A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazat: az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) és az ágazathoz tartozó szervezetek,

b) ágazathoz tartozó szervezetek: az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,

c) *  KMR: különleges működési rend, amely a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,

d) védett külügyi hálózat IM végpontja: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, minősített adat továbbítására szolgáló informatikai rendszer IM-ben üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A miniszter az ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik

a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: ágazati honvédelmi munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,

b) az IM KMR esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.

(2) A miniszter közreműködik az ágazat védelmi tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásában.

3. § A miniszter az általa kijelölt állami vezető útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik

a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről,

b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról,

c) az IM központi épületében a védett külügyi hálózat IM végpontjának működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az iratanyagok biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) az ágazat értesítési-riasztási rendszerének a működtetéséről, valamint az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,

f) az ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő felkészítéséről,

g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) az elektronikus információs rendszerekben tárolt adatok, eszközök biztonságba helyezéséhez, valamint a KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,

i) az ágazatban a honvédelmi intézkedési tervezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások betartatásáról,

j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

4. § (1) A miniszter által kijelölt állami vezető az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatára kijelöli az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős személyt, szervezeti elemet.

(2) Az IM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy

a) gondoskodik az IM tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,

b) figyelemmel kíséri az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését,

c) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezeteknél a honvédelmi intézkedési tervek összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását,

d) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

e) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,

f) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátását, és

g) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában.

(3) Az ágazathoz tartozó szervezetekben az (1) bekezdés szerinti kijelölt személy gondoskodik az ágazathoz tartozó szervezeteknél

a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a honvédelmi intézkedési terv megismertetéséről, valamint begyakorlásáról, és

c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról.

(4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport

a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési tervét, annak módosításait a miniszter hagyja jóvá.

(2) Az IM és az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

6. § (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A miniszter ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző más szervezet is kezdeményezheti a meghagyásba történő bevonását megfelelő indokolással a miniszternél.

(3) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § * 

1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) IM rendelethez

A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezetek

A) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1. * 

B) Gazdasági társaságok

1. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

2. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.


  Vissza az oldal tetejére