A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2027.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok

aa) *  frekvenciafelosztására (a továbbiakban: felosztás) rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és együttes célú használatra,

ab) *  rádiószolgálatok, rádióalkalmazások számára történő használatának előkészítésére, megnyitására, korlátozására,

ac) *  használati szabályainak meghatározására, ideértve a rádiórendszerek rádióspektrum-gazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések rádióspektrum-gazdálkodási jellemzőit, valamint az egyedi engedélyezéssel és rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

ad) *  nagyfrekvenciás villamos berendezések általi igénybevételének meghatározására,

b) *  a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi használat céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás villamos berendezést gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH) és az NMHH Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1–3. * 

4. adaptív rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely a csatorna minőségének megfelelően változtatja rádiótechnikai jellemzőit;

5. adás: rádió-adóállomás által előállított sugárzás, vagy a sugárzás előállítása;

6. adásmód: egy adás jellemzőinek összessége, úgymint a fő vivőhullám modulációs módja, a moduláló jel természete, a továbbítandó információ típusa és egyes esetekben más kiegészítő jellemzők, melyeknek mindegyikét szabványosított kódjelek együttesével látják el;

6a. *  adathálózat: hálózati elemként szolgáló több SRD – beleértve az adathálózati hozzáférési pontot is – és a köztük lévő vezetéknélküli összeköttetések;

6b. *  adathálózati hozzáférési pont: olyan helyhez kötött földfelszíni SRD egy adathálózatban, amely csatlakozási pontként szolgál az adathálózat más SRD-i számára az adathálózaton kívül található szolgáltatási platformok eléréséhez;

6c. * 

7. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: minden olyan aktív orvostechnikai eszköz, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy más orvosi úton az emberi testbe vagy orvosi beavatkozás révén természetes testnyílásba helyezzék, és a beavatkozást követően a helyén maradjon;

8. aktív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével rádióhullámok adása és vétele révén információ nyerhető;

9. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádióhullámokat használó része, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy orvosi úton az emberi testbe vagy egy állat testébe helyezzék, valamint adott esetben ennek külső kiegészítő berendezése;

9a. *  alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott alapvető követelmény;

9b. *  ALD: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a hallássérült személyek számára hallóképességük javítását;

10. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

10a. *  állandóhelyű földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása;

11. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

12. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

13. * 

14. *  állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából; a fogalom magában foglalja a következő állomásokat: állandóhelyű állomás, állandóhelyű földi állomás, állandó telephelyű állomás, amatőrállomás, átjátszóállomás, bázisállomás, bázis földi állomás, fedélzeti BTS, fedélzeti távközlő állomás, felhasználói állomás, fix állomás, földfelszíni állomás, földi állomás, földi mozgóállomás, földi mozgó földi állomás, gyűjtőállomás, hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás, hajóvészadó, HAPS, helyhez kötött állomás, helyhez kötött földi állomás, HEST, hiteles frekvenciák és órajelek állomása, kikötői állomás, kísérleti állomás, koordinált földi állomás, központi állomás, központi földi állomás, légiforgalmi állomás, légiforgalmi földi állomás, légijármű állomás, légijármű földi állomás, markeradó, mentőjármű állomás, meteorológiai helyhez kötött állomás, meteorológiai mozgóállomás, MFCN-állomás, mozgóállomás, mozgó földi állomás, műsorszóró állomás, parti állomás, parti földi állomás, radarbója, rádiócsillagászati állomás, rádió-irányadó állomás, rádió-iránymérő állomás, rádiólokációs helyhez kötött állomás, rádiólokációs mozgóállomás, rádió-magasságmérő, rádiómeghatározó állomás, rádiónavigációs helyhez kötött állomás, rádiónavigációs mozgóállomás, rádiószonda, SNG, szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója, szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás, űrállomás, változó telephelyű állomás, végfelhasználói állomás, VSAT;

15. *  általános alkalmazás: alkalmazástól és rendeltetésétől függetlenül minden olyan SRD alkalmazás – így különösen távmérő, távirányító, riasztó, általános adatátviteli alkalmazás –, amely teljesíti az adott frekvenciasáv tekintetében meghatározott műszaki feltételeket;

16. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

17. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

18. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

19. antennanyereség: egy veszteségmentes vonatkoztatási antenna bemenetén szükséges teljesítmény és az adott antenna bemenetére juttatott teljesítmény – általában decibelben kifejezett – aránya, amely mellett a két antenna egy adott irányban azonos térerősséget vagy azonos felületi teljesítménysűrűséget hoz létre azonos távolságban; amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az antennanyereség a fő sugárzási irányra vonatkozik; az antennanyereség egy meghatározott polarizációra is értelmezhető; a választott vonatkoztatási antennától függően megkülönböztetjük az alábbi antennanyereségeket:

a) izotrop vagy abszolút nyereség (Gi), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt izotrop antenna,

b) félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereség (Gd), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt olyan félhullámú dipól, amelynek egyenlítői síkja tartalmazza az adott irányt,

c) rövid függőleges antennára vonatkoztatott nyereség (Gv), amikor a vonatkoztatási antenna egy olyan egyenes vezető, amely jóval rövidebb a negyedhullámhossznál, és az adott irányt tartalmazó tökéletesen vezető síkra merőlegesen helyezkedik el;

20. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

21. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

22. *  átlagos EIRP: a legnagyobb teljesítménynek megfelelő átviteli börszt időtartamára átlagolt EIRP, TPC alkalmazása esetén;

23. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, RMS érzékelővel mérve, és adott időtartamon átlagolva;

23a. *  átlagos TRP: az átviteli börszt aktív időtartamára átlagolt TRP;

24. *  átlagteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a moduláció legkisebb frekvenciájú összetevőjének periódusidejéhez képest elegendően hosszú időintervallum alatt az antennatápvonalra juttat;

25. *  autósmozi alkalmazás: a nézők által jellemzően autórádióval, mint vevőberendezéssel mozihangosítás céljából igénybe vett vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, amelyben a mozifilm hangjának átvitelét egy FM adóállomás biztosítja;

26. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

27. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

28. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, nemzeti vagy az ország határain belül lévő nemzetközi vízi út;

29. *  beltér: olyan zárt tér, így különösen épületek, járművek belső tere, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más rádiószolgálatokkal történő megosztást;

30. *  belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belvízi utakra terjed ki;

30a. *  belvízi út: a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott fogalom;

31. BFWA rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő BWA rendszer;

32. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

33. *  blokkgazdálkodás: gazdálkodás egy frekvenciablokk frekvenciáival a rádióspektrum-használatra vonatkozó jogszabályi és egyedi engedélyben foglalt keretek között, amely magában foglalja a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését és üzemben tartását a frekvenciablokkot tartalmazó sávban e rendelet szerint üzemelő más alkalmazások figyelembevételével, amelynek keretében a Hivatal a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését előzetesen nem vizsgálja;

34. * 

35. BWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

36. CGC: a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító – helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a – rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található – földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

37. * 

38. CT: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak a nyilvános telefonhálózathoz;

38a. *  csatornán belüli IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belüli erőforrások egy részének előzetes elkülönítésével megvalósított IoT-alkalmazás;

39. *  csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a rádióspektrum-használók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye;

40. csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;

41. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

42. *  csúcsteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a modulációs burkológörbe maximális amplitúdójának megfelelő rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

42a. *  DSC: félautomata módszer, amelyet az IMO nemzetközi szabványként határozott meg a tengeri mozgószolgálat számára felosztott középhullámú, rövidhullámú és URH-sávokat használó rádiótávközlés részére;

43. duplex rendszer: duplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

44. duplex távolság: duplex rendszer állomásánál az adási és a vételi frekvencia különbsége;

45. duplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán mindkét irányban egyidejűleg lehetséges;

46. egyedi engedély: a frekvenciakijelölés és a rádióengedély;

47. egyedi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele egyszerű házi berendezésekkel, különösen kisméretű antennákkal ellátott berendezésekkel;

48. egyoldalsávos adás: csak a két oldalsáv egyikét tartalmazó amplitúdómodulált adás;

49. EIRP: az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

50. *  elfoglalt sávszélesség: az a frekvenciasáv-szélesség, amelynél az alsó frekvenciahatár alatt, illetve a felső frekvenciahatár felett kisugárzott átlagteljesítmények egyenként egyenlőek az adott adás teljes átlagteljesítményének adott β/2 százalékértékével; ha a kérdéses adásmódra vonatkozóan ITU–R-ajánlás másképpen nem rendelkezik, a β/2 értékét 0,5%-ra kell felvenni;

51. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

52. * 

53. ERP: az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereségének szorzata egy adott irányban;

54. *  fedélzeti BTS: a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA, LTE 1800 MCA, nem-AAS NR 1800 MCA és UMTS 2100 MCA rendszerek használatát támogatja;

55. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

56. félduplex rendszer: félduplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

57. félduplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél a távközlési csatorna egyik végén szimplex üzemmód, másik végén duplex üzemmód valósul meg;

58. felhasználói állomás: a rádiótávközlő rendszer olyan állomása, amely rádiótávközlő végberendezéssel üzemel;

58a. *  felhasználói blokk: az egy rádióspektrum-használati jogosult által szerzett összefüggő frekvenciatartomány;

59. * 

60. * 

61. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

61a. *  forgószárnyas légijármű: EASA CS-27 vagy CS-29 kategóriájú légijármű;

62. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás;

63. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

64. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással, vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

65. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

66. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

67. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

68–70. * 

71. * 

72. frekvenciatűrés: a kijelölt frekvencia és az adás által elfoglalt frekvenciasáv sávközépi frekvenciája között, vagy az adás vonatkoztatási frekvenciája és jellemző frekvenciája között megengedhető – milliomod részekben vagy hertzben kifejezett – legnagyobb eltérés;

73. FWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

74. geostacionárius műhold: olyan geoszinkron műhold, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával, és amely következésképpen a Földhöz képest mozdulatlan marad; vagy olyan geoszinkron műhold, amely a Földhöz képest megközelítőleg mozdulatlan marad;

75. geostacionárius műholdpálya: olyan geoszinkron műhold keringési pályája, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, és keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával;

76. geoszinkron műhold: a Föld olyan műholdja, amelynek keringési ideje egyenlő a Föld saját tengelye körüli forgásának periódusidejével;

77. *  gépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék II. c) pontjában meghatározott fogalom;

78. *  GSM rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 502, az MSZ EN 301 511 és az MSZ EN 301 908-18 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat, ideértve az EC-GSM-IoT-t is;

79. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

80. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

81. *  hajó-bázisállomás: hajón elhelyezett olyan mobil pikocella, amely támogatja a GSM, UMTS, nem-AAS LTE vagy nem-AAS NR mobilrendszert;

82. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

83. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

84. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

85. *  hallássegítő rendszer: hallássérültek által nyilvános helyen, különösen repülőtéren, vasútállomáson, templomban és színházban használt olyan rendszer, ahol az adókészülék hanganyag-közvetítő vagy nyilvános kihangosító rendszerhez kapcsolódik és a vevőkészüléket a hallássérült használó viseli, vagy az be van építve a használó hallókészülékébe;

85a. * 

86. HAPS: olyan állomás, amely 20−50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

86a. *  harmonizált rádióspektrum-használatú alkalmazás: olyan rádióalkalmazás, amelyre vonatkozóan európai uniós jogi aktus határozza meg a rádióspektrum-használat feltételeit;

86b. *  harmonizált szabvány: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott fogalom;

87. *  hatósági frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült, és amelyet a Hivatal az NMHH internetes honlapján tesz közzé;

88. HDFSS: a műholdas állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan szélessávú rádióalkalmazás, amelyet megvalósító rendszeren belül kis antennamérettel rendelkező, nagyszámú nem koordinált földi állomás üzemel;

89. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

90. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

91. *  HEST: a 10,7−12,75 GHz vagy a 19,7−20,2 GHz sávban (űr–Föld irány) és a 14−14,25 GHz vagy a 29,5−30 GHz sávban (Föld–űr irány) geostacionárius műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 60 dBW;

92. híranyagátvitel: rádió- vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang- és képinformáció továbbítása a stúdióba;

93. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

94. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek – vagy mindkettő – meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

95. igazgatás: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1002. pontjában meghatározott fogalom;

96. ILS: olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

97. ILS iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

98. ILS siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

99. *  induktív alkalmazás: közeltéri hírközlő és rádiómeghatározó alkalmazásokhoz az indukcióshurok-rendszer mágneses terét használó, különösen személygépkocsi-indításgátlás, állatazonosítás, riasztórendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszédátviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelség- és fémérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás indukciós lopásgátló rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt rádióalkalmazás;

99a. *  intelligens menetíró készülékekkel, tömeggel és méretekkel kapcsolatos alkalmazás: a menetíró készülékek esetében az (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet 14. függelékében meghatározott távoli kommunikációs funkciók ellátását, a tömeggel és a méretekkel kapcsolatos alkalmazások esetében a tömegre és a méretekre vonatkozó követelmények érvényesítését szolgáló rádióalkalmazás;

99b. *  IoT: általában olyan, használati tárgyakba beépített eszközök interneten keresztüli összekapcsolása, amely eszközök lehetővé teszik ezen használati tárgyak közötti adatcserét;

99c. *  IoT rendszer: IoT-t megvalósító rádiótávközlő rendszer, különösen az EC-GSM-IoT, LTE-MTC, LTE-eMTC, NR-IoT és NB-IoT rendszer;

100. ISM alkalmazás: olyan készülékek vagy berendezések működtetése, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

101. *  ITS: a közúti vagy városi vasúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

102. jellemző frekvencia: egy adott adás könnyen azonosítható és mérhető frekvenciája; a vivőfrekvencia megjelölhető ilyen frekvenciaként;

102a. *  katonai frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült;

103. keringési pálya: valamely meghatározott vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva egy olyan műhold vagy más űrbeli tárgy súlypontja által leírt útvonal, amely túlnyomóan a természeti erők, főként a nehézségi erő hatásának van alárendelve;

104. keskenysávú rendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiótávközlő rendszer;

105. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

106. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

107. kísérleti állomás: olyan állomás – ide nem értve az amatőrállomásokat –, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja;

108. *  kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú eszköz: olyan rádióberendezés, amely általában csekély rádióspektrum-használattal és a kis kitöltési tényezőjű spektrumhozzáférésre vonatkozó szabályokra támaszkodva igen megbízható spektrumhozzáférést és átvitelt biztosít a megosztott frekvenciasávokban; jellemző felhasználási területe a riasztók és a szociális segélykérő rendszerek;

109. *  kis teljesítményű analóg FM-adó: a személyi használatú hangátviteli eszközök, különösen mobiltelefonok és a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

110. *  kitöltési tényező: a megfigyelési frekvenciasávban a megfigyelési időtartamon belüli azon időtartamok összegének a megfigyelési időtartamhoz viszonyított, százalékban kifejezett aránya, amely időtartamok alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

111. * 

112. kizárólagos használatú frekvencia: egyedi engedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

113. koordinációs övezet: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomást vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomást körülvevő olyan terület, amelyen kívül a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

114. koordinációs távolság: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomástól vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomástól adott azimutban mért olyan távolság, amelyen túl a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

115. koordinált földi állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett földi állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

116. *  közös használatú frekvencia: legalább kettő rádióspektrum-használó által azonos területen, tetszőleges időben igénybe vehető frekvencia, amelynek használói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza, és a rádióspektrum-használók egymás zavarásával szembeni védelmét nem biztosítja;

117. közösségi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele olyan, esetenként összetett vevőberendezésekkel, amelyek az egyedi vételnél használtaknál nagyobb méretű antennákkal rendelkeznek és rendeltetésük a nagyközönség egy azonos helyen lévő csoportja által, vagy egy behatárolt területet ellátó elosztórendszer által történő használat;

118. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

119. központi földi állomás: űrtávközlési szolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius keringési pályájú műholdakhoz az egy- vagy kétirányú információátvitelt biztosítja;

119a. *  közúti ITS: olyan, a közúti közlekedésben – beleértve a közúton kívüli felhasználási esetet is – alkalmazott ITS, amely lehetővé teszi a járművek közötti, valamint az infrastruktúra és a járművek közötti, biztonsággal összefüggő kommunikációt; a közúti vagy gyalogos forgalomtól el nem különített vasútvonalakon – így különösen a villamosvonalakon és a helyiérdekű vasút vonalain – alkalmazott ITS szintén a közúti ITS részének minősül;

119b. *  közúti jármű: gépkocsi vagy annak pótkocsija;

120. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

121. lábjegyzet: az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzete;

122. légiforgalmi állomás: a légi mozgószolgálat helyhez kötött állomása, beleértve a hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen elhelyezett állomást;

123. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

124. légijármű állomás: a légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

124a. *  légijármű-fedélzeti UWB alkalmazás: légijárművön belüli kommunikációs célú rádió-összeköttetésekre használt UWB alkalmazás;

125. légijármű földi állomás: a műholdas légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

126. légi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

127. légi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

128. * 

129. LT1: emberek és tárgyak általános helyzetkövetésére szolgáló rendszer;

130. LT2: emberek és tárgyak helyzetkövetésére szolgáló rendszer ipari környezetben;

131. * 

132. markeradó: a légi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

133. másodlagos kereskedelem: a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló NMHH rendelet értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvencia másodlagos kereskedelme fogalommal azonos;

134. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

135a. *  MBANS: több, a testen viselt érzékelő vagy aktuátor, valamint az emberi testen vagy a test körül elhelyezett hálózati elosztóeszköz kis teljesítményű, vezetéknélküli hálózatba rendezése révén orvosiadat-gyűjtésre szolgáló rádiórendszer;

136. MCA-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

137. *  MCV-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a hajón tartózkodó személyek részére GSM, UMTS, nem-AAS LTE vagy nem-AAS NR rendszert használó nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő kommunikáció céljából, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolat létrehozása nélkül;

138. *  megengedhető zavarás: olyan megfigyelt vagy előre jelzett zavarás, amely eleget tesz az RR-ben, az ITU–R-ajánlásokban vagy az RR rendelkezéseinek megfelelően megkötött különmegállapodásokban foglalt kvantitatív zavarási és megosztási kritériumoknak;

138a. *  megfigyelési frekvenciasáv: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában az adott működési frekvenciasáv;

138b. *  megfigyelési időtartam: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában egy megszakítás nélküli, egy órán át tartó időszak;

139. megosztott használatú frekvencia: egyedi engedély alapján legalább kettő engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

140. mellékhullám-sugárzás: a szükséges sávszélességen kívüli frekvencián vagy frekvenciákon történő olyan sugárzás, amelynek szintje csökkenthető anélkül, hogy ez a megfelelő információ továbbítását befolyásolná; a mellékhullám-sugárzások magukban foglalják a harmonikus sugárzásokat, a parazita sugárzásokat, az intermodulációs és keverési termékeket, de nem foglalják magukban a sávon kívüli adásokat;

141. mellékhullám-tartomány: egy adásnál a sávon kívüli tartományon kívül eső frekvenciatartomány, ahol a mellékhullám-sugárzások rendszerint túlsúlyban vannak;

142. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

143. mérőeszköz: olyan, kétirányú rádiótávközlő rendszer részét alkotó rádióberendezés, amely intelligens hálózati infrastruktúrákban – így különösen áram-, gáz- és vízszolgáltatásban – távfelügyeletet, mérést és adattovábbítást tesz lehetővé;

143a. *  meteorológiai helyhez kötött állomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

143b. *  meteorológiai mozgóállomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

144. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

144a. *  MFCN-állomás: MFCN helyhez kötött állomása, központi állomása, átjátszóállomása;

145. *  modellirányító alkalmazás: modellek (így különösen járművek kicsinyített másai) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának távolról történő irányítására használt, speciális távvezérlés és távmérés célú rádióalkalmazás;

146. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató – vagy fordított irányú – rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

147. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

148. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

149. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

150. MSI: hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, meteorológiai előrejelzések és más biztonsággal kapcsolatos sürgős üzenetek;

151. műhold: olyan test, amely egy nagyobb tömegű másik test körül kering, és amelynek mozgását főképpen és állandó jelleggel a másik test vonzóereje határozza meg;

152. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

153. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

154. *  műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

155. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

156. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat – beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is – a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

157. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzá tartozó földi állomásokból áll;

158. *  műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

159. műholdas légi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

160. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

161. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

162. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között, vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

163. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ennél a szolgálatnál a „közvetlen vétel” kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

164. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló műholdas légi mozgószolgálat;

165. *  műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével, amely egy felmenő irányú összeköttetésből és egy lemenő irányú összeköttetésből áll;

166. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

167. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is, és tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

168. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

169. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

170. műholdas (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légi mozgószolgálat;

171. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

172. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

173. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang- és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

174. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

175. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

176. * 

177. * 

178. *  nagy kitöltési tényezőjű, folyamatos átvitelt megvalósító eszköz: alacsony késleltetési idejű és nagy kitöltési tényezőjű átvitelt megvalósító rádióberendezés, beleértve a vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazások rádióberendezéseit, a mobiltelefonokat, a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszereket, a vezetéknélküli hangfalakat, a vezetéknélküli fejhallgatókat, az emberen levő rádióberendezéseket, az ALD-ket, a monitor-fülhallgatókat, valamint a kis teljesítményű analóg FM-adókat;

179. * 

180. *  NATO-jogosult: NATO-tagállam vagy az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezete;

181. NAVTEX: MSI keskenysávú távgépíróval történő adására és automatikus vételére szolgáló rendszer;

182. *  NCU: a légijárműveken elhelyezett berendezés, amely a mozgóállomás vételi frekvenciasávjában a zajszint növelésével biztosítja, hogy a földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

183. nemkívánt sugárzás: a mellékhullám-sugárzás és a sávon kívüli adás által keltett sugárzások összessége;

183a. *  nem polgári frekvenciakészlet-gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, az alkalmazott rádióberendezések használatának, valamint a működési terület – rádióengedélyben megadott feltételek melletti – a nem polgári célú rádióspektrum-használó általi tervezése és a rádiórendszer ennek alapján történő üzemeltetése;

184. *  nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére, valamint polgári, nem polgári és együttes célú használatra történő felosztása – az RR előírásait figyelembe véve – Magyarországon;

185. *  nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére – az egyes országok eltérő és speciális rádióspektrum-használatának figyelembevételével – abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

186. * 

187. *  nyalábolt rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely magas spektrumhatékonysággal rendelkezik, több rádiófrekvencián üzemel, automatikus csatornakiválasztást alkalmaz, képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.), és hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a használat szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

188. nyilvános levelezés: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1004. pontjában meghatározott fogalom;

189. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

190. (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló légi mozgószolgálat;

190a. *  orvosiadat-gyűjtés: a betegek egészségügyi intézményekben vagy otthonukban, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően egészségügyi szakemberek által előírt módon végzett megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából a nem hangalapú adatoknak a nem beültethető orvostechnikai eszközöktől, illetve az ilyen eszközökhöz való továbbítása;

190b. *  önálló IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásától független – ilyen, illetve GSM-szolgáltatás nyújtására nem használt csatornán megvalósított – IoT-alkalmazás;

191. *  PAMR rendszer: kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás céljából létesített, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi használók vagy azok előre meghatározott használói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a használói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

192. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

193. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

194. parti tenger: a Tengerjogi Egyezményben meghatározott tengersáv;

195. passzív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével természetes eredetű rádióhullámok vétele révén információ nyerhető;

195a. *  PMR 446: olyan kis hatótávolságú, berendezések közötti közvetlen összeköttetést megvalósító üzemmódban, bázisállomás és átjátszóállomás használata nélkül működő, sem az infrastruktúra-hálózat részeként, sem átjátszóállomásként nem használható, emberen levő vagy közvetlen kézi működtetésű hordozható rádióberendezés, amely kizárólag beépített antennát használ a megosztás maximalizálása és a zavarás minimalizálása érdekében;

196. *  PMR rendszer: mozgószolgálat keretében vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más használónak átengedett, zárt használói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiótávközlő rendszere;

197. *  PMSE alkalmazás: a vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, valamint a videoátviteli PMSE alkalmazás;

197a. *  polgárőr szervezet: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti polgárőr szervezet;

198. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

199. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

199a. *  pótkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. n) pontjában meghatározott fogalom;

199b. *  PPDR rendszer: a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott EDR felhasználók és csatlakozó felhasználók által különösen közrendvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi és nemzetbiztonsági célból – ideértve a különleges jogrendben felmerülő szükségleteket is – használt rádiórendszer;

200. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

201. *  radarbója: egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő állomás, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad, mely megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

202. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

203. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

204. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

205. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

206. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

206a. *  rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 56. § (1a) bekezdése szerinti – így különösen a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, rádiófrekvenciával végzett ellentevékenységhez használható – rádióberendezés, amelynek funkciója valamely rádióberendezés üzemszerű működésének módosítása, akadályozása vagy ellehetetlenítése vagy üzemszerű működése által létrehozott elektromágneses spektrumkörnyezet torzítása, és amely esetén a polgári célú használat kizárt;

207. rádiófrekvenciás jel: a rádióspektrumba tartozó elektromágneses jel;

208. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

209. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

210. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

211. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

212. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

213. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

214. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

215. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

216. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

217. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

218. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

219. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

220. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

221. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

222. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

223. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

224. rádiórendszer: állomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek összefoglaló megnevezése;

224a. *  rádióspektrum-gazdálkodási alapvető követelmény: a rádióberendezés kialakítására vonatkozó azon alapvető követelmény, hogy a rádióberendezés a káros zavarás elkerülése mellett biztosítsa a rádióspektrum eredményes és hatékony használatát;

224b. *  rádióspektrum-használat: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

224c. *  rádióspektrum-használat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös a kizárólagos használatú frekvenciára, a megosztott használatú frekvenciára és a közös használatú frekvenciára vonatkozó meghatározások szerint;

224d. *  rádióspektrum-használó: az a természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

225. *  rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adóállomás, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

226. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

227. *  rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; a fogalom magában foglalja a következő szolgálatokat: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légi mozgószolgálat, légi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdas szolgálatok (beleértve: műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légi mozgószolgálat, műholdas légi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat), műsorszóró szolgálat, (OR) légi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

228. rádiótávközlő rendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

229. rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a rádiós csatlakozási ponton keresztül a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;

230. reflektáló műhold: olyan műhold, amelynek rendeltetése rádiótávközlési jelek visszaverés útján történő továbbítása;

231. *  RFID alkalmazás: címkén és címkeolvasón alapuló olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely élőlényhez vagy tárgyhoz rögzített rádióberendezésből (címke), valamint a címkét aktiváló és abból adatokat kiolvasó adóvevő egységből (címkeolvasó) áll; jellemző felhasználási területek: árucikkek nyomon követése és azonosítása, így különösen EAS céljából, továbbá az – elem nélküli, elemes rásegítésű vagy elemmel működő – címkével ellátott árucikkekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és továbbítása; a címkeolvasó ellenőrzi a címkétől kapott információt, majd továbbítja a központi számítógépnek;

232. *  riasztó: olyan rádiótávközlő rendszer – beleértve a szociális segélykérő rendszereket, valamint a személy- és vagyonbiztonságot szolgáló riasztókat is –, amelynek az a fő funkciója, hogy probléma vagy meghatározott esemény bekövetkezésekor rádiótávközlés útján távoli helyszínről egy rendszernek vagy egy személynek riasztást adjon;

233. (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légi mozgószolgálat;

233a. *  RMR fedélzeti rádió: vonatra telepített RMR-készülék, amely képes a hang- és adatátviteli alkalmazások támogatására;

233b. *  RMR-készülék: RMR-hálózat vezérlése alatt álló mobil rádióberendezés;

234. RR: a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

234a. *  sávátrendezés: rádióspektrum-használati jogosult felhasználói blokkja vagy annak része elhelyezkedésének módosítása az adott frekvenciasávon belül;

235. sávon kívüli adás: a szükséges sávszélességen kívül, de annak közvetlen közelében lévő frekvencián vagy frekvenciákon történő, a moduláció folyamatából adódó adás, a mellékhullám-sugárzások kivételével;

236. sávon kívüli tartomány: egy adásnál közvetlenül a szükséges sávszélességen kívül eső, de a mellékhullám-tartományt nem tartalmazó frekvenciatartomány, ahol a sávon kívüli adások rendszerint túlsúlyban vannak; az eredetük alapján definiált sávon kívüli adások a sávon kívüli tartományban és kisebb mértékben a mellékhullám-tartományban fordulnak elő; a mellékhullám-sugárzások is előfordulhatnak a sávon kívüli tartományban, valamint a mellékhullám-tartományban;

237. *  SNG: olyan nem koordinált földi állomás, amely geostacionárius keringési pályán lévő műhold felé irányuló rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átvitelt valósít meg;

237a. * 

238. *  SRD: olyan, kis távolság áthidalására szolgáló, kis teljesítményű, adásra vagy vételre alkalmas rádióberendezés, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg;

239. *  SRR: olyan rádióberendezés, amely közúti járművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

240. SSR: kérdezőket és válaszjeladókat használó, légtérellenőrzés célját szolgáló másodlagos radar;

241. sugárzás: tetszőleges forrásból származó, rádióhullámok formájában megnyilvánuló energiaáramlás, vagy ez az energia maga;

242. szélesebb sávú rendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiótávközlő rendszer vagy az olyan technológiát használó rádiótávközlő rendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

243. *  szélessávú adatátviteli alkalmazás: a rádióspektrumhoz való hozzáféréshez szélessávú modulációs technikát alkalmazó rádióalkalmazás, amelynek jellemző felhasználási területe a WAS/RLAN rendszer és az adathálózatokban használt szélessávú SRD-k;

243a. *  személygépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. d) pontjában meghatározott fogalom;

244. *  személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott, címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű rádióspektrum-használók számára;

245. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

246. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

247. szimplex rendszer: szimplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

248. szimplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán irányonként váltakozva lehetséges, esetenként kézi vezérlés segítségével;

249. szociális segélykérő rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely zárt térben bajba jutott – jellemzően idős vagy fogyatékkal élő – személyek számára megbízható kommunikációt biztosít segélykérő jelzésük leadásához;

250. szükséges sávszélesség: egy adott adásmódra vonatkozóan az a frekvenciasáv-szélesség, amely éppen elegendő az információ adott feltételeknek megfelelő sebességű és minőségű továbbítására;

251. *  távirányító alkalmazás: olyan távirányításra szolgáló rádióalkalmazás, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

252. távközlés: jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, rádión, optikai vagy más elektromágneses rendszeren való mindennemű továbbítása, adása vagy vétele;

253. *  távmérés: a távközlés használata méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

253a. *  távmérő és távvezérlő rendszer: olyan rendszer, beleértve a földi, légi és vízi személyzet nélküli rendszereket is, amelyen belül rádiófrekvenciás csatornák állnak rendelkezésre távmérésre, távvezérlésre és kétirányú információtovábbításra;

254. távoli űr: az űr azon része, amelynek a Földtől mért távolsága nagyobb vagy egyenlő 2x106 kilométernél;

255. *  távvezérlés: a távközlés használata egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

255a. *  telepítés: rádiórendszer kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti üzemeltetés nélkül;

256. *  tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

257. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

258. TLPR: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

258a. *  további alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott további alapvető követelmény;

259. *  több-műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több-műholdas összeköttetés egy felmenő irányú összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy lemenő irányú összeköttetésből áll;

260. troposzferikus szóródás: terjedési mód, amelynél a rádióhullámok a troposzféra fizikai tulajdonságaiban jelentkező szabálytalanságok vagy diszkontinuitások következtében szóródnak;

261. TRP: a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény nagyságát határozza meg;

262. *  TTT alkalmazás: (a vonatkozó műszaki korlátozások függvényében közúti, vasúti, vízi vagy légi) közlekedésben, forgalomirányításban, navigációban, mobilitáskezelésben és ITS-ben használt olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely jellemzően különböző szállítási módok közötti kapcsolódási pontok, járművek közötti (különösen személygépkocsi–személygépkocsi) összeköttetés, járművek és rögzített pontok közötti (különösen személygépkocsi–infrastruktúra) összeköttetés, valamint a rádióspektrum-használókkal folytatott kétirányú összeköttetés céljára szolgál;

262a. *  ULP-WMCE: orvos-beteg találkozáskor orvosiadat-gyűjtésre szolgáló rádióalkalmazás, amely használatának célja az emberi emésztőszerveket ábrázoló képek alkotása;

263. *  UMTS rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 908-1, az MSZ EN 301 908-2, az MSZ EN 301 908-3 és az MSZ EN 301 908-11 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat;

264. *  UTC: az RR 655. (WRC-15) Határozatban leírt, másodpercen (SI) alapuló időskála;

265. UWB alkalmazás: UWB technológiát használó berendezésekkel megvalósított alkalmazás;

266. UWB technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

267. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

268. űrbeli követés: egy űrbeli tárgy keringési pályájának, sebességének vagy pillanatnyi helyzetének meghatározása rádiómeghatározás segítségével, azonban elsődleges radar használata nélkül, a tárgy mozgásának nyomon követése céljából;

269. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

270. űrjármű: ember által készített jármű, amelynek az a rendeltetése, hogy a Föld légkörének központi részén kívülre menjen;

271. *  űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

272. *  űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy használatával valósítanak meg;

273. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

274. űrtávmérés: olyan távmérés, amelyet az űrjárműben végzett mérések eredményeinek űrállomásról történő továbbítása céljára használnak, ideértve az űrjármű működésére vonatkozó mérési eredményeket is;

275. *  űrtávvezérlés: a rádiótávközlés használata olyan rádiójelek űrállomásra történő továbbítása céljából, amelyek beindítják, megváltoztatják vagy beszüntetik az űrállomáshoz tartozó űrbeli tárgyon, illetve magán az űrállomáson elhelyezett berendezések működését;

276. *  üzemben tartás: a telepítés befejezésétől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

277. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

277a. *  városi vasúti ITS: a közúti és a gyalogos forgalomtól elkülönített városi vagy elővárosi vasútvonalakon alkalmazott ITS, amelyet állandó jelleggel legalább egy ellenőrző és irányító rendszer irányít;

278. *  vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/643 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom;

278a. *  VDES: a tengeri mozgószolgálat részére kifejlesztett VHF-sávú, földfelszíni és műholdas komponensből álló, az ITU-R M.2092 Ajánlásban meghatározott többfunkciós digitális adatátviteli távközlő rendszer;

278b. *  védősávi IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belül, annak szélén – a csatornán belüli erőforrások által nem használt részen – megvalósított IoT-alkalmazás;

279. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

280. *  versenyeztetési eljárás: rádióspektrum-használati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás;

281. *  vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazás: kombinált hang- vagy képátvitelre és audio- vagy videoszinkronizációs jelek átvitelére szolgáló, magánhasználatú, vezetéknélküli, folyamatos adatátvitelt biztosító audio- és multimédiás rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás;

282. vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezés: analóg vagy digitális hangfrekvenciás jelek korlátozott számú adó- és vevőegység közötti továbbítására szolgáló rádióberendezés, különösen rádiómikrofon, monitorfülhallgató-rendszer és hangátviteli összeköttetés, amelyet főként sugárzott műsorok készítéséhez, illetve magánjellegű vagy nyilvános társadalmi vagy kulturális események során használnak;

282a. *  videoátviteli PMSE alkalmazás: a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt zsinórnélküli kamerák, valamint hordozható és mobil vezetéknélküli videoátviteli összeköttetések;

283. *  vivőteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés moduláció nélküli esetben egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

284. vonatkoztatási frekvencia: olyan frekvencia, amelynek állandó és pontosan meghatározott helyzete van a kijelölt frekvenciához viszonyítva; ennek a frekvenciának a kijelölt frekvenciához viszonyított eltérése ugyanolyan abszolút értékű és előjelű, mint a jellemző frekvenciának az adás által elfoglalt frekvenciasáv közepéhez viszonyított eltérése;

285. VSAT: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi végfelhasználói állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis antennanyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

286. WAS: szélessávú rádiótávközlő rendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

287. *  WiMAX rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mozgó rádiótávközlő rendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek;

287a. *  zárt NMR alkalmazás: az NMR képalkotó rendszereket és a mágneses rezonanciás tomográfiás rendszereket magában nem foglaló olyan rádióalkalmazás, amely esetében az NMR-technikák az NMR-érzékelő házán belül elhelyezett vizsgált anyag vagy tárgy NMR-gerjesztését és mágnesestérerősség-válaszát alkalmazzák ahhoz, hogy anyagtulajdonságokra vonatkozó információkat nyerjenek az atomok izotópjainak rezonanciafrekvenciás válaszai alapján;

288. zavarás: adás, sugárzás vagy indukció, illetve ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt energiának egy rádiótávközlő rendszerben a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2) *  Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióspektrum-gazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) *  A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat alkalmazási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között. Az 1. melléklet a nemzetközi felosztást, a 2. melléklet a nemzeti felosztást tartalmazza.

(2) A nemzetközi felosztás az RR szerint meghatározza:

a) a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztását a világ három földrajzi Körzetére,

b) az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra érvényes felosztást, valamint

c) *  a rádióspektrum-használatra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt RR szerinti feltételeket.

(3) *  A nemzetközi felosztás keretein belül a nemzeti felosztás meghatározza Magyarország területén a rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, beleértve a polgári, nem polgári és együttes célú használatra történő felosztást is.

(4) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén – e rendelet alapján – a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

4. § (1) *  Polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Nr.) hatálya alá nem tartozó rádióspektrum-használók igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) *  Nem polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(3) *  Polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek, nem polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá nem tartozó rádióspektrum-használók ideiglenesen, korlátozott időtartamra – közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – szerezhetnek rádióspektrum-használati jogot a polgári és a nem polgári rádióspektrum-gazdálkodási szempontok összehangolását követően.

(4) *  Az Nr. hatálya alá tartozó szervezet is használhatja a polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai e rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítettek.

(5) *  A NATO, valamint a NATO-jogosultak magyarországi rádióspektrum-használatát a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6) *  Az együttes célú használatra felosztott frekvenciasáv polgári és nem polgári célra egyaránt használható. Együttes célú használatra felosztott frekvenciasávban rádióspektrum-használati jog a polgári és a nem polgári rádióspektrum-gazdálkodási szempontok összehangolását követően szerezhető.

5. § (1) A frekvenciasávok felosztásában meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges vagy másodlagos.

(2) *  Az elsődleges rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak,

b) *  nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben,

amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy amelyek részére a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére

aa) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

ab) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

ac) *  a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték, vagy

ad) *  a rádióspektrum-használati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ba) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

bb) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

bc) *  a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték, vagy

bd) *  a rádióspektrum-használati jogot későbbiekben még megszerezhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ca) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik, vagy

cb) *  a rádióspektrum-használati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

da) a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy

db) *  a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték.

4. Frekvenciasávok használati szabályai * 

6. § (1) *  A 2. melléklet tartalmazza a frekvenciasávok használati szabályait, amelyek meghatározzák

a) az egyes frekvenciasávokban használatbavételi jellegüknek és lehetőségüknek megfelelően Magyarország területén megvalósítható rádióalkalmazásokat, valamint ISM alkalmazásokat,

b) a vonatkozó nemzetközi és hazai dokumentumokat,

c) *  a további használati szabályokat.

(2) A rádióalkalmazás használatbavételének elsődleges és másodlagos jellege megfelel az 5. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(3) A harmadlagos jelleggel működő rádióalkalmazás állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásainak;

b) nem tarthat igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

7. § (1) Egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett kategóriájú

lehet.

(2) *  A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására rádióspektrum-használati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók meghatározott feltételekkel, korlátozásokkal.

(3) *  A tervezett kategória a rádióalkalmazások Magyarországon történő jövőbeni bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető rádióspektrum-használati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása úgy üzemelhet, hogy nem okoz káros zavarást az állomás számára egyedi engedélyben biztosított frekvenciasáv szélességét figyelembe véve a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.

(5) *  A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai, valamint az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére – nemzetközi forgalomban és a világűrben való használat céljából – az 1. és a 6. mellékletben foglalt szabályok alapján szerezhető rádióspektrum-használati jog.

(6) *  A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére – nemzetközi forgalomban való használat céljából – az 1. mellékletben foglalt szabályok, valamint az ECC/DEC/(05)09, ECC/DEC/(05)10, ECC/DEC/(13)01 és az ECC/DEC/(15)04 Határozat alapján szerezhető rádióspektrum-használati jog.

8. § (1) *  A rádiórendszerek összehangolt működése az alábbi jellemzőkre előírt rádióspektrum-gazdálkodási követelmények alapján biztosítható:

a) csatornaelrendezés, beleértve a csatornaosztást, csatornaképzési szabályt, védősávot;

b) adásmód, moduláció, elfoglalt sávszélesség;

c) duplex irány, duplex távolság;

d) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

e) adási teljesítmény, teljesítménysűrűség;

f) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel;

g) *  csatorna-hozzáférés és csatornafoglalás szabályai; vagy

h) zavarvédelmi kritériumok.

(2) *  A rádióberendezés – a rádióspektrum-gazdálkodási alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges – rádióspektrum-gazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) *  vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna-szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, blokkolás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: antennanyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, hátrasugárzási csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) *  Az egyedi engedélyezéssel és a rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

1. egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

2. *  telepítés vagy üzemben tartás egyedi engedély alapján, beleértve az egyszerűsített rádióengedélyt;

3. a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

4. a rádióalkalmazás célja;

5. elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

6. a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

7. * 

8. blokkgazdálkodás és szabályai;

9. *  nem polgári frekvenciakészlet-gazdálkodás és szabályai;

10. a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

11. *  a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás rádióspektrum-használatának harmonizáltsága;

12. a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

13. *  a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésének preferenciái;

13a. *  a rádióspektrum-használati jogosultság és jog megújításának lehetősége;

14. *  a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

15. a haszonbérbe adás esetleges lehetőségei, feltételei;

15a. *  a sávátrendezés esetleges lehetősége, feltételei;

16. *  a rádióberendezésre vonatkozó egyes további alapvető követelmények.

9. § (1) *  Amennyiben az adott frekvenciasávhoz rendelt alkalmazásra vonatkozó használati szabályok másként nem rendelkeznek:

a) *  a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzők határértékei, valamint az RR és a nemzetközi szakmai szervezetek által meghatározottak érvényesek;

b) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

c) *  a csak vételre szolgáló állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek, kivéve a polgári célra használt állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat, valamint azokat, amelyek káros zavarással szembeni védelmére a rádióspektrum-használó igényt jelentett be;

d) az adott frekvenciasáv elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nem használható;

e) *  a másodlagos kereskedelem és a sávátrendezés nem megengedett;

f) *  az alkalmazás állomásai egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítésének megszűnése esetén, a mentesítés megszűnésének időpontjáig forgalomba hozott rádióberendezéssel létesített állomás a berendezés élettartamának végéig üzemben tartható.

(2) *  Versenyeztetési eljárás esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rádióspektrum-használati jogosultság és jog megújításának lehetősége megengedett.

(3) *  A rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés használatára nem polgári célú rádióspektrum-használó számára, jogszabályban meghatározott állami feladatainak végrehajtása érdekében, a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben meghatározottak szerint kerülhet sor. A használatot az elérni kívánt céllal arányos, feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni frekvenciában, földrajzi kiterjedésben és időtartamban.

10. § (1) *  A frekvenciasávok használati szabályainak a 2. mellékletben foglaltakhoz képest szükséges további részletezését, kiegészítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) *  az egyes alkalmazások sávhasználati feltételeit és rádióspektrum-gazdálkodási követelményeit a 3. melléklet,

b) *  a nemzetközi koordinációs szabályokat a 4. melléklet,

c) egyes végfelhasználói állomások rádiótávközlő végberendezéseinek jegyzékét az 5. melléklet.

(2) A Magyarország határain kívül használt egyes rádiórendszerekkel, rádióberendezésekkel és a nemzetközi forgalomban való használatra kiadott rádióengedélyekkel szemben támasztott követelményeket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az alkalmazott betűszók, rövidítések jegyzékét a 7. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 8. melléklet tartalmazza.

5. Átruházással, haszonbérlettel kapcsolatos rádióspektrum-használati rendelkezések * 

11. § (1) *  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerzett frekvenciablokkok, felhasználói blokkok rádióspektrum-használati jogosultsága, joga mind területileg, mind frekvenciában, mind időben csak egészben ruházható át, adható haszonbérbe.

(2) *  Azon frekvenciasávokban, ahol a másodlagos kereskedelem megengedett, a rádióspektrum-használati jogosultság, jog akkor ruházható át, adható haszonbérbe, ha

a) a rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot, hasznok szedésének jogát szerző fél teljesíti az átruházás, haszonbérlet tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultság, jog eredeti szerzésének valamennyi, a vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító határozatban, hatósági szerződésben, egyedi engedélyben rögzített feltételét, és

b) a Hivatal azt jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. § *  (1) Ez a rendelet

1. *  a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. *  az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló, 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3. * 

4. * 

5. * 

6. *  a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. * 

7a. *  a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7b. *  az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. és 45–49. cikkének, 50. cikk (1) bekezdésének, 51., 54. és 55. cikkének, valamint I. mellékletének,

8. *  a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

9. *  az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S–PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

10. *  a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak,

11. *  a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,

12. *  a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottsági határozatnak,

13. *  a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,

14. *  az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,

15. *  az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

16. *  az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

17. *  az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló, 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

18. *  a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak,

19. *  az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló, 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

20. *  az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló, 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

21. *  az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

22. *  a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló, 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

23. *  a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

24. *  az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

25. * 

26. *  az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló, 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

27. *  a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU, (EU) 2019/1345 és (EU) 2022/180 bizottsági végrehajtási határozatnak,

28. * 

29. *  a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

30. * 

31. *  a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló, 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2013/654/EU, (EU) 2016/2317 és (EU) 2022/2324 bizottsági végrehajtási határozatnak,

32. *  a 3400−3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló, 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2014/276/EU és (EU) 2019/235 bizottsági végrehajtási határozatnak,

33. *  a 2500−2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/636 bizottsági végrehajtási határozatnak,

34. *  a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

35. * 

36. *  a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló, 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,

37. * 

38. * 

39. *  az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790−862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

40. *  az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

41. *  az 1920−1980 MHz-es és a 2110−2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/667 bizottsági végrehajtási határozatnak,

42. *  a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/638/EU bizottsági határozatnak,

43. *  a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 2013/752/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

44. *  az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2014. szeptember 1-jei 2014/641/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

45. *  az 1 452−1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2015. május 8-i (EU) 2015/750 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2018/661 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45a. *  a 2 010−2 025 MHz frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról szóló, 2016. március 8-i (EU) 2016/339 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45b. *  a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/687 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45c. *  a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

45d. *  a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2006/804/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 8-i (EU) 2017/1483 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45e. *  a 874–876 MHz és a 915–921 MHz frekvenciasávon belül a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1538 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2022/172 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45f. *  a 24,25–27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/784 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke és az (EU) 2020/590 bizottsági végrehajtási határozat azt módosító 1. cikk 1. pontja kijelölésre vonatkozó rendelkezésének,

45g. *  az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/785 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45h. *  a rádióspektrum 5875–5935 MHz frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai tekintetében történő harmonizált használatáról és a 2008/671/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1426 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45i. *  a rádióspektrum 5945–6425 MHz-es frekvenciasávjának vezeték nélküli hozzáférési rendszerek – többek között rádiós helyi hálózatok – (WAS/RLAN-ok) megvalósítására történő harmonizált használatáról szóló, 2021. június 17-i (EU) 2021/1067 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45j. *  a 874,4–880,0 MHz és a 919,4–925,0 MHz párosított frekvenciasávnak, valamint az 1900–1910 MHz párosítatlan frekvenciasávnak a vasúti mozgó rádió általi harmonizált használatáról szóló, 2021. szeptember 28-i (EU) 2021/1730 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45k. *  a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról és a 2009/766/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. február 7-i (EU) 2022/173 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45l. *  a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, többek között rádiós helyi hálózatok megvalósítására történő harmonizált használatáról és a 2005/513/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. február 8-i (EU) 2022/179 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2022/2307 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45m. *  a rádióberendezésekre vonatkozóan a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról szóló, 2022. november 8-i (EU) 2022/2191 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2023/2392 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45n. *  az Unió terület én a hajókon elérhető mobilhírközlési szolgáltatások rádióspektrum-használatának harmonizált feltételeiről, valamint a 2010/166/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. január 22-i (EU) 2024/340 bizottsági végrehajtási határozatnak,

46. *  a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló, 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlásnak

való megfelelést szolgálja.

(2) *  Ez a rendelet az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2012. november 16-i 1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek és az azt módosító 657/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § *  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. § *  Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2., 3. és 6. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül a nemzeti felosztás, illetve a frekvenciasávok használati szabályai tekintetében az alábbi határozatok végrehajtását is szolgálja:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4. * 

5. * 

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5−42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

9. *  ECC/DEC/(03)05: a frekvenciasávok nemzeti felosztási és használati táblázatainak (NTFA-k) közzététele;

10. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

12. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

13. *  ECC/DEC/(06)10: a földfelszíni szolgálati üzemelések átállása az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávból a műholdas mozgószolgálati rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítése érdekében;

14. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

16. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC/(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;

17. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;

18. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

19. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 ERC-határozat visszavonása;

20. ECC/DEC/(13)02: ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról;

21. ECC/DEC/(14)01: ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról;

22. ECC/DEC/(16)03: ECC-határozat a (99)17 ERC-határozat visszavonásáról;

22a. *  ECC/DEC/(17)01: ECC-határozat a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról szóló (01)01 ECC-határozat és a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról szóló (01)02 ECC-határozat visszavonásáról;

23. ECC/DEC/(17)03: ECC-határozat az „Az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről” című ERC/DEC/(98)15 Határozat visszavonásáról;

24. *  ECC/DEC/(18)02: ECC-határozat a 3400−3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása céljára történő hozzáférhetőségéről szóló (07)02 ECC-határozat visszavonásáról;

25. *  ECC/DEC/(18)03: ECC-határozat a 2400–2483,5 MHz frekvenciasávban működő – mozgásérzékelők és riasztók céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről szóló (01)08 ERC-határozat visszavonásáról;

26. *  ECC/DEC/(19)01: ECC-határozat a 80 MHz, 160 MHz, 380–470 MHz és a 800/900 MHz sávban a keskeny- és szélesebb sávú PMR/PAMR/PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, valamint a keskeny- és szélesebb sávú PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek szabad mozgásáról és használatáról szóló (11)04 ECC-határozat visszavonásáról;

27. *  ECC/DEC/(21)03: ECC-határozat az egyes rádióberendezések CEPT-tagországokban való szabad mozgásáról és használatáról szóló (95)01 ERC-határozat visszavonásáról;

28. *  ECC/DEC/(22)05: ECC-határozat a vezetéknélküli multimédia rendszerek (MWS) és pont-pont (PtP) struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek bevezetésére szolgáló 40,5–43,5 GHz harmonizált frekvenciasáv kijelöléséről szóló (99)15 ERC-határozat visszavonásáról.

16. § * 

1. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

Nemzetközi felosztás

1. Az RR szerinti három földrajzi Körzet

1.1. *  A rádióspektrum-gazdálkodás az ENSZ szakági feladatait ellátó ITU Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre világszerte, így Magyarországon is.

1.2. *  Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádióspektrum felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az alábbi ábra mutatja és az 1.3–1.6. pont írja le.

1.3. *  1. Körzet: magában foglalja azt az övezetet, amelyet keletről az A vonal és nyugatról a B vonal határol, kivéve az Iráni Iszlám Köztársaság területének az e határok közötti részét. Ez a Körzet magában foglalja Örményország, Azerbajdzsán, az Oroszországi Föderáció, Grúzia, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Törökország és Ukrajna egész területét is, valamint azt az övezetet is, amely az Oroszországi Föderációtól északra az A és a C vonal között fekszik.

1.4. *  2. Körzet: azt az övezetet foglalja magában, amelyet keletről a B vonal és nyugatról a C vonal határol.

1.5. *  3. Körzet: magában foglalja azt az övezetet, amelyet keletről a C vonal és nyugatról az A vonal határol, kivéve Örményország, Azerbajdzsán, az Oroszországi Föderáció, Grúzia, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Törökország és Ukrajna területét és az Oroszországi Föderációtól északra eső övezetet. Ez a Körzet magában foglalja az Iráni Iszlám Köztársaság területének azt a részét is, amely e határokon kívül fekszik.

1.6. *  Az 1. pont alkalmazásában:

1.6.1. A vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva követi a Greenwichtől számított keleti 40°-os hosszúsági kört az északi 40°-os szélességi körig, majd innen főkör menti íven folytatódik a keleti 60°-os hosszúsági kör és a Ráktérítő metszéspontjáig, ahonnan a keleti 60°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

1.6.2. B vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva követi a Greenwichtől számított nyugati 10°-os hosszúsági kört az északi 72°-os szélességi körrel alkotott metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 50°-os hosszúsági kör és az északi 40°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 20°-os hosszúsági kör és a déli 10°-os szélességi kör metszéspontjáig, ahonnan a nyugati 20°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

1.6.3. C vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva főkör menti ívet követ az északi 65°30’-es szélességi kör és a Bering-szoros nemzetközi határvonalának metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a Greenwichtől számított keleti 165°-os hosszúsági kör és az északi 50°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 170°-os hosszúsági kör és az északi 10°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen követi az északi 10°-os szélességi kört a nyugati 120°-os hosszúsági körrel alkotott metszéspontjáig, ahonnan a nyugati 120°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

2. *  A nemzetközi felosztási táblázat

2.1. Általános leírás

2.1.1. *  A 2.2. pontban foglalt táblázat A−C oszlopa az RR alapján közzéteszi az 1. pont szerinti Körzetekre érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a rádióspektrum-használat feltételeit – különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat – tartalmazó lábjegyzetek hivatkozási számait. A lábjegyzetek hivatkozási számát – az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53-tól kezdődően –, valamint szövegét a 3. pont tartalmazza.

2.1.2. *  A táblázat D oszlopa tartalmazza az RR szerint a Magyarországra érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a Magyarországon felosztható rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi rádióspektrum-használatra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt feltételeket.

2.1.3. *  A táblázatban a szolgálati kategória a rádióspektrum-használó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást. A táblázatban meghatározott szolgálati kategóriától lábjegyzet eltérően is rendelkezhet. Az elsődleges rádiószolgálat – kiegészítés nélküli – megnevezése nagybetűvel, a másodlagosé nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve.

2.1.4. A táblázat alkalmazása során az adott mezőben és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

2.1.4.1. kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mezőben a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

2.1.4.2. kettő vagy több rádiószolgálatra, vagy az adott felosztás egészére vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mező aljára van írva.

2.1.5. Amennyiben a rádiószolgálat megnevezése mellett zárójeles kiegészítés szerepel, akkor a rádiószolgálatra vonatkozó felosztás az így megjelölt működési típusra, alkalmazásra, frekvenciára korlátozódik.

2.2. *  Táblázat
A B C D
1 RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
2 1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET AZ RR SZERINT
3 8,3 kHz alatt (Nincs felosztva)


5.53 5.54
8,3 kHz alatt
(Nincs felosztva)

5.53 5.54
4 8,3–9 kHz METEOROLÓGIA 5.54A 5.54B 5.54C 8,3–9 kHz
METEOROLÓGIA 5.54A
5 9–11,3 kHz METEOROLÓGIA 5.54A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 9–11,3 kHz
METEOROLÓGIA 5.54A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
6 11,3–14 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 11,3–14 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
7 14–19,95 kHz ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57


5.55 5.56
14–19,95 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56
8 19,95–20,05 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) 19,95–20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)
9 20,05–70 kHz ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57


5.56 5.58
20,05–70 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56
10 70–72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70–90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
70–72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57

5.59
70–72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
11 72–84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56
72–84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
72–84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56
12 84–86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84–86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57

5.59
84–86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
13 86–90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

5.61
86–90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
86–90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56
14 90–110 kHz RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62
Állandóhelyű

5.64
90–110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62
Állandóhelyű 5.64
15 110–112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64
110–130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
110–112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
110–112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64
16 112–115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112–117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
112–115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
17 115–117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó

5.64 5.66

5.64 5.65
115–117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó

5.64
18 117,6–126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
117,6–126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
117,6–126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
19 126–129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126–129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó

5.64 5.65
126–129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
20 129–130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

5.61 5.64
129–130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
129–130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64
21 130–135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67
130–135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ

5.64
130–135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64
130–135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ

5.64
22 135,7–137,8 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ Amatőr 5.67A


5.64 5.67 5.67B
135,7–137,8 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ Amatőr 5.67A


5.64
135,7–137,8 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Amatőr 5.67A

5.64 5.67B
135,7–137,8 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Amatőr 5.67A 5.67B


5.64
23 137,8–148,5 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67
137,8–160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
137,8–160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
137,8–148,5 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ

5.64
24 148,5–255 kHz 5.64 5.64 148,5–255 kHz
25 MŰSORSZÓRÁS 160–190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
160–190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Légi rádiónavigáció
MŰSORSZÓRÁS
26 190–200 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
27

5.68 5.69 5.70
200–275 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
200–285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
28 *  255–283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255–283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
29 * 5.70
275–285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)
30 285–315 kHz 283,5–285,3 kHz
31 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
283,5–315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73 5.74
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
32 285,3–285,7 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.73 5.74
33


5.74
285,7–315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
34 315–325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73

5.75
315–325 kHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
Légi rádiónavigáció
315–325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
315–325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73
35 325–405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325–335 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)
325–405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
325–405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
36 335–405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
37 405–415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
405–415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
Légi mozgó
405–415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
38 415–435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
415–472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80
415–435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
39 435–472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.77

5.82
5.78 5.82
435–472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.82
40 472–479 kHz TENGERI MOZGÓ 5.79
Amatőr 5.80A
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80


5.80B 5.82
472–479 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Amatőr 5.80A 5.80B
Légi rádiónavigáció

5.82
41 479–495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció 5.77

5.82
479–495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80

5.82
479–495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció

5.82
42 *  495–505 kHz TENGERI MOZGÓ 5.82C 495–505 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.82C
43 505–526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505–510 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
505–526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Földi mozgó
505–526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
44 510–525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
45 525–535 kHz
46 526,5–1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
MŰSORSZÓRÁS 5.86
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
526,5–535 kHz
MŰSORSZÓRÁS
Mozgó

5.88
526,5–1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
47 535–1605 kHz
MŰSORSZÓRÁS
535–1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
48 5.87 5.87A 1605–1625 kHz
49 1606,5–1625 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ

5.92
MŰSORSZÓRÁS 5.89
5.90
1606,5–1800 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1606,5–1625 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ

5.92
50 1625–1635 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.93
1625–1705 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.89
Rádiólokáció
1625–1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93
51 1635–1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ5.90
1635–1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ
52


5.92 5.96
1705–1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.915.92 5.96
53 1800–1810 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ5.93
1800–1850 kHz
AMATŐR
1800–2000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ,
a légi mozgó kivételével
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiólokáció
1800–1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.93
54 1810–1850 kHz
AMATŐR

5.98 5.99 5.100
1810–1850 kHz
AMATŐR 5.100
55 1850–2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ,
a légi mozgó
kivételével


5.92 5.96 5.103
1850–2000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ,
a légi mozgó kivételével RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.102


5.97
1850–2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ,
a légi mozgó kivételével5.92 5.96 5.103
56 2000–2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103
2000–2065 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
2000–2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103
57 2025–2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia 5.104

5.92 5.103
2025–2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia 5.104

5.92 5.103
58 2045–2160 kHz 2045–2160 kHz
59 ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
2065–2107 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.105

5.106
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI
MOZGÓ FÖLDI
MOZGÓ
60
5.92
2107–2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.92
61 2160–2170 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.93 5.107
2160–2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93
62 2170–2173,5 kHz TENGERI MOZGÓ 2170–2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
63 2173,5–2190,5 kHz MOZGÓ (vészjelzés és hívás)


5.108 5.109 5.110 5.111
2173,5–2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111
64 2190,5–2194 kHz TENGERI MOZGÓ 2190,5–2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
65 2194–2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ,
az (R) légi mozgó kivételével


5.92 5.103 5.112
2194–2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.112
2194–2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103
A B C D
1 RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
2 1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET AZ RR SZERINT
66 2300–2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
2300–2495 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
2300–2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
67
5.103
2495–2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

5.103
68 2498–2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498–2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
69 2501–2502 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
2501–2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
70 2502–2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2502–2505 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
2502–2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
71

5.92 5.103 5.114
2505–2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.92 5.103
72 2625–2650 kHz
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92
2625–2650 kHz
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92
73 2650–2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103
2650–2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103
74 2850–3025 kHz (R) LÉGI MOZGÓ


5.111 5.115
2850–3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115
75 3025–3155 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 3025–3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
76 3155–3200 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével5.116 5.117
3155–3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116
77 3200–3230 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113


5.116
3200–3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116
78 3230–3400 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116 5.118
3230–3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.116
79 3400–3500 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 3400–3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
80 3500–3800 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3500–3750 kHz
AMATŐR

5.119
3500–3900 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3500–3800 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
815.92
3750–4000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92
82 3800–3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR)
LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
3800–3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR)
LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
83 3900–3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ

5.123
3900–3950 kHz
LÉGI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
3900–3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
84 3950–4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
5.122 5.125
3950–4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS

5.126
3950–4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
85 4000–4063 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127

5.126
4000–4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127
86 4063–4438 kHz TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.1325.128
4063–4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A
5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128
87 4438–4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A

5.132B
4438–4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
4438–4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
4438–4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
88 4488–4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4488–4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
4488–4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
89 4650–4700 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 4650–4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
90 4700–4750 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 4700–4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
91 4750–4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750–4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750–4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
Földi mozgó
4750–4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
92 4850–4995 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4850–4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
93 4995–5003 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) 4995–5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)
94 5003–5005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5003–5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
95 5005–5060 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5005–5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
96 5060–5250 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.133
5060–5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
97 5250–5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A

5.133A
5250–5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
5250–5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5250–5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
98 5275–5351,5 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5275–5351,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
99 *  5351,5–5366,5 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Amatőr 5.133B
5351,5–5366,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Amatőr 5.133B
100 5366,5–5450 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5366,5–5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
101 5450–5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
5450–5480 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5450–5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
5450–5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
102 5480–5680 kHz (R) LÉGI MOZGÓ


5.111 5.115
5480–5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115
103 5680–5730 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ


5.111 5.115
5680–5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115
104 5730–5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
5730–5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5730–5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5730–5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
105 5900–5950 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.136
5900–5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136
106 5950–6200 kHz MŰSORSZÓRÁS 5950–6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
107 6200–6525 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.1325.137
6200–6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.130 5.132

5.137
108 6525–6685 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 6525–6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
109 6685–6765 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 6685–6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
110 6765–7000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével5.138
6765–7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138
111 7000–7100 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR

5.140 5.141 5.141A
7000–7100 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
112 7100–7200 kHz AMATŐR

5.141A 5.141B
7100–7200 kHz
AMATŐR
113 7200–7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200–7300 kHz
AMATŐR

5.142
7200–7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200–7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
114 7300–7400 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
7300–7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.143 5.143B
115 7400–7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.143B 5.143C
7400–7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
7400–7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.143A 5.143C
7400–7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.143B
116 7450–8100 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.144
7450–8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
117 8100–8195 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
8100–8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
118 8195–8815 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.1455.111
8195–8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145

5.111
119 8815–8965 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 8815–8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
120 8965–9040 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 8965–9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
121 9040–9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040–9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040–9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040–9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
122 9305–9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A

5.145B
9305–9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
9305–9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
123 9355–9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9355–9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9355–9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
124 9400–9500 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
9400–9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
125 9500–9900 kHz MŰSORSZÓRÁS


5.147
9500–9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.147
126 9900–9995 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 9900–9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
127 9995–10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)5.111
9995–10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111
128 10 003–10 005 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás5.111
10 003–10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás

5.111
129 10 005–10 100 kHz (R) LÉGI MOZGÓ


5.111
10 005–10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111
130 10 100–10 150 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
10 100–10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
131 10 150–11 175 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
10 150–11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
132 11 175–11 275 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 11 175–11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
133 11 275–11 400 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 11 275–11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
134 11 400–11 600 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 11 400–11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
135 11 600–11 650 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
11 600–11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
136 11 650–12 050 kHz MŰSORSZÓRÁS


5.147
11 650–12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS

5.147
137 12 050–12 100 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
12 050–12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
138 12 100–12 230 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 12 100–12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
139 12 230–13 200 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 12 230–13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145
140 13 200–13 260 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 13 200–13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
141 13 260–13 360 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 13 260–13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
142 13 360–13 410 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149
13 360–13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
143 13 410–13 450 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 410–13 450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
144 13 450–13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A

5.149A
13 450–13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
13 450–13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
145 13 550–13 570 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével5.150
13 550–13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével

5.150
146 13 570–13 600 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.151
13 570–13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151
147 13 600–13 800 kHz MŰSORSZÓRÁS 13 600–13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
148 13 800–13 870 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.151
13 800–13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151
149 13 870–14 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870–14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
150 14 000–14 250 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000–14 250 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
151 14 250–14 350 kHz AMATŐR

5.152
14 250–14 350 kHz
AMATŐR
152 14 350–14 990 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350–14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
153 14 990–15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)5.111
14 990–15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111
154 15 005–15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
15 005–15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
155 15 010–15 100 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 15 010–15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
156 15 100–15 600 kHz MŰSORSZÓRÁS 15 100–15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
157 15 600–15 800 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
15 600–15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
158 15 800–16 100 kHz ÁLLANDÓHELYŰ

5.153
15 800–16 100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
159 16 100–16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A

5.145B
16 100–16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.145A
16 100–16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
16 100–16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
160 16 200–16 360 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 16 200–16 360 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
161 16 360–17 410 kHz TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 16 360–17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145
162 17 410–17 480 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 17 410–17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
163 17 480–17 550 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
17 480–17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
164 17 550–17 900 kHz MŰSORSZÓRÁS 17 550–17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
165 17 900–17 970 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 17 900–17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
166 17 970–18 030 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ 17 970–18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
167 18 030–18 052 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 18 030–18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
168 18 052–18 068 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Űrkutatás
18 052–18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Űrkutatás
169 18 068–18 168 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR

5.154
18 068–18 168 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
170 18 168–18 780 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168–18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
171 18 780–18 900 kHz TENGERI MOZGÓ 18 780–18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
172 18 900–19 020 kHz MŰSORSZÓRÁS 5.134


5.146
18 900–19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146
173 19 020–19 680 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 19 020–19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
174 19 680–19 800 kHz TENGERI MOZGÓ 5.132 19 680–19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
175 19 800–19 990 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 19 800–19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
176 19 990–19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás5.111
19 990–19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás

5.111
177 19 995–20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)5.111
19 995–20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111
178 20 010–21 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó
20 010–21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó
179 21 000–21 450 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000–21 450 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
180 21 450–21 850 kHz MŰSORSZÓRÁS 21 450–21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
181 21 850–21 870 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.155A

5.155
21 850–21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
182 21 870–21 924 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B 21 870–21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B
183 21 924–22 000 kHz (R) LÉGI MOZGÓ 21 924–22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
184 22 000–22 855 kHz TENGERI MOZGÓ 5.132

5.156
22 000–22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
185 22 855–23 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ

5.156
22 855–23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
186 23 000–23 200 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.156
23 000–23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
187 23 200–23 350 kHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A
(OR) LÉGI MOZGÓ
23 200–23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A
(OR) LÉGI MOZGÓ
188 23 350–24 000 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350–24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
189 24 000–24 450 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
24 000–24 450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
190 24 450–24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A

5.158
24 450–24 650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
24 450–24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
24 450–24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
191 24 600–24 890 kHz 24 600–24 890 kHz 24 600–24 890 kHz
192 ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
24 650–24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
193 24 890–24 990 kHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890–24 990 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
194 24 990–25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) 24 990–25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)
195 25 005–25 010 kHz HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
25 005–25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
196 25 010–25 070 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010–25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
197 25 070–25 210 kHz TENGERI MOZGÓ 25 070–25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ
198 25 210–25 550 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210–25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
199 25 550–25 670 kHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149
25 550–25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
200 25 670–26 100 kHz MŰSORSZÓRÁS 25 670–26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
201 26 100–26 175 kHz TENGERI MOZGÓ 5.132 26 100–26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
202 26 175–26 200 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175–26 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
203 26 200–26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A

5.133A
26 200–26 420 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
26 200–26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
26 200–26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
204 26 350–27 500 kHz 26 350–27 500 kHz 26 350–27 500 kHz
205 ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.150
26 420–27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.150
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.150
206 27,5–28 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
27,5–28 MHz
METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
207 28–29,7 MHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28–29,7 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
208 29,7–30,005 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
29,7–30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
209 30,005–30,01 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
30,005–30,01 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
210 30,01–37,5 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
30,01–37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
211 37,5–38,25 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat


5.149
37,5–38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat

5.149
212 38,25–39 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25–39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25–39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25–39 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
213 39–39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A

5.159
39–39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
214 39,5–39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
39,5–39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
39,5–39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
215 39,986–40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
39,986–40 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
Űrkutatás
39,986–40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
216 40–40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
217 40,02–40,98 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.150
40,02–40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.150
218 40,98–41,015 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás

5.160 5.161
40,98–41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
219 41,015–42 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.160 5.161 5.161A
41,015–42 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
220 42–42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A

5.160 5.161B
42–42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.161
42–42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.161B
221 42,5–44 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.160 5.161 5.161A
42,5–44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
222 44–47 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.162 5.162A
44–47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
223 *  47–50 MHz
MŰSORSZÓRÁS

5.162A 5.163 5.164 5.165
47–50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
47–50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS

5.162A
47–50 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
224 *  50–52 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Amatőr 5.166A 5.166B 5.166C
5.166D 5.166E 5.169 5.169A
5.169B
50–54 MHz
AMATŐR
50–50,5 MHz
AMATŐR 5.166A 5.166B
5.166C 5.169B
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
225 * 


5.162A 5.164 5.165
50,5–52 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
Amatőr 5.166B 5.166C 5.169B
226 *  52–68 MHz
MŰSORSZÓRÁS


5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170
52–68 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
227 * 5.162A 5.163 5.164 5.165
5.169 5.169A 5.169B 5.171
54–68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó

5.172
54–68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS

5.162A
228 *  68–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
68–72 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó

5.173
68–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

68–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
229 *  72–73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
230 *  73–74,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.178

231 * 

5.149 5.175 5.177 5.179
74,6–74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.149 5.176 5.179


5.149 5.175
232 *  74,8–75,2 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.180 5.181
74,8–75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180
233 *  75,2–87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2–75,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.179
75,2–87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
234 *  75,4–76 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
75,4–87 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
235 *  76–88 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó5.182 5.183 5.188
236 *  5.175 5.179 5.187 87–100 MHz 5.175
237 *  87,5–100 MHz
MŰSORSZÓRÁS


5.185
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
87,5–100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
238 * 
5.190
88–100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
239 *  100–108 MHz MŰSORSZÓRÁS

5.192 5.194
100–108 MHz
MŰSORSZÓRÁS
240 *  108–117,975 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197 5.197A
108–117,975 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.197A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
241 *  117,975–137 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 117,975–132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.200
242 *  132–136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 (R) LÉGI MOZGÓ

5.200
243 * 


5.111 5.200 5.201 5.202
136–137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ

5.200
244 *  137–137,025 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137–137,025 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208 5.208A
5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
245 *  137,025–137,175 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,025–137,175 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208 5.208A 5.208B 5.209
246 *  137,175–137,825 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) 5.203C 5.209A
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,175–137,825 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) 5.203C
5.209A
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208 5.208A
5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
247 *  137,825–138 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,825–138 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208 5.208A 5.208B 5.209
248 *  138–143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ5.210 5.211 5.212 5.214
138–143,6 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (űr–Föld irány)
138–143,6 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213
138–143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
249 *  143,6–143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)


5.211 5.212 5.214
143,6–143,65 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
143,6–143,65 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.207 5.213
143,6–143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
250 *  143,65–144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ5.210 5.211 5.212 5.214
143,65–144 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (űr–Föld irány)
143,65–144 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213
143,65–144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
251 *  144–146 MHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR

5.216
144–146 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
252 *  146–148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146–148 MHz
AMATŐR5.217
146–148 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.217
146–148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
253 *  148–149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.2095.218 5.218A 5.219 5.221
148–149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221
148–149,9 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány) 5.218 5.218A
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209

5.219 5.221
254 *  149,9–150,05 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.220 149,9–150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.220
255 *  150,05–153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
150,05–154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
150,05–153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
256 *  153–154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia
5.225
153–154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
Meteorológia
257 *  154–156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.225A 5.226
154–156,4875 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.226
154–156,4875 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.225A 5.226
154–156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226
258 *  156,4875–156,5625 MHz TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)
156,4875–156,5125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)
FÖLDI MOZGÓ

5.226 5.227
259 *  156,5125–156,5375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226
260 * 

5.111 5.226 5.227
156,5375–156,5625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)
FÖLDI MOZGÓ

5.226 5.227
261 *  156,5625–156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226
156,5625–156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.226
156,5625–156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226
262 *  156,7625–156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.111 5.226 5.228
156,7625–156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228
156,7625–156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.111 5.226 5.228
156,7625–156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.226 5.228
263 *  156,7875–156,8125 MHz TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)5.111 5.226
156,7875–156,8125 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226
264 *  156,8125–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.111 5.226 5.228
156,8125–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.111 5.226 5.228
156,8125–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.111 5.226 5.228
156,8125–156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)


5.226 5.228
265 *  156,8375–157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226
156,8375–157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.226
156,8375–157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226
266 *  157,1875–157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226
157,1875–157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó 5.208A 5.208B 5.228AB
5.228AC

5.226
157,1875–157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226
266/A *  157,3375–161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226
157,3375–161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.226
157,3375–161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226
266/B *  161,7875–161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226
161,7875–161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó 5.208A 5.208B 5.228AB
5.228AC

5.226
161,7875–161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226
267 161,9375–161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226
161,9375–161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó (Föld–űr irány) 5.228AA


5.226
161,9375–161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226
268 161,9625–161,9875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F

5.226 5.228A 5.228B
161,9625–161,9875 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.228C 5.228D
161,9625–161,9875 MHz
TENGERI MOZGÓ
(OR) légi mozgó 5.228E
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F

5.226
161,9625–161,9875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F

5.226 5.228A 5.228B
269 161,9875–162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226 5.229
161,9875–162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó (Föld–űr irány) 5.228AA


5.226
161,9875–162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld–űr irány) 5.228AA

5.226
270 162,0125–162,0375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F


5.226 5.228A 5.228B 5.229
162,0125–162,0375 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)


5.228C 5.228D
162,0125–162,0375 MHz
TENGERI MOZGÓ
(OR) légi mozgó 5.228E
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F


5.226
162,0125–162,0375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.228F


5.226 5.228A 5.228B
271 162,0375–174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226 5.229
162,0375–174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.226 5.230 5.231
162,0375–174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.226
272 174–223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174–216 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
174–223 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
174–223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
273 216–220 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.241

5.242
2745.235 5.237 5.243
220–225 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.241
5.233 5.238 5.240 5.245
275 223–230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó


