A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi XVIII. törvény

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról
Magyarország és az Albán Köztársaság,

a továbbiakban a Szerződő Felek,
azon kívánságuktól vezérelve, hogy rendezzék és szabályozzák kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában a használt fogalmak jelentése a következő:

a) „felségterület”

Magyarország vonatkozásában Magyarország felségterülete,

az Albán Köztársaság vonatkozásában az Albán Köztársaság felségterülete;

b) „állampolgár”

Magyarország vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok értelmében magyar állampolgárnak tekintendő természetes személyek,

az Albán Köztársaság vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok értelmében albán állampolgárnak tekintendő természetes személyek;

c) „jogszabályok”

a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) alá tartozó szociális biztonsági ágazatokra és rendszerekre vonatkozó törvények, rendeletek és más általánosan kötelező érvényű előírások;

d) „illetékes hatóság”

a 2. cikkben megjelölt jogszabályok által szabályozott ágazatokért és rendszerekért felelős miniszterek, minisztériumok vagy más megfelelő hatóságok;

e) „intézmény”

az az intézmény vagy az a hatóság, amelynek feladata a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) alá tartozó jogszabályok végrehajtása;

f) „illetékes intézmény”

az az intézmény, amelynél a személy az ellátási kérelem benyújtásának időpontjában biztosított, vagy amelynél ellátási igényjogosultsággal rendelkezik vagy rendelkezne, ha még annak a Szerződő Félnek a felségterületén tartózkodna;

g) „összekötő szervek”

azok a szervek, amelyeket az illetékes hatóságok bíznak meg a kölcsönös kapcsolatok fenntartására az Egyezmény végrehajtása érdekében;

h) „lakóhely”

az a hely, ahol az illető személy állandó jelleggel tartózkodik, ennek a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint;

i) „tartózkodás helye”

az a hely, ahol az illető személy ideiglenes jelleggel tartózkodik, amely esetben a tartózkodás hosszúsága rendszerint igazodik az előzetesen meghatározott tartózkodási célkitűzés megvalósulásához;

j) „biztosítási idők”

a járulékfizetési és ezekkel azonos megítélés alá eső olyan idők, amelyek a Szerződő Felek jogszabályai szerint annak minősülnek;

k) „pénzbeli ellátások”

a Szerződő Felek alkalmazandó jogszabályai szerinti nyugdíj és más pénzbeli ellátás, továbbá ezek valamennyi emelése;

l) „rokkantsági ellátások”

Magyarország vonatkozásában a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,

az Albán Köztársaság vonatkozásában:

– teljes rokkantsági nyugdíj, amikor egy személy munkahelyi balesettől vagy foglalkozási megbetegedéstől eltérő okokból bármely gazdasági tevékenység folytatására képtelenné válik, vagy súlyosan csonkolt, illetve testi fogyatékosságban (hibákban) szenved (ideértve a vak személyeket is),

– részleges rokkantsági nyugdíj, amennyiben egy személy munkahelyi sérüléseken kívüli okokból a megelőző foglalkoztatásának ellátására képtelenné válik, de különleges munkafeltételek mellett dolgozhat;

m) „természetbeni ellátás”

egészségügyi illetve baleseti egészségügyi szolgáltatás vagy ellátás, amelyet a Szerződő Felek alkalmazandó jogszabályai szerint a kötelező egészségbiztosítás keretén belül nyújtanak;

n) „jogosult”

a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) alá tartozó jogszabályok szerinti jogosultságot szerzett személy;

o) „biztosított”

a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) alá tartozó jogszabályok által biztosítottként, vagy volt biztosítottként meghatározott személy;

p) „közszolgálati tisztviselő”

Magyarország vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és más velük azonos elbírálás alá tartozó személyek a magyar jogszabályok szerint,

az Albán Köztársaság vonatkozásában a köztisztviselők és velük azonos elbírálás alá tartozó személyek az albán jogszabályok szerint.

(2) Az Egyezményben használt más fogalmak és kifejezések jelentése az, amelyet azoknak a Szerződő Felek jogszabályai tulajdonítanak.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) Jelen Egyezmény az alábbi jogszabályok tekintetében alkalmazandó:

Magyarország tekintetében

azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek

i) a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra,

ii) a társadalombiztosítási nyugellátásokra,

iii) a kötelező egészségbiztosítás ellátásaira, valamint

iv) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira;

az Albán Köztársaság tekintetében

azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek

i) a biztosítási kötelezettségre, a kötelező társadalombiztosítási és egészségbiztosítási ellátások fedezetére fizetendő járulékokra,

ii) a kötelező társadalombiztosítási rendszer ellátásai tekintetében:

a) a munkavállalók pénzbeli betegségi ellátásaira,

b) a munkavállalók, önálló vállalkozók és munkáltatók pénzbeli anyasági ellátásaira,

c) a munkavállalók munkahelyi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos pénzbeli ellátásaira,

d) a munkavállalók, önálló vállalkozók és munkáltatók öregségi, rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásaira,

iii) a kötelező egészségbiztosítási ágazat ellátásaira

vonatkoznak.

(2) Az Egyezmény mindazokra a jogszabályokra is vonatkozik, amelyek összefoglalják, módosítják vagy kiegészítik az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályokat.

(3) Az Egyezmény hatálya kiterjed az egyik Szerződő Fél azon jogszabályaira is, amelyek a szociális biztonság új rendszereit vagy ágait határozzák meg, feltéve, hogy ezekről e Szerződő Fél illetékes hatósága írásban tájékoztatja a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát. Ha a másik Szerződő Fél illetékes hatósága az értesítés napjától számított három hónapon belül nem fejezi ki ellenvéleményét, azt úgy kell tekinteni, hogy egyetért a jelen Egyezmény tárgyi hatályát érintő kiegészítéssel.

(4) Amennyiben jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, az (1) bekezdésben említett jogszabályok nem foglalják magukban a valamely Szerződő Fél és egy harmadik ország által a szociális biztonságról megkötött egyezményeket vagy más nemzetközi megállapodásokat, illetve azokat a jogszabályokat, amelyek ezek végrehajtása céljából kerülnek kihirdetésre.

3. cikk

Személyi hatály

Az Egyezmény hatálya kiterjed:

a) mindazokra a személyekre, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Fél 2. cikkben meghatározott jogszabályainak hatálya alá tartoznak, vagy hatálya alá tartoztak,

b) más olyan személyekre, akik jogaikat az a) pontban meghatározott személyektől származtatják.

4. cikk

Az egyenlő bánásmód elve

(1) Jelen Egyezmény eltérő rendelkezései hiányában az Egyezmény hatálya alá tartozó személyeket az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az adott Szerződő Fél állampolgárait.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően:

a) a Szerződő Felek más államokkal kötött államközi szerződéseiben rögzített biztosítási teherviselési szabályait,

b) a két Szerződő Fél harmadik országbeli hivatalos képviseleténél vagy egy ilyen képviselet tagjainál foglalkoztatott személyek biztosítására vonatkozó szabályait,

c) a két Szerződő Félnek a biztosítottak és a munkáltatók között az intézmények és szövetségek szerveiben, valamint a szociális biztonsággal kapcsolatos bíráskodás terén folytatott együttműködésre vonatkozó jogszabályait

továbbra is alkalmazni kell.

5. cikk

Az ellátások külföldre utalása

(1) Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a nyugdíjak, járadékok és más pénzbeli ellátások – amelyek tekintetében valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint igényjogosultság áll fenn – nem csökkenthetők, nem módosíthatók, nem függeszthetők fel, nem vonhatók meg azért, mert a jogosult a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodik.

(2) A jelen Egyezmény 2. cikke szerinti ellátások utalása a másik Szerződő Fél állampolgárainak részére a saját állampolgárokkal azonos feltételek szerint történik, abban az esetben is, ha ezen személyek harmadik országban tartózkodnak.

6. cikk

Ellátások egybeesésének elkerülése

(1) Ugyanazon jellegű, ugyanazon biztosítási időből származó egy vagy több ellátásra vonatkozó igényjogosultság a jelen Egyezmény alapján nem szerezhető meg és nem tartható fenn.

(2) Jelen cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a bármely Szerződő Fél illetékes intézményei által fizetendő rokkantsági, öregségi, hozzátartozói, vagy foglalkozási megbetegedés, üzemi baleset esetén járó ellátásokra, a jelen Egyezmény 21. cikk (2) bekezdése és a 25. cikke rendelkezéseivel összhangban.

(3) Az egyik Szerződő Fél azon jogszabályai, amelyek más igényjogosultságok, ellátások vagy jövedelmek egyidejű fennállása esetére kizárják vagy korlátozzák az igényjogosultságot vagy az ellátást, a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti esetekre is megfelelően alkalmazandók.

7. cikk

Tények figyelembe vétele

Amennyiben az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerinti tény kihat valamely pénzbeli ellátás összegére, illetve a jogosultságra, a másik Szerződő Félnél bekövetkező azonos tényt az első Szerződő Fél úgy veszi figyelembe, mintha a saját felségterületén történt volna.

II. RÉSZ

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Általános rendelkezések

(1) Ha jelen Egyezmény 9., 10., 11. és 12. cikkeiben meghatározott különleges szabályok eltérően nem rendelkeznek, az egyik Szerződő Fél felségterületén keresőtevékenységet folytató személy e Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, tekintet nélkül arra, hogy melyik Szerződő Fél felségterületén van a munkáltató székhelye vagy a munkavállaló lakóhelye.

(2) Az a személy, aki az egyik Szerződő Fél felségterületén munkavállalóként, a másik Szerződő Fél felségterületén önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelyben tevékenységét munkavállalóként végzi.

(3) Az a személy, aki mindkét Szerződő Fél felségterületén egyidejűleg önálló vállalkozói tevékenységet folytat, azon Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelyben lakóhellyel rendelkezik.

(4) Az a személy, aki mindkét Szerződő Fél felségterületén egyidejűleg munkavállalóként folytat keresőtevékenységet, azon Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, ahol lakóhellyel rendelkezik, kivéve a 9. cikkben meghatározott eseteket.

9. cikk

Különleges rendelkezések

Amennyiben az egyik Szerződő Fél felségterületén székhellyel rendelkező munkáltató a munkavállalóját a másik Szerződő Fél felségterületére küldi, hogy ott munkát végezzen számára, e munkavállaló továbbra is az első Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, mintha tevékenységét továbbra is ezen Szerződő Fél felségterületén végezné, feltéve, hogy a munkavégzésének előrelátható időtartama nem haladja meg a 24 hónapot, és nem egy másik, kiküldetését befejező személy felváltása céljából küldték ki.

10. cikk

Közszolgálati tisztviselők, valamint a hajón és egyéb vízi járművön szolgálatot teljesítő személyek

(1) Az egyik Szerződő Fél munkavégzés céljából a másik Szerződő Fél felségterületére kiküldött közszolgálati tisztviselői az előbb említett Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartoznak.

(2) Az egyik Szerződő Fél lobogója alatt hajózó hajón szolgálatot teljesítő személyzetre azon Szerződő Fél jogszabályai alkalmazandóak, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik. Ez a szabály megfelelően irányadó az egyéb vízi járműveken alkalmazott személyekre is.

11. cikk

Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

A 2. cikkben említett jogszabályok alkalmazása tekintetében jelen Egyezmény nem érinti a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi Egyezmény, valamint a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. április 24-én elfogadott Bécsi Egyezmény alkalmazását.

12. cikk

Kivételek az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó rendelkezések alól

A Szerződő Felek illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt szervek a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére, vagy az önálló vállalkozó kérelmére a jelen Egyezményben nem szabályozott további kivételeket állapíthatnak meg az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó általános rendelkezések alól, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy továbbra is valamelyik Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alatt marad vagy hatálya alá kerül. A kivételek megállapítása során figyelembe kell venni a foglalkoztatás jellegét és körülményeit.

13. cikk

A biztosítotti jogviszony igazolása és kapcsolattartás

Ha a jelen Rész rendelkezéseivel összhangban az egyik Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, ezen Szerződő Fél illetékes intézménye a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére vagy az önálló vállalkozó kérelmére igazolást ad ki, amelyben igazolja, hogy a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó ezen Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, és megjelöli az igazolás érvényességének időtartamát. Az igazolás bizonyítja, hogy a munkavállaló vagy az önáló vállalkozó mentesül a másik Szerződő Fél kötelező biztosításról szóló jogszabályainak hatálya alól.

Az említett munkavállaló és önálló vállalkozó, valamint a munkavállaló munkáltatója és a másik Szerződő Fél összekötő szerve jogosult az igazolásból egy példányt kapni.

III. RÉSZ

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

TERMÉSZETBENI ÉS PÉNZBELI BETEGSÉGI, ANYASÁGI ELLÁTÁSOK

14. cikk
Biztosítási idők összeszámítása

A betegségi és anyasági biztosítás körébe tartozó pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultságok megszerzéséhez, fenntartásához és visszaállításához a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási időket össze kell számítani, kivéve, ha ezek ugyanazon időre esnek.

15. cikk
Természetbeni ellátások

Az a személy, aki az egyik Szerződő Fél illetékes intézményénél az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira jogosult és

a) a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása során sürgősségi ellátásra szorul és nem orvosi kezelés igénybevétele céljából utazott be a másik Szerződő Fél területére, vagy

b) megszerezte, vagy megszerzi az illetékes hatóság vagy az illetékes intézmény hozzájárulását ahhoz, hogy az egészségi állapotának megfelelő orvosi kezelés céljából utazzon be a másik Szerződő Fél területére,

az illetékes intézmény költségére jogosult a másik Szerződő Fél illetékes intézményétől természetbeni ellátásokra, az utóbbi Szerződő Félre vonatkozó jogszabályok szerint úgy, mintha ennek a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint lett volna biztosított. Ilyen esetben az erre vonatkozó igazolást az illetékes intézmény állítja ki az érintett személy kérésére, mielőtt elhagyja azon Szerződő Fél területét, ahol biztosított. Sürgősségi ellátásnak minősül az az ellátás, amely nem halasztható a lakóhelyre való visszatérés időpontjáig.

16. cikk
Betegségi és anyasági pénzbeli ellátások

(1) A pénzbeli ellátások megszerzéséhez az érintett személynek ésszerű határidőn belül értesítenie kell a tartózkodási hely szerinti intézményt a keresőképtelenségéről a kezelőorvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás benyújtásával. A tartózkodási hely szerinti intézmény kiállítja a megfelelő formanyomtatványt és haladéktalanul továbbítja az illetékes intézménynek.

(2) A pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény a rá vonatkozó hatályos jogszabályok szerint folyósítja.

17. cikk
A nyugdíjasok jogainak érvényesítése

(1) Az a személy, aki mindkét Szerződő Fél nyugdíjbiztosítási szervétől nyugdíjat kap, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira a lakóhelyén jogosult a lakóhelye szerinti intézmény terhére.

(2) Az (1) bekezdés előírásai mindaddig nem alkalmazhatók, amíg az érintett személy jövedelemszerző tevékenysége alapján az egészségbiztosítás ellátásaira lakóhelyén – a lakóhely szerinti Szerződő Fél jogszabályai szerint – biztosítva van.

18. cikk
A lakóhely és a tartózkodás helye szerinti intézmény

A jelen Egyezmény 15. és 17. cikkeiben felsorolt természetbeni ellátásokat a tartózkodás helye vagy a lakóhely szerinti intézmény biztosítja:

– Magyarországon: a kötelező egészségbiztosítási szerv,

– az Albán Köztársaságban: a kötelező egészségbiztosítási szerv.

19. cikk
A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos költségek megtérítése

Az illetékes intézmény az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerződő Fél intézményének a természetbeni ellátások nyújtásával összefüggésben felmerült tényleges költségeket.

2. FEJEZET

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

20. cikk
Ellátások meghatározása

(1) Az a biztosított, aki munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedésben szenved, biztosításának fennállása alatt annak a Szerződő Félnek a jogszabályai szerint érvényesítheti igényjogosultságát természetbeni ellátásra, ahol biztosítva van. Az érintett személy természetbeni ellátásokban részesül, ha a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodik vagy lakik. A természetbeni ellátásokat a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja a rá vonatkozó jogszabályok szerint az illetékes intézmény költségére, a természetbeni ellátások nyújtásának időtartamát azonban az illetékes Szerződő Fél által alkalmazandó jogszabályok határozzák meg.

(2) A munkahelyi balesetekkel kapcsolatos pénzbeli ellátásokat – saját jogszabályai szerint – az a Szerződő Fél nyújtja, ahol a munkahelyi baleset bekövetkezésekor az érintett személy biztosítva volt.

(3) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai előírják, hogy a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében beállt egészségkárosodás mértéke, vagy a keresőképesség-csökkenés foka, vagy a pénzbeli vagy természetbeni ellátásra való jogosultság megállapításánál ezen jogszabályok értelmében a korábbi munkahelyi balesetet vagy foglalkozási megbetegedést is figyelembe kell venni, akkor a másik Szerződő Fél jogszabályai szerinti munkahelyi balesetet és foglalkozási megbetegedést is figyelembe kell venni.

(4) A munkahelyi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben nyújtandó ellátás vonatkozásában illetékes intézmény – a rá vonatkozó jogszabályok szerint – a keresőképességnek vagy az egészségkárosodás mértékének a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében beállt csökkenése vagy változása szerint állapítja meg az ellátást.

(5) Ha a munkavégzés helyére történő utazás során baleset történik a másik Szerződő Fél felségterületén, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha annak a Szerződő Félnek a felségterületén történt volna, ahol a munkahelyi baleset időpontjában a biztosított biztosítva van.

21. cikk
Az egészségre veszélyes foglalkozások figyelembevétele

(1) A valamely foglalkozási megbetegedés alapján nyújtandó ellátásra vonatkozó igényjogosultság tekintetében az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye azokat az egészségre veszélyes foglalkozásokat is figyelembe veszi, amelyek a kérdéses megbetegedés okozóiként a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint és jellegük folytán számításba jöhetnek. Ha ilyenkor az igényjogosultság mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint fennáll, akkor a természetbeni és pénzbeli ellátást – a nyugdíj és a baleseti járadék kivételével – csak annak a Szerződő Félnek a jogszabályaival összhangban és annak az illetékes intézménynek kell nyújtania, amelynek felségterületén a jogosult személy lakóhelye van. Ha a nyugdíjra, illetve a baleseti járadékra való igényjogosultság az egyik Szerződő Fél jogszabályai értelmében fennáll, úgy az illetékes intézménynek az ellátásnak csak az egészséget veszélyeztető foglalkozás Szerződő Fél saját jogszabályai szerinti végzése időtartama, valamint az egészséget veszélyeztető foglalkozás mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerinti végzése időtartama közötti aránynak megfelelő részét kell folyósítania.

(2) Az érintett személy egészségi állapotának rosszabbodása esetén az (1) bekezdésben foglalt előírásokat kell alkalmazni az ellátás állapotrosszabbodás miatti újbóli megállapítására is. Amennyiben ez az egészségi állapot rosszabbodása újabb egészséget veszélyeztető foglalkoztatás miatt következik be, akkor az egészségi állapot rosszabbodása miatti ellátásra való igényjogosultság azon Szerződő Fél jogszabályai szerint áll fenn, amelynek jogszabályai szerint ezt az egészséget veszélyeztető foglalkozást gyakorolták. Az első Szerződő Fél illetékes intézménye ilyen esetekben is köteles nyújtani a foglalkozási megbetegedésre vonatkozó korábban megállapított ellátást, a második Szerződő Fél illetékes intézménye pedig azt a többlet ellátást nyújtja a saját jogszabályai alapján, amely a már kialakult betegség rosszabbodása és a rosszabbodás előtti állapotnak megfelelő ellátás között megállapítható.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a hátramaradt hozzátartozók részére folyósítandó ellátásokra is alkalmazandó.

22. cikk
A pénzbeli ellátások nyújtásának módja

(1) A pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény a rá vonatkozó jogszabályok szerint folyósítja.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint a pénzbeli ellátás mértéke a családtagok számától függ, úgy az illetékes intézmény a másik Szerződő Fél felségterületén lakó családtagokat is figyelembe veszi.

23. cikk
Természetbeni ellátásokkal kapcsolatos költségek megtérítése

Az illetékes intézmény az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerződő Fél intézményének a természetbeni ellátások nyújtásával összefüggésben felmerült tényleges költségeit.

3. FEJEZET

NYUGELLÁTÁSOK

24. cikk
A biztosítási idők összeszámítása

(1) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy újraéledése biztosítási idők megszerzésétől függ, akkor ennek a Szerződő Félnek az illetékes intézménye – ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai alapján nincsenek meg a szükséges feltételek az ellátási igényjogosultságra – figyelembe veszi a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási időket is, mintha azokat az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna, feltéve, hogy ezek a biztosítási idők nem ugyanazon időszakra esnek.

(2) Ha az Albán Köztársaság jogszabályai szerint az öregségi, hozzátartozói vagy rokkantsági nyugellátások nyújtása egy meghatározott foglalkozásban töltött biztosítási idő függvénye, csak azokat a biztosítási vagy azzal egyenértékűnek elismert időket lehet figyelembe venni az ezen nyugdíjakra való jogosultság megállapításához, amelyeket Magyarországon a megfelelő foglalkozásban szerezték.

Ha az Albán Köztársaság jogszabályai szerint az öregségi, hozzátartozói vagy rokkantsági nyugellátások nyújtása egy meghatározott foglalkozásban töltött idő függvénye, és ha ezen időszakok nem eredményeznek ezen nyugellátásokra való jogosultságot, ezen időszakokat figyelembe kell venni a munkavállalók általános rendszerében nyújtott öregségi, hozzátartozói vagy rokkantsági nyugdíjak megállapításához.

(3) A beszámítandó biztosítási idők mértékére a másik Szerződő Fél azon jogszabályai irányadók, amelyek szerint azokat megszerezték.

(4) Amennyiben az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint a jelen cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása nélkül is fennáll ellátásra való jogosultság, úgy a nyugellátást ennek a Szerződő Félnek az illetékes intézménye kizárólag a rá vonatkozó jogszabályok előírásai szerint figyelembe veendő biztosítási idők alapján állapítja meg.

25. cikk
Harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők összeszámítása

(1) Ha az érintett személy a Szerződő Felek jogszabályai szerint megszerzett és összeszámított biztosítási idők alapján nem jogosult nyugdíjra, az érintett személy adott nyugdíjra való jogosultsága ezen időszakok és olyan harmadik állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők összeszámításával állapítandó meg, amelyhez mindkét Szerződő Felet a biztosítási idők összeszámításáról is rendelkező szociális biztonsági jogi eszközök kötnek.

(2) Amennyiben a harmadik állammal csak az egyik Szerződő Fél rendelkezik egyezménnyel, akkor ezen Szerződő Fél a biztosított által a harmadik államban szerzett biztosítási időket is figyelembe veszi, ha a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik azon biztosítási időszakokra, amelyet olyan harmadik állam jogszabályai szerint szereztek, amellyel az adott Szerződő Fél területi elven alapuló egyezményt kötött.

26. cikk
Az arányos nyugellátások megállapítása

(1) Ha az érintett személy csak a biztosítási idők egybeszámításának figyelembevételével rendelkezik a Szerződő Fél jogszabályai szerinti nyugdíjra való jogosultsággal, úgy az illetékes intézmény kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet folyósítania kellene, ha a nyugdíj mértékének megállapításához mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási időket kellene figyelembe venni.

(2) Az albán intézmény az (1) bekezdés figyelembevételével kiszámított nyugdíjnak kizárólag azon részét folyósítja, amely a rá irányadó jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időknek a saját jogszabályai szerinti teljes öregségi és rokkantsági nyugdíjhoz előírt biztosítási időkhöz viszonyított arányának megfelel.

(3) A magyar intézmény az (1) bekezdés figyelembe vételével kiszámított nyugdíjnak kizárólag azon részét folyósítja, amely a rá irányadó jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időknek a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időkhöz viszonyított arányának megfelel.

27. cikk
A nyugellátások kiszámításának módja

Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint a nyugellátás kiszámítása jövedelmen, illetve befizetett járulékon alapul, ennek a Szerződő Félnek az illetékes intézménye kizárólag a saját jogszabályai szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe.

28. cikk
1 évnél rövidebb biztosítási időszak

Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idő nem éri el a 365 napot, – feltéve, hogy csak ezen biztosítási idő alapján nem áll fenn semmilyen nyugellátásra való jogosultság – e Szerződő Fél illetékes intézménye a 365 napnál rövidebb időszakra nem nyújt semmilyen nyugellátást. E biztosítási időszakokat a másik Szerződő Fél a teljesítés és az elszámolás vonatkozásában úgy veszi figyelembe, mintha azokat a saját jogszabályai szerint szerezték volna.

4. FEJEZET

A MAGYAR JOG SZERINTI MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI

29. cikk
Az ellátások kiszámításának módja

(1) Ha az ellátásra való jogosultság fennáll kizárólag a magyar jogszabályok alapján szerzett biztosítási idő figyelembevételével, az ellátást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) a magyar illetékes intézmény meghatározza az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátásnak a másik Szerződő Fél illetékes intézménye által megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugellátás összegével csökkentett összegét; és

b) a magyar illetékes intézmény meghatározza az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátásnak azt az összegét, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg.

(2) A magyar illetékes intézmény az (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján számított összegek közül a magasabbat folyósítja ellátásként.

(3) Ha az ellátásra való jogosultság kizárólag a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételével állapítható meg, a magyar illetékes intézmény meghatározza azt az elméleti összeget, amely akkor kerülne megállapításra, ha a mindkét Szerződő fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási időket Magyarország jogszabályai szerint szerezték volna meg és a magyar jogszabályok szerint szerzett biztosítási idők és a mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási idők egymáshoz viszonyított arányának megfelelően kiszámított arányos ellátást. A magyar illetékes intézmény csak az ellátás e módszerrel számított arányos részét folyósítja.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés alapján megállapított ellátás összege a másik Szerződő Fél illetékes intézménye által megállapított ellátás összegével nem csökkenthető.

(5) Ha a magyar jogszabályok szerint megszerzett összes biztosítási idő nem haladja meg a 365 napot, a magyar illetékes intézmény jelen cikk rendelkezései alapján nem állapít meg ellátást.

(6) A rehabilitációs ellátás kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező személy részére állapítható meg.

IV. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Összekötő szervek

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő összekötő szerveket jelölnek ki, melyről értesítik a másik felet.

(2) Az összekötő szervek elősegítik a Szerződő Felek intézményei közötti kommunikációt és segítik egymást az Egyezmény végrehajtásában.

(3) Az összekötő szervek képviselői felváltva találkoznak a két Szerződő Félnél az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.

31. cikk

Formanyomtatványok és részletes eljárások

(1) A Szerződő Felek összekötő szervei közösen állapítják meg az Egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatványokat és részletes eljárásokat.

(2) A Szerződő Felek intézményei vagy összekötő szervei az ellátás megállapítása iránt benyújtott igényt vagy bármely más kérelmet vagy igazolást az erre a célra megállapított formában fogadják be.

32. cikk

A pénzbeli ellátások folyósítása

(1) A Szerződő Felek a pénzbeli ellátásokat közvetlenül a jogosultak számára folyósítják a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően.

(2) A Szerződő Felek intézményei a pénzbeli ellátásokat igazgatási költségeik levonása nélkül folyósítják.

33. cikk

Statisztikai adatok cseréje

A Szerződő Felek összekötő szervei december 31-ével kicserélik az Egyezmény alapján kiadott igazolásokra és a jogosultaknak juttatott kifizetésekre vonatkozó éves statisztikákat. E statisztikák tartalmazzák az Egyezmény alapján folyósított ellátások teljes összegét és a jogosultak számát ellátás típusonként. Ezeket a statisztikákat az összekötő szervek által megállapított formában nyújtják.

34. cikk

Igazgatási együttműködés

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása során a Szerződő Felek illetékes hatóságai, valamint intézményei egymásnak segítséget nyújtanak a jogosultság, illetve az ellátás ezen egyezmény alapján történő megállapításában, illetve folyósításában úgy, mintha ezt a saját jogszabályaik alkalmazása során tennék. Az e cikk szerint biztosított segítségnyújtás kölcsönös költségtérítés nélkül történik.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai úgy rendelkeznek, hogy a Szerződő Fél illetékes hatóságához benyújtott valamely dokumentumot részben vagy egészben mentesíteni kell az illetékek és díjak, így a konzuli és igazgatási díjak alól, ez a kivétel azon megfelelő dokumentumokra is vonatkozik, amelyeket a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának vagy intézményének nyújtanak be a jelen Egyezmény alkalmazása során.

(3) A jelen Egyezmény alkalmazása során kiállítandó dokumentumok és igazolások mentesülnek a diplomáciai vagy konzuli hitelesítés alól. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága vagy intézménye által hitelesnek és megegyezőnek tanúsított dokumentumokat a másik Szerződő Fél illetékes hatósága is hiteles és megegyező másolatként fogadja el, további hitelesítés nélkül.

(4) A Szerződő Fél illetékes hatósága vagy intézménye nem utasíthat vissza kérelmet vagy dokumentumot kizárólag azért, mert az a másik Szerződő Fél hivatalos nyelvén készült.

35. cikk

Orvosi információk és orvosi vizsgálatok

(1) Az információkra és dokumentációra irányuló kérelem, valamint azok továbbítása a Szerződő Felek összekötő szervein keresztül történik.

(2) Ha valamely Szerződő Fél intézménye megköveteli, hogy egy, a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodó igénylő vagy jogosult orvosi vizsgálaton essen át, akkor az utóbbi Szerződő Fél intézménye – az előbbi Szerződő Fél intézményének kérésére – intézkedik arról, hogy ezt a vizsgálatot elvégezzék. Ha az orvosi vizsgálat kizárólag az azt kérő intézmény céljait szolgálja, az adott intézmény megtéríti a másik Szerződő Fél intézményének a vizsgálat költségeit. Amennyiben azonban az orvosi vizsgálat mindkét intézmény céljait szolgálja, költségek megtérítésére nem kerül sor.

36. cikk

A kérelmek azonos elbírálása

(1) Ha az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerinti ellátásra vonatkozó kérelmet a másik Szerződő Félnek egy olyan intézményénél nyújtották be, amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a megfelelő ellátás folyósítása iránti kérelem átvételére, akkor a kérelem úgy tekintendő, mintha ezt az előző Szerződő Fél intézményénél nyújtották volna be. Ez a rendelkezés egyéb kérelmekre, valamint nyilatkozatokra és jogorvoslati kérelmekre is megfelelően alkalmazandó.

(2) Az egyik Szerződő Fél azon hatóságának vagy szervének, amelynél a kérelmet, nyilatkozatot vagy jogorvoslati kérelmet benyújtották, haladéktalanul továbbítania kell azt a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához vagy szervéhez, feltüntetve rajta az átvétel napját.

(3) Az egyik Szerződő Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelem a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelemnek is minősül. Ez a rendelkezés nem érvényes akkor, ha a kérelmező kifejezetten kéri, hogy a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint megszerzett pénzbeli ellátásra vonatkozó jogosultság elbírálását halasszák el.

37. cikk

A kérelem feldolgozása

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél intézménye olyan kérelmet kap, amely a másik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai értelmében szerzett biztosítási időszakra hivatkozik, úgy ez az intézmény az összekötő szerven keresztül megküldi a kérelmet a másik Szerződő Fél illetékes intézményének, feltüntetve a kérelem kézhezvételének időpontját.

Az intézmény a kérelemmel együtt továbbítja a másik Szerződő Fél intézményének a következőket:

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentáció, amelyre a kérelmező jogosultságának megállapításához a másik Szerződő Fél intézményének szüksége lehet,

b) formanyomtatvány, amely különösen az előbbi Szerződő Fél jogszabályai értelmében szerzett biztosítási időszakokat tünteti fel,

c) továbbá – adott esetben – az ellátásra vonatkozó saját határozatának másolata, amennyiben hoztak ilyet.

(2) A másik Szerződő Fél intézménye ezt követően határoz a kérelmező jogosultságáról és az összekötő szerven keresztül tájékoztatja határozatáról az előbbi Szerződő Fél illetékes összekötő szervét.

E határozattal együtt – szükség esetén vagy kérelemre – továbbítja az előbbi Szerződő Fél intézményének a következőket:

a) bármely olyan, rendelkezésre álló dokumentáció, amelyre a kérelmező jogosultságának megállapításához az előbbi Szerződő Fél intézményének szüksége lehet,

b) formanyomtatvány, amely különösen az általa alkalmazott jogszabályok értelmében szerzett biztosítási időszakokat tünteti fel.

(3) Azon Szerződő Fél illetékes intézménye, amelynél az ellátások iránti kérelmet benyújtották, ellenőrzi az igénylőre és családtagjaira vonatkozó információkat. Az ellenőrizendő információk típusát a két Szerződő Fél összekötő szervei állapítják meg.

38. cikk

A végrehajtható döntések és az okiratok elismerése

(1) Az egyik Szerződő Fél bíróságainak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó végrehajtható határozatait, valamint intézményeinek vagy hatóságainak a társadalombiztosítással kapcsolatos járulékokra és egyéb követelésekre vonatkozó végrehajtható határozatait a másik Szerződő Fél bíróságai, hatóságai és más szervei elismerik a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint.

(2) Az elismerés csak akkor tagadható meg, ha az ellentétes lenne azon Szerződő Fél jogszabályaival, illetve közrendjével, amelyben valamely határozatot, vagy okiratot el kellene ismerni.

(3) Az (1) bekezdés szerint elismert végrehajtható határozatokat vagy okiratokat a másik Szerződő Fél felségterületén végre kell hajtani. A végrehajtási eljárás lefolytatására azon Szerződő Félnek a végrehajtásra vonatkozó hatályos jogszabályait kell alkalmazni, amelynek felségterületén a szóban forgó határozatok és okiratok végrehajtására sor kerül. A döntések vagy okiratok kiadmányozott példányán feltüntetendő a végrehajthatóságot igazoló záradék (végrehajtási záradék).

(4) Az intézmények járulékfizetési hátralékokkal összefüggésben az egyik Szerződő Fél felségterületén támasztott követeléseit a másik Szerződő Fél felségterületén lefolytatandó végrehajtási, valamint csőd- és egyezségi, felszámolási és végelszámolási eljárások során az érintett Szerződő Fél felségterületén támasztott megfelelő követelésekkel azonos módon kell figyelembe venni.

39. cikk

Kézbesítés és a kapcsolattartás nyelvei

(1) A Szerződő Felek intézményei, hatóságai és bíróságai a jelen Egyezmény és az annak tárgyi hatálya által érintett jogszabályok végrehajtása során, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint, bármelyik Szerződő Fél hivatalos nyelvén közvetlenül érintkezhetnek egymással, az érintett személyekkel és azok képviselőivel.

(2) A Szerződő Felek intézményei, hatóságai és bíróságai beadványokat és okiratokat nem utasíthatnak vissza azért, mert azok a másik Szerződő Fél hivatalos nyelvén készültek.

(3) Az ítéletek, határozatok tértivevényes, egyéb ügyiratok ajánlott levélben is közvetlenül megküldhetők a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodó személynek.

40. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alapján és mindkét Szerződő Félnél alkalmazott jogszabályok szerint személyes adatok, így az Egyezmény végrehajtásához szükséges egészségügyi adatok, továbbítására kerül sor, úgy a Szerződő Felek felségterületén hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett az alábbi rendelkezések érvényesek:

a) A jelen Egyezmény, valamint az Egyezmény hatálya alá tartozó jogszabályok végrehajtása céljából az egyik Szerződő Fél adatokat közölhet a másik Szerződő Fél intézményeivel. A fogadó Szerződő Fél ezeket az adatokat ilyen célra dolgozhatja és használhatja fel. Minden egyéb esetben az adatok egyéb intézmények felé csak az átadó intézmény előzetes beleegyezésével, valamint az ezen intézményekre vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelően adhatók át.

b) A fogadó intézmény egyedi esetekben és megkeresés alapján tájékoztatja az adatszolgáltató intézményt az átadott adatok felhasználásának céljáról és az ezáltal elért eredményekről.

c) Az adatszolgáltató intézmény köteles figyelemmel lenni a közlendő adatok helyességére, valamint azoknak az adatszolgáltatással elérni kívánt cél szempontjából való szükségességére. Ilyen esetben figyelembe kell venni az illető Szerződő Fél mindenkori belső jogszabályai szerint érvényes adatszolgáltatási tilalmakat. Amennyiben kiderül, hogy a közölt adatok hibásak, vagy, hogy olyan adatokat közöltek, amelyeket az adatszolgáltató Szerződő Fél jogszabályai szerint nem lett volna szabad közölni, úgy erről haladéktalanul értesíteni kell a fogadó intézményt. A fogadó intézmény, amennyiben az helyénvaló, köteles az ilyen adatokat helyesbíteni vagy törölni.

d) Azon személyt, akire az adatok vonatkoznak, a róla szóló adatokról, az adatok forrásáról és azok felhasználási céljáról, a felhasználás jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezelő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, kérelmére tájékoztatni kell. Egyébként az érintett személy jogai a személyéről meglévő információkról való tájékozódása tekintetében annak a Szerződő Félnek a belső jogszabályaihoz igazodnak, amelynek valamely szervétől a tájékoztatást kérik.

e) Az átadott személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, ha azok a fogadó Szerződő Fél jogának megfelelően már nem szükségesek azon cél érdekében, amiért közölték őket.

f) A személyes adatok átadását, illetve átvételét az átadó és a fogadó intézmény köteles rögzíteni.

g) Az átadó és a fogadó intézmény nemzeti jogszabályai szerint köteles gondoskodni az átadott személyes adatok – így különösen illetéktelen hozzáféréssel, valamint a jogtalan megváltoztatással és az illetéktelen nyilvánosságra hozatallal szembeni – hatékony védelméről.

h) Mind az adatátvevő, mind az adatátadó Szerződő Fél köteles – az érintett kérelmére – az általa kezelt helytelen adatot helyesbíteni, illetőleg a jogellenesen kezelt adatot törölni vagy zárolni. A helyesbítésről, törlésről vagy zárolásról a másik Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell.

i) A Szerződő Felek biztosítják, hogy jelen Egyezményben foglalt adatvédelmi követelményeknek való megfelelést egy az intézménytől független szervezet ellenőrzi, a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint. Az adatvédelemhez fűződő jogok megsértése esetén az érintett személyek jogosultak jogorvoslatra, ide értve a bírói jogorvoslatot is, összhangban a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaival.

j) Ha az egyik Szerződő Fél valamely intézménye a jelen Egyezmény alapján személyes adatokat szolgáltatott, úgy a másik Szerződő Fél fogadó szerve a rá vonatkozó belső jog által előírt felelősségvállalása keretében nem hivatkozhat az érintett személlyel szemben arra, hogy a közölt adatok helytelenek voltak. A helytelen adatszolgáltatás miatt fizetett kártérítésre a jogsértés helye szerinti Szerződő Fél joga az irányadó.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandóak a vállalati és az üzleti titkokra is.

41. cikk

Pénznem és átszámítási árfolyamok

(1) A jelen Egyezmény értelmében ellátásra kötelezett intézmények az ellátásokat a saját országuk hivatalos nemzeti pénznemében teljesítik. Amennyiben valamely Szerződő Fél jogszabályai szerint az érintett személynek lehetősége van arra, hogy az ellátást nyújtó Szerződő Fél nemzeti pénznemétől eltérő pénznemben kérje az ellátása folyósítását, a felmerülő költségeket és az átváltás költségeit az érintett személy viseli. Az ellátások külföldre utalásának költségeire az ellátást nyújtó Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél intézménye a másik Szerződő Fél intézményének részére kifizetéseket köteles teljesíteni, úgy ezeket a másik Szerződő Fél hivatalos pénznemében kell teljesíteni, feltéve, hogy a másik Szerződő Fél hivatalos pénzneme konvertibilis. Ellenkező esetben euróban teljesítendőek ezek a kifizetések.

(3) Ha az egyik Szerződő Fél új rendelkezéseket vezet be a devizaforgalom korlátozására, a Szerződő Felek haladéktalanul intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy biztosíthassák a jelen Egyezmény rendelkezései szerint mindkét részről járó összegek átutalását.

(4) A jelen Egyezmény alapján történő kifizetéseket azon szabályok alapján kell teljesíteni, amelyek a kifizetést teljesítő Szerződő Fél felségterületén az átutalás időpontjában érvényesek.

42. cikk

Visszatérítési kötelezettségek

Ha az egyik Szerződő Fél intézménye jogalap nélkül vagy tévesen folyósított pénzbeli ellátást, az így folyósított összeg a másik Szerződő Fél jogszabályai szerint folyósított azonos típusú ellátásból az érintett intézmény javára levonható.

43. cikk

A vitás kérdések rendezése

A két Szerződő Fél között a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülő vitás kérdéseket az illetékes hatóságok közötti konzultációval kell rendezni. Ha valamely vitás kérdés így nem rendezhető, azt – a nemzetközi joggal összhangban – az illetékes hatóságok választott bíróság elé terjeszthetik.

44. cikk

Egyéb eljárási rendelkezések

(1) Az Egyezmény végrehajtásához szükséges eljárási rendelkezéseket a jelen Egyezmény részét képező „Eljárási Rendelkezések” című melléklet tartalmazza.

(2) Az „Eljárási Rendelkezések” című mellékletben rögzített előírások az Egyezmény szerves részét képezik és azzal azonos joghatással bírnak.

V. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. cikk

Igényjogosultságok a jelen Egyezmény alapján

(1) A jelen Egyezmény ellátásokra való jogosultságot legkorábban a hatályba lépése időpontját követő időszakra keletkeztet.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazása során figyelembe kell venni az Egyezmény hatálybalépése előtt a Szerződő Felek jogszabályai szerint fennállott jogilag jelentős körülményeket is.

(3) A jelen Egyezmény hatálybalépése előtt egyedi esetekben hozott döntések a jelen Egyezmény alkalmazását nem akadályozzák.

(4) A jelen Egyezmény hatálybalépése előtt megállapított nyugdíjak – a jelen Egyezmény hatályba lépését követő egy éven belül, kérelemre – újra megállapíthatók, ha kizárólag a jelen Egyezmény előírásaiból kifolyólag valamely változás adódik.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti újramegállapítás eredményeként nyugdíj nem állapítható meg, vagy annak összege a jelen Egyezmény hatálybalépése előtti időszakban utoljára folyósított nyugdíj összegénél alacsonyabb lenne, úgy továbbra is a korábbiakban megállapított összegű nyugdíj kerül folyósításra.

46. cikk

Magyarország jelen Egyezménnyel kapcsolatos európai uniós tagságból eredő kötelezettségei

Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből származó kötelezettségeit.

47. cikk

Az egyezmény hatályba lépése

Jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A hatályba lépéshez szükséges belső eljárások lezárultáról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást. Jelen Egyezmény a megerősítésről szóló utolsó értesítés megküldését követő negyedik hónap első napján lép hatályba.

48. cikk

Az Egyezmény időbeli hatálya

(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Mindkét Szerződő Fél jogosult a jelen Egyezményt – diplomáciai úton – bármely naptári év végére három hónapos határidővel írásban felmondani.

(2) Ha az Egyezmény felmondás miatt hatályát veszti, úgy annak rendelkezései az Egyezmény megszűnésének időpontjáig megszerzett ellátásra való jogosultságok és ellátások tekintetében továbbra is alkalmazandóak. Az olyan korlátozó jogszabályok, amelyek a külföldön való tartózkodás miatt valamely igény kizárásáról, vagy az ellátások szüneteltetéséről, vagy megvonásáról rendelkeznek, ezen igények vonatkozásában figyelmen kívül hagyandók, ha az érintett személy a másik Szerződő Fél felségterületén tartózkodik.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek kellő jogkörrel felruházott meghatalmazottai a jelen Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Tiranában, 2014. 12. 10-én két eredeti példányban, magyar, albán és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

(aláírások)

Melléklet

Eljárási Rendelkezések

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Összekötő szervek

Az Egyezmény 30. cikk (1) bekezdése értelmében az összekötő szervek az alábbiak:

Magyarország részéről:

a) az Egyezmény III. Rész 3. Fejezete (Nyugdíjak) tekintetében a kötelező nyugdíjbiztosítási szerv,

b) az Egyezmény III. Rész 4. Fejezete tekintetében a rehabilitációs és szociális szerv, és

c) minden más esetben a kötelező egészségbiztosítási szerv;

az Albán Köztársaság részéről:

a) az öregségi, a rokkantsági és a hozzátartozói nyugellátások, a betegségi, az anyasági, továbbá a munkahelyi baleset és a foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátások tekintetében a kötelező társadalombiztosítási szerv,

b) a természetbeni ellátások tekintetében a kötelező egészségbiztosítási szerv.

2. Illetékes intézmények

Az Egyezmény hatálya tekintetében az illetékes intézmények

Magyarországon:

a) az Egyezmény II. Része, a III. Rész 1. és 2. Fejezetei vonatkozásában a kötelező egészségbiztosítási szerv, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei,

b) az Egyezmény III. Rész 2. Fejezetében meghatározott nyugdíjak és a baleseti járadék, valamint a III. Rész 3. Fejezetében meghatározott nyugdíjak vonatkozásában a kötelező nyugdíjbiztosítási szerv és központi igazgatási szerve,

c) az Egyezmény III. Rész 4. Fejezete vonatkozásában a rehabilitációs és szociális szerv, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei;

az Albán Köztársaságban:

a) az öregségi, a rokkantsági, és a hozzátartozói nyugellátások, a betegségi, az anyasági, valamint a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések esetén járó pénzbeli ellátások vonatkozásában a kötelező társadalombiztosítási szerv,

b) a természetbeni ellátások vonatkozásában a kötelező egészségbiztosítási szerv.

II. RÉSZ

ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET
BETEGSÉG ÉS ANYASÁG
3. Biztosítási időszakok összeszámítása

3.1. Az Egyezmény 14. cikkének érvényesítéséhez az érintett személy az illetékes intézmény részére eljuttatja a biztosítási időket tanúsító igazolást, amelyet az a Szerződő Fél állít ki, amelynek joghatósága alá az érintett személy korábban tartozott.

Ezt az igazolást az érintett személy részére:

Magyarországon a kötelező egészségbiztosítási szerv, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei,

az Albán Köztársaságban a kötelező társadalombiztosítási szerv

állítja ki.

3.2. Ha az érintett személy az igazolást nem nyújtja be, az illetékes intézmény az igazolás beszerzése céljából kapcsolatba lép azon Szerződő Fél illetékes intézményével, vagy ha az illetékes intézmény ismeretlen, akkor az összekötő szervével, amelynek joghatósága alá az érintett személy korábban tartozott.

3.3. Az a biztosított személy, aki anélkül részesült természetbeni egészségügyi ellátásban, hogy a jelen Egyezmény 15. cikk a) pontjában írt feltételek teljesültek volna, jogosult arra, hogy a szükséges dokumentáció benyújtása esetén – az érintett Szerződő Fél illetékes intézménye által alkalmazott jogszabályokkal összhangban – költségtérítést kapjon az illetékes intézménytől.

4. Költségek intézmények közötti megtérítése

4.1. A tartózkodási hely szerinti intézmény által az Egyezmény 15. cikke szerint nyújtott természetbeni ellátásokat az illetékes intézmény a tényleges költségek alapján téríti meg, figyelembe véve a megküldött dokumentumokat.

4.2. A jelen Melléklet 4.1. pontjában hivatkozott elszámolás naptári évenként történik, a követelések benyújtását követő tizenkét hónapon belül.

2. FEJEZET
MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK
5. Pénzbeli ellátások a másik Szerződő Fél területén való tartózkodás vagy helybenlakás esetén

5.1. Az Egyezmény 20. cikk (2) bekezdésében és a 21. cikkben meghatározott pénzbeli ellátások megszerzéséhez, az érintett személy a nemzeti jogszabályokkal összhangban, ésszerű határidőn belül köteles értesíteni a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézményt a keresőképtelen állapotáról a nemzeti jogszabályok alapján kiállított igazolás benyújtásával.

5.2. Az illetékes intézmény kérésére a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény elvégez minden adminisztratív ellenőrzést vagy orvosi vizsgálatot úgy, mintha az érintett személy ennél a Szerződő Félnél lenne biztosított és az eredményekről értesíti az illetékes intézményt. Az illetékes intézmény továbbra is jogosult arra, hogy saját költségére az érintett személyt saját jogszabályai szerint megvizsgáltassa.

5.3. Ha a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti illetékes intézmény megállapítja, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, erről az érintett személyt és az illetékes intézményt haladéktalanul értesíti és megjelöli a keresőképtelen állapot megszűnésének időpontját.

Jelen Melléklet 5.5. pontjának sérelme nélkül, az érintett személy értesítését az illetékes intézmény értesítésének kell tekinteni.

5.4. Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, döntéséről értesíti az érintett személyt és ezzel egyidejűleg a döntés egy példányát megküldi a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézménynek. Ha ilyen esetben a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény és az illetékes intézmény a keresőképtelenség megszűnésére vonatkozóan eltérő időpontot közöl, akkor az illetékes intézmény által megjelölt időpont irányadó.

5.5. Ha az illetékes intézmény a pénzbeli ellátás visszatartása mellett dönt azért, mert az érintett személy az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségének nem tett eleget, döntéséről értesítenie kell az érintett személyt és ezzel egyidejűleg a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézménynek a döntés egy példányát meg kell küldeni.

5.6. Ha az érintett személy újra munkába áll, erről megfelelően értesíti az illetékes intézményt, amennyiben ilyen értesítés az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szükséges.

5.7. Ha egy az Egyezmény 20. és 21. cikke szerinti pénzbeli ellátásokra jogosult személy áthelyezi lakóhelyét, az igazgatási és orvosi vizsgálatot az illetékes intézmény kérésére a lakóhely szerinti intézmény végzi el.

6. A munkaképtelenség fokának megállapítása korábban bekövetkezett munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén

A munkaképtelenség fokának megállapítása esetén az illetékes intézmények kapcsolatba léphetnek egymással olyan információk beszerzése érdekében, amelyeket a munkaképtelenség fokának megállapításához szükségesnek ítélnek azért, hogy az Egyezmény 20. és 21. cikkében hivatkozott esetekben megállapíthassák az ellátásra való jogosultságot és az ellátás összegét.

7. A foglalkozási megbetegedés súlyosbodása

Az Egyezmény 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetben, az érintett személy közli az érintett foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben korábban kapott ellátásra vonatkozó minden információt azon Szerződő Fél illetékes intézményével, amelynél az ellátásra való jogosultság iránti kérelmet nyújtott be.

3. FEJEZET
ÖREGSÉG, HOZZÁTARTOZÓK ÉS ROKKANTSÁG
8. A nyugdíjak vagy egyéb ellátások iránti kérelmek feldolgozása

8.1. A kérelmező a lakóhely szerinti illetékes intézménynek vagy közvetlenül a másik Szerződő Fél illetékes intézményének nyújtja be a másik Szerződő Fél joga szerint fennálló igényét.

A lakóhely szerinti Szerződő Fél illetékes intézményének továbbított igényt a lakóhely szerinti Szerződő Fél jogszabályaival összhangban kell benyújtani. Ha az igényt közvetlenül a másik Szerződő Fél illetékes intézményéhez nyújtják be, azt ennek a Szerződő Félnek a jogszabályaival összhangban kell benyújtani.

a) Ha az igényt az Albán Köztársaságban nyújtják be, a lakóhely szerint illetékes intézmény a megfelelő formanyomtatványon haladéktalanul továbbítja az igényt a magyar összekötő szervnek.

b) Ha az igényt Magyarországon nyújtják be, a lakóhely szerint illetékes intézmény a megfelelő formanyomtatványon haladéktalanul továbbítja az albán összekötő szervnek.

c) Ha az Albán Köztársaság a lakóhely szerinti állam, az albán illetékes intézmény az igény továbbításakor értesíti a magyar összekötő szervet, hogy beleegyezik-e a hátralékos összeg kérelmező részére történő közvetlen kifizetésébe.

d) Ha Magyarország a lakóhely szerinti állam, a magyar illetékes intézmény az igény továbbításakor értesíti az albán összekötő szervet, hogy beleegyezik-e a hátralékos összeg kérelmező részére történő közvetlen kifizetésébe.

8.2. Az igénybejelentő nyomtatvány által előírt, a kérelmezőre vonatkozó személyes adatokat az igénybenyújtás helye szerinti intézmény megfelelően hitelesíti és megerősíti, hogy az adatokat eredeti dokumentumokkal igazolták.

8.3.

a) Minden illetékes intézmény elbírálja a kérelmező ellátásra való jogosultságát és döntéséről értesíti a másik Szerződő Fél összekötő szervét, továbbá a kérelmezőnek megküldi döntésének egy példányát. A fellebbezésre nyitva álló határidő abban az időpontban kezdődik, amikor a kérelmező részére a döntést kézbesítik.

b) Az illetékes intézmény közli a visszakövetelendő hátralék összegét.

8.4. Amennyiben a lakóhely szerinti Szerződő Fél összekötő szervének vagy illetékes intézményének tudomására jut, hogy egy, a másik Szerződő Féltől rokkantsági, öregségi vagy hozzátartozói nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülő személy nem hagyott fel minden kereső tevékenységével vagy újra ilyen tevékenységet végez, erről haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Fél összekötő szervét.

8.5. Azon Szerződő Fél összekötő szerve vagy illetékes intézménye, ahol a másik Szerződő Féltől rokkantsági, öregségi vagy hozzátartozói nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülő személy lakik, tájékoztatja az utóbbi Szerződő Fél összekötő szervét az ellátásban részesülő személy haláláról.

III. RÉSZ

ADMINISZTRATÍV ÉS ORVOSI VIZSGÁLATOKAT ÉRINTŐ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK AZ EGYEZMÉNY III. RÉSZÉNEK 1. ÉS 3. FEJEZETE VONATKOZÁSÁBAN

9. Orvosi vizsgálatok/Ellenőrzések és adminisztratív ellenőrzések

9.1. Az egyik Szerződő Fél összekötő szerve a másik Szerződő Fél összekötő szerve részére, ennek kérésére, ingyenesen teszi hozzáférhetővé az igénylő vagy a kedvezményezett rokkantságára, keresőképtelenségére vonatkozó, birtokában lévő orvosi információkat és dokumentumokat.

9.2. A felmerült költségek részletes kimutatásának kézhezvételekor az első Szerződő Fél összekötő szerve késedelem nélkül megtéríti a másik Szerződő Fél összekötő szervének az Egyezmény 35. cikk (2) bekezdésének alkalmazása következtében megfizetendő összegeket.

Agreement
between Hungary and the Republic of Albania on social security Hungary and the Republic of Albania

hereinafter referred to as „the Contracting Parties”, inspired by the desire to settle and regulate their relations in the field of social security, have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

(1) For the purpose of this Agreement

a) „territory”

means, as regards Hungary, the territory of Hungary;

as regards the Republic of Albania, the territory of the Republic of Albania;

b) „national”

means, as regards Hungary, natural persons who are considered nationals of Hungary, in accordance with the applicable legislation;

as regards the Republic of Albania, natural persons who are considered nationals of the Republic of Albania, in accordance with the applicable legislation;

c) „legislation”

means laws, regulations and other universally applicable statutory instruments relating to the schemes and systems of social security, covered by the material scope (Article 2) of this Agreement;

d) „competent authority”

means the ministers, ministries or other relevant authorities responsible for social security schemes and systems regulated by legislation referred to in Article 2;

e) „institution”

means the institution or the authority responsible for the implementation of the legislation covered by the material scope (Article 2) of this Agreement;

f) „competent institution”

means the responsible institution where the person is insured at the time of filing his claim, or where the person has eligibility or would have eligibility if he was staying in the territory of that Contracting Party;

g) „liaison organisations”

means organisations charged by the competent authorities to maintain mutual relations for the purposes of implementing the Agreement;

h) „place of residence”

means a place where the person concerned takes up habitual residence in accordance with the applicable regulations of this Contracting Party;

i) „place of stay”

means temporary short-term residence, the duration of which is usually related to the attainment of the objective of stay defined in advance;

j) „periods of insurance”

means periods of contribution payment and periods treated equally to periods that are considered as such by the legislation of the Contracting Parties;

k) „cash benefits”

means pensions and other cash benefits as well as all of their increases in accordance with the applicable legislation of the Contracting Parties;

l) „invalidity benefits”

as regards Hungary, the benefits for persons with changed working capacity;

as regards the Republic of Albania:

– full disability pension for reasons other than employment accidents/occupational diseases, when the person becomes disabled to any economic activity, or suffered severe mutilations and physical defaults (including the blind);

– partial disability pension for reasons other than employment injuries, when the person becomes disabled to perform the previous employment, but may work under special working conditions;

m) „benefits in kind”

means health care or health care for accidental injury, which is provided within the mandatory health insurance scheme, in accordance with the applicable legislation of the Contracting Parties;

n) „eligible person”

means a person who has acquired eligibility specified by the legislation under the material scope (Article 2) of this Agreement;

o) „insured person”

means a person specified by the legislation under the material scope (Article 2) of this Agreement is defined as an insured person or a formerly insured person;

p) „civil servants”

means in Hungary civil servants, public employees and other persons treated as such according to the Hungarian legislation,

in the Republic of Albania civil servants and equivalent persons according to Albanian legislation.

(2) Other terms and phrases used in this Agreement have the meaning attributed to them under the applicable legislation of the Contracting Parties.

Article 2

Material scope

(1) This Agreement shall apply to the following legislation:

as regards Hungary:

to the laws and regulations concerning;

i) the insurance obligation and the payment of contribution covering social insurance benefits and benefits paid in case of unemployment;

ii) the social insurance pension benefits;

iii) benefits of the Compulsory Health Insurance Scheme, and

iv) benefits for persons with changed working capacity;

as regards the Republic of Albania,

to the laws and regulations concerning:

i) the insurance obligation and the payment of contribution covering compulsory social and health insurance benefits; and

ii) as regards the compulsory Social Insurance Scheme:

a) sickness benefits in cash for employed persons;

b) maternity benefits in cash for employed and self-employed persons, as well as for employers;

c) benefits in cash in respect of accidents at work and occupational diseases for employed persons;

d) old-age, invalidity and survivors’ pensions for employed and self-employed persons, as well as for employers;

iii) as regards the benefits of the compulsory Health Insurance Scheme.

(2) This Agreement shall apply to all legislation consolidating, modifying or supplementing legislation listed in paragraph (1).

(3) The Agreement shall also apply to laws and regulations of a Contracting Party which define new schemes or branches of social security, subject to a written notification thereof by the competent authority of this Contracting Party to the competent authority of the other Contracting Party. If the competent authority of the other Contracting Party does not express objection within three months of the date of such notification, it shall be considered as its agreement with the extension of the material scope of this Agreement.

(4) Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation specified in paragraph (1) of this article shall not include treaties or other international agreements on social security that have been concluded between one Contracting Party and a third country or legislation promulgated for their specific implementations.

Article 3

Personal scope

This Agreement shall apply to:

a) all persons who are covered, or used to be covered, by the legislation of one or both Contracting Parties, referred to in Article 2,

b) other persons who derive their entitlements from persons referred to in subsection a).

Article 4

The principle of equal treatment

(1) Unless otherwise provided in this Agreement, the persons falling under the scope of the Agreement shall have the same rights and obligations under the legislation of a Contracting Party as the nationals of that Contracting Party.

(2) Notwithstanding paragraph (1), the following provisions shall continue to apply:

a) insurance legislation laid down in other international agreements concluded between other states and the Contracting Parties,

b) legislation concerning the insurance of persons employed by official missions or by agents of such missions of a third country of either Contracting Parties,

c) legislation of the two Contracting Parties on the cooperation between the insured and employees in the agencies of institutions and associations, as well as in the field of arbitral concerning social security.

Article 5

Export of benefits

(1) Unless otherwise provided in this Agreement, pensions, allowances and other cash benefits, with regard to which eligibility exists under the legislation of a Contracting Party, shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn on the ground that the eligible person is in the territory of the other Contracting Party.

(2) The benefits laid down in Article 2 of this Agreement shall be paid to nationals of the other Contracting Party under the same conditions that apply to nationals of the first Contracting Party, even in cases when such persons are staying in a third country.

Article 6

Avoiding the overlapping of benefits

(1) This Agreement cannot provide or maintain the right to two or more benefits that cover the same risk granted on the ground of the same period of insurance.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to benefits in respect of invalidity, old-age, survivors, work-accidents or occupational diseases which are paid by the competent institutions of both Contracting Parties, in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 21 and Article 25.

(3) The legislation of one Contracting Party which excludes or limits eligibility to benefits or benefits in the case of concurrence of eligibility, benefits or incomes, shall apply mutatis mutandis to cases arising under the legislation of the other Contracting Party.

Article 7

Assimilation of facts

Events under the legislation of a Contracting Party, that have effect on the amount of cash benefits or on the entitlement to cash benefits and which occurred in the territory of other Contracting Party, shall be taken into account as if they had taken place in the territory of the first Contracting Party.

PART II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 8

General Provisions

(1) Unless otherwise provided by the special rules laid down in Articles 9, 10, 11 and 12 of this Agreement, a person pursuing a gainful activity in the territory of a Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party, regardless of the State in which the employer has its registered office or the residence of the employee.

(2) A person who pursues an activity as an employed person in the territory of a Contracting Party and pursues an activity as a self-employed person in the territory of the other Contracting Party, shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he/she pursues his/her activity as an employed person.

(3) The person who pursues simultaneously self-employed activities in the territory of both Contracting Parties shall only be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he/she has his/her place of residence.

(4) The person who pursues simultaneously gainful activities as an employed person in the territory of both Contracting Parties shall only be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he/she has his/her place of residence, excluding cases specified in Article 9.

Article 9

Special Provisions

If an employee of an employer with a head office in the territory of one of the Contracting Parties is posted by his/her employer to the territory of the other Contracting Party to work on its account, shall remain subject to the legislation of the former Contracting Party, as if he/she continued to be employed in this territory on the condition that the foreseeable duration of his/her work does not exceed 24 months and that he/she is not sent to replace another person whose posting period has come to an end.

Article 10

Civil servants and personnel serving on board a ship and other water craft

(1) Civil servants of a Contracting Party, posted to the territory of the other Contracting Party to pursue their activity there, shall remain subject to the legislation of the former Contracting Party.

(2) For the crew on board a ship flying the flag of a Contracting Party, the legislation of that Contracting Party under whose flag the vessel is navigating shall apply. This provision shall apply, as appropriate, to the personnel employed on board other water craft.

Article 11

Members of diplomatic and consular missions

In respect of the application of legislation referred to in Article 2, this Agreement is without prejudice to the applicability of provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

Article 12

Exceptions to provisions on applicable legislation

The competent authorities of the Contracting Parties or other organisations designated by them may, upon joint request of the employer and employee, or a self-employed person, provide for further exceptions to the general provisions on applicable legislation of this Agreement, provided that the person concerned continues, or shall come, to be covered by the legislation of either Contracting Party. In case of any exceptions the aspects and circumstances of the employment shall be taken into account.

Article 13

Communication and certification of coverage

Where the legislation of one Contracting Party is applicable in accordance with any of the provisions of this Part, the liaison organization of that Contracting Party shall issue upon the joint request of the employer and the employee, or upon the request of the self-employed person a certificate stating that the employee or self-employed person is subject to the legislation of that Contracting Party and indicating the duration for which the certificate shall be valid. This certificate certifies that the employee or self-employed person is exempt from the legislation on compulsory coverage of the other Contracting Party.

The employee or self-employed person in question as well as the employer of the employee and the liaison organization of the other Contracting Party shall be entitled to receive a copy.

PART III

SPECIAL PROVISIONS

CHAPTER 1

BENEFITS IN KIND AND CASH FOR SICKNESS AND MATERNITY

Article 14
Totalising periods of insurance

For the purposes of acquiring, maintaining and recovering entitlement to cash benefits within the framework of insurance for sickness and maternity, the insurance periods accumulated pursuant to of the legislation of both Contracting Parties shall be totalised, unless these periods are concurrent.

Article 15
Benefits in kind

A person who is insured for benefits in kind under the health insurance scheme by the competent institution of a Contracting Party, and who

a) is in need of urgent medical care during his stay in the territory of the other Contracting Party, and did not travel to the territory of the other Contracting Party with the aim of receiving medical treatment, or

b) acquired, or acquires the approval of the competent authority or the competent institution to travel to the territory of the other Contracting Party with the aim of receiving medical treatment in accordance with his medical condition,

shall be entitled to benefits in kind, at the expenses of the competent institution, from the competent institution of the other Contracting Party in accordance with the legislation of this Contracting Party as though this person were insured under the legislation of this Contracting Party. In these cases a certificate shall be issued by the competent institution at the request of the person concerned before the person concerned leaves the territory of the Contracting Party where he/she is insured. Urgent medical care shall be understood as care that may not be postponed until the person’s return to his place of residence.

Article 16
Cash benefits for sickness and maternity

(1) In order to draw cash benefits, the concerned persons shall within a reasonable time notify his/her incapacity for work to the institution of the place of stay by submitting a certificate of incapacity for work issued by the doctor treating the concerned person. The institution of the place of stay shall issue the appropriate form and shall forward it to the competent institution forthwith.

(2) Cash benefits shall be paid in compliance with the legislation in force of the competent institution concerned.

Article 17
Assertion of the right of pensioners

(1) A person who receives pension from the pension insurance administrations of both Contracting Parties shall be entitled to in-kind health insurance benefits at his/her place of residence, at the expenses of the institution of the pensioner’s place of residence.

(2) The provisions laid down in paragraph (1) may not be applied while the person concerned is insured by virtue of employment, or health insurance benefits in his place of residence, in accordance with the legislation of the Contracting Party by the place of residence.

Article 18
Institution by the place of residence and by the place of stay

The benefits in kind referred to Articles 15 and 17 of this Agreement shall be provided by the institution by the place of residence or by the institution by the place of stay:

– in Hungary: compulsory health insurance body,

– in the Republic of Albania: compulsory health insurance body.

Article 19
Reimbursement of costs related to benefits in kind

The competent institution shall reimburse the institution of the other Contracting Party for the expenses actually incurred in connection with the provision of benefits in kind, with the exception of administrative costs.

CHAPTER 2

ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 20
Determination of benefits

(1) An insured person, who has suffered an accident at work or suffers from an occupational disease, during the period of insurance, may enforce his/her eligibility to benefits in kind in accordance with the legislation of the Contracting Party where he/she is insured. The concerned person shall receive benefits in kind when he/she stays or resides in the territory of the other Contracting Party. The benefits in kind are provided, at the expenses of the competent institution, by the institution of the place of stay or residence in accordance with the legislation it applies; the period during which the benefits in kind may be granted is, however, determined by the legislation of the competent Contracting Party.

(2) Cash benefits for accidents at work shall be provided by the competent institution of the Contracting Party where the person concerned was insured at the time of the accident at work in accordance with its legislation.

(3) If the legislation of a Contracting Party provides that a previous accident at work or occupational disease must be taken into account for determining the extent of damage on health or the degree of loss of working capacity originating from an accident at work or from an occupational disease or for determining the eligibility to a benefit in kind, or in cash, accidents at work and occupational diseases pursuant to the legislation of the other Contracting Party shall also be taken into account.

(4) The institution which is competent concerning the benefit to be provided in connection with the accident at work or occupational disease shall determine the benefit, in keeping with the applicable legislation, according to the extent of damage on health or the degree of loss of working-capacity due to the accident at work or the occupational disease.

(5) If an accident takes place en route to the place of work in the territory of the other Contracting Party, it shall be deemed to have occurred in the territory of that Contracting Party, where the person concerned is insured at the time of the accident at work.

Article 21
Taking into account occupations hazardous to health

(1) With respect to eligibility to benefits to be provided on the basis of an occupational disease, the competent institution of a Contracting Party shall also take into account those occupations hazardous to health which, in accordance with the legislation of the other Contracting Party and by their characteristics, may be taken into consideration as causes of the diseases in question. Provided that eligibility exists pursuant to the legislation of both Contracting Parties, benefits in kind and in cash, with the exception of pension and accident annuity, shall have to be provided by the competent institution, and in keeping with the applicable legislation of the Contracting Party, in whose territory the place of residence of the entitled person is. If eligibility to pension or accident annuity exists pursuant to the applicable legislation of a Contracting Party, the competent institution shall pay only that portion of the benefit that corresponds to the ratio of the period during which the occupation hazardous to health has been pursued in keeping with the legislation of this Contracting Party, to the period during which the occupation hazardous to health has been pursued in keeping with the legislation of both Contracting Parties.

(2) In case of deterioration in the person’s health condition, the provisions laid down in paragraph (1) shall be applied to reassess a benefit due to deterioration of condition. When this deterioration in health occurs due to another occupation hazardous to health, the eligibility to a benefit on the ground of deterioration of health shall be considered to exist pursuant to the legislation of the Contracting Party where the specific occupation hazardous to health has been pursued. The competent institution of the first Contracting Party must pay the benefit as determined earlier in connection with the occupational disease in these cases, too, whereas the competent institution of the other Contracting Party shall provide the difference in benefit which may be determined between the benefit due to the deterioration of the already existing disease versus the benefit due to the condition before deterioration.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall be applied also to benefits to be paid to survivors.

Article 22
Method of payment of cash benefits

(1) The competent institution shall pay cash benefits in keeping with the applicable legislation it administers.

(2) Where the legislation of a Contracting Party provides that the amount of cash benefits shall depend on the number of family members, the competent institution also shall take into account family members residing in the territory of the other Contracting Party.

Article 23
Reimbursement of costs related to benefits in kind

The competent institution shall reimburse the institution of the other Contracting Party for the expenses actually incurred in connection with the provision of benefits in kind, with the exception of administrative costs.

CHAPTER 3

PENSIONS

Article 24
Totalization of periods of insurance

(1) Where the legislation of a Contracting Party makes the acquisition, retention or recovery of eligibility to a pension conditional upon the completion of periods of insurance, and in case the criteria of eligibility to a pension are not met on the basis of the legislation of a Contracting Party, the competent institution of this Contracting Party shall take into account the periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party as if these periods were completed under the legislation which it administers, provided that such periods of insurance do not overlap.

(2) Where the legislation of the Republic of Albania subordinates the granting of old-age survivors’ or invalidity pensions to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, only insurance periods completed or recognised as equivalent in the same occupation in Hungary shall be totalised for admission to entitlement to these pensions.

Where the legislation of the Republic of Albania subordinates the granting of old-age survivors’ or invalidity pensions to the condition that the insurance periods are to be completed in a given occupation, and when these periods did not result in entitlement to the said pensions, the said periods shall be considered valid for the determination of the old-age, survivors’ or invalidity pensions provided for in the general scheme of employed person.

(3) The amount of periods of insurance to be taken into consideration shall be defined in line with the legislation of the other Contracting Party, pursuant to which these periods of insurance were completed.

(4) Where eligibility to a pension exists according to the legislation of one Contracting Party even without the application of paragraphs (1) and (2) of this Article, the pension shall be defined by the competent institution of this Contracting Party on the basis of periods of insurance to be taken into account pursuant to the provisions of legislation which it administers.

Article 25
Totalization of periods acquired under the legislation of a third country

(1) If the person concerned is not eligible for a pension on the basis of totalizing the periods of insurance acquired under the legislation of the Contracting Parties, the eligibility of that person for that pension shall be determined by totalizing these periods of insurance with the periods accumulated under the legislation of a third country with which both Contracting Parties are bound by social security legal instruments which provide for the totalization of periods.

(2) In case only one of the Contracting Parties has concluded an agreement with a third country, this Contracting Party shall totalize the periods of insurance under the legislation of the third country, unless otherwise provided in the agreement concluded with the third country.

(3) Paragraph (2) of this Article shall not apply to periods of insurance acquired under the legislation of a third country with which the Contracting Party has concluded an agreement based on the principle of territoriality.

Article 26
Determination of proportional pensions

(1) Where a person is entitled to pension in accordance with the legislation of one of the Contracting Parties only if his insurance periods are totalized, the competent institution shall calculate the amount of pension which this institution should pay, if all periods of insurance acquired pursuant to the legislation of both Contracting Parties were taken into account for the determination of the pension.

(2) The Albanian institution shall pay only the part of the pension calculated according to paragraph (1) that corresponds to the proportion of insurance periods completed under its legislation to the insurance period required for full old-age and invalidity pension under its legislation.

(3) The Hungarian institution shall pay only the part of the pension calculated according to paragraph (1) that corresponds to the proportion of insurance periods completed under its legislation to the total insurance period completed under the legislation of both Contracting Parties.

Article 27
The method of calculation of pensions

Where under the legislation of one Contracting Party the pensions are calculated on the basis of income or contributions paid, the competent institution of this Contracting Party shall take into account exclusively the income or contribution paid under the legislation which it administers.

Article 28
Periods of insurance less than 1 year

Where the total periods of insurance completed under the legislation of one Contracting Party does not reach 365 days, provided that no eligibility to pensions exists solely on the basis of this period of insurance, the competent institution of this Contracting Party shall not grant any pension to a period shorter than 365 days. For purposes of completion and accounting, these periods of insurance shall be taken into account by the other Contracting Party as if they had been completed pursuant to its legislation.

CHAPTER 4

BENEFITS FOR PERSONS WITH CHANGED WORKING CAPACITY UNDER HUNGARIAN LEGISLATION

Article 29
The method of calculation of the benefits

(1) Where entitlement to a benefit can be established with periods of coverage completed

solely under the Hungarian laws, the benefit shall be calculated as follows:

a) the Hungarian competent institution shall calculate the benefit payable under the Hungarian laws and subtract from that amount any amount of old age or invalidity pension awarded by the competent institution of the other Contracting Party; and

b) the Hungarian competent institution shall calculate the benefit payable under the Hungarian laws multiplied by the ratio of periods of coverage completed under the Hungarian laws to the periods of coverage completed under the laws of both Contracting Parties.

(2) The Hungarian competent institution shall pay the higher of the amounts calculated under paragraphs (1) a) and b).

(3) Where entitlement to a benefit can be established exclusively by taking into account periods of coverage completed under the laws of both Contracting Parties, the Hungarian competent institution shall calculate the theoretical benefit amount which would be awarded if all periods of coverage under the laws of both Contracting Parties were completed under the laws of Hungary, and multiplying the result by the ratio of periods of coverage completed under Hungarian laws to the total periods of coverage under the laws of both Contracting Parties. The Hungarian competent institution shall pay only the proportion of the benefit calculated by this method.

(4) Any benefit awarded under paragraph (1) (b) or paragraph (3) of this Article cannot be decreased by the amount of any benefit awarded by the competent institution of the other Contracting Party.

(5) Where the total periods of coverage completed under the laws of Hungary do not exceed 365 days, the Hungarian competent institution shall not award a benefit under the scope of this Article.

(6) Entitlement to a rehabilitation benefit can be established exclusively in the case of Hungarian residence.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 30

Liaison organisations

(1) The Competent Authorities shall designate appropriate liaison organisations and inform each other thereof.

(2) The liaison organisations shall facilitate the communication between the institutions of the Contracting Parties and shall assist one another in the implementation of the Agreement.

(3) Representatives of the liaison organisations shall meet alternately in both Contracting Parties in order to discuss subjects related to the application of the Agreement.

Article 31

Forms and Detailed Procedures

(1) The liaison organisations of the Contracting Parties will agree jointly on the forms and detailed procedures necessary to implement the Agreement.

(2) The institutions or liaison organisations of the Contracting Parties shall accept a claim for a benefit or any other request or certificate provided that it is submitted in the agreed form for this purpose.

Article 32

Payment of Cash Benefits

(1) Contracting Parties shall pay the cash benefits directly to the beneficiaries pursuant to their national legislation.

(2) The institutions of the Contracting Parties shall pay their cash benefits without any deduction for their administrative expenses.

Article 33

Exchange of Statistical Data

The liaison organisations of the Contracting Parties shall exchange annual statistics as of 31 December on the number of certificates issued and on the payments granted to beneficiaries pursuant to the Agreement. These statistics shall include the number of beneficiaries and total amount of the benefits, identified by the benefit type paid under the Agreement. These statistics shall be furnished in a form to be agreed upon by the liaison organisations.

Article 34

Administrative Collaboration

(1) For the implementation of this Agreement, the competent authorities and the institutions of both Contracting Parties shall assist each other with regard to the determination of entitlement to or payment of any benefit under this Agreement as they would for the application of their own legislation. The assistance referred to in this Article shall be provided without mutual reimbursement of costs.

(2) Where the legislation of one Contracting Party provides that any document which is submitted to the competent authority of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the competent authority and the institution of the other Contracting Party in the application of this Agreement.

(3) Documents and certificates which must be produced for the implementation of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular agencies. Copies of documents which are certified as true and exact copies by a competent authority or an institution of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the competent authority of the other Contracting Party, without further authentication.

(4) An application or document may not be rejected by the competent authority or an institution of a Contracting Party solely because it is in an official language of the other Contracting Party.

Article 35

Medical information and medical examinations

(1) The request for the information and documentation, and their transmittal, will be made through the liaison organisations of the Contracting Parties.

(2) If the institutions of a Contracting Party requires that a claimant or a beneficiary who resides in the territory of other Contracting Party undergo a medical examination, the institution of the later Contracting Party at the request of the institution of the first Contracting Party, shall make arrangements for carrying out this examination. If a medical examination is exclusively for the use of the institution which requests it, that institution shall reimburse the institution of the other Contracting Party for the costs of the examination. However, if the medical examination is for the use of both institutions, there shall be no reimbursement of costs.

Article 36

Equal treatment of claims

(1) Where a claim for a benefit under the legislation of one Contracting Party is submitted to an institution of the other Contracting Party which is entitled to accept a claim for granting a benefit under applicable legislation, this claim shall be treated as if it had been submitted to the institution of the first Contracting Party. This provision also shall apply, as appropriate, to other claims as well as statements and legal remedies.

(2) The authority or organisation of a Contracting Party, to which a claim, a statement or a legal remedy was submitted, shall forward it without delay to the competent authority or organisation of the other Contracting Party, indicating the date of the receipt thereof.

(3) A claim for a benefit to be provided pursuant to the legislation of one Contracting Party shall qualify as a claim for a benefit to be provided in keeping with the legislation of the other Contracting Party. This provision shall not be applied if the claimant explicitly requests that the determination of eligibility to a cash benefit acquired according to the legislation of the other Contracting Party be delayed.

Article 37

Processing a Claim

(1) Where the institution of one Contracting Party receives a claim of a person, which refers to periods of coverage under the legislation of the other or both Contracting Parties, this institution shall send the claim through the liaison organisation to the institution of the other Contracting Party, indicating the date on which the claim has been received.

Along with the claim, it will also transmit to the institution of the other Contracting Party:

a) any available documentation that may be necessary for the institution of the other Contracting Party to establish the claimant’s eligibility for the benefit,

b) form which will indicate, in particular, the periods of coverage completed under the legislation of the first Contracting Party,

c) and, eventually, a copy of its own decision on benefit if it has been taken on.

(2) The institution of the other Contracting Party subsequently determines the claimant’s eligibility and notifies its decision to the competent liaison organisation of the first Contracting Party.

Along with its decision, it will also transmit, if necessary or upon the request, to the institution of the first Contracting Party:

a) any available documentation that may be necessary for the institution of the first Contracting Party to establish the claimant’s eligibility for the benefit,

b) form which will indicate, in particular, the periods of coverage completed under the legislation which it applies.

(3) The competent institution of the Contracting Party with which a claim for benefits has been filed shall verify the information pertaining to the claimant and his family members. The type of information to be verified shall be agreed upon by the liaison organisations of the two Contracting Parties.

Article 38

Enforceable decisions and the recognition of certificates

(1) Enforceable decisions of the courts of one Contracting Party covered by the scope of this Agreement, or executable decisions of the institutions or authorities concerning social insurance-related contributions or other claims shall be recognised by the courts, authorities and other organisations of the other Contracting Party in accordance with its legislation.

(2) Recognition of documents may only be refused if it is contrary to the legislation or to the public order of that Contracting Party, in which a judgement or a certificate should be recognised.

(3) Recognised enforceable decisions or certificates laid down in paragraph (1) must be executed in the territory of the other Contracting Party. An enforcement procedure shall be carried out by applying the respective enforceable legislation of that Contracting Party in whose territory the decisions or certificates concerned are to be executed. Confirmation that the decisions or certificates are enforceable must be stated on the authentic copy of these documents (enforcement clause).

(4) Claims related to outstanding contributions laid by the institutions in the territory of one Contracting Party shall be taken into consideration during enforcement, bankruptcy and settlement, liquidation and final settlement procedures to be executed in the territory of the other Contracting Party in the same way as corresponding claims laid in the territory of the Contracting Party concerned.

Article 39

Delivery and languages of communication

(1) The institutions, the authorities and the courts of the Contracting Parties may, for the purpose of implementing this Agreement and for applying the applicable legislation in relation to the material scope of this Agreement, communicate directly with one another and with the persons concerned or their representatives in any official language of either Contracting Party in accordance with its legislation.

(2) The institutions, the authorities and the courts of the Contracting Parties may not reject claims or certificates submitted to them on the grounds that they are written in an official language of the other Contracting Party.

(3) Judgements and decisions may be mailed by recorded delivery with request of a return receipt, and other documents in registered mail, directly to the person staying in the territory of the other Contracting Party.

Article 40

Data protection

(1) Where on the basis of this Agreement and in accordance with the legislation applicable in both Contracting Parties, personal data including health data necessary for the implementation of the Agreement are to be transferred, in keeping with applicable legislation in effect in the territories of the Contracting Parties, the following provisions shall be applied:

a) For the purpose of implementing this Agreement and the legislation covered by the scope of this Agreement, data may be disclosed by one Contracting Party to the institutions of the other Contracting Party. The receiving Contracting Party may process and use this data for such purposes. In all other cases, data may be disclosed to other institutions exclusively with the prior consent of the transmitting institutions and in accordance with the national legislation applicable to such institution.

b) The institution receiving such data shall, upon request and in individual cases, inform the institution providing data of the purpose for which it has used the data disclosed and the results of such use.

c) The institution providing data must ensure that the data to be disclosed is accurate, and is necessary from the point of view of the purpose of data disclosure. At the same time, all valid data provision prohibitions must be taken into consideration, pursuant to the national legislation of that Contracting Party. If it becomes evident that the data disclosed is incorrect, or may not have been disclosed under the legislation of the Contracting Party providing the data, the receiving institution shall be notified without delay, and it shall correct or delete such data, as appropriate.

d) The person concerned, upon his/her request, shall be given information on the data about him/her, about the source of the data and the purpose of using such data, on the legal basis for and the duration of the use of the data, the name and address of the data processor and its activities related to the data control, and on who has received or shall receive such data. In other respects, the rights of the person concerned with regard to being informed of the data held about him/her shall be subject to the national legislation of the Contracting Party whose institution was requested to provide information.

e) Personal data received shall be deleted without delay when, pursuant to the legislation of the Contracting Party receiving such data, it becomes unnecessary for the purpose of the disclosure.

f) The transmission and receipt of personal data shall be recorded both by the transmitting and by the receiving institutions.

g) Both the transmitting and the receiving institutions shall ensure the effective protection of personal data, in accordance with their respective national legislations, against breaches, including but not limited to, unauthorized access, illegal alterations and unauthorized disclosure.

h) On request of the person involved, both the receiving and the transmitting Contracting Parties shall correct the incorrect data processed by them respectively delete or deny access to data handled illegally. The other Contracting Party shall be immediately informed of such correction, deletion or denial of access.

i) The Contracting Parties will ensure that the adherence to the data protection requirements set forth in this Agreement is monitored by organizations which are independent from the institutions in accordance with the respective legislations of the Contracting Parties. In the event of breach of rights related to data protection, the affected persons shall be entitled to legal remedy, including a judicial remedy, in accordance with the respective national legislations of the Contracting Parties.

j) If the institution of one Contracting Party has disclosed personal data under this Agreement, the receiving institutions of the other Contracting Party, within its responsibility under the domestic legislation applicable to it, may not argue against the person concerned that the data provided was incorrect. Payment of compensation for damages due to incorrect provision of data shall be governed by the legislation of the Contracting Party where the infringement occurred.

(2) The provisions set out in paragraph (1) of this Article shall also be applied, as appropriate, to both corporate and trade secrets.

Article 41

Currencies and rates of conversion

(1) The institutions that are bound to provide benefits by virtue of this Agreement shall do so in the official national currency of their country. When, according to the legislation of a Contracting Party, the person concerned might decide to have the benefit paid in other than the national currency of the Contracting Party providing the benefit, the expenses incurred and the risk of exchange shall be borne by the person concerned. The expenses related to the transfer of benefits abroad shall be governed by the legislation of the Contracting Party providing the benefit.

(2) Where the institution of one Contracting Party is to make payments to the institution of the other Contracting Party, these payments shall be made in the official currency of the other Contracting Party, provided that it is convertible. Otherwise payments have to be made in euro.

(3) If a Contracting Party enacts new regulations on foreign-exchange controls, both Contracting Parties shall take measures without delay in order to ensure the transfer of amounts due from either Party under the provisions of this Agreement.

(4) Payments made under the scope of this Agreement shall be carried out on the basis of rules which are in force in the territory of the Contracting Party which pays the benefit at the date of such payment.

Article 42

Obligation of repayment

Where the institution of a Contracting Party made undue or mistaken payment of a cash benefit, the amount thus paid may be deducted from the benefit of a same type paid according to the legislation of the other Contracting Party, in favour of the institution concerned.

Article 43

Resolution of Disagreement

Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities of the Contracting Parties. If the Competent Authorities cannot reach a solution, they can in accordance with international law resort to arbitration.

Article 44

Additional administrative procedures

(1) The additional administrative procedures necessary for the implementation of this Agreement are laid down in Annex „Administrative Procedures” of this Agreement.

(2) The provisions laid down in Annex „Administrative Procedures” constitute integral part of this Agreement and have the same legal effect.

PART V

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 45

Eligibility on the basis of this Agreement

(1) This Agreement shall establish entitlement to benefits from the date of entry into force of this Agreement at the earliest.

(2) During the application of this Agreement account has to be taken of the legally significant circumstances that existed pursuant to the applicable legislation of both Contracting Parties before the coming into force of this Agreement.

(3) Decisions made in individual cases prior to the coming into force of this Agreement shall not hinder the application of this Agreement.

(4) Pensions which had been determined before the entry into force of this Agreement may be redetermined, upon request, within one year after the entry into force of this Agreement, if a change occurs due exclusively to the provisions of this Agreement.

(5) Where it would not be possible to grant pension benefit based on the pension reassessment referred to in paragraph (4), or if its amount were less than the amount last paid before the date of entry into force of this Agreement, the pension shall be paid as it was previously determined.

Article 46

Obligation of Hungary relating to this Agreement according to its membership in the European Union

The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a member state of the European Union. Consequently the provisions of the present Agreement shall not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations of Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded.

Article 47

Entry into Force of this Agreement

This Agreement shall have to be confirmed. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels on the completion of internal procedures necessary for the entry into force. This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the last notification.

Article 48

Duration of Validity of this Agreement

(1) The Contracting Parties conclude this Agreement for an unlimited period of time. Both Contracting Parties shall have the right to denounce this Agreement by the end of any calendar year by giving written notice of three months, through diplomatic channels.

(2) If this Agreement becomes ineffective due to denunciation, the provisions of the Agreement shall continue to be applied with respect to eligibilities and benefits acquired until the date of termination. Limitative provisions on the exclusion of any claim due to staying abroad, or on suspension or withdrawal of benefits shall be disregarded with respect to such claims if the place of stay of the concerned person is in the territory of the other Contracting Party.

In witness whereof, the duly authorised representatives of the Parties hereto have signed this Agreement and set their seals hereunto.

Done in Tirana on the day of 10. 12. 2014. in duplicate, in the Hungarian, Albanian and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

(aláírások)

Annex

Administrative Procedures

PART I

GENERAL PROVISIONS

1. Liaison Organizations

Pursuant to paragraph (1) of Article 30 of the Agreement, the followings are designated as liaison organizations:

for Hungary,

a) regarding Chapter 3 of Part III of the Agreement (Pensions), the compulsory pension insurance body,

b) regarding Chapter 4 of Part III of the Agreement, the rehabilitation and social body, and

c) regarding any other cases, the compulsory health insurance body;

for the Republic of Albania,

a) regarding old-age, invalidity and survivors pensions, sickness, maternity, work accidents and occupational diseases cash benefits, the compulsory social insurance body,

b) regarding benefits in kind, the compulsory health insurance body.

2. Competent Institutions

Under the scope of the Agreement, the competent institutions shall be:

in Hungary,

a) regarding Part II, Chapter 1 and 2 of Part III of the Agreement, the compulsory health insurance body and health insurance bodies of the capital and county government offices,

b) regarding pensions and accident annuity provided under Chapter 2 of Part III of the Agreement and regarding pensions under Chapter 3 of Part III of the Agreement, the compulsory pension insurance body and its central pension insurance body,

c) regarding Chapter 4 of Part III. of the Agreement, the rehabilitation and social body and the rehabilitation bodies of the capital and county government offices;

in the Republic of Albania,

a) regarding old-age, invalidity and survivors pensions, sickness, maternity, work accidents and occupational diseases cash benefits, the compulsory social insurance body,

b) regarding benefits in kind, the compulsory health insurance body.

PART II

PROVISIONS ON BENEFITS

CHAPTER 1
SICKNESS AND MATERNITY
3. Aggregation of periods of insurance

3.1. To benefit from the provisions of Article 14 of the Agreement, the person concerned is required to submit to the competent institution a certificate indicating the periods of insurance completed which is issued by the Contracting Party to the legislation of which the person concerned was previously subject to.

The certificate shall be issued upon the request of the person concerned:

in Hungary by the compulsory health insurance body and health insurance bodies of the capital and county government offices;

in the Republic of Albania by the compulsory social insurance body.

3.2. If the person concerned does not submit the certificate, the competent institution shall contact the competent institution or the liaison organization in case the competent institution is unknown of the Contracting Party to whose legislation the person concerned was previously subject to obtain the certificate.

3.3. Any insured person, who has received benefits in kind without complying with the criteria laid down in paragraph (a) of Article 15 of the Agreement, shall have the right to be reimbursed by the competent institution upon the submission of the relevant supporting documents in accordance with the legislation of the Contracting Party that the competent institution applies.

4. Reimbursement between institutions

4.1. The reimbursement of benefits in kind provided by the institution of the place of stay under Article 15 of the Agreement shall be made by the competent institution on the basis of the actual expenses taking into account the submitted supporting documents.

4.2. The reimbursement referred to in point 4.1. of this Annex is due in each calendar year, within twelve months following the introduction of the claims.

CHAPTER 2
ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES
5. Cash benefits in case of stay or in case of residence in the territory of the other Contracting Party

5.1. In order to draw cash benefits under paragraph (2) of Article 20 and Article 21 of the Agreement, the person concerned shall, within a reasonable time, in line with national legislation, notify his/her incapacity for work to the institution of the place of stay or residence, by submitting a certificate of incapacity for work issued according to the national legislation.

5.2. On the request of the competent institution, the institution of the place of stay or residence shall subsequently carry out any necessary administrative checks or medical examinations of the person concerned as if he was insured with that institution and shall notify the results to the competent institution. The competent institution retains the right to have the person concerned examined according to its national legislation, at its own expenses.

5.3. As soon as the institution of the place of stay or residence establishes that the person concerned is fit to resume work, it shall forthwith notify the person concerned and the competent institution thereof, stating the date on which the concerned person’s incapacity ceased.

Without prejudice to the provisions of point 5.5 of this Annex, the notification to the person concerned shall be treated as a decision taken on behalf of the competent institution.

5.4. If the competent institution itself decides that the person concerned is fit to resume work, it shall notify the person concerned of its decision and shall simultaneously send a copy of such decision to the institution of the place of stay or residence. If, in such case, two different dates for the end of the incapacity for work are appointed by the institution of the place of stay or residence and by the competent institution respectively, the date appointed by the competent institution shall prevail.

5.5. If the competent institution decides to withhold the cash benefits because the person concerned has not complied with the control rules, it shall notify the person concerned of its decision and shall simultaneously send a copy of such decision to the institution of the place of stay or residence.

5.6. When the person concerned resumes work, he shall notify the competent institution accordingly, if such notification is required by the legislation administered by that institution.

5.7. In the case of transfer of the residence of a person eligible for the cash benefits referred to in Articles 20 and 21 of the Agreement, the administrative and medical control is carried out by the institution of the place of residence at the request of the competent institution.

6. Assessment of the degree of incapacity for work in case of an accident at work or occupational disease that occurred previously

The competent institutions may contact each other to obtain information they deem necessary regarding assessment of the degree of incapacity for work, in case it is necessary to assess the degree of incapacity for work, to confer entitlement to benefits and to determine the amount of the benefits in cases referred to Articles 20 and 21 of the Agreement.

7. Deterioration of an occupational disease

In the case referred to in paragraph (2) of Article 21 of the Agreement, the person concerned is required to submit to the competent institution of the Contracting Party from which the person claims entitlement to benefits all information on the benefits awarded previously for the occupational disease considered.

CHAPTER 3
OLD-AGE, SURVIVORS AND INVALIDITY
8. Processing of claims for pensions or other benefits

8.1. The claimant shall submit his claim for benefits under the legislation of the other Contracting Party to the competent institution of the state of residence or directly to the competent institution of the other Contracting Party.

A claim that is submitted to the competent institution of the state of residence shall be submitted in accordance with the procedure laid down by the legislation of the state of residence. If the claim is submitted directly to the competent institution of the other Contracting Party, it shall be submitted in accordance with the procedure laid down by the legislation of that Contracting Party.

a) If the claim is submitted in the Republic of Albania, the competent institution of the place of residence shall forthwith forward the claim to the Hungarian liaison organization, using the appropriate forms.

b) If the claim is submitted in Hungary, the competent institution of the place of residence shall forthwith forward the claim, to the Albanian liaison organization, using the appropriate forms.

c) If the Republic of Albania is the State of residence, the Albanian competent institution shall, when it forwards the claim, notify the Hungarian liaison organization whether or not it agrees with the direct payment of the arrears in favour of the claimant.

d) If Hungary is the State of residence, the Hungarian competent institution shall, when it forwards the claim, notify the liaison organization of the Republic of Albania whether or not it agrees with the direct payment of the arrears in favour of the claimant.

8.2. The personal data regarding the claimant as required by the application form shall be duly authenticated by the institution to which the claim has been submitted, which shall confirm that the data are verified by original documents.

8.3.

a) Each of the competent institutions shall determine the claimant’s entitlement and shall notify its decision to the liaison organization of the other Contracting Party and send a copy of the decision to the claimant. The periods allowed for appeals start on the date the claimant receives the decision.

b) This competent institution shall communicate the amount it must claim back as compensation on the benefit arrears.

8.4. When the liaison organization or the competent institution of the Contracting Party of residence knows that a beneficiary of invalidity, old-age or survivor’s pensions or other benefits of the other Contracting Party, has not entirely stopped all professional activities or has effectively resumed such activities, it shall forthwith inform the liaison organization of the latter Contracting Party thereof.

8.5. The liaison organization or the competent institution of the Contracting Party where a beneficiary of invalidity, old-age or survivor’s pensions or other benefits of the other Contracting Party resides, shall inform the liaison organization of the latter Party of the decease of this beneficiary.

PART III

COMMON PROVISION FOR CHAPTERS 1 AND 3 OF PART III OF THE AGREEMENT REGARDING THE ADMINISTRATIVE AND MEDICAL CONTROL

9. Medical Examinations/Control and Administrative Control

9.1. The liaison organization of a Contracting Party shall provide, upon request, without cost, to the liaison organization of the other Contracting Party such medical information and documentation which are in its possession concerning the incapacity for work of a claimant or beneficiary.

9.2. On receipt of a detailed statement of the costs incurred, the liaison organization of the first Contracting Party shall, without delay, reimburse the liaison organization of the other Contracting Party for the amounts due as a result of applying paragraph (2) of Article 35 of the Agreement.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 47. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.