A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 4. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 8. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2, 13431/3, 12989/2, 13462/2, 13039/2 és 13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat - ideértve az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokon túlmenően más, egyéb ingatlanokat érintő eljárásokat is -, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő − ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg − nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő − ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg − tizenöt nap.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § * 

5/A. § *  A Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát úgy kell meghatározni, hogy a Budapest II. kerület, 13431/3 helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttes részét képező Wagner-villa használaton kívüli épületrészének újrahasznosításával kialakításra kerülő helyiségek után gépjármű várakozóhelyet nem kell biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-át és 1. melléklet B:2-B:14 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A Beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciója Budapest II. kerület
13431/1, 13431/2,
13431/3, 12989/2,
13462/2, 13039/2 és
13433 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám
a) építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
3. alatt található ingatlan környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
5. gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezési eljárásai Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
6. felvonó, mozgólépcső, emelők létesítésére, áthelyezésére, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítására, használatbavételére, elbontására irányuló hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
10. telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
11. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
12. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal
14. * 

2. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére