A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az akkreditációs eljárás kizárólag a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által lefolytatott, kizárólag a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/B. §-ában meghatározott nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás végzésére vagy az abban való közreműködésre való jogosultság megállapítására irányuló minősítő eljárás.

(2) Akkreditáció iránti kérelmet a Kötv. 20. § (4) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézmény (a továbbiakban: intézmény), továbbá fő tevékenységként régészeti szolgáltatást nyújtó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat be.

(3) Akkreditált intézménynek vagy szervezetnek az az (1) bekezdés szerinti intézmény vagy szervezet minősül, amely az akkreditációs eljárás során akkreditációt nyert.

(4) Akkreditációt az az intézmény vagy szervezet nyerhet el, amely teljesíti valamennyi e rendeletben előírt feltételt.

(5) E rendelet hatálya kiterjed az akkreditáció iránt kérelmet előterjesztő, továbbá a nagyberuházást megelőző régészeti feltárást végző vagy abban alvállalkozóként részt vevő akkreditált intézményekre, szervezetekre.

2. § (1) Az akkreditáció területi hatálya egy vagy több megyére, vagy az ország teljes területére terjed ki.

(2) Az országos akkreditáció akkor nyerhető el, ha a kérelmező intézmény vagy szervezet a 3. alcímben meghatározott kötelező feltételeken túlmenően a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora szerint a régészeti feladatellátásra legalább 2 további régészeti csapatot ki tud állítani.

2. Az akkreditációs eljárás részletes szabályai

3. § (1) Az akkreditációs eljárás kérelemre indul, melyet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a miniszterhez. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben előírt mellékleteket, valamint - intézmények esetében - a fenntartó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a régészeti feladatellátáshoz az e rendeletben meghatározott feltételeket az akkreditáció érvényessége alatt folyamatosan biztosítja. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely területre kéri az akkreditációt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet minden év február 15-ig lehet benyújtani.

(3) Ha az akkreditáció iránti kérelem hiányos, a miniszter annak kiegészítésére a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt.

(4) Az akkreditációs eljárás során a miniszter kikérheti az Ásatási Bizottság szakértői véleményét. Az Ásatási Bizottság tíz napon belül küldi meg véleményét a miniszternek.

(5) Az akkreditációs eljárás során meg kell állapítani az akkreditációt nyert intézmények pontszámát és annak megfelelően az intézményeket rangsorolni kell azzal, hogy a megyei hatókörű városi múzeum, amennyiben megfelel a kötelező akkreditációs feltételeknek, az elért pontszámtól függetlenül gyűjtőterülete vonatkozásában a rangsorban az első helyet kapja meg.

(6) A miniszter a 2. melléklet szerinti szempontok alapján vizsgálja az akkreditációs feltételeknek való megfelelést.

(7) A miniszter a többletfeltételek teljesítését a 2. melléklet szerint vizsgálja és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti kijelölés érdekében az intézményekre vonatkozóan pontozással értékeli a többletfeltételeknek való megfelelést.

(8) A szervezetek esetében a miniszter az akkreditációs eljárás során a kötelező feltételeknek való megfelelést vizsgálja, az országos akkreditációra vonatkozóan a 2. § (2) bekezdése szerinti 2 további régészeti csapat meglétének igazolásával.

(9) A miniszter minden év március 31-ig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzékét, megjelölve az elnyert pontszámot és azt a területet, amelyre az akkreditáció vonatkozik, valamint megyénként meghatározva az akkreditációs időszakban az adott megyére nagyberuházás esetén feltárási jogosultsággal rendelkező intézmények kijelölésének sorrendjét.

(10) Az akkreditáció a minősítés elnyerésétől számított három évig hatályos. Az akkreditált intézménynek, illetve szervezetnek az akkreditáció hatálya alatt a minősítés elnyeréséhez előírt feltételeknek folyamatosan meg kell felelnie.

(11) A kérelmező, illetve a már akkreditált intézmény vagy szervezet köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni

a) az akkreditációs kérelemben megjelölt adatainak változását,

b) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,

c) az akkreditációt kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény bekövetkezését,

d) a régészeti tevékenységének megszűnését, illetve megszüntetését,

e) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszer-törlési eljárás indult.

(12) Ha az akkreditáció elnyeréséhez vagy az akkreditáció területi hatályához szükséges feltételekben változás következett be, akkor az intézménynek vagy szervezetnek csatolnia kell a feltétel fennállását igazoló dokumentumokat.

3. Az akkreditáció követelményrendszere

4. § (1) A régészeti feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek az intézmények és szervezetek esetében az alábbiak:

a) három fő régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, egyetemi régész végzettségű (MA), legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki ásatásvezetésre alkalmas,

b) négy fő régésztechnikus munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább régésztechnikusi, egyetemi régész (BA) oklevéllel vagy legalább három év, régészeti feltáráson szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) a restaurátori munkát ellátó, legalább középfokú szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik, vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben áll,

d) a terepi földmérési munkát ellátó - a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 12.) VM rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező - szakember határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel, vagy közreműködését az intézmény vagy a szervezet erre vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolja, és legalább egy év földmérési szakmai gyakorlattal, valamint régészeti feltárással kapcsolatos geodéziai referenciával rendelkezik,

e) egy fő jogi előkészítő munkát ellátó jogász végzettségű szakember (határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, vagy rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolt), valamint

f) az akkreditációs időszakra, de legalább egy évre kiterjedő kapacitás igazolása a régészeti bontómunkára, illetve ha az intézmény nem rendelkezik a teljes akkreditációs időszakra kiterjedő kapacitással, az intézmény nyilatkozata arról, hogy

fa) gondoskodik a kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról, illetve

fb) ha a kapacitás biztosításának forrásigénye nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, eseti szerződések megkötésével gondoskodik a feladat ellátásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények igazolására a kérelemhez a 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

5. § (1) A régészeti feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézmények és a szervezetek esetében az alábbiak:

a) a terepi munkavégzés feltételei:

aa) két db terepi közlekedésre alkalmas jármű,

ab) egy db terepfelvételre alkalmas geodéziai műszer rendelkezésre állása,

ac) két db terepi használatra alkalmas laptop,

ad) két db terepi használatra alkalmas fényképezőgép,

ae) egy db térinformatikai célú műholdas helymeghatározó eszköz (GNSS),

af) a dokumentáláshoz és az elsődleges feldolgozáshoz szükséges, laptoponként rendelkezésre álló darabszámú jogtiszta szoftver,

b) régészeti feldolgozó munkára, régészeti leletanyag átmeneti tárolására alkalmas, őrzött ingatlan, valamint

c) bármely időpontban rendelkezésre álló őrzött, felszerelt, legalább kerámia restaurálására alkalmas restaurátor műhely.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények igazolására a kérelemhez a 4. mellékletben meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

6. § (1) Az intézményeknek és szervezeteknek az akkreditációhoz az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelnie:

a) rendelkezik a működéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel,

b) a kérelem benyújtását megelőzően kötött szerződéseiből fakadó alvállalkozói díjakat határidőre megfizette az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint,

c) nem szerepel az adóhiányosok, hátralékosok vagy végrehajtási eljárás alatt álló adózók listáján és nincs hat hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, illetve egyéb köztartozása, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes hatósággal egyezséget kötött,

d) ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban.

(2) A kérelmező az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott követelmények teljesülését az 5. mellékletben felsorolt dokumentumokkal köteles igazolni.

(3) Az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott adatokat a miniszter hivatalból történő információszerzéssel ellenőrzi.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül a szervezet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti vezető tisztségviselőjének (a továbbiakban: vezető) nyilatkozni kell, hogy vele szemben a személyes megbízhatóságot kizáró ok nem áll fenn. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha

a) vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet a cégbíróság megszüntetési eljárás során a cégjegyzékből törölt, vagy

b) a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetet vezetői megbízatása alatt egészségvédelmi, munka-, vámjogi vagy örökségvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező súlyos vagy ismétlődő mulasztás miatt jogerősen elmarasztalták.

(5) A kizáró okokat a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított öt évig kell az engedélyezés során figyelembe venni.

(6) A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy legalább három darab, egyenként 1 hektár területet elérő megelőző feltárás régészeti feladatellátásában közreműködött.

(7) A kérelmező a (4) és (6) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését a 6. mellékletben felsorolt dokumentumokkal köteles igazolni.

4. Az akkreditáció ellenőrzése és felülvizsgálata

7. § (1) Az akkreditált intézmény vagy szervezet köteles az akkreditáció időbeli hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően működni.

(2) A miniszter az intézmény vagy szervezet e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését és a régészeti feladatellátással kapcsolatos tevékenységét ellenőrizheti.

(3) A miniszter soron kívüli ellenőrzést folytat le, ha valószínűsíthető, hogy az intézmény vagy szervezet

a) az akkreditációs eljárás vagy a működése során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt,

b) a minősítés elnyeréséhez előírt feltételek változásával kapcsolatos bejelentését elmulasztotta.

(4) Az akkreditált intézmény vagy szervezet köteles lehetővé tenni az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés körülményeinek vizsgálatát.

(5) Az akkreditált intézménynek és szervezetnek az akkreditáció időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig nyilatkoznia kell, hogy az e rendeletben előírt követelményeknek megfelel.

(6) A Kötv. 23/B. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatot a miniszter hivatalból folytatja le.

(7) Az akkreditáció visszavonására irányuló eljárásra az akkreditációs eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A 3. § (1) bekezdése szerinti kérelmeket - a 3. § (2) bekezdésétől eltérően - 2015-ben az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napig lehet benyújtani. A miniszter az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzékét 2015-ben - a 3. § (9) bekezdésétől eltérően - május 31-ig teszi közzé.

1. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosító akkreditációs eljárás iránti kérelem adattartalma

I. Az akkreditáció iránti kérelem

1. A kérelmező intézmény/szervezet neve

2. Az intézmény/szervezet hivatalosan rövidített neve

3. Az intézmény/szervezet székhelye

4. Az intézmény/szervezet levelezési címe

5. Az intézmény/szervezet felelős vezetőjének neve

6. A felelős vezető elérhetősége

7. Az intézmény/szervezet gazdasági vezetőjének neve

8. A gazdasági vezető elérhetősége

9. Az akkreditációs kérelem területi hatályának megjelölése (egy megyére, több megyére, országos)

II. Az akkreditált intézmények/szervezetek nyilvántartásának adataiban vagy a minősítésben bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

1. Az akkreditációval rendelkező intézmény/szervezet neve

2. Az akkreditáció száma

3. A nyilvántartásba vétel óta bekövetkezett változás ismertetése

4. Nyilatkozat arról, hogy a változás csak a minősítést érinti, az akkreditáció kötelező feltételeinek továbbra is eleget tesz

2. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

1. Akkreditációhoz szükséges kötelező feltételek teljesítése

A B C
1. 1.1. Személyi feltételek igen nem
2. Három fő régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, régész végzettségű (MA), legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki ásatásvezetésre alkalmas
3. Négy fő régésztechnikus munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább régésztechnikusi, régész (BA) oklevéllel vagy legalább három év, régészeti feltáráson szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
4. A restaurátori munkát ellátó, legalább középfokú szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik, vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben áll
5. A terepi földmérési munkát ellátó geodéta - a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 12.) VM rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező - szakember, aki határozatlan idejű vagy
az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik, vagy közreműködését az intézmény vagy szervezet erre vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolja, és legalább egy év földmérési szakmai gyakorlattal, valamint régészeti feltárással kapcsolatos geodéziai referenciával rendelkezik
6. Egy fő jogi előkészítő munkát ellátó jogász végzettségű szakember, határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, vagy rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolt
7. Az akkreditációs időszakra, de legalább egy évre kiterjedő kapacitás igazolása a régészeti bontómunkára, illetve ha az intézmény nem rendelkezik a teljes akkreditációs időszakra kiterjedő kapacitással, az intézmény nyilatkozata arról, hogy
a) gondoskodik a kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról, illetve
b) ha a kapacitás biztosításának forrásigénye nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, eseti szerződések megkötésével gondoskodik a feladat ellátásáról
8. 1.2. Tárgyi feltételek
9. Két db terepi közlekedésre alkalmas jármű
10. Egy db terepfelvételre alkalmas geodéziai műszer rendelkezésre állása
11. Két db terepi használatra alkalmas laptop
12. Két db terepi használatra alkalmas fényképezőgép
13. Egy db térinformatikai célú műholdas helymeghatározó eszköz (GNSS)
14. A dokumentáláshoz és az elsődleges feldolgozáshoz szükséges laptoponként rendelkezésre álló darabszámú jogtiszta szoftver
15. Régészeti feldolgozó munkára, régészeti leletanyag átmeneti tárolására alkalmas, őrzött ingatlan
16. Bármely időpontban rendelkezésre álló őrzött, felszerelt, legalább kerámia restaurálására alkalmas restaurátor műhely
17. 1.3. Intézmények és szervezetek pénzügyi feltételei
18. Legalább az akkreditáció megszerzését követő tizenkét hónapos időtartamra teljesíteni tudja a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátással összefüggő pénzügyi kötelezettségeit
19. Rendelkezik a működéshez szükséges pénzügyi eszközökkel és igazolja, hogy a kérelme benyújtását követő tizenkét hónapos időszakban várható pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja
20. Nem szerepel az adóhiányosok, hátralékosok, vagy végrehajtási eljárás alatt álló adózók listáján és nincs hat hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, illetve egyéb köztartozása, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes hatósággal egyezséget kötött
21. A kérelem benyújtását megelőzően kötött szerződéseiből fakadó alvállalkozói díjakat határidőre megfizette az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
22. Ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban
23. 1.4. Szervezetek pénzügyi feltételei
24. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet a cégbíróság megszüntetési eljárás során a cégjegyzékből törölt
25. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetet vezetői megbízatása alatt egészségvédelmi, munka-, vámjogi vagy örökségvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező súlyos vagy ismétlődő mulasztás miatt jogerősen elmarasztalták
26. A kérelmező szervezetnek a fentieken túl a feltáró intézmény igazolását csatolnia kell arról, hogy legalább három darab, egyenként 1 hektár területet elérő megelőző feltárás régészeti feladatellátásában közreműködött

2. Az akkreditáció követelményrendszerén túl beszámítható többletfeltételek

A B C
1. 2.1. Személyi feltételek Elért
pontszám
Igazolás módja
2. További régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben álló régész végzettségű (MA) szakember: 15 pont/fő, de max. 21 pont/fő
a) legalább három év feltárási gyakorlattal rendelkező szakember:
további 3 pont
b) ásatásvezetésre alkalmas: további 3 pont
c) több korszakra szakosodott: további 3 pont
d) régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó speciális képzettség:
további 3 pont
Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés másolata, intézmény nyilatkozata a feltárásokról
3. További régésztechnikusi munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább régésztechnikusi, régész (BA) oklevéllel vagy legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik: 12 pont/fő, de max. 18 pont/fő
a) régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó speciális képzettség: további 3 pont
b) technikusi munkához szükséges speciális végzettség
(különösen fotós, rajztanár, grafikus): további 3 pont
Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés másolata, intézmény nyilatkozata
a feltárásokról
4. További restaurátori munkát ellátó,
a) felsőfokú szilikát szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben áll: 15 pont/fő
b) felsőfokú egyéb szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben áll: 12 pont/fő
Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés másolata
5. A régészeti feladatellátáshoz bevonható egyéb szakember (antropológus, archeozoológus, régészeti geológus, térinformatikus stb.) rendelkezésre állása: 12 pont/fő Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés másolata
6. Projektmenedzser/kulturális menedzser logisztikai szakember rendelkezésre állása: 10 pont/fő Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés másolata
7. Történelmi városmagok régészeti feladatellátásához szükséges műszaki ellenőr rendelkezésre állása: 12 pont/fő Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés másolata
8. Az elsődleges leletanyag feldolgozásához szükséges további kapacitások rendelkezésre állása (pl. raktárkezelő, informatikus):
8 pont/fő
Képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés másolata
9. További kiállítható csapatok rendelkezésre állása (1 régész,
3 technikus, 1 autó, laptop, fényképezőgép a vonatkozó feltételeknek megfelelően) megléte:
a) saját kapacitásból kiállítható csapat: 120 pont/csapat
b) gyűjtőterületében érintett feltárási jogú intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján kiállítható csapat:
100 pont/csapat
c) más feltárási jogú intézménnyel, szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján: 80 pont/csapat
saját kapacitás esetén: képzettséget igazoló okirat másolata, kinevezési okirat vagy munkaszerződés másolata együttműködési megállapodás
10. 2.2. Tárgyi feltételek
11. Fémkereső: 15 pont, max. 30 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
12. Geofizikai felmérés eszközei (magnetométer, elektromos mérőállomás, földradar stb.): 30 pont/eszköz, max. 60 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
13. Rendelkezésre álló lakókocsi, konténer: 20 pont/eszköz, max. 60 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
14. Terepi munkavégzésre alkalmas további jármű: 20 pont/gépjármű, max. 60 pont
Összkerék meghajtás: 5 pont/gépjármű, max. 15 pont
lízing szerződés, törzskönyv, forgalmi engedély, cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
15. Légifotó készítésére alkalmas műszaki berendezés: 30 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
16. 3D-s koordináták meghatározására képes mérőállomás, illetve földi lézerszkenner: 30 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre állásról
17. 2.3. Egyéb feltételek
18. Területiség:
Gyűjtőterületén érintett területi múzeum bevonása: 50 pont
együttműködési megállapodás
19. Elért pontszám mindösszesen:

3. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció személyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) A 4. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételek esetén az igazolás módja: végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, aláírt, eredeti szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (felelősségi körrel, referencia megnevezésével), publikációs jegyzéket, egyéb tudományos tevékenységek felsorolását, továbbá gazdálkodó szervezetek esetében eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

b) A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel igazolásának módja: aláírt, eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat, cégszerűen aláírva (vagy amennyiben a nyilatkozatot adó nem gazdálkodó szervezet, teljes bizonyító erejű magánokirat egyéb formájában).

c) A 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feltétel igazolásának módja: szerződés, rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolata.

d) Az akkreditációs tevékenységeknek a kérelmező szervezetén kívüli más személyek vagy szervezetek által történő biztosítása, illetve ilyen személyek vagy szervezetek által történő végzése esetén cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat arról, hogy a polgári jogi szerződés alapján igénybe vett szervezetek, személyek szakmai alkalmasságáról teljes körűen meggyőződött.

4. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció tárgyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) Az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel igazolásának módja: saját tulajdon esetében forgalmi engedély egyszerű másolata, nem saját tulajdon esetében a használatról szóló szerződés és forgalmi engedély egyszerű másolata, valamint a használatba adó részéről cégszerűen aláírt (vagy amennyiben a használatba adó nem gazdálkodó szervezet, akkor teljes bizonyító erejű magánokirat egyéb formájában készült), eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.

b) Az 5. § (1) bekezdés a) pont ab)-af) alpontja szerinti feltételek igazolásának módja: cégszerűen aláírt (vagy amennyiben a használatba adó nem gazdálkodó szervezet, akkor teljes bizonyító erejű magánokirat egyéb formájában készült), eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.

c) Az 5. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti feltételek igazolásának módja: tulajdoni lap vagy bérleti szerződés egyszerű másolata vagy a befogadó múzeummal kötött bérleti, illetve rendelkezésre állási megállapodás egyszerű másolata).

d) Az eszközöknek a kérelmező szervezetén kívüli más személyek vagy szervezetek által történő biztosítása, illetve az akkreditációs tevékenységek ilyen személyek vagy szervezetek által történő végzése esetén cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetésre átvett eszközök műszaki és szakmai megfelelőségéről, valamint a polgári jogi szerződés alapján igénybe vett szervezetek szakmai alkalmasságáról teljes körűen meggyőződött.

5. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció pénzügyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

1. Intézmények esetében:

a) az intézmény vagy fenntartó nyilatkozata arról, hogy az akkreditáció időtartama alatt a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, és az intézmény éves költségvetésének tervezésekor a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi kötelezettségre figyelemmel lesz;

b) az intézmény vagy a fenntartó nyilatkozata a 6. § (1) bekezdés b) pontjának való megfelelésről.

2. Szervezetek esetében:

a) a kérelem benyújtását megelőző két hitelesen lezárt üzleti évre - ha a szervezetnek még nincs két hitelesen lezárt üzleti éve, abban az esetben az első hitelesen lezárt üzleti évre - vonatkozó, a számvitelről szóló törvény előírásai szerint elkészített - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolója egyszerű másolatban;

b) az engedély iránti kérelem benyújtásának évére és az azt követő üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv egyszerű másolatban, amely mérleg-tervet, eredménykimutatás-tervet és cash flow-tervet is tartalmaz;

c) a szervezet vezetőjének cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozata, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a működési és üzleti tervére alapozva legalább tizenkét hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;

d) pénzintézet eredeti nyilatkozata a kérelmező fizetés és hitelképességéről (pl. bankinformáció, a számlavezető bank nyilatkozata az ügyfél fizetési fegyelméről, sorbanállásairól, fizetési kötelezettségei teljesítéséről);

e) eredeti könyvvizsgálói nyilatkozat, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a működési és üzleti tervére alapozva legalább tizenkét hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;

f) a kérelmező eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy a társaságnak nincs hat hónapnál régebbi lejárt tartozása (figyelemmel az esetleges egyezségi iratra is a tartozások megfizetésére).

6. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A 6. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) A személyes megbízhatóságot kizáró okokra vonatkozóan a vezető tisztségviselő eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

b) A 6. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel igazolására a szerződő partner által kiadott eredeti igazolás, mely tartalmazza a kérelmező által elvégzett feladat időtartamát (év, hónap pontossággal), helyét, a feltárással érintett terület nagyságát, a feladat rövid leírását, valamint a szerződésszerű teljesítésre utaló nyilatkozatot.