223–230 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiólokáció
223–230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
276

5.243 5.246 5.247
225–235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.250
277 230–235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.247 5.251 5.252
230–235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.250
230–235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
278 235–267 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A
235–267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.111 5.254 5.256
279 267–272 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)5.254 5.257
267–272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.254 5.257
280 272–273 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.254
272–273 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.254
281 273–312 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.254
273–312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.254
282 312–315 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255
312–315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.254 5.255
283 315–322 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.254
315–322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.254
284 322–328,6 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149
322–328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
285 328,6–335,4 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

5.259
328,6–335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258
286 335,4–387 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.254
335,4–387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.254
287 387–390 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
387–390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208A 5.208B 5.254 5.255
288 390–399,9 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.254
390–399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.254
289 *  399,9–400,05 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.220 5.260A 5.260B 399,9–400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.220
5.260A 5.260B
290 400,05–400,15 MHz MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)


5.261 5.262
400,05–400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(400,1 MHz) 5.261
MOZGÓ

5.262
291 400,15–401 MHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263
Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)
5.262 5.264
400,15–401 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208A 5.208B 5.209 5.264
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
5.263
Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.262
292 *  401–402 MHz METEOROLÓGIA
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.264A 5.264B
401–402 MHz
METEOROLÓGIA
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld–űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.264A 5.264B
293 *  402–403 MHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.264A 5.264B
402–403 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS
(Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.264A 5.264B
294 403–406 MHz METEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.265
403–406 MHz
METEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.265
295 406–406,1 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)5.265 5.266 5.267
406–406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.266

5.265 5.267
296 406,1–410 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149 5.265
406,1–410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.265
297 410–420 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr–űr irány) 5.268
410–420 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr–űr irány)
5.268
298 420–430 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció

5.269 5.270 5.271
420–430 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
299 430–432 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.274 5.275 5.276
5.277
430–432 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr


5.271 5.276 5.278 5.279
430–432 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
300 432–438 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.279A

5.138 5.271 5.276 5.277
5.280 5.281 5.282
432–438 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282
432–438 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.279A

5.138 5.282
301 438–440 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.274 5.275 5.276
5.277 5.283
438–440 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr


5.271 5.276 5.278 5.279
438–440 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
302 440–450 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
440–450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció


5.286
303 450–455 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
450–455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.286 5.286A
304 455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
455–456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.286A
305 456–459 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA

5.271 5.287 5.288
456–459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA 5.287
306 459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA


5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
459–460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA5.209 5.286A
307 460–470 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)5.287 5.288 5.289 5.290
460–470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA 5.287
Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány)

5.289
308 *  470–694 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470–512 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó

5.292 5.293 5.295
470–585 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A
MŰSORSZÓRÁS
470–608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
309 *  512–608 MHz
MŰSORSZÓRÁS

5.291 5.298
310 * 5.295 5.297
585–610 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A
MŰSORSZÓRÁS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
311 *  608–614 MHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Műholdas mozgó, a műholdas
légi mozgó (Föld–űr irány) kivételével
5.149 5.305 5.306 5.307
608–614 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
Rádiócsillagászat 5.306
312 *  610–890 MHz Á
LLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A 5.313A
5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.149
313 *  5.149 5.291A 5.294 5.296
5.300 5.304 5.306 5.312
614–698 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
614–694 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
314 *  694–790 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.312A 5.317A
MŰSORSZÓRÁS5.293 5.308 5.308A 5.309
694–790 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.312A 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
315 * 5.300 5.312
698–806 MHz
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
316 *  790–862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.293 5.309
790–862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
317 * 


5.312 5.319
806–890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
318 *  862–890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322

5.319 5.323


5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.320
862–890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
319 890–942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
Rádiólokáció
890–902 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
Rádiólokáció

5.318 5.325
890–942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
Rádiólokáció
890–942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
Rádiólokáció
320 902–928 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.325A
Rádiólokáció

5.150 5.325 5.326
321

5.323
928–942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
Rádiólokáció

5.325


5.327
322 942–960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322

5.323
942–960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
942–960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS


5.320
942–960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A
323 960–1164 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
960–1087,7 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
324 1087,7–1092,3 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.328AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
325

5.328AA
1092,3–1164 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
326 1164–1215 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B
5.328A
1164–1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
5.328B

5.328A
327 1215–1240 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B
5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)


5.330 5.331 5.332
1215–1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.332
328 1240–1300 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B
5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
1240–1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr

5.282 5.332 5.335A
329 1300–1350 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)5.149 5.337A
1300–1350 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld–űr irány)

5.149 5.337A
330 1350–1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350–1400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.338A
1350–1370 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149 5.338A
331


5.149 5.338 5.338A 5.3395.149 5.334 5.339
1370–1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás (passzív)

5.149 5.338A 5.339
332 1400–1427 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341
1400–1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341
333 1427–1429 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A 5.341B 5.341C
5.338A 5.341
1427–1429 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341
334 1429–1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341 5.342
1429–1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.341C 5.343


5.338A 5.341
1429–1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.338A 5.341
335 1452–1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.346
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.341 5.342 5.345
1452–1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.343 5.346A
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B5.341 5.344 5.345
1452–1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B


5.341 5.345
336 1492–1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.341 5.342
1492–1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.343


5.341 5.344
1492–1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341C


5.341
1492–1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A

5.341
337 1518–1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341 5.342
1518–1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.343
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341 5.344
1518–1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341
1518–1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.348 5.348A
5.348B 5.351A

5.341
338 1525–1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208B 5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.349

5.341 5.342 5.350 5.351
5.352A 5.354
1525–1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó 5.3435.341 5.351 5.354
1525–1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208B 5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó 5.3495.341 5.351 5.352A 5.354
1525–1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208B 5.351A 5.352A 5.354
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.341 5.351
339 1530–1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208B 5.351A 5.353A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342 5.351 5.354
1530–1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó 5.3435.341 5.351 5.354
1530–1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208B 5.351A 5.353A 5.354
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351
340 1535–1559 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A
1535–1559 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
5.208B 5.351A 5.353A 5.354
5.356 5.357A

5.341 5.351 5.357
341 1559–1610 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.208B
5.328B 5.329A5.341
1559–1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr–Föld irány) (űr–űr irány)
5.208B 5.328B 5.329A

5.341
342 1610–1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
1610–1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)5.341 5.364 5.366 5.367
5.368 5.370 5.372
1610–1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369
5.372
1610–1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)
5.371

5.341 5.364 5.366 5.368
5.372
343 1610,6–1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372
1610,6–1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)


5.149 5.341 5.364 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372
1610,6–1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)


5.149 5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367 5.368
5.369 5.372
1610,6–1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány) 5.371

5.149 5.341 5.364 5.366
5.368 5.372
344 *  1613,8–1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208B
5.341 5.355 5.359 5.364
5.365 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372
1613,8–1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208B


5.341 5.364 5.365 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372
1613,8–1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208B
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)


5.341 5.355 5.359 5.364
5.365 5.366 5.367 5.368
5.369 5.372
1613,8–1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
5.208B
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány) 5.371

5.341 5.364 5.365 5.366
5.368 5.372
344/A *  1621,35–1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó
(űr–Föld irány) kivételével
5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.371 5.372
1621,35–1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld–űr irány)
Műholdas mozgó (űr–Föld irány), a műholdas tengeri mozgó (űr– Föld irány) kivételével

5.208B 5.341 5.364 5.365
5.366 5.367 5.368 5.370
5.372
1621,35–1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó
(űr–Föld irány) kivételével
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány)


5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.372
1621,35–1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr–Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó
(űr–Föld irány) kivételével
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld–űr irány) 5.371

5.208B 5.341 5.364 5.365
5.366 5.368 5.372
345 1626,5–1660 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375
5.376
1626,5–1660 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.353A 5.354 5.357A 5.374

5.341 5.351 5.375 5.376
346 1660–1660,5 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
1660–1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.354
5.376A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.351
347 1660,5–1668 MHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.149 5.341 5.379 5.379A
1660,5–1668 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A
348 1668–1668,4 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A
1668–1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A
349 1668,4–1670 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149 5.341 5.379D 5.379E
1668,4–1670 MHz
METEOROLÓGIA 5.379E ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D
350 1670–1675 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A
1670–1675 MHz METEOROLÓGIA 5.379E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A
5.379B

5.341 5.379D 5.380A
351 1675–1690 MHz METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341
1675–1690 MHz
METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.341
352 1690–1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.382
1690–1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
5.289 5.341 5.381
1690–1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341
353 1700–1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.289 5.341
1700–1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.384
1700–1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341
354 1710–1930 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A 5.388A 5.388B
1710–1718,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A

5.341
355 1718,8–1722,2 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Rádiócsillagászat 5.385

5.149 5.341
3565.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
1722,2–1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A 5.388A

5.341 5.388
357 1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)

5.388
1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
1930–1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A


5.388
358 1970–1980 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
1970–1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A

5.388
359 1980–2010 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.351A5.388 5.389A 5.389B 5.389F
1980–2010 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A

5.388 5.389A
360 2010–2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2010–2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.388 5.389C 5.389E
2010–2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2010–2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A5.388
361 2025–2110 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)

5.392
2025–2110 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld–űr irány) (űr–űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (űr–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)
(űr–űr irány)

5.392
362 2110–2120 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)5.388
2110–2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld–űr irány)

5.388
363 2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)

5.388
2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B


5.388
2120–2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A


5.388
364 2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)

5.388 5.389C 5.389E
2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B5.388
2160–2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A5.388
365 2170–2200 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.351A5.388 5.389A 5.389F
2170–2200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A

5.388 5.389A
366 2200–2290 MHz ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)

5.392
2200–2290 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány) (űr–űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) (űr–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
(űr–űr irány)

5.392
367 2290–2300 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány)
2290–2300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr–Föld irány)
368 *  2300–2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Amatőr
Rádiólokáció

5.150 5.282 5.395
2300–2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr

5.150 5.282 5.393 5.394
2300–2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Amatőr
Rádiólokáció

5.150 5.282
369 2450–2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció

5.150
2450–2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.150
2450–2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció

5.150
370 2483,5–2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398
Rádiólokáció 5.398A

5.150 5.399 5.401 5.402
2483,5–2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398

5.150 5.402
2483,5–2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398

5.150 5.401 5.402
2483,5–2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr–Föld irány) 5.398 5.399
Rádiólokáció

5.150 5.402
371 2500–2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A


5.412
2500–2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
2500–2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.351A 5.407
5.414 5.414A

5.404 5.415A
2500–2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
372 2520–2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520–2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520–2535 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416

5.403 5.414A 5.415A
2520–2640 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416 5.418B 5.418C
373 2535–2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
374
5.339 5.412 5.418B 5.418C

5.339 5.418B 5.418C
5.339 5.418 5.418A 5.418B
5.418C
2640–2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416 5.418B 5.418C Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás (passzív)

5.339
375 2655–2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.412
2655–2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány)
5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)

5.149 5.208B
2655–2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)


5.149 5.420
2655–2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149
376 2670–2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)

5.149 5.412
2670–2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány)
5.208B 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)


5.149
2670–2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.351A 5.419
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)

5.149
2670–2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)

5.149
377 2690–2700 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.422
2690–2700 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
378 2700–2900 MHz LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció


5.423 5.424
2700–2900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció

5.423
379 2900–3100 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426


5.425 5.427
2900–3100 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427
380 3100–3300 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)


5.149 5.428
3100–3300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)

5.149
381 3300–3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430
3300–3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Állandóhelyű
Mozgó

5.149 5.429C 5.429D
3300–3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr5.149 5.429 5.429E 5.429F
3300–3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
382 3400–3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A
Rádiólokáció


3400–3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.431A 5.431B
Amatőr
Rádiólokáció 5.433

5.282
3400–3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
Amatőr
Mozgó 5.432 5.432B
Rádiólokáció 5.433


5.282 5.432A
3400–3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A
Rádiólokáció
383

5.431
3500–3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.431B
Rádiólokáció 5.433
3500–3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.433A
Rádiólokáció 5.433
384 3600–4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
Mozgó
3600–3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.434
Rádiólokáció 5.433
3600–3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció

5.435
3600–4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
Mozgó
385 3700–4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
386 4200–4400 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 5.436
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438


5.437 5.439 5.440
4200–4400 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.436
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.437 5.440
387 4400–4500 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A
4400–4500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
388 4500–4800 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
MOZGÓ 5.440A
4500–4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
MOZGÓ
389 4800–4990 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
Rádiócsillagászat
4800–4825 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
390 4825–4835 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.442
Rádiócsillagászat

5.149
391 4835–4950 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
3925.149 5.339 5.443
4950–4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.442
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)

5.149 5.339
393 4990–5000 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)


5.149
4990–5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)

5.149
394 5000–5010 MHz MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)
5000–5010 MHz
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld–űr irány)
395 5010–5030 MHz MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (űr–űr irány) 5.328B
5.443B
5010–5030 MHz
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr–Föld irány) (űr–űr irány)
5.328B 5.443B
396 5030–5091 MHz (R) LÉGI MOZGÓ 5.443C
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.444
5030–5091 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.443C MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444
397 5091–5150 MHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.444A
LÉGI MOZGÓ 5.444B
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.444
5091–5150 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.444A
LÉGI MOZGÓ 5.444B MŰHOLDAS (R)
LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.444
398 *  5150–5250 MHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5150–5216 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A
(űr–Föld irány) 5.447B
LÉGI MOZGÓ 5.446C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás
(űr–Föld irány) 5.446

5.447C
399 * 


5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C
5216–5250 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.447A
5.447C
LÉGI MOZGÓ 5.446C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
400 5250–5255 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
5.447E 5.448 5.448A
5250–5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D

5.448A
401 5255–5350 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.447E 5.448 5.448A
5255–5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448A
402 5350–5460 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
5350–5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
403 5460–5470 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív)5.448B
5460–5470 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B
404 5470–5570 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448B 5.450 5.451
5470–5570 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)

5.448B
405 5570–5650 MHz MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.450 5.451 5.452
5570–5650 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B 5.452
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
406 5650–5725 MHz MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5650–5670 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)

5.282
407

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
5670–5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
408 5725–5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr


5.150 5.451 5.453 5.455
5725–5830 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.150 5.453 5.455
5725–5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr

5.150
409 5830–5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr–Föld irány)


5.150 5.451 5.453 5.455
5830–5850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr–Föld irány)
5.150 5.453 5.455
5830–5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr–Föld irány)

5.150
410 5850–5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ5.150
5850–5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
Amatőr
Rádiólokáció

5.150
5850–5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.150
5850–5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ5.150
411 5925–6700 MHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.457
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B
MOZGÓ 5.457C5.149 5.440 5.458
5925–6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
MOZGÓ

5.149 5.440 5.458
412 6700–7075 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány) 5.441
MOZGÓ
5.458 5.458A 5.458B
6700–7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (űr–Föld irány)
5.441 5.458A 5.458B
MOZGÓ

5.458
413 7075–7145 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ


5.458 5.459
7075–7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.458
414 7145–7190 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)5.458 5.459
7145–7190 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr
irány)

5.458
415 7190–7235 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A 5.460B
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460
5.458 5.459
7190–7235 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A 5.460B
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)
5.460

5.458
416 7235–7250 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ5.458
7235–7250 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) 5.460A
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

5.458
417 7250–7300 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ5.461
7250–7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.461
418 7300–7375 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével5.461
7300–7375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.461
419 7375–7450 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB
7375–7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB
420 7450–7550 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB
5.461A
7450–7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA
5.461AB
421 7550–7750 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA 5.461AB
7550–7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.461AA
5.461AB
422 7750–7900 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7750–7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.461B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
423 7900–8025 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ5.461
7900–8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.461
424 8025–8175 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.463


5.462A
8025–8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.463
425 8175–8215 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.4635.462A
8175–8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.463
426 8215–8400 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.463


5.462A
8215–8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ 5.463
427 8400–8500 MHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.465 5.466
8400–8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
5.465
428 8500–8550 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8500–8550 MHz
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.469
429 8550–8650 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.468 5.469 5.469A
8550–8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.469 5.469A
430 8650–8750 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8650–8750 MHz
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.469
431 8750–8850 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470

5.471
8750–8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
432 8850–9000 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472

5.473
8850–9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
433 9000–9200 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

5.471 5.473A
9000–9200 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.473A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
434 9200–9300 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C RÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472
5.473 5.474 5.474D
9200–9300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

5.474
435 *  9300–9500 MHz MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.475
ŰRKUTATÁS (aktív)5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A
9300–9500 MHz
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.475B RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.475
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.427 5.474 5.475A 5.476A
436 9500–9800 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)5.476A
9500–9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A
437 9800–9900 MHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Állandóhelyű
Űrkutatás (aktív)


5.477 5.478 5.478A 5.478B
9800–9900 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Állandóhelyű
Űrkutatás (aktív)

5.478A 5.478B
438 9900–10 000 MHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
9900–9975 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
439
5.474D 5.477 5.478 5.479
9975–10 000 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
Műholdas meteorológia 5.479
440 10–10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10–10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10–10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10–10,025 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas meteorológia 5.479
441


5.474D 5.4795.474D 5.479 5.4805.474D 5.479
10,025–10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C 5.474D
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
442 10,4–10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10,4–10,45 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr

5.480
10,4–10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10,4–10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
443 10,45–10,5 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.481
10,45–10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr

5.481
444 10,5–10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
10,5–10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
10,5–10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
445 10,55–10,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
10,55–10,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
446 10,6–10,68 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Rádiólokáció5.149 5.482 5.482A
10,6–10,68 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Rádiólokáció

5.149 5.482 5.482A
447 10,68–10,7 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.483
10,68–10,7 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
448 10,7–10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,7–10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,7–10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
449 10,95–11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,95–11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,95–11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
450 11,2–11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,2–11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,2–11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.441
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
451 11,45–11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,45–11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,45–11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B
(Föld–űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
452 11,7–12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7–12,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.486
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.484B 5.488
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.485
11,7–12,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492

11,7–12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.487A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
453 12,1–12,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.488

5.485 5.489
5.487 5.487A
454


5.487 5.487A
12,2–12,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
12,2–12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS

5.487 5.484A5.487
455 12,5–12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld–űr irány)

5.487A 5.488 5.490
12,5–12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.493
12,5–12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.484B 5.496 (Föld–űr irány)
4565.494 5.495 5.496
12,7–12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
457 12,75–13,25 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr) (űr–Föld irány)
12,75–13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr) (űr–Föld irány)
458 13,25–13,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)5.498A 5.499
13,25–13,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A
459 *  13,4–13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (aktív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.499A
5.499B
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld–űr irány)


5.499E 5.500 5.501 5.501B
13,4–13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)5.499 5.500 5.501 5.501B
13,4–13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (aktív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.499A
5.499B
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499E 5.501B
460 13,65–13,75 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.501A
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)

5.499 5.500 5.501 5.501B
13,65–13,75 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
ŰRKUTATÁS 5.501A
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld–űr irány)

5.501B
461 13,75–14 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)
Űrkutatás

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
13,75–14 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)
Űrkutatás

5.502 5.503
462 14–14,25 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás
5.504A 5.505
14–14,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás

5.504A
463 14,25–14,3 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás5.504A 5.505 5.508
14,25–14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás

5.504A
464 14,3–14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.457B 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció

5.504A
14,3–14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.506A
Műholdas rádiónavigáció
5.504A
14,3–14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció


5.504A
14,3–14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció


5.504A
465 14,4–14,47 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Űrkutatás (űr–Föld irány)
5.504A
14,4–14,47 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.504A
466 14,47–14,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Rádiócsillagászat

5.149 5.504A
14,47–14,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.457A
5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A Rádiócsillagászat

5.149 5.504A
467 14,5–14,75 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,5–14,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
468 14,75–14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,75–14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,75–14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
469 14,8–15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
14,8–15,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
470

5.339
15,2–15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás

5.339
471 15,35–15,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.511
15,35–15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
472 15,4–15,43 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,4–15,43 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E
5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
473 15,43–15,63 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.511A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.511C
15,43–15,63 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.511A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511C
474 15,63–15,7 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,63–15,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
475 15,7–16,6 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.512 5.513
15,7–16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
476 16,6–17,1 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (távoli űr) (Föld–űr irány)

5.512 5.513
16,6–17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (távoli űr)
(Föld–űr irány)
477 17,1–17,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.512 5.513
17,1–17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
478 17,2–17,3 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)5.512 5.513 5.513A
17,2–17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.513A
479 17,3–17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516
(űr–Föld irány) 5.516A 5.516B
Rádiólokáció

5.514
17,3–17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Rádiólokáció

5.514 5.515
17,3–17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516
Rádiólokáció


5.514
17,3–17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516
(űr–Föld irány) 5.516A 5.516B
Rádiólokáció
480 *  17,7–18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld–űr irány) 5.516
MOZGÓ
17,7–17,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.517 5.517A
(Föld–űr irány) 5.516
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó

5.515
17,7–18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld–űr irány) 5.516
MOZGÓ
17,7–18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld–űr irány) 5.516
MOZGÓ
481 *  17,8–18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld–űr irány) 5.516
MOZGÓ

5.519
482 *  18,1–18,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.516B
5.517A
(Föld–űr irány) 5.520
MOZGÓ5.519 5.521
18,1–18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld–űr irány) 5.520
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) 5.519
MOZGÓ
483 *  18,4–18,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.516B
5.517A
MOZGÓ
18,4–18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A
5.517A
MOZGÓ
484 *  18,6–18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Űrkutatás (passzív)

5.522A 5.522C
18,6–18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B
5.517A 5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.522A
18,6–18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Űrkutatás (passzív)

5.522A
18,6–18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Űrkutatás (passzív)

5.522A
485 *  18,8–19,3 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B 5.517A
5.523A
MOZGÓ
18,8–19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.517A
5.523A
MOZGÓ
486 *  19,3–19,7 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) (Föld–űr irány) 5.517A
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
MOZGÓ
19,3–19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) (Föld–űr irány)
5.517A 5.523B 5.523C
5.523D 5.523E
MOZGÓ
487 19,7–20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)5.524
19,7–20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)

5.524 5.525 5.526 5.527
5.528 5.529
19,7–20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)5.524
19,7–20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)
488 20,1–20,2 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
20,1–20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.527 5.528

5.525 5.526
489 20,2–21,2 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)5.524
20,2–21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)
490 21,2–21,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
21,2–21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
491 *  21,4–22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.530A 5.530B
21,4–22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.530E MOZGÓ5.530A
21,4–22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.530A 5.530B 5.531
21,4–22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.530A 5.530B
492 22–22,21 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.149
22–22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149
493 22,21–22,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.149 5.532
22,21–22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149 5.532
494 22,5–22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
22,5–22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
495 22,55–23,15 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) 5.532A5.149
22,55–23,15 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)
5.532A

5.149
496 23,15–23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
23,15–23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A MOZGÓ
497 23,55–23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
23,55–23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
498 23,6–24 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
23,6–24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
499 24–24,05 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR


5.150
24–24,05 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR

5.150
500 24,05–24,25 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)


5.150
24,05–24,25 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)

5.150
501 *  24,25–24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
24,25–24,45 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25–24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.338A 5.532AB RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25–24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
502 *  24,45–24,65 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
24,45–24,65 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.533
24,45–24,65 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.338A 5.532AB RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.533
24,45–24,65 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
503 *  24,65–24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
24,65–24,75 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
MŰHOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ (Föld–űr irány)
24,65–24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
24,65–24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
504 *  24,75–25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.532B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
24,75–25,25 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány) 5.535
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
24,75–25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.535
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
24,75–25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.532B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.338A 5.532AB
505 *  25,25–25,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)
25,25–25,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld–űr irány)
506 *  25,5–27 GHz MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.536B ÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.536C
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)
5.536A
25,5–27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (űr–Föld irány) 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld–űr irány)

5.536A
507 *  27–27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
27–27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 5.537
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
27–27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
508 *  27,5–28,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.537A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A 5.516B
5.517A 5.539
MOZGÓ


5.538 5.540
27,5–27,501 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.539
(űr–Föld irány) 5.538
MOZGÓ
509 *  27,501–28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.539
MOZGÓ
Műholdas állandóhelyű
(űr–Föld irány) 5.540
510 *  28,5–29,1 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A 5.516B
5.517A 5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány) 5.541
5.540
28,5–29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr–Föld irány) 5.540
511 *  29,1–29,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516B 5.517A
5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány) 5.541

5.540
29,1–29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.516B
5.517A 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr–Föld irány) 5.540
512 29,5–29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)5.540 5.542
29,5–29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541

5.525 5.526 5.527 5.529
5.540
29,5–29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)5.540 5.542
29,5–29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr–Föld irány) 5.540
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
513 29,9–30 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (Föld–űr irány) 5.541 5.543
29,9–29,999 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.527
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541 5.543
Műholdas állandóhelyű
(űr–Föld irány) 5.540

5.525 5.526
514
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
29,999–30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 (űr–Föld irány) 5.538
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.527
Műholdas Föld-kutatás
(Föld–űr irány) 5.541 5.543

5.525 5.526
515 30–31 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)5.542
30–31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)
516 *  31–31,3 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.543B
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)
Űrkutatás 5.544 5.545
5.149
31–31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
5.543B
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr–Föld irány)
Űrkutatás 5.544

5.149
517 31,3–31,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
31,3–31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
518 31,5–31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.149 5.546
31,5–31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
31,5–31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével


5.149
31,5–31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)


5.149 5.546
519 31,8–32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány)5.547 5.547B 5.548
31,8–32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr–Föld irány)

5.547 5.548
520 32–32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány)5.547 5.547C 5.548
32–32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr–Föld irány)

5.547 5.548
521 32,3–33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.547 5.547D 5.548
32,3–33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547 5.548
522 33–33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.547 5.547E
33–33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547
523 33,4–34,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.549
33,4–34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
524 34,2–34,7 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány)

5.549
34,2–34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld–űr irány)
525 34,7–35,2 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás 5.550

5.549
34,7–35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás
526 35,2–35,5 GHz METEOROLÓGIA
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.549
35,2–35,5 GHz
METEOROLÓGIA
RÁDIÓLOKÁCIÓ
527 35,5–36 GHz METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)5.549 5.549A
35,5–36 GHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)

5.549A
528 36–37 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)5.149 5.550A
36–37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149 5.550A
529 *  37–37,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)5.547
37–37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.547
530 *  37,5–38 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)

5.547
37,5–38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány)

5.547
531 *  38–39,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.550D
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
MOZGÓ 5.550B
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)
5.547
38–39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.550D MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr–Föld irány) 5.550C
MOZGÓ 5.550B
Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány)

5.547
532 *  39,5–40 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B 5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)


5.547 5.550E
39,5–40 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B
5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány)

5.547 5.550E
533 *  40–40,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD–KUTATÁS (Föld–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B 5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)5.550E
40–40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B
5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) Műholdas Föld-kutatás
(űr–Föld irány)

5.550E
534 *  40,5–41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Légi mozgó
Tengeri mozgó5.547
40,5–41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B
5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
Műholdas mozgó (űr–Föld irány)

5.547
40,5–41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Légi mozgó
Tengeri mozgó5.547
40,5–41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Légi mozgó
Tengeri mozgó5.547
535 *  41–42,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.516B 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó5.547 5.551F 5.551H 5.551I
41–42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Légi mozgó
Tengeri mozgó

5.547 5.551H 5.551I
536 *  42,5–43,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.552
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.547
42,5–43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.552
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.547
537 *  43,5–47 GHz MOZGÓ 5.553 5.553A
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.554
43,5–47 GHz
MOZGÓ 5.553 5.553A MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.554
538 *  47–47,2 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
47–47,2 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
539 *  47,2–47,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ 5.553B

5.552A
47,2–47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
540 *  47,5–47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A
MOZGÓ 5.553B
47,5–47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C
5.552
MOZGÓ 5.553B
47,5–47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A
MOZGÓ
541 *  47,9–48,2 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ 5.553B

5.552A
47,9–48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
542 *  48,2–48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
48,2–50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
5.516B 5.550C 5.552
MOZGÓ
48,2–48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552

(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
543 *  48,54–49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
48,54–48,94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
544 *  48,94–49,04 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 5.555
5.149 5.340
545 * 5.149 5.340 5.555
49,04–49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
546 *  49,44–50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
5.550C 5.552
(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ5.149 5.340 5.555
49,44–50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
5.550C 5.552
(űr–Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
547 *  50,2–50,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
50,2–50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
548 *  50,4–51,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A 5.550C
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
50,4–51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.338A
5.550C
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld–űr irány)
548/A *  51,4–52,4 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.555C
MOZGÓ5.338A 5.547 5.556
51,4–52,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.555C
MOZGÓ

5.338A 5.547 5.556
549 *  52,4–52,6 GHz ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ


5.547 5.556
52,4–52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A MOZGÓ

5.547 5.556
550 52,6–54,25 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
Űrkutatás (passzív)5.340 5.556
52,6–54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.556
551 54,25–55,78 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.556B
54,25–55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
ŰRKUTATÁS (passzív)
552 55,78–56,9 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)5.547 5.557
55,78–56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
553 56,9–57 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)5.547 5.557
56,9–57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
554 57–58,2 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)5.547 5.557
57–58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547
555 58,2–59 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)5.547 5.556
58,2–59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.556
556 59–59,3 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
59–59,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
557 59,3–64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559


5.138
59,3–64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559

5.138
558 64–65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével


5.547 5.556
64–65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.547 5.556
559 65–66 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS


5.547
65–66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS

5.547
560 *  66–71 GHz MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.553 5.558 5.559AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.554
66–71 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.553 5.558 5.559AA MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554
561 71–74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
71–74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
562 74–76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr–Föld irány)
5.561
74–76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.561
563 76–77,5 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr–Föld irány)


5.149
76–77,5 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149
564 77,5–78 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559B
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr–Föld irány)


5.149
77,5–78 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559B Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149
565 78–79 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149 5.560
78–79 GHz RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149 5.560
566 79–81 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr–Föld irány)


5.149
79–81 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149
567 81–84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr–Föld irány)
81–81,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149 5.561A
568

5.149 5.561A
81,5–84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.149
569 84–86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) 5.561B
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149
84–86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
570 86–92 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
86–92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
571 92–94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.149
92–94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
572 94–94,1 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
Rádiócsillagászat5.562 5.562A
94–94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.562 5.562A
573 94,1–95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.149
94,1–95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
574 95–100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
95–100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554

5.149
575 100–102 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341
100–102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341
576 102–105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149 5.341
102–105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341
577 105–109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B


5.149 5.341
105–109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
578 109,5–111,8 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341
109,5–111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341
579 111,8–114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B


5.149 5.341
111,8–114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
580 114,25–116 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341
114,25–116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341
581 116–119,98 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)5.341
116–119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)

5.341
582 119,98–122,25 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)5.138 5.341
119,98–122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.138 5.341
583 122,25–123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr


5.138
122,25–123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr

5.138
584 123–130 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat 5.562D
5.149 5.554
123–130 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat

5.149 5.554
585 130–134 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149 5.562A
130–134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.562A
586 134–136 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
134–136 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat
587 136–141 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr


5.149
136–141 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr

5.149
588 141–148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.149
141–148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
589 148,5–151,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
148,5–151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
590 151,5–155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ


5.149
151,5–155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149
591 *  155,5–158,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT


5.149
155,5–158,5 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149
592 158,5–164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)
158,5–164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány)
593 164–167 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
164–167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
594 167–174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.5585.149 5.562D
167–174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558

5.149
595 174,5–174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
174,5–174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
596 174,8–182 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
174,8–182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)
597 182–185 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
182–185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
598 185–190 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
185–190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
599 190–191,8 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
Űrkutatás (passzív)5.340
190–191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
600 191,8–200 GHz ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ


5.149 5.341 5.554
191,8–200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.554
601 200–209 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.341 5.563A
200–209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341 5.563A
602 209–217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149 5.341
209–217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341
603 217–226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B5.149 5.341
217–226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341
604 226–231,5 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340
226–231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340
605 231,5–232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
231,5–232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
606 232–235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
232–235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
607 235–238 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
Űrkutatás (passzív)
5.563A 5.563B
235–238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.563A 5.563B
608 238–240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
238–240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
609 240–241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
240–241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
610 241–248 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr


5.138 5.149
241–248 GHz RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr

5.138 5.149
611 248–250 GHz AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat


5.149
248–250 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat

5.149
612 250–252 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)5.340 5.563A
250–252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.563A
613 252–265 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ5.149 5.554
252–265 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554
614 265–275 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT5.149 5.563A
265–275 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.563A
615 *  275–3000 GHz (Nincs felosztva) 5.564A 5.565 275–3000 GHz
(Nincs felosztva) 5.564A 5.565

3. Az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzetei

3.1. Általános leírás

3.1.1. *  A Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkező, a 2.2. pontban foglalt táblázat D oszlopában feltüntetett lábjegyzetek hivatkozási számai a 3.2. pontban foglalt táblázat A oszlopában vastagon szedve szerepelnek.

3.1.2. *  A 3.2. pontban a lábjegyzet végén feltüntetett „(WRC–97)”, „(WRC–2000)”, „(WRC–03)”, „(WRC–07)”, „(WRC–12)”, „(WRC–15)”, valamint „(WRC–19)” rövidítés a WRC–97, a WRC–2000, a WRC–03, a WRC–07, a WRC–12, a WRC–15, valamint a WRC–19 változtatásait jelzi. Ha a lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC–95 hagyta jóvá.

3.1.3. A 3. pont alkalmazásában:

3.1.3.1. eltérő szolgálati kategória: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „másodlagos jelleggel” osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „elsődleges jelleggel” osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot;

3.1.3.2. helyettesítő felosztás: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „osztották fel”, akkor az „helyettesítő” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

3.1.3.3. Iroda: az ITU Rádiótávközlési Irodája;

3.1.3.4. járulékos felosztás: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „is felosztották”, akkor az „járulékos” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

3.1.3.5. *  kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás valamely állomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történő használatára vonatkozik;

3.1.3.6. *  kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, hogy azt egy vagy több igazgatás valamely földfelszíni rádiótávközlési szolgálat vagy űrtávközlési szolgálat számára használja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi övezetben, meghatározott feltételek mellett;

3.1.3.7. *  Táblázat: az RR frekvenciasávok felosztási táblázata, a 2.2. pontban foglalt táblázat A–C oszlopa.

3.1.4. *  A lábjegyzetben hivatkozott Cikk, Bekezdés, Függelék, Határozat és Ajánlás – az ITU–R- ajánlások kivételével – az RR megfelelő részére utal. A lábjegyzet hivatkozási száma megfelel az RR adott Bekezdése számának.

3.1.5. Ha a lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem okoznak káros zavarást egy másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásának, ez – amennyiben a lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43 Bekezdés alkalmazását – egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem okozhat káros zavarást, nem tarthat igényt védelemre a másik rádiószolgálat vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomása által okozott káros zavarásokkal szemben.

3.1.6. Ha a lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem tarthatnak igényt védelemre egy másik rádiószolgálattal vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásával szemben, ez – amennyiben a lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43A Bekezdés alkalmazását – egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem tarthat igényt védelemre, nem okozhat káros zavarást a másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomásának.

3.2. *  Lábjegyzetek
A B
1 Hivatkozási szám Szöveg
2 5.53 Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 8,3 kHz alatti frekvenciák használatát engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 8,3 kHz feletti frekvenciasávok fel vannak osztva. (WRC–12)
3 5.54 Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 8,3 kHz alatti frekvenciákat használó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden gyakorlatilag elérhető védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben. (WRC–12)
4 5.54A A 8,3–11,3 kHz frekvenciasávnak a meteorológiát segítő szolgálat állomásai általi használata a passzív használatra korlátozódik. A 9–11,3 kHz sávban a meteorológiát segítő szolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiónavigáció szolgálat 2013. január 1. előtt az Irodánál bejelentett állomásaival szemben. A meteorológiát segítő szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat ez után az időpont után bejelentett állomásai közötti megosztásnál az ITU–R RS.1881
Ajánlás legújabb változatát kell alkalmazni. (WRC–12)
5 5.54B Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kuvaitban, Libanonban, Marokkóban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban és Tunéziában a 8,3–9 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció, az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
6 5.54C Járulékos felosztás: Kínában a 8,3–9 kHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció és a tengeri mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
7 5.55 Járulékos felosztás: Örményországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 14–17 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
8 5.56 Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14–19,95 kHz és a 20,05–70 kHz sávot, valamint az 1. Körzetben a 72–84 kHz és a 86–90 kHz sávot is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciát használják. (WRC–12)
9 5.57 A 14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz és a 70–90 kHz (72–84 kHz és 86–90 kHz az 1. Körzetben) sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a parti rádiótávíró állomásokra (csak A1A és F1B adásmód) korlátozódik. Kivételesen engedélyezett a J2B és a J7B adásmód használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges sávszélesség nem haladhatja meg az A1A vagy az F1B adásmódnál a kérdéses sávban általában használt értéket.
10 5.58 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 67–70 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC–2000)
11 5.59 Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70–72 kHz és a 84–86 kHz sávban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–2000)
12 5.60 A 70–90 kHz (70–86 kHz az 1. Körzetben) és a 110–130 kHz (112–130 kHz az
1. Körzetben) sávban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.
13 5.61 A 2. Körzetben a 70–90 kHz és a 110–130 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 Bekezdés szerint azoktól az igazgatásoktól megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, amelyeknek a Táblázatnak megfelelően üzemelő szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonáltal az állandóhelyű, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen egyetértések alapján létesített állomásainak.
14 5.62 Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90–110 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében állomásokat üzemeltetnek, egyeztessék a műszaki és üzemviteli jellemzőket, hogy így elkerülhető legyen az ezen állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása.
15 5.63 Törölve. (WRC–97)
16 5.64 Az állandóhelyű szolgálat állomásai részére, az e szolgálat számára a 90 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint a tengeri mozgószolgálat állomásai részére, az e szolgálat számára a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai részére a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett.
17 5.65 Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben a 112–117,6 kHz és a 126–129 kHz sávban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–2000)
18 5.66 Eltérő szolgálati kategória: Németországban a 115–117,6 kHz sávban a felosztás az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
19 5.67 Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 130–148,5 kHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenlőség alapján üzemelhet. (WRC–19)
20 5.67A A 135,7–137,8 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg az 1 W (EIRP) értéket, és ezek az állomások nem okozhatnak káros zavarást az 5.67 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő rádiónavigáció szolgálat állomásainak. (WRC–07)
21 5.67B Algériában, Egyiptomban, Irakban, Libanonban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban és Tunéziában a 135,7–137,8 kHz frekvenciasáv használata az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálatra korlátozódik. A fent említett országokban a 135,7–137,8 kHz frekvenciasávban az amatőrszolgálat nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak figyelembe kell venniük. (WRC–19)
22 5.68 Helyettesítő felosztás: a Kongói Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a Dél-afrikai Köztársaságban a 160–200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–15)
23 5.69 Járulékos felosztás: Szomáliában a 200–255 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
24 *  5.70 Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Szváziföldön, Etiópiában, Kenyában, Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tanzániában, Csádban, Zambiában és Zimbabwéban a 200–283,5 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
25 5.71 Törölve. (WRC–19)
26 5.72 Törölve. (WRC–12)
27 5.73 A 285–325 kHz (283,5–325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció szolgálatban használható kiegészítő navigációs információk keskenysávú technikával történő továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros zavarást a rádiónavigáció szolgálatban üzemelő rádió-irányadó állomásoknak. (WRC–97)
28 5.74 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3–285,7 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével) számára is felosztották.
29 5.75 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Moldovában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315–325 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű azzal a feltétellel, hogy a Balti-tenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak szóló frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az érintett igazgatások előzetes véleménycseréjéhez kötik. (WRC–07)
30 5.76 A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405–415 kHz sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a 406,5–413,5 kHz sávban.
31 5.77 Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben, a Koreai Köztársaságban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Srí Lankán a 415–495 kHz frekvenciasávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban, Lettországban, Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 435–495 kHz frekvenciasávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Az összes fent említett ország igazgatásának minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a 435–495 kHz frekvenciasávban üzemelő légi rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást a hajóállomások olyan frekvenciájú adásainak parti állomások általi vételének, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomások részére vannak kijelölve. (WRC–19)
32 5.78 Eltérő szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 415–435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű.
33 5.79 A tengeri mozgószolgálatban a 415–495 kHz és az 505–526,5 kHz frekvenciasáv használata a rádiótávírásra korlátozódik, és ezek a frekvenciasávok az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján a NAVDAT rendszer számára is használhatók az ITU–R M.2010 Ajánlás legújabb változatának megfelelően. A NAVDAT adóállomások a parti állomásokra korlátozódnak. (WRC–19)
34 5.79A A NAVTEX szolgálatban a 490 kHz, 518 kHz és a 4209,5 kHz frekvencián parti állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az üzemviteli jellemzőket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak megfelelően (lásd a 339. (Rev.WRC–07) Határozatot). (WRC–07)
35 5.80 A 2. Körzetben a 435–495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.
36 5.80A A 472–479 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) nem haladhatja meg az 1 W értéket. Az igazgatások ezt az EIRP határértéket 5 W értékig növelhetik saját területük azon részein, amelyek 800 km-nél nagyobb távolságra vannak Algéria, Szaúd-Arábia, Azerbajdzsán, Bahrein, Fehéroroszország, Kína, a Comore-szigetek, Dzsibuti, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, az Oroszországi Föderáció, az Iráni Iszlám Köztársaság, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Üzbegisztán, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, Szomália, Szudán, Tunézia, Ukrajna és Jemen határaitól. Ebben a frekvenciasávban az amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–12)
37 5.80B A 472–479 kHz frekvenciasáv használata Algériában, Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Kínában, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, Irakban, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Mauritániában, Ománban, Üzbegisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Szudánban, Tunéziában és Jemenben a tengeri mozgó és a légi rádiónavigáció szolgálatra korlátozódik. A fent említett országokban ebben a frekvenciasávban az amatőrszolgálat nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak figyelembe kell venniük. (WRC–12)
38 5.81 Törölve. (WRC–2000)
39 5.82 A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia kizárólag a parti állomások által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történő adására használandó. A 490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. A 415–495 kHz frekvenciasávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való használatakor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ez ne okozzon káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. A 472–479 kHz frekvenciasávnak amatőrszolgálatra való használatakor az igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy ez nem okoz káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. (WRC–12)
40 5.82A Törölve. (WRC–12)
41 5.82B Törölve. (WRC–12)
42 5.82C A 495–505 kHz frekvenciasávot a nemzetközi NAVDAT rendszer számára használják az ITU–R M.2010 Ajánlás legújabb változatában leírtak szerint. A NAVDAT adóállomások a parti állomásokra korlátozódnak. (WRC–19)
43 5.83 Törölve. (WRC–07)
44 5.84 Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC–07)
45 5.85 Nincs felhasználva.
46 5.86 A 2. Körzetben az 525–535 kHz sávban a műsorszóró állomások vivőteljesítménye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.
47 *  5.87 Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában és Nigerben az 526,5–535 kHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
48 5.87A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5–1606,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, és az 1997. október 27-én már üzemelő földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC–97)
49 5.88 Járulékos felosztás: Kínában az 526,5–535 kHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
50 5.89 A 2. Körzetben az 1605–1705 kHz sávot a műsorszóró szolgálat állomásai a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alapján használhatják. Az 1625–1705 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben szereplő kiosztásokat.
51 5.90 Az 1605–1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti műsorszóró állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.
52 5.91 Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5–1705 kHz sávot másodlagos jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC–97)
53 5.92 Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz és a 3500–3800 kHz sávban rádiómeghatározó rendszereket működtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W értéket.
54 5.93 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz és a 2160–2170 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–15)
55 5.94 Nincs felhasználva.
56 5.95 Nincs felhasználva.
57 5.96 Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Horvátországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1715–1800 kHz és az 1850–2000 kHz frekvenciasávban az igazgatások összesen legfeljebb 200 kHz sávszélességet feloszthatnak amatőrszolgálatuk számára. Mindazonáltal, amikor ezeken a frekvenciasávokon belül a felosztást végzik amatőrszolgálatuk részére, az igazgatások – a szomszédos országok igazgatásainak előzetes megkeresése után – kötelesek megtenni az esetleg szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amatőrszolgálatuk más országok állandóhelyű és mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. Az egyes amatőrállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W értéket. (WRC–15)
58 5.97 A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy működik, hogy az elfoglalt sáv 1825–1875 kHz, illetve 1925–1975 kHz. Más szolgálatok, amelyek számára az 1800–2000 kHz sávot felosztották, bármilyen frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemelő Loran rendszernek.
59 5.98 Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Belgiumban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban és Törökországban az 1810–1830 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–15)
60 5.99 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Irakban, Líbiában, Üzbegisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szlovéniában, Csádban és Togóban az 1810–1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
61 5.100 Az 1. Körzetben az 1810–1830 kHz sávnak az amatőrszolgálat általi használata azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhető, ha az 5.98 és az 5.99 Bekezdésben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az amatőrállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdés szerint üzemelő más szolgálatok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézkedéseket meghatározzák.
62 5.101 Törölve. (WRC–12)
63 5.102 Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Paraguayban és Peruban az 1850–2000 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC–15)
64 5.103 Az 1. Körzetben az 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz és a 2650–2850 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelöléskor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
65 5.104 Az 1. Körzetben a 2025–2045 kHz sávnak a meteorológiát segítő szolgálat általi használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.
66 5.105 A 2. Körzetben (Grönland kivételével) a rádiótelefon üzemű parti állomások és hajóállomások a 2065–2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW értéket. Kívánatos, hogy elsősorban a következő vivőfrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Argentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz vivőfrekvenciát is használják, míg a 2072–2075,5 kHz sáv frekvenciáit az 52.165 Bekezdés szerint használják.
67 5.106 A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye nem haladja meg az 50 W értéket, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz közötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
68 *  5.107 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Szváziföldön, Etiópiában, Irakban, Líbiában és Szomáliában a 2160–2170 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W értéket. (WRC–19)
69 5.108 A 2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. A 2173,5–2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC–07)
70 5.109 A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz frekvencia nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
71 5.110 A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz frekvencia nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
72 5.111 A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz vivőfrekvencia, valamint a 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvencia a földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok érvényben lévő eljárási szabályainak megfelelően ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használható. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő. Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciára is, de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított ±3 kHz-es sávon belül kell tartani. (WRC–07)
73 5.112 Helyettesítő felosztás: Srí Lankán a 2194–2300 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
74 5.113 A 2300–2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz és az 5005–5060 kHz sáv műsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire nézve lásd az 5.165.20, 5.21 és a 23.323.10 Bekezdést.
75 5.114 Helyettesítő felosztás: Irakban a 2502–2625 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
76 5.115 A 3023 kHz és az 5680 kHz vivőfrekvenciát (vonatkoztatási frekvenciát) – a 31. Cikkben megadott feltételek mellett – a tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletekbe bevont állomásai is használhatják. (WRC–07)
77 5.116 Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155–3195 kHz sáv használatát abból a célból, hogy a kis teljesítményű, vezetéknélküli hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat alakuljon ki. Ezen készülékek számára – a helyi igények kielégítésére – az igazgatások járulékos csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.
Megjegyzendő, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány alkalmas indukciós mezőben üzemelő, kis hatótávolságú hallókészülékek használatára.
78 5.117 Helyettesítő felosztás: Elefántcsontparton, Egyiptomban, Libériában, Srí Lankán és Togóban a 3155–3200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
79 5.118 Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban és Peruban a 3230–3400 kHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
80 5.119 Járulékos felosztás: Peruban a 3500–3750 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
81 5.120 Törölve. (WRC–2000)
82 5.121 Nincs felhasználva.
83 5.122 Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban és Peruban a 3750–4000 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–15)
84 *  5.123 Járulékos felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwéban a 3900–3950 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–19)
85 5.124 Törölve. (WRC–2000)
86 5.125 Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950–4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemelő műsorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.
87 5.126 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 3995–4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
88 5.127 A 4000–4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótelefon üzemű hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 17. Függeléket).
89 5.128 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 4063–4123 kHz és a 4130–4438 kHz frekvenciasáv frekvenciáit, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Indiában, Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Pakisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063–4123 kHz, 4130–4133 kHz és a 4408–4438 kHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat 1 kW-ot meg nem haladó átlagteljesítményű állomásai azzal a feltétellel üzemeltethetők, hogy a tengerparttól legalább 600 km-re fekszenek és nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak. (WRC–19)
90 5.129 Törölve. (WRC–07)
91 5.130 A 4125 kHz és a 6215 kHz vivőfrekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC–07)
92 5.131 A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíró technikával történő adására. (WRC–97)
93 5.132 A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvencia nemzetközi frekvencia a tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket).
94 5.132A A rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a 612. (Rev.WRC12) Határozat szerint üzemelő oceanográfiai radarokra korlátozódnak. (WRC–12)
95 5.132B Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban a 4438–4488 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
96 5.133 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Nigerben, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130–5250 kHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–12)
97 5.133A Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban az 5250–5275 kHz és a 26 200–26 350 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
98 5.133B Az 5351,5–5366,5 kHz frekvenciasávot használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg a 15 W (EIRP) értéket. Mindazonáltal a 2. Körzetben Mexikóban az 5351,5–5366,5 kHz frekvenciasávot használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg a 20 W (EIRP) értéket. A 2. Körzet következő országaiban az 5351,5–5366,5 kHz frekvenciasávot használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg a 25 W (EIRP) értéket: Antigua és Barbuda, Argentína, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, Dominikai Köztársaság, Dominika, Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago, Uruguay, Venezuela, valamint a Holland Királyság 2. Körzetben lévő tengerentúli országai és területei. (WRC–19)
99 5.134 Az 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz és a 18 900–19 020 kHz frekvenciasávnak a műsorszóró szolgálat általi használata a 12. Cikkben lefektetett eljárás alkalmazásától függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a frekvenciasávokban tegyék lehetővé a digitális modulációjú adások bevezetését az 517. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezéseinek megfelelően. (WRC–19)
100 5.135 Törölve. (WRC–97)
101 5.136 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az 5900–5950 kHz sáv frekvenciáit használhatják a következő szolgálatok azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak: állandóhelyű szolgálat (mind a három Körzetben), földi mozgószolgálat (az 1. Körzetben), mozgószolgálat az (R) légi mozgószolgálat kivételével (a 2. és a 3. Körzetben). Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–07)
102 5.137 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200–6213,5 kHz és a 6220,5–6525 kHz sávot, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
103 5.138 Az alábbi sávok:
6765–6795 kHz (sávközépi frekvencia 6780 kHz),
433,05–434,79 MHz (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az 5.280 Bekezdésben említett országok kivételével,
61–61,5 GHz (sávközépi frekvencia 61,25 GHz),
122–123 GHz (sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és
244–246 GHz (sávközépi frekvencia 245 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehetők igénybe. Ezen frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások általi használata az érdekelt igazgatások által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön felhatalmazás alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a legújabb vonatkozó ITU–R-ajánlásokat.
104 5.138A Törölve (WRC–12)
105 5.139 Törölve. (WRC–12)
106 5.140 Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Szomáliában és Togóban a 7000–7050 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
107 5.141 Helyettesítő felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Líbiában, Madagaszkáron és Nigerben a 7000–7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–12)
108 5.141A Járulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000–7100 kHz és a 7100–7200 kHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–03)
109 5.141B Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a Comore-szigeteken, a Koreai Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Guineában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigerben, Új-Zélandon, Ománban, Pápua Új-Guineában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Dél-Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Jemenben a 7100–7200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
110 5.141C Törölve. (WRC–12)
111 5.142 A 7200–7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. (WRC–12)
112 5.143 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 7300–7350 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–07)
113 5.143A Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 3. Körzetben a 7350–7450 kHz sáv frekvenciáit elsődleges jelleggel használhatják az állandóhelyű szolgálat és másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–12)
114 5.143B Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az 1. Körzetben a 7350–7450 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket. (WRC–12)
115 5.143C Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Marokkóban, Mauritániában, Nigerben, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350–7400 kHz és a 7400–7450 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
116 5.143D Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 2. Körzetben a 7350–7400 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–12)
117 5.143E Törölve. (WRC–12)
118 5.144 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 7995–8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
119 5.145 A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz vivőfrekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC–07)
120 5.145A A rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a 612. (Rev.WRC–12) Határozat szerint üzemelő oceanográfiai radarokra korlátozódnak. (WRC–12)
121 5.145B Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban a 9305–9355 kHz és a 16 100–16 200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
122 5.146 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz,
12 050–12 100 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz és a
18 900–19 020 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhelyű szolgálat részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–07)
123 5.147 Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, használhatják a 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz és a
11 975–12 050 kHz sáv frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket.
124 5.148 Törölve. (WRC–97)
125 5.149 Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek
a 13 360–13 410 kHz, a 25 550–25 670 kHz, a 37,5–38,25 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 73–74,6 MHz, az 1. Körzetben a 150,05–153 MHz,
a 322–328,6 MHz, a 406,1–410 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 608–614 MHz, az 1330–1400 MHz,
az 1610,6–1613,8 MHz, az 1660–1670 MHz,
az 1718,8–1722,2 MHz, a 2655–2690 MHz,
a 3260–3267 MHz, a 3332–3339 MHz,
a 3345,8–3352,5 MHz, a 4825–4835 MHz,
a 4950–4990 MHz, a 4990–5000 MHz,
a 6650–6675,2 MHz, a 10,6–10,68 GHz,
a 14,47–14,5 GHz,
a 22,01–22,21 GHz, a 22,21–22,5 GHz,
a 22,81–22,86 GHz, a 23,07–23,12 GHz, a 31,2–31,3 GHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 31,5–31,8 GHz, a 36,43–36,5 GHz,
a 42,5–43,5 GHz,
a 48,94–49,04 GHz, a 76–86 GHz,
a 92–94 GHz,
a 94,1–100 GHz,
a 102–109,5 GHz,
a 111,8–114,25 GHz,
a 128,33–128,59 GHz, a 129,23–129,49 GHz, a 130–134 GHz,
a 136–148,5 GHz,
a 151,5–158,5 GHz,
a 168,59–168,93 GHz, a 171,11–171,45 GHz, a 172,31–172,65 GHz, a 173,52–173,85 GHz, a 195,75–196,15 GHz, a 209–226 GHz,
a 241–250 GHz, a 252–275 GHz
sáv fel van osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. Űrállomások és légijármű állomások adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdést, valamint a 29. Cikket). (WRC–07)
126 5.149A Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban a 13 450–13 550 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
127 5.150 Az alábbi sávok:
13 553–13 567 kHz (sávközépi frekvencia 13 560 kHz),
26 957–27 283 kHz (sávközépi frekvencia 27 120 kHz),
40,66–40,70 MHz (sávközépi frekvencia 40,68 MHz),
902–928 MHz a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz),
2400–2500 MHz (sávközépi frekvencia 2450 MHz),
5725–5875 MHz (sávközépi frekvencia 5800 MHz) és
24–24,25 GHz (sávközépi frekvencia 24,125 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehetők. Az e sávokban üzemelő rádiótávközlési szolgálatok kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett üzemelhetnek.
128 5.151 Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 13 570–13 600 kHz és a 13 800–13 870 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC–07)
129 5.152 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, Elefántcsontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250–14 350 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Az állandóhelyű szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket. (WRC–03)
130 5.153 A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 15 995–16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
131 5.154 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068–18 168 kHz sávot elsődleges jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az országoknak a határain belüli használatra az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–03)
132 5.155 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850–21 870 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–07)
133 5.155A Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850–21 870 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik. (WRC–07)
134 5.155B A 21 870–21 924 kHz sávot az állandóhelyű szolgálatban a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtásához használják.
135 5.156 Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720–23 200 kHz sávot elsődleges jelleggel a meteorológiát segítő szolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.
136 5.156A A 23 200–23 350 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
137 5.157 A 23 350–24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a hajók közötti rádiótávírásra korlátozódik.
138 5.158 Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban a 24 450–24 600 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
139 5.159 Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában és Kirgizisztánban a 39–39,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
140 5.160 Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ruandában a 41–44 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
141 5.161 Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41–44 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
142 5.161A Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 41,015–41,665 MHz és a 43,35–44 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. A rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a 612. (Rev.WRC–12) Határozat szerint üzemelő oceanográfiai radarokra korlátozódnak. (WRC–19)
143 5.161B Helyettesítő felosztás: Albániában, Németországban, Örményországban, Ausztriában, Fehéroroszországban, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Cipruson, a Vatikánban, Horvátországban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Máltán, Moldovában, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Üzbegisztánban, Hollandiában, Portugáliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, San Marinóban, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Törökországban és Ukrajnában a 42–42,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
144 5.162 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 44–47 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
145 5.162A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban és Svájcban a 46–68 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC–97) Határozat szerint. (WRC–19)
146 5.163 Járulékos felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 47–48,5 MHz és az 56,5–58 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
147 *  5.164 Járulékos felosztás: Albániában, Algériában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Szváziföldön, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Libanonban, Líbiában, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Csádban, Togóban, Tunéziában és Törökországban a 47–68 MHz frekvenciasávot, a Dél-afrikai Köztársaságban a 47–50 MHz frekvenciasávot, valamint Lettországban a 48,5–56,5 MHz és az 58–68 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes frekvenciasávjaival kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e frekvenciasávokkal kapcsolatban nem említett országok már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–19)
148 5.165 Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Madagaszkáron, Mozambikban, Nigerben, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47–68 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
149 5.166 Törölve. (WRC–15)
150 5.166A Eltérő szolgálati kategória: Ausztriában, Cipruson, a Vatikánban, Horvátországban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Magyarországon, Lettországban, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szlovákiában és Szlovéniában az 50,0–50,5 MHz frekvenciasávot az amatőrszolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Az ezekben az országokban üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban az 50,0–50,5 MHz frekvenciasávban a Rádiószabályzat szerint üzemelő műsorszóró, állandóhelyű és mozgószolgálati állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ezen szolgálatok állomásaira az 5.169B Bekezdésben meghatározott védelmi kritériumokat is alkalmazni kell. Az 1. Körzetben – az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével – a rádiólokáció szolgálat keretében az 5.162A Bekezdés szerint üzemelő szélprofil radarok az amatőrszolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek az 50,0–50,5 MHz frekvenciasávban. (WRC–19)
151 5.166B Az 1. Körzetben az amatőrszolgálat másodlagos jelleggel üzemelő állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műsorszóró szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Az 1. Körzetben az 50–52 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerősség nem haladhatja meg a +6 dB(μV/m) számított értéket 10 m talajszint feletti magasságban az idő több mint 10%-ában az 1. Körzetben analóg műsorszóró állomást üzemeltető ország határán, továbbá a 3. Körzetben az 5.167 és 5.168 Bekezdésben felsorolt, műsorszóró állomással rendelkező szomszédos országok határán. (WRC–19)
152 5.166C Az 1. Körzetben – az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével – az 50–52 MHz frekvenciasávban üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat keretében az 5.162A Bekezdés szerint üzemelő szélprofil radaroknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–19)
153 5.166D Eltérő szolgálati kategória: Libanonban az 50–52 MHz frekvenciasávot az amatőrszolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. A Libanonban üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban az 50–52 MHz frekvenciasávban a Rádiószabályzat szerint üzemelő műsorszóró, állandóhelyű és mozgószolgálati állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–19)
154 5.166E Az Oroszországi Föderációban csak az 50,080–50,280 MHz frekvenciasávot osztották fel az amatőrszolgálat számára másodlagos jelleggel. Az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok más szolgálataira vonatkozó védelmi kritériumokat az 5.166B és az 5.169B Bekezdés határozza meg. (WRC–19)
155 5.167 Helyettesítő felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Pakisztánban és Szingapúrban az 50–54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC–15)
156 5.167A Járulékos felosztás: Indonéziában és Thaiföldön az 50–54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
157 5.168 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 50–54 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
158 *  5.169 Helyettesítő felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwéban az 50–54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. Szenegálban az 50–51 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
159 5.169A Helyettesítő felosztás: az 1. Körzet következő országaiban az 50–54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel: Angola, Szaúd-Arábia, Bahrein, Burkina Faso, Burundi, az Egyesült Arab Emírségek, Gambia, Jordánia, Kenya, Kuvait, Mauritius, Mozambik, Omán, Uganda, Katar, Dél-Szudán és Tanzánia. Bissau-Guineában az 50,0–50,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. Dzsibutiban az 50–52 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. Az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével az 1. Körzetben az e lábjegyzet szerint az 50–54 MHz frekvenciasáv egészében vagy annak részében üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Algériában, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Líbiában, Palesztinában*, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szudánban és Tunéziában a Rádiószabályzat szerint üzemelő más szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Az 50–54 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerősség nem haladhatja meg a +6 dB(μV/m) értéket 10 m talajszint feletti magasságban az idő több mint 10%-ában a védelmet igénylő felsorolt országok határán. (WRC–19)
* A Meghatalmazotti Értekezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján és tekintettel az 1995. szeptember 28-i izraeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
160 5.169B Az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével az 1. Körzetben az 50–54 MHz frekvenciasáv egészében vagy annak részében használt amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Algériában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Oroszországi Föderációban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Líbiában, Üzbegisztánban, Palesztinában*, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Ukrajnában a Rádiószabályzat szerint használt más szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Az 50–54 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerősség nem haladhatja meg a +6 dB(μV/m) értéket 10 m talajszint feletti magasságban az idő több mint 10%-ában az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok határán. (WRC–19)
* A Meghatalmazotti Értekezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján és tekintettel az 1995. szeptember 28-i izraeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
161 5.170 Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51–54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
162 *  5.171 Járulékos felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Maliban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwéban az 54–68 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
163 5.172 Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben és Guyanában az 54–68 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–15)
164 5.173 Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben és Guyanában a 68–72 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–15)
165 5.174 Törölve. (WRC–07)
166 5.175 Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68–73 MHz és a 76–87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. Lettországban és Litvániában a 68–73 MHz és a 76–87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat, valamint a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt országokban a műsorszóró szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell működniük. (WRC–07)
167 5.176 Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a Fülöpszigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a 68–74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC–07)
168 5.177 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 73–74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–07)
169 5.178 Járulékos felosztás: Kolumbiában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73–74,6 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
170 5.179 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Litvániában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6–74,8 MHz és a 75,2–75,4 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, de kizárólag csak a földi telepítésű adók részére. (WRC–12)
171 5.180 A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tartózkodniuk kell a védősáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölésétől olyan más szolgálatok állomásai részére, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a markeradóknak.
Törekedni kell a fedélzeti marker-vevőkészülékek jellemzőinek további tökéletesítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárhoz közeli adóállomások teljesítményének korlátozására.
172 5.181 Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 74,8–75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC–03)
173 5.182 Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4–87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
174 5.183 Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76–87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
175 5.184 Törölve. (WRC–07)
176 5.185 Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában és Paraguayban a 76–88 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–15)
177 5.186 Törölve. (WRC–97)
178 5.187 Helyettesítő felosztás: Albániában a 81–87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják.
179 5.188 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85–87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a műsorszóró szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.
180 5.189 Nincs felhasználva.
181 5.190 Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5–88 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–97)
182 5.191 Nincs felhasználva.
183 5.192 Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100–108 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–97)
184 5.193 Nincs felhasználva.
185 5.194 Járulékos felosztás: Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a 104–108 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
186 5.195 Nincs felhasználva.
187 5.196 Nincs felhasználva.
188 5.197 Járulékos felosztás: a Szíriai Arab Köztársaságban a 108–111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC–12)
189 5.197A Járulékos felosztás: a 108–117,975 MHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint üzemelő rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a 413. (Rev.WRC–07) Határozatnak* megfelelően történhet. A 108–112 MHz sávnak az (R) légi mozgószolgálat általi használata a földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat – az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint – szolgáltató rendszerekre korlátozódik. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–12 módosította.
190 5.198 Törölve. (WRC–07)
191 5.199 Törölve. (WRC–07)
192 5.200 A 117,975–137 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz tartalék légiforgalmi frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai a 31. Cikkben lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival. (WRC–07)
193 5.201 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Kazahsztánban, Maliban, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guineában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Szenegálban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132–136 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai részére, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai részére kijelölt frekvenciákra. (WRC–19)
194 5.202 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Maliban, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szenegálban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136–137 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai részére, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai részére kijelölt frekvenciákra. (WRC–19)
195 5.203 Törölve. (WRC–07)
196 5.203A Törölve. (WRC–07)
197 5.203B Törölve. (WRC–07)
198 5.203C A 137–138 MHz frekvenciasávban az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr–Föld irány) rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas rendszerekkel történő használata a 660. (WRC–19) Határozattól függően lehetséges. A 32. (WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. Ezek a rendszerek nem okozhatnak káros zavarást azoknak a meglévő szolgálatoknak, amelyek számára a frekvenciasávot elsődleges jelleggel felosztották, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC–19)
199 5.204 Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kuvaitban, Montenegróban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137–138 MHz frekvenciasávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–19)
200 5.205 Eltérő szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137–138 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
201 5.206 Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 137–138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–2000)
202 5.207 Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137–144 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a körzeti műsorszóró felosztásokba bele nem illeszthető.
203 5.208 A 137–138 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC–97)
204 5.208A Frekvenciák kijelölésekor a 137–138 MHz, 387–390 MHz és a 400,15–401 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat, valamint a 157,1875–157,3375 MHz és a 161,7875–161,9375 MHz frekvenciasávban a műholdas tengeri mozgószolgálat (űr–Föld irány) űrállomásai számára, az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy az ITU–R RA.769 Ajánlás legújabb változatában foglaltak szerint a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz és a 608–614 MHz frekvenciasávban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól. (WRC–19)
205 5.208B* A
137–138 MHz,
157,1875–157,3375 MHz,
161,7875–161,9375 MHz,
387–390 MHz,
400,15–401 MHz,
1452–1492 MHz,
1525–1610 MHz,
1613,8–1626,5 MHz,
2655–2690 MHz,
21,4–22 GHz
frekvenciasávban a 739. (Rev.WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–19)
* Ez a rendelkezés előzőleg az 5.347A számot viselte. A sorrendiség megőrzése érdekében át lett számozva.
206 5.209 A 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 400,15–401 MHz,
454–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC–97)
207 5.209A A 137,175–137,825 MHz frekvenciasávnak az űrbeli üzemeltetési szolgálat 4. Függelék szerint rövid küldetési idejűnek minősülő nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata nem esik a 9.11A Bekezdés hatálya alá.
(WRC–19)
208 5.210 Járulékos felosztás: Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 138–143,6 MHz és a 143,65–144 MHz sávot másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották. (WRC–07)
209 5.211 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Guineában, Írországban, Izraelben, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Maliban, Máltán, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Katarban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában és Törökországban a 138–144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
210 *  5.212 Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Szváziföldön, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, Jordániában, Lesothóban, Libériában, Líbiában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Ománban, Ugandában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, Sierra Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbabwéban a 138–144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC–19)
211 5.213 Járulékos felosztás: Kínában a 138–144 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
212 5.214 Járulékos felosztás: Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Észak-Macedóniában, Montenegróban, Szerbiában, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban és Tanzániában a 138–144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
213 5.215 Nincs felhasználva.
214 5.216 Járulékos felosztás: Kínában a 144–146 MHz sávot másodlagos jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották.
215 5.217 Helyettesítő felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában és Indiában a 146–148 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel.
216 5.218 Járulékos felosztás: a 148–149,9 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az egyes adások sávszélessége nem haladhatja meg a ±25 kHz-et.
217 5.218A Az űrbeli üzemeltetési szolgálaton (Föld–űr irány) belül a 148–149,9 MHz frekvenciasávot használhatják a rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas rendszerek. Az űrbeli üzemeltetési szolgálat rövid idejű küldetések céljára a Rádiószabályzat 32. (WRC–19) Határozata szerint használt nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem esnek a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértés hatálya alá. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell. A 148–149,9 MHz frekvenciasávban a rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az ebben a frekvenciasávban üzemelő meglévő elsődleges szolgálatoknak, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és nem szabhatnak járulékos korlátozásokat az űrbeli üzemeltetési szolgálat és a műholdas mozgószolgálat számára. Továbbá a 148–149,9 MHz frekvenciasávban az űrbeli üzemeltetési szolgálatban üzemelő rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas rendszerek földi állomásainak biztosítaniuk kell, hogy a következő országok területének határán a felületi teljesítménysűrűség az idő több mint 1%-ában nem haladja meg a –149 dB(W/(m2 4 kHz)) értéket: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kína, Koreai Köztársaság, Kuba, Oroszországi Föderáció, India, Iráni Iszlám Köztársaság, Japán, Kazahsztán, Malajzia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Thaiföld és Vietnam. Ezen felületi teljesítménysűrűség határérték túllépéséhez az ebben a lábjegyzetben felsorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértés szükséges. (WRC–19)
218 5.219 A 148–149,9 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja az állandóhelyű, a mozgó- és az űrbeli üzemeltetési szolgálat fejlesztését és használatát a 148–149,9 MHz frekvenciasávban. A 148–149,9 MHz frekvenciasávnak az űrbeli üzemeltetési szolgálat rövid küldetési idejűnek minősülő nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata nem esik a 9.11A Bekezdés hatálya alá. (WRC–19)
219 5.220 A 149,9–150,05 MHz és a 399,9–400,05 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC–15)
220 *  5.221 A 148–149,9 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a következő országok – a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő – állandóhelyű és mozgószolgálati állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, Fehéroroszország, Belgium, Benin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, Kongói Köztársaság, Koreai Köztársaság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Dzsibuti, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Szváziföld, Etiópia, Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Grúzia, Ghána, Görögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Lesotho, Lettország, Libanon, Líbia, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Észak-Macedónia, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság, Szenegál, Szerbia, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Szudán, Srí Lanka, Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Tanzánia, Csád, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Zambia és Zimbabwe. (WRC–19)
221 5.222 Törölve. (WRC–15)
222 5.223 Törölve. (WRC–15)
223 5.224 Törölve. (WRC–97)
224 5.224A Törölve. (WRC–15)
225 5.224B Törölve. (WRC–15)
226 5.225 Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05–153 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
227 5.225A Járulékos felosztás: Algériában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Vietnamban a 154–156 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. A 154–156 MHz sávnak a rádiólokáció szolgálat általi használata a földfelszínről üzemeltetett űrbelitárgy-észlelő rendszerekre korlátozódik. A rádiólokáció szolgálat állomásainak a 154–156 MHz sávon belüli üzemeltetése a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Az 1. Körzetben potenciálisan érintett igazgatások azonosítására bármely más igazgatás területének határán 10 m talajszint feletti magasságban a 25 kHz-es vonatkoztatási frekvenciasávban az idő 10%-ában létrejövő 12 dB(μV/m) pillanatnyi térerősség értéket kell használni. A 3. Körzetben potenciálisan érintett igazgatások azonosítására bármely más igazgatás területének határán 60 m talajszint feletti magasságban az idő 1%-ában létrejövő –6 dB zavarójel-zaj arány (I/N) értéket (N = –161 dBW/4 kHz), vagy a nagyobb védelmi igényű alkalmazások, mint a közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) alkalmazások esetén –10 dB zavarójel-zaj arány (I/N) értéket (N = –161 dBW/4 kHz) kell használni. A 156,7625–156,8375 MHz, 156,5125–156,5375 MHz, 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávban az űrkutató radarok sávon kívüli EIRP-je nem haladhatja meg a –16 dBW értéket. Az ezen felosztás alapján a rádiólokáció szolgálatnak szóló frekvenciakijelölések Ukrajnában nem használhatók Moldova beleegyezése nélkül. (WRC–12)
228 5.226 A 156,525 MHz frekvencia a digitális szelektív hívást (DSC) használó méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,4875–156,5625 MHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk, valamint a 18. Függelék írja elő.
A 156,8 MHz frekvencia a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,7625–156,8375 MHz sáv használatának feltételeit a 31. Cikk és a 18. Függelék írja elő.
A 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz és a 161,475–162,05 MHz sávban az egyes igazgatásoknak csak azokon a frekvenciákon kell elsőbbséget biztosítaniuk a tengeri mozgószolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állomásai számára (lásd a 31. és az 52. Cikket, valamint a 18. Függeléket).
El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokon a területeken, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak.
Mindazonáltal a 156,8 MHz és a 156,525 MHz frekvencia és azok a frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez, használhatók belvízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a már megkötött megállapodásokat. (WRC–07)
229 5.227 Járulékos felosztás: a 156,4875–156,5125 MHz és a 156,5375–156,5625 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Ezeknek a sávoknak az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbival szemben. (WRC–07)
230 5.227A Törölve. (WRC–12)
231 5.228 A 156,7625–156,7875 MHz és a 156,8125–156,8375 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi használata az automatikus azonosító rendszer (AIS) nagytávolságú AIS üzeneteket (27-es üzenet, lásd az ITU–R M.1371 Ajánlás legújabb változatát) sugárzó adásainak vételére korlátozódik. Az AIS adások kivételével a tengeri mozgószolgálatban üzemelő rendszerek hírközlési célú adásai ezekben a frekvenciasávokban nem haladhatják meg az 1 W értéket. (WRC–12)
232 5.228A A 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávot használhatják a légijármű állomások kutatási és mentési műveletek, valamint más biztonsággal kapcsolatos összeköttetések céljára. (WRC–12)
233 5.228AA A 161,9375–161,9625 MHz és a 161,9875–162,0125 MHz frekvenciasávnak a műholdas tengeri mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi használata a 18. Függelék szerint üzemelő rendszerekre korlátozódik. (WRC–15)
234 5.228AB A 157,1875–157,3375 MHz és a 161,7875–161,9375 MHz frekvenciasávnak a műholdas tengeri mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi használata a 18. Függelék szerint üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC–19)
235 5.228AC A 157,1875–157,3375 MHz és a 161,7875–161,9375 MHz frekvenciasávnak a műholdas tengeri mozgószolgálat (űr–Föld irány) általi használata a 18. Függelék szerint üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. Ez a használat az Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, a Dél-afrikai Köztársaságban és Vietnamban üzemelő földfelszíni szolgálatok tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. (WRC–19)
236 5.228B A 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávnak az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, és azzal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC–12)
237 5.228C A 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávnak a tengeri mozgószolgálat és a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi használata az automatikus azonosító rendszerre (AIS) korlátozódik. E sávoknak az (OR) légi mozgószolgálat általi használata a kutatási és mentési műveleteket végző légijárművek AIS adásaira korlátozódik. Az e sávokbeli AIS rendszerek üzemeltetése nem korlátozhatja a szomszédos frekvenciasávokban üzemelő állandóhelyű és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC–12)
238 5.228D A 161,9625–161,9875 MHz (AIS 1) és a 162,0125–162,0375 MHz (AIS 2) sávot az állandóhelyű és a mozgószolgálat elsődleges jelleggel 2025. január 1-jéig továbbra is használhatja, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy e sávoknak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi használata megszűnjön az átállási időpont előtt. Ebben az átállási időszakban e sávokban a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez az állandóhelyű, a földi mozgó- és a légi mozgószolgálattal szemben. (WRC–12)
239 5.228E A 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávban az automatikus azonosító rendszer (OR) légi mozgószolgálat általi használata a légijármű állomások kutatási és mentési műveleteire, valamint más biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseire korlátozódik. (WRC–12)
240 5.228F A 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi használata a tengeri mozgószolgálatban üzemelő állomások automatikus azonosító rendszer adásainak vételére korlátozódik. (WRC–12)
241 5.229 Helyettesítő felosztás: Marokkóban a 162–174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv használatára megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint üzemelő vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1-jén már meglévő állomásokat, ezen időpont szerinti műszaki jellemzőikkel, a fent említett megállapodás nem érinti.
242 5.230 Járulékos felosztás: Kínában a 163–167 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
243 5.231 Járulékos felosztás: Afganisztánban és Kínában a 167–174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. A műsorszóró szolgálatnak ebben a sávban történő bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti. (WRC–12)
244 5.232 Törölve. (WRC–15)
245 5.233 Járulékos felosztás: Kínában a 174–184 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr–Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
246 5.234 Törölve. (WRC–15)
247 5.235 Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174–223 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
248 5.236 Nincs felhasználva.
249 5.237 Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Gambiában, Guineában, Líbiában, Maliban, Sierra Leonéban, Szomáliában és Csádban a 174–223 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
250 5.238 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken a 200–216 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
251 5.239 Nincs felhasználva.
252 5.240 Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216–223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
253 5.241 A 2. Körzetben, a 216–225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás nem engedélyezhető. Az 1990. január 1. előtt engedélyezett állomások másodlagos jelleggel tovább üzemelhetnek.
254 5.242 Járulékos felosztás: Kanadában és Mexikóban a 216–220 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
255 5.243 Járulékos felosztás: Szomáliában a 216–225 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást más országok már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak.
256 5.244 Törölve. (WRC–97)
257 5.245 Járulékos felosztás: Japánban a 222–223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
258 5.246 Helyettesítő felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Monacóban a 223–230 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró és a földi mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, hogy a frekvenciatervek készítése során előbb a műsorszóró szolgálat választhat a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Marokkó és Algéria már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
259 5.247 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Ománban, Katarban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 223–235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
260 5.248 Nincs felhasználva.
261 5.249 Nincs felhasználva.
262 5.250 Járulékos felosztás: Kínában a 225–235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
263 5.251 Járulékos felosztás: Nigériában a 230–235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
264 *  5.252 Helyettesítő felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwéban a 230–238 MHz és a 246–254 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–19)
265 5.253 Nincs felhasználva.
266 5.254 A 235–322 MHz és a 335,4–399,9 MHz sávot a műholdas mozgószolgálat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően és azzal a feltétellel használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást – az 5.256A Bekezdésben meghatározott járulékos felosztás kivételével – a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő vagy üzemeltetni tervezett más szolgálatok állomásainak. (WRC–03)
267 5.255 A 312–315 MHz (Föld–űr irány) és a 387–390 MHz (űr–Föld irány) sávot a műholdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius műholdas rendszerek is használhatják. Ez a használat a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
268 5.256 A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak. (WRC–07)
269 5.256A Járulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban és Kazahsztánban a 258–261 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (Föld–űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották. Az űrkutatási szolgálat (Föld–űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) állomásai az ebben a frekvenciasávban üzemelő mozgószolgálati, illetve műholdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az űrkutatási szolgálat (Föld–űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) állomásai nem korlátozhatják más országok állandóhelyű szolgálati rendszereinek jövőbeni fejlesztését. (WRC–15)
270 5.257 A 267–272 MHz sávot az igazgatások országaikban űrtávmérésre elsődleges jelleggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
271 5.258 A 328,6–335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a műszeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.
272 5.259 Járulékos felosztás: Egyiptomban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 328,6–335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC–12)
273 5.260 Törölve. (WRC–15)
274 5.260A A 399,9–400,05 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat földi állomásai adásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg az 5 dBW értéket bármely 4 kHz-es sávban, és a műholdas mozgószolgálat bármely földi állomásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg az 5 dBW EIRP értéket a teljes 399,9–400,05 MHz frekvenciasávban. 2022. november 22-ig nem kell alkalmazni ezt a korlátozást azokra a műholdas rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2019. november 22-ig megkapta és amelyeket addig az időpontig használatba is vettek. 2022. november 22. után ezeket a határértékeket minden ebben a frekvenciasávban üzemelő műholdas mozgószolgálati rendszerre alkalmazni kell.
A 399,99–400,02 MHz frekvenciasávban a fent meghatározott EIRP határértékeket 2022. november 22. után minden műholdas mozgószolgálati rendszerre alkalmazni kell. Az igazgatásokat felkérik arra, hogy a 399,99–400,02 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mozgószolgálati műholdas összeköttetéseik 2019. november 22. után feleljenek meg a fent meghatározott EIRP hatérértékeknek. (WRC–19)
275 5.260B A 400,02–400,05 MHz frekvenciasávban az 5.260A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak a műholdas mozgószolgálat felmenő irányú távvezérlő összeköttetéseire. (WRC–19)
276 5.261 Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ±25 kHz sávra kell korlátozni.
277 5.262 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Botswanában, Kolumbiában, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziában, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 400,05–401 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
278 5.263 A 400,15–401 MHz sávot az ember által vezetett űrjárművekkel való űr–űr irányú összeköttetések céljait szolgáló űrkutatási szolgálat számára is felosztották. Ebben az alkalmazásban az űrkutatási szolgálat nem tekintendő biztonsági szolgálatnak.
279 5.264 A 400,15–401 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 5. Függelék 1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménysűrűség határértéket mindaddig alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem vizsgálja.
280 5.264A A 401–403 MHz frekvenciasávban a műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomása adásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 22 dBW értéket bármely 4 kHz-es sávban geostacionárius műholdas rendszerek és a 35 786 km-nél nagyobb vagy egyenlő apogeumú keringési pályán elhelyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomása adásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 7 dBW értéket bármely 4 kHz-es sávban a 35 786 km-nél kisebb apogeumú keringési pályán elhelyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 22 dBW értéket a teljes 401–403 MHz frekvenciasávban geostacionárius műholdas rendszerek és a 35 786 km-nél nagyobb vagy egyenlő apogeumú keringési pályán elhelyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén. A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 7 dBW értéket a teljes 401–403 MHz frekvenciasávban a 35 786 km-nél kisebb apogeumú keringési pályán elhelyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
2029. november 22-ig nem kell alkalmazni ezeket a határértékeket azokra a műholdas rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2019. november 22-ig megkapta és amelyeket addig az időpontig használatba is vettek. 2029. november 22. után ezeket a határértékeket minden ebben a frekvenciasávban üzemelő műholdas meteorológiai szolgálati és műholdas Föld-kutató szolgálati rendszerre alkalmazni kell. (WRC–19)
281 5.264B A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2007. április 28. előtt megkapta, mentesülnek az 5.264A Bekezdés rendelkezései alól és elsődleges jelleggel továbbra is üzemelhetnek a 401,898–402,522 MHz frekvenciasávban, anélkül hogy meghaladnák a 12 dBW maximális EIRP szintet. (WRC–19)
282 5.265 A 403–410 MHz frekvenciasávban a 205. (Rev.WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–19)
283 5.266 A 406–406,1 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a szerencsétlenségek helyét jelző kis teljesítményű műholdas rádióbójákra korlátozódik (lásd a 31. Cikket is). (WRC–07)
284 5.267 Minden olyan adás tilos, amely a 406–406,1 MHz sávban engedélyezett használatnak káros zavarást okozhat.
285 5.268 A 410–420 MHz frekvenciasávnak az űrkutatási szolgálat általi használata egy keringő, ember által vezetett űrjárművel való űr–űr irányú összeköttetésekre korlátozódik. A 410–420 MHz frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr–űr irány) adóállomásainak adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg 0° ≤ δ ≤ 5° esetén a –153 dB(W/m2), 5° ≤ δ ≤ 70° esetén a –153 + 0,077 (δ – 5) dB(W/m2) és 70° ≤ δ ≤ 90° esetén a –148 dB(W/m2) értéket, ahol δ a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási sávszélesség 4 kHz. Ebben a frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr–űr irány) állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. A 4.10 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC–15)
286 5.269 Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban a 420–430 MHz és a 440–450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
287 5.270 Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a Fülöp-szigeteken a 420–430 MHz és a 440–450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
288 5.271 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 420–460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat (rádió-magasságmérők) számára is felosztották. (WRC–07)
289 5.272 Törölve. (WRC–12)
290 5.273 Törölve. (WRC–12)
291 5.274 Helyettesítő felosztás: Dániában, Norvégiában, Svédországban és Csádban a 430–432 MHz és a 438–440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–12)
292 5.275 Járulékos felosztás: Horvátországban, Észtországban, Finnországban, Líbiában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában a 430–432 MHz és a 438–440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
293 5.276 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Líbiában, Malajziában, Nigerben, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430–440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, valamint Ecuador kivételével ugyanezekben az országokban a 430–435 MHz és a 438–440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
294 5.277 Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, Kazahsztánban, Maliban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Ruandában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430–440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
295 5.278 Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában, Paraguayban, Uruguayban és Venezuelában a 430–440 MHz frekvenciasávban az amatőrszolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–19)
296 5.279 Járulékos felosztás: Mexikóban a 430–435 MHz és a 438–440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–19)
297 5.279A A 432–438 MHz frekvenciasávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzékelői általi használata az ITU–R RS.1260–2 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a 432–438 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC–19)
298 5.280 Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Liechtensteinben, Észak-Macedóniában, Montenegróban, Portugáliában, Szerbiában, Szlovéniában és Svájcban a 433,05–434,79 MHz frekvenciasáv (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehető igénybe. A fenti országok e frekvenciasávban üzemelő rádiótávközlési szolgálatai kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ebben a frekvenciasávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett üzemelhetnek. (WRC–19)
299 5.281 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, valamint Indiában a 433,75–434,25 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották. Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jelleggel osztották fel.
300 5.282 A 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–3410 MHz (csak a 2. és a 3. Körzetben) és az 5650–5670 MHz sávban a műholdas amatőrszolgálat azzal a feltétellel üzemelhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint üzemelő más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a műholdas amatőrszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azonnal megszűnjön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Az 1260–1270 MHz és az 5650–5670 MHz sávnak a műholdas amatőrszolgálat általi használata a Föld–űr irányra korlátozódik.
301 5.283 Járulékos felosztás: Ausztriában a 438–440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
302 5.284 Járulékos felosztás: Kanadában a 440–450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
303 5.285 Eltérő szolgálati kategória: Kanadában a 440–450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
304 5.286 A 449,75–450,25 MHz sáv az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld–űr irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható.
305 5.286A A 454–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC–97)
306 5.286AA A 450–470 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani – lásd a 224. (Rev.WRC–19) Határozatot. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–19)
307 5.286B Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454–455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat – a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő – állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC–97)
308 5.286C Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454–455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454–456 MHz és a 459–460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő állandóhelyű és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC–97)
309 5.286D Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Panamában a 454–455 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották. (WRC–07)
310 5.286E Járulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Nepálban és Nigériában a 454–456 MHz és a 459–460 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották. (WRC–07)
311 5.287 A 457,5125–457,5875 MHz és a 467,5125–467,5875 MHz frekvenciasávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a fedélzeti távközlő állomásokra korlátozódik. A berendezések jellemzőinek és a csatornaelrendezésnek meg kell felelnie az ITU–R M.1174–4 Ajánlásnak. Ezen frekvenciasávok nemzeti felségvizeken történő használata az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá tartozik. (WRC–19)
312 5.288 Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközlő állomások céljaira elsősorban használandó frekvenciák a következők: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre a következők: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU–R M.1174–4 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC–19)
313 5.289 A műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálati alkalmazások is használhatják a 460–470 MHz és az 1690–1710 MHz sávot űr–Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat szerint üzemelő állomásoknak.
314 5.290 Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Japánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 460–470 MHz sávban a műholdas meteorológiai szolgálat (űr–Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
315 5.291 Járulékos felosztás: Kínában a 470–485 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr–Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak.
316 5.291A Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, Liechtensteinben, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában és Svájcban a 470–494 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC–97) Határozat szerint. (WRC–15)
317 5.292 Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Uruguayban és Venezuelában a 470–512 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–15)
318 5.293 Eltérő szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Jamaicában, és Panamában a 470–512 MHz és a 614–806 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A Bahama-szigeteken, Barbadoson, Kanadában, Chilében, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és Panamában a 470–512 MHz és a 614–698 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Argentínában és Ecuadorban a 470–512 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–15)
319 5.294 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Kamerunban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, Etiópiában, Izraelben, Líbiában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Csádban és Jemenben a 470–582 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
320 5.295 A Bahama-szigeteken, Barbadoson, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 470–608 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára vannak előirányozva – lásd a 224. (Rev.WRC–19) Határozatot. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMTrendszer mozgószolgálati állomásai ebben a frekvenciasávban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően működhetnek, nem okozhatnak káros zavarást a szomszédos országok műsorszóró szolgálatának, és azzal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Az 5.43 és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell. (WRC–19)
321 *  5.296 Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, a Vatikánban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, Szváziföldön, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Ghánában, Magyarországon, Irakban, Írországban, Izlandon, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Lesothóban, Lettországban, Libanonban, Líbiában, Lichtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Malawiban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritiuson, Mauritániában, Moldovában, Monacóban, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Nigériában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Ruandában, San Marinóban, Szerbiában, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Törökországban, Ukrajnában, Zambiában és Zimbabwéban a 470–694 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották, műsorszórást és műsorgyártást kisegítő alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Táblázat szerint üzemelő, már meglévő vagy tervezett állomásoknak. (WRC–19)
322 5.296A Mikronéziában, a Salamon-szigeteken, Tuvalun és Vanuatun a 470–698 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei, valamint Bangladesben, a Maldív-szigeteken és Új-Zélandon a 610–698 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak előirányozva – lásd a 224. (Rev.WRC–19) Határozatot. Ez
az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Ebben a frekvenciasávban a mozgószolgálati felosztás nem alkalmazható IMT-rendszerekre, csak a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértés esetén, nem okozhat káros zavarást a szomszédos országok műsorszóró szolgálatának, és azzal szemben védelemre sem tarthat igényt. Az 5.43 és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell. (WRC–19)
323 5.297 Járulékos felosztás: Kanadában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az
Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában és Jamaicában az
512–608 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A Bahama-szigeteken, Barbadoson és Mexikóban az
512–608 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Mexikóban az 512–608 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC–19)
324 5.298 Járulékos felosztás: Indiában az 549,75–550,25 MHz sávot másodlagos jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották.
325 5.299 Nincs felhasználva.
326 5.300 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Jordániában, Líbiában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Szudánban az 582–790 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–15)
327 5.301 Nincs felhasználva.
328 5.302 Törölve. (WRC–12)
329 5.303 Nincs felhasználva.
330 5.304 Járulékos felosztás: az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.105.13 Bekezdést) a 606–614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
331 5.305 Járulékos felosztás: Kínában a 606–614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
332 5.306 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai Műsorszóró Övezet (lásd az 5.105.13 Bekezdést) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608–614 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
333 5.307 Járulékos felosztás: Indiában a 608–614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
334 5.308 Járulékos felosztás: Belize-ben, Kolumbiában és Guatemalában a 614–698 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. A mozgószolgálat állomásai ebben a frekvenciasávban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően működhetnek. (WRC–19)
335 5.308A A Bahama-szigeteken, Barbadoson, Belize-ben, Kanadában, Kolumbiában, az Egyesült Államokban, Guatemalában és Mexikóban a 614–698 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára vannak előirányozva – lásd a 224. (Rev.WRC–19) Határozatot. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-rendszer mozgószolgálati állomásai ebben a frekvenciasávban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően működhetnek, nem okozhatnak káros zavarást a szomszédos országok műsorszóró szolgálatának, és azzal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Az 5.43 és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell. (WRC–19)
336 5.309 Eltérő szolgálati kategória: Salvadorban a 614–806 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–15)
337 5.310 Törölve. (WRC–97)
338 5.311 Törölve. (WRC–07)
339 5.311A Törölve. (WRC–19)
340 5.312 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645–862 MHz frekvenciasávot, valamint Bulgáriában a 646–686 MHz, 726–753 MHz, 778–811 MHz és a 822–852 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
341 5.312A Az 1. Körzetben a 694–790 MHz frekvenciasávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat a 760. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezései szerint használhatja. Lásd a 224. (Rev.WRC–19) Határozatot is. (WRC–19)
342 5.313 Törölve. (WRC–97)
343 5.313A Ausztráliában, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kambodzsában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Fidzsin, Indiában, Indonéziában, Japánban, Kiribatin, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban, Malajziában, a Mianmari Államszövetségben, Új-Zélandon, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, a Salamon-szigeteken, Szamoán, Szingapúrban, Thaiföldön, Tongán, Tuvalun, Vanuatun és Vietnamban a 698–790 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–19)
344 5.313B Törölve. (WRC–15)
345 5.314 Törölve. (WRC–15)
346 5.315 Törölve. (WRC–15)
347 5.316 Törölve. (WRC–15)
348 5.316A Törölve. (WRC–15)
349 5.316B Az 1. Körzetben a 790–862 MHz frekvenciasávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás az 5.312 Bekezdésben említett országokban üzemelő légi rádiónavigáció szolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függ. A GE06 Megállapodásban részes országok esetében a mozgószolgálati állomások használata az említett Megállapodás eljárásainak sikeres alkalmazásától is függ. A 224. (Rev.WRC–19) és a 749. (Rev.WRC–19) Határozatot értelemszerűen alkalmazni kell. (WRC–19)
350 5.317 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília, az Egyesült Államok és Mexikó kivételével) a 806–890 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára van szánva. (WRC–15)
351 5.317A A 2. Körzetben a 698–960 MHz frekvenciasávnak, az 1. Körzetben 694–790 MHz frekvenciasávnak, valamint az 1. és a 3. Körzetben a 790–960 MHz frekvenciasávnak azon részei, amelyek a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel vannak felosztva, azon igazgatások általi használatra vannak előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani – lásd a 224. (Rev.WRC–19), 760. (Rev.WRC–19) és a 749. (Rev.WRC–19) Határozatot, ahol alkalmazható. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–19)
352 5.318 Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849–851 MHz és a 894–896 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották légijárművekkel való nyilvános levelezés céljára. A 849–851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894–896 MHz sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.
353 5.319 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában a 806–840 MHz (Föld–űr irány) és a 856–890 MHz (űr–Föld irány) sávot a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást más országok – a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő – szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a használat az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.
354 5.320 Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806–890 MHz és a 942–960 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ennek a szolgálatnak a használata a nemzeti határokon belüli működésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelelő védelmet kell nyújtani a Táblázat szerint üzemelő szolgálatoknak annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás.
355 5.321 Törölve. (WRC–07)
356 5.322 Az 1. Körzetben a 862–960 MHz sávban a műsorszóró szolgálat állomásai csak az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.105.13 Bekezdést) – Algéria, Burundi, Egyiptom, Spanyolország, Lesotho, Líbia, Marokkó, Malawi, Namíbia, Nigéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Tanzánia, Zimbabwe és Zambia kivételével – üzemeltethetők, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
357 5.323 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 862–960 MHz frekvenciasávot, Bulgáriában a 862–880 MHz és a 915–925 MHz frekvenciasávot, valamint Romániában a 862–880 MHz és a 915–925 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, és az 1997. október 27-én már üzemelő földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC–19)
358 5.324 Nincs felhasználva.
359 5.325 Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890–942 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
360 5.325A Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Costa Ricában, Kubában, a Dominikai Köztársaságban, Salvadorban, Ecuadorban, a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guatemalában, Paraguayban, Uruguayban és Venezuelában a 902–928 MHz frekvenciasávot a földi mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Mexikóban a 902–928 MHz frekvenciasávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Kolumbiában a 902–905 MHz frekvenciasávot a földi mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. (WRC–19)
361 5.326 Eltérő szolgálati kategória: Chilében a 903–905 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
362 5.327 Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában a 915–928 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
363 5.327A A 960–1164 MHz frekvenciasávnak az (R) légi mozgószolgálat általi használata azokra a rendszerekre korlátozódik, amelyek az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint üzemelnek. Az ilyen használat a 417. (Rev.WRC–15) Határozat szerint történhet. (WRC–15)
364 5.328 A 960–1215 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések üzemeltetésére és fejlesztésére van fenntartva. (WRC–2000)
365 5.328A A műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai az 1164–1215 MHz sávban a 609. (WRC–07) Határozat rendelkezései szerint üzemelhetnek, és nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960–1215 MHz sávban üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 21.18 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC–07)
366 5.328AA Az 1087,7–1092,3 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint üzemelő légijármű adók automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzési adatsugárzó (ADS–B) adásainak űrállomásokon történő vételére korlátozva. A műholdas (R) légi mozgószolgálatban üzemelő állomások nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatban üzemelő állomásokkal szemben. A 425. (Rev.WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–19)
367 5.328B A 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz és az 5010–5030 MHz sávnak a műholdas rádiónavigáció szolgálat azon rendszerei és hálózatai általi használata, melyek hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2005. január 1. után érkeztek meg az Irodához, a 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. A 610. (WRC–03) Határozatot* is alkalmazni kell; műholdas rádiónavigáció szolgálati (űr–űr irány) hálózatok és rendszerek esetén azonban a 610. (WRC–03) Határozatot* csak az adó űrállomásokra kell alkalmazni. Az 5.329A Bekezdéssel összhangban az 1215–1300 MHz és az 1559–1610 MHz sávban a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr–űr irány) rendszereire és hálózataira a 9.7, 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdés rendelkezéseit csak a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr–űr irány) egyéb rendszerei és hálózatai vonatkozásában kell alkalmazni. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
368 5.329 Az 1215–1300 MHz frekvenciasávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást az 5.331 Bekezdés szerint engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak, és azzal szemben nem is tart igényt védelemre. Továbbá az 1215–1300 MHz frekvenciasávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak. Az 5.43 Bekezdés nem alkalmazható a rádiólokáció szolgálat tekintetében. A 608. (Rev.WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–19)
369 5.329A Az 1215–1300 MHz és az 1559–1610 MHz sávban üzemelő műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr–űr irány) rendszereinek használata nem irányulhat biztonsági szolgálati alkalmazások nyújtására, és semmilyen járulékos korlátozást sem szabhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr–Föld irány) rendszerei vagy a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő egyéb szolgálatok számára. (WRC–07)
370 5.330 Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Kamerunban, Kínában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Nepálban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1215–1300 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
371 5.331 Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Ausztriában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Brazíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Ghánában, Görögországban, Guineában, Egyenlítői-Guineában, Magyarországon, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Lesothóban, Lettországban, Libanonban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Madagaszkáron, Maliban, Mauritániában, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Ománban, Pakisztánban, a Holland Királyságban, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Srí Lankán, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Törökországban, Venezuelában és Vietnamban az 1215–1300 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240–1300 MHz frekvenciasávot a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, melynek használata a légi rádiónavigáció szolgálatra korlátozódik. (WRC–19)
372 5.332 Az 1215–1260 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a műholdas rádiónavigáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük részére semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC–2000)
373 5.333 Törölve. (WRC–97)
374 5.334 Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1350–1370 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
(WRC–03)
375 5.335 Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240–1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC–97)
376 5.335A Az 1260–1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás a lábjegyzetek szerint elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük részére semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC–2000)
377 5.336 Nincs felhasználva.
378 5.337 Az 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz és a 9000–9200 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra és az ezekkel kapcsolatban lévő olyan légijárművek fedélzetén elhelyezett válaszjeladókra korlátozódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos sávban üzemelő radarok indítójeleinek hatására.
379 5.337A Az 1300–1350 MHz sávnak a műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai és a rádiólokáció szolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC–2000)
380 5.338 Kirgizisztánban, Szlovákiában és Türkmenisztánban az 1350–1400 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálat már meglévő berendezései továbbra is üzemelhetnek. (WRC–12)
381 5.338A Az 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 24,25–27,5 GHz,
30–31,3 GHz, 49,7–50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz, 51,4–52,4 GHz, 52,4–52,6 GHz,
81–86 GHz és a 92–94 GHz frekvenciasávban a 750. (Rev.WRC–19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–19)
382 5.339 Az 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz és a 15,20–15,35 GHz sávot másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) és a műholdas Földkutató szolgálat (passzív) számára is felosztották.
383 5.339A Törölve. (WRC–07)
384 5.340 Mindennemű adás tilos az alábbi sávokban:
1400–1427 MHz,
2690–2700 MHz, az 5.422 Bekezdés szerintiek kivételével,
10,68–10,7 GHz, az 5.483 Bekezdés szerintiek kivételével,
15,35–15,4 GHz, az 5.511 Bekezdés szerintiek kivételével,
23,6–24 GHz,
31,3–31,5 GHz,
31,5–31,8 GHz a 2. Körzetben,
48,94–49,04 GHz légijármű állomásokról,
50,2–50,4 GHz*,
52,6–54,25 GHz,
86–92 GHz,
100–102 GHz,
109,5–111,8 GHz,
114,25–116 GHz,
148,5–151,5 GHz,
164–167 GHz,
182–185 GHz,
190–191,8 GHz,
200–209 GHz,
226–231,5 GHz,
250–252 GHz. (WRC–03)
* 5.340.1 Az 50,2–50,4 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korlátozásokat a szomszédos sávoknak azon szolgálatok általi használatában, amelyek számára az illető sávok elsődleges jelleggel vannak felosztva. (WRC–97)
385 5.341 Az 1400–1727 MHz, 101–120 GHz és a 197–220 GHz sávban néhány országban passzív kutatásokat végeznek egy olyan program keretében, amely a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások kutatására irányul.
386 5.341A Az 1. Körzetben az 1427–1452 MHz és az 1492–1518 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC–15) Határozatnak* megfelelően. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely más alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-állomások használata az 5.342 Bekezdés szerint működő légiforgalmi távmérés céljára használt légi mozgószolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. (WRC–15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
387 5.341B A 2. Körzetben az 1427–1518 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC–15) Határozatnak* megfelelően. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–15) * Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
388 5.341C A 3. Körzetben az 1427–1452 MHz és az 1492–1518 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC–15) Határozatnak* megfelelően. Ezen frekvenciasávok fenti igazgatások általi használata az IMT 1429–1452 MHz és 1492–1518 MHz frekvenciasávban való megvalósítása céljára a légi mozgószolgálat állomásait használó országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
389 5.342 Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és Ukrajnában az 1429–1535 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli légiforgalmi távmérés céljaira. 2007. április 1-jétől az 1452–1492 MHz frekvenciasáv használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függően lehetséges. (WRC–15)
390 5.343 A 2. Körzetben az 1435–1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.
391 5.344 Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban az 1452–1525 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.343 Bekezdést is).
392 5.345 Az 1452–1492 MHz frekvenciasávnak a műholdas műsorszóró szolgálat és a műsorszóró szolgálat általi használata digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC–19)
393 *  5.346 Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Botswanában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szváziföldön, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Libériában, Madagaszkáron, Malawiban, Maliban, Marokkóban, Mauritiuson, Mauritaniában, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Nigériában, Ománban, Ugandában, Palesztinában*, Katarban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, Szenegálban, a Seychelle-szigeteken, Szudánban, Dél-Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Zambiában és Zimbabwéban az 1452–1492 MHz frekvenciasáv a fent felsorolt, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) a 223. (Rev.WRC–19) Határozatnak megfelelően megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely más alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. A fenti országokban ezen frekvenciasáv IMT-megvalósítás céljára történő használata az 5.342 Bekezdés szerint működő légiforgalmi távmérés céljára használt légi mozgószolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Lásd a 761. (Rev.WRC–19) Határozatot is. (WRC–19)
* Az IMT céljára előirányzott 1452–1492 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára szóló felosztás Palesztina általi használata tudomásul van véve a Meghatalmazotti Értekezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján, tekintettel az 1995. szeptember 28-i izraeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
394 5.346A A 3. Körzetben az 1452–1492 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC–19) és a 761. (Rev.WRC–19) Határozatnak megfelelően. Ezen frekvenciasáv fenti igazgatások általi használata IMT-megvalósítás céljára a légi mozgószolgálat állomásait használó országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–19)
395 5.347 Törölve. (WRC–07)
396 5.347A* Törölve. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a rendelkezést a WRC–07 módosította, és a sorrendiség megőrzése érdekében 5.208B-re átszámozta.
397 5.348 Az 1518–1525 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1518–1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC–03)
398 5.348A Az 1518–1525 MHz sávban a 9.11A Bekezdés alkalmazása során a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) űrállomásaira nézve a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi mozgószolgálat specializált mozgórádió célú használata vagy a Japán területén üzemelő nyilvános kapcsolt távközlő hálózatokkal (PSTN) összefüggő használata ellenében az 5. Függelék 5–2. Táblázata szerinti érték helyett –150 dB(W/m2), bármely 4 kHz-es sávban és minden beesési szögre. Az 1518–1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálat Japán területén üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC–03)
399 5.348B Az 1518–1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálatnak az Egyesült Államok területén (lásd az 5.343 és az 5.344 Bekezdést), illetve az 5.342 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő légi mozgó távmérő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC–03)
400 5.348C Törölve. (WRC–07)
401 5.349 Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Kamerunban, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Észak-Macedóniában, Marokkóban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben az 1525–1530 MHz frekvenciasávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC–19)
402 5.350 Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban az 1525–1530 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC–19)
403 5.351 Az 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz és az 1646,5–1660,5 MHz sávot nem szabad használni egyetlen szolgálat modulációs összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy igazgatás bármilyen műholdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott állandó ponton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat használó űrállomásokon keresztül forgalmazzon.
404 5.351A Az 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz,
1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2520 MHz és a
2670–2690 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 212. (Rev.WRC–07)* és a 225. (Rev.WRC–07)** Határozatot. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–15 és a WRC–19 módosította.
** Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–12 módosította.
405 5.352 Törölve. (WRC–97)
406 5.352A Az 1525–1530 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat állomásai – a műholdas tengeri mozgószolgálat állomásainak kivételével – nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálat 1998. április 1. előtt bejelentett állomásainak Algériában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Vietnamban és Jemenben, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbi állomásokkal szemben. (WRC–19)
407 5.353 Törölve. (WRC–97)
408 5.353A A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1530–1544 MHz és az 1626,5–1645,5 MHz sávban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények kielégítésének. A műholdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a GMDSS vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (WRC–2000) Határozat* rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC–2000)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–07 és a WRC–12 módosította.
409 5.354 Az 1525–1559 MHz és az 1626,5–1660,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálatok általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
410 5.355 Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1540–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz és az 1646,5–1660 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
411 5.356 Az 1544–1545 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) általi használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
412 5.357 Az 1545–1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
413 5.357A A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1545–1555 MHz és az 1646,5–1656,5 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú közlemények továbbítását biztosító műholdas (R) légi mozgószolgálat spektrumigényei kielégítésének. A 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek – ha kell, akkor az elővételi jog alapján – elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (Rev.WRC–12) Határozat* rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC–12)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–07 és a WRC–12 módosította.
414 5.358 Törölve. (WRC–97)
415 5.359 Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Litvániában, Mauritániában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1550–1559 MHz, 1610–1645,5 MHz és az 1646,5–1660 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Kívánatos, hogy az igazgatások minden lehetőt megtegyenek annak érdekében, hogy elkerüljék új állandóhelyű szolgálati állomások üzembe helyezését ezekben a frekvenciasávokban. (WRC–19)
416 5.360 Törölve. (WRC–97)
417 5.361 Törölve. (WRC–97)
418 5.362 Törölve. (WRC–97)
419 5.362A Az Egyesült Államokban az 1555–1559 MHz és az 1656,5–1660,5 MHz sávban a műholdas (R) légi mozgószolgálatnak – ha kell, akkor az elővételi jog alapján – elsőbbséget kell kapnia és azonnal rendelkezésre kell állnia minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (WRC–97)
420 5.362B Törölve. (WRC–15)
421 5.362C Törölve. (WRC–15)
422 5.363 Törölve. (WRC–07)
423 5.364 Az 1610–1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld–űr irány) általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az ebben a sávban ezen szolgálatok valamelyikében üzemelő mozgó földi állomás nem kelthet –15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó EIRP-sűrűséget abban a sávrészben, amelyet az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő rendszerek használnak (amelyekre a 4.10 Bekezdést alkalmazni kell), hacsak az érintett igazgatások másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben, ahol ilyen rendszerek nem üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos EIRP-sűrűsége nem haladhatja meg a –3 dB(W/4 kHz) értéket. A műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival, az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő állomásokkal, valamint az állandóhelyű szolgálatnak az 5.359 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő állomásaival szemben. A műholdas mozgószolgálati hálózatok egyeztetéséért felelős igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő állomásoknak.
424 5.365 Az 1613,8–1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
425 5.366 Az 1610–1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű, vagy műholdakon elhelyezett berendezések használatára és fejlesztésére van fenntartva. A műholdas használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges.
426 5.367 Járulékos felosztás: az 1610–1626,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
427 5.368 A 4.10 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak a műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat tekintetében az 1610–1626,5 MHz frekvenciasávban. Mindazonáltal a 4.10 Bekezdést alkalmazni kell az 1610–1626,5 MHz frekvenciasávban az 5.366 Bekezdés szerint üzemelő műholdas légi rádiónavigáció szolgálat, az 5.367 Bekezdés szerint üzemelő műholdas (R) légi mozgószolgálat tekintetében, valamint az 1621,35–1626,5 MHz frekvenciasávban a GMDSS-hez használt műholdas tengeri mozgószolgálat tekintetében. (WRC–19)
428 5.369 Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Libanonban, Libériában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban, Togóban és Zambiában az 1610–1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld–űr irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
429 5.370 Eltérő szolgálati kategória: Venezuelában az 1610–1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld–űr irány) számára a felosztás másodlagos jellegű.
430 5.371 Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610–1626,5 MHz (Föld–űr irány) sávot másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
431 5.372 A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat 1610,6–1613,8 MHz frekvenciasávot használó állomásainak (a 29.13 Bekezdést alkalmazni kell). Az 1613,8–1626,5 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) bármely nemgeostacionárius műholdas rendszerének összes űrállomása által az 1610,6–1613,8 MHz frekvenciasávban keltett egyenértékű felületi teljesítménysűrűségnek (epfd) összhangban kell lennie az ITU–R RA.769–2 és az ITU–R RA.1513–2 Ajánlásban meghatározott védelmi kritériumokkal, az ITU–R M.1583–1 Ajánlásban megadott módszertant és az ITU–R RA.1631–0 Ajánlásban meghatározott rádiócsillagászati antennakarakterisztikát alkalmazva. (WRC–19)
432 5.373 Az 1621,35–1626,5 MHz frekvenciasávban vevő tengeri mozgó földi állomások nem szabhatnak járulékos korlátozásokat a műholdas tengeri mozgószolgálatban üzemelő földi állomások, az 1610–1621,35 MHz frekvenciasávban a Rádiószabályzat szerint üzemelő műholdas rádiómeghatározó szolgálat tengeri földi állomásai, valamint az 1626,5–1660,5 MHz frekvenciasávban a Rádiószabályzat szerint üzemelő műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomásai számára, hacsak a bejelentő igazgatások másként nem állapodnak meg. (WRC–19)
433 5.373A Az 1621,35–1626,5 MHz frekvenciasávban vevő tengeri mozgó földi állomások nem szabhatnak korlátozásokat a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld–űr irány) 1621,35–1626,5 MHz frekvenciasávban azon hálózatokban üzemelő földi állomásainak kijelölései számára, amelyek hiánytalan egyeztetési adatait a Rádiótávközlési Iroda 2019. október 28. előtt megkapta. (WRC–19)
434 5.374 A műholdas mozgószolgálatnak az 1631,5–1634,5 MHz és az 1656,5–1660 MHz sávban üzemelő mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 5.359 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő állandóhelyű szolgálat állomásainak. (WRC–97)
435 5.375 Az 1645,5–1646,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) általi és a műholdak közötti összeköttetésekre történő használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
436 5.376 Az 1646,5–1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
437 5.376A Az 1660–1660,5 MHz sávban üzemelő mozgó földi állomások nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat állomásainak. (WRC–97)
438 5.377 Törölve. (WRC–03)
439 5.378 Nincs felhasználva.
440 5.379 Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és Pakisztánban az 1660,5–1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a meteorológiát segítő szolgálat számára is felosztották.
441 5.379A Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet megadjanak az 1660,5–1668,4 MHz sávban a jövőbeni rádiócsillagászati kutatásoknak, különösen azzal, hogy a lehető leghamarabb beszüntetik a meteorológiát segítő szolgálat levegő–föld irányú adásait az 1664,4–1668,4 MHz sávban.
442 5.379B Az 1668–1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1668–1668,4 MHz sávban a 904. (WRC–07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–07)
443 5.379C A rádiócsillagászati szolgálat 1668–1670 MHz sávon belüli védelme érdekében az ebben a sávban üzemelő műholdas mozgószolgálat bármely hálózatának mozgó földi állomásai által keltett eredő felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a –181 dB(W/m2) értéket egy 10 MHz-es sávban és a –194 dB(W/m2) értéket bármely 20 kHz-es sávban a Nemzetközi Frekvencia Alapnyilvántartásba bejegyzett bármely rádiócsillagászati állomás helyén a 2000 s-os integrációs időtartamok több mint 2%-ánál. (WRC–03)
444 5.379D Az 1668,4–1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 744. (Rev.WRC–07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC–07)
445 5.379E Az 1668,4–1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a meteorológiát segítő szolgálat állomásainak Kínában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban és Üzbegisztánban. Az 1668,4–1675 MHz sávban kívánatos, hogy az igazgatások ne vezessenek be új rendszereket a meteorológiát segítő szolgálat keretein belül, valamint a meteorológiát segítő szolgálat meglévő rendszereit helyezzék át más sávokba, mihelyt a körülmények lehetővé teszik. (WRC–03)
446 5.380 Törölve. (WRC–07)
447 5.380A Az 1670–1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas meterorológiai szolgálat 2004. január 1. előtt bejelentett meglévő földi állomásainak, és nem is korlátozhatják azok fejlesztését. Ebben a sávban ezen földi állomásoknak szóló minden új kijelölést szintén védeni kell a műholdas mozgószolgálat állomásai által okozott káros zavarástól. (WRC–07)
448 5.381 Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kubában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban az 1690–1700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC–12)
449 5.382 Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Észak-Macedóniában, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben az 1690–1700 MHz frekvenciasávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 1690–1700 MHz frekvenciasávban a felosztás az állandóhelyű szolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jellegű. (WRC–19)
450 5.383 Nincs felhasználva.
451 5.384 Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700–1710 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr–Föld irány) számára is felosztották. (WRC–97)
452 5.384A Az 1710–1885 MHz, a 2300–2400 MHz és a 2500–2690 MHz frekvenciasáv vagy azok egyes részei azon igazgatások általi használatra vannak előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC–15) Határozatnak* megfelelően. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
453 5.385 Járulékos felosztás: az 1718,8–1722,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak megfigyelése céljából. (WRC–2000)
454 5.386 Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Mexikó kivételével), valamint Ausztráliában, Guamon, Indiában, Indonéziában és Japánban az 1750–1850 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld–űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld–űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, különös tekintettel a troposzferikus szóródáson alapuló rendszerekre. (WRC–15)
455 5.387 Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az 1770–1790 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC–12)
456 5.388 Az 1885–2025 MHz és a 2110–2200 MHz frekvenciasáv világviszonylatban azon igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. Ez a használat nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat olyan más szolgálatok használják, amelyek számára ezeket felosztották. Ezeknek a frekvenciasávoknak az IMT céljaira a 212. (Rev.WRC–15) Határozat* szerint kell rendelkezésre állniuk (lásd a 223. (Rev.WRC–15) Határozatot* is). (WRC–15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–19 módosította.
457 5.388A Az 1. és a 3. Körzetben az 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz és a 2110–2170 MHz sávot, a 2. Körzetben az 1885–1980 MHz és a 2110–2160 MHz sávot használhatják a nagy magasságú hordozóra telepített állomások mint a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) biztosítására szolgáló bázisállomások a 221. (Rev.WRC–07) Határozat szerint. A bázisállomásként nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat használó IMT-alkalmazások általi használatuk nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely állomása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC–12)
458 5.388B Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Burkina Fasóban, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Elefántcsontparton, Kínában, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szudánban, Dél-Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Jemenben, Zambiában és Zimbabwéban – az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak (beleértve az IMT-mozgóállomásokat is) az azonoscsatornás zavarással szembeni, területükön való védelme érdekében – a szomszédos országokban egy IMT-bázisállomásként üzemelő, nagy magasságú hordozóra telepített állomás (HAPS) az 5.388A Bekezdésben hivatkozott frekvenciasávokban az országhatárokon kívül nem haladhatja meg a –127 dB(W/(m2·MHz)) azonoscsatornás felületi teljesítménysűrűség értéket a Föld felszínén, hacsak az érintett igazgatás az eltéréshez kifejezett hozzájárulását nem adta a HAPS bejelentésekor. (WRC–19)
459 5.389 Nincs felhasználva.
460 5.389A Az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (Rev.WRC–2000) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–12 módosította.
461 5.389B Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült Államokban, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Surinameban, Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában az 1980–1990 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését. (WRC–19)
462 5.389C A 2. Körzetben a 2010–2025 MHz és a 2160–2170 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (Rev.WRC–2000) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. (WRC–07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC–12 módosította.
463 5.389D Törölve. (WRC–03)
464 5.389E A 2010–2025 MHz és a 2160–2170 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat által a 2. Körzetben történő használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzetben az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.
465 5.389F Algériában, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Maliban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, nem korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. január 1. előtt, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–19)
466 5.390 Törölve. (WRC–07)
467 5.391 Frekvenciák kijelölésekor a 2025–2110 MHz és a 2200–2290 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára, az igazgatások nem vezethetnek be olyan nagysűrűségű mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU–R SA.1154–0 Ajánlás ír le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell venniük ezt az ajánlást. (WRC–15)
468 5.392 Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025–2110 MHz és a 2200–2290 MHz sávban az űrkutatási, az űrbeli üzemeltetési és a műholdas Föld-kutató szolgálatban két vagy több nemgeostacionárius műhold közötti űr–űr irányú adások ne szabhassanak bárminemű korlátozást ezen szolgálatok ezen sávokbeli Föld–űr, űr–Föld és más űr–űr irányú adásai számára geostacionárius és nemgeostacionárius műholdak között.
469 5.392A Törölve. (WRC–07)
470 5.393 Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Indiában a 2310–2360 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges, a műholdas műsorszóró rendszereket a felső 25 MHz-es sávra korlátozó 3. határozati pont kivételével. A kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró állomásokat használatba vételük előtt a szomszédos országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell alávetni. (WRC–19)
471 5.394 Az Egyesült Államokban a 2300–2390 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. Kanadában a 2360–2400 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. (WRC–07)
472 5.395 Franciaországban és Törökországban a 2310–2360 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. (WRC–03)
473 5.396 Törölve. (WRC–19)
474 5.397 Törölve. (WRC–12)
475 5.398 A 2483,5–2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat tekintetében a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.
476 5.398A Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Ukrajnában a 2483,5–2500 MHz sávot a rádiólokáció szolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Ezekben az országokban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a 2483,5–2500 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat, a mozgószolgálat és a műholdas mozgószolgálat Rádiószabályzat szerint üzemelő állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC–12)
477 5.399 Az 5.401 Bekezdésben hivatkozott esetek kivételével a műholdas rádiómeghatározó szolgálat 2483,5–2500 MHz sávban üzemelő azon állomásai, amelyek bejelentési adatait az Iroda 2012. február 17. után kapta meg és amelyek ellátási területe magában foglalja Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, az Oroszországi Föderáció, Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Ukrajna területét, nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat ezen országokban az 5.398A Bekezdés szerint üzemelő állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC–12)
478 5.400 Törölve. (WRC–12)
479 *  5.401 Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, Kínában, Eritreában, Szváziföldön, Etiópiában, Indiában, Libanonban, Libériában, Líbiában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Togóban és Zambiában a 2483,5–2500 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat számára már a WRC–12-t megelőzően is felosztották az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A műholdas rádiómeghatározó szolgálat azon rendszerei, amelyek hiánytalan egyeztetési adatait a Rádiótávközlési Iroda 2012. február 18. előtt megkapta, megőrzik az egyeztetési kérelem adatai beérkezésének időpontja szerinti szabályozási állapotukat. (WRC–19)
480 5.402 A 2483,5–2500 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot ne érje káros zavarás a 2483,5–2500 MHz sávban végzett adásoktól, különösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati szolgálat számára felosztott 4990–5000 MHz sávba eső második harmonikus sugárzásoktól.
481 5.403 A 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2520–2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva. A 9.11A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC–07)
482 5.404 Járulékos felosztás: Indiában és az Iráni Iszlám Köztársaságban a 2500–2516,5 MHz sávot a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr–Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
483 5.405 Törölve. (WRC–12)
484 5.406 Nincs felhasználva.
485 5.407 A 2500–2520 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) űrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a –152 dB(W/(m2·4 kHz)) értéket Argentínában, hacsak az érdekelt igazgatások másképpen meg nem egyeznek.
486 5.408 Törölve. (WRC–2000)
487 5.409 Törölve. (WRC–07)
488 5.410 Az 1. Körzetben a 2500–2690 MHz sáv troposzferikus szóródáson alapuló rendszerek számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható. A 9.21 Bekezdés nem alkalmazható azokra a troposzferikus szóródáson alapuló összeköttetésekre, amelyek teljesen az 1. Körzeten kívül esnek. Az igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük arra, hogy ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rendszerek fejlesztését elkerüljék. Ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rádiórelé összeköttetések tervezésekor minden lehetséges intézkedést meg kell tenni ezen összeköttetések antennáinak a geostacionárius műholdpálya felé történő irányításának elkerülésére. (WRC–12)
489 5.411 Törölve. (WRC–07)
490 5.412 Helyettesítő felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 2500–2690 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC–12)
491 5.413 A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban üzemelő műholdas műsorszóró rendszerek megtervezésekor kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat 2690–2700 MHz sávon belüli védelmére.
492 5.414 A 2500–2520 MHz sáv felosztása a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) számára a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. (WRC–07)
493 5.414A Japánban és Indiában a 2500–2520 MHz és a 2520–2535 MHz sávnak az 5.403 Bekezdés szerint a műholdas mozgószolgálat (űr–Föld irány) műholdas hálózata általi használata a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozódik és a 9.11A Bekezdés alkalmazásától függően lehetséges. Az alábbi felületi teljesítménysűrűség értékeket kell a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés küszöbértékeként használni bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén, a műholdas mozgószolgálati hálózatot bejelentő igazgatás területét övező 1000 km-es térségben:
–136 dB(W/(m2·MHz)) 0° ≤ θ ≤ 5° esetén,
–136 + 0,55 (θ – 5) dB(W/(m2·MHz)) 5° < θ ≤ 25° esetén,
–125 dB(W/(m2·MHz)) 25° < θ ≤ 90° esetén,
ahol a θ a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Ezen területen kívül a 21. Cikk 21–4. Táblázatát kell alkalmazni. Ezenkívül a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 5. Függelék 1. Melléklet 5–2. Táblázatában szereplő egyeztetési küszöbértékeket a 9. és a 11. Cikknek a 9.11A Bekezdéshez kapcsolódóan alkalmazandó rendelkezéseivel együtt alkalmazni kell mindazokra a rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2007. november 14-ig megkapta és amelyeket addig az időpontig használatba is vettek. (WRC–07)
494 5.415 A 2. Körzetben a 2500–2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a 2500–2535 MHz és a 2655–2690 MHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, különös tekintettel az 1. Körzet műholdas műsorszóró szolgálatára. (WRC–07)
495 5.415A Járulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2515–2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat (űr–Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva. (WRC–2000)
496 5.416 A 2520–2670 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használata közösségi vételre szolgáló nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. A 9.19 Bekezdés rendelkezéseit ebben a sávban az igazgatásoknak két- és többoldalú tárgyalásaik során alkalmazniuk kell. (WRC–07)
497 5.417 Törölve. (WRC–2000)
498 5.417A Törölve. (WRC–15)
499 5.417B Törölve. (WRC–15)
500 5.417C Törölve. (WRC–15)
501 5.417D Törölve. (WRC–15)
502 5.418 Járulékos felosztás: Indiában a 2535–2655 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21–4. Táblázatának a rendelkezései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC–19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon geostacionárius műholdas rendszerei, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódnak. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2630–2655 MHz frekvenciasávban üzemelő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, nem haladhatja meg az alábbi határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:
–130 dB(W/(m2·MHz)) 0° ≤ θ ≤ 5° esetén,
–130 + 0,4 (θ – 5) dB(W/(m2·MHz)) 5° < θ ≤ 25° esetén,
–122 dB(W/(m2·MHz)) 25° < θ ≤ 90° esetén,
ahol a θ a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. Mint kivételt a fenti határértékek tekintetében, a –122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a műholdas műsorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező 1500 km-es térségben.
Ezenkívül az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásnak nem lehet egyidejűleg – egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint – két egymást átfedő frekvenciakijelölése azon rendszerek tekintetében, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg. (WRC–19)
503 5.418A Néhány, az 5.418 Bekezdésben felsorolt, a 3. Körzethez tartozó országban a 2630–2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után tekintendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. A 22.2 Bekezdést viszont továbbra is alkalmazni kell azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 3. előtt beérkezettnek tekintendők. (WRC–03)
504 5.418B A 2630–2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.418 Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (WRC–03)
505 5.418C A 2630–2655 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.418 Bekezdés szerinti nemgeostacionárius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC–03)
506 5.419 A műholdas mozgószolgálati rendszereknek a 2670–2690 MHz sávban történő bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. előtt ebben a sávban üzemelő műholdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a műholdas mozgószolgálati rendszerek egyeztetésének a 9.11A Bekezdés rendelkezései szerint kell történnie. (WRC–07)
507 5.420 A 2655–2670 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (Föld–űr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell. (WRC–07)
508 5.420A Törölve. (WRC–07)
509 5.421 Törölve. (WRC–03)
510 5.422 Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Brunei Darussalamban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Mauritániában, Mongóliában, Montenegróban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben a 2690–2700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemelő berendezésekre korlátozódik. (WRC–12)
511 5.423 A 2700–2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek.
512 5.424 Járulékos felosztás: Kanadában a 2850–2900 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira.
513 5.424A A 2900–3100 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC–03)
514 5.425 A 2900–3100 MHz sávban a hajók fedélzetén e