A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2015. (II. 19.) FM rendelet

a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A támogatás jellege, a támogatható programok és a támogatás mértéke

1. § (1) Támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amely

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban (a továbbiakban: célország) történő megismertetését és promócióját célozza,

b) időtartama a három évet nem haladja meg,

c) az 1. mellékletben meghatározott célországok valamelyikére vagy ezek közül több célországra irányul, és

d) legalább 10 akcióból áll.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett időtartam szükség esetén egy alkalommal legfeljebb két éves időszakkal meghosszabbítható a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(3) Az akció olyan tevékenységek összessége, amely

a) egy borpiaci éven belül valósul meg, valamint

b) *  megfelel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 45. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések (a továbbiakban: intézkedéstípus) valamelyikének.

(4) A program időtartama nem lehet rövidebb, mint egy év, vagy amennyiben a program időtartama egy évnél kevesebb, akkor a programnak legalább három különböző intézkedéstípust meg kell valósítania.

(5) A programot a borpiaci éveknek megfelelő éves időszakokban kell megvalósítani. A program megvalósítása 2015. május 1-jétől a 2016/2017. borpiaci év végéig tarthat.

(6) A támogatási keretösszeg

a) a 2014/2015. borpiaci évben 724 000 euró,

b) a 2015/2016. borpiaci évben 458 500 euró,

c) a 2016/2017. borpiaci évben 1 millió euró.

(7) A támogatás mértéke a támogatásra jogosult költségek 50%-a.

(8) Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer euró, legfeljebb 250 ezer euró.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) Programjavaslatot

a) a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,

b) a szőlészeti termelő, a borászati termelő, a szőlészeti és borászati felvásárló,

c) olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott személy, valamint a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez,

d) olyan gazdasági társaság, amelynek legalább egy tulajdonosa hegyközségi tag

(a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.

(2) A kérelmezőnek legkésőbb a programjavaslat benyújtásával egyidejűleg eleget kell tennie a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben előírt, az intézkedésben való részvételhez szükséges nyilvántartásba vételi kötelezettségének.

3. A programjavaslat benyújtása és elbírálása

3. § (1) A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelmet a programjavaslattal és mellékleteivel együtt az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett nyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón 2015. március 2. és 2015. március 23. között kell a minisztériumhoz benyújtani. A nyomtatvány adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A programjavaslat a következő részekből áll:

a) az általános háttér, valamint a célországban fennálló piaci helyzet és kereslet számszerűsített adatokkal alátámasztott részletes bemutatása a program célországában vagy célországaiban (5–30 gépelt oldal terjedelemben),

b) a számszerűsített és pontosan mérhető célkitűzés,

c) a program stratégiája,

d) a célcsoport leírása,

e) a közvetítendő alapvető üzenetek,

f) a megvalósítani kívánt akciók részletes, az egyes borpiaci negyedévekre vonatkozó költség- és ütemtervvel alátámasztott bemutatása,

g) annak bemutatása, hogy a célkitűzések szerinti piaci igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű borászati terméket a kérelmező milyen módon képes biztosítani,

h) annak bemutatása, hogy a kérelmező milyen módon kívánja biztosítani, hogy az egyes akciók megvalósításának költsége nem haladja meg a szokásos piaci árat.

(3) A programjavaslathoz mellékelni kell:

a) a kérelmező létesítő okiratának másolatát, ha a kérelmezőnek létesítő okirattal jogszabály alapján rendelkeznie kell,

b) a (2) bekezdés g) pontjának igazolására szolgáló iratokat,

c) a program megvalósítására alkalmas szakember meglétének igazolására, vagy amennyiben a kérelmező a programot végrehajtó szervezet útján valósítja meg, akkor a végrehajtó szervezet tevékenységének bemutatására szolgáló iratokat,

d) a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben,

e) ha a kérelmező harmadik országokban korábban már folytatott borászati termék-értékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,

f) a 3. melléklet szerinti ütemtervet.

(4) Egy kérelmező egy programjavaslatot nyújthat be.

(5) *  A program megvalósítása során az 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerinti promóciós anyagokon a Magyar Bor arculati kézikönyvben meghatározott védjegy (logó) alkalmazása szükséges. A Magyar Bor arculati kézikönyv a Magyar Turizmus Zrt. honlapján érhető el.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti célkitűzéseket a program keretében elvégzett tevékenységek mérőszámaként meghatározott kimeneti mutatók, az elvégzett tevékenységek közvetlen hatásait kifejező eredménymutatók és az egyes akciók távlati, a kereskedelem alakulásában ténylegesen megmutatkozó hatásait kifejező hatásmutatók alkalmazásával kell meghatározni.

4. § (1) A miniszter a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK bizottsági rendelet) 5. cikk (2) bekezdésében foglaltak, valamint a kérelmező által harmadik országokban korábban folytatott borászati termék-értékesítés ténye és minősége alapján meghatározza a jóváhagyásra alkalmas programjavaslatok körét, és azok között rangsort állít.

(2) A miniszter a programjavaslatok jóváhagyásáról a támogatási keretösszeg és a rangsor alapulvételével határoz a kérelembenyújtási időszak lezárását követő 60 napon belül.

(3) *  A miniszter döntését a kérelmezővel, továbbá jóváhagyás esetén a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) is közli. A miniszter a döntés közlésével egyidejűleg a jóváhagyott programjavaslat másolati példányát is megküldi a Kincstár részére.

4. Elszámolható költségek

5. § (1) A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) a kérelmezőnek az 555/2008/EK bizottsági rendelet 5g. cikk (1) bekezdése szerinti személyzeti költségei, valamint a végrehajtó szervezet által a program megvalósítása érdekében végzett tevékenység költsége, amelyek összértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, valamint kifizetési kérelmenként kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a kifizetési kérelem alapján e költségek nélkül igényelt támogatási összeg 20%-át;

b) az akció megvalósításában résztvevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalja magában:

ba) a turistaosztályra szóló repülőjegy ára,

bb) a vonatjegy ára,

bc) *  az autóval történő közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett autópályadíjat, az autóbérlés és a parkolás költségeit is, valamint

bd) az utasbiztosítási díjak;

c) az akció megvalósításában résztvevők szállásköltsége a 4. mellékletben meghatározottak szerint, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

d) kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezői részére fizetendő díjak, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

e) a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél

ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy

eb) az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezőre aránytalan terhet róva valósítható meg;

f) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

g) kiadványok, tájékoztatók tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

h) az akciók által elért eredmények különböző marketing és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, és amelyek a következő módszerek költségeit tartalmazzák:

ha) kérdőív,

hb) interjú,

hc) eladási statisztikák változásának mérése a célországban;

i) PR tevékenységek, média-megjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 50%-át;

j) az akció megvalósításában résztvevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap/fő összegben, amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 5%-át;

k) *  a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az uniós borok megismertetését elősegítő célországbeli szervezetek, társaságok képviselői

ka) számára váltott business osztályra szóló repülőjegy,

kb) beutaztatásához kapcsolódó költségek, utazási költségek a b) pont bb)–bd) alpontja szerint,

kc) taxival és tömegközlekedéssel történő utazásának költségei, továbbá

kd) szállásköltségei a 4. melléklet szerint, és étkeztetési költségei,

amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 30%-át;

l) a program megvalósítása során felhasznált reprezentációs termékek költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

m) az 555/2008/EK bizottsági rendelet 5g. cikk (2) bekezdése szerinti, a program előkészítéséhez, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódó, a kérelmezőnél felmerülő és átalányösszegként figyelembe vett általános költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 4%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek körében az általános forgalmi adó akkor számolható el, ha a kérelmező annak visszatérítésére nem jogosult, és összegét az általa fizetendő általános forgalmi adóból sem vonhatja le.

(3) A szállítónak kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás címén kifizetett előleg csak a fizikai teljesítést igazoló rész- vagy végszámla együttes benyújtásával számolható el.

(4) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét részletekben fizetik meg, akkor csak a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

(5) Az akciók megvalósításának elszámolható költsége az akció jóváhagyott költségvetését nem haladhatja meg.

(6) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52. és 53. §-a alapján meghatározott értékcsökkenésének értékét. Az értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a program megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában, és a programra fordított idő arányában számolható el.

(7) Eszközbeszerzésnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 25. § (7) bekezdése, 47. és 48. §-a, valamint 51–53. §-a szerinti, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése minősül.

5. Az akciók megvalósítása

6. § (1) *  A kérelmező a programjavaslatban jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti célországban megvalósított akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb 15 nappal, Magyarországon megvalósított akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb 8 nappal a Kincstár által közleményben rendszeresített bejelentőlap megküldésével köteles tájékoztatni a Kincstárt az akció megvalósításának pontos időpontjáról és helyszínéről.

(2) *  A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is megkezdheti. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit a kérelmező viseli. A kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti bejelentőlapot ebben az esetben is meg kell küldenie a Kincstárnak az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Kincstár a támogatás összegét az 1. melléklet szerinti célországban megvalósított akció esetén a késedelem minden egyes napja után a megítélhető támogatási összeg 1/10-ed részével, míg a Magyarországon megvalósított akció esetén 1/5-öd részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a bejelentés határidőben történő benyújtása esetén lett volna jogosult.

(4) *  A miniszter által jóváhagyott programtól eltérni, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdésében foglaltak betartása esetén,

a) az egyes akciók megvalósításának időpontja és helyszíne tekintetében, valamint

b) az egyes akciók legfeljebb négy, egyenként legalább 1500 eurós költségű részre osztásával lehetséges.

(4a) *  Egy akció kizárólag olyan – az eredeti akció tartalmával megegyező – akciókra osztható fel, amelyek önmagukban is megfelelnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedéstípusok valamelyikének. A program módosításához a miniszter jóváhagyása szükséges.

(4b) *  Az akciók részekre osztásával keletkezett akciókat a pályázó a jóváhagyott, eredeti akció tartalmával megegyező módon köteles megvalósítani. Az akciók részekre osztásával keletkezett akciók költségeinek együttes összegének meg kell egyeznie az eredetileg jóváhagyott akció költségével.

(4c) *  Az akciók részekre osztásának jóváhagyása esetén

a) akciók részekre osztásával keletkezett akciók önálló akcióknak minősülnek, amelyekre az akcióra vonatkozó összes előírást alkalmazni kell,

b) kifizetési kérelmet az eredeti akció tekintetében csak az akció részekre osztásával keletkezett akciókra vonatkozóan lehet benyújtani.

(5) *  A (4) bekezdés a) pontja tekintetében a program módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a módosítással érintett akció megvalósítását megelőzően kell a minisztériumhoz benyújtani. A (4) bekezdés b) pontja szerinti programmódosítás jóváhagyása iránti kérelmet legkésőbb az eredeti akció felosztásával keletkezett első akció megvalósításával érintett borpiaci negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtását megelőzően kell a minisztériumhoz benyújtani. A 2015/2016. borpiaci év esetén az I–III. borpiaci negyedévre vonatkozó programmódosítás jóváhagyása iránti kérelmet legkésőbb 2016. május 31-ig kell a minisztériumhoz benyújtani. A módosított program megvalósítására az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(6) *  A (4) bekezdés a) pontja tekintetében a módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt az (1) bekezdés szerint a Kincstárhoz bejelentett akciók esetében az ügyfél köteles tájékoztatni a Kincstárt az akció megvalósításának új időpontjáról és helyszínéről. A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén az ügyfél a programmódosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles arról a Kincstárt is tájékoztatni.

(7) *  A miniszter a program módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral, ellenkező esetben a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

6. Kifizetési kérelem

7. § (1) *  A kifizetési kérelmet a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz kell egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton benyújtani. A nyomtatvány minimális adattartalmát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A kifizetési kérelem a borpiaci év egyes negyedéveire vonatkozóan, a borpiaci év egyes negyedéveit követő hónap folyamán nyújtható be. A borpiaci év negyedik negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje a negyedévet követő tizenötödik nap.

(3) Egy kérelmező egy negyedévre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelemben csak olyan akció költsége számolható el, amelynek megvalósítása az érintett negyedévben fejeződött be.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az akciók megvalósítását igazoló bizonylatok másolatát,

b) a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok másolatát,

c) a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát,

d) kiállításon vagy vásáron való részvétel esetén az esemény szervezőivel kötött szerződés másolatát,

e) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti szerződés másolatát,

f) a kérelmező által a program megvalósítása érdekében kötött szerződések másolatát,

g) az akció eredményeként létrejövő papír alapú promóciós anyag mintapéldányát, egyéb promóciós anyag esetén az arról készült fényképfelvételt, míg elektronikus média-megjelenés esetén a megjelenést igazoló felvételt, tárolt weboldalt vagy egyéb bizonyítékot, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén a megjelenést bizonyító fényképet vagy digitális felvételt,

h) személyzeti költség elszámolása esetén a támogatásban részesülő adott promóciós projekt kapcsán ténylegesen elvégzett munkát részletesen ismertető, igazoló dokumentumot,

i) eszközbeszerzés esetén igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a beszerzés költsége nem éri el a bérlés költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges vagy aránytalan terhet róna a kérelmezőre,

j) az idegen nyelven kiállított bizonylatok hiteles magyar fordítását.

(5) *  Az angol, a francia és a német nyelven kiállított bizonylathoz hiteles fordítást nem kell csatolni, azonban ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár a kérelmezőt a bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(6) Az 5. § (6) bekezdése szerinti értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylat a (4) bekezdés a) pontja alá tartozó bizonylatnak minősül.

(7) A kérelmezőnél felmerülő, az 5. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott általános költségek esetében a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni.

(8) *  Ha a kérelmező a program egészének vagy részének a megvalósítására szerződést köt, a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti dokumentumok alatt a kérelmezővel szerződő másik fél részére kiállított bizonylatokat és a másik fél által kötött szerződéseket is érteni kell.

(9) A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

8. § (1) *  A Kincstár a program költségvetését euróban tartja nyilván. A támogatási összeg megállapításakor a nem forintban kifejezett összegeket forintra, valamint a megállapított támogatás összegét euróra az Európai Központi Bank által az érintett negyedévet megelőzően utoljára megállapított árfolyamon kell átváltani.

(2) *  A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Ha a kérelmező a kérelmét módosítja, a kifizetési kérelemnek a sorrendben elfoglalt helyét a módosítás beérkezésének napja határozza meg. Ha a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő ötödik munkanapot kell tekinteni. A Kincstár a beérkezési sorrendben azonos helyen szereplő kérelmeket a támogatási igények összegének növekvő sorrendjében bírálja el.

(3) *  A Kincstár az egyes borpiaci évekre vonatkozó támogatást az adott borpiaci évre az 1. § (6) bekezdésében megállapított keretösszeg erejéig a borpiaci év kezdetét követő év október 15-ig, az azt meghaladó részében a borpiaci év kezdetét követő év október 15. napja után fizeti ki.

(4) *  A kérelmező a program utolsó negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő hatvan napon belül egy eredeti és egy másolati példányban köteles a program megvalósításának – a program mérhető célkitűzései szerinti – értékelését a Kincstárhoz benyújtani. A kérelmező e kötelezettségét a kifizetési kérelem benyújtásának esetleges elmaradása nem érinti.

(5) Az értékelés különösen a következőket tartalmazza:

a) az újonnan kiépített üzleti kapcsolatok jellemzése,

b) a kérelmező által képviselt borászati termékek célországba irányuló eladásainak részletes elemzése, ezen belül kiemelve és számszerűsítve a program közvetlen hatásait, és

c) a kérelmező által képviselt borászati termékek piaci helyzetének elemzése és összehasonlítása a célországban a program elindulását megelőző állapottal.

(6) *  Az értékelés eredeti példányát a Kincstár tizenöt napon belül továbbítja a minisztérium részére, a program utólagos értékelése céljából.

7. Jogkövetkezmények

9. § (1) *  Ha a kérelmező az eredetileg jóváhagyott program akcióinak legalább 70%-át a program befejezéséig nem valósítja meg, akkor az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Egy akció részekre osztása esetén, az eredeti akció csak akkor tekinthető megvalósultnak, amennyiben az összes – részekre osztással keletkezett – akció megvalósul. Az akciók részekre osztásával keletkezett akciók további részekre bontása, vagy az így létrejött akciók összevonása nem lehetséges.

(1a) *  Ha a kérelmező a 3. § (5) bekezdése szerinti előírásokat nem alkalmazza a program végrehajtása során, nem jogosult a vonatkozó támogatás igénybevételére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt nem kell alkalmazni, ha a kérelmező az akciók legalább 70%-át önhibáján kívül bekövetkezett körülmény miatt nem valósítja meg.

(3) *  A kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállását a kérelmező bejelentése és az önhiba kizárásának szükség szerinti igazolása alapján a Kincstár állapítja meg.

(4) A kérelmező a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe abban az esetben is, ha az akció megvalósításának ellenőrzését az akció megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet akadályozza, továbbá akkor is, ha a kérelmező a 8. § (4) bekezdése szerinti értékelés benyújtását elmulasztja.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdés b) pontjával, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 4., 5. és 5g. cikkével

összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

12. § * 

1. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez

Célországok

1. Amerikai Egyesült Államok

2. Fehéroroszország

3. Japán

4. Kanada

5. Kazahsztán

6. Kínai Népköztársaság

7. Mexikó

8. Oroszországi Föderáció

9. Svájc

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez

A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelem adattartalma:

a) a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,

b) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a programot saját szervezésben vagy végrehajtó szervezet útján valósítja-e meg,

c) amennyiben a kérelmező a programot végrehajtó szervezet útján valósítja meg, a végrehajtó szervezet megnevezése,

d) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a programjavaslatban meghatározott program megvalósításához nem vesz igénybe más európai uniós vagy állami támogatást,

e) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a program megvalósítása során a tájékoztató és/vagy promóciós üzenetek a borászati termék jellemző tulajdonságain alapulnak,

f) a célország vagy célországok megnevezése, a program megkezdésének és befejezésének időpontja,

g) a program megvalósításához igényelni kívánt összes támogatás.

3. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez

A program ütemterve

A B C D E
1 Az akció megnevezése Borpiaci év/negyedév Helyszín
(város, ország)
Az akció költsége
(euróban)
2 1. 1. akció megnevezése
3 2. 2. akció megnevezése
4 n. n. akció megnevezése

4. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez

Elszámolható szállásköltségek

1. Amerikai Egyesült Államok: 250 euró/fő/éj

2. Fehéroroszország: 150 euró/fő/éj

3. Japán: 250 euró/fő/éj

4. Kanada: 200 euró/fő/éj

5. Kazahsztán: 150 euró/fő/éj

6. Kínai Népköztársaság: 150 euró/fő/éj

7. Mexikó: 150 euró/fő/éj

8. Oroszországi Föderáció: 250 euró/fő/éj

9. Svájc: 250 euró/fő/éj

10. Magyarország: 40 000 Ft/fő/éj

5. melléklet a 4/2015. (II. 19.) FM rendelethez

A Kincstár által rendszeresített kifizetési kérelem nyomtatványának minimális adattartalma: * 

a) a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,

b) az igényelt támogatás összege,

c) az igényelt támogatási összeg költségtípusonkénti bontásban,

d) az elszámolni kívánt számlák részletezése.