A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában rendvédelmi feladatokat ellátó szerv

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

c) a terrorizmust elhárító szerv,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

e) *  a büntetés-végrehajtási szervezet,

f) *  a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint

g) *  az idegenrendészeti szerv.

1/A. § *  E rendelet szabályait a 2/A. §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is.

2. § (1) *  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 30. §-ában meghatározott vagyontárgyak mellett, az ott meghatározott okból vagy célból a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénz és - a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában tilthatja meg, hogy azokat a hivatásos állomány tagja magánál tartsa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya esetében a közterületen, a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szolgálat vonatkozásában vezethető be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya tekintetében a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen szolgálatot teljesítők esetében, valamint az őrhelyeken, továbbá a büntetés-végrehajtás objektumain kívüli őrzési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat ellátó személyek esetében vezethetők be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tekintetében a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban a közterületen és a gazdálkodó szervezeteknél végzett hatósági feladatok ellátása során, illetve a kárhelyszíneken beavatkozási tevékenységet végzők esetében vezethetők be.

(5) *  Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya tekintetében a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen vezethetők be.

2/A. § *  A korlátozás a rendvédelmi alkalmazott esetében

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szakterületen,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetnél a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen szolgálatot teljesítők esetében, valamint az őrhelyeken, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet objektumain kívüli felügyeleti és ellenőrzési feladatok esetében,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatban a közterületen és a gazdálkodó szervezeteknél végzett hatósági feladatok ellátása során,

d) *  az idegenrendészeti szervnél a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen

vezethető be.

3. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálatba lépéskor köteles a szolgálati elöljáró részére nyilatkozni a nála található korlátozás alá eső tárgyról, a nyilatkozatot követően köteles azt az értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni, ami a szolgálat befejezését követően adható vissza.

(2) Az átadott korlátozás alá eső tárgyat az értékmegőrző szekrényben vagy névre szóló lezárt, az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében kell tárolni a szolgálat végéig. Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott, nyilvántartási számmal ellátott nyilvántartásban kell dokumentálni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakat a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálatba lépő hivatásos állományú tagja tekintetében már a szolgálatteljesítés helyéül kijelölt objektumba történő beléptetés során, az ott meghatározott beviteli korlátozásoknak megfelelően a belépni szándékozó hivatásos állományú személy önként vagy a beléptetést végrehajtó személy felszólítására köteles az értékmegőrzőben elzárni.

4. § (1) Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő birtoklását a Hszt. 30. §-a alapján korlátozza, a korlátozás a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti esetekre nem terjed ki.

(2) Ha a hivatásos állomány korlátozással érintett tagja esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely miatt indokolt biztosítani a hivatásos állomány tagjának a magáncélú telekommunikációs eszköz útján történő elérhetőségét, azt a hivatásos állomány tagjának erre irányuló írásbeli kérelmére a szolgálati elöljárója meghatározott időszakra írásban engedélyezheti. Ha a körülmények az írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a szolgálati elöljáró szóban is engedélyezheti a magáncélú telekommunikációs eszköz használatát. Az írásbeli engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül pótolni kell.

(3) Ha a szolgálat ellátására olyan helyen kerül sor, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a hivatásos állomány tagjának folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a szolgálati elöljáró a magáncélú telekommunikációs eszköz birtokban tartását engedélyezheti.

5. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok abban az esetben korlátozhatja a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő használatát, ha azok szolgálatban történő birtoklása általános tiltásának feltételei nem állnak fenn, de a végrehajtandó szolgálati feladatok tartalma alapján a szolgálat ellátásával nem fér össze a magáncélú telekommunikációs eszköz használata. A korlátozás vonatkozhat a teljes szolgálat időtartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott szolgálati feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére