A jogszabály mai napon ( 2021.04.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Belügyminisztérium,

b) *  - az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével - a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) *  munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve szerződéses jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül. * 

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § *  (1) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztályán szolgálatot teljesítő, kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező rendőr nemzetbiztonsági ellenőrzésének megindítása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a biztonsági kérdőív kitöltésének megkezdhetőségéhez szükséges intézkedéseket legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.

(2) A Módr. hatálybalépését megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek nem minősülő rendőr jogviszonya a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges időtartam alatt - a biztonsági szakvélemény elkészültének és vele való közlésének időtartamáig - érvényes szakvélemény hiányában is fenntartható, a szolgálati feladatait elláthatja.

1. melléklet a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Belügyminisztérium hivatali szervezete

1. A Belügyminisztérium

1.1. *  a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.2. *  a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a közbiztonsági főigazgató titkárságának valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.3. *  a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult osztályvezető

1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5. *  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely vagy munkakör

1.6. *  a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó álláshely vagy munkakör

1.7. *  az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.8. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője

1.9. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője

1.10. *  az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információbiztonsági felelős és az információbiztonsági szakértő

1.11. *  az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.12. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője

1.13. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a helyettesítésére kijelölt ügyintéző

1.14. *  az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői álláshelye vagy munkaköre

1.15. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.16. *  a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetői feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, valamint a statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.17. *  a NATO-EU nyilvántartó valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.18. * 

1.19. *  az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői álláshely vagy munkakör

1.20. *  a vezető-kiválasztási eljárásban részt vevő pszichológus, tréner, vezető tréner, kiválasztási szakértő, kiválasztási asszisztens

1.21. *  a tanúvédelmi feladatokkal kapcsolatos valamennyi álláshely vagy munkakör

1.22. *  a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.23. *  az Operatív Szolgáltatási Osztály valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.24. *  a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó területen adatszolgáltatói, adategyeztetői, adatkezelői és folyamatirányítói feladatokat ellátó álláshelyek vagy munkakörök

1.25. *  a közbiztonsági főigazgató

1.26. *  a sajtószóvivő

B) Rendvédelmi szervek

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

1.1. az általános munkakörök közül

1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre

1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör

1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek

1.1.5. a futár

1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör

1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül

1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.2.2. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör

1.2.3. a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkaköre

1.2.4. *  a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre

1.2.5. * 

1.2.6. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei

1.2.7. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre

1.3. *  a Készenléti Rendőrség munkakörei közül

1.3.1. a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők

1.3.2. *  a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály, a Karmelita Őrségi Osztály és a Megelőző és Tanúvédelmi Osztály valamennyi munkaköre

1.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi munkaköre

1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre

1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre

1.3.6. a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkaköre

1.3.7. *  a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör

1.3.8. *  leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül

1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre

1.5. * 

1.6. * 

1.7. az egyéb rendőrségi munkakörök közül

1.7.1. a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkaköre

1.7.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre

1.7.3. *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője

1.7.4. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör

1.8. *  a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre

1.9. *  Nemzetközi Oktatási Központ

1.9.1. az igazgató és az igazgató-helyettes

1.9.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői

2. A büntetés-végrehajtási szervezet

2.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese

2.2. a biztonsági tiszt

2.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek

2.4. *  a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szolgálatvezetője, szolgálatvezető-helyettese, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője, az országos parancsnok és helyettesei titkárságvezetője, valamint a főügyeletes

2.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője

2.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy

2.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv

3.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) vezetői munkakört betöltő személyek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó személyek

3.2. a BM OKF titkárságvezetői

3.3. a BM OKF Nemzetközi Főosztály valamennyi munkaköre

3.4. a BM OKF-en NATO és EU referensi munkakörök

3.5. a BM OKF-en az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakörök

3.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveinek és területi jogállású szerveinek igazgatói, igazgató-helyettesei, főfelügyelői, ellenőrzési szolgálatvezetői

3.7. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői

3.8. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai

3.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetői

3.10. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök

3.11. a megyei védelmi bizottságok titkárai és titkár-helyettesei

3.12. a vezető főügyeletesek és főügyeletesek

3.13. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus

3.14. *  a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek

4. *  Az idegenrendészeti szerv

4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes

4.2. az igazgató és az igazgatóhelyettes

4.3. a főigazgató és főigazgató-helyettes mellett működő ügykezelő

4.4. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes

4.5. a hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti elem vezetője és a helyettesítésével a munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző

4.6. a központi ügyeleten ügyeletes munkakört, szolgálati beosztást betöltő személy

C) *  Központi hivatalok

1. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

1.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes

1.2. a főigazgató és a főigazgató-helyettes mellett ügykezelői feladatokat ellátó foglalkoztatott

1.3. a főosztályvezető

1.4. az osztályvezető

1.5. a projektvezetői feladatokat ellátó álláshelyen vagy ilyen munkakörben foglalkoztatottak

1.6. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő foglalkoztatottak

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1. *  Országos Vízügyi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek

1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági főigazgató-helyettes

1.2. a vízügyi igazgatóságok igazgatói, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek

1.3. a Főigazgatói Hivatal vezetője és helyettese

1.4. a közbeszerzési terület vezetője

1.5. a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó terület vezetője, a projekt pénzügyi terület vezetője és valamennyi, a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör

1.6. a főigazgatói és igazgatói titkár, titkárnő

1.7. az informatikai terület vezetője és valamennyi informatikai munkakör

1.8. a vagyongazdálkodási terület vezetője

1.9. a nemzetközi terület vezetője

2. *  A rendvédelmi technikumok

2.1. az igazgató

3. *  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

3.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettesek

3.2. a hivatalvezető, főosztályvezetők, igazgatók

3.3. az osztályvezetők, intézetvezetők

3.4. *  közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági feladatok ellátására kijelölt, továbbá az EU pályázati eljárásban részt vevő munkakörök

3.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakörök

3.6. elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakörben dolgozók

3.7. *  az arcképelemző tevékenységet végző munkakörök

4. * 


  Vissza az oldal tetejére