tagjainak nevét, az SZSZB tagjainak számát, valamint a HVB-be és az SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezeteket rögzíti az informatikai rendszerben,

h) előterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) az NVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

k) fogadja az NVI által - szavazókörönként - összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges szavazólapokat, nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

n) gondoskodik a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről és

o) továbbítja a szavazóköri névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket az SZSZB részére.

(2) A HVI vezetője - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) * 

b) az egyéb választási kellékek, nyomtatványok előállításával, illetve az értesítők postázásával megbízhatja az NVI-t és

c) a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és a hitelesítésről értesíti az NVI-t.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

8. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének vezetéséről,

c) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

d) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv, valamint az SZSZB határozata másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában és

f) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a szavazás napján elektronikus úton beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat,

d) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi,

e) haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket úgy, hogy a számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál és

f) a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

9. § A HVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett szavazási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,

c) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) a népszavazás eredményét a HVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza és

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a HVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

7. A területi választási iroda feladatai

10. § (1) A TVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) a székhely településtől eltérő településen történő adatfeldolgozás tényét átvezeti az informatikai rendszeren és

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja a HVI vezetőjét és az NVI elnökét.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat - szükség esetén - a kormányhivatal közreműködésével látja el.

8. A Nemzeti Választási Iroda feladatai

11. § Az NVI - az Nsztv.-ben és a Ve.-ben foglalt feladatain túl - a szavazás napját megelőzően

a) biztosítja a HVI részére a központi névjegyzék és a szavazóköri névjegyzék elérését,

b) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

c) gondoskodik a Braille-írással ellátott szavazósablon elkészítéséről és eljuttatásáról a HVI-hez és

d) megküldi a Braille-írással készült értesítőt az azt igénylő választópolgároknak.

III. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI IRODÁK FELADATAI TERÜLETI SZINTŰ HELYI NÉPSZAVAZÁSON

12. § A területi szintű helyi népszavazáson a II. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

9. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

13. § A HVI a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

10. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § (1) *  Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.

(2) A HVI

a) az informatikai rendszerben - ellenőrzést követően - haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

b) az informatikai rendszerben - ellenőrzést követően - haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait és

c) az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett.

11. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

15. § A HVI a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetőjének utasítása szerint a TVI-hez szállítja.

12. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. § (1) A TVI

a) az adattartalom jóváhagyása céljából előterjeszti a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) részére a szavazólap tervezetét,

b) meghatározza az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét és

c) gondoskodik az NVI által biztosított választási kellékek, nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról.

(2) A TVI vezetője

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

13. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

17. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról és

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

14. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

18. § A TVI

a) fogadja a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a számítógépes adatok és a szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) a népszavazás eredményét a TVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

d) három napon keresztül biztosítja a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát és

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek és a TVB eredménymegállapító jegyzőkönyve első példányait továbbítja az NVI-nek.

15. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

19. § Az NVI

a) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait és

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § h)-k) pontja, a 6. § (5) bekezdés c) és d) pontja, a 8. § (2) bekezdés e) és f) pontja, a 9. § c) és d) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. § b) pontja és a 19. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. § * 

22. § *  E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

23. § A helyi népszavazási eljárásban használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2-10. melléklet állapítja meg.

1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

A helyi népszavazáson használandó nyomtatványok

1. használata
nyomtatvány megnevezése a nyomtatvány használata kötelező a nyomtatványban szereplő adatok megadása kötelező
2. Szavazóköri névjegyzék X
3. Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke X
4. Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről X
5. Ellenőrző lap X
6. Visszautasítottak jegyzéke X
7. Számlálólap a napközbeni jelentéshez X
8. Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről X
9. Szavazóköri jegyzőkönyv X
10. Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményéről X

2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Szavazóköri névjegyzék

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK
HELYI NÉPSZAVAZÁS
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS NEVE)
(szavazókör sorszáma)
számú szavazókör [(szavazóhelyiség címe)]*

1. oldal
sor-
szám
A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása
1. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
2. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
3. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
4. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
5. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
6. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
7. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
8. (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
............................................
(név)
(A névjegyzék utolsó oldalán:)
a szavazóköri névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok
száma összesen
A
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)
+
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)
=
a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: B
* Csak a szavazóköri névjegyzék első oldalán

3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE
HELYI NÉPSZAVAZÁS
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS NEVE)
(szavazókör sorszáma)
számú szavazókör [(szavazóhelyiség címe)]*

1. oldal
Sor-
szám
A választópolgárok adatai A szavazólap átvételének igazolása
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
... (név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
............................................
(név)
...
* Csak a jegyzék első oldalán

4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez * 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

ÉRTESÍTŐ

a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő) (név)
(születési név, ha a viselt névtől eltér)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy ................................................. megyében/fővárosban/településen helyi népszavazást tűztek ki a következő kérdésben:

A kitűzött helyi népszavazáson

........................................................... megye ............................................................ településen/

Budapest ...... kerületében a(z) .... számú szavazókörben

szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe: ....................................................................................................................

A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap 6-19 óra között.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- vezetői engedély

vagy

B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára - a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával - az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is igazolhatja személyazonosságát.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet benyújthatja

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb ......................... (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig,

b) személyesen legkésőbb ............................ (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, vagy

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 12 óráig.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

● a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson,

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon

● a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

Braille-írásos értesítőt kapjon.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába, ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Ellenőrző lap

Ellenőrző lap a mozgóurna hitelesítésére

A szavazás napja: ...............................................................................................................

A szavazókör sorszáma: .....................................................................................................

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a mozgóurnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.

Az ellenőrző lapot ........... óra .......... perckor helyeztük a mozgóurnába.

A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása:

............................................................... ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................

Az elsőként szavazó választópolgár

...............................................................
neve
................................................................
aláírása

6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke

VISSZAUTASÍTOTTAK JEGYZÉKE

............................................................................... település Szavazókör sorszáma:
.......... év ............................................ hó ..................... nap
A visszautasított polgár
családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..........................................., .......... év ........................... hó ......... nap

.....................................................
jegyzőkönyvvezető

7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez * 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

Telefonszám, e-mail cím, amelyre a jelentést küldeni kell
MEGYE/FŐVÁROS:
TELEPÜLÉS/KERÜLET:
SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370
375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445
450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520
525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670
675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745
750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820
825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970
975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045
1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120
1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon)

Jelentési idő Megjelentek száma A jelentést adta A jelentést vette
óra, perc aláírás
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.

8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve az SZSZB elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült: ........... év ........................... hó ......... nap ................................................ település ................................... utca/út/tér ..... szám alatt, a .......... számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:
SZSZB/HVB elnöke
SZSZB/HVB tagjai

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

..........................................., .......... év ........................... hó ......... nap

.....................................................
a szavazatszámláló bizottság /
helyi választási bizottság
elnöke

A jegyzőkönyv továbbítva: ........... nap ........... óra .......... perc

.....................................................
jegyzőkönyvvezető

9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Szavazóköri jegyzőkönyv

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL
(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
szavazókör sorszáma
(MEGYE) (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI (szavazóköri azonosító)
KERÜLET NEVE) számú példány
Készült ................ év ................................... hó ................ napján .................................................................................... település
alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében: ...........................................................................................................................................
A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: □□:□□
A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az elsőként szavazó választópolgár: ......................................................
neve
......................................................
aláírása
A szavazás lezárásának időpontja: □□:□□
A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt / nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott szavazólapok száma:
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: A
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: B IGEN szavazatok száma: I
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: C
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: D NEM szavazatok száma: N
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiány: -): E
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: F
Érvényes szavazólapok száma: G
E=D-B, D=F+G, G=I+N
Az SZSZB a szavazatokat alkalommal számolta meg.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

NÉV Aláírás
a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről
elnök -
elnökhelyettes -
jegyzőkönyvvezető -

P. H.

10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a helyi népszavazás eredményről

JEGYZŐKÖNYV A HELYI NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL
(A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
(MEGYE) (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET NEVE)
számú példány
Készült ................ év ................................... hó ................ napján a helyi / területi választási bizottság hivatalos helyiségében.
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: A
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: B IGEN szavazatok száma: I
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: C
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: D NEM szavazatok száma: N
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiány: -): E
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: F
Érvényes szavazólapok száma: G
ÉRVÉNYTELEN
A NÉPSZAVAZÁS ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN
ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES * 

HELYI / TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉV Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről
elnök -
elnökhelyettes -
jegyzőkönyvvezető -

P. H.

11-13. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére