A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetője:

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: 2004. évi I. törvény) 16–17. §-a alapján a törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett sportegyesület,

b) a 2004. évi I. törvény 18. §-a szerinti sportvállalkozás,

c) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely működési engedélyében feltüntetett üzemeltetője, amely az 1. melléklet I. pontjában vagy a 2. melléklet I. pontjában meghatározott, a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) vagy az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) kódok valamelyike szerinti tevékenységet folytatja;

2. elsődleges üzleti tevékenység: a gazdálkodási forma szerint irányadó jogszabály szerinti közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, ennek hiányában a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) bejelentett főtevékenység;

3. ingatlanvállalat üzemeltetője: az 1. melléklet II. pontjában vagy a 2. melléklet II. pontjában meghatározott TEÁOR vagy ÖVTJ kódok valamelyike szerinti tevékenységet végző gazdasági társaság;

4. jogszerű földhasználó: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (4)–(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő mezőgazdasági termelő;

5. közvetlen támogatások összege: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK rendelet) I. mellékletében és a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt jogcímeken nyújtott támogatások teljes, levonásoktól mentes összege az adott támogatási évre vonatkozóan a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 639/2014/EU rendelet) 12. cikke szerint;

6. mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

7. mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt termékek a halászati termékek kivételével, valamint a gyapot;

8. *  mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése – ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást –, illetve az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás;

9. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági termelőnek a mezőgazdasági üzemében végzett mezőgazdasági tevékenységből szerzett bevétele, beleértve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kapott támogatásokat, a mezőgazdasági tevékenység után járó nemzeti támogatásokat – a halászati de minimis támogatás kivételével –, valamint mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bevétel, feltéve, hogy a feldolgozott termékek a mezőgazdasági termelő tulajdonában maradnak és a feldolgozás eredménye egy másik mezőgazdasági termék;

10. pénzügyi év: a naptári év vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően választott, ettől eltérő üzleti év;

11. *  repülőtér üzemeltetője: a légiközlekedési hatóság által a repülőterek üzemeltetőiről vezetett közhiteles nyilvántartásban üzemeltetőként feltüntetett, illetve a 2. melléklet III. pontjában meghatározott ÖVTJ kód szerinti tevékenységet végző természetes személy vagy jogi személy;

12. *  vasúttársaság üzemeltetője: a vasúti igazgatási szerv nyilvántartásába engedélyköteles vagy bejelentéshez kötött vasúti szolgáltatás végzőjeként bejegyzett, illetve az 1. melléklet III. pontjában vagy a 2. melléklet IV. pontjában meghatározott TEÁOR vagy ÖVTJ kódok valamelyike szerinti tevékenységet végző természetes személy vagy jogi személy;

13. vízmű üzemeltetője: a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nyilvántartásába bejegyzett víziközmű szolgáltató, illetve az 1. melléklet IV. pontjában vagy a 2. melléklet V. pontjában meghatározott TEÁOR vagy ÖVTJ kód valamelyike szerinti tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

2. A közvetlen támogatásra való jogosultság

2. § (1) *  A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyévben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) beadására nyitva álló határidő utolsó napján összesen legalább egy hektár nagyságú, az 1307/2013/EU rendelet 32. cikke értelmében támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik. Ha a támogatható földterület több bejelentett táblából áll, az egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben előírt területnagyságot.

(2) *  Közvetlen támogatásra jogosult továbbá a tárgyév tekintetében az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely a tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti minimális területnagysággal, de az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege – a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikke szerinti levonások alkalmazását megelőzően – legalább száz euró.

3. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem részesülhet közvetlen támogatásban az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely – az 1. és 2. melléklet szerinti TEÁOR és ÖVTJ kódoknak megfelelő tevékenység (a továbbiakban: kizárt tevékenység) végzése esetén – állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetője, ingatlanvállalat üzemeltetője, repülőtér üzemeltetője, vasúttársaság üzemeltetője vagy vízmű üzemeltetője (a továbbiakban együtt: kizárt mezőgazdasági termelő).

(2) A kizárt mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban részesülhet, ha ellenőrizhető bizonyítékkal szolgál az alábbiak közül bármelyikre nézve:

a) a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevételének legalább 5%-át,

b) *  az egységes kérelmen bejelentett, legalább húsz hektár nagyságú, megállapított mezőgazdasági területtel jogszerű földhasználóként rendelkezik, vagy

c) elsődleges üzleti tevékenysége mezőgazdasági tevékenység.

(3) *  A mezőgazdasági termelőnek nyújtott, a (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen támogatás éves összege a közvetlen támogatásoknak az a teljes, csökkentések és levonások nélkül számított összege, amelyre a mezőgazdasági termelő az 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően jogosult volt abban az utolsó lezárt pénzügyi évben, amelyre vonatkozóan a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel igazolható.

(3a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott kizárt tevékenységet, illetve a kizárt mezőgazdasági termelői minőséget a Kincstár kizárólag a 2015. és 2017. év közötti időszakban benyújtott egységes kérelem kapcsán vizsgálja.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni arra a mezőgazdasági termelőre, aki, vagy amely az igénylést megelőző évben benyújtott kérelme alapján ötezer eurót meg nem haladó közvetlen támogatásban részesült.

3. A mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítése

4. § (1) Az a közvetlen támogatást igénylő, kizárt mezőgazdasági termelő, akinek, vagy amelynek az elsődleges üzleti tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység, és az egységes kérelemben bejelentett, húsz hektárnál kisebb nagyságú mezőgazdasági területtel jogszerű földhasználóként rendelkezik, a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon részletezni, hogy abban a mezőgazdasági tevékenységből származó, valamint a nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevételére vonatkozó adat rendelkezésre álljon.

(2) *  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) erre irányuló felszólítása esetén a mezőgazdasági termelő köteles az utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozóan – a (3) bekezdés szerinti iratok egyidejű csatolása mellett – a mezőgazdasági, valamint a nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevételére vonatkozó adatot megadni.

(3) A (2) bekezdés szerinti adat igazolására alkalmas az ügyfél számára jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségének eleget tevő nyilvántartás vonatkozó részeinek az ügyfél aláírásával és az „Eredetivel egyező” rájegyzéssel ellátott másolata, nyilvántartási kötelezettség hiányában pedig a bevételt igazoló dokumentum és számviteli bizonylat ügyfél aláírásával és az „Eredetivel egyező” rájegyzéssel ellátott másolata.

4. Ellenőrzés

5. § (1) *  A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra való jogosultságára vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzést a Kincstár végzi, amelynek során hivatalból vizsgálja a mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra való jogosultságát. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jogosultság nem bizonyítható, a Kincstár az ügyfelet nyilatkozattételre szólítja fel.

(2) *  A Kincstár a 3. § (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a közhiteles nyilvántartások, valamint az 1. és 2. melléklet szerinti TEÁOR és ÖVTJ kódoknak megfelelő tevékenység akár fő-, akár melléktevékenységként történő végzése alapján állapítja meg.

(3) *  A 4. § (2) bekezdés szerinti felszólítás alapján megadott adatok ellenőrzése során a Kincstár – kizárólag a támogatási feltételek megállapításához szükséges esetkörben és mértékben – a mezőgazdasági termelő valamennyi bevételét tartalmazó teljes könyvviteli nyilvántartását, bevételét igazoló dokumentumát és számviteli bizonylatát jogosult megvizsgálni.

(4) *  Ha a Kincstár által lefolytatott ellenőrzés eredménye alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági termelő olyan, a 3. § (1) bekezdésben felsorolt, kizárt tevékenységet végez, amelynek végzését az 1. § 1., 11., 12., vagy 13. pontjában meghatározott nyilvántartásba a mezőgazdasági termelő elmulasztotta bejelenteni, illetve, ha a mezőgazdasági termelő fő- vagy melléktevékenysége – az 1. és 2. melléklet szerinti TEÁOR vagy ÖVTJ kódoknak megfelelően – a Kincstár eljárásában nem, vagy tévesen került megállapításra, akkor a Kincstár lefolytatja a mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra való jogosultsága megállapításához szükséges vizsgálatot, amely során a mezőgazdasági termelőt a 3. § (2) bekezdésben foglalt feltételek igazolása céljából nyilatkozattételre szólíthatja fel.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § * 

5/A. *  Átmeneti rendelkezések

7/A. § *  E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 40/2015. (VII. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését és 5. § (2) bekezdését a 40/2015. (VII. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. június 16-i 641/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 8/2015. (III. 13.) FM rendelethez * 

TEÁOR 08 kódok

I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:

5510 szállodai szolgáltatás

5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

5530 kemping szolgáltatás

5590 egyéb szálláshely szolgáltatás

8551 sport, szabadidős képzés

9311 sportlétesítmény működtetése

9312 sportegyesületi tevékenység

9313 testedzési szolgáltatás

9319 egyéb sporttevékenység

II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:

4110 épületépítési projekt szervezése

4120 lakó- és nem lakó épület építése

4299 egyéb máshová nem sorolt építés

4222 elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4213 híd, alagút építése

4211 út, autópálya építése

6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831 ingatlanügynöki tevékenység

6832 ingatlankezelés

III. Repülőtér üzemeltetése:

5223 légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

IV. Vasúttársaság üzemeltetése:

4212 vasút építése

4910 helyközi vasúti személyszállítás

4920 vasúti áruszállítás

V. Vízmű üzemeltetése:

3600 víztermelés, kezelés, ellátás

3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése

4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4291 vízi létesítmény építése

4950 csővezetékes szállítás

8110 építményüzemeltetés

9321 vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9329 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

2. melléklet a 8/2015. (III. 13.) FM rendelethez * 

ÖVTJ kódok

I. *  Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:

551001 szállodai szolgáltatás m.n.s

551002 panzió szolgáltatás

552006 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás m.n.s

552007 közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő

553001 kempingszolgáltatás

559001 nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

931101 sportlétesítmény működtetése

931302 fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

931902 egyéb, m.n.s sporttevékenység

931905 sport és szabadidős lovagoltatás

869010 lovasterápia

932903 strandfürdő szolgáltatás

II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:

681001 egyéb ingatlan forgalmazása

681002 lakóingatlan és földterület forgalmazása

683101 lakóingatlan, földterület közvetítése

683103 egyéb ingatlan közvetítése

683201 ingatlankezelés m.n.s

683202 lakóingatlan kezelése

411001 épület építési beruházás szervezése

III. Repülőtér üzemeltetése:

522302 repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

IV. Vasúttársaság üzemeltetése:

421201 vasút építése

V. Vízmű üzemeltetése:

360001 vízóra hitelesítése

370001 szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002 szennyvízszippantás

422102 vízi csatorna, közműépítés

429101 vízi létesítmény építése